Goudsche Courant, zondag 17 oktober 1875

M4IWf4fTW Woensdag 20 October 1875 N 1739 GOUDSCHE COURMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omslreiien De inzending van advertenttön kan geschieden tot één mir des namiddags ran den dag der aitgsve De omdergeteekende bencht igne geëerde Begunstigers ontvangen te hebben de NIEUWSTE MODELLEN VAN eene seboone en raune keuze m Japonstoffen Pelterijen Doeken BUSKINS RATINE S en HANDSCHOENEN benerens eene groote sorteenog BAAIEN FLANELLEN V oUen en Katoenen DEKENS enz Minzaamst aanbevelend FEEE CLÖFPENBDRfi Utrecht Rotterdam MAGAZIJN n VAN es SS s 9 O H 91 n ra © o 2 3 Ontvangeen de nieuwste AJAARS enlVI TKKSTOFFE welke naar de laatstemodellen zeer smAakyol geconfectioneerd worden Wij hebben steeds voorradig eenegroote sorteeringf s KLEËUlIliSftKKM in alle g rootten en slechts zeer solicde kwaliteiten als DEMI 8A180E i8 OVERJASwSEIV COLBERTS COSTfüMES compleet JACQIETS VEST E y PAI fTALO S etc Deze goederen zijn uitsluitend op onz ateliers onder toezicht van onze fransche coupeurs vervaardigd Voorts ontvingen wij eene fijne keuze in Beisdekens Chamber Cloaks Parapluies y Gutta Percha en tWaterproof Regenjassen jjj in all grootten Glacé Rij en Gemsleeren Bandschoenen de nieuwste Cols Cravatles Boorden Manchetten Half hemden gekleur lenOnde nn f 7 ien Ondergoederen Jacet en Pelsvesten etc Uilimintend ingericht voor Uitrustingen naar OO r en WEST INDIEN Sociëteit ONS GENOEGEN Zaai Kunstmin te Gouda TOONEELVOORSTËLLING Op Zondag den 17 October 1875 te geren door de Vereeniging mt tHage onder toezicht der Coamissie de Heeren J HERMAN DE GKOOT A VAK HEI DEN en C VAN VEEN TWismsËEn eene kroon voor den ouden Zeeman Oorspronkelijk Tooneelapel w 3 Bedr fev nul omplelttB aoor A RUIJSCH Opgedragen san de NederliBidache ea Belgische Loodsen SAABNA DE TWEE ECHTSCflEIDiGE Biu pel met ung in 1 Bwirgr ma het Fruwh u Aanvang ten zevtn Ure PRIJZEN DER PLAATSEN Voor niet Leden 0 75 Heeren Leden 0 50 Galerj 0 60 Aan het lokaal iyn plaateen te beapreken van af 11 Oclolwr tot op deo dag der uitvoering k tiea eota itra per plaaU Door het vermeerderd debiet ia ondergeteekende in staat gesteld de ENGELtiCHE BIEREN zelf te bottelen waardoor de pqjzen aanmerkelijk zgn gedaald als BASS C PALE ALE per fl 0 18 BURTON ALE 0 18 EXTRA STOUT 0 18 IMPERIAL STOUT 0 18 Het Imperial Stoat bgzouder aan te bevelea tegen zenuwzwakte en bloedarmoede ALL SONS per A fl 0 18 Met zes halve flessehen framo aan bnis da flesschen worden gemakahalre a O 07 per stuk berekend en bu terugontvangst gerestitueerd HH Koffijhuishonders genieten rabat Eene nette bediening belovende üw Dienaai P P KWANT I ango Tiendeweg HOÜTVEIlL i te Rotterdam op Woensdag 20 October 1875 des nuddagi ten 12 ure in eén der Lokal a van het ALGEMEEN VERKOOPLOKAAL aan den Oostsingel te Rotterdam ten orerstaaa van den Deurwaarder JOHAN COENRiAD UCH v n circa 100 OOO stuks Iste soort Vuren en Grenen PETBRSBURGER KROONSTADSCHE KONINGSBERGER MEMBL8CHB en BöRGA DELENêPLATEN van versehillende afmetingen en van eene party Nerva Sparren j alles versch uit Zee aangebracht Liggende aan de werf BOTTERDAMSCH Welvaren aan den Hoogen Zeedflk t Rotterdam zéér geschikt ten vervoer te water en per as Alles 3 dagen vóór den verkoop gekaveld ter voormelde plaatse te bezichtigen Notitiën te bekomen ten Kantore van voornoemden Deurwawder flmla Druk Tan A Brinkma i e nitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave m den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEEDAG De prgs per dne maanden u 1 75 franco per post 2 Kennisgeving BUIiCl l BSTER WE1HOÜDEBS bGo a breng Ier al i emeefie keDDit dat rau de lu December 1874 I I faeiioere der gemeente ngegaoe geldleeDiag groot ƒ tlöOO rentende 5 pCt de oWigstien no 3 en 17 leiler groot 500 bij uiiloting ter attoniDg mu aaii eiraea en dat het bedrag dier obligaties wanr au na 1 Deoeober 1875 geene rente meer wordt te goedgedaali tegen intreldtiog van dnelre en orergifte nn de met reraehenen caupoiie op dion dag ten kantore andenOelBeenteOiitrangerzal irorden betaald Gouda den 18 October 1875 Buigemeester en Wethouders voornoemd De Seeretans De Burgemeester Dboooi esver Fobtüuk van Beuokn IJ endookn BÜH0EMFK8TKR eu WETHOÜDEBSrao Omküt brengen ter kcnnu vaii de ingezetenen dat het 1 aanTuUtngs Kohier der plaatselgle directe belasting in deze Gemeente or het dienstjaar 1875 door Heeren Gedeputeerde Staten van Zuid Holland goedgekeurd ter luvordering aan den Heer Ontvanger derer Gemeente is toeirtoudea Gouda den 18 October 1875 Burgemeeiler en Wethonders voomoeind De Secretaris De Burgemeester Droooi eevek B oetuon van Bkim en IJ bndooen BUITENLAND Builcnlnidscii OvcrzMl Het Franaohe Journal officid maakt bekend dat de heer Dticroe prefect van Lyon benoemd is tot directeurGeneraal voor de Algerynscbe raken en de heer Ohopia lot direetear der ge angeni9een Minder aangenaam roor d republikeinen ia dat de Dienue Lyonsehe prefect Welche een Bonapartist is Het bericlit dat de Duitsche Kijkikauselier aan d reis Baar Mtlaaii geen deel zal nemen wordt tbans beveetigd door de Beiclu Anieiger faij zal op last des Keizers worden vertaugen door den staatssecre tans Von Bulow Als eeu der redenen ran den minder gnnstigeo toestand van s Bgkaksnseliers zenuwgestel wordt opgegeten droefheid orer den dood van een ouden trouwen kneoht die by het seboouaaken van een geladen geweer zichzelf door onvoorzichtigheid doodKhoot Verder de tjrphuaziekte van zgn aanstaande sclioonioon graaf Ëclenbnrg di van Vattin nur Berlgn u vervoerd Keizer Withela ia van Baden naar Milaan vertrokken In Italië isj alles lo geapannm verwachting op de komat van den Daitschen Keizer Te Milaan heeft t in de laatste dagen teel geregend bet weder was er zoo ruw dat men vreest dat de feeaten in I water zullen tallen 800 werklieden waren echter steeds aan den arbeid voor de monster illuminatie oen wachtte lo de stad 80 a 100 duizend vreemde lingen uit Italië eu uit den vreemde Daar het onmogelgk is allen te herbergen zullen er buitengewone nachttreinen ryden De opening van den Rgksdag is oificieel bepaald op 27 October twee dagen ns de terugkomst van den Ketter De troonrede waarmee de Saksische Landdag is geopend is eveu lang alt asbelaa rgk de optimistische tint wordt ondersteaod door de mededeeliog dat bet Jaar 74 in weerwil dat on Bige patten minder hebben opgeleverd een met Maanzieuigk saldo aantoont op de nieuwe begrooiug komt roor t eerst voor de inkomitenbelattuig waarvan bet bedrag nader zal worden geregeld Tea gevolge aan de verdeeldheid dèr liberalen is een oooservatief tot president vai den Landdag verkozen Tenlaog nleste zegt de Tmtt heeft de Eogelsehe Kegeering geruststellend nieuws ut China ontvaagcu Een telegram van den heer Wade gedagteekend van 7 October meldt dat de Cblueeache Krgeeriog onsen gezant de waarborgen veratrekl h di die hij uoodig acht dat de heer Groarenor aaar Yannan zal gaan om bg bet opsporen der moorJaaaara vau Margary vertrokken is waarfcenn de beer Wad hem eerstdaa volgen zou urn hem zgue laatste instructies te geren Wanneer voegt de 7 n er bij een luo grondiji kenner van t Chineescbe karakter alt de heer Wade zegt dat de verkregen waarborgen voldoende ujd dan mogen wy dit gelooven VVelke die waarborgen tgn zal ona eerst later kutanen blaken maar van groot gewicht IS alvast t feit dat de Chineescbe Kegeering aan een Ëngelachman toestaat op t terrein zelf zich te vergewissen van t ai dan met voldoende der maatregelen die zg nemen sl om ds moordenaars van Margar op t ipoor te geraken Detegenwoordi beid van den heer Grotveuor lu Yuniuin zal de bevülkiag doea begrgpen welk een ernitig feit t vermoorden van een EngeltcliUHU is Deze concessie van de tgde der Cbinactolie regeering beteekcut dus niet weinig Natuurlgk oo besluit de Tmet kan t behoud van den vrede nog met als volkomen ver zekerd beseboa wd worden Nog kunnen genoemden heer moeielgkbeden in den weg gelegd worden nog kan de Chineescbe rrgeering too de schuldigen bigken mochten hooggeplaatste beambten te zgu zich van de verplichting om hen te straffen zoeken af te maken Doch van deze kans afgezien is t rooruitzicht gun stig en t ontvangen nieuws moet alle vneuden van den vrede verbigd hebben De Timet betougt einde Igk nogmaals welk een ongeluk een oorlog tusscheu Engeland en China zou weten watjammerei schade zulk een oorlog aan China brengen en wat zware kosten en verantwoordelgkbeid bg Engeland opleggen zon Ji GS2 Ji T Ü B K IJ E Volgens den Fargsclien oarreapondeut van de Tmet beeft de Fraoaobe regeering aan de Porte eene nota gericht waarin de aandacht der Parte gevestigd wordt op de ontsteltenis teweeggebracht door hanr jongste besluit en op de nooilzakelgkbeid om de belanghebbeoden gerust te stellen Tegenover Turkge is de Franaohe regeering voorloopig niet verder gegaan wat ouk de bladen dienaangaande mogen mededeelen Maar de regeering heeft ook naar men zegt depêches gezonden aan die van Engeland Ocsteurgk en Ilalie ten einde baar gevoelen te boeren over pogingen om zich gemeen sohappelgk met de Porte Ie verataan Oostenrgk moet dadelgk hebbeu geantwoord bet erkent de noodzake Igkbeid om iets te doen maar wenscbt de oornemens van Frankrijk te kennen Italië heeft naar men verneemt gretig het denkbeeld omhelsd om op riend schappelgke wgze en lu gemeenschap met de andere ADVERTENTlfiN worden geplMkl ▼ an 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTEfiS worden berekend naar pfamtsnumte A onderiek Nommen VUF CBNT N mogendheden net Turkge te onderhandelea Aangaande Italië warden wat dit betreft bqtondefheden medegedeeld dn aanioonen hoe gelMfszakea zelfs u deze geheel gddelgke aangelegenheden eene rol apeleo allgd mdie de berichten juist zgn Zj stroofceu intusscben met hetgeen omtrent de Fransohs geestelykheid wordt beweerd die dan een belingrgk ilee van haar vcrmogea lu Xurksobe foadseo zou beWxa gestoken Sinds Victor Eaauiel te Reou kwant zoo varhaalt men heeft de Katholieke party het baleggaa au geld in Italiaanscbe fondsen beschouwd als z gdeliagsabe ondutteuning van de aanvallen tegen den Heiligen stoel Het gevolg was dat de priesterparty hare spaarpenningen grooiendeels in Turksche papie rn atak en mea berekent dat in Italië alleen voor 60 milhoen fraaken jaarlgkscbe rente aan Turksche fondsen in haaden van Katholieken is Dit inkoaaea Z fr oo r £ 3 t 9e il £aSen m ISr 2M H um den zijn van lieden ait den middelttand die zulke verliezen met kinnen lyden en uu bovendien nog gebukt gaan onder de trees dat de Italiaanaolis regeering met ziCB machtig zal bekommereo over eene taak die slechts h ar tegenstanders benadeelt Het bigkt evenwel dal de luliaaotche regeermg er andert over denkt en al bare onoerdanen gelykelyk wenscbt te bescfaerraeu Dit schgot zg ook wel te dien weten en vandaar dat zg zich haastte kat aanbod van Frankryk aan te nemen Engeland heeft nog met geantwoord naar man meent omdat lord Derby met in iKmdeu is Ttt Duitschlaud en Busland schgnt mea niet iioh ta hebben geweitd omdat daar veel minder belang kg de zaak is BIgkens de jongste berichten schgot ook de Tnrk sehe regeering eiudelgk te begrgpen dat men maar met too klakkeloos zieb van zg e verplichtingen kan ontslaan zonder althans lett te doen oB de belangen der crediteuren te behartigen I BINNENLAND M GOUDA 19 Ootoher 1875 By Zr Ms besluit is benoeatt tot plaatav kan ton j rechter te Alpben D Bakker burg d t gemeeal i Boskoop Aan de hoogesebooi te Leidea is bevoidard tMdocter in de rechteu ua verdediging van atellu i de beer J Molenaar geb tt Waddingnaeo In den algeloopen nacht ten half vier ure ii t brand nitgebaraten in een achunr op den Kattenaingrl waarvan bet onderste gedeelte diende tot loods voor de spinners en het bovengedeelte voor da hekelaars Ofschoon er een felle wind was neeft de brand zich enkel bepaald bg genoemde schuur en een loods die beiden met den inhoud vlaa en hennep een prooi der vlammen zgn geworden De bouw es behoorden aan den heer C Spit de verbrandde vlas ent aan de firma Spit en de Vletter Alles was geassureerd Zondag avond had lo Kunstmin eene tooncel voorstelling plaats van de Haagsche vereeniging Liefdc voor de Kunst De diletuinten wflke die vereeniging vormen speelden de twee itukjes waar