Goudsche Courant, woensdag 13 oktober 1875

Men weet dat het goureivement van Venuznela op grond an den to oer van oorlogsbehoefte door ingezetenen van Cura io san de partij die den jongsten opytaod in VanuzueU verwekte het voornemen beeft opgevat roTffoeiljag lan da iet demping van dien opalaud gemk ili e oorlogskoaten van Nederland te eiaCheo De vordering werd een maand of drie geleden b j nota ter kennis van on a regeering gebraebt die echter weigcrtle onderhandelingen te openen rooT dat aan twee voorwaarden onzerzijds gesteld zou zijn voldaan Io nillevering van het pryeverklaardeschip Midas o herojiening ran de voor den handel gesloten Venozeuelaanscbe havent Van de zgdevan Venuzuels werd bezmun gcMaakt De prysverklaring van de Midas had plaats gehad door de reehterlyke macht de sluiting van de havens was I en maatregel waartoe de wetgevende macht het initit atief had genomen Bovendien gold die sltlitibg nieNederland alleen maar alle andere natieb Men oordeelde het alzoo onmogelijk daaromtrent te zwichten voor de vordering van éia natie Naar men wil moet Vennzuela zich met ongeneigd hebben geloond de zaak aan een scheiderecbterigke uitspraak te onderwerpen Onzerzijds werd gewezen op bel feil dat president Guzman Blanco iu zijn presidiale boodschap de sluiting van de havens had voorgesteld all een maatregel van represaille bepaaldelijk tcger Curasao genomen Laatatelgk beeft Vennzuela zich bereid verklaart ofschoon zich daartoe niet verplicht achtende maar uit condeaocndanoe tegenover Nederland aan den eisch tot uitlevering van de Midas toe te geven Daarentegen verlangde het intrekking van den eisch betredende de openstelling der harens Hiervan is officieel door den gezant vair Veniuztiela aan onze regeering aanzegging gedaan bij een nota die Woensdagochtend te ld nor aan het departement tan buitenlaadsohe zaken is ingeleverd en waarbij een termijn van drie maal 24 uren werd gesteld voor de intrekkiug van den bedoelden eisch onder tekennengeving dat ingeval hieraan binnen dien termijn met moebt eyn gehoor gegeven de vriendschappelijke betrekkingen totscheu de beide goDveiueuenten als afgebroken louden worden besehonwd Zooals men weet heeft d taak werkelijk tot deie laatate uitkomst geleid Tol de beantwoording ran deze prjjsvragen worden uitgenoodigd componisten in Nederland gevkatt alsook Nederlanders in het buitenland wAotlaShtig De jury ui door bet hoofdbestuur van het Nederlandieh Natisaaal Zan rsrerboiid worden baooemd en ui bestaan uit 6 battenlandsehe toonkanstHuura Aan de componiaien van de ter bekMoning wakrdig gekeurde werken lal woitlen toegekand voorprgirraag no 1 een torn ran 600 voar aa i f l Men leest in een Brie ait de hoofdstad aan het Otr Dagblai Bianen eniftt dtgen tallen de Veraeajgde toonse liltei Bdgmaals een raef wagen met een oorspronkelijk stuk van N Donker nl een bittorisch drama getiteld Maria va Ulrecit Kedmce van Oldenbar eveld AanvaBtelijk wordt hiervan veel goeds verhakli en het is te hopen dat de adbrljrer tea tuieei it inAltt Ml belmlen In de aitgeatrekle dennebbosaeben oader Boxmeer wordt io de laatite dagen eene byioiidare nipaehsoort waargeuoDKn welk vernielend inseol in onlzagiyiia menigte aanwezig aldaar groote rerwoeetiagea aaitricht Wartin in den laataten lijd te Delft de biikkea meer dan gewoonlijk naar boven gericht aaar de spits van de Niea wekerktoren Zaterdag voormidifag was dit inzonderlieid het geval toen meo betig was bet kruit op te hgsebea en te stellen Tea een ure was de gevaarlijke karrewei iniwers dat blijft zoa n werk al tjjn de maalregelnn en roorzorgou nog 200 goed genomen gelukkig volbracht en eensklaps zag men de Nederlandsehe driekleur zich boven het kruis vroolyk ontplooieov Een algemeen hoerahl ging op dit oogenblilc op ait de monden dar honderden toeschouwers op de A arkt en elders die het werk hadden gadegeslagen en onmiddellyk daarop weerklo ik van den toren alsof hij zelf over tyn nadereode voltooiing zijn vreugde wilde te kaonea geven het Wilhetaut va Natiauiceii en kort daarna het Ntderhndache Volkdied Naar wij met zekerheid vernemen zal Ibans de haan eertsdaags wanneer het weder daartoe gunstig is op zijn verheren standpunt worden gaplaatsi D dflKlie Cl Men meldt uit Middelburg van Oetober Woensdag II stelde een aannemer alhier aan een zyuer bedienden een brief die twee bankbiüellen ieder van lOOO bevatte ea voor Amsterdam wal bestemd ter hand om dien in de postbas aan het spoorwiigAatioii alhier te betai n Tevens moest de bediendh op het telegraaf burl B en beri eht brengen waarvan de inhoud was dat eea brief met geldswaarde wss verzonden Gisteren oatving de aaanetber alt Amsterdam de tijding dat de brief aldaar niet wat aangekbmen De jingeling onmiddellijk door zijn patroon on derrraagd gaf allerlei ontwijkende antwoorden Da zaak il daarop iu handen der Politie gesteld die zich heden met een streng ondenoek biltighoadt Naar men zegt moet die angeling niet bijioadcr goed bij zij u rerttand zijn De Itotterdamscke Zonaven broedersebap heeft bf de Tweede Kamer voldoening aangevraagd voor den smaad die haar eerelid den Zeer Kerw heer Brouwers paetoor te Bovenkerk te Keulen is aangedaan LD im Men fchrijft uit Goriuobem Ken geschil dat waarschijnlijk op eea langdurige procedure zal uitloopen is ter dezer stede gerezen io zake de waardebepaling van de gathbriek ea hiar aanhoorigheden Met den In Nor e k oamelgk rerraH de eoncessie tot gaaleveriog aan da gemeente en daarmee tegelijkerlijd het reeht tot levering ran gat aan par ticulieren Ter uitvoering der vaorwaardea waarnaar de openbare lerlichtiog der gemeente geschiedt zijn aehtereenvolgeni 4 naemd de deskundigen ter begroo 1 vSb de fabrieksgeboawen en al rat Naar wü vernemen is den 6n Oetober te Rotterdam de eerste bestuursvergadering gehouden van de Nederlacdsohe Vereeniging van ipoorwegartsen ten huize van den voorzitter dr de Boer Vervoorn waarop belaugr ke vaarstellen zoo van weteuschappeljjkeo als anderen aard moeten behandeld zgu Wy hopen dat het bestuur dezer belangrijke ea nuttige vereeniging daaraan meer opjpnhjarheid al ge en daar lu die vereeniging zeer veel Tielalig gesteld word t Te Amsterdam heeft zich eene Couiniatie gevormd bestaande nil de heeren A C De Wit M W C Gori van Amsterdam J J Van Kerkwijk van s Hage en C Muyskei van Hanriem die per circulaire de vrienden en vereerdfers van wijlen den architect Cornelis Ontshoorn hebben nitgenoodigd om mede te werken tot het oprichten van een gedenkleeken op zijn graf Blijkens bet dezer dagen rersoheaen verslag over den toestand van bet instituut van doofstommen te Groningen bedroeg de ontvangst overhel afgeloopen jaar ƒ 73 238 69 en de uitgaaf ƒ 73 129 06 zoodat de rekeioing een batig saldo aanwijst au 109 63 De aanzienlijke vermeerdering van ontvangateo in vergelgking van bet vorig jaar is te danken aan de aanzienlijke som die in 1874 aan giften en legaten werd ontvangen hetwelk met minder dan 16 262 34 bedroeg Aan contributie werd 200 minder ontvangen dan in het vorig jaar ten gevolge van de vermindering van het ledental Er worden thans 17 kweekelingen in het instituut onderwezen van welke 97 joogena en 78 meisjes Van ben zjjn 100 doofgeboren Het grootste contingent leverde de provincie Noord Holland met een aantal van 43 kweekelingen dan volgt Friesland met 37 Slechts drie kweeLeliugeu worden buiten het instituut verpleegd de overige 172 vinden huisvesting in het instituut Geheel gratia worden 142 opgeleid gebuisrest en gevoed slechts één betaalt 160 kostgeld Sedert het 8 Sjarig bestaan van bet instituut werden 1162 kweekelingen io het instituut opgenomen van welke 93 overleden en 922 als bekwaam om lu de maatschappy te rerkeeren werden ontslagen ting der waarde j rerder tot de gas verlichting behoort De meerderheid der deskundigen heeft de wikardt der fabriek o a geschat op een som ran 92000 de minderheid op een bedrag van 12000Ö Van eenige toenadering wil da Oorinchediselle Gasmaatschappij niet weten Z j wil de fabfiek alleen tegen den prijt daor de mmderbeid del deskundigen aangewezen aan de gemeente overgeven Dientengeolge hebben Burg en Wetb gedr evéit door de oreituiging van hel goed recht der gemeedté en toegerust met de adviezen van erkend bekwaëe rechtsgeleerden aan den Gemeenteraad voorgesteld a om de Gasmaatschappij te sommeeren to t orer gave der gasfabriek c a aan de gemeente Gorinchedi tegen een som van 92000 zynde de prijs dooi de meerderheid der deskundigen alt de waarde tkit gesteld met aansprakelijkstelling van de Oaimtht schappij voor alle gevolgen van niet tijdige overgar Uden 313 werden geërafueerd 266 totaal 692 zoodtt op 1 Aigottus onder bebandelidg bieren 613 Igders Onder de overledenen zijn 8 cbolera lijders De ij machine die gedarende eenigon tijd defeet was werkt weder Burgerlijke Stand Io de algemeene vergadering van afgevaardigden der Liedertafels tijdens het te Rotterdam gehouden 12e Zangerafeest is besloten tot bet uitschrijven van twee prijsvragen als Io een oompositie voor mannenkoor en solo s waaronder een vronwealem met begeeiding van groot orchest op den tekst getiteld David door W Hofdgk 2a Een compositie voor mannenkoor zonder orchestbegeleiding vocaal op Nederduitscben tekst naar vrije keuze welk werk volgens by te voegen metronomische opgave een uitvoering vordert van ten naastenbij een kwart nurs Beiden voor tairyke bezettingen geschijct Gi BoaiNi g Ooi Agnetta Eliiahetk Undrika J M Noothovea van Om ea J A F Raett vaa Uaikarg Johaana Heleaa oaders W H da Jaag ea G vaa der Hcij Cornell Aalhoaie ouder C Fortuia aü J Krooa 10 Uermaau Coraelii ouders H Welbwiakel en B Crefcoeur Oviu toBii 8 Oct C Rotmeyer 17 j 10 m J Boon lï j 10 G A de Jaag 6 m U F A vaa dar Hoeve 2 m aanktaeht gednrcnde d joBgste kermia als actrice io dieest e hebben gehad de 9 jarige Sophia Spoor in ue rol van Lilla by de opvoering van het Vrouwtje van den Donau als z uöe aki beweren D t appèl werd gisteren voor de rechtbank behandeld Het requisitoir n den uU oRicier van justitie Irekle tut bevestiging n het vonnis Mr A de Pmlo droeg de verdediging van den heer Valois voor Df uitspraak is bepaald op Maandag a i Sen meisje van S en een jongentje van 4 jareni twee op helzilfi e pnnd aan het Slaakkade t Kotterdnm wonende buren speelden g Steilen morgen te zamefi doqh tonder toe icht op den zoMer hutiner woning eo zyo onder hun sp lf l uit het zoiderraam op de straat gevallen aaibij het jongetje een been heeft g bruki o terwyl het meisje erustig aan het hoofd ia gi kwetst Tn de Pinsdiig II gehouden vergadering van de kamer van koophaii lel en fabrieken te s Hage ia jnede lceling gednaii van een schrijven van den miiiisfer van finaiitien in antwoord op bet adres der k ioer vau 17 Aug jl mede leelende dat blijkeoil iiigesteld onderzoek de waa deder talrijke beeendingen v u zijden en andere loauufacturen welke na aautgifte aan de tolk inloren bij kleine partijea of afgesneden stukken door bu tenlandsclie buizen worden afgeleverd bij invoer met lager wordt gedeclareerddan by die van grootere partijen dat daarop ool ven scherp wordt toegesieu als op aanvoeren van grootereu omvang hetgeen te gemakkelijker valt omdat het door de onibieders te betalen bedrag op depakjea vermeld stuHj en dat de kamer verzekerdkan zijn dat de ambtenaren niet ullen nalaten hunplicht te doen wanneer zich in verband met datbedrag de gelegenheid tol benadering aanbiedt EeE paar maanden geleJrn werd Ie Utrecht Ie grondslag gelegd voor een nieuwe vereenigiug êen Toouk B8teoaarsvei ciiiging voor Noord en Zuidt Holland Oe vereenigiug zoo kort gevestigd telf thans reeds 90 gewone en 40 belangstellende leden Dic steun bewijst reeds op zichzelf dat aard en trekking der vereenigmg gewaardeerd worden zoowel door toonkunsteiiaars als door dilettanten De onlangs verspieide circu aires heb en aan het doel reeds de noo lige bekendheid gesciionken doch van onze zijde willen wij die bevorderen door in korte trekken den aard der vereenigiug te aenetsen Ze ontstond op initiatief van den heer ü A Heiiize te Amsterdam die voor de toonkunsteuitait de gelegenheid weuscbte geopend te zien om bet publiek met hunne geestproducten bekend te maken hetgeen tot dusver naar tons voorkomt inde laatste jaren echter minder sterk door den overwegend uitlieemschen aard der oncertprogramma s zelden het geval was De ontwerper zag zijne denkbeelden gedeeld door de bh H Hol H A Meijroos W F G Nioolai en W Stumpff Met behnlp van deze en andere loonkunstenaren en belangstellenden is het gelukt de vereeniging op te richten welke strekken moet om in het genoemde bezwaar te voorzien en den toonkunetennar io een niet minder gunstigen toestand te brengen dan bijv de beeldende kunstenaars die jaarlyki eens of meermtleu in eigen vaderland de gelegenheid geopend zien om zich den volke bekend te maken in de voortbrengselen van hun geest De vvyie waarop de vereeniging wil werken bestaat O a hierin Door het houden van jaarlijksche bijeenKom ten met mondelinge voor lrachteii over het itaeer wetenschappelijke der kunst door het uitvoeren der verdienstelijke werken van in Nederland geboren of aldaar wonende componisten door bij die uitvoeringen zooveel mogelijk Nederlandsche of in Nederland uMiende vooaal en instrumentaal solisten te doen optreden Aan dit reeds omvangrijke doel wenscht de veieeniging later als de finantieeie toestand het gedoogt de dndeietenning van jeugdige veelbelovende talenten de hulp aan lieken de toekenning van oen tantième aan componisten bq de uitvoering hunner werken en ten slotte een pen sioen weduwenen weeeeofonds te verbinden Tot de vereeniging kuoLen toookanatenaars en toonkunstcnaressen als gewone leden en pariicalieren ala belangstellende leden toetreden Ia verband met de eerste berichten omtrent de oprichting der vterecniging is niet overbodig maar dan ook afdoende de verklaring van het bestuur dat het geenszin in de bedoeling der vereeniging ligt in het strijdperk te treden met de bestaande maatschappijen of ooncertgenootschappen en evenmiu de dilettaaten van zich wil vervreemden of baiienaluiten t geen trouwens onvoorzichtig genoeg zou zijn 0 gevüon lil te woiden kan men zich aaome den bij den secretaris den heer Nioolnï te aHage behn stelleo le leden kunnen zich wenden tot bet eorresponilterend lid in hunne wo mpiaats of tot een dei leden van het bestuur iV v d D Aangaande den loop dien de zaak met Vennzuela beeft gebad deelt men het volgende aan t Dagblad made l om Burg en Wetb te machtigen csi bangende bet geschil op de naar ban oordeel meeat geschikte wqte in de openbare straatverlichting te voorzien c om den Burgemeester te machtigen zoo nogdig vamens de gemeente als eisober op te treden in de tegao de Gorinèbémsehe Oksmaaiscbappij In eersten aaofaK in te stellen reohtsvotdering tot overgifieder garfïbriek en aanhoorigbedea DJt vooratel is met algemeene stemmeni aangenomen Dat de gemeente en de gatverbraikera door ket tijdelijk gemit van gasvediXlting in groote ongelegesbeid znllea wordes geWaaht lioht roor de hand t at ket gemeentebestuur tar voorkoming van een tydelyk ongerief glen SSOllO hoven het aaw zija overtuiging wettig versohnldigd bedrag ten offer wi brengfen is even natiurtijc Uit Grare icbrijft men van den 9dens Da peraooB i v d W rerdaebt vaa bet toebrengen van ernstige rerwondiogen van twee laudliodm bij galeganbeid van de kermis te Velp ia ceigtsleren t QÏare in verzekerde bewaring genomen De afwezigheid der maréohanssées die te Reek bij bal onderzoek raa den dubbelen moord in functie waren schijnt hem verlokt te hekben om ziek in de tad t wagen De oppoaser van den luitenant der maréchanss beeft hen met behulp ran twee mai ebauasées niet te Grave geatationeerd maar toevallig aldaar aanwezig gearretteerd In zijn bezit werd m buitenlandioh paspoort geronden Maria Van der Linden is gisteren morgen naar t Hertogenbosch getraniportoerd Het vervoer geaobiedde in een rijtu g om klar roor de woede van t valk te beveiligen De luitenant der mar haussée Qttoilekker die op den dag der ontdekking van den oord te s Hertogenbosch voor het hof als getuige diende tegen zekeren Panders ait Haps besckuldigd van kindermoord spoedde zieh onmiddellijk naar Orare en wist in den arond t jeugdige moniter tot bakeatenis te krengen Zij heeft den volgenden dag aan hem M loeo de plaati aangewezen waar zg de portemoniiaie weggeworpen en het geld had begraven t Schijnt ook dat de muren der gcangenia aes groaieii invloed hebben geaefend op naar geest Zoolang zij onder den vrijen hemel stond ontkende w alles hardnekkig Hel kind der heide was daar nog ia baar element De gevan enis brooht haar let nadenken Zij schijnt gisteren ook eenige teekenen van droefheid te hebben gegeven Tofin zij echter beden morgen vervoerd zou worden eb zij dakreten van t volk hoorde toen kwam haar dierlyke geaardheid weer boven en sprang ziJ lachende in t rgtaig brutale blfliken op het volk werpende Zaterdag margen zija de vermoorde kinderen tar aarde besteld Alle liiaderaB uit ket dorp ea daa omtrek rolgdea onder bet luiden der klok de draagbaren wüarop de lijkje der onaohaldige slachtoffers naar de groere werden gebracht Borengenoemde Panders heaft te s Hertogenboacb te recht gestaan besabutdigd van ket paageboren kind van zijn angehawde sehaouzuater die bü bent inwoonde sijn vrouw was gestorven op drtvi ISdea Jaal te kakken gewurgd Hü heeft t feit bekend De eiseb is twaalf jaar tuchthaisatraf Gedurends dit jaar beaft t aaa het korps der marechaussee niet aan bezigheid ontbroken Moord kindermoord brandaticbting hevige vechtpartijen diefstallen komen herhaaldelijk op t zonden register van de bevolking dezer streken voor t Valt dui niet te loochenen dat een dusdanig bereden en bewapend korps onder aanvoeiing van flinke obafa in deze streken lang niet pverboilig is Koloniën BATAVIA Angnstttt Aan bet mailovetzicht van de Java Bode ontIrenen wj bet volgende i Z Exc de Oouverueur Generaal is ran zijn reis door een gedeelte der Freanger Begenisobapptn te Tljipanuat en van daar Zaterdag naar Buiteozorg teruggekeerd zal den 2n September alhier aankomen en den dog daaropvolgende aadientie verleencn om dan verder den feestdag ran 4 September ter hoofdplaats van N I door te brengen Msvronw Van Lansbergen tobijat eenigszini lijdende te zijn Z Exa de Qonverneur Qeneraal en zijn gemalin ondervinden dan ook een Oostqioesson aooala Java in jaren er geen gekend heeft en die ongunstig werken moet op personen e uit een koud klimaat of uit de gematigde lucbtstreek komende lioh bier moeten acclimateeren Intussoben it mevrouw Van Lansberge in zooverre hertteld dat zy met dtn Gouv Qen de volksfeesten beeft kannen bijwonen die den 24o dezer te l ipannas ter eere van deteragkomat van Z Exc gegeren werden De hitte biyft hier buitengewoon groot en de regen laat lioh sleedt wachten totdat gisterenarond een weldadig boitje allen en alles is komen rerfritsebeil Ziekte heersobt oreral in meer dan gewone at ta Samarang vooral wordt reel orer ongazondkeid geklaagd Naar wij TerniBen heeft Z Ex de Oour Gen latt gegeven dat zoo epoedig mogelijk een aanvang zoa worden gemaakt met het Kiokotkanaal waarvoor zoo wij ona niet vergiaeea een toa run 600000 is nitgelrokkeii Bü de bcgraotiog is echter gerekend op et tes arbeid stallen aan dat werk Van eea 1000 tal diraogarbeidera deck geeu enkel dwangarbeider kan g ist worden allen worden successievelijk naar A eh gezonden en keeren of niet terug of met aen ondeflni ad geatcl zoodat vrije arbeidere voo geaoaaul werk zollen aoaten worden aangenomes tejfcn ea daggeld van OjSO t geen de kosten aanmerkelijk verhoogon caL Da haodelietaadj te Bat via heeft ook nu weder op de meeat schitterende wijze baar liefdadigheid getoond tegenover de Atjeh kiygera door in weinige aren een som van 24685 bijeen te brengen en die ter bewibikking ie aUUen raa bet Hoofdeommité ran bel Roode Kraia in N I Omtrent de krijgs errioUing a n den atand ran zaken in Groot Alehia leeat men in de Javatche Ct Bij gelegenheid dat onze roHterking te Lougbattakmisaigit op den 24aten J li nogal door dea rijaiid bestookt werd moeat bieraan door artilerieraur een einde worden gemaakt ea werd de Me luitenant der artillerie A J Schroder op het oogeaUik dot hij een ruurmond richtte door een kegel in ket hoofd geiro n teugeroige waarrao bij den rolgenden dag orerleed Een ran dca pottoommaadmit ta Gitjiel OleiUM biuDeugekomeo rapport bield in dat de ryaad aldaar io grooteu getale naar bet luidea aftrekt In den arond rau denzelfden dag 98 Juli mkfo eene kolonne sterk 160 bi onettea met eene sectie artillerie uit KoUa Radja naar L o nbattah geioaden teneinde 100 met kapoteoaea gewapcade dwaagarbeidera te besebermro gadoteade het openkappen van bet terrein tussohen BUog Djoet en de Atohia rivier Na vaa 9 uur tot S i uur t nachts te hebben gekapt en bet terrein kekoorlyk gezuiverd ging de kolonne des oiorgeat om S aar met de dwangarbeiders naar Kolta Radja terng Van svijauds zijde waren sleefats eenige sekoteageraHen Opdea 2 laten JaU moekt bet onaca t oepea by Umteboe gelukken brand te lobieten in ket Lamtermiasolie de bMcd duurde l t uur en woedde hevig Om den ryand het Eluaaobeu te beletten ruurde de artillerie met graaaten op da braodeude kaizéu Uit Lemboe ooat en Kotta Alam rukten in den vroegen morgen ras 30 Jalitweepatrouilleatezamen iterk 2 Officieren en 46 oma met bat doel om in rerkakd mat elkander de op p m 800 pamaa tea zuidoosten ran Kolta Alom gelegeu vijaodeiyke wacfalpostea dar XXU ilatkimt to svacroltni ea te vernieligea Het gelaku der patrovillta iaat rerliei van een gesneuvelden EoropeeMkeu korporaal eaeeu geblesseerden Europeeecken sergeant den vijand uit twee zijner gewichtigste positien te rerdryren De 1ste luitenant der inhnterie W E VTilliak Ketjen onder wiens berelen de beide reriterfcingen genomen waren kreeg last om na de ryaodaiyke bentiuga zooveel doenlyk rernield de buizen rerbrand en den omtrek goed rarktmi te hebben terog te trekken De op 31 Juli uit Longbattab tnid gerukte patrouille waaraan twee mortieren werden toegaroegd had ten doel bcand te schieten in Mickouscbe Nadat een paar buizen iu rlammen stoudao kwam de rijend opdagen en bewboot de patroaille met lilaen geweeirnnr Daar de brand een geruimen tijd heeft geduurd zal rermoedelijk het meerendeet der hnizen afgebrand lijn de patrouille die zieh iu geen gerecht mocht wikkelen keerde terog TorankoeDaoed zoude volgens de ingekomen bariokien nog niet als sultan gdinatalieerd vfa omdat de boeloebalangs ran de XXVI Hoekian niet willen rersobij en Ook wanneer dezen bij hun rooruameu bleran dan zoa de installatie niettemin doorgaan op welk tijdstip evenwel was nog niet bekend De rijend werd tot den 4en Angattua door onze patrouilles aanhoudend rerontrust De Cbef ran jlen geneeskandigen dienst rapporteeit 1 Juli onder behandeling gebleren ran 647 zija bügkotaen 668 totaal dat bij de op lijders ten g isro6 Van dezen het en orerieden 1 CORRESPONDENTIE Het IsgeMB itokje qü WtHldiaxreen wilteii w wel opoaaeB miti de schrijver uni 1 0 um leeft Niflttner worden itakkes ge lsttft wtnoen w den num dei tcbrüven oict weten Aim n ta r gk eea stift geheÏM UüCt der rcdactte DC Redactik APVEB TENTIEN Bevallen van een Dochter J A P NOOTHOVEN VAN GOOE BOKST TAM LlMBmW Gouda 9 Oetober 1875 2 3 De oadergeteekeaden brengen bj dvea knnnen hartelijken dauk 1 sau den Hoog Ëdel Achtb Heer Burgemeester dezer stad voor het geven tsb toestemming der gehondene collecte aan den HeerT BLONK JÜBBIAANSB Toor de liefdergke opname in ZËds woning en de sedert het ongelnk met hnn schip steeds ondervondene gastrr heid aan de H H Commissie die tgd noch moeite gespaard heeft tot het instandbrengen en houden der colleotB eoi 4 aan de geachte Ingexetenen van Qouda niet het minst roor de zoo milde geldeIghe bijdragen in de collecte op gisteren tot het leenigeu hiuuier ramp Meer dan hunne woorden kannen uitbrengen doen zgdoor dezen in een woord aan alle Ingeietenut de oprechte betuiging hunner erkan tetgkheid Schipper J BRAND Gouda 12 Oct 1875 en Echtgeoooio Zg die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan de Naiatenachap vanMejufvrouw MARCHES RISTIG8 PBLDKAMP in levaa hnisvrouw van deu Heer A W DIESTELHOBST wordea verzocht daarran vóór daa eersten November 1 75 opgaaf of betahng ie doen ten kantore van den Notaris W J POBr TUUN DHOOGLBEVEB te Gouda De Heer J HERMAN DE BIDDER verzoekt in den loop decer maand aan Egn adres opgave te ontvangen vau allen die iets te vorderen hebben van of verechqldigd zgn aan wglen Mejufeonw S DB RIDDER Den Haag 9 Oetober 1875 Zg die iets te vorderen heUien van of verschuldigd zgn aan de Weduwe J BEÜBINGS worden verzocht daarvan opgaaf of betaling ie doen op Donderdag den 14 October a s aan de Groeneweg wgk L No 112 Eco R C Burger Dk ostbodo wordt gevraagd tegeik goed Loon met November of eerder in een klein gezin om de Vronvriu kab hnishoiidea btfaolptaam te sii tt Letter V bg den Uitgever dezes brengt zgnen hartelijkeb dank aan zgnen geeerden Stadgfenootën voor de gnnst hem zoo laug geschonken en hoopt die weder in een volgend jaar te mogen genieten Tevens maakt hg bekend dat bg hem alle dagen TERSCHfi WAFELS te bekomen zgn aan zgn huis op de Gonwebg de Vïschmarkt die bg vooruitbestelling d sverlangd daar ook gebruikt kunnen worden Donderdag avond zat op de Markt voor lietiMtst gebakken worden