Goudsche Courant, zondag 24 oktober 1875

I de oiiivangslen ƒ 12309 40 en de uitgaven 11126 86 D tentooustelljn g i bezocht door ng r oop pf I de ttmgvw Donderdag zijn de beraadMaKingan Z T i l I K et Delij o Amer LeeuwafdrK = d sc tend meteen lal van voorgestelde ameS I dementen waaronder o een van den heer Kuvper die heeft voorgesteld e n Ig van Gorinehem Gouda Alp b E Ten gunste van deze Ign was bg da kamer een d gekomen va B en W van G da i In de zitting van Donderilag zijn de beraadslagingen vlaa rdlL T B erdamlVlaardiBgen Maassluis in verband met de doortrekking to j t M r de z p voorgestelde amendementen e d uasien over de I at8te Ign zullen h de wofden voortgezet Na floop van de aanhangige wet een lal v n kleU ontwerpen aan de orde gesteld waarna de k me IzSlenelnVt r SJd begrooting mede d a J fVr li ri R P f el an G J Wagenaar Wz rtfetlen P P oopt met de portretten van de vermoordde Mevrouw Van der Kou weo en hare dienstbode H Beeioo verlaten en moet de proeftochi van Zr M Zilveren Kruis uitgesteld worden Burgemeester en Wethouders van Amsterdam hebbeo eene circulaire uitgevaardigd aag de boofdoaderwgzers en onderwijzeressen der stedelijke scholen waarbij als algemeeoe maatregel wordt ingevoerd dat tijdens de aohoolnren geen verlof meer zal worden gegeven de achokn te verlaten am de catechiaatien te kunnen bgwonen Deze maatregel zal definitief over drie maanden worden ingevoerd zoodat bg behoorlgke en tgdige regeling op het godedienet onderw s geen inbreuk behoeft te worden gemaakt Aan dezen maatregel zal atreng de baad worden gehouden ü D Men meldt uit Wemeldinge vao 20 October Wederom heeft er beweelen deze plaats in tia nabgheid der laalit gezonkei atukkeo eeae oererafsohuiving plaats gehad ditmaal orar eene lengte van p m 90 meter Door de lage eb tgeii ia da bres goed zichtbaar Men schrijft uit Amsterdam Uit goede bron kan medegedeeld worden dat het gerucht door het Otrechttci Dqgilad verspreid ea door vele binden overgenomen alsof de Amaterdamsrhe historische tentoonstelling weinig kans van welalageu zou hebben bepaald een onwaarhe d is Zoo lot alle dan toch de meeste subcommission zgn reeds sedert eenigen tgd ernstig aaa t werk om alles zoo aanschouwelijk mogeltjlc veor te stelleii Van do medewerking vaa atad ea tandgenooi u k van de i vreemdeling wordt veel goeds erwacht Niet alleen te Amsterdam in geheel Nederland ook in bet buiteuland worden allerlei voorwerpra euriouteiten portretten handscbriftea eaz enz g vundeo die met gemist mogen wor len Zulleu laaiaen gemeontebestureo volRaaroe de vereisohte sobdttea eenige maanden in bruikleen afstaan bgzoqdere personen zullen dat goed voorgaan met geestJrift volgen Men kan gerost verklaren dat ds te itoonBtelling die waerschgnl k in iSjn 1876 tal geopend worden aller lielangslellmg en oiidersleaning waard is De veraehillende eommisiiëu sparen tgd irodh moeitej hei Nederlandscbe pobliek schrage bearpoi ea De uitslag der kerkelijke verkiezing te Aonterdaa ia gisterea bekend geworden Ter vervalling vaa 98 vacaturen zijn gskuzeu 62 der candidate aanbevolen van orthodoxe zgde en 36 van modernezgd de modernen 2670 atemmeo Het hoofdcomité van het roode kruis hier te lande heeft weder verschillende mededeelingeo van bet CentraalOomilè in Iiidie ontvangen ten aanzien vao zijae vernohtingen in dea oorlog tegen Atcbin Volgens de laatste be i hten uit Xndie heeft het CentraalCQmité te Batavia met het doel om zijne uitgeputlle kas aan te vullen een beroep gedaan op de iogszetenen van Ned Indie met het verrassend gevolg dat eene som van 30 000 is bgeengebr clit Op verzoek van het Centraal comit te Batavia wordt net de eerste gelegenheid door het koofdcomité eene aanzienlijke hoevretheid sigaren naar Indiëver oadeu Sedert de Ijatsie opgave zgn ten behoeve vau de gewonden en zieken te Alohia bij het hoofdcomité bijdragen tot een bedrag van 244 1 S j mg komtn 1 e f as em eot 4 dV $ d t e ekê 1tim e r uin kort naar Philadelphia zullen vertrekken om bg d $ opening der aldaar ts honden wereldteotoonsteiling tegenwoordig te zgn De modellen van de in Nederland aitgevoerde groote publieke werken bestemd voor de tentoonstelling in Philadelphia zullen te a Gravenhage ia bet gebouw van Kunsten en Wetenschappen ter bezichtiging worden gesteld Zondag a s heeft de opening dezer voorloopige tentoonstelling plaats Deeldeu wg vrqeger het programma der estiritei ten mede die Diosikg eu H oeosdag a at Ie Rotterdam zullen worden gegeten bg gelegenheid van den 3den Nederl Protestanlendag thans vernemen wg nog dat de afdeeliag Botlerjaa van dea Protestautenhond de afgevaardigden zat inviteeren tot bgwoning eeuer opera voorstelliug op Woensdagavond wanneer de Don Juan wordt gegeven De Arfond Kechtbank te Heerenveen heeft deu heer 8 raadslid te Engwirden wegens het stuk slaan van het been vao den hoof londerwgzer ë toi één jaar eenzame opsluiting 160 scbadeloosstelliag en ia de koeten veroordeeld Den 19n Nov treden de dames Ktiiseman Baart en Gerritsen op in den stads schouwburfc te Amsterdam In eec nieuw tooneelsluk getiteld Srie potyei geschreven door Kina Krasenun Het Ksntongerechl te Zwolle beeft een jongen krachtens de nieuwe wet tegen hondsdolheid veroordeeld wegens bet mishaodelen van zgn houd Te Schiedam is een arend geschoten Daar het dier sleohts in den vlAgel was geraakt en dus overigens gezond was ie het aaB deE ttei d diei verkocht Te Amsterdam is eergisteren middag nil hot kanaal bg de Willemipoort eene vrouw opgehaald die nog teekenen van leven gaf De vrouw zat iji den modder beklemd en wtre zg niet spoedig ontdekt dan had zg zekvr bet leven er bg ingeschoten Naar men zegt is de echtgenoot der vrouw door de politie naar het bureau p de Noordermarkt gebracht Het eskader dat bestemd is om naar Venuzueia te vertrekken wordt met den meest mogelgken spoed nilgerust en zal denkelgk 1 November kunp a uitzeilec indien het weder niet zoo an tnimig blgft Nu toch kannen dè drie schepen uithoofd van den hevig aanbondenden wind het Kijksdok niet eens De eerste leesbenrt der vereediging Wluterieziagen te Berg Ambaebt werd Donderdag jl vervulddoor De H ö Kist van Ammerstot In eene boeiende iniprorisatia aehetate spreker den verschillenden invloed der indrukkea op ded ownsch Met onverdeelden bgval werd deiè reden ontvaiigea Daarna werden bgdrageo geleverd door daa sprekereu de bh J Zaaoen vao AmBerstel 1 Blankea Az i H Bezemer D Oskam so J O BeUiok vaa BergAmbacht Op de 2de vrge naajaarsveiflinrkt te Berg Ambacht werdm gisteren 182 stuks vee aangevoerd De haadel ging traag Maa besteede voor da vaar g kalfkoeien van 100 tot 166 eu voor de kalrerea van 20 lot SS Men sebrylt ait Vlissingen dd 20 dezer over de aanhoading vaa de Pheaix In den loop van dea voormiddag ooialreeka ld anr werd de nadering van de Fhenix gerapporteerd Toen het schip tot op ongeveer 1900 M vaa de reede van Vllssingea genaderd was werd een schot met loskruii gedaan om zooals de instruotie luidde de attentie op te wekkeo Daarna werd aan het steed doorvareade sehip het ein fCegeven om lig te draaien waaraan bet echter geen gehoor gaf Het tweede h derde schot Btet los kruit werden n gegeven eo ditmaal met ket signaal bgdraaien of gg wordt in dea grand geboord Ook deze bedreiging mo sbt niet baten althans de Phenix stooatda met alle kraeht door alsof er niets gebeurde De kommandant der marine gaf loeu laat oa twee sAhoten net scherp geladen dicht achter elkander voor den boeg raa het sehip te riekten ook volgens de instruotie en af te vuren Dit i hielp Onmiddelyk Hel men de zeilen vallen bet atoopien staken en bleef het sehip stil op bet vater liggen Na de gewone formaliteit a van in f naam dee Kon inga ierd bet schip ia de haven gaeleept ea ligt na ia £ tt dok Dat de gezagvoerder inwendig zeer verbitterd was laat zich begrijpen toch beeft hg zioh geea beleedigeude of boenende uitdrukkingen ceganwiea ook laten ontrallea integendeel zga houdiug waai wel onderworpen maar waardig Naar ik verneem heeft bg onmiddellgk naar Denemarken getelefrafeerd liet bof Ie Bcrign heeft het beroep in cassatie ran des h n von Arnia behandeld en dit verworpen loodat het vonnis van den eersten rechter is hefestigd en de beer vnn Aroim de hen opgelegde gevAngenifislraf zal motlru ondergaan indien de keiier geen gratie verleent Het nieuwe Servische ministerie i s net een leer gifmaligd programna n de kHmer verschenen en beeft een beroep op de medewerking van allen gedaan om alle krachten nan te wenden terbevordering van het algemeen eUijn en den prins te steunen in de moeiJgke taak die in deee oogenblikken op hem lUst 1 Hel Dagblad vi ii St Petersbiir is met de houding I v n het nieawe kabinet zeer mgenameo en erwaoht gunstige gevolgen van de kalmte en bezadigdheid v u de nieuwe bewindshedeu Wnt betreft de moeiJgkiietien tusschen Engeland n China deze zgn volgens een telegram van den 1 iSrn dezer uit Saangni langs Jiploraatieken weg geheal vereffend zoodat alle gevaar voor een oorlog jfewrkcg ia BINNENLAND OOÜDATaa Ootober 1876 tiisteren morgen werd onze gemeente met een j fZoek vereerd van Prinses Marianne der NederJauden bare kleiiMlooliter de Prinses van Saksen j Meitiingen en eenige andere dames en beeren van beider gevolg Nadat de geschilderde glazen ia de St Janskerk wtren bezichtigd werd bet stedelijk moseum lan oudbedeu bezocht wnarm de voorzitler van het museum eu een under lid van t bestuur te genwoordig waren on het hooge gezelschap de zalen van ArIi Legi rond te leiden Niet alleen de bekende kelk van Jacoba vau Beieren maar ook menig ander voorwerp trok ilè a indacht der gasten zoodat g ruim drie kwartieruurs iii het gebouw vertoefdeo om alles nauwkeurig in oogeiischoaw t uemen Maandag 1 November ia het 44 jaar geleden dat de heer W D de Lauge alhier als vrijwilliger bij de jagers van Van Dam dienst nam Sed rt dien igd ünafgebroken bg do sohulterg gebleven beett kü lie raggen doorloapen en staat hij thans sedert Jaren aan bet hoofd van het albier aanwezige batailJou dienstdoecJe schutlerg eent met den rang var kapitein th ans mnjoor k oaimandant SéP tXitt tni Mtlléïli iid itt de Öt Janskerk egevea wordt Pa iMinan van Mrj Gips en dea heer Hol die zich op dat coneeri zullen doen faooren zgn gewis voldoende om eea groote schare Pjnsdag kerkwaarts te doen gaan eu maken iedere verdere aanbeveling overbodig Werden deter dagen verschillende gemeenten door troepen Zigeanors bezocht Dunderdag hebben zg liob ook hier vertoond Twee mannen en twee vrouwen voo zien van twee beeren en een ezel vartoonden zich des middags op de straten onzer tad om eohter spoedig door de politie buiteu de grenzen oneer gemeente te worden weggeleid tig de dezer dagen door den Schuttersraad alhier gehouden aanbfStpdiug voor benoodigdheden der ohutters bg de dienstdoende s iutterrij alhier lichting 167S was de minste inschrijver voor 1 25 complete aniformeir 5 jris ii 10 pantalons 436 10 e 60 paran sobouderoedekkingen f 19 20 3 60 balsdassen 20 70 de heer J G van Ham kleer aker alhier n van 39 chacots voor lOS de teer F A Thier hoedenmaker alhier VERGADEBING van den GE VIBli NTER AAD Dinsdag den 2 October 1876 des namiddags ten 19 are en zoo noodig voortzetting des avonds ten 7 are waarin zal worden behandeld Het voorstel tot wijziging van hel raadsbesluit tot keiliag vaij belaatmg op de vaart door de gemeente n van iit tot haffiag vao reofatea voor bet bevaren van het bditeo die gemeente gelegen gedeelte der rivier dr Gouwe Het verzoek van eeaige ingezetenen ora op de borgersckaol voor meisjes even als op de school voor jongens de Fransche taal te doen onderwijzen Htt verzoek van heereu Libriremeesterstot intrekking vao bet besluit nopens het beheer der renten van bet tea Bomeder liibrje op het grootboek der nationale acbuld ingeschreven kapitaal De voorsleilro tot verhooging der bezoldiging van eommige ambtenaren en bedienden Den staat van begrootiog der iokomslen en citgaven dezer gemeente voor bet diens aar 1876 Te benoemen Deu Sttds Muziekmeeater Do nationale tentoooslelliog te Amsterdam van kaast en ngretheid ia goloten Io bat geheel waren INGEZONDEN ITdtdelt Hm Stdaettur I Het beriaht over de feestviering van den Edel Achtbaren beer M Bisdom van Vliet in uw nommer van Woensdag 11 zou velen in den waan breageo dat de feestviering uitgesteld was Met zekerheid kan ik melden dat dit niet het geval ie want iedereen stelt alle pogingea io bet werk om het feest zooInisterrgk mogelgk doen zgn Dat vele ingezetenen In de meeoing verkeerden dat geaoemde beer 60 jaren Burgemeeoter van Haaa treoht was is zeerwei mogelgk maar dan hebben zg weiuig notitie geaomen van hetgeea de eommisaie geowld heeft aan het hoofd der rondgezoadeo Ijjslen Daar toch werd alleen melding gemaakt vaa het voorrecht dat genoemde heer genoot vaa 5 O jaren aebterFenvolgena de betrekking van Burgemeester waargeoomen te hebben En dit is ook zoo want d B 20 ten November 1826 weid hg door Z M Koning WiBeB I benoemd tof Burgemeester van Vlial dat in dien tqd eene alzonderlgke gemeente wa doch I Januarg 1846 met Uaaatrecht vereenigd werd Als burgemeester van Haostreebt trad hg ia inactie deu 18 November 1831 ITit dat alles geloof ik wel kan men gemakkelgk iwgnipen dat het uiet te verwooderso is dat Haastrecht s ingezeteueo dien eestdag niet oaopgemerkt willea voorbggeaa Moge die feestdag voor onzen Burgemeester dieroede eea graot aantal jaiea drze geoueute met raaden daad heeft bijgestaan een waren feestdag zgn dan aal voorzeker oas aller wenach rarvald worden Met oebtiag heb ik de eer Ie zgn Haastrecht Weledele Hoer S2 Oetoütv 1875 Een inwoner van Haastrecht I 0 LIT IE Gevonden en aau het bureau van politie gedeponeerd Xea witte ZAKDOEK gemerkt C 8 gm zwart aCHOSTJE Kaa KINBKBK0U8JE ea KINDERSOKJE BargerlijJce Stand iSaaeaaii 21 Oct BirlbolMiian odeva C NkawvcM C Boot JehnsB Paronella ouden T N Jaottea on H i vaa Kenbergoii Jaliiaaa Muia aaien 1 it Brain H Ie I eauir 22 HariiKu Cariielii ouden M C v Uttpm O H y Aeertraida ouders C Oklierw eo O VerUü é mi mÊmr i O t B mmim m U O 1 Orenlel l j 7 m C vaa de V liuiirr van M vaa utea 4 j 2 C üoj S j 10 m iU VERTElMTIËN 4 Voor de T e bewgzeB van belangatelling ondervonden b de geboorte en later bjj het sterven van ona Docntertje betoigen wg onzen dank L P H006ENDUK Gonéla B C H006ENDIJK 22 October 1875 Van Wijk Hoogst gevoelig voor de bev zen van deeinemiug op den 10 October ontvangen betuigt d ondergeteekende daarvoor inzonderheid aan daOuden barer leerlingen haar hartelgken dank Gmda G HAEDEMAN 15 OcL 1875 Faillissement Bg vonnis der Arrondissements Regtbank te Sotterdam van den 20 Oktober 11 is WILLEM HENDRIK POLET Steenhouwer te Gouda gesteld in staat van FAILLISSEMENT ingegaan den 18 Oktober 11 waarbg zgn benoemd tot BegteiCommissaris de E A Heev Mr J C E Baron VAN LUNDEN Eegter in gemelde BegtbanK en tot Curator de ondergeteekende E fachteu8 bevel van gemelden H er Begter Commissaris worden bg deze opgeroepen alle Crediteuren in dit ftullissement om te verschenen op DINSDAG den 9 November aanstaande des voormiddags te 10 uur in het geregtsgebouw aan het Haagaehe Veer te üotterdam ten einde hunne scWdvorderingen te doen verifieeren De Curator Gouda Mr P J SNEL 22 Oktober 1875 Advokaat Allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd znn aan de nalatenschap vauwglen Mevrouw de Wed C C KROM gelieven daarvan opgave of betaling te doen t n sterfhnize vóór den 15den Noveinber 1875 VOOAAL SOMDONOEST door Mejafvrouw WILHELMINA GIPS en den Heer EICHARD HOL op Dlngsdag 26 October des avonds t©7 ure in de Grrooto Kerk te Gouda ZANGSTUKKEN Aria s van Handel en R Hol Liederen van Schubert Sdinmann en Beethoven GBGBLSTüKKEN Koor van Hilndel Toccata en Fuga van Bach Sonnate N 1 van Mendelsohn Toegangskaarten zgn 1 te verkrggen bg de Heeren G B VAN GOOR ZONEN Boekhandelaars Gouda en des avonds aan de Kerk IVi OIDES De ondergeteekenden hebben de eer te berigten dat zg van Bruud geretourneerd zgn met de uieuvste modellen van DAMES CD KINDËIUIOEDEN en al wat verder tot het rak behoort Gez VAN DEN BERG Boge O 116 Als BODEN worden soliede personen gevraagd voor Gouda en omHreken tegen mime verdiensten Alleen wordt geregardeerd op diegenen welke deugdelyke bewgzen van eerlgkheid kunnen overleggen Franco aanbiedingen onder N 2200 worden ingewacht bg den Boekhandelaar CAREL CHRISTLAANS te Amsterdam Verschc geurige HOOFDKAAS in Potjes en versche Gerookt WORST bg P HORNES op de Gouwe C 71 J M van Buuren biedt zich aan tot het leveren ran alle lOortMi van STEENaOüWWESm tegen concnrreerende Prgzen Woonplaats V ijveristraal F 1 17 ORANJE NEDERLAND OPENING DEE WINTER VOLKgVOORDRiOHTEN nit de vaderlandsche geschiedenis te honden op Maandag 25 October 1875 des aroDiJa ten 8 ure in het gebouw € tot htil des voütui Peperstraat Onderwerp Beleg van Leiden Spreker de heer H VAN DBE WERF van Rotterdam Toegang VRIJ voor Leden met Dames NietLeden tegen betoog aan t lokaal èSCent Namens het Bestaor De SeerelarU 3 HORNES ONTVANGEN de nieuwste modellen van DAMES en KLNDËRUOEOIIIV De ondergeteekende beveelt zich tevens aan tot het maken van MANTELS COSTUMES JAPONNEN enz Met achting ifek Wed j p DEN mm Turfmarkt H HlftWTEB OPENBARE VERHORING TOtRT tm Jarea aanrangebde 1 l ai Arg 1876 van 1 Hektare 3 Aren 50 CeB n IIITTERDUKS BOUWIANI onder SneireM aa f opVaüDAG290CTOW R 1875 in € DE Roos te Oudeaaler s morg9ns elf uur ten overataan van den Notai a G BROUWER NIJHOFF te Haattreeht FABBIEK M j immm ijm DE JOMIffl 4J CIV IMi O U ID EI W A T S Behisten zich met het inr teB en l a ptu n van MACHINES voor BLEEÖ MJEN 1 SSCHERIJEN enz Emser Oom en BoratpastiUen p3 te da Nafé en Engelsche Hoesttabletten Ontvangen Rgnl DRUIVEN BORSTSIROOP SnrinaamscheABROWUOOT gedroogde ABRJC QZEN en B CERVELAAT WOEST P J MELESET Voor het VERWEN van STAATSIE LEDIKANT en andere GORDIJNEN TRIJPEN BEKLEEDSEL8 van Canape s Stoelen Rgtnigen enz enï alsmede Zgden Wollen en andere Stotfen DAMES COSTÜMES MANTELS HEERE JJASSEN PANTALONS enz zg beleefd aanbevolen de op groote schaal en geheel naar do eischen des tgds ingerichte CHEMISCHE STOOIVERWERU EN Drukkerij Rnnstwasscherll MOIEEE INRICHTING voor ZIJDENCOSTÜMES LINTKN eni VAK lViNKEL C Amstepdai Agent voor Gouda en Otmtreken de heer J van de WAL Raam Q 441 Stalen zgn bg ZËd te boa gen of te ontbieden ea worden alle iniormatiën aldaar verstrekt Waar wg niet ol r Agenten vertegenwoordigd zijn worden der geëerde Clièut Ue degoederen franco terug bezot