Goudsche Courant, zondag 10 oktober 1875

289 STAATSLOTERIJ De trekking der Eerste Klasse begint Maandag 18 Oct Id75 oenoiogw nA loans pttronen en na afloop dumn De Haawkearige eu ttreuge a l ving der bepaliogeu ia met deu meestea eruit aaa de kommanderende oOvieno aaabeToieiJ die daareotOTen nog eer otriargsBaatregel kamen rocrtehrijran welke ig weatelieiyk awhteu aeiitei ter rsorkamiog van onheilea Met de sloonboot P Caland cijn dezer dagen van Boltrrdaai naar Nieuw York weder eenige geestelyke tnsters die Daitaciilaud erlateu hebben naarde nieuwe wereld ertrtkkaa 1 jiiarl ksche vergadering ran de Ned Gustaaf Adolf Venenjging werd dit juar te ZutCen gehouden 9 A e a Hlig4eB wares behalve de leden van het heof fb BtbM H enwoordig Vit bet verslag van ds £ Ceaar Segers te l eideo die als secretaris van het bJMfobcMuUr op de alg vergkddtirig der Q A V W WWiUm ëe f dorl vereeniging had veitegeuwoor dilfd Utek dal de ereeniging in bloei toeneemt en Ikkêt gebied lieh meer en meer naar buiten uitbreidt cH Haf prof BaiiWenhoff te Leidru tot voorutter van het hooWb catou f h benoemd De penningmeester vm hH teofdbeatiw deed Juerop rekeuiog en verantwoording van zijn beheer Na aftrek van utle uitgaven vnk er 6 0114 04 in kas tot uitdeeling aan hulpbe4ibev a e gcfilfeeBteD die rich em nderateuning aangemeld hüddea Overeenkomstig het door het hoofdb tttur ntwdrpen ondersteuningsplan wefdea er giften 44egekeiul bebalve eeae bijdrage van 600 aaii èH bocMbestihir iter Uiiitaobe vereenigiiig in 4 derhDd aan 18 gtnwnten in België aan 1 gemeente id Fnlilkrgt aan 3 in Wettaien aan 9 in de Eijn iravinoien aan SO in Katsau aan 2 m Beieren aan in Btobemen ara 1 0 in tivc ié aan 13 in Opper fl Btiiièden Oosienryk Krain en Tyrol elk l in Kortttbie aan i in Stiermarken aan 1 inOoitenrjjtseh SSIetié aan 3 in Hongarge aan 6 in Gallioië aan 6 in de Bukowina aan 1 lu Italië aan 2 en in DyiVfje aan 1 De feettgave bditsp iii en werd tM kend aan de gemeente Arvieux in Frankrijk i Rautes Alpe I es avonds traden in de groote kerk als sprekers op de heeren P Hofstede de Groot oud bbdglteraar te üraningen dr ë Laurillard te Ametefdfam en dr E CVsar Segers te Leiden De volgende vergadering zal gehouden worden te Utrecht tVT Itenkb Grave is een gruwelijke mOord gejileegd Hét volgende werdt ons daaromtrent nit Grave Wn 7 Octaber gemeld i SerglttrftB oohtend werden twee kinderen van den dandiK at 0r Lkorackers wonettde te Reek uitgezoa eu OU de koeien te hoeden Uaar tg op het ge mtBe uur 11 nv roerden middag niet e huis uren hebben versoheiden personen den ganschen dag en nacht naar hen gezocht doch te vergeefs Se koeien werden in een vr emd l weide gevoaden T den ochtend ontdekte men is een bosch te Velp bft lyk van l jtfngate kind met alle kenteekenea Tan aea iveldaiMgea dood Het oudste kind ja op dit oogeabltk aag meL gevonden De brigade der aMreobauasee heeft zich van hier onniddelük naar de plaats der auadaad begeven ten einde het anden kind op te sporen rn zaa mogelyk den aoordeoaar te oatdekkeo De beide kiaderea waren meisjes S ea 10 jaar ad Wat aanleiding kan hebben gegeven t t deze vreewiyke misdaad weet bob tüet Nader wordt one gemeld dat ook het oudste kiad Tcrmoord i geiouden en dat de verBoedelgke daders B kaadea ejjn van de Justitie N B 01 Tea vervalge op eene vroegere aankondiging wordt aedagedeeld dat het Igemeea re leaMut aa de iotamationala tcntamutelling betreffende gecoadkeidaleer ea reddiagmiddelen te Brussel in 1876 thans ia vastgesteld De teatoenstelliug in het park te Brussel te honden wordt geopend 1 £ iuui I87 a gesloten omstreeks 1 October 1876 Bgiondere eommissiéa knaaea in het buitenland iagesteld worden om de deelneming van landgenootea te letden Waar culke eommissien optredea iqn cfi d olScieele ea verplichte tasaohenpersonen Oor m diteotié der tealOonstelling en de tenloanttellera in het byzAader wat toelating en verdeeliag Ier plaatsruimte betreft De voortbrengselen uit T ude landen lija geheel vrij van de hetaliog van dooanereclnen Aamragen om toelating moeten jór 1 November 1875 ingekomen zyu by het beatunr der üatmlaOae vennootschap rae de la FiSpiaière no 17 te Brnstel net jmste opgave der tentAon te stellen voorwerpen en der beaoodigde plaatsraimte in hoogte en oppervlakte De verdeeling der fitaisraifflte tooals die door het bestnar zal zijn vastgtsteld wordt voor 1 Februari 1876 aan de tentOOnsteilers medegedeeld De Belgische regeering radneeert hef tarief der transportkosten op destaatsapoorwegen met BO ten honderd De voorwerpen Toor de tentoonstellmg bestemd moeten ró 5r 1 Mei 1876 aan het taeail bezorgd zijn Hen deelt ons mede dat btnntn kort de onderteekening kan worden verwacht van een uitlereringstractaat gesloten tassehen Nederland en Frankryk naar aanleiding der nieuwe wet ooitreat de oitloveriag van misdudigera Door de Provinciaie Staten van Koord Brabund iëb aaa de oaderwjvra die de aoia van bekwaamheid erlangen in de inselen van de landbuuwkande grati6eatiea toegedacht waaraan nog verscheiden gemeenten andere belooningsn hebbte toegevoegd Gis toren werden deor de provinciale Conmissie van exam D voor hel lager oaderwjja 5 oaudidalea aUea hoofdonderwyzMs geëxamineerd Van de vyf candidaten werd aan 3 de akte uitgereikt Van net begin sf der werking van de wet op het lager underwys eyn daardyor ia de provincie Noord Brabant 6 akten voor den landbouw uitgereikt Volgens de laatst oatraagen ofBoieele maMeeliagea aangaande den stand der veepeet haersehte die ziekte in de laatste helft van Septomber in OustenrijkHongarjre in de qlaaraiitaiuc laatsea van Navosiolitu Bukowina en Skala Oidlioie alaaede ia verseheiden gemeeaten van de Croalftfrh Slavauieche militaire glvnsdistrieten Het kmuagtjik Uangarjra alsmede Creatie en Slavanie waren vrij vaadeiKkie In Bnsland werden volgens de in het bagtn der vorige maand by de regeeriag Ie 8t Petersburg iagekoaMH beiiohieii vaarnameiyk de goavemementeu Volhyuie Knrak Minsk Muhiiew Orel Peasa Fultawa Saratow Tambow en Jarotlaw doar la veepest geteiaterd Daareabevea hhd diè ziekte ziek vertoond in de gouvernenenteu Bessarabie Wistka Kashn Nowgorod Simbirsk Twer Tobolsk ea Ural Doer de kamer van koophandel Is HaHingen i een adres aaa dedirecteder Ned bandslawaMohappg gennden waarin verkocht wordt aldaar eea depot dier aiaatecbappij te vestigen In het adre wordt gewezen op het feit dat te Harliniren au reede met gciieel liet noorden des rgks en Naord Duit olUaad verbonden voor d toskomst met de verbetenag der haven en van de nieuwen waterweg naar zee gegrende hoop bestaat voor nog veel grooter handehH beweging De Print HendriV stiehttag te Egmond is in tegenwoordigheid van de ploatiëlylie autariteiten plechtig geopend irMen leest in i ütrechtKh Prae en Sted DfiMk Wij moeten tot ons leed wezen mededeelea dat de arr rechtbank alhier Mr h Boseh ah verantwoordelyk redakteur iaa t Ütrectttci Prm en Sted Dofblad ten t de van t gebeurde en t geplaatsie w s h uiistedig wegeol de mededeelinu iu dat blad van I geen op 19 Aag p de Viaobmarkt alÜier plaats vond in itr d Bet t gevoelen van t openbaar ministerie ea met de argamentea deor Mr van liïe len op de tere hteit iag uiteengezet heeft schuldig verklaard aan laster maar naar aanleiding van d vertuiging dat het artitiei was geschreven nader den indrak van bet op dienzelfdeii morgen gebeurde zoodanige veruehtende omstandigheden heeft gemeend te moeten aaonemen dat slechts eene boete van iS zjjueorerlrediag der strafwet kou equivaleeren Wy behoeven niet te zeggen dat dit vanais on heeft verbaasd en t zal das niemand bevreeaiden dat do r onzen httofdredlkteur daarvan by t Prov gerechtshof booger beroep zal wordea aangeleelcend Men sehrijft it Dökkaa dd 5 October Donderdag avond is ia eene huishoadelyke Natsvergadering alhier met algemeene sieBmen eea belangrijk besluit genomoa diit nahr try owtaeu ok elders navolgiag verdieat het is nl liet plas om in den a s winter eeae tentooostelliag te doea houden van voorwerpen door den handwerksman in zjjB vrye areti vervaardigd terwy ook vrouwelyke handwerken ter mtdediogiBg wordea toegelateu By de verraardigiag van voaiwerpea van nat weelde of kinderspeelgoed of wtl het kweekaa van bloemen zal vooral gelet worden op aetheid an bewerking deugdel Bieiil practisch aat ea vooral ook op goedkoopheid van grondstof De daarvoor uitgeloofde prgzen zullen in het openbaar wordea aitgereikt ea de vervaardigde voorwerpen verkocht U verloot worden Vergadering van den Gemeenteraad Vrijdag 8 Octoher Tegenwoordig de heer vaa Bergen IJkeudeorn veorz ea veertien leden de bh Viruly en Kranenborg waren arwczig i e nofalen der vorige Torgadering worden geleeen en gearresteerd B en W doen een roorstel tot wijcigrag der begVoUmg van 1875 veroorzaakt door het aandeel ia de kwade posten der rybabelsstingen wordt dadelyk in behandeliag genooien en goedgekeurd B en W deelSD mede dat de vergrootiog der Tosscbenacbool is aangenomen door J B Nederborst roor SS50 jat men van plan was niet te heien maar nu gebleken was zulks diende te scbieden is dit begroot on ÜO wordt na n korte bersadalaging algemeen goedgekeurd B ea W brengen ter Ufel eea voorstel tot wijziiine n nitbreidiDg der bargcravoadscbool de p igüigon ianrnwend m eenigt lokalen ia de B H B te gAraikaa zim door ZKi den Heer Miniater ras BiuMnl Zaken voav dealaoHadea cursus teegeslaan waaroia do r den Voanitter i wordt voorgesteld het eerate paat Mlkdd vaa den MiaiiBr oa eenige lululea m gebrnik te B f aaa ta aaaat ordt goedgekeurd bet tweede panMKBl en W te maebtiin tot bet aanbrengen eener gasleidi ia die lekaïen en tot bet stelles san baaken toe te ataan ƒ 2 tO wordt aiede goedgekeurd de Dieerdere pnaten tot aanstelliog vaa neerdera leeraars f verho tt ig lan tracteaeaten wanden ter visie geietd H aa W bidageairappert ait op bet ia bonne haaien gestelde adres vaa L B Oortmpn om verhaogiug an traetemeot als brugwacbter op grond der berekening dat by vota iedere overhsliag dur brug 4 centen ontvangt waialt tot a wijiiaf gendviseerd Ter visia ingekomea is eea adres vaa do bb i da Vries Bobbdathier ea A Kaptein te Woerden vefaoekeode ceneessie roor 3S jarcu t t bet aaabreagen eeaer waterleiding taa gezuiverd IJaelwaler met ofgaaf vaa pryt beatkeaing ea vermoedelijk bedrag der aaalegkostCB wordt gesteld in baodea van B eu W ten fine vaa b ra bt o raad 4 eea adres on K van der Burg ea Cs die veriaekea de beirt van dea zolder der Korenbeurs tal berging banner Koederen ia haar te magen hebben B eu W st ea toor km te tergaDuen een loese zolder dtaria te leggen ea dit te var huren tor S per jaarij Te visie wordt gdozoa bat rapport dar esiaaiisau in wier haifdes waa gestdd de bvgrasting voor 1870 eenigs aanoHrkiagea zya da rop geiaaakt aaraa bet ter visie wordt g egd rt loorntler deelt mde dat de beer H Jager zijaa benoeming tot regent vaa bet bestedaliagshois beeft aangeowaaa alioMda dat de bavhenea vaa den Geaaeaato tJiitiaagar aija aagcsica en ia orde bewoadea Aaa de ordo is eea voorstel vaa B em W lot wijsigliig van bel tarief vaa doorvaartareehlen aan bet Keeuwijktcbo Verlaat dit was aangevraagd op de onder gebroikelyke wijaa vaa korvea en luiken de btin ister enaebte dit thaus Vomnderd te aiea lai kab meters of per toay B ea W vindea htwin geea beewaar aaa die opmerking gevolg te geven kat wordt dadelgk iu behaodellag goaomen ea algeaicea goedgekeurd Het verdoek vaa de heerea Itenen e s tet reorganisatie aa de joage jafvroawea sobtoli do beer Kiat wil 2e sahoat rforganisecreo en tot opritbtiag eeaer sehooJ voor n a met ijangea ursus overgaau aot door verandering dier achool zal bet toch veel geld kosten de heer Messemaker vraagt boo de torige preker de aebaol dan wel coude willen iariebteu want dat deielve goede rruchteu beeft afgeworpea de bear Uroo £ ever maakt bezwaar om eeae school met ijarigea cursus opteVKhtea want dan konden Ged Sttiexi ouk wol veilaiigen om eeae zoodaaige als do bestaands voor m tt 1 a te behondeii aa verdere diicusuUa wordt bot oaratel toC afw ttug ia stemming gebracht ea aaggowomen mot 14 tegea I stem die van den beer fkiet Alana ordt voorgesteld om oeae boofdoaderwijceres te boaoouieJi op de lorige instructie de heer Sad wil ecac vaste jaarwedde bepalen vaa 18W a tSM adon in bet belang der Goiidsahe leerlinifes geeaa ya os io a airjisi de Var MeaaemaberwH de lOvoor moerdoresehoolfflanda Icerlllwoa Mtea de 60 doen i orvallen dit geaocgaaaaa nderotooud lüade stelt da beer Prince na verdere diecuaaieo voor om gaeoe kaetlwtlingea toetrfdrten dit la temmiag gebracht zijode wordt verworpen met V tegea d stemmooi Mo der hb 8ael van Gaar Ooedoi waagaa Stravor Kiil ea Priaca daaraa ordt bid voorstel van dea beer Meiaemaker in stemming gebracht en aaagonnmfa aiet 14 tegea t stem die van doa koet Luijtea Het voorstel van ea W tot bet beschijibaar atctlea taa g den voor de opricbtiag vaa een teboolblUmtevk aaa da Iste openbare Armeascbool tot een bedrag van 10 wordS alganeoa goedgekeurd HM veraoek vaa da beerea vaa Beataa it Zooa om loalaga roor da uitgifte van eea verdag der zittiiigea vaa dea 3 Baeeataraad nadat eeuige leden zich tegen bet ter visie leggea van proeven volgeos voorstel B eo W badden veithsrd ia aalta afgeotemd bet primitieve verzoek ia met a1 remreae stoiaase aaagenaeaea de keer üroogleever nam sou dase stemaaiageB geea deel Het vercoek vaa de scbiapers ia bet voor p Aaasterdaaa m de vaceerende sc iïppers Haats aii t te vorvollea de beer Messemaker zag liever bet veer opgeheven de heerea vaa Stresten ea Ntraver oadersleuaea dit de voorzitter zegt dat dit niet kan dan io ovvreenatenamiag aoot Am rdam dat 6ed Matse vaa Cuid en Noord Holland dit aaa 2 H dea Koning moeten aaavragen waardeer bet dan eeoigea t jd loa aan1oe eu de beer Uroogleever wil au bet adrea vaa do sebip f a ra bdtAadden later kon e voorstol tot pbcffing tir taiel omea de Veorv wQ het voorstal van dea heer MeaseoalBbr ia kaaden stelbsB vaa B ea W oa bet adres aaobaodea 4 beer Messomafcer neemt hloriaeda geooogoi do baar aOKr Straaten zegt dat bot reeds feitolqk ia opgebsvea deerdiea4 gemeente geeoe kraan heeA geetèU eo dat wtk B ea w vaa Amsterdam er ztcb niet mede bemocteo de heer KM wA 4et laten seo bet to daarna wordt bet voorstol vaa4da V gar i ia etonmiiig gebraoht ka aaageaamoa aaat Ittdgaaf aleg oma die dar bb Mallei Klat vaa Straatoa itony mflian Do Staten vaa hegre tiia der kasten vsa do fesaknidiaerda instellHigcu van weldadüheid dienst 1870 over i vmaboS Borg Armbeatuer hebbea eaii e disenssUia laald Uaina wordea dezelre goedgekeovd Do laat vaa bagraotiag der kostoa aa da MioMmQ dnmsl 18701 aa aeaa liaela diaeaasie over het oadasbaadidar tromaMo wordt die ood fokoord Het voorstol der eommissie belast net het oatwovaea v atrafverordeuiugen betrekkdyk het veraoek vaa M r Odsterdeek e s om vcrganning tot bet mogea faereiSèa dfJr ktiakorstraalniet baoaa adkwageaat aajwrte dis c aaals wH op het verzoek der melkverkoopera afwljaoad bosebikt Bset 14 tegea 1 stsai die vaa ou beer vaa Straatea ter Ul m het door de ïomaaiaaie voorgeateMe opi hot ook voor as Vreodwagens in te trekken ia dien aia wordt met 18 tdtea t steinmea beslaten die van de heerea Mesaennkcr en vaa Smaten £ ea voesoek Van den heer L W van der bfaar am oatsfaig ala bolpendarwyzer wardt eervol verleend Het voorstel van E en W tot verhoogingder belasliua W do bonden de beer Snel wit de verhooging oepalen voor fdaloopeade 10 en voor waakhoaden ƒ 8 dia wordt niet I ijMDJ de b M eneBukcr vritgt of de werkhomlea ook it MOg wordto de roanitta jccgt ja op ƒ 4 dMrnt wordt wmat ffdfM dn bwr Kut u n uet egfn Miwfr ftri oDtenedenbeid xal veroorziken de beer Po Divt ii zeer iQtr de TerlMOging wil de loflcopeode bofcodiea met moil iorwtn voorzieo de voori umt dit dit laitste strijdig zoude jyH met i Uodi wetten de heer Meuemakcr ib tegea verboogiog ook de beer tagtea verklurt zich er tegeo in fUumlvg f ebncbt ord t t d frrboogiog op 5 eo 4 beitoten met i te D 4 KUmmtn d e via de hb Stover Mewemaker Xitt eo Logteu eo dbtrtti de Te rdeai g Bogcaomea oiet 12 tegeo S temnea die rM d 4ih MeM iii ker Kut ea Lagteo de fcrordeoing op dtf iDvordenog ratt eene gelgke tenmiag teo deel BeMemd word toft lid der CoawiaBieoverdeMuiektcbool de keer H J BtaMkaiDp eir tot halponderwgcer um da tuKbenadiool de beer H II Zglitn te Stolwgk N aehligii om i dt genuva besloiteir aitnerl g l gftea mmèêT nmmpth eiddigi de rergidériBg Laatste Berichten BelgradCk S Oot Ter elClet aar leed de eombinatie Pirotaehfaiti ea Ktljevist sehipbreak De Friaa beeft daarop aadere peraonea aiet de vorming Taa aaa Kabinet belaet Het beboad dea vredea u in elk geval verzekerd Moetar 7 Oct Sernr Paeba belaalt in eene tweede proclaaatie ooft deie twee bcrvanaiaiiea het gebraik van beide talen t Tarkach en t Slaviaeb ab ofleieele taal en het inatdlen eener gekeiae ootralei J LI I II f Burgerlijke Stand OlBoaia t Oei Johannes Phili pos ouders T de Jong ea e do Weio Pellonella Maria aad rsO C van Iduijen ea M vaa aa 7 Willen Mariaaa ouders W taa dor Neat ea I it Mff WlUenldk rraaeina o ders I a dong ea W de iling S Ummeii ondeta I Xeinders ca J S Madusn Dirk laeobus ouders D van Wijk ea t W van Ryawyk Maria Cornell oadara I A de FOw ea W Koevta OviaiuatK Oet M E Balander haisvr vaa H W MkbaMIa tt j 7 M vaa 4ea Borg D van U WMar w If Killer j H C Markebaeheyn i j t aL A vaa Os S j ADVERTENTIËN BeraUen vaa een Dochter pj jfc P NOOTHOVEN VAN GOOE Chmda 9 Oeiober 1875 Op laedna aaïkMd a r eea Igden vaa g chta drie weken mijit gdiefde Echtgenoot n mgner kinderen dierbsM Vader AART VAN OS in den ouderdom van 65 jaren allen die den onerMme van nabg hebben gekend saUen eeaignina kannen beseffen hoe zwaar obi dit reiliea treft Mada ait naan müner kinderen en klein UÉómva Wed A VAN 08 € hm4cn 8 October 1875 Paiiu JStnigi h tmitgtving Bédën otérleed myn geliefde Echtgenoot AME KERSQBItOBN in den ouderdom Tan ndm 45 jaren fanuifl Wed A KKB8BËBGEN T OSt lWt TA NW Da fl M VAN LOON bettiigt den meMe dMÜc or betoonde deelneming loo ram taéi van elden wégen 40 ji rigeaBibta 3feóMMM 7 October I875w SmniMWERU öebro 3E altlie Almelo ri ilwi T ior boKW beroentde groote shaaLiupnohU bd k voor Qe da Omitreien Mi i cnt waifMteld den Heer W t tk fii iSi Mdüdrt OeuSa Alwaar het Mo ste boek ter bezichtiging ligt en verdere inlichtingm te Bekomen zip De Goederen worden g i6gBid elkeil DlïfGSDAlp nakr dé ftbHek pgaconden en toet U diigen franco terug bezorgd ME IXOFPENBDRG Rotterdam Utreeht MAGAZrJN VAN Ontvangen de nieuwste I iAJAABS en WIKTEUSTOFPËN welke naar de laatste nj modellen zeer smaakvol geconfectioneerd 00 worden Wv hebben steeds voorradig eene g QVQOiQ sorteeringr j M 1 in alle ifrootten en slecbts z ep soliede kwa m tf liteiten als DËAll SM80I i $ OVERJAS éÊ O SEI COtBÊRTS COSTÜMES ompieet ff JACQUET VESTEN PA TALO S 1 ete üeze goederen zijn uitsluitend op onze ateliers onder toezicht van onze fransche W coupeurs vervaardigd i t f H l J J Voorts ontvingen wij eene ne keuze in 2 MLeisdekeng Chamber Cloaks Pafapluies Gutta Percha en ff aterproof Regenjassen r in alle grootten Glacé Rij en Gemsleeren f Handschoenen de nieuwste Col Cr vattes Boorden Manchetten Bal f hemden gekleur C9 de en andere OverAem e welke laatste ook J op maat vervaardigd worden Trico en ff o H len Ondergoederen JaceA en Pf svesten etc UUiniintend ingerieht voor l trustin en naar 90ST en WEST mOÉÉIV Openbare Verkooping op mifaSDAO 19 October 1S75 Toonniddags ten 9 ure in het huis aan de CrabetAaraat Wflk Q N 128i te Gouda Tan een netten INBOE0EI bestaande in fraaie mahoniehouten enuudere MEUBELEN HÜISEAAD MIDDEN eu HEDDENQOBD KEISTAL POESELEIN Olie ver vNTSchilderij en ANTIQUITEITEN enz Inlichtiagmi bg Notaris Mr EIST e Gouda Voor een of twee heeren die htinne bezigheden boiten s hius hebben bestaat gelegenheid tot kost en inwoaiQgy met eeae vrge gemenbeleerde Toor of achterkamer op zeer billijke voorwaarden Adres letters A E bvireaa der Goudsche Courant fa bbiiBe J MUlDSCi IJSSEi DE mm C CIV IN6 TE o triD El W A T Hl 12 Handel in VERTIKALE en HORIZONTALE STOOMWÊBÈTUIGBN KETELS DRLIFWEEKEN MACHINEOLIJ enz