Goudsche Courant, vrijdag 22 oktober 1875

staats en baDdelsvfetaisohappen zgn IS dezer te s Hage aaiigefangen onder voorjittersch ip vaii dr Steyn Parré Dinsdag werden te s Hnge geexainineeril oor de volgende akten van het lager onderwgs E ii plsL h 6 oandidaten i trok zidi terug afjiewezcn en 2 toegelaten gymnastiek 3 caadiiisleu die aluu tierden toegelalea Voor het teekenen zijn de 5 oandidaten afgewezen De Minister lan Biunenlandsche zaken heeft teneind de statistiek van het geneeskundig personeel ii Nederland juist bijgehouden kunne worden de eommifsarisaen des konings in de provinciën aangeschreven Te willen zor en dat de gemeentebeaturen telken jare vóór 10 Jünuari mededeeling doen van hel op 1 Januari zich In hunneg meenie bevindende geneeskundig personeel afgezien van het bepiialde by art ir der ei voii 1 Juni 186 5 SIM n 58 dadelyke keonisgeiiug aan de gei eedkujiüige inspeoienrs Bij kon besluit van 21 Sept 1875 is goedgekeurd de door de staten der provineie Zuidholland in hunne vergadering van 13 Julij 1875 vnatKesleide begrooting der enkel provinciale en hnisboudelijke inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar 1876 Inkomsten eo uitgaven zgn geraamd op 28 i 78l 27 Staten Generaal Tweeue Kahes Zittiugm van 19 en 20 October In de zitting van Dlus lngzijn de beraadslagingen voortge et overihet spoorweg ootiverp Een groot aantal sprekers Blonden de uitbreiding van het ontwerp voor enkelen hebban zioh donriegen verzet De ministers vau binaenlandsche zaken en van financiën hebbeo geantwoord de r rsle heeft ten erustigale gewaarschuwd niet rrrder te gaan dan het ontwerp dat strekte tot aanvulling van de bestaande wet voor zoover dp leemten daarvan algemeen gevueld welden De regeering blijft gezind tot subaidieering van die lijnen waarvoor eigen krachten worden ingespannen maar particulieren niet kunnen slagen Na onderscheiden replikeo woarbij verscheidene leden zich onvoldaan verjkJaardcR over het antwoord der regeering zijn de algeneene beraadslagingen gesloten In da zitting vwi gisteren ziin beraadslagingen ge voerd over art 1 van het apoorwegontwerp Daar eerst aan hel atot na den allaop de r diacussien alle ameudementen op verschillende Igneo in stemming zulJao gebrsoht wordait heeft Jiet debat stoh bepaald tut hal brspi eken der drie eareta Ignan Zwolle I Almelo Dordrecht Ëlst Amersfoort N gmegen met de daarop voorgeitelde amendemanten Ueden voortzetting De Zuidhollandsohe gymnastiek onderwijzeravereeniging hield Zondag U Ie Scheveningen hare algemeene niyaarsvergaderiDg BiJ die gelegenheid werd aan beu die daartoe vanwege de vereeoigttig uitnoodiging ontvangen haddfh en die dopr eeqe trouweopkomst van hunne belangstelling dedep blijken eeneopenbare les teu beate gegeven door den heer C C Ëgkman uil sllage en eene lezing door onzen stadgenoot den heer H J Steenbergen Beide vielen zeer inden geest van het aanwezige publiek rn bovenalwerd door de les getoond tot welke hoogte men de kamergymnastiek kan opvoeren en welke macht jeugdige kinderen reeds over bur lichaam kannen uitoefenen Werktuigen werden in het geheel nietgebruikt Onderling wisselden de leden der vereenigicg vóór en na de openbare les van gedachten over versohillende punten in bet belang van het gymnastiek onderwijs Als plaats voor de volgende vergadering werd Schiedam aangewezea j Voor de betrekking vnn hulponderwijzer o n da modeischool te Amsterdam hebben zich niet minder dnn I8U sullieitanten aangemeld onder welke n vestigde hoofdonderwijzers Te Amsterdam heeft men bij een winkelitr een veigulden halven gulden in betaling gegeven voor een tienguldeustak Bij de politie is UeTvao aangifte gedaan De handen die zich in strijd met het bevel der muilkorvei te s Hage ongemaskerd op itrait bevinden en dientengevolge door de politie zgn opgevangen worden gewoon gk des avonds in een daartoe iugerioht locaal in het politie bareaa met een scherp pistoo schot afgemmkt Bg de voltrekking van het daodrouuis vau en dier beesten waarbij de politi agent V d B behulpzaam was ia deze beambte dour deo soherpr chter getroHen Oe kogel drong door het beei doch baande zich gelukkig een weg zoodat hy niet in di t lichaamsdeel bleef zitten D agent ia tengevolge van dat schot ernstig gewand en kan vooreerst zijn dienst niet waarnemen Gisteren morgen is in de bierbrouwerij van de beeren van Leniiep aan de Zwelheul onder Overschie een jongeling tot aan de heupen in het kokend bier gevallen en rreeselijk aan hét onderlyf gebrand Dinsdag middag werd a Hage bezocht door een troepje Zigeuners die daags ta voren uit Haarleo verwijderd met vrouwen kinderen en beeren derwaarts waren gekomen en op den heidsohen weg I hunnf tenten hadden opgeslagen Al aanstonds kreeg onze politie ze in bet oog en nam maatreiielen om het verder binnendringen in die gemeente te beletten Het zwervende gezelschap is tegea den avond door de rijkspolitie een eind weegs bulten ds grenzen gebracht De troep Zigeuners dia zich in verachiilsndejilMlsen van lons land heeft vertoond he ft giateran avond ook bet grondgebied van Botterdam bvzochi doch i iloor de Politie naar Charloia gebracht om van daar langs den straatweg naar Baren lrecht en verder over DordreoSt naar de grenzen begeleid te worden Men meldt uit Ambt Hardenberg Ër beerscht hier zoodanig gebrek aan anderwi rs dat niet minder dan zca scholen racant Z ju Als men lu aanmerking neemt dat er ondar zyn waaraan slechts een jaarwedde van 300 eo 88U verbonden ia daii ia bet geen wonder dat zioh geen aollieitanten opdoen Ofschoon op de begroolittg der s M Aaatsrdia voor het volgende jaar een subaidia is uitgetrakken van 300U ten behoeve der teutnonstelling van Amsterdaaacbe oodbeden ia dit nog geenszins een bawiji dal dis expositie in 1876 zal plaata hebbes Slechts door een kleto deel vau hen die met de organiaatie ziju belast wordt ijverig geaibeidoro het plan te vevarezel ijken Er bestaat dus gegronde vrees dat mei niet ia tyd gereed komen O D Vermits tagoQ 1 Nor aanslaande tengevolge der op handen zijnde procedure tusschen de gemeenta Gorincheu eo de Gasmaatsehappy uidaar de gasfabriek zal ophouden in de algemeeiie varlicbtiug t vaorz ieu is men te Gurinchem allerwuge yverig m de weer da thana nog gebruikt wordende gaslantaarna door pelroleum verlicbling Ie doen vervoiigau tenru van gemeentewege ala tgdelijks maxtregel reeda een aanvang IS gemaakt mat het plaatsen van ongeveer 200 lantaarns ten b boeve van de siraal vcriiohting welke naar men verneemt publiek zal worden aanbesteed Dal een en ander lu hel algemeen en met bet oog op de naderende kermis di Ie Goriiichea aanvangt tegelyk met de groole of Sint Maartenscha psardeuen beesteomarkt op den 15 Nor e k voor kramers tentara en soortgelijke kermisbezoekers wier lokalen uit den aard der zaak met kwistige baad behooren te worden verlicht in hel bijzoiider eeif zeer naileeligeu invloed zal uitoefenan ligt fereedolijk voor de hand Men schrijft aan det Ct Van alle veldgewas is dlljasi de leelt der bloemkool bet minst gelukt De rtoefa kwain door droogte niet tot ontwikkeling en gin alzoo geheel verloren De late datreot eif begon door het warme Septemberweder zeer spoedig t ontwikkelen de bloem ontsloot zieii be an door te schieten en levert nu bijuh niets dan eeu los onaanzienlijk gewas op dat eenige overeenkomst heeft met witte bé eas De verzending van versche bloemkool IS derhalve zeer gering Op deze mislukte teelt volgt die van boonen en erwten welke over bet algemeen nauwelijks eeuen middelmatigen oo t opleveren Men schrijft uit Vliaaingeni Onze Schelde dreigt het tooneel te worden van e n Tffvoljing of beter gezegd een nh udiBg net Met ingang van 1 Januari 1878 treedt in werking het nieuwe reglement op de pistole in de gevaugenisieu onlangs bij kon besluit vastgesteld Daarbij is de piatole waaronder wordt verstnno de plaatsing van een gevangene in een afzonderlijk verirek met betere voeding en ligging een en ander voor zijne rekening in de strafgevangenissen afgeschaft rn de beschikking op het verzoek om in andere gevalifti toelating lp plaats van aan den commisaaria des lionings aan den miuisier van justitie opgedragen na de commissie van administratie of het oollege van regenten ie hebben gehoord Het nieuwe reglement behelst o a de bepaling dat by toelating tot het pistole vertrek voor kamerhuur en gebruik van het mobilair vau rijkswege aldaar verstrekt 26 cents daags len behoeve des rijks en voor bet genot eener betere voeding aan den directeur of deu cipier ƒ 1 20 per dag zal worden betaald De gemeenteraad van Deventer heeft besloten zich tot den Minister van Binnenl Zaken te wenden met verzoek om eene Rgks subsidie teu behoeve der Hoogere Burgerschool voor meifjes wij Wellicht laeht reputatie van Goea oazen gemeenteraad meer aan Goes betert zich Er is gelegenheid om den raad dier gemeente op te volgen in de schatting van bet verlicht gedeelte van het Nederlandsche volk Onze meisjes en jonge vroawen zullen er echter de dupe van zgn Het verslag vaii de zitting van 8 Oct is leerrijk niet om den inhoud der gevoerde disWnriën want deze ia mager maar als proefje tan den gewonen redeneertrant oozer besdireven I vaderen Een gemeenteraad loopt altjjd gevaar zich te plaatsen op een bekrompen standpunt de zaken te veel te bekijken van dun lokalen kant Dergelijke kleingeestige opvatting belet steeds quaestiën van algemeen belang ruim te beschouwen en met de noodige objectiviteit te beoordeelen Onze gemeenteraad gaat zeer sterk aan dat euvel mank Men verdrinkt de hoofdzaak in een zee van bijzonderheden en plaatseIgke overwegingen en het resultaat is gewoonlijk de vrucht van allerlei motieven die niets ter zake afdoen Dit na is g en groot bezwaar als er zaken aan de orde zijn als de vraag zal er 30 op de schutterij bègrooting worden ujfgetrokken tot reparatie van splinternieuwe trompels Of zal men de armen bedeelen met geld of n et soepkaartjes Of zullen we het Amsterdamscfae veer plechtig en met inaehtnwniug der noodige formaliteiten ter aarde bestellen Maar als er quaestiën te berde komen die de geheele maatschappij raken waaronder ook die van het raeisjes ouderwfls behoort dan moesten onze vertegenwoordigers zich het kleinsteedsche stof wat van de kleeren schudden en zich wat inspanning getroosten om te komen op de hoogte van de quaestie zoodat hun redeneeringen de bljjken droegen van wat ruimer opvatting en wat meer Kennis van zaken Men redeneert er thans maar op los ieder is bevoegd mede te spreken over zaken waaromtrent alken een deskundige een gevestigde overtuiging hebb kan Vooral als het onderwjjs geldt legt ieder zja doit ia t zakjo Om goed te bouwen heeft men het advies van een architect noodig bij het maken van verordeningen vraagt aten de voorlichting van reoht eleerden Of el men stelt de zaak nit om inlichtingen te witiQenf daarin is men in onzen raad op andera ponten zeer sterk Maar onderwas Och bom Balk een zaalge knanen we zelf af en spoedig ook We hebben immers allen zelf ehoolgegaan w hebben allen wat kinderschoolmwiseh m ons hoofd rammelen rafln zoon gaat de bntgergchool mjjn dochters hebben elf eXMuen gedaan ergo wg kennen het ond rwgs op een prik J heb len we ook sedert onze jeugd onzen neus niet meer binnen een school gestoken Adviezen van deskundigen daar hechten w niét aa i Wg vinden immers het onderwgs goed ea voldoende en zeer vatbaar om me r en meer de volmaaktheid te naderen Wg begrgpen zelfs niet hoe een ander hel niet goed kan vinden Die menschen zga ook nooit tevreden laten wg die lastige verzoekers maar gauw afschepen En allen schieten hun onderwetsche verroeste geweren af die voor deze gelegenheid wat zijn opgepoetst en de moderne Aenillessen trekken zich terug in bnnne tenten in de meening dat zg hüsne vijanden hebben verslagen en overtugd dat alles is pour Ie mteux £ mt U meiUeur ds monde potêibUt Intusschen leven hun tegenstanders nog en zgn welvarende zg trekken zioh deze dingen niet aan en blijven vol moed En de school is er ook nog even onvolledig als altijd dit ia het meest bedroevende van bét geval Over enkele punten nit de discussie in eefl T rigend nammer Vrgdag 9 Notembw a s zal er eenei verkiezing plaatt kebbu voor wee ledep der Kamer an Koo Luidel alhier ter emiigiog der hh D W Westerbaao eo G F faa de Velde div hun ontalag hebben geaoaeo Blijkens ren bg hat Departement ras Kolonièaoqtraogtn telegram van den GoBrerneurOeoeraalvan Nederlaiidaohindiê heeft de tydelyke militaireea cirieie bevelhebber in Atchin den 14den dezer lao de Indiaolpe Begecriog berieht dat de gezondheidstoestaad gwstu was Di examens voor hei aiddalbaar ondervijs afd taai en IsUarkiBde gascfaiadeoia en aitrdrijkskaade £ leherp geschat D zaak is deze Eenigen tijd geleden passeerde alhier het Deenscbe driemastscbip jPhcnix bestemd naar Antwerpen Op de reede van Vlisaiogon gekomen bad genoemd schip het ongeluk een tjalk te o erzeilen zoodanig dat het onmiddellijk in de diepte zonk Ueiiscbenlevens had men echter niet te betreuren De 1 henix bekommerde zich weinig om menseben of tjalk en zette onverstoord haar reis voort Van een en ander werd evenwel proeas terbaal opgemaakt eo de gezagvoerder van de Phenix werd tot betaling van schade interessen kosten enz enz enz ten bfür van ongeveer 12000 veroordeeld Dat gemelde gezagvoerder in de betaling dezer aom niet veel zin heeft ligt voor de hand en het is teer begrijpelijk dat hij bekend al l hij is met ziJu veroordeeling alles zal aan wenden om t ontauappen doch de maatregelen door de marine daartoe gerechtelijk gere wreerd genomen zijn zoodanig dat er om zoo t zeggen nog geeu muis kan paoseeren Het rechercbe schip is voorzien van twee metalenslakkeu geschut om ingeval de Phenix tracht la ontsnappen haar dit op de meest krachtdadige wijzet beletten Omtrent den brand in het krankzinuigengestiolit te Coudewater wonlt nader het volgende gemeldi De geruchten omtrent den brand zijn zeer overdreven van éia gebouw dal tut verblijfjdiende voor de woelige Igderessen der 3e klaise ia bel middelste gedeelte bestaande uit eene boven en benedenzaal door dan brand vernield De belendende boven en benedenzalen hebben wel wat geleden vooral door bet water van de brandspuiten docb zijn behouden lileven Van de verpleegden heeft niemand eenig Tétsel b iLU ueu dank ly de tegenwoordigheid au gfleat en de vera dige maatregelen van den achtenawaardijen directeur dr van deu Boogaardl en de htm van alle zijde verleende kuip Hoc de brand oatstaan is blijlleen raadsel Men vermoedt dat er pyromanie lu het spel ia doch heeft de daderes niet kunnen ontdekken Met hel herstellen der aangebrachte schade zal spoedig eeu aanvang worden gemaakt Onder den titel onz h borgeracboleo in 1874 heeft dr Steyo Purvti zgne beaobouwingen uvei het mid ond n de jungat afloering van güe Ëcouomut ua een stiltwijgea van 3 jaar voortgezet Het doel vandensobrgver is niet alleeu belaugrgkc gegevens uee Ie deelea Er kebbeu ia de laatste jaren verscheidene opetel len over dezt inrichtingen bet Uclit gezien enkele met het doel om op kalme en waardige wyze de foulen op te aforea eo t overleggen üoe verbeta ring khn worden aangebracht i andere daarentegen om sa Bs op hartatoebtelyke wgic en niet zelden zonder voldoende kennis der zaak en alleen op grond van praatjea en onderstellingen te veroor deelen en af te keuren De rooinaamate vertegen woordigera van dit atelaei waren Da Bronsveld in een reeks artikelen in De Standaard later als aluaderlijke brochure aitgegeven dr Naber ia een artikel in De Oidt van Juli 1873 enz Het doel tan d schrijver is intusschen niet om in uitvoerige polepiiek te treden Het kan zijn nut hebben dat ook zij die het meest van naby net den tqestaDd bekend zijn hanne meening in t upen baar zeggen niet om hun gevoelen aan anderen op te dringen maar om gelegenheid tot wisseling van gedachten te geien waarvan by eene eventueele ffWetaher ieiiing zal kunnen warden gebruik gemaakt ls zoodanig gelieve de lezer dan ook in de vol gende bladzydeo datgeue Ie beschouwen wal meer bysonder op da door mij wenschelyk geachte wij zigingan betrekking beeft Voor de schrijver daartoe overgaat deelt kji de modiga statiatieka opgaven mee Hieruit biykt dat er op dit oogenblik a a mef de school meetelt die in Amsterdam zal geopend worden 50 hoogere bi rgerecholen zijn waarvan 3 net vierjarigen cursus 15 met Sjarigen cursus en 32 met vijf jarigen earsna Bovend eo Zijn er 9 hoogere bargeracholsn voor meii jiB Verder verwijzen we voor gegevens naar het bclangrijke artikel zelf om alleen nog melding te ma ken vau da eonelusiën waartoe de cijfera leiden Het gemiddeld geUl leerlingeo per school daalde in de 2 laatste jaren van 82 tot 7 halselfde cijfer van 18 8 6a De oorzaak van dat verschijnsel ia gelegen in de bepaling dat op de rijksschakn nieownd als leerling wo dt toegelaten It hij niet de vereischt bekwaam heid bcail en in het vermin erenvafl hen die enkele les n bijwonen Daarbij io t oog de ongunstige uilslag van d toelatianeMnens tot de nililaire academie waarvan een gevolg was dal eenigen naar het instructie bataillon te Kampen gingen in plaats van de hoogere burgerschool te bezoeken Ten slotte worden ds oppervlakkige beweringen vao piof Naher aan een op feiten steunende critiek onderworpen cd het blijkt daarby dat geen der bezwaren van dezen hooggeleerden gidsscbrijver steek houden In een volgend artikel zal dr Steyn Parvé eenige door hem wenschelijk geachte verbeteringen aanwijzen Den 12dett October werd aan de fabriek van den heer A H van Bergen te Hfdigerlee twee belangrijke gietingeu gedaa i Immers twee metalen torenklokkeu werden daar gegoten waartoe een metaalmassa van ruim 3300 kilo gesmolten was De eerste gieling betrof eene klok beslend loor de gemeente Bodegraven welke gietuig des middagi om 12 uur gelukkig waa geslaagd £ ene cooin usie bestaande uit beeren Burgemeester en MFetbouders van Bodegraven was daartoe expresselgk overgekomen en wooodc de gieting bij Zij overtuigden zioh alzoo dat huuue oude klok die mea beweerde veel zilver te bevatten ala aetaalspecie t t de nieuwe klok werd verbruikt De tweede gieling betrof eeu geheel nieuwe klok bestemd voor d gemeente Barueveld in Geldorlaad Zy waa dea avonds tegen negen uur volbracht Thans zijn beide klokken reeds van de vormen ontdaan en blijkt dat de gietingen uiterst elegant zijn wtgevallen en ala werkelyke kunalwerkea mogen geroemd worden Met welk een zekerheid de heer van Bergen dit gewichtig en gevaarvolle werk uitoefent blykt hieruit dat by de vervaardiging van het groot gelat klakken te Hciligerlee gegoten noch uimaer ééa mialukte gietiug heeft plaata gehad Vergadering van dea Oemeenteraaa Dinsdag ISOetoher Tegeawoordig de hh vao BergcD IJzeadwra voon Virolj Remj PriDce Kraoenbarg Noothoveo raa Goor Meaacoiakcr Muller Kortuijn UroogleaTer vaa Straataa Poat Droat Saiusom tioedewaagen ea 8ucl Ue Dotaleu der vorige vergsdariiig worden gelazaa ea gearrealcerd Da fooRitler deelt mede dat de heer Lagten haeft keneia gcgevea verhinderd te zya da vergaderiog bg te woaeo lagekomeo u eeoe miaaiTc vaa hh Gcdepateerde Staten dezer provioeie goedkeareade bet raadsbetlait tot verhunog vaa een hou aan de Nwiwe Havaa alamade lot het hcatrateo der Geazfloatraat eene misMve van dezelfdeu gocdkanrcDda hal aerateaaavaüiagakobief der pi directe belaatmg ceoa miuife van U en W tot wgtigiog der achecptaartrechten ia dien zia vaa toDoea ia kubieke aMtara ter visie Uurgemaaatar ea Wetboudera brtogaa rapport uit op het io ïuuaa handea geatcida adrea vao dea haar Kerkhof c a oia op de bargaraehoot voor meiiyas ook da F asehe taal te doen oaderwgzeD ib overleg oset de pi aohoolcommtsf die Tooralanog geeaa behoefte aaa dat ouderwgs op d school sieu komt bet B ea W ioor dat aulka aiet gewaaaeht it Ier viaie Wordt aelucB bet rapport W n W twlauatwooniiag op do badenkiBgea door da begrootiogs comasiuia gemaakt Ofgeveoda dat de inkomateo nut ta boeg sya geraamd ter via e eeua misaive vao B eo W asededeeleade dea aitalag vaa kat daar de oommlsaie oier de moiiekschoól gehouden aiamea en aaobiedeude een dubbeltal ter beuoemlng rao eeoea stada muziekoieeBter waarop geplaaUt zijn de bh P Uorehard t OoriBcheoi ea S vaa MiTlingea Ie Groniogap ter viaie De voorsittai dealt aiede dat da keer H Beusakamp zgue henoeuiiag heeft aauKoomas dst zya uitgeloot aoinnai 3 ea 17 der geldleuaiug vaa 29 000 aflosbaar 1 December a s en dat door het burg aroibeatuor ia opgegeven dat er vau andera gemeealen nog ia te vorderea lo ƒ S37 01 die dau ook tot batakof syu aaogcacknvau Notificalie Aau de orde ia de varardeuiag regelende het bedrag der jaarwcddea van bat onderwgzend persoueel aan de openbare Ugera seholeo de heer Kraueiiburg verheugt zieh dat B en W deae verordaaing tot verhooging ter tafel brengeo maar wil da verhoogiog nog lucer mtbniden volgaaa ham moest ook de hoer Kramers ƒ 1 50 toor leder schoolgaand kind hebben omdat de heer Huher 2 geniet de voon zegt dat daar ook Kransch en Wiskunde onderweseo wordt eo bu den heer KtarsKTa niet da heer Messemaker wil dit aanhoud tot uitgediaakt ia of het Fransch ook bg den heer k onderwezen zal worden dit vindt algeraccnen hyval daarna wordt dt zilve artlkelsgewgie behandeld en na eeiiiga korte discunien in igu geboel in aUmmiog gebracht en aangenomen met 12 trgen 2 ateiaoiaa die van de beeren Kranenburg eo Noothoven van Goor Het voorstal tot aadere regalug vao het onderwijs op de burgeravondschool en tut het verleenea vaa toelagen aau da leeraren voor de vermearderiog vao leaureu de teer Meaaemaker ia tegen de voorgeatelde 200 aSn den heer van Uvea voor 2 leaureu meer hij wil dit lu verband met da aadera verWiugeu op ƒ 100 atellen de heer hraueubfrg ingelgken zin de heer Uroogleever inagelgka m r vraut of de heer vaa Uvea het dau w l doen lal na korte dia uasie wo dt hel a m a n d am ent Maaae aker lu ataaming gebrvbt en a agenomeu met 10 tegen 4 atemmen die van dé hh Pnnce Bemj Viruljj en deu vuorntter da andere voorgestelde Varkooglngen loo ala voor den leeraar inde Wlskande SO Ned taal en rekenen ƒ 19U onderw voorher school liOU adsisteut handteekeuen 60 nog aan Ie atellen adsisteut handleekenen f iW en adaistfut haudtiekaaeu 150 worden algeiacn goedgekeurd Het vooratel om deu heer vaa Cvao titdaluk optedragea ket onderwgs m du Mechaalea en do Teebnotochle aan dia achool volgens een door deu beer Messeoaaker gawgsigde en goedgekeurde redactie wordt hiertoe bealoten Ue hoeren Droogleever eu vaa Straaten verlaten d vergadering Het verzoek vao den hrogwachter L U Oonmau om verkooging vao bezoldiging wordt met algemeene atammeo afgewezen Het verzoek van de beeren K vaa der Burg 4 Co tot het aai hen verhuren van een zolder lu het gebouw genaamd de Xorenbeors nwala dit door B ea W ia voorgeaield wordt algemeen goedgekeurd f I De heer Sarasom vraagt of er geen tijd bepaald is waaneer de gas lantaarns aangestokeo looetro wordco dtt door den Voorz bevestigd xgnde klaagt spreker over Zaterdag en Zondagavond dat zulks met op zgn tgd heeft plaats gehad da voorz verzekert hierna onderzoek te zuUm doen Na machtiging om aan de geiiomeu bt sluilen uitfoertng te geven zooder resuuiptte eiiitligl de ztltiièg I NO E Z O N D E M li do RtidttcU r Vrijdag 15 dezer bad ik het voorrecht een buitegewone vergHilering bij Ie wonen van de liederlafel poffc afdeeling Uilerlijie wtUprtktmdheid vmua reeda zoo meuig genutrgke avond te danken is ook ditmaal bestond er reden voldaan te zijb ieder lid werkte tot een goed geheel mede daar bet hier een liefhebberij tot ouderling genoegen betreft zoude net onbescbeideu kunnen heeten iu bijzonderheden te treden Toch veroorloof ik mij een paar opaerkingen De Blind geborene van v d Hoop werd net vtel gevoel voof gedragen evenals de tragedie van den Zoon van den Loods van v d Broek en Naoai van Beelo de solo quarletlen werden flink en vlug gezongen terwijL ket Burgerlgk Drama waarmede de voordrachten geopend werden geheel in den geest van den tijd waa waarin zooveel geilaan wordt ter bevordering van goede tooneelvooratellingen hel Kabaal in de Londeusche Opera van v Zeggelen was eeu prettig atukje en liep Siuk vau stapel met de Jagers van Mikon vau Helmers werden de voordiacbten gesloten begeleid door een goe I musicus was niet het minste van diea avond Allea getuigde van een studie en ambitie welk de Afdeeliug tot eer verstrekten Wenacharyk is het du door een betere opkomst der kanstlieveuAe ledea van Apollo hunne moeite ruimer beloond wars geweest D dank zeggende Toor de plaatsing UWKd Dw Dienaar 19 Oct 75 EXCELSIOR Laatste Berichten MupXihQn 19 Oct Het Regeeringablad deetk een koninklijk besluit mede ter uitvoering van art 84 der Rijkswet op bet burgerlijk huwelijk regdiiu van bureaux van den Burgerlijken Staud ea vaa M benoeming der ambtenaren Muncheu 20 Oct Bij den Ministenaad ta ingekomen hel antwoord dea Kuniege op ds aanvraag I der Ministers om ontslag Z M beeft ondar h tuigi i zyuer hoogc tevredenheid over de Mtniatsra I het ontalag geweigerd Het verzoek der dépaialie uit de Kamer vau afgevaardigden on sena aadieati Ier aau ieding van bat adrea heeft hy a ewaisa Ook weigert hij het adrea op andere wijze iu ont angal te nemen Shaogbae 20 October Ds heer Wade beeftaan de buitenlandsche legutien bekend genaakt la dat de heer Grosvenor uaar Ynnau op reis gaat om onderzoek te doen omtrent dea moord gepleegd of Margar 2e dat by by da onderhandeling te Paking gebruik heefi gemaakt van de gelegenheid om aan ta dringen op betere inachtneming der tractaten vooral wat betreft de belaal ingen op handelakaatorea Hat Cbineeaoh Gouvernement baeft er in toegestemd een enquête te doen boaden en een rapport te doe uitbrengen hetwelk zij ten grondslag voor de verdere onilerhandelingeu zal aannemen De keer Wade heeft daarop verklaard dat er echter geeu quaestiewas van eene nieuwe handelscooventie en dat zwtjdanige overeenkomst aleehts door da gezant gesloten niet geldig zou zijn daar zij door de gszameiilykc vertegenwoordigers der vreemde Mogendheden moest warden goedgekeurd Deze verklaring heeft hier veel opzien verwekt MA BET BEBICHTBN Oouda 21 Oct Poldertarwe puike ƒ 9 75 a 10 25 Mindere 9 a 9 50 Bogge puike 7 40 a 7 80 Mindere 7 i 7 30 Voer 6 40 a 6 76 Gerst puike 7 25 a 7 76 Mindere 8 a 7 Haver zware ƒ 5 60 a 6 80 Ligts 4 2S a j 6 25 Hennepzaad 7 7S De veemarkt met tamelgkeu aauvoer d kaadei in vaarkoeieo zoowel ala graskai veren traag magere varkeua en biggen traag te rerkoopeu vette schapen vlug Aangevoerd 7 5 partyen kaoa de handel vlug eerste kwaliteit ao a S4 tweede kvaUtait 24 t 28 Goeboter 1 55 a 165 Weiboter 1 30 1 40 iT I I mÊ TBml Burgerlijke Stand GkMBtilvl 0 1 Jacob oudois T vaa l ijk en B vaa Dam ID Willamiaa Catharina oodera A i van dea Heuvel en Koemaua 21 Alida Maria oudera H I Wieaer ea A M Jaulea OvEKLtuzii 14 Oct H Naaf Il m M SUijtar t j 2 m 19 G J van der Staegt 12 w F J Foralhöirel 6 m J I iobroek 9 j GzHuwn 80 Oct D B Saiit eu N da Bruiu B 3oaf en M Kloot 4