Goudsche Courant, woensdag 13 oktober 1875

Jf 1876 Woensdag 13 October jjo Q GOUDSCHËCÖURANT Nieuws en Adverientieblad voor Gonda en Omstreken PaUng in Gelei Nieuwe KREEFTEN en SARDINES aUe soorten van versche en gedroogde GROENTEN fln te bekomen in de Haagsche Winkel bg P J MÊLEERT SmWskoeclits Plaatwerkers g6vi ag4 votr vaat werk bjj C VAN BERKEL Kleiweg Gouda De Rgks Veearts OVERBOSCH is verhuisd de Botermarkt Wflk A N 65 te G mda SAMSOM GoijDA Markt I V IJ K A No ö 8 0 TVAI GE1 een rijk assortiment M aroowel gfeheel afg ewerkt als in rijke patronen en kleuren 1 fl 1 ® ï ® smaakvolle keuze in Zijden fluweelen MANTELS Laken JMANTELS LiONscHE ZIJDE van f 1 30 m de beste soorten n af 2 2S wordt eeffuarandeerd a in doozen alsmede TüI IQIJES BROOÉES i il ir vorai gregfuaranHeerd K EentiltgeDreMle Collectie JAPONSTOPPEN van af de goedkoopste tot de beste stoffen BTiirf FtWP WIOTERJASSTOFFE BUKSKINGS VOOR HEERENCOSTUMES Engpelsch en Verviers fahrlfstat JWIkete et MiMBamflt aanl e7elen ï e DA BBS Wn de aakvolste Costan eB floor n er ïeW odPj € 2 VER8CBX Conpenr m den kortst mogelijken tfld laten vervaardigen HEEttElif teuina Costames door ear lM k u JAPOMTOFFEK BRODERIES Dage kB verkj g baar bfl HU W N BAAUMA KÏBBt Bankwbxkkiii Haten B 17 Aan ItetaeUde adres itvoidt een fóteoenlök W OLLEliT abEnDE3H EtT Jongen Publlclio Verko pliig en Terder alle NOÜVEAUTÉ S tot het vak behoorande Uns nunzaamst in Uwe gunst aanbevelende op i Hasbden Crediét t VAN BENE iGROOOai PijSftJ HAJAABSSTOFFH Ein STEINKOHLEN EN GROS ÖTESCHaPT an der Muhr sachteinen tuchtigen ualificirtea 0B MAANDAG 11 OctoW 1875 de Bamld dags ten 2 uur in ité Hotel TIVOLL Agenten ten overstaan van dea Notaris MOLENAAB ft l den Platz u umgegend gggJiJIlBPpOLF MOSSE in Cöln erbeten van Mite aautiBnlUk iiaitü WoUenstoffen als Duffels Escimo Ratiné Kocoae Eagelicheea HB A vm SSli r eene buitenlandsche groole BRANDVERZEKJÜRINQ een soliede Hoofd Agent voor Gouda en omstreken Adres met franco brieven onder letters W N Mi ir o IL emeen Advertentie Bureau van NIJGH VAN DITMAR te Rotterdam Fransche Bukskiug Satin de Laine Ewarto en gekleurde Lakens Waterproef Baai Bevert Linnens witte en gekleurde katoenen Dnbée JaponsteBen M n telatoffen en verdere MaBufaetureD semaakte Hoeren Wlnter KIeederenw Jongensiassen Te zien op den verkoopdag van g monEen 10 tot 2 uur Gsuli Druk nn A Brisknu BUITENLAND BuUalaiidsch Overzlckt In d B j ig l B FiuMchm iniiUmad ii aav geneld woidt fcraiaea iM gabiodsld ovtr bet woelen der Bonaparttoten Ér ia besloteo een ender mIc vf groote afikaal ia te Stellen naar al wat betrekking heeft op huaiie propaganda zooarti op kat plattefawd onder de boeren a in de eiedea onder MtküedeB k oader het leger De leiding vaa dit oodeiMek dat zich over kêt geheel lal aitatrakkeo ia opgedngea am den beer Léon SenaaJt pra get vaa politie Ie Par ji ecD bekend anU bonapartiat Het pUttelaad aegt de Beko Onkertd wordt tegMiwoordig o ei tro ad aiet Napoleootiaehe flug echrütaa portRlteo van den prina die tot op dirift dragen H j ui terugbeeren all Keiur De heer lalee Simon faee t in eene bealotene vergaderisg te Cette eena aitroerige staatkandige rede gebonden aar hjj de telling heeft iteeogeeet dat er thana nog drie nkeo iMoaig tijn voor d oot wikkeling der Kepnbliek I het rechl ran benoe mg dit Baitea door de geneen leraden S de pbeflug van den ataat van b 4eg en S da beveatiging van het sjraleeni van departemeata kieadiatrieten Aan het lot tg er rede biaeht hg eene waroM haldr aan dea keer Thtera Eerit in de laalete week van October talie de onderaoheiilea tactiën der Kaaer kaone veorheKtdeude werkwaaihadan aanvangen fi i 1 2aud g te Parya gebonden verkiaalag vaa an lad or dan geaaeoteraad ia met groote aMerderbeid dacepabliekeinaohe cnyUdait Engelhard gekoien Hü h e b hen raeda de iatrakking berioirt van da gn a r l w i liM ii a i j ii L J lwrairia owidMI h geiwiokt VMc de paW ka a if Waaaeai bat Parlement weder hijeenkemt cal hjj ohter sugatwijfeld veraotwoonliag hebbeu af te Teggeii vau zgu gedrag en in de aaaataande tittlng zal bg bcipenrea dat de reeka miulagen in zoo korten yd door m n mioiaterie begaan bet coaaervatiere aiuiaterie van alle preatige beeft berocrfd laaUegTMtaitadeo van Engeland warden nog dag aan dag volkatargaderiiigen gahonden om 4e ciioaUire Ie veroordaelen en iu Liverpool Manobaateron Birmingham heeft Bieu wt algemeene alemmen Htlla reiolutiet aangenomen waaibij het oiiaiddellgk ontslag van den miniattr die d circulaire onderteckeode geouoht wordt De Daitaebe bberale bladaa de nationale lelb oiat geaoaderd i n wainig ingenoaMn met de beraiaaiog e aaovalling van bet itrafwetboek looaU die thana by den Bondaraud ia ingediend de wjjie waarop ite Regeering de woelingen ran nltramoolaaeu en aoeialiatca wil te keer gaan erkt mea pp geaehiedt teo koate van de rrijbeid van vereeniglag en van drakpers terwgl de voorgeatelde middelen toch niet aan het doel tollen faeantweordea In alk geval tal bet wetaontwtrp in den Rykadag leveodigeu tegeuatand ontmoeten In tegenwoordigheid ao de miuiatera heeft de adreaeommiaaie van de Beienobe Kamer het ontwerpadrea fan den heer Jörg behandeld Daarin worden de heftigste aanvallen tegen het miniaterie geriehl vooral BKt betrekking tot iga liaeiia iviniif M politiek en da wgiigieg in da indeeting van het bind in kieadiatrieten eene uak tronwena waarmede men bet moeilijk allen bgna zelfc niemand naar den tin kan maken De koning wordt dan ook zonder omwtgan nitgenoodigd tyn miniaterie te ontalaan en ter nadeta explicatie heeft de heer Jörg geiegd dat het seheele kabinet moet aftreden omdat het tiob olidair heelt verklaard en den miiislcr van Jnstitie tot lid der Kamer heeft doen erkiezea Ten alotte werd bat ontwerp met 8 tegen 7 temmen aangenomen terwgl de mioiaterpreaident het hoolil der mmdeibeid licb heeft voorbehondea om in de openbare zitting van den Landdag te antwoorden op alle aanvallen die in het adrea tot de regeering tgn gericht Waaraohijnlgk tollen de dieouaiies orer hel adres in de Kamer morgen een aanvang nemen De beide Oostenrgksoh Hongaarsche delegation hab ben de oorlogibegrooting met enkele onbsdnidende batuinigingen goedgekrard Uit Spanje geen bijzender oicawa Het geroAt bevestigt lieh iat de vyf groote Megend heden ServÜ gedreigd hafeban met het haar hnip te onthoaden wanneer de Tarkea het land moehtea betettaa Dit alleen ia eea valdaeade verklaring or het voocgevalTene daar ta lande Kittick de oorlogsman ken onder dergelgka onutaadigheden niet aan t roer U ren AUean wanneer Milan een beethoofd geweest waa die bartatoahtelijk genoeg was om allea op het apel te zetten loi hij de Keizers en Koningen hebben darven trotaeerea De Vorst tal eeratdaagi ie tbaweigk tredea t zon al ware bg onbeaniader daa mea mag aannemen zeker geen inst hebben om zijn echtgeaoate ia de wittekroodswekea op een oorlog te traktaeraa Omtreat de prodaotia ea bat varbraikvan detibak in S ankrijk en de voordeelaa welks ü aan de ohat kilt opiereit bevat iaBamiimMifniu een artikel waarin o a da valgaoda bytoodathadao medegedeeld werdea Rewla h 16 kamt ia hal Ftaaaeb badget van iakoantan de tabak voor ala h taathaar artikel van cooaamptie Ue eente briaating welke daarop gelegd werd brdroeg 40 aoaa per 1 ponden tij weird ferhóogd in l t32 tot 7 Unaalca w l Ct tot 10 livrea nut aittondering van dé ait de koloaien afkomstige tabak die alechts 4 tvrea betaalde Men vond er reeda dealgds geea batwaar k eea artikel e belasten dat eigealgk alleaa voor diegenen ceoe hehoefte wordt welke het zich éat behoefte verkiezen te makeu Met oogaiark om aan de aobatkist het ilalaileade voordeel daarvan te verzekeren werd in 1674 bet monopolie ingevoerd bhstaeiat werd het varpaoht voer tOO OOeiivrast ialtS bracht bat dea MM se mllMaia II i Jlib 111 sua o am braikefa op bat driedabbeie vaa dia aam 4 alaan Daie betaaUaa onder Lodewgk XIV de tabak met 20 soos voor het pond in het groot en aut 26 soaa iu het klaio In 1719 werden die prgaea rerdobbeld en kort daarna veiboogd tot 10 en 60 soos In 1789 waa da prga ia het groot golegeo totS litres 12 sous an bg da sigters tot 4 lirrea In 17S1 werd het monopolie olgeaabaft tsaar 20 jaren later wtrd hel hersteld en ia sedert oaa brokea ia ataad gabo d n Bg eene wat vaa 18IS waarvan de voornaaaiate bepalingen nog in werking lijn werden da teelt de aankoop de fabricatie en de verkoop van de tabak geregehl De eenige departementeR waarde tabaksteelt onder scherp toezicht Urr ndmmiatratie geoorloofd is t jn de volgende Alpcs MaritiBes Boaehea du Rhone Dordogne Oiroiide lUe et Vilaine Lot Lot ct Caroline Mearthe Nord Pas de CaUia Haalt Saonet Savoie Var UanUs Pfrénées Laadea Pnjr de Dome laère Menae Vosgee en Algerie In 1869 leidenen in die departementen S0 7 51 Ubakaplantere en 16 724 heklatea atet tabak bepUat laad terwijl de ingeoogste boeveelheid 21 364 000 kilogramacn bedroeg Er ign 15 tabaksmagaiijnen benevens 4 voor den doorvoer en 15 tabakafabriekeo Da gedibrioeerde tabak wordt door de ondernemers aan de slijters en door dezen aan het publiek rerkocht Het aantal der siglera in geheel Frankrgk bedraagt ongeveer 40U00 In 1815 bedroeg de hoeveelheid verbraikta 9 800 000 KQ in 1845 was dit ogfer verdabbcid in 18S7 vardriedabbeld in 1869 eindel k bereikte het verbmik tgn hoogste cöfcr namelgk S2 millioen KG Het jaarlgkiohe verbraik per 100 zielen van de bevolking waa volgens nanwkeurlge berekeningen geklommen in Parijs van 99 7 KG in 1831 tol 157 1 KG in 1873 en baiten Parga van 34 KG in 1831 tot 75 KG ia 1873 BINNENLAUD GOUDA 12 October 1875 Mrj F W van Amerom beeft mat goed gevolg examen gedaan in de Eogelacbe taal Naar wy vernemen tal in het laatst deter maand in de 8t janskerk alhier een orgel concert plaats hebben waarbg mej W Gips en de heer R Hol bnnse medewerking znllen verleenen De gisteren grfionden colleote ten baboeve ran bat aohippersguin dat door bet tinken van ban aahip in de Gouwe broodelooe waa geworden heeft aMt succes plaats gebad De opgehaalde som bedraagt 186 14 en ia osBÜddelgk aa afloop dar eolleote oaa den acbipfir oveibandigd Onze stodgeoootea die aan de aitaaodipag datcommisaie g oor gaiea en iets bydroegea tot deiasom kannen overtuigd tgn van de atkentalgkbcüder beweldadigde n Blijkens een bij het denarteawnt van KohmUa ontvangen telegram van aen gaavemevr generaal van Ned Indiê heeft de tijdelgka beveVnbber ia Atebin den 6en dezer aan de Indische regeering bericht dat de gnondheidaloestand ganatig waa ea dat de roret van Rigas stappen deed tot de erkaaoiag der Nederlandache aontereiniteit Staten Oeneraal Tw ds Kak ziuiag van 11 October Ill deze zitting ia aaa de orde gesteld bet ontwerp apoorwegen na de bebaodeling der rechterlijke ontwerpen De heer Fransseo van de PatM heeft de regeering geïnterpelleerd o er de aetoeela betrekkingen der regeermg met Veuezueta De minister van buitentanJsche zaken heeft zeer uitvoerig de geschiedenis van de zaak uiteengezet Nederland wilde niet terugnemen den eiacb tot openstelling van twee havens in VeaeiueU Daarom ie de getant vertrokken De toeaiand un die van onderhrokaa diplomatieke betrekkingen niets meer n nieta minder De toestand is niet zorgwekkend maar erusug gaaaag om aan te manen tot teer groote vooniebtighëid Da regeeving ia overtaigd van den atena der vertageawoordigiug De beraadaiaging over cae ialerpeUatis is riilind tat Mac Hat vaoiatel vaa dea beer vin tat w tigiBg van het reglement na arde ia iaageaoama met SI tegen 20 ttemana Oe Commiasie vaa oppartoeiioht ea Beheer overde Kweekschool voor teevaart te Leidaa heeft ter kennis gebracht dat op Maandag 25 Oetober in ga noemde inriobting eea kcariag tal plaata habbim van knapen die bij a rgka lae tcbt ean verbiatanit wenicbea aan te gaaa Naar men ternaemt bestaat bet voomsmea om de vreeadeliagea die liek voor het Indische le willen verbinden met iteer dadflijk aaar Harderwgk op te tenden aiaar te iu en garnitoeoaplaats dichlat bii de grenzen te doen onderzockea ea aaaoemen Een nieuw weekblad heeft het licht gezien bj do uitgevers P Noardhoff en M Smit te Oroniagan ouder den titel Z ePik ni on weekblad voor Pharmacia en verwante wetensehappaa a aadrer ridactie van de hoeren Herman vaa Gaidar dr v Bmiaama en O Biyiada Door de commiasie vaa rgka advisears van geschiedenis en kunst is aan kerkvnogdea der hervottaie gemeaate te Oeveater vartooht ad da krjrpt dar gtoeta Kerk wegena hare kaaatwaarde te bevrijdea vaa latere kalkbodekkiitg Naar aiea venuemt liakben kerkvoogdca kanne taeatmamiag hiertoe verlaaad De staat der landerijen in ét Krimpenerwaard is teer voldoende De tweede abeede hooigraa veel voort ea van goede hoedanigheid terwijl tK de weilanden overal goed van graa tjjn ooreiea Behalve van aporadiacha getallen vaa toagblaar hoort aten van iiekte onder bet rundvee niet Het hennepgewaï was teer bevredigend too Ook de opbrengat en de hoedanigheid tan het ta A Het ardappelrooieo voldoet mede teer een goed beadiot en nagenoeg geen tickle in het gewas is oreral het geval Gelgk men weet heeft het openb min bij het kantongerecht te s Hage zich in booger beroep voorzien tan het vonnis van den kautonreobter waarbg de heer J C Valois d recteur tan den Kon Holl Schouwburg ia vrggesproken van da