Goudsche Courant, vrijdag 15 oktober 1875

flag ten guoate ran deo candidaat nogelgk geveett Dt aleaibrieQea kuaneii met ongeldig gn ondat tg il 6ree in plaata ran in éne bus geworpen i jn Ten lotte is de conclusie der meerderheid Terworpen aaet S3 tegeo 16 atemnien eo du besloten den beer aa Heeastra iei toe te lalen fien nieuwe erkieting cal aldus in de Uaarleuinerueer oeten plaats hebben In de ziUiuf n gisieraa is op roorstal rna dea voorzitter m diacunie beriotitn de drie rechterlgke ontwerpen te behandelen ia deze rolgorde 1 tschalEiig ran proriwilale gereohtshoreo en instelliog Tan nieuwe 2 wqziging ria art 84 recbterlyke or aiiisatie 3 iatrekking der wet na 184S Voorrf i B de algenieene beraadslagingen geopend orer de drie ontwerpen te zaneu Daarbij hebbeo de beeren ijrataua en aa Houten de ontwerpen bestreden erwyl de bh BergoHU an Bappard Oodefroi de Vriea en ao dor Hoeren om rerachiUendt redeaea de aanneniagl lanriedeu De siuiater raa Justitie heeft ten slotte ereoeenf de ontwerpen rerdedigd die bq aaonaoiing det te spoediger rerbeteriag rau het lot der lagere leohterlijk e aaabtenaraa tea gevolge znlleo hebben Hedea aoortzettiag D Minister tan Oürlog hiertoe door den SoniB gemachtigd krengt ter algeaeeoe keoais dat da aedert 1871 opgegrareu gebeenten rua de p de Citadel Tac Autwerpeo gesaeurelde Nederlandsohe onderofficiereu ea aiindere militairen op U oeusdag den 27ste i Ootober a s met attlitaire erbewgzingeo op het kerkhof te Giniiekea zulle worden bjjgezet Aan ood strgders van de Cftadel en belangstellen 4tn die de e pleohtigbeid wensclieu by te wonen zal te Breda de geli geuheid wordeu gegeven zich bü den stoet aan te aluitea aan den irensoh van de afdeeling Grpnipgen der Maatschappij tol nut der Israëlieten m NJjd rland en mitsdien voor de Gemeente eené herordening in het leren Ie roepen waarbij onvermogende kinderen van bijtonderen aanleg de gelegenheid om kosteloos de scholen van m u 1 fk baar ea gymuasiaal onderwga te l etaek i Putte dat hg hem wilde interpelleeren heeft hij Minister zich terstond bereid verklaard aan detka mer al die mededeelingen te doen waiftttgen het belang van den Staat zich niet verzet ligfiil Wel verklaart de Minister piet zoo te zjjj voor iXr iwl atsBchién l § eai lagw hiJt g l zou W JTi Sm toch antwoordt bii ü wreede justitie veroordeeld zijn tot den strop ds onaangename gakonHngen der laatste oogeiibKkk in deze wereld des jammers te verkorten en hen snel en ieker aangeoe z e te doeiaaalandea Da zoo zeer gevierde jubilaris antwoordde terstond met waardigheid Ueotlemen J üiep getroffen door dit teeder bewys uwer liere oplatteadheid ontbreken my de woorden om u myn ge oel geheel te vertolken Gentlemen I neemt de verzekering met n mede dat waaneer een nwer mij in handen mocht komen om gehangen te worden ik mgn werk mei de grootste juisiheid en kiesehbeid vbr ekten zal Er werd wijn gebracht en gedronken en tea slotte verzochten de heeren spittboeien allerlioffelgkst om verlof zich zoe a s zg gekomen waren weder te verwijderen ten einde de wetten banner vereeniging niet te schenden Natuurlyk werd dit verzeek ingewilligd Onder de beleefdste buigingen namen de heeren hunnen weg door het venster terwgl hetgeteltehtp negeen poosje onder jok ea scherts het aardige galgje bleef bekgk n varvolgena keer Ie men lachend naar de eetnal terag en Ilea waa inmiddels oj eruiuul m a w gestalea Een bsor uit Kerkrade las aniaags ia een Duitsche courant dal eea zekere irma te Leipzig tegen inzending vaa 2 Thaler of 6 Raiehtmark een recept zou toezenden om onaangename dreomen e voorkonen Oéann zond dailelgk per post de 2 Th en oatting Zaterdag uit Leipzig eea smal strookje papier waarop drukt was ia niet slapen Mandag ishetbafUeinoeateSohéreniage de loopeu zomer is vooral wat iAJ heptwBber waren et mea vrtemdeUageo dad aimtè bea behoorlek u h isvastea oad t dl fltbSl ttL r f biisemrnfea n drf hT T f e g bedacht ia Het cgfer d buileabadea is ia bet ahelooDea ploitatie van bet gemeente Badhuis moet bijzonder ZiT T i 3 vela P rt l e e ouderueminge hebben goede zak ge Door de te Arnhem bestaande Arohemsohe tuiaboawvereenigiug riore tu Poauma ter bevordering van tuinen plantkuude is iu haar jongst gehouden vergadering besloten iu bet voorjaar voor plaulenmiunaars ouder daa werkenden stand plant es en zaden beachikbaar te atelleii eii bg welslagen in dea loop van dee zooier eeue tentooastelling te organ iseeren van bloemea en planten door den arbradersstand gekweekt Tevens is het plan vastgesteld de NeJerlandaohe ma t ohappg voor Tuin tn Plantkunde a dseliug Arnhem tot medewerking uit te noodigen To Amsterdam is ea 17jarigJongelin aaa lypbos Igdeude toen zijn bewaker zich eenige oogenblikken had rerwgderd in g lenden toestand opgestaan tn het water geioopen en verdronken Kolonién Omtrent de krggsverliehlingen en dea stand ran zake in Oroet Atjeh wordt hel adrrvolgende aaedegrdeeld Op den Stten Augustus sebeat de te Lnmbteboe geposteerde artillerie brand in Lamtermin welke van oogeteer 17 aur a avonds tot cirea 2 uur dea naclita dnarde en vele huizen in de asch legde en waardoor m de vgandelyke kampeng eeue buskruit ontploffing plaats had om het blasschea van deu brand te bslettea werd zoowel ail Lambteboe als nit PoeOe met granaten op Lamtermin gevuard Den lOden Augustus ontving de Bevelhebber het bericht dat Toewankoe Daaed nog ateeds met tot sultan uitgeroepen was ea de bevolking der XXVI Muekims Toewaakoe Hoesin als zoodanig verberea wenschte Ie zien D hoeloebalaugs kwamen tlkea dag bgeea maar tot nu toe hadden baaae beraad sluingen nog tot gaen reaaltaat Mlaid In die Sagi zouden vele menichea ongeneigd zgn aan deu oorlot verder deel te nemen ea velen wa ren met buniis vrouwen en kiaderen aaar het gebergte gevlMbt Eene op 12 Augustas nit Lamara Z O gczoodea patrouille trok over de lagune verjoeg eenige vyaadeu en stak daarop een wachthuis met twaalf andere woningen in braad Eene andere uit Lamteboe aaar Lsmrabo mar ebeerende patraalle ontdekte ia da vgandelyke liuieu vele menschea De chef over dea geneeskundigea dienst rapporteert dat bij de ep 1 Augusiai II onder behandeling gebleven lyders ten getale van 13 zgn bijgekomen 497 Totaal 1110 Hiervan hersteldeB 318 werden geëvacueerde 246 ea levenden 33 toodat op 11 Aug ouder behandeliug bleven 613 Igdera Onder de overledeaea ign 4 niet militairea Alhoewel de cholera in de laatate dagen weder minder voorkwam nam zg in het begin dezer maand ia hevigheid toe en overleden daaraan 24 militairen Door de te Lamteboe geposteerde artillerie werd II Augustas wederom brand geichoteu in de kam pong Lamtermin Ten eindt het blussohen van lien brand te beletten werd uit Poagei Blang Tjoet Soerain en Lamteboe met granaten op dien kampong gevuurd op dieuzelfden dag rukten twee patrouilles uit met het doel om de op plus minus 4U0 en 800 pasacn ten Ooiten van Lemboe Oost gelegen vgaiiileIgke posten op te lichten en de daarbg gelegeu buizen te verbranden Toen de patrouilles die a oh in geen gevecht moohteo wikkelen de vqandelijka pos ten te sterk bezet vonden trokken zg na eenige woningen in kampong Pinang en in de XXII Moekima in 4 ueh te hebben gelegd door dee vyaiid achtervolgd en onder bescherming van het artillerievuur uit LemboeNoord Ooat Lsmboe Oost en Kotta Adam naar hare versterkingen terug Denzelfden avond rukte een patrouille uit Lamteboe naa Lamtermin en slaagde er in om in den boschrand van dien kampong een paar groote gebouwen iu brand Ie ateken de brand duurde anderhalf nur en om het blussohen er van te beletten vuurde de artillerie te Lamteboe Soerian Poe Oe en Poengei Blang Tjoet Aaa de fundeering voer het Tborbeckemooumeotte Amsierdan wordt tbaus grerig gewerkt De akoagnsche steen voor liet uanumeat benoodigd ja geheel afgewerkt uit België aangekomen ea naarhet terrein op het reguliersplein overgebraobt Hetzgn twee koloasHte Uokkeu die tot voetalnk moetaadienen en een drkstuk De zgstukken waarop aan den voorkant van uit marmer de naam vau den staalsaun in gulden letteren zal prgkeii worden zorgTuldig voor hel oog raa nieuwsgierigen verborgengehouden Naar wg verueueu zullen aan de achteragde het geboorte en sterfjaar aan beide zgden kenspreuken en een veri op den staatsman toepaslelgk gebeiteld worden Het monument zal echtervofgeiis den wensch van de commissie op 2 Nor a s deo 27 verjaardag der Grondwet oiel onthuld kunnen worden aangezien nMt de fundamentwerkeo waarvoor minstens weken vereischt wordt niet lóót de Amsterdamsche kermis eeu aanvang is kanoen gemaakt worden J Cl Op de Dinsdag te jorinohem gehouden botermarkt went door de politie een boerin aangehouden inwier len verkoop uiigestalden korf met hoier eenaantal stukken aanwezig waren die geenszins het gewieht inhielden dat bij de pla ittelgke verordening aldaar is neergeschreven Naar het kommissariaatTan politie overgebracht werd door haar het msxi aam der bedreigde geldboete f ut 40 vry williguitbetaald Te Amsterdam is Maandag jl bet nieuwe gebouwder kon akademie voor beeldende kunsten door den burg meester jlir mr C J A den Tex in legenwoordighetd van onderscheiden civile en hooge militaire autoriteiten van het rgk vertegenwoordigd doer den minister van binnenlandsche zaken met een korte rede in bruikleen en in onderhoud orergeilragen De mioisler aanvaardde deze opdracht in een sierlijke rede waaraa door den president dr W J A Jonokbloel van s Grarenhage een openingsrede werd uitgesproken Mevr Kleine is Zondagavond bg de opvoering van Bose Michel van een trapje gevalleu sn heeft daarbg tea ilohte kneuzing bekomen Zaterdag hield het Aardrgkskundig Genootschaa lyn 9e vergadering Het Geaoolsohap dit bleek ut de mededeeliogen van den voorzitter bloeit leer Reeds lelt het 660 leden Op het Parijsche congres ia het als een van de 8 groole geogiaSsobe rereenigingen erkend De heer Hamelberg hield een belangrgke improviaatie over Zuid Afrika voornanielgk net het deal em in Nederland meer belangstelling Toor die streken op te wekken Prof Vetfa hield daarna eec voordraebt over de merkwaardige ontdekkingen met betrekking tot de Javaaosebe oudheid en het Diëag gebergte Aan het debit naar aanleiding van die voordracht namen o a de haereu Versteeg en Sloet v d Beele deel Burgemeester ea WethoAders vaa Groningen hebbea den Baad diar GamecnW geadviseerd te voldoen Ben kastanjeboom op t tart thans in rollen bloei Spui te Amsterdam In de omstreken van Harderwijk vooral ia de buurtschappen den Horst en Telg heerscbt een bloeddiarrfaae waaraan reeds rerscheideae personea bezweken m Uit a Heitogei bosch4 meldt mea dat ia bet huis van burgerlijk en militaira rerzekering aldaar zou zgn gebleken dat Maria van der Linden in hechtenis genomen wegens de a 9 rd op de twee eenige dochtertjes van den limmerman Laerakkers te Beek geen meisje miar een j ongen is Men meldt uit Meppel In geeo jaren zjja er zooveel hazen patrijzen konijnen korkuenders eendvogels snippen Igtters enz gevangen als zulks iu het tegenwoordigjaehtieizoen t geval is De poeliers hier en elders worden dan ook ruimschoots in de gelegenheid gesteld om aan de vele aanvraag aaar wild uit HoUaad n t buitenland vooral Engeland te kuunen roldoea Bij het onderzoek der gemeentehegrooting in de sectiën van den Uaad te Leiden werd door verschillende leden de wensehelijkheid betoogd om op de begrootiiig van den schuttersraad den post van ƒ 2800 voor muziek uitgetrokken te doen vervallen Men betwijfelde toeb de nuttigheid van dit maziekkorps uithoofde daarvan by exertitien of andere gelegenheiden slechts zeer zeldzaam gebrnik wordt gemaakt terwgl bovendien thans de kapelmeaster ontbreek en vele der beste leden van het korps naar de stafmuziek van het 4de regiment infanterie zijn overgegaan Ook gingen in de sectievergaderingen stemmen op voor het afschaffen der betrekking ran torenwachter ala iu den tegenwwordigen tgd ran geen nut De commissie van financiën vereenigt zich met de voordracht van B en W om een plan voor de inrichting van den grond bg de voormalige Hoogewoerdspoort tot boawlerrein vast te stellen en het gedeelte vaa dien groad hetwelk voor het bouwen van woningen bestemd is ter grootte van ongeveer 6000 centiaren in het openbaar als zoudamg ten verkoop aan te bieden doch in oaderacbeidene perceelen Berichten wg in ons vorig nr kortel k wat de minister van buitenl zaken op de interpellatie van den beer Fransen van de Putte geantwoord had aangaand de Venetuelaaache aangelegenheden uithoofde het gewicht der zaak deelen wij het antwoord van den Minister thans meer aitvoerig medei Hg ving aan met teverklaren dat het jongste diplomatieke incident dat zich in de residentie ontsponnen heeft lussoben Venezaela en Nederland hem niet van dat belang voorkomt om r een onderwerp van te mak n van ene Begeeringsmededeeling aan de Kamer doch door de vriendelijke mededeelingen ron den heer r d ilbten 1 MiellM n s gfl l zon ar toch antwoordt bfj lieftt dadelitt methet Mg op de ultuenloopeade borichtwi Illdenfeuwsbhiden llf r h t oof Aarop eht hij iet wensclfelijk dat de Staten fieueraal en het Nederlandsohe volk onderricht worden van den waren staat rae laken Om iich daarvau een goed dcakbacld te Haken dient faUin öp po hoogte te tijn ran anteceditatm En hier1a et hg reeds dadelgk herinnsreh aaa de wisselingvan schrifturen tusselien de itegeering en de StatenGeneraal iig de jongaic begraaiiag DetoeaiMd wa drze Jly ond fgoawer ww mat mfgedaae $n eke prete ti a waarva dé taeamaligagezant Wn Venezuela bg Nederland de betalinghad op liah genomen Volgens een overeentomsttuBsehea den minister Gerieke ea den heer Lucio Pulido aangegaan moesten aan ons pretenticn tea voardeel van ingezetenen van Cura ao worden afgedragen Mea on spoedig die preientien lii ui leeren Iu die onderhandelingen deeti cioh echter vjor oen ineideut Belaughebbendea moeaten itoenii toletu toestemaiea in de nadere liquidatie Deze bleef onafgedaas gedaasVenezuela maakte daarmede geen haast De itbetalingett door de belanghebbenden vaa Curasao zoudaa geschiedea by wgze rsn i comple opnader te verevenen ommen Destijds had Venezuela bezwaar gemaakt die i xmptet te betalen aanden heer Jesiurun en er was bepaald dat Zr Ms zaakgelastigde te Ourafao voorlaopig die a eomfta nder zieb zou hoaden Ónze zaak was dus eenvoudigaan te dringen bg de Begeering van Venezuelaop liquidatie en beUling De Minister herinnertaan den aandrang der veigaJeriog bg de behandeUng der vorige begrooting van baiteniandsche zakea en aandrang met een beleefd verzoek aliofiodeiezaak door de Brgeeriag geene voortvarendheid werdbetoond Ken verwgt dat zoowel s Minister voorgaugera als hem sebeeo te treffen De Miuiilerheeft toen met zoovele woorden gelegd dat meavan de Nederlandsohe rrgeering niet meer kan vorderen en verwachten dan van zoovele machtiger Staten Engeland de Vereenigde Staten van Noordverklaren Amerika Duilscbland Italië Frankrijk dat alle detelfde moeilgkhedeu hadden met Venezuela ea waarvan geen van allen meer geluk had bg bare onderhandelingen Ook de vreemde Mogendheden tilovc a stil zitten In de dagen waarop de Minister wgst was de haven van Curasao opengesteld voor den nittoer vaa wapens en mnnitien De Vergadering weet welke besluiten rroeger omtrent het verbod van uitroer van wapcus en munitie uit Curafao lyn gemaakt In Venezuela zgn omwentelingen en onlusten een periodiek teru kecrcnd kwaad Dat was da reden waarom de regeering er in 1871 t e kwaoi dea Koning een besluit voor te leggen waarby toor een jaar de uitvoer van wapens en oorlogsmaterieel uit Curasao was verboden en in 1872 heeft dit verbod eeu onbepaalden daar verkregen Teveos werd van hier uit aan den gan vemear van Curafao de bevoegdheid gegeven zoo de omstandigheden dit veroorloven dit verbod op te befea Was Nederland in vofkenreehlelgken zin verplicht dit besluit te nemen Of heeft de Begeering dien maatregel nemende slechts toegegeven aan een welwillend iDziobt heeft ty aleehts eene handeliag gedaan van den eeaen goeden nabuur tegenover eea ander W j verkeerden immera toea niet in eeaigea oorlogstoesland En das waa het in hoogere of mindere mate laakbaar dat iogeKtenen van een staat CnrS ao medewerkten tot onlusten welke rgzen op bet gebied van de naburige mogendheden met wie men vriendschappelgke relatiën heeft In het betoonen van die blykea van welwillendheid zal de Eegeering meer of minder verder gaan naarmate de rrieadaohap met de naburige mogendheden meer of minder gunstig is Dit telt de Minister voorop dat er ep ons geeu volkedrechtelyke verplichting matte geea band hoegenaamd om de havens ran C8rai ao voor Uitvoer van oorlogsmunitie te luiten Het was niets dan eene welvoegelgkhmd die tnssehea bevriende staten pleegt is acht genomen te worden Nu omstreeks een jaar geleden brak eea opstand uit ia Falcon en voorts had het bekende incident met de Uiiai plaats Den 17en Maart werd de havens van Vela de eoro en Mara eaibo gesloten De toestand is nn die van onderbroken diplomatiek betrekkingen Het vo gend vreealyk voorval aan de Rott Ot uit hoopst geloofwaardigen bron medegedeeld bewgst weder aan welke gevaren men ia blootgesteld ia eene stad ala Landen De heer L een jong Doltaoher te Lted achlig zou voor zaken op reis gaan naar DusseldoriT en ï rd tok houie vergezeld dooT Mjn broeder die voor een andere rais tonden eveneens mo al paaseeren Daar de ïreitf t lait ie lisndeb airivsenta had deze echter geen gelegenheid meer hem tat aan het station der East Uailwaj te rergezelleu en moesten zg dus afscheid aemea De heer L kwam aan het station doeh voor de trein van 1 ure s nachts waarmede hg had willen veitrekkea om zich per stoomboot van Uartwich naar Botterdam te begeven was het reeds e laat Hij besloot daarom ia de WMbtkaraer Ie vertoeven u nn met den trein van ongeveer 4 ure te vertrekken Hy zette zich neder en schreef aan tga broeder dat hg te laat waa gekomen maar met den volgenden trein de ateamer nog kon halen en hg in het atation beat beaorgd wat Eenige oogenblikken nadat hg daten brief in de bna gedaan had werd hem d o den portier van de wachtkamer verzocht het station te verlaten daar dit moest gesloten worden Aan zgn verzoek om te mogen blijven daar hg geen heg ol teg in Londen wtst werd geen gehoor gegeven tot by eindelgk den portier verzocht eeu cab voor hem te bestellen om hem naar een geachikt logement te brengen Hieraan werd voldaan ea seiiigs oogenblikken later reed by weg aarheen weet nieouind doch niet naar bet door den portier aangewezen logement daar is hg nimmer aaogekomea Dit gtschiedde omtrent bet laatst vaa Juli AUe pogingen door de familie sedert io hH werk getteld om bem terug te vinden bieren vruchteloos pe portier van hel station herkende dadelijk het portret van den vermiste doch wist niet te zeggen welke eab hem gereden bad Eea som van 2000 thlr werd uitgeloofd aaa den koetaier dier eah zee deze zich aanmeldde doeh niemand veracheen Geheel Londen is toen door de politie deorzocbt doch het leidde niet tot het minsie resultaoti alleen weet de poliUe te venekereü dat hij betzy levend ol dood binnen Londen zgn moet Hoop om hem levend terug te vinden bestaat er kykaua niet men rreest bet ergste Uet meast waarsehynigk is wel dat de koetsier hem naar een achterbuurt heeft gebracht alwaar men hem van alles beroofd en wellicht reroaoord heeft Veel heeft iMa echter niet bg hem kunnen vinden daar zyu bagage aan het station gebleven is en hg slechts weinig geld bg zich had Naar men verzekert is te Boehesler in den Ameriknansoben Staat New Tork een sehilderg raa Rubens ontdekt Dit tuk was oorspronkelgk met ndere schildergeii door Jo ef Bonaparte naar de Vereenigde Staten asedageaomen en versierde de wanden van zgn wooabuia in Point Breeoe nab Bordentown in New Yersey Toen de prins in 1839 naar Europa terugkeerde liet hij ongeveer 40 childerijen van zgne verzameling Philadelphia verkoopen Een aldaar wonende Duitsche schoolmeester kocht hel stuk en nam het mede naar Roehester alwaar hjj voornemens was zich te vestigen De msn raakte iu geldverlegenheid gaf de schilderij aan een anderen Ouitscher in oaderp nd voor een eleende sam geld o verhuisde naar Michigan alwaar g waarsehynigk gestorven ia althans hy liet niett meer van oéh hooran De pandhander hield het stuk verscheidene jarea n verkocht het toen aan een inwoner van Eocbeaiar die tot voqr Icortea tgd geleden gtea vermoeden bui van de hooge waarde Het is tbaus door eaa baastkeaaer ait Londen es andere deskundigen all en echten Sabena erkeud Het stelt Karel de groote voor aan een groot banket builen de maren ener ataU £ gn hoofd is door eea batdaqnin tegen e toanettraleu beschut In het oeatrum speelt eene vrouw guitaar terwgl knechten bezig tyn de gastoa te bedienen Allea verzekeren dan wanneer j tuk geen eigeu werk van Babeoa mocht wezen j toch evea goed ia Ia Bgelaehe bladea komt de volgende alleraardigfte gotehiedenia voor Een Engelscbe beul vierde oalange in tyn huiselgken familiekriqg zgn zilverM diaosl jubil Toen men ia de vroolijkste stemmig bezig was de kurken der ehampagneflesachen te latea k llen stortte een dienstmeisje bleek van schrik de ifil binnen en deelt mede dat drie heeren in de kUttt der bovenverdieping den jubilaris wenscben te pieken niemand van het dienstdoend personeel wiat hoe zij daar gekomen waren De jubilaris begeeft zieb 1 het gefaeele getelaehap en gevolgd door meideb A n eohU naar boren en jawel daar zitten drie heeren ia et doaker vertrek Allen zgn stom van ontzeUing at eebtor weldra plaats maakt voor koddige verbadig nq een der drie heeren vooruit treedt tè den feeetvierenden huisbeer onder het aanbieden vM een kleine zilveren galg op de volgende wijze toespreekt t Sir ons is de eer te beurt gevallen doof de vereeoiging der spitsboeven te warden afgevaardigd om H op uw eervol jubilé geluk te wenscben onzen eerbied te betuigen en u te verzoeken ook in de toekomst met Bwe iieftallige humaniteit en weeivalooie beheudigheid den armen slachtoffers welke door de I mei granaten op dien kampeng Ben patrouille in den avond van den 17d i Aug uit Lamteboe gezonden met het doel om de roerhoa van eene m de kampong Lamtermin gelegen vgandelijke beuling te slechten stond reeds op het punt het buiten talud der Versterking te beklimuMn toen de vgand teekenea vaa levea gaf waardoor de ft ttofUllfi genoodzaakt wed al vurende met verliea vaa eeu geblesseerden Iiilandaehea fuselier binaen liUmteboe terug te trekken POSTËRIJËIV De Directeur Van hel Postkantoor te Gouda brtagt ter algemeeoe kennis dat te rekenen vaa af den Ifr October a a de rerteadiag der posten zal plaata hebben als volgt naar Sohoonhoven 3 are s morgena S are avoodi en 9 t are a avooda Naar Waddingaveen Boekoop Alphen Keeawyk ü Stolwijk tweede dienst ten 2 uur s avonds Gouda 14 October 1876 De Diieetenr roornoeaui D J A VAN KRUIJNK I N Q E Z O N D E N f t 4lt Sedaetie der QoHduhe Cour t q Eea klem plaatje verzoek ik n mg af te ataaHsom de Directie van Oiis öeuoeiteu beleefd indachtig Ie maken op bet feit dat de Ie abonuemeutavoorslelliag van Stnmpff k VeUauin juist by donitl maa is gebonden Met het oog de belangstelling die steeds van hier Haaatreeht Moardreebt en andere omliggende gemeenten in die voorstellingen betoond is meen ik de tolk Ie zgn van de buiten liefhebbers hetzij leden of niet wanneer ik wys op het onaangename om meestal bg donker weer een uur te loepen of te rijden in den nacht Zou de licile man niet te verkieZea zgn ook omdat daa het weder in den regel ganttiger 19 iraddingswaï U Oct 1 5 X Laatste Berichten MoilCltóU 13 Oct Bg de beraadalagingen in de Kam r over bet adres tan antwoord beeft de heer Stauffenberg een door al de 76 liberale ledeo der Kamer geteekende verklaring voorgelezen waarbq geprotesteerd wordt tegen da m het onderwer p a dt y roarkomeude bewering dat het ontwerp de aitdrOKkiog M ran de gezamealgke ieraehe bereiking Ook wordt geprotesteerd tegen het mengen vaa döi pereooa des Koaiags ia deu partgati d Lamden 3 0 Een partiealier lel graa ait Sbangui den 13den en uit Peking waaraohgulyk dea Sden jl verzonden bericht dal de ouderhandelingea van den heer Wade met de Chiueetcbe Regeeriag op bevredigende wyze worden voort zet MABETBfiaiCHTBII Qodda 14 Oct Poldertarwe puike ƒ 9 60 ü 10 26 Mindere 8 76 i f 9 26 Bogge puike 7 S0 a 7 76 Mindere 7 00ü 7 40 Voer 9 4Q a S SU Gerat puike 7 26a 7 60 Mindere 90 i J OÜ Haver zware 5 60 a 6 40 Ligte 4 00 a J 5 0U Ueanepzoad 7 76 De veemarkt met goede aanroer de haodei n beate vaarkoeien vlug tweede kwaliteit en graafcalveren traag te verknopen vette schapen vlug varkena en biggen traag Aangevoerd 90 partyen kaaa prjjaea vaa fitik H Goeboter 1 60 4 1 70 Weiboter 140 a 1 60 COBRESFONOENTIS C i M Na de regelen die ü ia sas ar vaa B Ost her aaa de door u bedoelde zaak vgddeo vtndea ij da fltatiiag vu uw atokje vrg ooaoodig de Kedacii BarKerlijke Stand OlBoaiHi 10 Oct Johiaoa Hargaratha aden J Oidyk O Moge 11 Pieler ouden H C Soikkeabarg ea W Huisuea Damnei ooders A Uaot ea M Hoidgk Manitje MillioiJiii oadari K Tuiaenburg ea N I de Mol il Coruïlu oader A Appel aa M Gibboa Wilhelmioa ouder W de Vroom ea L vaa Rgiwnk 13 SiiBoo ouden A Bepirog ea O BMt Adriaaus oaderi J vaa der Hueve ea P ivao figtdea üvisLtaiai 11 Oct H Meijer wed G Penningi 64 j 12 M O Teggeiaaa 1 ia U A A van der Heiden 18 r GinvwD II Oet C A Zegveld ea H A vaa Dugn H J Stolwijk e J Ufebor L Habbel ea E van der Spelt ADVERTEWTIËN Voorspoedig bevallen van een Zoon Gouda E J KOJITB 14 October 1875 tan de KASTKiiiit