Goudsche Courant, zondag 17 oktober 1875

maaltsi De beide lastaten i sr n sinds gwuimen tijd ais leer oiisolide bekend en hAben op Tersohïllende wijieu en ouder alllerlei namen eenige buitenlandsohe nandelshuizen opgelicht 0 er het algemeen genomen blgfi de graond Heidstoestand van den veestapel iu LimburK zeer bevredigend Het mond en klaauwzeer lat meerd re gei e uten gedurende de hiatste uaanaen is Wgven teisteren is thans aan hel afnemen Te Schinveld werd dezer dagen een rund afaemaakt wegens dolheid Verleden Zaterdag stierf Ie Swalmeu een tiveejarig rand aan het milivuar Ha Igk werd op last van den burgemeester verbrand Voor ket Prov Oereehtshof van Noord Holland iieeft de er dagen terecht gestaan een 17 jarigejongen uit Twi k beschuldigd vuu 2 diefstallen en 3 brandttiehtiugen De groote vraag is kier of de jongeling dom of slim ia m a w of hij met opjel of onwetend heeft gehandeld of a o manie dan wel Iwosaardig en misdadig optreden valt te deuken I j j gevoelen en concludeerde tol opJegging eener oorreqtioneele gevaugenisatral van vijf jaren den jeugdigen leefiijd van den besenuldigde Is verzachtende omstandigheid aanBemende De adv mr Katz dacht echter aan maiiie en conoludeerde óf tot vrgpraak óf nader oudeofflek van deskundigen Op 20 October uitspraak vna eenskUpa de eilreren sohel ran de tafel e d nen hg bliea de twee kaarsen it en gS Je lef gf mniu eu tijd om het geetolene op fe Z te leggen Zoodra de tijd ver treken ws Tde i president de kaarsen eder onUteken maarontdekl oen dat inmiddels de beide verguld zilver n laad laara ook waren verdwenen Gouwe C 242 ONTVANGEN eene schoone collectie De Directeur van het Postkantoor te Gouda bren t lo d l 4 Wint rteort op de Spoorwegen de limiste ligtiug v de brieven besteitd voor de beu te Amstofdai Un U 3 s morgens plaats heeft Gouda den IB October 1875 De Directeur roornoemd Ui A YAN KRüIJNJJ ïiaatsteB Weeaen is Oct De beide delegatlên hibta7 na ee tém gheiJ te hebben verkregei oVer dé nM bestaande puulcu van versehil in dértle tóii ig h Ityksbudget voor 187 8 ik ê ii bedrag van 115 845 311 flomiiiu aaugeoolnen oii WOatar U Ocl Lerver Paeha maakte hedeneeue Itaa betend beiréffende de orge o en W vormingen Daarbg fcordoo uitvoerige metle leelinKeB gedaan omiréut de wgze waarop de liervormin n zjilleji worden totstandgebraoht en worden de psUndeliugen opnieuw aangespoord de wapeben neder te leggen MünohOn 16 Oet Het adres der Kamer is deu Jpperhofmeesler overhandigd bm ket den Konin aan te lieden Heden vourkiddag werd minister raad gehouden BerUJn is Oet De Rekkt Ameiptr behelst hel keizerigk besluii waarbg de Eijksdag deu 27steD e k bijeengeroepen wordt De £ eictiAi zeij e bevestigt het bericht dat Uismarck op raad der artsen noest aftien vau ds reis naar Italië Op last des Keizers zal de etaa ssecretaris Von Buluw deu Keiier begeleiden Voiiulsseu van den Schultersraaï Bij vonnissen van den 6 October zün eroordeeldA V U D K i ü T d L en J F i dei tot eaie boete vau f 0 60 en de kosten wegea hrt 2ieh met voor dea 1 Juai bij de shuMery hebbea doeu laschrgvea alsmede alle soorjten Wll TERSTOFFEN tot het vak behoorende DE QUIIMA LAROGHE van KBAEPELIEN en HULH V Apothekers to Zeist is het volkomenste aller Kina bereidingen van een aangenamen smaak haar doeltreffe de eigenschappen zgn algemeen door HH Geneeskundigen erkend tegen algemeene zwakte zoovrel bg kinderen als Volwassenen gebrek aan eetlust slechte spijsvertering zenuwziekle en vele harer gevolgen als hoofdpgn aangeiichtspgn enz in het tgdperk der herstelling na zware ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen enz In de Geneeskundige Courant van 20 Sept 74 wordt deze bereiding ien zeerste door de Bedacüe aan HH Medici aanbevolen als ook de IJZERHOUDENDE QUINA LAEOCHE tegen chhroti of bleekzucU teringadiiighéd groote zwakte btoedsgebrek kwalen van tritischai lee tijd em Prgs per flacon ƒ 1 90 bg de volgende H H Apothekers Gouda C THïM t Gravenhage J VISSER Zn Leiden i GAEEEB RoUerdam Wed P V d VLIET b Zn Woerden R W BAËLDE Verder in de meeste Apotheken te bekomen Men meldt uit Utrecht Jaarlgkaoh werd fan hier eeu massa appelen naar Engeland verzonden dit jaar heeft het tegenovergestelde plaats daar thans ivekelijk duisenden hectoliters ibet stuamboolen en zeilschepen tt Engeland te Rotterdam worden aangevoerd en verder in kleine vaartuigen naar te dezer stede bestaande appel eirotjpfabriek verzouden Naar de T§d vraueémt aal binnen kort la hooger beroep worden behandeld eeu hoogst belangrijke rechtszaak waarover door de rechtbank te ïiel voor eenigen tgd iu eerste vomis ia bealiat Desa uak komt in korte trekken neder up de vraag of het den Toogd die door den kautonreehter te Wgfc bij Duurstede is bèiioeiuil over minderjarige kinderen Van welke de twee oudste iu de katholieke kerk zijn gedoopt en door de overledene ouders katholiek zijn opgevoed vrij staat om deze beide kindereu te besteden of toe te laten dat ig besteed worden door de hervormde diaoonie met den brnialdén lart om te ferhiuderea dat tg lu den katliofiaken godsdienst soudeo worden onderwezen en de katholieke kerk besuekeu tonder dat deze baadelwgzs des voogds reeht geelt aan den toeziende rougd om de ontzetting van eerstgenoemde uit de voogdy te eiseken In de Eittiag der zyqgeuaamdea Vrouweadag op i deier te Gotha gshouden is met algemeene stemmen door de vergidering alle vrouwen het volgen Ie besluit aangenomen Aan dan Eijksdag cal ee a petitie warden gelanden strekkende om bij e ea wgzigtag van het burgelgk wetboek uitbreiding te rhingen ran de lechten aaa de vrouw toegekend en T N E wegens plichtveresim door dronkeuaehap loruikmakmg van tiJH geweer en slordigheid in t geldboeten vaa 2 ï i n 1 tot vergoeding der oabruikmaking van lijÜ geweer en s lördighërd Ta an 1 tot vergoeding der sefcade au het geweer toege bracht en in de kosten O O E B Èït O N D E N T I B Het iigsssadui stak vu i i ongeKbilit o r ciiii UU aic ItkBACTU B u r g e r 1 Ij k e S t a n d Osaoasii 13 0 t Wilboln aders A Hdkort ea M Furrer 14 Msrrigjc aders Q M olenaar eu H n BeruarduB Joseph ouden G H Korte ra J E aa de kasteeleo H Kraneiscu M rliaus ouders Jr de Vroon ea f viu der Kind O bhledilN II OeJ P Soholteo 18 U MSloos 1 j 8 IU J NieoweukuiJMn 8 m C tranih i r F Hewieos 85 j W M Il geudiik U d C jSigOBr 1 j 11 BI o t APVERTËNTÏlw ertrouwd ADE SPAENAAU B M M piESTELHOEST Botterdam U Oct 1875 Gwaï Rtcann Eenige sn algememe ttnni geeing V Getrouwd te Wageningen dea 15 Oetaber 1875 PIETEE VAN PEE WANT J M z en ALETTA ANTONIA E7BEDINA VAN HEÜVEN die mede namens wederzfldsehe betrekkingen bedajlkétt voor de Vele bewjjien Uti belaiigetelling bfl hun Huwelök ondervonden Ji r T ® ® l ons jongste DochtertjeWILElJplLMINA MAEIA L P HOOGENDIJK B C HOOGENDÜK ÖP 14 Opt 1875 TAW jyws Gisleren namao wij een versobijttsel waar ioo schryft de Jnhemaeke Ckmranl van heden dat naisr wij meenen wel waard is het oader de aandaeht van bet publiek te brengen Ëen doosje net zoogenaamde Zweedsohe lucifers die geacht worden lechta te ontvlammen wanneer rg over den zywaod Tan de doosjes worden gestreken oaiplaCte dooreen Jigten schok op een ahtand van eeu halven meter werd dit gesloten doosje geworpen op een tafelkleed n oogenblikkelgk sloeg er da vlam uit en waren de koppen van alle lucifers verbrand terwgl het omhalsel xelf heet was geworden Miaaohiea is deze eigenschap bekend voor toover e nog niet bekend is diene deze nededeeliBg em Toorziebtigheid aan te raden bg het gebruik ea bg er endiiig der eoogenaamde iet gevaarlgfce lueifera Voor do rolledigs waarheid vaa het bericht ataaB wij ia Het aaotal yoeste gronden bedroeg op het eindeVan 1873 iu ons land niet minder dau 750256 beotaren over de verschillende provinciën verdeeld Is volgt Groniugen 33000 Friesland 36344 Drenthe 160B42 Overgsol 121831 Gelderland 126270 Utreoht 10351 N HoUaud 27843 Z UollaBd 13000 Zeeland 12166 N Brah nt 16l 254 ea Liabar 67658 hectaren Lh Dingsdag zgn te Eotterdam gearresteerd drie perwnen die op twee ralaohe wissels bg de Bg bank der Ned Bank een som van ruim ƒ 13600 trachtten te ontvangen Een hunner loa het geld incasseeren en moest dit in een kolSehals ver Van het kantoor der Bijbauk verwijderd aan de beide anderen ter hand stellen De nilgeiondeu persoon kwam erkelgk in het aangeduide koSebiis maar in gezelschap van politiebeambteA die zich ook van ds beide andere personen n es er W8 191 iuwoneri o er de 21 laten der republiek e AiMipaeogebied dat ran Gosjira en dat van Mama erde lil Men solirgft uit Ansterdam dd 13 Ootobeti luisterlij k feest dat men lioh hier ïoorgesteld bad Of 27 October a a Ie ieren ter herinnering au den dsg waarop foor 600 jaren door Ploris V granf nn Hc lanil ea hwr an tenneaerland aan de beeren au Amatelland de giftbrief werd geschon kto waarby hun rijdoai van tol werd ferleend oor het lervoeren au goederen door jijn gebied aan welk hit men tooelle door anten grooten NederJandschen gèsctiedschrijver J Ter Jouw bewezen is ten onrechte het bestaan van Amsterdam vastknoopte met de Amsterdamaobe ïeulooustelling van Oud ne Ien 4ie bij gelegenheid te kouden ad Caleadas vraecas verschovea ïooh al de dag waarap voor 600 jareo Amsterdam 40 de kistorie optreedt niet geheel onopgemerkt oorbijga n In het Paleis voor Volksrlgt zal nl ter herinnering aan diea merkwaardigen dftg het nieuwe orgel pleohtii worlea ingewyd DU qr el vervaardigd door den heer Cavaillé Col ran Pary 19 inderdaacl een sieraad voor het Paleis es zal ni een grq te behoefte tooraien Nu toch ui Beu ter de gioolsle oratoria ten gehoore kunnen brengen Hei orgel heeft 46 registers 3 klavieren en een e lct n aa voet in de pedaal De orgelkast ia lü meter hoog ongeveer 8 m breed en 5 m diep en geheel in overeennteasming met dea stijl v4M1 het xaleis Het feest sal worden geopei d et de litfoerint Parnate wnaibij de beer üuilmont organist te ¥ t het rgel voor het eetst zal bespelen en waarin oor de solopartijen de jnedewarking o a ran mej P Stoota peiisionaire van Z M den Koning en voor de koren die van onderscheiden in de muzikale wereld gunsüg bekende stadgeiiooten is toegewgd Voorts ml de heer A H Bedden President van de Koninklijke lotlerlievende vereeniging Hooger ig os doei een roor deze gelegenheid wrvwdigd gedicht nn P U Witkamp roordragen Ged Staten van de provincie Drenthe hebben au Oe gemeenteraden pnderworpen een voorstel tot rerhooging der jaarwedden van burgemeester wethoHders sroritaris en ontvanger welke bezoldiging niet langer in erhouding staaa tot hetgeen ran ben vordt gerardcrd In de proe idure aantongjg Voor bet kaatonferecht te WinsiShoten omtrent de vraag of in gratis aken de oouraotier de adrerteutiës gratis moet plaatsen als de rechtbank de courant voor de plaatsing heeft aangewezeu dan wel of de procureur die de advertentie aanbiedt de drukloouen moet betalen ia eergisteren voonis gewezen en daaibij is de eischecdê oouriintier in deze de uitgever van de Fetni 01 niet ontvaaklgk verklaard in tgn vordering tegen den gedaagden procureur op grond dat de betrekkiag tussohen party en procureur is die van laatgever o lasthebber tiodat eiecher vaa de litigeereude partij doch niet van den gedaagde de gevraagde drukloo Den heen te vorderen Ëen Zweedsche stoombdot dienstdoende tussebea Kopenhagen eu Lübeok is eenige dagen geleden verbrand in volle zee De brand ontstond door het plotseling vlitm vatten vaa den inhoud van eenige flesschen die als clyoerine waren aangegeven maar len laatste bleken naptha te bevatten De kapitein die op de brag stond hoorde een dofen slag ea keerde zich onmiddellijk tot dea man die aan het roer stond om de ooizaak te weten te komen Maar voor dat e u onderzoek kon worden ingesteld stegen de vlaaaen tot halierweg de masten op zoodat de gemeenschap tusschen het voor en aebtergedeelte vaa het schip onmiddellgk was verbraken De tweede klasse passagiers kwamen dadelgk in de vlammen ömj vaa de beide hofmeesteressen meeut men nog eea gesmoord gesokreeuw Ie hebbeo gehoord Eeuige paarden binniklen even eq daarna was alles ia het voorgedeelte stil Achter warea de passagiers op bet dek I gestormd en de pogingen om ben te redden werden bemoeielijkt door de groote rerwarriag die er heerschte en toen eindelgk een boot werd afgelaten sloeg deze om door de wilde wgze waarop de ongelukkige passagiers er in sprongen Ken pisaagler werd gered de kapitein twee officieren en eenige manaen der equipage behielden hoewel deerlijk gebrand het leven Vier en twintig passagiers waaronder bgna de helft vrouwen kwamen om De moeder van een achttien jarig meisje hare eenige dochter werd waanzinnig bg het vernemen van de noodlottige tgdiag dat haar kind tot de slachtoffers behoorde Een krachtige euq le ia ingesteld om te zien wie de flesschen met naphta van Lübeek heeft verzonden De verontwaardiging tegen den ellendeling die dit gedaan heeft is onbeschrijfelgk groot Toen Jaarez als hoofd van het bestuur op teksren arond den Amerikaanschen ministerraad presideerde Wö danken voor de 4eflneming betoond gedurende het Igden en óverlgden van mguen geliefden Echtgenoot ook namens mgne kinaeren en behuwdkiuderen Wed Pa BEGEER Gouda 16 Oct 1875 Jiluba mil ëOUNCEKT door Mejuffirouw WtLBEtMmA GIPS en den Heer BICBARD HOL in de G roote Kerk té GOUDA 9p DINGBOAOaeOotobOT des avonds ten 1 mir Ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda wordt verlangd een Jongeling die bekend te Gouda goed boodschappen kan doen en eene nette hand schrift Gezondhei48bloem voor slepende Borstziekten Hoest Tering zwakke Maag en Keelpgn In pakjes van 20 en 35 Cents met gebrcdksaanwgzing te ver krijgen bg J C ZELDENEUK TERSTOND TE HDÜE EEN GEMEVBELEËRDË VOORKAMER met luiiu uit oht desverkiezende met KOSTen BEWaSSCHING op billgke eondiüën Zeer geschikt voor een eenig Heer of Dame Adres C J MOEEL Bleekerttngel over de Kautne Stoomkorenmolen M WAAKZAABflOD De ondergeteekende beveelt ËIcK minzaam aan tot het Malen va n Granen en belooft zijnen Begmutigers eene prompte en zuivere bediening De pilzen zgn als volgt BUILMEEL 0 60 BBOODMEEL 0 45 MESTING 0 40 ERWTEN ea BOONBN 0 45 Gouda 12 October 1875 F H WEÜRMAN In een KOEKBAKKEEU wordt gevraagd eeo iomm en een KNECHT Adres bureau dezer Coorant Openbare Vcrkooping Op Dingsdag 18 October 1875 voormiddags ten 9 ore in het huis aan de Crabedutraat Wgk Q K 128i te Gouda van eeben netten INBOEDEL bestaande in fraane mahoniehoaten en andere MEUBELEN HUISRAAD BEDDEN en BEDDENGOED KRISTAL PORSELEIN AlStTlQUlTBITBN enz Alles te zien MAANDAG 9 12 en 2 4 uur en partieutitr ZONDAG 12 4 unr InUchtingen bg Notaris Mr KIST te ffoado Mo 848 der beroemde gcbe uitgave J J H MMEift te UtreiJu J hé oen voorha ded iij den Boekhaiiaelaor La ge Tie4deweg te Gouda ONTVANGEN eene mime sorteering Wollen G oederen waarbg FAÜCHONS FICHUS CHATALAINE DAMES VESTEN PELERINES KINDSE KOUZEN HANDSCHOENEN enz enz M DE VLBTTBE Gouda 15 October 1875 V £ B 8 C H E VoorlMaiIca W N BAAUMAAEEBS Firsu U Kemp OotUaun FABRIEK y m ijm c civ ING Leveren of vervaardigen en herstellen alle soorten an STOOM en andere WERKTUIGEN MACHINE OLU in vijf Kwaliteiten Voor het VERWEIV van STAATSIE LEDIKAI en andere GOBDIJNEN TEIJPEN BEKLEEDSBLS van Canape s Stoelen Bijtuigen enz enz alsmede Zyden Wollen en andere Stoffen DAMES OOSTÜMES MANTELS BEERENJASSEN PANTALONS enz zjj belöefii aanbevolen de op grOote schaal en geheel naar de eiseken des tgds ingerichte CHiHISCHE STOOHMVSRU IN Drukkerij Kunstwasseherij MÖIEBB INRlCffftNÖ Vóör ZUDENCOSTDMBS LINTEN enz Van WwHEL d C Ainsterdaiïi Agent voor Gouda en Omstreken de heer J van de WAL Baam Q 441 Stalen z n b ZEd te bèzigflgeh of te ontbieden en worden alle intormatiën aldaar verstrekt Waar wg niet door Agenten vertegenwoordigd ziJn worden der geëerde GiiéBtelle i egoederen franco terug bezorgd A VUIJK Capclle a d IJssel vraagt togen HOOG LOON en VAST WEEK eenige bekwame Scheepmakers Adres in rsoon ofyinet franco brieven Paling in Geleij nieuwe KEEEFTEN en SARDINES alle soorten vau VBBSCHEen GEDROOGDE GROENTEN nieuwe FRUITEN als VDGEN tafelBozgnen en tefel Amandelen Pruimenduiteii nz Vruchten op water en Brandewgn ONTVANGEN echte SURINAAMSCHE ABROWBOOD DRGIVENBORSTHONING STROOP 8TAALLEVERTRAAN EMSBB PASTILLES enz In de Haag sche Winkel peffentlictie Danksagung jjachdem ich 30 Jahre langiron fepileptisêhen Krampfen in der foehtbarsten Weiae geplagt wurde habe ich naeh Ver branch aller nor erdenklichen Heilmittel t eeén diese schrecklichen ZustSude scbliesseh von AUXILIÜM OHIKN TJS des Herrn Sn viDS BoAs in Berlin 22 Friedrichstrasse Gebranch gemacht nnd kann ich bezengen dass dieaea einfache and dnrchaus nnachadliehe Mittel mich in kurzer Zeit von diesêm schrecklichen Züstande ganzlich befreite Mogen alle Krampfeleideude doch dies Mittel in Gebranch ziehen und alle Zeitungen denen es nm s WohlT der Menschbeit zn tiiun ist diesen Zeilen eine WMtere Verbreitnng gestetten Das AUXILIÜM ORIEN flS ist in der That das einzige nnd sicherste Mittel gegen Epilepsie und verwandte Zustiinde M A SIMON Dampfsohneidemnhlenr Und Holzleisten Fabrikant zn Priebns Ann Entttommen aai der Nr 95 det tGSrUtzer Anzeigert eom 25 April 1975 1 J 8 S fAATS LOTERIJ De tfekking der Eerste Klasse begint Maandag 18 Oct 1873 ONTVANGEN STROOP APIER f 1 40 de Biém A BBINKMAN