Goudsche Courant, woensdag 20 oktober 1875

8 Hoewel ztj nog geen defiuitieve tarieven kunnen vaslstellen sfeljen zf zich vpor de mi jéii van het water Ie bepalen al vórgt a Voor pai ticulieren tegen 7 5 per kamer sjaars föV ü kamers moet worden betaald de keuken worut Ts pi r medejtere end i Afbeiilerswouitigeii a 10 cent in de week en perJfzin i 8 l ine t 1 P rd s jaar 7 2 tb ir voor ieder paard meer 3 Voqr een a wielig rijt ig 4 6 t e Stedelijke inrichtingen bij nadere overeenkomst Publieke pompen by nadere orereeukumsten te regelen f VValerclosets 5 sjyap i Fabrieken bij nadere overeeiitomst I Aandcelhoii er8 ïan 100ü aamteel of meer wordt het witeï IS ini der berekend Zij wènscheh den terinijn der oouctssie e en gesteld op25 jar n pp nadere door het gebeentebestuur V i t te tellen voorwaarileu tu bij u t erlenging by het ejndigeu der termyn overii me door de gemeente Zij stelle zich v or de prise d e i en 4e giplieeleinrichting te plaatsen op bet terrein aan deó ftotterdamschen dyk vooriiij Actie hoven en op de kadastrale kaart bekend onder sectie ¥ 1018 en 1019 0 er dsn eTeatue len afstand nu welken grondly zich later tol den gemeenteraad zullen wenden GoiiJu ef fToen n A IfApTlJN Sept 1375 8 UK VttlES BOBBB omstreeks negen uren met een slocpermansrlet die te Huisdui neii op het strand stor d in zee gestoken op te ontvluchten Men vreest dat zij bij h t stormachtig weder van gisteren nacht in zee zyn omgekomen Een Hollandsoh planter in Amerika vraagt Hollandsclie Iweiedkrbeidi fs iun loon bedraagt 1000 s jaars rrye ouing mft ftfa ïitt grogjl voor eigen fbrnik Zaterdagmiddag omstreeke 4 uren is onder eeugrppten toeloop an volk een troep Zigeuners door de politie uit st dam gebracht in de richting naar Halfweg P t lysleel Vn islyfe i j iUard ip verhuurd aan de zusters Franciscanessen van Bemagen en zal weldra door dc2e betrokken worden te inrichting eeoer leerschool voor huishoudelijke bezigheden van jonge jufvrouwen Voor de vervulling der betrekking van directeur iwt de xemeeutel ke ga fabri k te üorioebeia naartoe onlangs eene oproeping is gedaan in de verschillende daghlaleu hebben zich 48 sollioltoaten aaijgeip lJ Omlef df i r tep die het cuiieuse aVi 1 0 1 gedaan heefl van zijne jaarwedde ail iSüO stad om te strekken voor voediii en branlstjiftjii 1 Of de raad iti s mans ongekend ba iniurti brid aanleiding zal vinden tut zyne benoeming ligt nog iu het onzekere r I e heer W gjhotten te Jroningen heeft opnieuw doizend fjulden ter beschikking gesteld oor de commissie ter bevordering van bet schoplgaan van minvermo nde kinderen ora daarvoor de moest beh9eftige i liogen in den sai t p en winter van tt ariKe en voedzape spijs te vppr u Als een bewys dat niet elke gemeenteraad hl te lande zoo gunstig denkt over lyibliciteit vao het verhandelde iu de raaJ zitt iigen als die te tiouds diept het volgende aan bet verslag van de oolungs te Winterswijk gehoudeoe raidarefjjajen i iliii 7 Oqt onflifBud Keu der leden de heer Dericks il een flilicieei rj ils erslag doen upi akeu eu wel door eeó klerk der sepr ymdat i eu Iptto ifel m tfen grond 4 dien in e pttcjit heeft want soms wordeii ile zaken verkeerd vijprijii teld eu d n kan iedere spreker zieu of zijn jjezegii e ooiï verkeerfl is weergegeven Om dijt denkbeeld t verwtzenlyjce sal en een offieieeie rMoaitear dienen uit te geven ITe randheèfll den klerk in de macSt ieder kan dan zijn w érk korrigeeren vóór het publiek wordt Op onpirtijdige ryze zal dan het pUbliek worden oorgeliohH Welk een keerlijke toekomst wacht in zulk een geval den Wiuterswijkschen raadsleden Dwaasheden ceggea ze niet ineer slechts wijibeid vloeit voorlaan vauhunne lippen De taak is in handen gesteld van B en W I Iets later wordt gesproken over den poat van 100 voor t plaiatseo van publlkalian iu het Til e i iuttriini i By die gelegenheid warden sr eenige hatelijkheden aan bet adres van genoemd blad gericht wajirna epfi der andere raadsleden de keer Goosi ns van bet l lad getuigt dat het van zyne roeping ia afgeweken en er zich op toe Achijnt te loggen om tweedracht te s iehteu Uaadsleden rijn niet verrol baar voor hetgeen zij in eene openbare raails il ing gelieven te beweren mair een verstandig man moest dergelijke ongemotiveerde be sckuldigingeu niet in eeu publiek debet mengen Men zaait tweedracht terwijl men van tweedracht beschuldigt De 100 zijn aan het irUlerw mi geweigerd ilea der heereu zegt lelfs nen kan dan later zien koe de cournut zich houdt Van zulk een plompen aanval up deanafkankel jkbeid vau esa blad hebben we in lang niet gehaard Winterswijk mag in allen deele geluk gewenscht worden met deu uitslag dec jongita verkiezingen üaar aanleiding d r bjj i Oenwntanad vu Kamp u iogekBmeo adresaeu iu zake de trafltementa vetbooging der prec ikantea aldaar ia d t punt bij de begroojting vsor 1870 noguiwiU ia b t breed bfi audeld en if Ir de vergadwiug u Zaterdag met 7 tegen 4 stennaa tye4er hMtoten te predikauU trwttcnenten net 240 ie reiknuigea Te Nieuwerkcfk i d JJpei w e jl gisteren dp nieuwe school aan s üiavepxeg geopend in e euwaócdi iheid van de plaatselijki s lipalcoaipii$siB hel aantal leerlingen dat deze sphuol jioeti bedraagt 176 wgl en bewgs dat r lan die scliftol groote tebocip j j lna Door een zestal geestelijke usters uit Bonn is gisteren op den Zwap erdamfoheu Tocht ten iie oeve der gemeenten Bode rjiven en ZWampiej lam eene r k bewaarschool tevens i i e sol a l geogeifd Bg ai t 35 iler gemeentewet is aan de ged st iteu de bevoegdheid toegekend om ambtshalve uitspraak te doen omtrent de beslissingen der geu euterad u ajingaande de geloofsbrieven der nieuw inkomende I i nnT cMeu Bfl rau fur uat alt 31 dier wet beveail I dat van die besüssingen aau d gad staten terstond moet worden Jtennis gege ea Zal het coUegie v u ged staten obler in staat zyn met irolledige kennis van zaken te beoor decleii of er termen zija om gebrni te maken van de boven omsckreren bevoegdheid d n bebooit ket bekend te zijn m alle de omstandigheden dje op de al of niet toelating van de nieuw inkomende raodalederi van iuvloerl kunnen zijn Uit overweging d rran heeft de commissaris des konings in deze provincie by circulaire van ö Nov 1857 degemeentebestaren iiitgenonligd om V4prt u B I of een afschrift van de deliberatie van den raad waarbij tot de al of niet toelating van raadsleden Is besloten in te zenden of indien de kennisgeving bij missive geschiedt alsdan diiarin aitdrukkelyk te vermelden of zich omtrent Ie toelating al of niet eenige bedenking of verschil van gevoelen heeft voorgedaan ea zoo ja welke beslissing daaromtrent is genomen eu d daarvoor door de meerderheid aangevoegde gronSlen Met verwijzing l niinr de bovepvermelde cfrculairV hebben ged s at vijn Zuiciholliind milsïleij de gemeentebesluren uitgenpodigd te willen bprorderen dat nevens en geiy tjjdigiuej Je daarin bedpéldi toezenJiiig of k nnis feving evepz er de befleatingen welke omtrent de toeUUng ir u n e iw i kpqiende raadsleden in het rapport djfr betrokicéi pontoiii ie van Pnderzpek vap i p gelpofsbrjere mpalit ji zjji le riijeli aan hen wadden m o lég deel l i De Arrond Bechthank te s Hage beefit bg von nis van gisteren bevestigd bet vonnis van den k ptortrecliter aldaai waarbij de directeur vali den Kon Holl Schouwburg de heer ƒ C Valoii is vrifgegesproken van overtreding van de wet op den khderarbeid i De centrale liberale Kieivereeoiging in h t kiesdistrict Hasriemmerneer heeft caodiiUiat gegteltl vosr de aanstaande verkiezing van een lid der Twigedt Kamer Jhr mr J VI Butgers van Bozenbnrg auilid der Kamer Met leedwezen vernemen wy dat het onpval dat mevr Kleine heeft getroffen van dien aard is dal zy höogstwaarschynlyk in deze maand iiiet zal kannen optreden Uit Helder schryft men van gisteren Naar wij vernemen zyn drie of riar kolonialcn gisterop arond De burgenseester van Hüosaterwoudeh eene niet onaanzientijk gemeente in de provineie Jtnrd Holiand heeft dezer d gen sollicitanten opgeroepen voor de beirekkiog van Teldwacbter in die gemeente waar aa de ellendige bezoldiging van slechts 120 gulden a jaars verbonden is airxm zes en een halve etuiver daags Voor ket budget van ket armbestuur van Bijasalerwaade ook voor dat van de liefdadigksid der ingezetenen aldaar ware ket wensohelijk dat die post maar onvervuld bleef Wy zwygen daarbij nog van den door zoodanige titularissen by de aanvaardisff van kaan betrekking volgens de wet ai te leggeo n hei IsJe waa het tooueelspel fan Ruijsch l WM atir eeu iooila aardijj af eu wat Frjjhtid ïn fewejiiig en oiigedwoageiihrid van spel betrrft Verdienen ij imlerdaad een woord au lof Dejeu dif e Hermau kweet zich zeer j oed van zijn luak in t roorstuk n ook de oferiifen dedeu iiet ïumie tut dm goeden afloop van t gebfel Ilrt puUiek amitieerde zicli blijkbaar goed Molen i Ikier aaagekoudea Christiaan laa Zijl niiilsknecU vrocjjer alliier woonaehtijt die zich aan dief etal bij deu tapper L endcrt ue Man aau de W acbteUtr bij wien m slechts een taar dajjeu in de ost la iii e t sebuiiÊ ciiikald Yh o Op uitBoodiging van J T Imhult werd Zondag Ven de sociëteit VreJe Best etue bijeenkomst tran verkiiedeii ehoudei t n einde een Liefhebberijtuoue geze sclüip opteriekten Nadat ket doel was Weta sMM diof deW i n l reiideut tradéo al e litgeuixjdigdeo 15 toe waarna uit hun midden een fia aur Werd geklaeu aan welk s hoofd werQ benoemd J T Ifflkolz dietivena met het leideoder oefenittgen i etd Wi leiioT éM w erden gekozen M G Boogera tol president L W iran Lit tot seoretaria en C van lloftvegeu lot pennitigmecater terwyl M Briukman als regisaeur werd benoemd SWIfVéSÉlSilleddtf Bamea oor de rereeniging waren voorgesteld werd algemeen goedgekeurd de rereeniging deu naam te geven van Werklieden tooneel gezelschap net hel deries uit d dooro f lot de terren Men meldt ons dat ons bericht dat de heer M Biidooi VaA Vli t 17 Nov a 50 jaar de betrekking Tan BurgeÏMester van Haastrecht a bekleedhebben onjuist is Wij ontvangen deze tegenspraak uit zeer goede brsn maar liioeled toch tot rechtvaardiging Bn ons rrbpger brrietit vermelden dat rerseheidcire inwoners an HaüSlreoht ili dezelfde meening crkeerdec t geen bl kl uit t feit dat reeds toebereidselen gemaakt werden tol feeittlijke viering van geD Mttd n dag die t ana our rif fefneuWi Z n 4 ltge8t l l Oiize lezers weten reeda dat door de hh de jC Vri Uötóy alhiVr n A KÜptijii te Waerten bj déii gein irenlefilail cei adres is ingediend waarbij coVcefSié ordl verzocht tot aaiilieg tti eiplöftalie nei waterléidtnjr iu deze gem nt £ Wii eelóoveir onzen lezers gïèïi óiidieust 4 f genoemde bil by hau adres aan jen raad g tën Wfclto tnèmorie door ons wordt olfergenb n uit jiet Verslag van het verhandelde td den e aieouteraad aiblér i i e memóriif luidt aldus Öé oiider ge teeteri don méenea in de eerste plaatsziek te moeien verzakeren vaii de voOrlaopJge aédcék ie len einde op zekere groiidslageu té Ififjanéiï beginnen om uitgaven té doen kh Bij het vérlee ne n dier oonoessie kan bepaald worden da oodergeteekeaden h iiar diet aan anderen oio cn óirerdoèn éii moeten niinDenieu biaUen den t d van af mtóadeii tó goedkeuring der door heij aan deii gemtéhi èraaJ iiigezondeii plans teekëningen tii llö deliaïiïè e éjnisesiitë te ian aardeit i Ojidergeteekendeu zijn zoo vry de rolj tnde ipiiclitingen ómlterti huii plan te geveii l Zy viélisch cn een maatscb ippij op te richten lot daa rstelliiig vatj ecne WateiTëidiug Inet gegotéii yzereii pijpen door de sfraleh plöioen en Walerèii van Gouda teii einde de particalieré huizen ge stichten fabrieken pómpeii enz aa gCïaiverd drinkwater te kUnneo vooraien 2 U t benoodigde kastaal dat globaal genomen op p m ƒ 2U0 000 geraamd wordt te verkrijgen bij aandeelen van l IO splitsbaar iij aaudeeleo van SqO en ƒ 100 3 tJit 3i steéliebbeade aanderlkoudera te doen kiften S jdBmliSsi flssèli 4S Wanneer zy het noodzakelijk achten lot rolteekening van ke kfpitaa nemen zy ziek voor om even als in audeie steden Utrecht en Leiden geschiedt oud steuuing aan den geiiieenleraa l te vragen hettg door ivbsidie hetzy door rdnte guaraatie j voor een bepaald aantal jaren i l t d heer 1 H vaa Echten Prov oplichter van den waterstaat kun als deskundige ter tytie staat de ondergeterkenden zoudeu echter gaarne zien ht ket gemeeiitebtsluar vergunde wanneer zij ket noodig achten dat de gemeeate bouwmeester de keer L Burgersdyk bun hulp verleende 6 Wanneer bet kapitaal volteekend en de definitieve concfstie verleend is wenschen ty liet werk aantevangen in htt begin van 1876 ten eiade het et den grootsten spoed te voltooien 7 Het doel ia om nauwkeurig gefiltreerd IJselwater ie levei en en levens de gelegenheid daar te stellen om bij epidtfmien dtemisch gezuiverd drinkwater te kui nen geven smbtseed waarbij z y o a zweren pf belppven moeien i njamcr diHriief of I e4 gunst anganstpf doorhet aannemen van giften of geschenken van wie of van welken aagd ook ui W vervulling hunner plicht te Ut terp hpaden Vrfdeg sverd to s Onwukage eewte winMrvergt4 ditr tfefn fUM l r l e efi4iing an de krijgsweterisbhap ip bet Ipjijffl ft r V ümètselaars loge aldaar door den Voorzitter geueiaal Knoop met eeu welkom au de Itdcn geopend 2ij was bestemd g r i iieklHl4 i9g r n bui il RMdetiike zak U Aan de in df a slin W 4en Vpprziijter omtrent 4ep t cat ii l ie VereefllgiBg t To p e piri lieend Op 1 Ootsbar M74 bodaoeg ket aantal leden 1008 Kii8 l iü W i M l flj n l J AW 72 1080 Door b laiiken overladen en qn andere redens verminderd met 4 Tlvi ns bed gt lus Jftt Hital ledei 1016 Het ledental bl ft iderhalve voortdurend taetiemen 4pch de n ncieele loes and ia minder guuitig in zooverre dat bet bedrag der uitgaven del dtr iakomsten elk jaar aanzienlijk overtreft Het batig alot bedraagt thana aog ven som van 870 9 Bij de toen volgende verkietiug van vier ledenvoor hot Bestuur werden met groote meerderheid herkozen de drie aftredende leden de heeren Van Tuerenbout Bobidë van der Aa eu De Bas lerwijlin de pbmts van den lieer Krctier werd gekozen debser jhr De Caseabroot l e drie eerstgenoemdeo ter vcrijndiring aanwezig verklaarden zich de keuze te laii ii MP ll n ERRATUM Mevr i wml Bluué vierda uiet zoonU ons f rtg Dr abusievflijk vrnaeldde hircu tUÜdea nuar Uum lOSdea rerjurddg liet ia wuriijk al louoi gcuoeg 1 = O X I T I B Gevonden en aan het bureau van politie gedeponeerd een GOUDEN BIN en een ZWEEP Kautougereclit te Gouda Op de Terechtzitting van 29 September 1878 aijn de navolgende personen veroordeeld A G ïot eene gelibaet van S of snba gevangenisstraf van een dfg wegens bet Ie Gouda lat etilstaan van een met én P ard bespannen voert ig zonder dat de eigenaar of ander gisohikt persoon de Mugels hield of onmiddel k bij of voor de btspanning was geplaatst M H tot eene geldboete van 3 f subs gevan enisslraf van een dag wegega het te Beeuwijk als geleider van een met handen beapannen en over den openbaren weg rijdend voertuig niet gaan toor of naast de konden E L C tot drie geldbooten ieder van 1 of een dag subs gevangeaisstraf voor elke boete wegens het te Gouda rijden met 3 hooden die niet van muilkorven waren voorzien L K Tot een geldboete van 1 of subs gevangeaisslrai van een dag wegens ket t Gouda tonder obriftelijke toestemming van Burgemeester en Wetbouders werpen van takken en bladen op voor de openbare dienat bestemden grond W d lot eene geldboete van 12 of subs gevangriiisstraf vaa 4 dagen wege bet als Ijn garen spinner op eene lijn garen spinnerij in dienst bebben van eeu kind beneden da 10 jaren H 8 tot eene geldboete van 3 ofsubs gevangenisstraf van een dag wegens het als schoenmaker ia eene schoenmakers werkplaats in dienst bebben fan een kind beneden de IQ jaren O A N tot vijf geldboeten van S elk ofaiibe gevangenisstraf van twee dagen voor elke boete wegens l et als logementboader niet tesatoad en zonder eei ge tusschenruinte in een regelmatig boek nf regiMer opschrijven de namen kwaliteiten vaste woonplaatsen dag van aanköagst en vaa vertrek van vijf pprsoivn die een nacht in zijn huis hebben doorgebraeht A Ë tot drie geldboeten ran 10 elk of tv gevangenisstraf van een dag voer elke boete verbefrd verklaring der 3 in beslag genomene gewichten v t bevel dat dezelvs zallsa wocddD vernistigd weg tts bet voorhanden behbeq van drie niet a t de dfüiiop betrekking hebbende wet a de maten en g wiehljpn of met de ter uitvoering daarvan gefpmeneKi P Ie Ijgke besluiten overeenkomstige gCAKilibtpV Pg ne plaats gebruikt tpt halh verkoopcj t fikraten an Waren £ n alle ia da kosten in aif dis ii Q dj9rlMr lljfsdwang CaRBSSPQNDBNTIE Het iogexooden stokje vsa Eicelst r lal ia een vatgeadar worden geplaatst BB Maiiami B u xjt erlijke Stand Gu oa XI Oct FMtraelUMaria nders H H Sefcrsven en i van alkemade IS Klaartja ondcri T Sanders e 8 SoorUnder OvcaLKor N 15 0 t A de Joag 68 j F van der Valk kaisvr vsa H O Taat I j 6 M rsobailorat wed C C Krom 72 j IU U Sek idei o rJ 7 m J F tukker 1 j 7 a M A de Krooo 5 m U G Vjrsjiel J j U iil M via Zutphea huilvr vaa A vao Os 96 j ADVERTEirnËW Heden oye pltata i g in lÜ aderdom Tan 36 jaren mijne innig geliefde Echtgenoote MARIA VAN ZÜTPHEN na verlost te cgn van en dood kind Haar keengaan vefrnlt mfl met de diepste droefheid en alleen die de dierbare afgestorvene Tan nabg gekand bebben kunnen geVoelen wat myne twee jonge kinderen eu ik in haar Terliezen Gouda A VAN 08 Azy 16 Oct 1875 Voor de vele bewyzen van deelneming zoowel bniten als binnen deze stad ondervonden by het verlies van OBs geliefd kind beiaigen wg onzen innigeu dank a J VAN DER BÖBOHT VAN LIOHÏENBBRGH Off T Gez l kL A P J VAN DEE BURCHT VAN UCH1SNB£EtGiI Dour Gouda 19 October 1875 Ër wordt gevraagd eene WF RKSTKH of DIENST600Ë tegen 6 per week Franco brieven onder letter L bg en Wr A BRINKMAN lUer M © F RtJIJT OeneM Heel ea fTerloskundige is verhuisd van de Markt naar de Torfiaarkt Wgk tt itl Oud Carthageua s EEBQFLn OU Bebouwt de liindman vlgtig zijnen akker ploegt en zaait hg op zgnen tgd onvermoeid en Wdt hg den Hemel om regen en zonneschgn dan mag hg ook met eenigen grond hopen dat zguen arbeid met vracht zal bekroond worden Jammer echter dat men in vele gevallen niet alzoo denkt en haudelt het zijn hg velen hoofdzakelgk die duidelijk zigtbare Zaken welke men zoo attent behaudelt terwgl m4n dS minder zigtbare zaken aan zgn lot överl at donder er op te letten dat anderen door hnJme nieer dere zorg betere vrachten plukken meti belieft het alsdan fortuin of toeval te noemen eveh alsof de fortuin roiidging om zijne gelief koosden te pakken welke rustig op haa zi en te wachten muyrekend Die zun hoafdhaar wil behouden eo conserveeren koopt d OÜDCARTHAÖENA 8 BERGPLAOTEifüWK i 60 Cents het flescbje dezelve zei dadelgk de wortel vaat bevordert de groei en doet waar het nog mogelgk is nieuwe wortels ontspruiten en bewaart tegeo vroejjtjjdige grgabeid Hetzelve is a 60 Cents per Fleschje verkrggbaar aan het Hdofd Depot te Delft bg A BREETVELT Az en verder bg T A G VAN DETH Gouda W i BOSMAN A PRINS 2flt CT w i ti T W DKN UIL Schoonhoven A KAÜLII Alphen J QOÜDKADE Èeekoof OCTO HOOOBNDIJK C tpeUe aid IJrnl A RBÜNABT OostpoortI noteet dam J H KELLER bn Zoon Weste Wagenstraat 601 DKDOM If ZltL voor Piano Solo Uitgave van F KOKS MA Ie Franeker HoSeverancier van H M de Koningin 614 Lecooq La fille de Madame Angot IPotpoürri ie druk C 0 60 Alle nummers dezer Uitgiive zgn steeds voc rhanden bg den Boekhandelaar A BRINKMAN U Gouda AuxiMuiii orkmtls praparirt aua noch nicht bekannteu Vegetabiliën des Orients von ausserord tioher Heilkraft geprflft von denerstenAi ritaten der Chemie und Medicin beseitigt die bis ins höchste Stadiumder Uubeilbarkeit getretene Epilepsie Fallsuoht I H aN9b8uoht iÉ Brast u lKagenkrilmptè ng Vor Gebrauch meines Praparates hitte ich um speciellen Krankheitsbericht darauf achicke ich das Pi aparat nebst genauer óehrauchsanweisung und Kurverhal tuBgsregelu anter Nachnahme sofort Ich wame ansdrücklich vor jeuen Lenten welche leliglich auf deu Geldbeutel der armen Patiënten speculiren indem sie als Specificum gegen obige Leiden nichts als rane Lösung von Broinkalinm geben Nfe Unbemittelte Kranke werden be j rOcksichtigt © ilvius Boas Krfinder dèa Anxilinm orientia Specialist far Nerven ond Krampfleiden SprecfasbMd 8 10 Vrm 2 4 N BeMa SW FriedrielMtr 22 l Etage ONTVANGEN STROOPAPIinB é è 1 40 d Riem r l ö E S J § i a A BBINKMAN