Goudsche Courant, zondag 24 oktober 1875

Woensdag 27 October W 1742 1875 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en Onislrekeo PEEK OLOPPENBURG M ROTTERDAM ÜTRECBT SB è nieuwste Najaars en Wiflterstoffen H welke Tolcrens de l Afa fi mnrl iu i ni pH welke volgens de laatste modellen zeer smaakvol GBCONFECTIONEEBD worden Wg hebben steeds voorradig téene 6R00TE SORTIBING GEIAAKTE KLEE0IN6STDKKSH in alle grootten en slechts zeer Soliede kwalitdten als Demi Saisons Overjassen Costumes compleet Colbefts Jacöüels W Deze Goederen z n uitsluitend onder toezicht van onze FRANSCHE COüPEüÊs op ot AWie vervaarfigd ë2 Voorts ontvingen wfl eene fijne kenze in e Reisdekens Chamber cloaks Jacht en Pelsvesten PMIÜIES Süm PBBOffll EN WATEBPSOOP EEöENJiSSEN © IN ALLE GROOTTEN l de Bleuwste Cols Cravattcs Boordeo Manchetten Halfhemden 0 UITMUNTEND INGERICHT VOOR welke laatste ook op maat vervaardigd worden Aanbesteding der benoodigde LEVENSMIDDELEN en STEENKOLEN ten behoeve van bet Bestedelinghuis te Gouda gedurende het jaar 1876 op 2 NOVEMBEÉ e des avonds ten Zeven uren in het Locaal van hetQestièht de voorwaarden Uggeh ter lezing in het Gesticht van 26 October tot en met 2 November van des morgens tien tot namiddags twaalf nnn D Séaretariêf A H VAN filLLEN Oeffentllche Dauksagung Nachdem ich 30 Jahre lang von epileptischen Krampfeu in der turchtbarsten Weise geplagt wurde habe ich nach Verbranch aller nur erdenklichen Heilmittel gegen diete schrecklichen Zustande schliesslich voB AÜXILIÜM ORIENTI8 des Herrn Sylvius Boas in Berlin 22 Friedrichstrasse Gebranch gemacht und kann ich bezengen dass dieses einfache und durchaus nnschiidUche Mittel mieh in karzer Zeit von dieiem schrecklichen Zustande ganzlich befreite Mogen alle Krilmpfeleidende doch dies Mittel in Gebranch nehen und alle Zeitungen denen es urn s Wohl der Menschheit zn thun ist diesen Zeilen eine weitere Verbreitnng gestatlen Das AUXILIUM ORIENTIS ist in der That das einzige und siohearste Mittel ge gen Epilepsie und vefwandte Zustande M A SIMON Dampfschneidemnhlen und Holzteisten Fabrikant zu PWebUs Ann Ikinemtnen am der Nr 95 det tOörlüzer Anteigert vom 25 April 1875 Aanbesteding VA iiTENsunimEir Ter wille der waartieW MÖnheer THEOPHILE mjjne vronw haarhooiaiiaar was bflna geheel uitgevallen en doorHet gebruik van twee uwer flacons in den tüdvan vier maandto volkomen ceheel biJaeeroeM EotUrdkm Z imf5 t ia iJ Kan Hoogstraat Qet J DE ÖAAN Uitval van Haar Roos of Sohilvers Dun Haar Kale Plekken Pgn in 4e 8ched lL Auid Haarworm Vroegtydig Gtfls worden al deze onaangenaamheden worden verbannen doordeAMBRICAN BALM Binnen korten tjjd verkrjigt de behaiWe Huid haar vorige groeikracht d6r Franco aanvraag il 2 de Flacon gefflakshiWe 42 Blaanwe Postzegels of PoStWissel alsook op Re ur8 bij THËOPflILE HaaAnndige Kerksjirast bjjdéf Vijzelstraat 238 ile Amterdaih Öen 35 OCTOBER 1875 des morgens ten 10 nr zal door de Voedings Commissie van het gedeelte van het 4 Eegement In nterie in Garnizoen te Gouda onder nadere goedkennag vim dctt kommanderendan Offieier in de Kazerne worden aanbesteed de leverantie van RUNÜVLEESCH en VET GEROOKT en GEZOUTEN SPEK ERWTEN BOONBN GBÜTTKB8 en KRUIDENIEBSWABEN AARDAPPELEN GROENTEN en TURF © monsters moeten bg de insolirgving aanwezig zgn De vMiwaaiden liggen vui af heden ter le Sg bg den Adjudant Onderofficier VAN DE UHKOM in da Kaeerne van g oamd Korps Gotuh October Ijgïö ONTVANGEN STROOPAPIER a f 1 40 de Hdem VBE3CHE Kattentoi en gelflks verkrggbaar bfl fPr N RAAUTHAAKBaS Qoftiufen S 17 J Het adres Itcrson c s in denltaad Vervolg Na eenigszint meer uitvoerig bg het o i meest beteekenende advies te hebben stilgeStaan rest ons nog enkele argumenten op te nemen van de andere sprekers Bene geregelde weerlegging van al het aangevoerde zou niet de moeite loonen De meeste sprekers zooals we reeds vroeger ïeiden traden op als verdedigers van de school vau Juffr Hardeman die volstrekt niet aangevallen was in den zin als de ridderlgke kampioenen Mch verbeeldden Wij meenen reeds voldoende in bet licht gesteld te hebben dat men het ontoereikende van het n 1 o als zopdfcuig en niet in het bijzonder von de hier bedoelde school op het oog had Niemand zal beweren dat deze volmaakt is er is aan nlle menschenwerk steeds te verbeteren en al blijft men op hel gebied waarop deze school zith behoort te bewegen dan kaïl tr stellig veel nqg gedaan worden Maar deze gebreken waaronder de heer Kiat zoo terecht voornamelijk het gebrekkig hulppersoneel rekende bedoelden de adressanten niet dan zouden zg niet gewacht hebben totdat de tegenwoordige hoofdondarwgzeres haar ontelag genomen had alsof deze een beletsel geweest wiir tegen behoorlijke verbetering van haar inriohting Integendeel wij houden ons niet alleen overtuigd maar het is on e stellige wetenschap dot zy indeulaatsten tgd meer dan wenscheljjk was voor haar gestel geltóe heeft door de ontoereikende hulp waartian niet te veranderen viel want geschikter sollicitanten deden zich niet op En nu is het zeer gemakkelijk om met den heer Messenmker te zeggen Het hulppersoneel is zeer goed De meisjes de en examen en beantwoordden aan de door do wet gestelde eischen en er valt niets op aan te merken Dit ontbrak er nc maar aan dat men bfl een school als deze de klassen toevertrouwde aan ongeëxamineetde kweekelingen De heer Messemaker is zoo ounoozel niet als hy zich hier aanstelt Indien hy de geschiedenis der school nagaat en let op den aard der inrichting zal hg begrijpen dat het wenscheUjk is dut er steeds een paar hnlpouderwijzeressen zgn met eenige ondervinding b V m t hoofdonderwgzeressen acte eil acte voor een paar vreemde talen Dat beeft Jufir ardeniou steeds begrepen toen zg keur van sollicitanten had doch in den laateteu tgd was het bg gebrek aan sollicitanten uiet doenlgk Het zon beter geweest zijn dat men minder den lof zong van de hoofdonderwy ere3 en toosten sloeg op hare school als den roem vau Gouda en wat meer haar gesteund had tot n het nog tgd was om haar door goede secondailten de taak te verlichten en haar misschien te behouden voor het onderwgs en den dienst der ge meente Indien de tegenwoordige inrichting geen beter aanspraken had op de waardeering van de bnrgerg dan hetgeen haar verdedigers in den raad wisten aan te voeren dan zon de haar toegezwaaide lof als roem van Gouda nog bewezen moeten worden verdiend te zijn De heer Droogleever heeft herhaaldelgk hier goed ontwikkelde zeer beschaafde meisjes aangetroffen van die school Maar de vraag is of het groa der meisjes de school rertaat met genoegzame kennis en ontwikkeling om in omen tijdvoor een zeer bescltdafd meisje door te gaan De heer Droogleever is bgzonder gauw tevreden hg ziet het nut niet in van natuurkunde en die andere gedaan Wy hebben wel eens beschaafde goed ontwikkelde menschen gezien die in het geheel geen geregelde opleiding gehad hadden mogen wg daaruit de gevolgtrekking maken geregeld onderwys is overbodig men kan ook zonder dat een kundig beschaafd meosch worden Bewgzen de enkele kennissen van den heer D ieta voor het gewone peil der jonge dames van de school in quaestie De heer Messemaker heeft nog interessanter voorbeeld maar dat evenmin als de vriendinnen van den heer D iets bewgsk voor de school Hg laat zgn beide dochters vOor t front komen waarvan ééne zelfs examen gedaan heeft voor t Hollandsch Engelsch en Fransch Wy hebben allen eerbied voor den vadertrote van dit raadslid op zgn beide webnderwczen dochters Maar wg vragen alweder Is de school van Juffrouw Hardeman bestemd om onderwgzeressen te vormen voor het lager onderwijs Kunnen de goede resultaten bg de acte examens waarvan de heer Lalleman sprak ook het gevolg zgn van de goede nommallessen De heer Messeniaker weet ook bg ondervinding dat de jonge dames die examen doen in vreemde talen dit niet doen als zg de school verlaten niuar ee lige jaren later als zg by de leeraren der h burgerschool zich door privaat lessen daarvoor beKWaamd hebben De heer Messemaker h udt niet van geleerde vrouwen Wg ook niet en de adressanten waarschijnlijk evenmin Maar wijgelooven dat de heer Messemaker met nog meer vnderlgk welbehagen zgn dochters zou aanzien indien zy haar epli im aan eene h burger chból vow me jl arii aMm i twMwl wt Bnig inzicht hadden gekregen in dat gehe le veld van menschelgke kennis en wetenschap dat nu voor haar een gesloten boek is Wy koest ren volstrekt geen vrees dat hg zich in dat geval zou ergeren aan de geleerde vrouwen die hg in zgn huis had want dat zouden ziJ ook niet geworden zyu aan eene h burgerschool Wg voor ons zyn van meeniug dat op eene school als de bestaande alle dressuur voor acte examens behoort te zijn uitgesloten Dit is naar wg gelooven dan ook altyd het geval geweest De meisjes die lust hadden voor acten te werken waren eene soort hors d oeuvre die eenigszins ah kweekelingen werden beschouwd en voor wier opleiding buiten het gewohe onderwgs ein gezorgd werd Maar ook indien deze vfi ie van werken overdreven wordt ontstaat er een begaald gevaar voor het gewone ondenvgs eene lange Igst van geëxamineerden is geen bewijs voor de dcugjlelgkheid maar veeleer van een gehiek in de inrichting van eene school zooals die van juffr Hardeman behoort te zijn AUeeu een directrice van het gehalte als de tegenwoordige kan en dan nog maar mi sohien op den duqr aan de verleiding ontkomen om te schitteren met de zoogenoemd voltooide educaties die alleen verkregen kunnen worden ten koste van de hoofdzaak waarvoor dergeiyke inrichting in het leven is geroepen Zelden is de heer Messemaker die anders in zgn adviezen veelal blijken geeft van gezond verstand ongelukkiger geweest in zgn argumentatie dan bg deze discussie Hy is ons bepaald tegengevallen De zuinigheid en de zucht om in overeenstemming te blgveu met de publieke opinie heeft bg hem de wgsheid bedrogen Waarom zich uiet bepaald tot zgn laatste argument dat hg den h r Droogleever nazegt Rioleering goed drintWalier gaan vóór Daarover kan men in qjpening verschillen maar er was lan geen aanleiding geweest om de schouders op te haleH over zulke nietszeggende redeneeringen als we hierboven hebben doen Uitkomen Den heer Lnijten behoeven we na het bovenstaande niet veel meer te antwoorden Een enkelevraag betreffende het hulppersoneel Wie betwist dat de school goede hulponderwgzeresaen geluld heeft en dat de tegenwoordige hoofdonderwgzeres den tact heeft hare secondanten metgver voor studie en liefde voor haar vak tebezielen Immers niemand Maar die 9 dames tegenwoordig hoofdonderwyzeressen het getcd kunnen we niet controleeren waarvan de heerL spreekt waren geen jonge dames zoo vande schoolbanken aflcomstig die niet of ternanwemood elders ondervinding hadden kunnenopdoen Men had toen ruimer keuze en wistgoed te kiezen De persobnlijkheid van de directrice deed de rest bggestaan voor de vreemdetalen door de leeraren aan de h burgerschool wist zg uitstekende onderwgzeressen te vormen die thans een goed figuur maken in de achoolwereld De heer Lugteu noemt er eene in debelangrgke gemeente Delft Wg kennen behalve deze nog oud secondanten van de schoolvan juffr Hardeman als hoofdonderwgzeressenin de nog belangrijkei gemeenten van Amsterdam Rotterdam Leiden Groniu en MaV wat heeft de gemeenteritai laan om rulki goede onderwgsïrachten h r nouilfii ♦ eru te krggen Immer nul f Tol trdkt geen kwaad van detege Ufxndejrwg zeressen die miischicj alkn li ft öm metterlgdeven bclftt te wordea tist beweren dat haar de ondervinding ontoi eekt Me vroeger een vereisehte was urn aan deze school I werkzaam te zijn Wil de raad de school de roem vaa Oooda Istea blijren laat hg dau wat mulder scheutig wezen met woorden nnar laat het met daden blgken dat men niet alleen rekent op de goede zorg der hoofdonderwijzeres alleen van wie men weet dat zij in het belang der kostschdol verplicht is opofferingen te doen voor goed hulppersoneel Ten slotte een enkele opmerking otntrent het vermakelgke denkbeeld van den heer Droogleever om de meisjes bg Juffr Hardeman in dehoSshoudkuude leu speciaal in de kookkunst te doen onderwgzen Ware de heer D niet een zoo achtenswaardig lAan dau zouden wg ons veroorloven een loopje te nemen met deze sympathie voor culinaire begaafdheden Wg moeten ernstig blijven en vragen alleen Heeft de heer D wel eens gedacht over de nitvoerbaarheid van zgn voorstel op een stads dagschool Het geheele denkbeeld verwondert ons van den heer Droogleever Dit gemeenteraadslid neemt niet zouder eenig welbehagen het voorkomen aian van ouderwetsch te zgn Nu is onzes iuziens terecht st eds de oud HoUandsche stelregel geweest dat de meisjes thuis onder het oog der moeder het huishouden en de kookkunst leeren onder de schooljaren door en meer bepaald nadat zij de school verlaten hadden en nopit iSj er over de mindere kennis vau die eigeoawdiiT vrouwelgke bezigheden bi Nederlandsclie viouwen geklaagd Mocht er iets aan ontbrekfu dan is de tegenwoordige school niet de plaats om het ontbrekende aan te vallen Kennis VAn natuur en scheikunde van staathuishoudkunde en boekhouden aangeleerd met het oog op haren toekomstigen werkkring zullen het meisje dit kunneu wg den beer D verzekeren meer geschikt makei om deze geheimen in koi u tijd van hare moeder af té zien Wat te zeggen van sommiger heweringeii omtrent de gezindheid en bedoelingen van de onderteekenaurs van het adres van adhsesieaau het oorspfonkelglf voorstel Iterson De heer Luijten heeft verwarring van denkbeelden opgi merkt bg deze tweede adressanten adres Robette c s De heer Messemaker zegt dat de heer