Goudsche Courant, woensdag 20 oktober 1875

I 1876 Vrijdag 22 October jjo q GOUDSCHE COURMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken laedertafel Apollo óiekïeurde Wol LAINE d ESPAGNB prima kwaliteit nieuwe standhoudende kleuren a 0 50 per knot 24 kwaliteit f 0 20 per knot ar DE VLETTER B a 19 O rt 1875 op ZONDAG 24 October 1875 des avond ten 7 ure in de Sociëteit ONS GBNOEGEN Plaalsvcrvaiiging iVATIO ALE militie Nummerverwlsseling De ondergeteekenden P W DB JONG en J DB JONG maken bjj deze bekend dat aij met elkander ene maatschap of vennootschap hebben aangegaan tot het voor gemeene rekening uitoefenen eener zaakwa ameming betreffende het leveren en stellen van Plaatsvervangers en Nummerverwlsselaars voor den dienst der Nationale Militie welke vennootschap is gevestigd te Ridderkerk en binnen het geheele Rijk zal worideu uitgeoefend Zy bevelen xich bij deze beleefdelijk aan bij Ouders en Voogden tot het bezorgen van ii l tsTervangers en Nummerverwlsselaars voor 4 dienst der Nationale Militie en hopen lich hetzelfde vertrouwen waardig te maken dat wjjlen hun vader de heer JAN DB JONG gedurende ruim 38 jaren mocht genieten Bg het sluiten der contracten verbinden zij zich tot bet volgende i I at de Piaatsvervangers en Nnnunerverwisselaars aan hunne verplichtingen stipt voldoen j 2 Dat de belanghebbenden gednrenden den g heelen diensttijd in geen opzicht wordenfcemoeielijkt zoodat niet alleen de verantwoordelijkheid volgens art 61 der Wet van 19 Augustus 1861 Stbl n 72 voor rekening van de onrfergeteekenden komt maarj zjj oak tevens den opvolgenden broeder van dien loteling vrijwaren ingeval door hem it volgens de bepalihgen van de artt 49 en 50 dier Wet geeue vrijstelling mocht kun nen worden erlangd dientengevolge zal een gezin van drie broedera door liet eluHen van één contract voor ath gevrijwaard zijn De belanghebbende kan voorts het kapitaal voor het stellen van een Plaatsvervangerbedongen geheel onder zich houden tegen betaling van slechts S renten s jaars te rekenen van af leu dag der inljjving Belanghebbenden die verlangen mochten met de onjergeteekenden te onderhandelen Tvordai uitgenoodigd zich met franco brieven aan hen te adresseeren met opgave waar en WuiBeer men hen verlangt te spreken JBe ondergeteekenden of een hunner zjjn wekelijks te spreken Maandag koffiehais db flioas te Goriw iem Diosdag Oaté nu Commïuce te Rotterdam Donderdag logement BP Zai m te Gouda en Vrjdag Nbdb j ani sou KoriiüHüis vau den heer Zahn te5 K Ridthrierk 16 October 1875 Gebrs f W ft 3 DE JONG standplaats Markt tegenover deoHeer B F C Verbeeck De ondergeteekende neemt de vrjjheid ter kennis van het publiek te brengen dat hjj van af DONDERDAG a s geregeld de Week en Jaarmarkten te Gouda denkt te bezoeken met zijne van ouds gerenommeerde MESSEN enz voor welker qualiteit wordt ingestaan Hopende alhier met hetzelfde vertrouwen vereerd te warden als sints 50 jaren in4 meeste andere plaat eu van ons Vaderland genoten heeft hjj de eer te zijn UEd Dw Dienaar vereenigt in zich de eigenschappen van het Carlsbader Emser en Mariëabader zout en bewijst uitmunten e diensten bij hoofdpijn verstopping en slechte spijsvertering benereus de kwalen die daaruit voortkomen zooals maagpjjn magraine aambeijen en in t algemeen de ziekten waartegen men zich van iuxeermiddelen bedient In verzegelde doozen a 60 cents Borstpastilles uit drop sslmiakzoiit mout an s zwavel en extract van slaapbollen zamengesteld en goed yta smaak zjjnde worden door alle doctoren bevonden het beste middel tegen hoest schorheid keelen borstpijn te zijn In i en Va dooze n a 50 en 30 cents in profzalcjeB a 15 cents S t a a I w ij n Het is van algemeene bekendheid dat gzer een onmisbaar bestanddeel van Ons bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zjjn kwaadsappigheid bleekzncht en klierziekten de natuurlijke gevolgen Van allezoogenaamde ijzerpreeparaten is deze oplossing de jgeschiktste Eéa eetlepel bevat 0 15 gram üzer in een ücnt verteerbaren vorm De flacon tost ƒ 1 Rhabarber SI ij m M a a gp p i 11 e n Boterpoeder verkort den tijd van het kamen maakt de boter vaster beter van smaak fraager van klenr en verhin dert het sterk worden In pakken voldoende voor 500 kan melk a 30 cents a Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijzing Bovenstaande artikelen zjjn te bekomen in de bekende depots voornamelijk te Gouda bjjL Welter L Schenk en J C Zeldenrjjk te Schoonhoven bg Wed Wolff en Zoon te Oudermier bij t Jonker Idenbnrg te Woerden b N C van der Kas En in de andere plaatsenin de bekende depots i Emaeiik B VON GIMfiOBN I per doos met 50 pillen 25 cents Lcldschc SchroefstoombootMaatschappij VOLHARDING WINTERDIENST AANVANGENDE 20 OCTOBER 1875 Van LEIDEN naar GOUDA Zondags voorm te 7 nre s Namidd 5 15 ure De overige dagen der week Voonnidd 5 45 en 12 ure sNamidd B j ure Van GOUDA naar LEIDEN Zondag voormidd 7 are s Namidd 5 ure Maandag Dinsdag Woensdag en Donderdag voormidd 7 en 11 20 ure s namidd 5 nre Vrijdag voonnidd 4 en 11 20 ure s Namidd 5 ure Zaterdag voormidd 57j en 11 20 ure s Namidd 5 ure Na Zondag 81 October a H is de ZONDAGSDIENST aestaakt Zie verder de dienstbilletten DE DIRECTIE TEHWAARLOOSDE VSSKOÜDHEID CHRONISCHE BRONCUIIES lEEIUMG UnOanEELE BSBAIIDELIiai aiioi ac TEER CAPSULES DE GUYOT Dat eapsujo er RrooTtp van Mn Rewoné pil bevatten leer uit JVywuo foii gehe I zuiver i ii viii e é Tsle ualitoil Üi capsule sroctt tn V iiuj en de teer wordt gemakkelijk opgauanu H eij werkt apAedig t Uli dagefijl£3Ch gi l rui1i der teer is tcei nKnteberek n c voor herstellpnden en iwatdio perwnen I t n tevuii c een leér gocil inp9frv tKt vortrcpnp mruiglexirltti n f vooral III tijden dat E idaniion liociKLlien Annufiiretfe iltérajmdiqtte a jiroteMeur UoutlURAAT Be teer yegt WVi K Ctienavp wontt vnflt iHJzenilfi iuoccB gebruikt tcgea huiiluitting tti Ion i un r llrt c it klaarblijkelijk floor de ervaiiiig iK wezcn Int He leci c ccnstimuleereuilen jnvloott licell u dat bij ntüi na u i geregeld gebruik de teerdeoiganes tlerfipijsverteiTiiig i zacht opwekt en den goeden bloedsomloop bevordert Idictionnaire de miilet ine du docleur Fairs De werUng der leer inwendig is als volgt Zij ver meerdert de urine af rheiibng wekt den eetlust open bevordert de piji erleenni Alen sclirijFt de teer r5orff al voor bij chroniselie ctftliifren vm le blaat en en gen Traitede Pharmaek du voTettsur S sEn By t gebruik van één of twee capsule op t oogenUik dat men gaat eeten werkt de tecrboo sl merkwaardig m de volgeade gcvaJkn i MONCHrm AtTHMIL ONaAANOOtNIIia fCnWXRLOOSOC Verkouoheiol LONeONTSTEKINQ CN TeCRINO KCELPIJHCN LECHT £ IPMtVCRTeERim tOUOt OP DE SLAAS e i in t algemeen tegen alle aandoeningen der elymvUeten Iedere flacon van fr i SO bevat SO capsules Dit is genoeg gezegd om aan te toonen hoe woinig deze geneeswijze kost van 5 tot 7 1 2 cenl per dag Om nch tegen t ioopen tan nmuiakiet te hoeden moet men vooral letten op t witte eii lle waarop detekit met zwarte lettert r afyednkten ie oaderleekening van fiüTOT in dri kl reil Hier tegenover benindt zidi het fae iimile der handltekening Depot te Gouda bij J C Zeldenrijk Ooula Dnk nu A Briukmu Kennisgeving BUHGEMEESTER en WETHOÜDEBS ran Gouda brengen ter algemeene kennis dat de vergadering tot bet kiezen van twee leden der Kaner van Koophandel en Fabriejcen aldaar ter vervuging van da Heeren D W Wetterbaan en G F van de Velde die buo ontslag bebben genomen zal ir dM gehouden op Vrgdag den 19n November aanatMndl ten Baadbnite dezer gemeente Dat de inlevering van atembriefjei door de Um geregtigden zal aanvahge des voormiddus a 11 nre eo voortduren tot des namiddag é y WU na welk uar geen atembiljettea laeer aiii n Mn zollen worden dan van de m de nal tegeairoordig zgnde kiezers zullende onmiddeiyk daarna BMt de opening der biljetten worden aanpfaogeD Dat Boii ieder kieagerechtlgde artt dagen voor den dag dor verkiezing een ste BW j it zal warden bezorgd en dat wanneer eenig kieier geen stembiljet mocht hebben ontvugm b zich ter bekoning aarvan ter plaatael k Secretarie zal kannen vervoegen Gouda den lOn OctobW 1875 De Secretaris De Burgemeester DaOOOLKEVBS FOBTCUTN VAM BSBOEK IJzEHDOOaN VAOOIiq B BURGEMEESTER ea WETHOUDERS vaa Goods brengen ter algeraeaee kennia dat gedumde de maanden October en Novoaber tuieren Diusdag j Ub jMwrmiddags vu S a tot 9 in httubosw Aiti l egi gelegenheid tal beetsan om ileh koEttelOOB Ie doen inenten ea berinenten Oouda den 20 October 18 75 Bargemeetier en Wethouder voornoemd De secretaris De Burgemeester Droogi eever Fortüun vau Bergen Uzendoorn BÜITENLAjyp Bultenlandsch Overzicht Pe Fransdh bladen zgn allea behalve ingenomen met de laatste benoemingen in hel hooger ambtenaarspersoneel Alle partyen zijn ontevreden op de Boiiapariisten na en deze heeren treuren toch over de verwijdering van Dneroa uit Ljron Buffet kan zgn oude liefde voor bet Keizerrijk en zgn vroegere vrienden niet vergeten Voorts ia de discniiBie weder rirnk aan den gang over de kieswet die het eerst asn de orde zal komen na biet rece De kansen van bet tcrutin de lisle of het tcrutin d arrondiitement van de stemming per departement of per nrrondistement vormen de boordschotel van de dagelgktche coaranteiitarel Men beweert nog steeds dat de regeering van de arrondissrmenls stemining een kabinets queMIie maken zal Thirr heeft fgn rppublikeinsche gevoeleni en voor itziehteo weder lucht gegeven in een rede die hg te Arcaohon heeft uitgesproken De Duitsohe Keizer is te Milaan aangekomen na op fflle stations te zijn toegejuicht Te Innsbriiok voegde de generaal veldmaarscbalk graaf Moltke zich bg den trein de Keizer had gelegenheid de voornaamste gebouwen dier stad te bezichtigen en o a ook het monument van Maximiliaan I in de Frsnciscanerkerk Het weer is overal goed geweest ook bg de aankomst te Milaan De Italiaanscbe bladen doen hun best om den slechten indruk van de afwezigheid vau Bismarck weg te nemen vrij onhandig overdrijven zg nu de ongesteldheid van Bismarck zoodat van Duitsche zgde in bet nationaal belang wel een tegenspraak dient te volgen Intnsschen zgn er ook Duitsche bladen die verzekeren dat Bismarck weder ernstig ongesteld is zgn onde kwaal zenuwzwakte De Italiaansohe Naiione wgst op de staatkundige beteekenis van het bezoek van keizer Wilhelm Het blad ziet daarin een nieawen waarborg voor de vriend schap tuasoben beide natiën in voor de handhaving van den Egropeeschen vredi Daardoor wordt een sedert lang gekoesterde wens t van de Italiaansohe liberalm vervald de bgeenkomst der drie keizers bad de noodzakelijkheid aangetoond van Italie s medewerking De komst van den DMlschen Keizer te Milaan is als bet ware de aanvulling van bet bezoek door koning Victor Emanuel te Barign en te Weenen en door keizer Frans Jozef te Venetië afgelegd Keizer Wilhelm heeft zijn bijzondere tevredenheid betuigd over de schitterende en hartelgke ontvangst hem ten deel gevallen eo tyn vreugde te kennen gegeven zich op Itaiiaanseben bodem te bevinden Hij voegde er bg dat de b Me natiën venals hunne Souvereinen door eene hartelijke en voortdurende vrfeodachap zullen verbonden bigven Gladstone s nieuw artikel Italië en zgue Kerk bevat weder een krachtigen sauval op bet pausdom Hg toont de gebreken aan Tan de pauselijke heerscbappg en betoogt dat bet bentel van dat gezag j onmogelgk is Het Italiaanehe stelsel een vrge Kerk in den vrijen Staat hetwelk san de Kerk alleen de leiding der kerkelgke aangelegenheden overlaat bnsekouwt hij als een niiieale font en hg begroet dnarom met vreugde den eüfh der leeken van San Giovanni del Dosao om hetwde medecollatierecht temg te krggen ky koopt dat dit een voorteeken moge zijn voor dh ontwakifg au den volksgeest evenals in SAetland in 1143 van welk jaar de venigiBg ea er onafhaakeldfeil vrije kerk aldaar dagteekent Da C Êfigoa HeraU beMI brief van den keer GhAtona waarin bet It t irordt tegengesproken dnt h van de Fort eUT oorstel zon bebben ontvangen on ziuh att êt relBlicgder Tnrksehe taanciën te belasten De Spaaosohe Impmrial gelooft dat bet Ministerie heeft besloten de verkiezingen voor de Cortes tegen 20 December nit te schrijven precies was de dag echter nog niet bepaald Koning Alphonso ligt aan bronchitis maar niet gevaarlgk De Ooslenrgksch Hongaarsche Driegatiën zijn gesloten met een toesprak van den Minuter Andrassy die namens den Keizer dank betuigde voor de vaderlandslievende wijsheid en bereidwilligheid waarmee de lelegatiën haar taak en de verwachting des Keizers hebben vervuld De Oostenrgksche Bgksraad hervat heden zgn werkzaamheden zonder troonrede omdat de zitting wordt beachonwd als een voortzetting van de vorige Vorst Milan van Servië is getrouwd en beeft bij die gelegenheid zich zeer gunstig over Rusland nitgelaten FBANKRUK Een van de aardigste en geestigste boeken die in den laatsten tgd in Frankrgk zgn uitgekomen is zeker dat van Arnold Fremy Les pensees de tont Ie monde Aan een helderen blik in de maatschappelijke toestanden eu kwalen paart de schrijver een eclit humoristische wgze van uitdrukking eu inkleediog zgner gedachten Hg is diarbg oprecht eo volstrekt uiet blind voor de gebreken van zgn eigen land zooals o a bigkt uit de 26 e gedachte Il est tret vrai que la France a e te indigneaent violée par Ie second empire matt il faut coatenir aiuti qu elle t y eit hie un feu prêtée Frankrgk heeft er zich toe geleend on als weldra dank zg de pogingen en intriges van een de Broglie een Buffet een Eouher een Naquet enz de republiek mocht mislukken zoodat er niets zal o erblgven dan zich in de armen van den vierden Napoleon te werpen wie zal dan de schold krggen NatuurIgk zg die in de eerste plaats de bewerkers er van zgn geweest maar het land zal vergeten dat het er zich toe zal hebben geleend Of zou bij meer eenheid tusschen de partijen bg meer ijver voor de handhaving der republiekeinicbe gevoelens de mogelgkheid bestaan dat de reactionaire beer Ducros tot directeur van binuenlandsche taken in Algerie met den titel van staatsraad in buitengewonen dienst werd bevorderd en een boiiapartist in zgn plaats werd benoemd tot prefect te Lyon De taktiek van den heer Buffet blijkt hoe langer hoe gevaarlijker te zijn Zijne aankondiging dat de regeering in de eerste plaats rjil aandringen op de behandeling van het wetaontwerp tot regeling van het kreastelsel beeft bij de liberale partg twgfel doen ontstaan wat nu te doen Zij staat tussclien twee vuren De aannemng van het acrutin arrondissement zal de spoedige 01 tbnding en samenstelling van een nieuwe kamer tengevol e hebben maar met de vrees dat daarm eerlantt de anti repnblikeinsebe elementen de overhand zullen kriji en De verwerping van dit stelsel en de aanneming daarentegen van het seriitin de lisle brenfgt eene miniaterieele krisis mede leidt tot uitstel der ontbinding en misschien tot nog grooter rampen De linkerzijde wil voor alle ontbinding na aanneming tan het serutin iarronditsement en nu de heeren Dufaure en Léon Say nit vreea voor een ministerieele crisis zich min of meer mei het laatste denkbeeld schgnen te hebben verzoend lieginnen de liberalen te weifelen tueachea volharden of toegeven Binnen weinige dagen zal ten huize van Jules Simon te Parijs eene bijeenkomst van de Republikeinsche unie plaats bebben alwaar de bonding der partij in den aanstainden strijd zal worden vaatgestel l Weifeling is in de bestaande omstandigheden hoogst gevaarlijk men moet weten wat men wil eta vooral Frankrijk heeft behoefte aan vastheid van beginselen en geestkracht BINNEKTL rö GOUDA 21 October 1875 Met een enkel woord komen wj nog temg X de discoeeóe die naar aanleiduig van het SS dsr heefCB v XtersoiA c 8 in den raad de er gemeente gevoerd is Wg onderstellen dat onze lezers keunis hebben genomen van het verslag N 5 Op deh voorgrond stellen wg dat denitsbig ons noch verbaasd noch bedroefd heeft Geen oogenblik hadden we ons illnsie gemaakt dat de raad iiner inzichten op het gebied van onderwijs hebbeu zou dan het dagelyksch bestuor Ën ons komt het verkieselgker voor dat allee bg het oude blijft dan dat men met geringe meerderheid eene hoogere bargerschool had geschapen of de bestaande school wat opgelapt Na znllen de voorstanders van degeljjk onderwijs aan meisjes bljjven jjveren en propaganda maken eu te eeniger tpd weder komen met hetzelfde verzoek agitatie is voor hen ookpUchtebetrachting Ware het verzoek toegestaan met geringe meerderheid dan zou er een groote oppositie ziju gebleven de nieuwe school zou niet de onverdeelde sympathie hebben van de burgeqj en waarschijnlijk een kwgnend bestaan hebben voortgesleept Wfl die warme voorstanders zgn van een degeljjker onderwgs voor meisjes in den geest van de elders bestaande middelbare scholen wg troosten ons met de gedachte dat aan ons de toekomst behoort Wg hebben evenmin een profetiscben blik als de heer Bemy maar toch durven wg voorspellen De tijd zal komen dat de vertegenwoordigers van de Gondsche burcerg eindelijk ook overtuigd zullen zgn van het onvoldoende der tegenwoordige opleiding van meisjes en van de noodzakelijkheid om eenige financieele opofferingen te doen in het belang der aanstaande vrouwen en moeders En op dien dag zal het Goudsche publiek met geestdrift eene school zien verrijzen zooals de adressanten nu reeds wenschten want onze raad kent geen hooger eerzucht dan de inzichten van bet groote publiek te volgen Het is een quaestie van tijd Het eenige verschil is dat Gouda nu onder de eersten zou behooren en dan zal het onder de laatsten geteld worden Mafer aan de spits te staan deze rol bevalt Gouda niet des te erger voor Gouda zeggen