Goudsche Courant, vrijdag 15 oktober 1875

UNlVEBSEEL SüiyESINSS SOïr 18 het eeavoadigste en goedkoopste huismiddel taren maanDiJn mM kr 1 7 verteenng zuur duizeliglieid harüclonpincen enz Z il f f uP f PÖ van zure vruchten het kkoken va n gTnCVrr tivtU al e iTs 3 1 Z X Ke S nt rd er 7 ï Zondag 17 October N 1738 1875 GOUDSCHE COURANT ieuw $ en Advertentielilad voor Gouda eo Omslreiien Ilaarbalsem of Eau philocomë Ueie balsem is eeae piritm oplossing van en zeer in f of i Perubalse eitraot vanTkina e welrik de oifee n Hii in T ht toevoeging het nrtvaMen yporkomen In flacons a 45 en 90 ceHt bevorderen vam ea a Anatherin moiidwater Met een gelgke Wealheid water gemengd is het de aanuenaaMste mond Het neemt eiken slechten smaak weg inigf de tanden veTtEwS iZftrf frhmdert de orn ing van kalk op ta d daar helVr tLb faeï t a 1 irbl faslen der jpjjl zen oplost Het flacon kost 75 cents Eng elsch Tandpoeder In elegante docen van 100 en 50 graaunen a 45 en 25 cents Idiatoii Droppels a bevrgden ogenblikkelgk i zonder schadeigke bestanddedea fleael kost 25 cents van 4e hevigste Kietpga Het IW BH ieder artiltel is aene uitvoerige gebruikiMoi J nZ Bovenstaande artikelen jjn ik bekomen in de bekende depoti voomameliik fe fir w n Skt etp of der Kas En ia de Z ® H VOM OiMBOBH V Voor At vele bewü en van deelnemiag aderroDdem bg de geboorte oaier Dochter betaigen wji onzen harteljken dauli öowfe C J a PRINCE 14 Oct 187S C D PRINCB m Jom Fiailee xulleu worden afgewitcht f7 en 18 October Pe UqftGKMEBSTER der gemeenüie ZwahvaaoAH brengt bg deze naar aanleiding tau mt 7 L 3 der onteigeningswet van 28 Ab cMttra 1851 Skuxtshlad na 125 teralgemeene kenmi dat de STUKKEN bedoeld bij art 6 der aangehaalde w betreffende de aan te leggen fePOOBWEG VAN LEIDEN NAAR WOEEOSN Tooo zooveel die in de Gemeente ZwahxiKtMK tA c jn gelegen ter Secretarie der gemeaBte e r en ieder éer INZAGE xullen iiederU en van EATSROAO S OCTOBER tot n met VRlflDAG NOVEMBER 187S van dea voom negen io des nam twee nor en dat belanghebbenden binnen dien termgn hanne beaiaaren moBdeling f schriflel moeten pgeven an het Collegie van Burgemeester en Wethouders Jlwammerdam 30 S ptenaber 1875 Oe Bargomeester voarnaemd DE BIDÜEB Jbm daOelffk geplaatst worden eenfatsoenlül e Jongen het veiricbten van boodscbappeH en ter verdere opleidiuig in een net Vak drea bureau üoudsche Courant 28r STAATS LOtEaiJ Se trekking der Eerste Klasse liegint Maandag ia Oct 187 NTVAjrÖEN STROOPAPIER ia f 1 4 de Riem A BBINEMAir m fiüUATIEE VEES Sedert eeuwen woedde deze heOlooze plaag ia meoseben leden voort met een steeds gestadigen vooruitgang zonder dat één midttel is kannen geworden worden dat een grens aan haren voortgang zette tveel minder haar bestaan bedreigde Men gebruikt de dure baden men kleedt zich in baai en jichtvries men slikt Revrfenta en Holloways Pillefi men smeert zich in met diverse zalven men wendde de electriciteit aan idoch niets stuitte den voortgang van het BuBaatinue v Thans is in de ABSHAUBBIN S WATTEN een goedkoop en zeker middel tot verdelging van het Rumatiek gevonden een ieder beproeve het met lichte en ernstige jpgnen van dien aard n men zal b ie laatste spoedig soulaas en verdere genezing ondervinden terwpae de lichte pgnen oamidddgk doen irerdw Mien De kosten agn onbeduidend slechts 30 Cts er blad met eem gebruiksaanwijzing voorzien n onderteekend door mij Bereider en Hoofd©épothouder © A BBEBTVBLT Az te Dellt fin verder bg T A G VAN OETH Gouda Wed BOSMAN A PRIN ZexxttAuwu T W BEN UIL Seho mlmm A KAüLINft Alphen J ODDKAOE Beskoop OTTO HOOGENDIJK Capelle aid lJ ul A REIJNART Oostpoort Rotturdam J H KELLER bn Zoon Weste Wagenstraat aia Unk nu A Irinkniiui Soeletelt M GEMORGEIM Zaal Kiüttstnidn te Gouda T00NE8LV00BSTELLING Op Zondag den 17 October 1875 te geven d8or de Vereeuiging üit eHage onder toniobt d r CoamiMi de Heeren i 1 HERMAN DeGCOOr a VAN iTEI a NenC VAU VïaiN TWAS mÉEEN LOODS eene kroon m den oodeo Zeeman OonprODkelük Tiioii l l m 3 UedruTui met raiijilettM door A JlUIJbCH Opgedragen aan de Nederlandsehe en Belgische Loodsen DAABNA 9E TWEE EdTSCOEIMfiEAl iQijipel met iu j il J Ikdnjf uw het Fnuicll u M i KUFKA Aanvang ten zeven Vre PRIJZEN DER PLAATSEN Voor Biet Leden 0 75 Heeren Leden a 50 Galerij 60 Aan lel llokul zijn j lu ieu ie TiMpreken fan f llOctolnr tot qp lu lag der uitvoerlag i tiia eoti eitn l r flaalt T t het vullen van holle Kiezen beeUMt er geen erluanncr en bctrr middrl dan de TANU PIjOMBë Tan de K K Imftindarts dr J G POPf te Weenen BagnerpiMe no S die ieder teir zeer gemakkel io ie bolle kieren i n leggen en welke ztch dan nnt de orerrett der kiezen n het tandrleegeh rerbindt do kies voor verdere verrotting beveiligt en He pyn doet bedaren Het Anatheiin Mondwatcr n Dr J o POPP k k Hof Timdait te Weenen in de onderstaande Dépvta a 1 75 per flaoon te bekomen Ja het voortreffelgkste middel bg rhimatliche tandpgn ontstekingen en veraweringen van het tand vleeach het lost den tandateea op en verhindert de verdere vormiiig daarvan bevestigt losse tanden door versterking van bet tandvleeich en terwgl het de tanden en het tandvleesoh ran alle nadeelige stoSen zuivert geeft het den mond eene aangeoanie frischheid en verdryft reeds door een kort gebruik den lerfljken reuk die er uH voortkomt Anatherin Tandpasta van Dr J G POPP Ht jMeparaat houdt den adem frieeh en attèkt tevens om de tanden lehittcRud irrt Ie maken om bet bederf derteUre te veortsmen en bat taad Je a te venterken Dr J G POPFb Plantaardig Tandpoeder Het zuivert de tanden zoozeer dat door het dagrlül eb ebraik niet allerii de gewoaalijli nw lastige taodsteea wordt verwyderd maar ok het glaruurael der landen steeds blanker en zacbter wordt Te verkrijgen te Ooiida by L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 Ie Botterdam b j F BL au Santen KoLff apolh en A Selnppei ijn C blaauwe poreeleinwinkel te s Hiige hg J L F C SnabiliC apatfa te Leyden bg E Noordyk te Utrecht bg F Allenn apoth te Amsterdam bij F van Wimlheim C O verkoophuis Ie Oudewalor by T 1 van Vreumingen te Schoonbo en bg A VVollf Auxiliuni orientis prSparirt ans noeh nicht bekannten Vegetabiliën des Orients von ausserordentlicher Uetlkraft geprQft voil den ersten Antoritaten der € hemie nnd Medicrn beseitigt die bis ins höchste Stadinra der tJnheiibai eït getretene im Epilepsie FUlauobt Wt JJ Tobsuoht Brust u Mogenlcr mpÜB f Vor Gebrauch meines Praparates bitte ich um speciellenKrankheitsbericht darauf schicke ich das Prüparat nebri genaaer GebrauchsanweiBang und Kurverhaltungsregelu nnter Nachaahme sofort Ich warne ausdrücklich vor jenen Len tett welche lediglich uf den Galdbeutel dwarmen Patiënten speculireu indem sie I als Specificum geges obiae Leiden oichts I is eiue LSsang von Bromkaliom eriien NB UDbemittelte Kranke werden be rücksichtigt Silvius Boas Erfinder des Anxilium orieutis Specialist für Nerven nnd Krampfleiden Sprechstnnde 8 10 Vrm 2 4 N BeHin SW Fnedric utlr 22 l Etage BUITENLAND Baltenlanilscli Overzickt Omtrent de Donderdag gehouden zitting der permanente commissie der Franaohe nat verg wordt niets bgzonders bericht De heer Buffet heeft verklaard dat by onmiddellyk na de opening der nieuwe zitting de kieswet aan de orde zou stellen Men verwacht nu spoedig de aangekondigde wyzigingen in hel personeel der prefecten an hoopt datt ook dat Ducros verplaatst zal worden Oe Daitschers maken zich ongerust over de werkzaamheden van den Byksdag omdat geen enkel wetsontwerp gereed is ter indiening de meeste hoofdstukken der begrooting zijn nog niet eens by den Bondsraad zoodat deze met atoom zal moeten verken om klaar te komen Een Ikriijnsch blad zegt dat von Bismarck om redenen van gezond d niet mede naar Italië zal gaan Dit zon eene groote misrekening voor de Italiaansche regeering zgn De discuuie over het adreavtan antwoord in de Beiersche kamer is builen ewoon heftig geweest De heer Stanffenberg begon met eene verklaring onderteekend door alle liberale leden dat zg protesteerden tegen de beweri ig dat bet adres de uitdrukking was der geioelens van de geheele natie en tegen de inmenging van deu persoon des Kanings in bet debat Loler heeft de Heer Schels de liberale partg beschuldigd Tan te atreten naar de eenheidistaat Deze niidrukkinjK werd bem door Staulfenberg zeer kwalyk Tienomen welke voTgens deu gely V stond met de beschuldiging van landverraad De geheele liberale pang verliet daarop e corpi de zaal en keerde eerat terug nadat de voorzitter Schels tot de orde had geroepen De president Minister verklaarde dat hy ook met zyn collega s gaarne zou willen heengaan maar dit was hun niet veroorloofd Hg protesteerde toch krachtig tegen de schandelgke wgze waarop Schels de discussie gevoerd had 7en slotte ia het geheele adres aangenomen met 79 tegen 6 stemmen één liberaal is orerieden Men verwacht dat de Koning de kamer zal ontbinden Lord Derby heeft eene poging gedaan in eene redevoering te Manchester uitgesproken om de indnstrieelen en de handelaars te troosten over den achteruitgang van de nyverheid in het land Hg beweerde dat van 1869 1873 een builengewonen voorspoed op dit gebied geheerecht had eu daarna een gedeellelgke kwyning was begonnen Dit laatste nu was niets nieuws en gevaarlyks Zeldzame vooroilgaiig had steeds zgn nadeelige gevolgen Hg leidde tot speculaties eu voedde onrejelyke verwachtingen die steeds io teleurstelling eindigden Een langznme maar geregelde loop van zaken was de beste Het wekt de opmerkzaamheid dat niet alleen alle Engelsehe bladen blgven aandringen op het aannemen van een flinke houding jegens China maar ook Manchester en zyn school die steeds afkeerig waren van een krachtige bniteolandsche politiek in de algemeene stemming deelen China en Éngelschludié zyn bun de moeite van een oorlog waard en misschien oefent bet voortachrgden van Rusland in CentraalAzie wel eeuigen invloed op de hooding der vrcdesparty uit BIN NENLAND GOUDA 16 October 1876 VC Woensdag a s zal er eene vergadering plaats hebben van de DebatingClub waarin de heer Mr J Fortuyn Droogleeverzal spreken over art 8 der Grondwet VERGADERING van den GEMEENTERAAD Dinsdag den 19 October 1876 des namiddags ten 1 ure waarin zal worden behandeld De Verordening regelende het bedrag der Jaarwedde van het onderwyzend personeel aan de openbare lagere scholen Het voorstel tot nadere regeling van het onderwys op de burgerarondichool en tot het vcrieeuen van toe lage aan de Leeraren voor de vermeerdering van lesuren Het voorste om den heer van Uren tüdelgk op te dragen hel onderwijl ia de Mechanica en de Technologie aan die school Met verzoek van den bragwtohter L B Ooitman om verhooging van bezoldiging Het verzoek van de heeren K Van der Burg ie Co tol het aan hen verhuren van een zolder in het gebouw genaamd de Koreubean Gedurende dit jaar zgn te Waddinxveen tot X October afgemaakt T wegens ioogiiekte 38 runderen tengevolge van die onteigeningen zijn 338 randeren in verdachten tasstand geraakt De ziekte is thans stationair Hoewel het contingent landrerkaizera nit Krimpenerwaard in den regel luttel is zyn gisteren 7 personen uit Schoonhoven en Berg Ambacht naar de Vereenigde Staten van Noord Amerika vertrokken onder geleide van een daarheen terugkeerend godsdieiistleeraar Io de maand Mei jl was uit laatstgenoemde gemeente mede een gesia derwaarts vertrokken In de gisteren te Capelle i d IJsel gehouden vergadering van stemgerechtigde ingelanden van den Fiins Aiexauderpolder is benoemd tot secretaris de heer J E de Voogt burgejMester van Capelle en Nieuwerkerk a d IJsel eu tot penningmeester de heer N P Jongkind candidaat aoitarii te Rotterdam De examens voor hit lager onderwys te sHage hadden gisteren een zeer onguaitig resultaat Van de 4 cindidatsn voor bet teekcaen werd er niet een toegelaten Van d IS oiadMnHW aor de hooMonJerwgzeraakte werden er 13 a eWozeo en 2 toegelaten Voor den duur van den winterdienst ijjn de teIrgraafkantoren der Nederlandsche Rynspoorwegmaatschappij open als volgt Breukelen en Maarteen van 7Vi voorm tot 9 j ure nam Driebergen van 7 ure voorm tot 8 ure nam Ede van 6 ure voorm tot 9 ure nam Gouda vau 6 ure voorm tot 10 ure nam s Gravenbage en Utrecht van S ure voorm tot 10 ure nam Harmeien en Nieowersluis van 7Vi ure vourm tot 9 ure nam Maarsbergen van 6 ure voorm lot b j ure nam Nieuweikerk van 6 ure vourm tot 9 nam Oudewater van 7 ure voorm tot 9 ure nam Uotterdam van 6 ure voorm tot lU j nam Voorburg en W estervoort van 6 g ure voorm tot 10 ure nam Woerden van 7V ure voorm tot 91 4 ure nam Zegwaard van fit ure voorm tot 97 ure nam Zevenaar van 6 ure voorm tot IQi ure nam Naar men verneemt zou de uitbakening voor een spoorweglijn van IJsselsleio door Benschop enz naar beneden Uoejan Verwellesluis tengevolge hebben dat de uitgebakende richting der lyn langs Schoonhoven zou vervallen f D Staten Generaal Tweede Kamer Zittingen van 14 en 15 October lu de ïittiog van Donderdag werd de discussie over de rechlerlyke wetten voortgezet en wel aU lereerat over de vermindering der elf hoven op vyf na de bepaling hunner zetels volgena hel ontwerp te Amsterdam s Hage s Bosch Arnhem en Leeuwarden Het amendement om Groningen in plaats van Leeuwarden als zetel voor de drie Noordelyke provinciën aan te wgzen werd door de heeren Idzerda Bergsma en den Minieter bestreden en door de heereuCremera en van Houten verdedigd Ten slotte is het amendement verworpen met 35 tegen 31 stemmen Daarna is het nieuwe artikel 60 bepalende dat er vgf gerechtshoven zullen zijn geteitigd in de vgf bovengenoemde gemeenten zonder verdere discussie goedgekeurd In de zitting van gisteren is het wetsontwerp tot vermindering der provinciale gerechtshoven aangenomen met S8 tegen 12 stemmen na aanneming van een amendement van den heer Bredins ten roordeele der procureurs by de ontbonden hoven Eveneens zijn aangenomen de ontwepen tot verhoogingder tracts menten van leden en ambtenaren van den hoogen raad en tot intrekking der wet van 28 Mei 1849 De Minister van Binuenlandsche Zaken heeft bepaald dat de nieuwe verkiezing vau een lid voor de Tweede Kamer der Staten Generaal in het hoofdkiesdistrict Haarlemmermeer Z1I gesctiieden op Woensdag 3 November 1875 en dat zoo eene herstemming noodzakelgk is die zal plaats hebben op Dinsdag 16 Noveiiber daaraanvolgende De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft Biet wyziging der beschikking van 16 Mei 1869 betreifende de verdeeliog van het hoofdkieadistnct Haarlemmermeer in onderkieadisiricten voor de verkiezing vanleden voor de Tweede Kamer der Staten Generaal bepaald dat de gemeente Sloten in de volgende onder kiesdistricten wordt verdeeld I Sloten hoofdplaats Sloten bestaande uit de wgken A eo E der gemeent en voorts nit wijk C met uitundering van a den uitweg van den Haarlemmerweg tot en metperceel no 12 t den Haarlemmerweg van den uitweg tot Houtrgk en Polaneo c den Groenenweg i den Spaarnilammerdgk en den spoorweg van Sloterdyk tot Hontrijk en Polanen II Sloten hoofdplaats Sloterdijk bestaande uit de wgken B en D der gemeente benevens het gedeelte van wijk C dat niet totheteerataonderkiesdistrict behoort Mevrouw de wed A Blnss ds Jonge geb J J Maizoinnet verblyf houdende op den huize Croneit ijn onder Zoeterwonde vierde Dinsdag jl haren 192den verjaardag Ondanks den zeldzaam hoogen oadefdoaa gtaUt sy oog een rry goede gezondheid en is sy in hel volle bezit barer rerataodelgke vermogena Men achry t aan het ütr DU In de laatste maan den heeft de aohippery uit het noorden om met hare vaartuigen Holland te bereiken eeu geheel andereu waterweg gevolgd dan dien velen vroeger gewoonlyk van uit Muiden langs de Vecht en Keulsche vaart namen de reis wordt nu over Qonda gedaan tengevolge van de vele en hooge watertollen die op den weg over de Keulsche vaart en Vecht geheven worden Van p m 300 vaartuigen die met den jongsten lagen waterstand in de Koordsche havens moesten blgven zijn by de ryzing van het water slechts 60 over Utrecht gegaan de waterweg over Gouda biedt minder betwaren aan en vordert misder tolgelden Aan het DagUad wordt aangaande de atrydkraohten waaro cr de republiek Venezuela beschikt van goed ingelichte tgde het volgende medegedeeld De legermacht waarover de president in den jongsten opstand van dit jaar beachikte en die in veertien dagen tgds onder de wapenen waa geroepen en naar het oorlogstooneel kon worden verzonden bedioeg 30 000 goedgewdpende en geoafende troepen De jiiarlgksche lichting is 3000 man Bg de jongste boodschap van president Guzman Blanoo aan het Congres op 29 April van dit jaar uitgesproken werd medegedeeld dat in de araenalen van Car as Castillo Ltbertador Birfuisemeto Coro Castillo San Carlos La Guaira CumanBen Guavana op Jat oogenblik 30 000 geweren 1 500 000 patronen en 2 600 000 ulminantei voorhanden waren Sedert die boodschap zgn met het oog op te voorziene gebeurtenissen in Frankryk batteryea vaa de nieuwste vinding en van grooi bllIi iot bewapening der kusten a ingekocht IM J kb k heeft zicü voorts in Duilschlnnd van KrummflËl c aen in Engeland en Noord Amerika van K l nlijke hoeveelheid Bemmingtongeweren voorzie1 erwyl in laatstgemeld land nog dagelgks nieuwe aanknopen voor oorlogsmaterieel worden gedaan De zeemacht der republiek bestond in 1874 luidens luidena de exposicion luie dirige al Congreso Nacional de los E U et Mmistro de Gurrra y Manna generanl M Gil uit de oorlogstoomscbepeu Bolivar Guzman Blanco Liberal en Mapari en de schoeners Estrelle en Generaal Ferrez De Primero Censo de la Bepnblioa de Venezuela bg decreet van 8 Juni 1873 aangavacgen en op 87 April 1874 vastgesteld wgst aan een bevolking vau