Goudsche Courant, vrijdag 22 oktober 1875

Openbare Verkooping op Dingsdag 26 October 1875 voormiddags 9 uur in het huis aan de Hoog straat A n 111 te Gouda ten overstaan van den Notaris Mr KIST van IJ BOEDBL MANUFACTUREN GAREN BAND HOEDEN PETTEN Naaimachines enz Daags te voren te zien Mag 24 Ocltker 1875 N 1741 GOUDSCHE COURAWT Nieps en AdvertentiebJai voer Gouda en Omstreken ürbanus Pillen w T fe 0 Ohte recept van de Wed ËEÜNEN ZOON Chemisten 3 M aar chuwinq Deze URBANÜS PILLEN zijn door ons in Tr Tl doo en te lyAÜ uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wfl waarschuwen voor het gebruik van eTre n cn P 6J0 CD ® H P l 00 03 N N N CD U3 09 0 IPi Q De van ouds beroemde ECHTE DRBANDS PILLEN bereid volgens het eeuig bestaande authentieke voorschrift van Kardinaal Maffbo Baebebini later Paus Uhbanus VlII en in heilzame werking nog door geen Medicijn van latere vinding overtroffen of geëvenaard zijn te Gouda alleen verkrggbaar bij den Heer J C ZELDEINRIJK Drogist op de Markt Heele doosjes 1 50 halve 0 75 en kwart aooajes 0 37 Tot het vullen van holle Kiezen besuiat er geen nerkzamcr en bctfr middfl d n de TAND PLOMBE an de K K Iioftaniiarts dr J G POPP te Weeoen Bognergasse no 2 die ieder zelf zeer gemakkelijlt in de holle kieken kan leggen en welke ztcb dan met de orerrest der kiezen en bet tandvleesoh verbindt de kies voor verdere verrotting beveiligt en alle py n doft bedaren Het Anatherin IHondwatef van Dr J G POPP k fc Hol Tandarts te VVecncn ADVERTEWTIËN Er wordt TE KOOP aangeboden een gocdonderlioiidcn KANTOOR met ZOLDER VLOER en KAST Te bevragen bij den Uitijever dezer Courant Aanbesteding derbenoodigde LEVENSMIDDELEN en STEENKOLEN ten behoeve van het Bestcdelinghuis te Gouda gedurende het jaar 1876 op 2 NüVEMÜBR e k des a ds ten Zeven J oren in het Locaal van het Gesticht de voorwaarden liggen ter lezing in het Gesticht van 36 October tot en met 2 November van des morgens tien tot namiddags twaalf uren J e Secretaris A H VAN DILLEN Aanbesteding VAN LE7ENSMIBI1ELEN Den 25 OCTOBER 1S75 des morgens ten 10 ure zal door de Voedings Commissie van het gedeelte van het 4 Rcgement Infanterie in Garnizoen te Gouda onder nadere goedkeuring van deu kommaudferenden Officier in de Kazerne worden aanbesteed de leverantie van BüNDVLEESOH en VET GEROOKT en GEZOUTEN SPEK ERWTEN BOONEN GRUTTERS en KRUIDENIBRSWAREN AARDAPPELEN GROENTEN en TURF j De monsters moeten bij de inschrjjving aanir zig zijn De voorwaarden liggen van af heden ter lezing bij den Adjudant Onderofficier VAN DEUTEKOjM m de Kazerne van genoemd Korps Gouda October 1875 J ONTVANG Êjf STROOPAPIER il 1 40 de Riem A BRINKMAN I Auxllium orlentis praparirt aus noch nicht bekannten Vegetabiliën des Orients von ausserordentlicher Heilkraft geprüft von denersten Autoritüten der Chemie und Medicin beseitigt die bis ins höchste Stadium der Unheilbarkeit getretene Epilepsie PaUsuoht J Tobsucht JJ i Bni8t u MagQukrampfe g Vor Gebranch meines Praparates hitte ich nm specicUen Krankheitsbericht darauf schicke ich das Pi aparat nebst genauer Gebrauchsanweisung und Kurverhaltongsregeln nnter Nachnahme sofort Ich wama ausdrflcklich vor jenen Leuten welche lediglich auf den Geldbentel der rmen Patiënten speculiren indem sie als Specificum gegen obige Leiden nichts als eme Lösnng von Bromkalinm geben NB Unbemittelte Kranke werden berücksichtigt Silvius Boas Erfinder des Auxilium orientis Specialist für Nerveu nnd Krampfleiden Sprechstunde 8 10 Vrm 2 4 N Berlin SW Friedric isêtr 22 Etage I in de onderstaande Depots 1 78 per Ijcon te bekomen is het voortrelfelgkste middel bij rhumatische andpgn ontstekingen en verzwenngen vau het tand vleesch bet lust den tsndsteen op en verhindert de verdere vorming daarvan bevestigt loste tanden door versterking van het tnndvleeaoh en terwijl het de tanden en het land vleesch van alle nadeelige stuffen zuivert geeft het den mond eene aangename Frischheid en verdrijft reeds door een kort gebruik den leelyken reuk die er uit voortkomt Anatherin Tandpasta van Dr J G POPt Dit preparaat houdt den ndem frisch en strekt tevens um de tanden schitterend wit te maken om het bederf der ielve te voorkomen en het tandvleesch te versterken Dr J G POPP s Plantaardig Tandpoeder Het zuivert de tanden zoozeer dat door het dagelijkscb gebruik niet alleen de gewoonlijk zoo lastige tnndsteen wordt verwyderd maar ook het gl uursel der landen steeds blanker en zachter wordt Te verkrijgen te Gonda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wyk A 123 te Rotterdam bjj P E ï in Santen Kolff apoth en A Sehippeiejjn Cf blaanwe pori ejeinwinkel te Huge bg J h P C Snabilié apoth j te Leyden bg E Noordijk te Utrecht b j F Alteiia apolh te Amsterdam bij F van Windheim C verkoophuis te Oudewater by T J van Vrenmingen te Sohoonhoven by A Wolff 60EDK00PE MUZIEK voor Piano Solo üitaave van F KOKS MA ie Frdneker Hofleverancier van H M de Koningin 644 Wic Ti Dichter und Bauer on verture 0 80 649 Mendel Genovef Galopp nach Motiven der Offenbach scben Oper Genovefa von Brabant C 0 30 650 Becker Polketta C B O 25 648 Heinke Scherzo C B 0 25 166 Ou vas tu petit Oiseau Reverie 5e druk 00 40 631 Kkug op 38 Bouquets de melodies N 17 Tannhünser 00 45 136 op 88 id id N 3 Robert y Is Diable 3e druk C 0 60 63 Straitss op 314 Bonau Walitr ar rangement facile E 0 35 Alle nummers dezer Uitgave zgn steeds voorhanden bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN U Gouda Gooi Drak van A Briakmifc Het adres Itemg C 8 I11 denRaad i Zooall wg in ons vorig nnmmer zeiden zullen wg enkele punten nagaan uitdediecussiënover het onderwgs voor meisjes dat in de vergadering van 8 Oct aan de orde was Er waren twee hoofdzaken te bespreken 1 Is het tegenwoordig onderwjjs aan beschaafde meisjes voldoende voor onzen tgd 2 Zoo neen komt het overeen met de flnanciSele krachten der gemeente dat er door middelbqAr onderweg behoorigk in worde voorzien Er was dns eene pmlagogische en eene finoneieele qnaeatie Wat is er au geiproken over deze punten De finaneieele vraag is eenvoudig afgedaan met de verzekering van een paar heeren dat het voor onze gemeente te duur zou zgn om eene middelbare school te stichten Van argumenten of berekeningen geen spoor Alleen de voorzitter begreep dat er enkele cgfers moesten genoemd worden Gelukkig deed de zoo onjuiste voorstelling uit het rapport van B en W geen enst bjj deze discussie De voorzitter bepaalde zich tot enkele aanmerkingen Ap de begrootin Iterson Naar zgne meening moest de school van jaft Hardeman in alle gevallen naast de middelbare school blgven bestaan terwyl er op hoogstens 30 leerlingen voor m o zoude mogen gerekend worden Alwmler Mnnf r tenng Waarom ttSt lu een flink rapport eene op voldoende gronden steunende berekening gegeven van de kosten die van het voorstel van Iterson het gevolg zonden zgu en daarby het betoog dat met den belten wil met san het verzoek kon voldaan worden Voor B en W die zoo overtuigd zgn van de finaneieele onmogelgkheid der zaak kon het niet moeielgk v en die met de bMtooting in de hand aan te toonen zoodat ook de voorstmiders der zaak overtuigd werden Thans heeft het allen schgn dat men de heele zaak niet zooveel moeite waiurdig keurde Wg blgven bg onze vroegere meening dat deigelgke bejegeniag van mannen die opkomen voor hetgeen zg het welbegrepen belang der gemeente achten niet behoorigk is Is de raad misschiet niet op dergeIgke wenken gesteld Wg mogen dat niet veronderstellen want de raad Vervalt wel eens in het tegenovergestelde uiterste dat hg nameIgk te veel let op de publieke opinie Wg gelooten veeleer dat die overgevoeligheid voor net oordeel van het publiek juist hier weder een hoofdrol speelt Onze indruk is dat de raadsleden niet hebben gevra d naar de mérites van het voorstel maar dat zg aan t informeeren zgn gegaan onder het publiek Zg hebben hun voelhorens oitgeïtoken om het terrein te verkennen en zgn tot dei gevolgtrekking ge komen dat het groote publiek tevreden is met den bestaanden toe nd öf althans voor m o een grooite offers brengen il Nu is naar onze meening juist in zaken Van oitderwga Het tnbliek niet bevoegd luéde te spreken omdat het niet de niöö di e kennis van zaken heeft Doch de raad heeft zich niet gesteld boven de bekrompen opvatting van de bnrgerg maar zich eeuvondig gemaakt tot orgaan van de redeneeringen der oningewgde massag van daar dat de Asoussie over de 1ste Traag de onderw naestie zoo bgzonder laag bg den grond is zoo bitter weliig steekhoud ide argumenten oplevert en geheel omgaat buiten de quaestie De adi ssanten beweren het tb n 1 o in het algemeen Voldoet niet aan de behoeften van fOnge dames uit den beschaafden stand omdat let eenzgdig en onvolledig is En wat antwoordï men in den raad De school van joffi Harde man is goed Maar daaraan twgtelt niemand ook de adressanten niet De bestaande school is in hare soort niet llecht verre van daar maar de soort deugt üiet als eindonderwgg De school is niet bestemd om te geven wat de adressanten wenschen Tan daar hun verzoek om reorganiaatie uitbreiding hun streven DM at men tegenwoordig noemt middelbaar onderwgs voor meisjes Het adres wilde niet een smet werpen op de school van jufFr Hardeman maar verklaarde eenvoadig dat het uitgebreid lager onderwgs niet geeft wat het tegenwoorcEg gedacht mag eischen in een beschaafde vrouw De raad stond dus voor een algemeenè vraag doch zooals gewoouIgk verdiepte hg zich in bgzaken enbegiifzich op zgpaadjes Alleen de voorzitter plaatste zich op het juiste standpunt schoon we het niet eens zgn met zgne argumenten Doch indien alle raadsleden zich even goed rekenschap gegeven badden van de quaestie ali de heer van Bergen IJiendoorn dan zon eene ernstige vruchtbare discussie mogelgk zgn Zgn eerste argument dat er gr ooter gemeenten zgn die geen h b voor meisjes hebben kdmt ons niet afdoende voor Sedert wanneer toch gaat de totstandkoming van goede zaken naar de rangorde der gemeenten volgens het cgfer der bevolking i i Agkhier de vnuig het wei goriMtatellMid Biij wtait diui vm meft ten minste zeker dat men toch eindelgk ook aan de beurt zOn komen De spieker vergat te vermeden dat b v de gemeente Goes bezig is eene Ihiddelbare school voor meisjes te vestigen Waarom zon ook Gouda aan grootere plaatsen niet het voorbeeld kunnen geven waar het nuttige zaken betreft Dat pas opgerichte scholen zooals b v te Utrecht nog niet een groot getal leerlingen hebben spreekt van zelf Wie overigaps meer van den toestand van het middelb ond in het algemeen en van dat voor meisjes in het bgzonder weten wil terwgzen wg naar de jongste aflevering van de Economist waar dr Patvé allerlei opgaven doet betreffende dezen tak van volksonderwgs Sprekers getal van 30 leerlingen hangt eenvoudig in de lucht en komt ons met het oog op de bevolkin en den 5 jarigen cursus wat klein voor Hg had even goed 10 kuliö n zeggen dat had nog afschïikwekkendet geklonkeni Maar onze burgemeester is in principe tegen de verlangde school Het is jammer dat de eenige spreker die blgkt studie van de quaestie gemaakt te hebben tot een dergelijk tesnltaat cekomen is De heer van Bergen Uzendoorn deelde niet de meening van hen die van oordeel zgn dat er een wanverhouding zou ontstaan tusschen de opvoeding van den man en de vrouw als er geen hoogere burgerschool wordt opgericht Integendeel zegt bg als deze school er was zonden de meisjes in hun 5 jarigen cursus meer leeren dan de joifgens in hun 8jarigen op de h b school en de Gondsche tJiüiqes zouden niet dleen wi t betreft hart en gemoed zooals nu de me9rdere zgn der jongens maar ook wat aangaat kennii en ontwikkeling Wg erkennen het argument is vernuftig gevonden maar liet ook deze spreker zich hier niet door dê lokale toestanden op een dwaalspoor brengen Voorèerbt moot worden opgemerkt dat hetgeen meiojes op de burgerschool van wi en natuurkundige wetenschappen vememeu stellig niet meer zal wezen dan de jongens in den 3 jarigen cursus Maar ook is de vraag niet ongepast Mag de volgens uwe meening onvoldoende gelegenheid om jongens hier ter stede op de hoogte van hun tgd te brengen daar zg de beide laatste jaren missen een reden zgn om aau de mejsjes het hun toekomend ontwikkelender onderwgs te onthouden Is Gouda de heele maatschappg Behooren de stadssingels de grenzen te zijn waarbinnen elk echt Gouwenaar zgn leven slijt Zullen Goudscbe meisjes nooit verder de wereld ingaan of zgn de jongens alhier bg contract verplicht hiiu vrouwelgke speelnooljes tot echtgeoooten te nemen Deze miskenning van het cosmopolitisohe karakter van onderwgs en beschaving is den geachten voorzitter van den raad zeker in een onbewaakt oogenblik pour Ie besoin de la cause ontsnapt Wg kennen den verlichten geest van het hoofd van ons gemeentebestuur te goed om niet overtuigd te zgn dat ook hg bg de overweging van de eischen van goed onderwgs ven als wg in de eerste plaats vraagt naar de behoeften der gansche maatschappg en niet naar die eener enkele gen ente Eerst bg de plaatselgke toepassing van een algemeen beginsel komt de bgzondere toestand der gemeente in aanmerking Indien de burgemeester in allen ernst de meening volhoudt dat eerst de hoogere burgerschool voor jongens meer moet geven dan thans vóór er sprake kan zgn van ontwikkelender en dat hü alle krachien aal iuspannea um onze hoogere burgerschool zg bet dan ook met eenige opofering Van de zgde der gemeente veruiderd te krggen in een 5 jarigen cursus De meisjes moeten dan wel gékiuld hebben maar haar zaak is niet hopeloos Het ligt niet in onze bedoeling de adviezen der overige sprekers op deze wgze na te gaan In een volgend nummer denken wg nog slechts te wgzen op het weinige gewicht van enkele door andere sprekers aangevoerde gronden BÜITENLANPT Builenlaiidsch Overzicht De redevoering van den beer Thiers maakt het hoofdonderwerp uil van de coarantenpolemiek Alle anti repuUikemsohe fraotiëa njn woedend over da cordate wyu waarop Thiers party trekt voor de definitieve republiek De Koning van Beieren beefl uitspraak gedaan tusschen de kamer en zyn miniiterie Hy handhaaft lyu kabinet en wil op geenerlei wyu het adre der kamer in ontvangst nemen üe vgti Allg Zeit deelt het chryven mede van den Koning un het Ministerie daariu wordt bet vertoek om outifkg door het Ministerie ingediend naar a uileiding van het tegen het gevoelen eeaer teer aanzienlyke minderheid in aangenomen adres geweigerd Het ministerie heeft too leeat men in het schryven te midden van den feilen partystryil steeds hrt aigdmeen welzijn van het geheele land in het oog gehouden eu is voor de handhaving der retihteo van den Staat opgetreden De Koning hoopt dat t aan het Kabinet dat lyn vertrouwen bezit door alle gematigde mannen ondersteund gelukken zal ilen biunculandschen vrede tot sland te brengen Biiidelyk gelast de Koning het Miniaterie tyn besluit Ie publiceeren lu de zitting vih den liBoddag beeft de president een mededeeling van den koning voorgelei n aldus luidend Ik vind geen reden om hel drea van üeu Landdag in ontvangst te nemen verder heeft ook de toon die door sommige leden der kamer werd aangcsl geu by de berandslagiiig over het adres in hooge male mijrt bevre iiidj op e rkt A i 1 t i iL prssidertt v n Hen Lai fÜRg il bitiiau keoiiH i i 5 ven worden De Lauddag is daarop wteeugagaan ti iJllT J Ilf ai HiE