Goudsche Courant, woensdag 27 oktober 1875

Hoogendjiz 0 o f oogstmnt o a niet mat wat hy teekende schoon er iu het adres zie verslag no 5 met ronde woorden om eeue flinke inrichting van middelbaar onderwjja gevrae Wordt De heer Re ny kent er die machinaal geteekend hebben Ook de heer Snel heeft derc ljik misverstand opgemerkt Wij zeggen alleen dit Wy beklagen raadsleden die zoo zwak ter been zyn dat zij altijd bij het publiek steun moeten zoeken vóór ig van wal durven steken te meer bekliffen wjj ze nn et hier een publiek blijkt te x dat nieÉ begrgpt van hetgeen het zelf zegt te verlangen dat zelf erkent machinaal te hebben geteekeud op duidelyk geformuleerde adressen Misschien strekt deze ervaring tot fenezing van den raad Kan men steunen op iet gekrookteriet dat van deu wind her en derwaarts bewogen wordt Wij mogen niet eindigen zonder een woord van dank aan den heer Kist voor ijju steun aan de goede zaak Zyn adhaesie kan t ons voor niet ain amore te zjjn maar alleen geboren uit den wensch om zich te schikken in het onverragdel jke Doch tegenover de andeten steekt hg gunstig af Wg zgn hem dankbaar schoon onvoldaan Hieraede eindigenwij Na deze discussie ooknog die over de al of niel handhaving der kostiichool na te gaan last ons niet Dat we hetdaarop gevallen besluit betreuren en ons eroververbaasd hebben behoeven wjj niet te zeggen Wg hopen dat het deti raad geen aanleidingmoge geven om er berouw over te gevoelen Hg heeft zich meenen wg vooral te wachtenvoor de verleiding om met het kostgeld der buitenmeisjes goed te laten maken wat de stad uitzuinigheid nalaat Misschien is de verklaringTan s raads houding in deze te vinden in denImisbakken stelregel Het is gemakkeljjk riemensngden van andermans leet B Sa ZeUmf meldt dat het antt oonl door den fleiersoben Konmg gege en op het ingediend verzoek bm ontslag de gezamenIgkeminiMecs laor hem zMv n werd gesteld e i geiohreren Hiervan lijn 10 000 SOu Tlf i dTbargemrester 8015 in gMal een afschrift daarvan te d n toeko en om het aan de pui raa het Raadhuis te doen atiezen en op de gtbraikelijke wgze te doen Mnplakken De Belgische Kamer zal den Un November door den Koning in perwwn d a met eene troonrede wordea geopend BINNENL AND GOODA 26 Ootober 1875 Bg kon beslait is het by besluiten van 6 Deeember 1851 StaahUad v 149 en van 30 December I86 Slaatiiltttt a ii4 ingestejd eereleeken tot belooning van eerrollen langdnrigen werkelgken dienst by de schutterijen toegekend o a aan J de Vos serg sa 6 H de l etr muzikant beiden bg de dd sohattery alhier Naar ons geineldt wordt zyn op de voordracht voor ingenieur fan Synland door dgkgraaf en hoogheemraden geplialst dr K F Van Dissel civiel ingenieur thans werkzaam bg den aanleg van Staatsspoorwegen te Rotterdam en J M Telders indezelfde betrekking werkzaam te Amk m De jaarwedde voor deze betrekking wordt voorgesteld op éSOO 8 jaars plas reiskosten N R a Als een waarschuwing voor de winkeliers diene het volgende Oeposseerden Vrydag nnnidilag kwam bg den koopman in naaimachines Hendrik Lamme aan de TarTmarkt alhier een vreemd manspersoon die veel op een schipper gdeck voorgevende chef machinist te zijn en voor een zeekapitein die in hrt hotel de Jonge Rraafir te Amsterdam gelogeerd was twee naaimachines moest koopen die tegen reabonrs aan voornoemd hotel moesten gvonden worden Lamme zeer in zgn schik liet er onmiddelijk eeri paar aitzueken trof al zeer spoedig acooord met den vreemdeling en bestelde onniddelyk een paar kisten om ds naaimachines In te pakken en weg te zenden Intusschen verzocht die vreemde persoon voor den dienst die hg Ltmme bewees een kleine belooning waarop deze hem la gaf rer olgens naar het spoor brooht en onderweg nog tractrerde In tgda is bat nog ont lekt dat de vreemdeling die lioh al zeer spoMig uit de voeten had gemaikt hem bad bedrogen zoodal de machines niet verzooden zyn BUITENLAND Uiiitciilairdsch Overzicht VolffFna som nij h in den Franschen ministerraad besloten om de kipswet onmiddeMyk by de opeuing der kamer aan de oide te llen en van de aannentnjf der arrondiseementsrerkieain erne kabiaeiiqaaestie te naken Hoe dit e rjjaen is met Dufaure en Say s sympathie voor de linkmyde blykt niet fiebalre de republiki ii chg rede ran Thiers is de bonapirti tische t4espriiitir ran Ruaher aan deCorsl lanen het kaofdondrrwerp der Fransche politieke beschonwln n De bittere toon tegen de repnbliiceinen en zyn ilvsllen tegen de nieuwe constitutie kwgiseii dat zijn party zich den grond voelt ontzinken Ut Tout laat tick Over de rederoerinK van den beer Ronher alt olgt ait De oitdrukkingen van hevigen haat waarmede de heer Ronher over de repabliek spreekt mogen wellicht alleen ten bewyze trekken dat hy de toenemende kracht der repabliek vreest Da vrees is werkeigk niet ongegrond want Ikeo dag ran haar bestaan Baakt de republiek sterker Zg beeft aan Fiattkryk een diepen vrede grsobonkeo en eeiie welvaart even groot nis onder het keiierrgk De kapitalisten hebben alle vreea voor den naam republiek laten varen De Tmet Toegt er bg In de Nationale Vtrgadering ertegonwoordigt de linkerzgde erec goed den rgkdom an het land als de rechterzyde De heer Roaber mo c dergelijke opmerkiitgeii achterwege laten ry r yn ran üoog gewicht voor eene jniste beoor deeling an Frankryks toekomst De laisterrgke en bartelyke ontvangst van den Duitschen keizer te Milaan gaat alle verwichting te boven De grijze Wilhelm reidraagt alle drakten Boo goed en de hem wachtende werkzaamheden zyn 00 Mirgk dat men dat gterrn gestel bewonderen moet i e njéoitilfw Uniierwl rerukert in slrgd net andere bladen dat de Regeering hetdfakpersontwerp samengesteld door Oahure en gewogen door Bnifct anaiUdellyk na de behandeling van de kieswet aan de orde nu stellen Op deze wyte zou aen van den staat van Meg nog ontheven raken voor de alge eene verkiezingen een aanvang nemen J e Daiteohers Uyten steeds klagen dat de Ryksdag ia de eente dagen niets zal hebben te doen te meer daar het plan bestaat de sienwe belaqtingontwerpen niet Ie behandelen voor de Begrooting if ingekomen en men derhalve een oordeel kan vrlfen over de alof niet noodzakelgkbeid van nienwe belastingen Bismarck wordt niet voor bet midden van de volgende maand te Berign verwacht eu tal derhalva ook de opening van den Rgksdag niet bgwonen De Mtiocbener bericktferer van de Biat tmd Door den heer ur A 8 van Nierop lid van den gemeenteraad te Amsterdam is aan die vergadering het voorstel gedaan ora orer 1876 te heffen als gemeentebelasting iO opcenten op de hoofdsom der belasting op het recht van successie en van overgang wnarvan de opbrengst op ongeveer 180 000 geraamd wordt De leden van de eerste kamer der Staten Oeoeraal zgn ter vergadering bgeengeroepen legen Dinsdag den 2den November e k des avonds ten acht ure Do tr de centrale anti rerolutionairekiesvereeniging Nederland en Ornjt te Haarlemmermeer is voor de tweede kamer eandidaat gesteld mr F i i baron van Heemstra Door de te Utrecht bestaande Maatsebappg tol verbetering van woningen Voor arbeidenden en min rrmogenden zullen aan de bewoners die zich door han gedrag en goede betaling hebben onderscheiden geldelgke uitkeeringen werden gedaan gelgkstaande aan het bedrag van een of meer weken huar tol zes toe Vooridnreud Mg ren de aanvragen om woningen van boveagenoemde Maatschappg tóotos i nemen dat onmogeigk aan alle aanzoek gevolg kan gegeven worden VVegens de steeds stijgende prgzen van den grond wordt het bouwen moeielljk daar de hanrpryzen te koog zouden moeten worden Apollo s leden hebben zekerlijk in de laatste plaats te klagen over gebrek aan openbare oitvoeriagsn De kleine contributie stelt den toegang open tot verscheidene byeenkomslen waarop de werkende leden aan hnone stadgenooten tooneii hoe ver ze gevorderd zyn in de beoefening det schoons kunsten waaraan Apollo ziet wgdt Zondagavond riep Kunstmin bovengenoemd eden weder tot zich en van daar dat dien avond eeMantal dames en heeren gewapen I met Wn diplj a want in een zoo uitgebreide gemeente als CaBada is t natunrlgk onmogeigk de leden van de niet leden te kannen onderscheiden oi k al ware de leden lgst bg den ingang der laal aanwezig I den Bleekersingel passeerde om aan de opro ping te voldoen I e zaal was dan ook goed bezet Het publiek w rd vi rw Ikomd met het soldalenkovr nit de UEiLiakiLiE CiNTATi van B Hol den man die heden avond in de St Janskerk zich ui doen hooren IJadat voorts een solo kwarIM en no 3 van het programma waren gezongen werden da gai liohteu itgedraaid Waartoe vraagt ge Om ons een reisje te doen maken rondam de wereld tg het dan ook niet in 80 dsgen m a w om ons dissolving viewsie doen genieten Wg zagen AtheneFontsinebleau Cairo t nuar Como Milaan enz enz Wy woonden den braad van iondeo s Tower Jerazalems verwoesting en de schrikwekkende veroietitiag van de Flora by Zoo nu en dan aoobt het zafr doelmatig twetea dat bet onderwerp der view voonit gaannoaaaard werd Nadat de earate afd geëindigd was en men elkander weder kon aanschouwen werd er een paaia geannonceerd waarin ieder als gewooolgk zich haaatts ook kastelein en beJien en wat te doen te gerea De 2de afd werd weder mei het zingen van eenige ars geopend om daarna we ler tcwgl een dispi duisternis rondom heerschta aan de hand der Asstrrdamsehe kunstliefhebbers de rais te hervatten a naar verre oorden te worden heengeleid wurng tot afwisseling ook aru paar buiseiyker views te zica waren als een knikkend eoarautenlezer en e a ratlenetend man Het geberi eindigde met vcrsokillende stataetlea en kleurspelingen Wg hoorden ia onza baart het bejammeren dal da toegang voor kinderen verboden was daar het juist voor hen aardig zou geweest zgn wy deelden die opinie gedeeltdgk maar morteo Ullgkheidsbalie vsrBelden dat den vorigen avond t zelfde sdioowtpd aan de kinderen was vertoond De in de taal kaersohende duisternis noodzakelgk voor de dissolving views was een geschikte gelegeu beid om te doen tien hoe beleefd het Ooudselis heerenj ubliek is Ontelbaar toch waren de gloeiende sterredes die in deu donker hel schitterden en dia t bestaan van aangestoken sigaren verrieden ni tegenstaande iedrr op de muren der zial en op t programma van den avond had Boeten leiea dat er iel gerookt mocht Wordea In ern bgeenkomst met zoovele daBes in een taal w lar zoo straks gedanst lou worden mocht aua veronderstellen dat de heeron vrgwillig ook to der uitdrakkelyk verbod huU sigaren in deu zak zoadea houden Apollo s bestuur darfde eohter niet rekeoea op die vrywillige beleefdheid maar bepaalde nog uitdrukkelyk dat er niet gerookt aaaaht worden Wat te denken vaa dat gedeelte dat groot gedeelte van het heerenpubliek dat én beleefdheid én uitdrukkelijk verbod in deu wind slo en er dapper op losdampte P Maar tevens wat te zeggen vaa een beitnai dat beiwliiigen ternèérschryft en te niet weel te handhaven f Ten slotte dient vermeld dat het publiek in de varjiehle zaal deftig en gedwongen iu de donkera zaal zijii gewone vrijmoedigheid terugkreeg welke zich uitte in liedjes of deaoljes toeposielgk op wat men tag Zoo klonk by het portret van Willem II t WilhelBUS bg den rattenetende aan oaKlat t zoo lekker is ent enz zoodat op dit conoert naast t officieel programma ook aen geïmproviseerd pra gramma werd uitgevoerd De opbrengst der fokaliin is tot ira toe vbir dagemeente Deventer nog niet Inkratief De oorzaakhiervan is dat de gemeente niet in t bezit is vaaeene goede mestplsais Met het oog op de te sleeh ten restingwerken en op de bealissing van deq raadorer de vraag of hel tonneiistelsel daar voor goedtal worden ingavoerd zyn B an W voornemens den raad een voorstel t doea tot kat aanleggenvan een groote mestplaats op eenigen afstand vaade stad waar gelegenjieid lol zyn da fskaliéa langïhet water te traiis porteerea ifl Kt Ct Staten OeneraaL Twskoe Kaueb Zitiingaii van 23 eu ii October In de zitting van Zaterdojg is door de CoBaitsis van onderioek der regearingsinliohtingen op de adrssaen tegen de biskende overeenkomst met de Rgnspoor rapport ai ebrsoht Da meerderheid stelt voor dat door dia overeenkooMt het algcaeen behing niet bahoorlgk is behartigd De aiaderheid drukt het gevoelen uit dat bet na al het vroeger gebeurde verkiesigker ware geweest als de overeenkomst wsi aangegaan onder jiet voorbehqud van go keuring der staten generaal De dag der berfidslagiog hierover tal nader bepaald worden Uitvoerige beraadebigingeo tyn gevoerd oter de lijn Breda s Bosch in verband aet twee amendementen tot verandering der richting en een van den beer Harinxma tot het schrappen dier lyn De minister heeft de amendementen bestreden en het laatste doodend voor de wet geoooBd Na diseastie is deze lyn ec de Ign Grouingeo Delftjjl aftebm Md In de zitting van gistaren zgn de disoassien geopend over de nieuw voorgestelde lijr en Bg het voorstel Leiden Utrecht beeft de heer vsn den Üerch van Heemstede die Ign verdedigd nit het oogpunt van billykheid voor de Bijnstreek rn hitte bewoneis Hgwilde den weg over Leiderdorp en Oudshoorn De minister Heemskerk heeft de Ign bestreden als zgnde een cooourrreerende Ign met Leiden Woerden Datzou Biet biliyk tyn De minister heeft tevens betuigdde volkoaene en onbe lekt goed troo w en loyauleitvaa de kh Sloet eu de Bordes en de volkoaen kennis van zaken woaraede de Leidsche geaeenteraad aen zeer weinig bezwarende verplichting op zich heeft enoaen Bg de indiening von de onteigeningswet Leidrn Woerden en die voor de verbinding fan hetfemeenschsppelyk station te Rotterdam naar den Rgnspoorweg zal de Kaaer over de laak in horen ganaehen omvang kunnen oordeelen en dan hoopte de ainitler zoa de Kaaer even denken als ky Ook de varige Ignen heeft de ministar bestreden i Uit het verslag der eoaaisaie van rapportenra over da kiestabel bigkt o a dat de meerderheid dier coa issie het haar plicht achtte bij haar eind veralag een oaendeaent te loegen waarin tg gepoogd beeft da 3 nieawe kiesdistrieten te verkrggen met de ainst Bogelijke veranderingen in de bestaande tabel Die aieuwe dialricten zgn Apeldoorn Woerden in pUota van Loeaen en Bergen op Zoom Ter verkrijging van het hoofdkiesdistrict Woerden worden daaraan ifgrstaan door Utrecht de gemeenten Looa lrecht Westbroek Tienhoveo Maarason Maarsseseen Breukelen 8t Pieter BreukelenNijenro de Rawiel Loenen Vreeland Loenersloot Nigtevecht Aboonde Proostdjj AbcondeBaambragge Laagniekoop Has zuilen door Gouda de gemeenten Woer den Langrruigeweide Papekop Zevenhoven Rietveld Waardff Itarwontswaardrr Mijdreoht Wilnis Zegveld Kamerik Kockengen Harmeien Linschoten Veldhuizen Willeskop Hontvoort Sncire vaard Vin krveen door Uaarleaarraier egeB ente Uithoorn Haarleaaerarer wordt n et seha lelaos gesteld Utrecht ontvangt van Tiel Doorn Driebergen Rgsenburg Werkhoven Odifk Tiel ontvangt van Ciorinehem dat niet schadeloos gesield wordt Hsaften Gonda optvangt an Leiden de gemeenten Benthaites Hazerswgade Oudshoorn A Iphen Zwaa Berdaa Aarlondcrveen van Rotterdam de geaeentea Kralingcn Bergscbenhoek Hillegrrsberg Leiden van Delft de geinteii n Stompwgk Voorburg Vear Zegwaard Zoeterarer Rotterdam ea Delft worden niet scliadeloaa gaaleld Voor de ainstaande her tvergadering van de Pro vinoiale Staten in dit Gewest lijn een aantal onderwerpen en bescheiden ter behandeling aangewezen nerst alle van weinig belang Na de gewone kennisgevingen tan de koninklijkeiMshtiten tot ifoedkearing van besluiten in de toaervergaderiog der Staten genomen en overlegging van andere bescheiden koasen op de agenda voor ter behandeling lo eene missive van Ged Staten betreffende het nader aan de Staten in te dienen voorstel aangaande bet geta e i de betoldiging der aabieaaren die in bet vervolg Voortdurend ter bïésohikking van den Uoofdinganiasr van den Provincialen Waterstaat in ZuidHolland zallen worden gesteld en hunne instructien Ged Staten deden het voorstel han ten deze diligent te verklaren totdat de Regeering omtrent de overname door het Rgk van al die werken o gedeelten van werken die nog ten laaled er Provincie zijnen inmiddels den provincialen waterstaatsdienst alsnog te bestendigen op deu toet waarop die dienst vo6r 1875 is geregeld 2 Voorstel om op het adres van de heeren mr F A van Hall te Utrt oht en P M Montijn te Gouda verzoekende subsidie nit de provinciale geldmiddelen ten behoeve der door hen voorgenomen droogmnkmg van de piassen onder Keeuwijk nog geene beslissingte nemen aangezien de Regeering ook thans omtrent de aanvrage om canceuie en rijkssubsidie nt g geen besluit heeft genomen Ontwerp beilait tot wijziging van dat dd 10 Jali 1874 waarby o a voor zoovee hel aandeel der provinoif aangaat aoobtiging werd verleend tot of eraohrijfing ten naaa van den polder Prins Alexander van e ta deel der afkoopkas van Spiegelniase Voorstellen tot wijziging van het tarief voor de Müng van sluis en doorvaartgelden ten behoeve dezer provincie aan da Mallegatsluis alhiar Subsidiën ter tegemoetkoming in de kosten van bet lager onderwgs zijn gevra d door de gemeantebesluren van Nieawe Tonge Ouderkerk aan den IJsel Charlois Groote Lindt Rhynsburg en Moordrecht Ten aanzien van twee dezer adressen is het oordeel van ged staten bekend Wal Ouderkerk betreft wordt voorgesteld dat de staten als haar gevoelen aan den koning kenbaar te maken dat aangezien de tweede openinre lagere school welkeer oprichting in die ge aeaot ui plaata hebben aog moet wordea gebouwd en aerst waaneer die school tal lijn jj gebrnik genomn de daardoor qntstaande vermeerdering der alteen ten behoeve van het openbaar lager onderwijs in geuoeade gemeente met juistheid kan worden beoordeeld de vergadering zieh nog roorloopig haar oordeel wenscht voor te behouden oatrent bet verleenen der aangevraagde subsidie Op den Groeneweg alhier stut een kutanjeboom die dit jaar foor de 2de maal bloeit Mrn leest in de Bajum van 22 dezer Van den Moerdijk reroemeu wij dat ds Koeken tegen Dinsdag 19 Oktober a t weder te Breda is gedagsaard tot foorttettiog van hst proces Aangezien hij het niet verscbgaen al worJt hij natuurlijk bij verstek veioordeeld Daarop volgt eens publieke verkooping van al zijn roerend goed En dan Dan zgn wjj aog evea ver want het arohiel heeft men daarmede niet Men zegt dat een der predikanten der rechteinnigea richting in het Herr Gem onlangs den wensdi aitle dat men hem of i gerust aoest laten doen vergeten saet aen slag i een einde aan de zaak auken Toen de Baiuia dit bericht vermeldde was de da tum van 19 Okibber reeds drie dagen verstreken Omtrent den verderen afloop dezer zaak ia ons nog niets bekend voegt de St hierbg De Raad der gentoeote Veendam heeft besloten ll a begrooting voor den dienst 1876 een post van 500 uit te trekken voor eene op te richten aabachtsschool op kleine schaal Te Wilnis werd deu 20en dezer eene piaatf verkocht genaamd Kerkzigi welke sedert 1765 door denzelfdeii stam genaamd Brouwer bewoond werd Door den grootvader van wglen L Brouwer op 18 Maart jl oserleden werd de plaats ter grootte van 23 beet DB cent in 1755 gekocht voor 800 vrij fan transportkosten enz thans heaft zij bij publieke eiliog buiten de kosten opgebracht 46850 Te Amsterdam worden tegenwoordig met het Lietnurstelsel eisereer 100 falen laecalien daags verzameld Tut heden heaft aen das gedurende dit jaar Vijiüd vaten verkregeu waarran er 4677 tot den gemiddelden prija van S3 cents per vat werden afgezet en ongeveer 25 000 onlerkoopbaar wareii en op stodskosten lot buiten de bebouwde kom der gemeente moesten wordea gebracht Het wegvoeren der onrerkaopb ire fieealien kost de gemeente ainstens 17 Va eent pn vat in ptaata tfwa vaa en voordeelig sildo van I M6 leveren de faecalien eaa nadeelig aaldo van 750 op Naar wij vernemen werd dezer dagen op lost vande Justitie te Gorinchea tegen den aldaar woonachtigen winkelier in galaoteiieën B een proces rrrbaal opgemaakt ter zake het ferkoopen fan uitheemsche geoeesaiddcleii met de noodige gebruiks aanwijting Het golden hier de zoogenaamde poduphyllepillen van Pearcy voor lyders aan verBtoppingen Kene daarbij in beslag genoaeil hoeveelheid dier pillen zal scheikundig aoeten li orden onderzocht UJD De Justitie te Breda heeft een onderzoek ingesteld omtrent de oorzaak van het ofcrlijdfn van e n zesjarig knaapje dat volgens gerucht gestorven z m zgif tengevolge van een slag dien het kind met eenatok op het hoofd roa zijn toegebracht door eender kweekelingen aan de tweede openbare schoolaldaar Het lijkje is naar het garnitoeoshotpitaalvervoerd oa door deskundigen de oorzaak van dendood te doen ops poren De 99ste algeaeene fcrgadering van de Nederlandsohe Maatschappij ter bevordering fan Nijferheid en hel daaraan verbonden congres zullen op den tweeden Dinsdag van Juli 1876 te Derenter worden gehouden De Dnitsche afgevaardigde dr Braun kwaa op zgne laatste reis naar het Oosten met een e Turken in gesprek over het beteidei van koffie DeTarken kenden onze Europeesche koQe en vonden haur afschuwelijk Toen dr Braun te kecneh gal dat ook hjj aan da Turksche verreweg de voorkeur gaf werd hem ge raagd of hij wel wist hoe deze tiereid werd Dr Braun kon deze vraag toesteaaend beantwoorden en deelde zijnen aedereizigers mede dat hg die Icennis te danken had aan eene reisbescfarijfing tan deu groeten Mollke die reertigjaren geleden in Tarkeie vt rtoefd had Algemeene rerwondering i t zulk een groot agha ook dit wist volgde op die aededeeling maar dr Brann vernam later van zijnen gida dat de Turken bovendien onder elkander geiegd hadden Wat zgndie on oovigen toch schrikkelijk dom Nn heeft hnn groote Moltke hun reeds veertig jaren geleden verteld hoe men j koffie berridt eu toch hebben tij het na nog niet begtspea Die liadeu tija voor geena baebaviag vatbaar Te St Oaer ontsnapte een kranktinni ce Ua BMtveel moeite naar het hospital waa gebraoht nadathij heitbaaldflijk gepoogd had zich hst leven te benemeh Hij slaagde er in op den toren van een waschiuriebling te klimmen en handhaafde zich daar van Vrijdagiiaoiiildag tot Zondagavond Hij trotseerde alles rermaniugen om naar beneden te koaen wierp iedereen die zieh tot hem waagde aet steeaeawelke hjj van een schoorsteen had gebroken kwetsteeen soldaat en een geestelijke aet deze pnjektidaa weerstond de waterstralen die door de poapiciaaphem werden gericht maar at geregrid hét tan dat men hea liet ophijschen omdat oua dea aantoch niet kou laten omkomen De nachtea htaehthjj door in een achoonteen Een slaapmiddel iuhet eten gemengd had op hem geen infloed daarhg het onmiddelijk uitbraakte Een pistoeiachotwondde hem aan da schouder toch bleef ky hardnekkig weigeren naar beneden te komen daiykviel hij waarschijnlijk door aitpotting door eenschoolsteen wairin hg voor deu nacht intrek hadgenomen op een tolüei waar de politie tiah vanhea aeeaier aaaklc dooh alweder niet toader degrootsts aoeite Voor November too meldt eea partiraliersekrijvaa uit Indie zgu reeds drie ooaplete Waljons aanga weten om van Java naar Atchin te warden overgavoerd zij zullen aldaar tot vliegende colonnes wordea geformeerd oa alle vijand a versterkingen en ackaUhoekeu rondom KotU Radja en onze andera fortenen sterkten te vernielen en eerder den vyand iifbreukte doen De bezetting totals ty thans is tal daaroaniet worden fcrwisaeld Ons koloniaal leger talaldns in de gelegenheid worden gesteld een eindete maken aan het werk door generaal Van Swietenzoo luisterrijk begonnen BU In druk is versohenen ds water looooMtiaf eea Nederlandsche uitvinding liatrefEende het fcrvoer te water met gelgke snelheiil als op de spoorwegen door dea heer A Huët ingciiiear leeraar aan da Folytecbnische school te OeUk De uitvinding beeft ten dnel oa do scheepvaart en stoombootfaart dezelMe snelheden te ferzekeren bg het gebruik fan een kleiner foortstuwingsverma gen of ook bij gabcaik van ketielfde foortstairings veraogeo grootera snelheden te doen verkrijgen U t middel waardoor dit doel bereikt moet worden bestaat in het gebniik maken van holle aan alle tydeu gesleten drjjveude cilinders ot andere OBWsnteUngaligchaaen die voorzien zijn fan aaa beide aindea nilstekeude aaaen waarmede zij dwara aaa f oodar bat schip worden bevcatigd op toodaaiga wjjzc dat het gewicht van het vaartaig door het drijffaraagan van de eilindera wordt gedragqn co dat tevaaa da oil inden de vryheid behouden om hun assen rood te wentelen evenals de wielen onder een wagen Het aantel vaa deze drijvende cilinders en kannaafmetingen moet foor ieder vaartaig ia bet bi aoader worden bepaald en het schijnt duidelyk dat own door een eenvoadige berekening de intuhting tóókin treS en dut het faartaig beladen zijnde de cilinders nog utet tot aan ban assen worden onder gedompeld I Wordt na een alioo ingericht faartoig footthewagen hetzij door wind stoom o op welke wijze ook dan tullen bij die foortgaandebewegiDg dedryfcnde cilinders die het raartuig dragen door den legenstend der wrijf ing watei langs hnn appervlakt a een wentelende beweging rerkrjjgen lu beginsel over eenkonutig met de omneiiteling fau de wielen vaa gewone wagens te land Vaartuigen op deze wgze ingericht zallen dus bij voortbeweging m het water niet meei den tegetfstand der slepende maar dien van de roUeade wrijringonderfinden i het foardeel van deze laalsie barende eerste komt hun dus ten goede en het gerolgdaarran s dat meteen minder foortstaniiigsvermagen deze fde snelheden uls vroeger tullen kunnen worden lereikt of met hetzelfde foortstuwingsrarmogen groolera snelheden zalleu kunnen worden verkregen 8t Laatste Berichten BerlijD is Oct D Keiisr is hier angekomen D4 Nt rdd$utthe AUjemêiM ZtUanf aeldt dat de Keizer tengevolge der ooveraijdelyka inapai ning gedarende tijoe reis verhinderd tal tijo den Rgksdag in persoon te openen Volgens een telegram fan den Psrijlsthaa aorres pondeut fan de ffatioiufl Zettung die iXftiaanschefl aangelegenhedeh gewooiilgk goed is ingelicht moet men in Madrid zeer spoedig de forming faa een nieuw Kabinet doqr Cinp as del Castillo tegemoet zien daarop zou de Koning met Jorellar naar het leger gaan