Goudsche Courant, vrijdag 15 oktober 1875

LISEUSSTOZESIJ E WIJNSOOFEBU VrUdag 15 OcMer 1875 W 1737 GOÜDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken AGENTEN voor GOUDA en OMSTREKEN SLOTEMAKER èe Co Mineraalwater Fabriek West Haven B No 199 Ontvangen Nieuwe BESSEN OENEVER GEVRAAGD aanbiedingen tot het Ilgten va een PRAAM groot 68 ton liggende gezonken is de Gouwe binnen de stad Gouda De lading steenen is men réeds Aig ait te baggeren Adres franco per brieve aan den SgenaarGouwe C 90 Schipper ƒ BRAND ten huize van den Heerr Bhnk Jmrriaofms SteeiikoleniPrljs CouraBl VAK B DAKONHORST J Gouwe C 167 Van af heden agn hg hem te verki jgen Eerste kwaliteit Duitsche KAGCHKLKOLEN nit hét schip 75 cents per Hectoliter Groffie HAARDKOLEN f 1 00 franco aan huis Het schip ügt b j 4e Reodebrug TarfsingeLm lossing i Zegt kei voort Auxlllnm orlenlls I praparirt aas aoch nicht betannten Ve i getabilien des Orients vou ausserordenthcher Heilkraft geprüft vondenersten AutontoteB der Chemie nnd Medicin besatigt die bis ins höchste Stadium l ler Unheilbarkeit getietone SpUepsie FUlsuobt i Tobsuoht I 1 Bni8t Ma8wikrAmpfe 2 VorGebrauch mdnes Pxaparates hitte j I ichnm BpeciellenKrankheitgberieht dar liufschickeichdasPraparataebstgeaau I r Gebranchsanweiwng nnd Kurverhaltungsregek outer N chnaiine sofort Ich wame ausdrücklich vor jenen Lea I ten welcbeiediglich auf den Geldbsntel derarmen Patiënten specuUren indem sie als Specifieura gegaa obige Leiden nichts I als eine Lösung von Bromkalium geben I Nfi ünbemittelte Kranie werden bérUcksichtigt Silvius EJoas Erfinder des AuxiUum orientis Specialist fSr Nerven nnd KrompAeiden Sprecbstonde 8 10 Vrm 2 4 N Berlin SW fi iedridtutr 22 L £ 289 STAATS LOTERIJ De trekking der Eerste Klasse begint Maandag 18 OcL I87ö Aanbesteding DIJKGRAAF en BEEMRADEN van Bloe mendaat zguvoornemens ep Zaterdag jen 23 October 1875 des voormiddags ton Elf Tire in bet Koffiehuis be Bommn te Gouda bjj nkiele inschrjvii aantebesteden de levering van 1500 Hectoliters STEENKOLEN vaflde Ruhr en 300 Hectoliters £ ngclscbe STEENKOLEN Waarvan de voorwaarden ter lezing liggen in het Koffiehuis m RoitEiN te Gouda terwjjl de inBchrflving 4 i jetten ibehoorlflk opaegel geschreven en geteehend moeten zgn ingeleverd vó6r of ep d ai 22 Octobw 1875 vóór des avonds ten 7 ure ter Se wetttrie van len Beider te Gouda wyk B N U6 Sip en MaaurflJen De PIUiEN 4ie indi nie jaren Met bet s te gerolg tegen de sUjin n maagverSterkend geUrwkt woideivdoor hare erUiuir Ue pijsvertering zeer Mvordereo aüwudor oed t gea de gat en zeer EMibt iaXBteOé cgii i ia legen Ai l oeot hel do ic ael berut u Jiet gebnik eUnijgl r Ig le tMigenSo Ueeren te Aaaterdtm M Ctébau b C Droog Heilige wet ö itl Bleiiwgk S v d KfMl Bonmeli ZaltJ i v 4 Veigta i f Delfl E WihohBt i V Uetfsharen J Kook i Deventer Gebroed Tioini Dordrecht U J Giltur Go Ui L Schenk op dit HoogMnat Gorinohim B J B Boech üraa l V Imondat s Hage Visser in de iitreaC HaaBireebn K Oosteriiag i Leijden i T Terburgh HurlenBeninat Lékkerkerk A den Oadsteo Linschoten B Kruithof fiotterdan t Santen Kolff IrorK HoolfdtleejF Stolwijk Wed A Zijdcrlawi Stibiedani Wed A U Soaboatt Tiel A J Faaasen Uireoht F Alteo op dn fiteeowig rtr de OoB kerstraitt tfi 372 Vlaardingen J M Lagfrwtrff Zerenhtizen A Prini Da SLUM D MAAfOnilLIIK bereid rolfm het echte recept zgil door ag te Honda Mtn en viMuitend terkrggbaar geiteld bij den ha r L SCHENK op de Hoogstraat LET W£LJ Om elk dooqe der ite en einta ODheugelUfee jaren gebrnikle SLIJM n MAAGPILLEN is een bilj et voouien met de haadleekening van J J 8CHEEUDEE apotheker welko bandteekeoing zioh ook be mdt op het zegellak waarmede het doovs verzegeld ii Men geilere daar wel attent op te cön en tich te wachten voor bet ebiaik van eeo namaaksel dat men tracht in omloop t JueauB H0EST BÖKT ÏM enl1fflCZIH TB 10 000 ATTESTEN MM BOESTMOn ALLEEN ECHl wanneer de meialen capsules waarmee de flesschen gesloten zjn het stem fel der fabriek dragen Ver riiiibaar a 1 de flesch te Bouda h T fl A Wolf Alphtn a d S L Varoniean Zoon Apoth Bodematen P Verflloot Boakoop A J T n Twoot Bet t L Ttn Lemweii s Qravenkage 3 L f Q Soabilié Apoth HazeriKoude W Hendrika Batuirecht i D den Hartog Hütegersberi wed de Raadt Leiden E Noordgk Oudevattr P JoolEar UeDbnrg Rotterdam C J W Snati lié Apoth KfiKyk C i Tan Oinkel Schoonhoven J W dtf Zoon Drog Voorhurg A van Veen Waddinxveen C n Eeuwen Woerden W H Tan Diggelen Gaula Diot an A Brinkman Kan dadelijk geplaatst worden een fatsoenlijke Jongen ot het verrichten van boodschappen en terverdere opleiding in en net Vak Adres bni ean Go d ch Courant De fiflks Veearts OVERBOSCH is verhuisd mar de Betermarfct Wyk A N 65 te Gouda ONTVANGEN STROOPAPIER a 1 40 de Riem M BRINKMAN In een KOEKBAKKERU ordt gevraagd en JO GK en een KNECHT Adrea burean dea er Courant De ondergete6kende heeft bij de de eer zijne geachte Stadgenooten bekend te maken dat hii heeft geopend ojp de Gouice C N 3 een Biej en Koffijhuis Eene prompAe en solide fcediening belovende beveelt h aok üEds gonst en recomman atie UEdg Dw Dienaar a BEL0N3E Cz ïJB AlsBEHANQEReijSTOFFEERDER blijft hij zic h aanbevelen Kost en Inwoning gevraagd bij fatsoenlijke lieden van de P G gedurende de winteniiaanden voor een twaalfjarigen leerling aan de H Bargerschool dhier Adres franco onder letter S postkantoor JiOêXOOp PaHng iTGëïeïT nieuwe SARDINES en KREEFTEN Ï n Tersche en g edroogdeCROENiüIN en alle soorten vau verduurzaamde levensmiddelen zijn te bekomen in de HAAGSCHE WINKEL bg P J MELKEttT Voorhanden TEBISCH K0NIN6IN1IEPBniCESSlBROOD ELIXER D ANVERS T fel likenrt VERSCHE Kattentongcn W N RAAIJMAiKEBS B D tbal ker Oo l ia B 17 V Stoomkoorjimulen JE WAAKZMHHEID De ondergeteekende beveelt iich minzaam aan tot het Malen van Granen en belooft zynen Begunstigers eene prompte en zuivere bediening De prjjzen z jn ils volgt WBUILMEEL ƒ 060BBOODMEEL 045 MESTING 040 ERWTEN en BOONEN o 45 Gouda U October 1875 F H WEÜBMAN Onderwijs Iemand beVoegd tot het geven van onderricht in de vakken van het Lager Onderwijs wilde gaarne eenige uren besteden aan Privaat Lessen Adres met franco brieven onder letters O S bfl den Boekhandelaar P C MAAS te Gouda BUITENLAND BalteBlaDilscli Ovetziclit Nog steeda biyren ia Praokrgk feraetatea li an da aanetaaiide nrvaagiag van des bencbtaa Lyoaaebea prefect Doerga Zgn collega vaa Vat aillea de beer Limboarg sou lya pvolger ajja Algemeen vindt Jale Simon s programma b i al by d republiekcüicn Alleea d eeatyda to liberale Diitk ia tqioa de verkiezing der mairea door de gemeonteradea De ladieale Kaquet gaat voort in het Zuidea de wars cepabliek f lie er die au 48 aan teberelea ot groot genoegen an de oooierratieMa di bea bemelboog gien om laaga dica weg rerdeeldbeid t brengen nder de republikeinen Tot boden eebter gelakt die maaqfarae niet de fiaetie van bet reohteraaiddeo die jaat de iiakerzijde gemeene laak beeft Ijeaiaakl d iwabliek te atieüan iaat licb aiat van kat erheod aftrekken Da f riaa e a Walaa ia aaar i idi £ i itrakkaa ficbattaa watfeo aan deie reia taa koate gelegd oieta wordt oaUiaa om den troonopvolger tan groot Bciltaiioië te doea wedjjvereo met de praal dor Qoatenehe Btea aaar oo ot feld kan ook aan lao4tanige persaonlgke keaniamaking toaaaken rwat es ndeidaaeu eoowot iaat bat moedeclaad als voorde neetehe bccittiogen heilzame gevolgen hebben niet wanneer eenmaal dé pniis mM den troon oU bebbea beklommen auar raada van t oogenblik waarin bet liem lal tga gehikt de sjra ibie raa da Oosterüagen te verwerven voor ziek en ign laad De Kngeleebe bladea deelen thans een telegram uil Shaagai ae waaria bel heaglgke iieriebt wordt vergcbmèt dat twt ttffitÊA ai AiUag m HjAzerigk diet bevat naario dea CUneeaea wordt bevolen de vreeadelingeo in China op gepaste wgs te bijegenea De Heer van het Hemelsche Bgii lal dus in dit opzicht t hoofd voor de Weaterliagen balgen De kweatie oBtrent bet atraffeo der moordenaars van Margarjr ia neg niet tot een einde gebraoht Zelfs eohgnt een ganstige afloop van deze laak betwgfelbaar Oe opatandelingen in de Herzegowina sebjjnen niet tevreden te zgn met de fraaie beloften van daa Soltan Man wil meer dan dat Oe naals te Mostar hoadsa bet er voor dat Tnrkjie Ifa lugt bet er in den opttacd te deap na de Ueriqgewlnei niet zal kaanen bevredigen tenzy er een volledige hervorming in elk deel der admiautratieplaatagrgpe Deapstand beweren ijj is niet v taalkanaigeo maar v agrariaoben en maatschappelgken aard Wordt de ontvolkte en verarade provincie verder met geveld geregeerd ie zal geheel geruïneerd worden De tnancieele toestand in Turkge ia ook niet geaehikt om vertroowen in te boezeaMn wanneer de regeering ermindering van belaatingen belooft zonder zekere waarborgen dat die beloften znllrn wordea nagekomen De f nancierie plannen der regeeiing hebben aan de vertegenwoordigera der bnitenlandsahe mogendheden aanleidiiig gegeven om verdere inlichtingen dasroBitreut te vragen Hierop is geantwoord dat gedurende de eerste rijf jaren de interest en de aaortiaaiie van de binnen en bnitenlandsche schalden tot de helft zullen worden verminderd dat de betaling der coupons zal geschieden voor de eene helft in klinkende epeoie voor de andere helft ia nieuwe titels die een renie van 6 percent tullen geven welke evaneena betaalbaar zal zijn in klinkende specie op den vervaltgd vau de eerste helft De waarborgen voor de goede betaling zoowel tan de eerste helft in specie ala vaa de rente der sehnldbrie en voorde tweede helft bestaat in de opbrengst der douane reobten en vao de tabakabelaating in de eehatting van ügjrpte endeinooda in eene belasting op de schapen Als na verloop van vgf jaren de eerste helft der coupons die in kapitaal van 6 percent rente zjjn veiaaderd niet ware leraggtgeven zou de lermgn verlengd werden totdat de oodsle binnenlandsobe leening geheel zon zgn al eloat ITALIË De Milaneesohe correspondent der AUg Zeitung Uat zich over de verwachte komst van keiier Vilhelm sla volpt nit Het zou moeilgk zgn zich in het buitenland een denkbeeld te vormen van de belang ten io stattiag welke bet ttaliaaosdha P Mek vaar die i aaa den dag legt an ik tim Uer bet paUiek den astfeatrekstan kring a lschMiedea en boeren daaronder begrepen Uaa il akt en epvekt over nieta anders Kerst waa ae er gwpauea adat de iroade beer geea bepaaldw dag opga aear aa un dien met zekerheid kek heeft aea dadelgk en aader oaderwerpgeiocM geveaden Zal prias Bisaaarck meSkoaen Zicktl IlÜ Mdairlgk nieaund gelden aaauen als Keizer Wilkela ee prins Bismarck hebben het recht niet siell te zgn Orer het algeaeeo ia er vrg wat meM beliagitelling dan bjj het bezoek dat keizer Fraaa Josef ia bet sigeloopen voorjaar aan Venetië beeft gekraekt En daarbg moet men niet vergeten iet io 4e haagere Italiaanadbe kringen geen bijzondere syapathie voar DaitaehUnd beataat bjj het volk ia dii eoktar geheel anders boeren werkliedea 4e kleiae baigerg de rrouweIgke berolkiag aaar boreaal da soldaten geroelen veai ajrapathie voor het vernieawda DailsobÜand De oerleed aaar Uilaaa zal oota iyk tgn reeds na is elke kaaer ia de atad voor bioteugewaoa beoge prgzeo verhaard de directiéa dar apoorwegouatichappjjen ago vooraeaeiia het tarief mat 75 pCt te verainderea Al d pTinaaa tan bet baia Sareie zallen om den koajng aija g e akaai d i de heide zoeua prins Tomaaso bwad ar dat Kfooapriasea en prins Ëugenias vao Carag aan M p ria sss i rederik Kwel van Praiaan ia ran Veaetié t Milaaa aaafakoaea De kearea de Lauaay en vaa Kaadell z b attgaaoodigd oa ban ialrek te nam ra ia bet kooiokigk paleia Waar cehtor de vyUg baana vaa hel kei zerlgk gevolg waar de ItaflaiBaeba aiairtera da preaideateo der beide Uaizei da geaeraaia CiaiiKai Mediei en Peliti oa aleehta da vaomaaaate pcrsoaagea te a sa i wfcifcwis itn J efcMssii aailai vindea ia ag enn raadsel renieer ala het vcrblgf voor oaa legeroorpa ran SS OOO aao Jammer dat gezondheid en staatkundige redenen beletten om belzg Rome heug Targn tot plaats van bgeenkoaat te kieien die tooden vrg wat geschikter dan Milaaa zgn geweeat T U R K U E Van de ep t deter te Konstaotinópel afgekondigde beslaiteo betreffiinde de binnanl politiek der Turksche regeering is aan de geuntec van Turkge bg de vreemde aogrndheden aededeeling gedaan in eene circulaire dep Hie die door het enort a ifi i2oMa wordt open iiaar gemaakt Zij is van den rolgeiideii inbond Alle onderdanen des Saltans zonder onderscheid zijn de voorwerpen zgner voortdurende ernstige zorg en ztjner oonitputteigke welwillendheid Alleen zg die hunne plichten als onderdanen verzaken of tich aan onwettige handelingen schuldig maken zullen van het genot der Keizeilgke weldaden rerstoken zgn doch zulks alleen aan zich telven te wgten hebben Zgner Majesteits zorg is andermaal gebleken ten optichte der rustige en vreedzame platielandsbevolking dea rjjks lu de eerste plaats heeft hg bealolen dat deze bevolking terstond zou worden onlbeven van de onlangs opgelegde terhao iiMg met eeii vierde gedeelte van de tiend Bovendien tgu alle achtaratallen van de belastingen an het jaar 12S9 der Hegira af gerekend aan hen kwgtgescholilen De aldus kwijtgescholden aomaen zullen op de re gistere van de sohatkial worden afgeschreven en daarvan tal kennia gegeven wordea De pachters de borgen en de welgestelde personen zullen ran het genot dezer kwgtaohelding verstoken zgn De gemeenten zallen in de administratieve raden vertegenwoordigd waden door afgevaAnligdrn weike door haar rerkotcu wolden en inderdaad haar vertrouwen bezitten De door deze a eraardigden binnen de grenien der wel en der redelgkheid uitgebrachte adviezen warden in overweging genomen Zijne Majesteit beeft de wederinvoering gelaat van hel sedert eenigén tgd in onbruik geraakt beginsel hetwelk toeliet dut van tgd tot tgd esne speciale commissie volgens de wet op de inrichting der vilayett Mmeugeiteld zicli naar KoDttaotinopel begaf ten einde de iu de alg meene jaarlgktche vergaderiugen der prorincisle raJea uitgedrukte weosohen aan de Porte over to brengen Achtenswaardige en het vertrouwen hunner mede bargera gaaietenda personen taUen alet allen gezaaealgk aaar bjj groepeo naar gelang der vüayeta en aatcaaaritata opgeroepen warden e van ben te verkrggea ialiehtingen zallea den grondilag nitaaka vaa da aienwe aaairegelea welke tea aeeatao natte en voordeel dar bevalkiag tallen aoodig geaeU war den Zoo noodig zullen er ageatea en eontraleara wordea benoemd om het oog te koaden op den oaaUg ea de iantng der bebutiag en te wakea dat de bestaaade wettea daarbq behoorlijk in bet oog geboaden worden Aan de ilajreta zgn de vereiaobte bevelen verzonden opdat al deze ouatregeleu naar bebooien wordea uitgevoerd Op het ogenblik woidt er een onderzoek ingesteld naar het aeeat billgke en doeltreffende stelsel van conversie der tienden in eene grondbelasting Daarenboven warden er onderzoekingen gedaan aaar een algemeen uniformstelsel voor de indirecte belastingen Er is besloten dat al deze hervormingen evenala de reorganiaatie der gendarmerie geleidelgk zallen warden in werking gebruht De GodilelgkeVoorzienigheid sehenke nog vaÜa jaren aan onzen rerbereaen en groatmoadigen Soaveretn voar de eer des Rijks en het geluk zijner oaderdanea BINNENLAND GOUDA 14 OotoWr 1815 Morgen wordt voor de AmmdiaaaiacBta reoktlMak te Botterdom de bikeade taak van dea agpaa kw a kneoht J Yerhoek alkior prae Nieawkaiip adv Rombaah ooatra J van Berkel ea J T vaa Bak f proc Pab er ad v n der Hoeven bepleit De hear H Biadoa vaa Vliet Bargeaeeater a Uaaatnoht tal 17 Mavoaber a a die betiekkiag 50 jaar varvald hebben Uit Aaaerstol meldt aao dd 11 Oct De alkier bestaande zangrereeuiging gaf gisterenavond eeo pablieke nitvoering in het schoolgebanw Uitaantoid werd er gezongen De ledeu hebben aan hun direetenr den hoofdonderwg er A van Noortwgk e prachtige pendule vereerd als een bewgs van erkentelgkheid voor de bolaiigeloote leiding waarmede hg tich sinds de oprichting ongeteer eea jaar geledan belast beeft a Lands middelen over de negen eerste nuanden dezes jaara hebben opgebracht 65 674 799Vs Üode 804 227 25 meer dan in betzelfde tgdrak ran 1874 Da laaing bedro S S22 825 55 In bet tgdperk vaa vier weken 5 Septeaber tot 2 October 1875 tjjn bigkeus bij het departement van binaenlandache zaker ingekomen auhtsberichiro door lougtiekte aangetast in Noord Brabant 3 runderen in Zaid Holland 85 ia Noord Holland 2 inUtrecht lü in Friealand 31 totaal 131 runderen In het vorige tgdperk van tier wekea waraa llï runderen door die ziekte aangetaat i Statea Qeneraal Tmmoz KiKza zittingen van 12 en IS October In den aanvang der zitting van Dinsdag is overeenkomstig t voorstel van den voorzitter besloten de adress n van den heer de Rochemout ter zgda te leggen Voorts tga ingekomen twee nadere adreaseu van den heer Bultman tot rectiScatie vau aommige baweringen in het rapport der commissie over de verkiezing in Haarlemmermeer Daarna is dat rapport eu de conclnsie der meerderheid en die der minderheid in liehandelirtg gekoaen De heeren Viruly Godefroi van Eok en de Bieberatein bestreden de toelating vaa dea heer vau Heematra hoofdzakelgk op grond van de aowettige instelling der anderdistricten Sloten en Sloterdgk waardoor bovendien invloed op den aitslag der verkiezing is of kon zgn aitgeoefend De heeren Saaijmaus Luyben de Jonge Teding van Berkhout Haffmans eu Messobert ran Vollenbovec hebben dut geroelen bestreden De kieswet beoogt rergemakIcehjkiQg der stemmingen maar ook al moeat toogegereti warden dat de splitsing niet lolkoinon wettig was dan nog was hier geheel ter goeder trouw gehandeld en is er geen invloed op den uit