Goudsche Courant, woensdag 27 oktober 1875

VrUdag 29 October N 1743 1875 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken m wmoofm AGENTEN voor GOUDA en OMSTREKEN SLOTEMAKCR Co Mineraalwater Fal rieli VVcst IIavcu B o 1997 Ontvangen Nieuwe BESSEN G ENJEVER Allen KEEL BORST tnm Turin 25 Ooi Van den Keuer n Da ilsohUuil IS hut olgenile lelejjram oul ang u f Umm U Oct Op het punk an het Ilali iii cjie Kroodgebied te lerUteu betuig ik deq Ku ing yo dank oor de warme eu artelljU outtnngst Ooae saaeakaiiist waa een historisch moraenl omdat w j beiden aan hf hojfü slaan wn eeu Land elka en bed hot rraiiltaal is van eeu laiigdurijjeli siryd l e koniufc beeft hierop geantwoord dat hg s Keizer oel i ouit zal efijrteB ütidni aldus gaat het 4 leKriui foort lua wy d or de rootsienigheid eruepeu tut eiviillju eener j elylie taak eu beiden Jituiueu ivj OI S in een goed resuItMI verheugen itm gelukbtid an itie zul er nog Beer toe bij4rag a de buuden der M ieudsohap cauwrr toe Ie 4ri ii NGEZONOEN Katerdag a oiid was hel oor de leerlingen der IJjmiiaatieksehool ter preliig feest De heer Steen h fg i n I hitd hun veriooht in de sociëteit Ons jCBoegen te komen om laar eenige tableaux te len die door hydro oxijgeeti gas verlicht zoutten worden Te hatf e cu waren waren raim 500 kin dtrm der versfhillende seholfin tegenwoordig benevens verscheidene oudirs Ook Ae sohöolcominissiejaf door iare tegaimoordigheid blyk van hare tielaojjstelling en ingeaomcnheid Nadat de hierlingen der late Aroienachool een paar aardige stukji s getougtD ddeu traden ta tuintigtal meisjes op hetXcoueel die 4oor het iilvoerea der bevolen bene Vn aitstikende onderwijs van hun onderwijzer lieten zieu Daarna kwamen da dissolving views doof den broeder van den heer Steenbergen vertoond uaarvu vele teer sohooa en alle een zeldiaamgenoegen 4 de iii deren veisohafleu Na de pauzehooide men andere zeer lieve zangstukjes en ag m B het gjrnnattitcfae touwlje springen der meisjes Daarna weid bet vertooneii der lableiiux voortgezet Xe bal tm rarlieteii de Ijinderen de ual o ergenkkig door fa t uen van zooveel prettigs en zooveel schoons eu vol dankbaarheid aan bun geacEten igy iB s ti koud rwijzer Ks CORRESFONpENT IE turter Ie Ö t r etalije viordt iü een dtr volgende igepluM 1 M BliUiCTII Drs Bargerlijke Stand Cfcbüu S 22 Oct Loi uelis Johaniiea oi dera J H rflhuysen CU a Jansen V3 liortht JohsiiM ouders G Juc ea J C aa der Ree Dirk oodtjrs H Blok es B de Craij1 Ji5 JobamiL S AdnaiHis uders J Neef en P BukJet Ezechiel ouders A Verbrugge en W Joogkoen Antoniut CoriiriU Fmiciscus ouder S J PriDseuberg en M VhK AdrUutn osdera A de Jong ea A M Jongeling OTfcKLuii Jit 24 Oct A W v D den Berg I j 8 m S de Korte 69 j A Schreuder 31 j 25 P Rietveld Sm fi de Vet 3 j advjbrtëwtoën y De Heer en Mevrouw NOOTHOVEN VAN GOOtt Rqist tan Limboro betuigen hnnnen hartelykeo dank voor de bewüzen van ibeUngstollin onderronden bg de geboorte hui t er dochter Gouda 25 Octóbet 1 75 vraagt ten spot JnfFronw BEEEBAART gste eene Dienstbode ficz ROOREVAAR KORTE TIENDEWEG D 79 Y stremming der Vaart Ter kennis van belanghebbenden wordt gebragt dat de vaart door de SCHUTSLUIS op4le Oo ioe te Alphen meil ingifg van 1 Nolember a s de Toorniiddags e 9 ure voor leu tyd van ongeveer vier weken zal wordau gesloten eu dat aanvangende op dag en ar als Vwen aaa de Mf LLBGATSLUIS te Chttda flednrende vgt dagen niet zal worden geschnt wegens het inbangen van nieowedenren Te Gouda kan inmiddels de vaart zooveel doenlijk door de stad genomen worden Gravenhagt De Commissaris des Konings 25 Oct 1875 in ieVxm Zuid Holland BENGEBSVAN WARMENHÜIJZEN L C S A VAN DETH KLEIWEG hoven het IJzer Magazjjn van den Heer C VAN BEEKEL Aan de fiurgeravdndschool te Gouda worden verlangd een Assistent in het Handteeli enen op een tractement van 250 en een Assistent in liet Lijnteelièoen op een tractement van 150 Sollicitanten vervoegen zich bg Dr VAN ITERSON seeretaria van de commissie van toezicht op het middelbaar onderwjjs des namiddags vaa 6 ö j uren ClüHdscIic VleescliIioHwcrij M M In overleg met HH Commissarissen is van af 1 NOVEMBER e k te verkrijgen aan bovengenoemde inriehting ROLPBNS genaaid in en gevuld in penszakjes ad 50 Cents de vijf ons HUSEN en BILLEN RIBBEN BORSTEN om te rooken gekookte en in wijnazjjn fiOLPENS met de noodige kruiden en vet SAUCIJS DE BOLOGNE RUNDERWORST alles zuivere en prima kwaliteili VQor Heeren en Dames Leden ea niefc Leden Verzoeke ten ieders gunst De Vleeschhouwer E BANNET Auxillum oriplis prliparirt aus noch nicht blekaanteu Vegetabiliejl des Orients von ausserordeiftlicher Heilkraft geprüft yondenersten Autoritüten der Chemie und Medicin beseitigt die bis ins höqhste Stadium I der ünheilbarkeit getreteAe I Epilepsie Pallsucht JU Tobsucht 1 Brast u Mageaki d mpfe S VorGebrauch meines Pr iparates bitté ich urn speciellen Krankheitsbericht diirauf acliicke ich das Piaparat nebst genauer GebrauchsanweisTing und Kurverhaltnngsregeln unter Nachnahme sofort Ich wame ausdrflcklich vor jenen Le ten welche lediglich auf den GeldbenteT der armen Patiënten speculjren indem sie als Speeilicum gegen obigri Leiden nichts I alseine Lö suDgvon BromWalium geben NB Unliemittelte Krau ke werden berücksichtigt Silvius ïïioas Erfinder des Auxilium orientis Spedalist für Nerven und Krampfleiden Sprechstunde 8 10 Vrm 2 4 N Berlin SW Friedriclmtr 22 1 Etage Giula Druk vlu A Uiiiikiiiau Bij deze hebben yjj de eer UEd de ontvangst te berichten der nieuWe tpodellen van DAMES en l l D ERHöEDE f en blijven ons steeds aanbevalen tot het maken van MANTELS COSTUMES en alles wat vetder tot het Modevak behoort Met hoogachting VEd Da Vienareaien Gez MICHAEL Kleitee ff Wp k E 7 4 OPE BARE VËRR ÖP G op VRIJDAG 29 OCTOBER 1875 des middags ten 12 ure in het huis aan de Keizerstraat A N 182 te Gouda ten overstaan van Wotaris Mr KIST van TIMMERMANS en MOLENMAKERS GEREEDSCHAP KAPROLLEN allerlei HOUT enkele MEUBELEN en wat HUISRAAD Alle vóór de verkoopisg van 9 12 uur te zien ter opleiding in een net vak Adres aan het Bureau dezer Courant VERSCHE Kattentongen dagelijks verkrijgbaar bjj w N aA AiJja A AKfias Oosthaven B 17 MEN VRAAGT TEN SPOEDIGSTE Rli QLIJl ERS dringend in de herinnering aanbevolen l A blamrdf vi 13 Maart 18751 Mijnheer i Uwe DRÜIVIJN BORSTHONIG wordï hier met zeer gunstig ge plg gebrnikt oi der anderen het lO jarjg dochtertje van een mgnei vrienden werd door een bofstkwaal aangetast gaf dikwijls en veelmalen bloed op en was volgens oordeel van de geneesheereu aan TERING lijdende waardoor groote vrees voor Ket verlies van hun geliefd kind bestond lic raadde uwe Borsthonig aanen na het gebruik van 5 fleichjes was dit kind geheel hersteld en geniet thans eene goede gezondheid enz Get N O VAN SCHAGEN ALLEEN ECHT wanneer de metalen capsules waarmee de flesschen gesloteh zijn het stem pel der fabriek dragen Verr krggbaar a ƒ 1 de fletcb te k Wolir VarosBjeau bij V I aid n 1 Zuon Apoth Bofle raven P Versloot JiüêkoOp A J van Two l Delft 1 var LeeuHca s Qravenhage J L F C Snabllié Apolh llazerstoonde W Hentlrika Haastrecht 3 D den Ilarlag Httte rsieri wed de Baodt Letden E Noordijk Oudetüttifr If Jonkcr Idenbarg Roüerdam C J W SddIii M Apolh Rijswijk C J van Oinkel Schoonhoven i Wolff Zoo Urog Voorburcf A van Veen Waddinxveen C van Ee i Woerden W H vu Diggclu Afkondiging BURGEMEESTER ra WETHOUDERS b Goada Owien Jut bnlnit van d n Uütr üoaiaiaurb dei Koningt in dete Pronncie via den 27 September 1875 A 1 82 S ifd Prov Had n 66 betreSnde de Torpticbtiog tot het doen ran uppletoire MBgifte voor de Belsating op het Perwaeel Breogea ter algemeene keoDis dit volgens de artt 27 eo 42 der wet op de Persoaele Belutmg Tin dea 18 Mutl 1833 ttaaiaiad 0 i looili die r gn gewütigd en laogerald by de irtt 7 en 14 der wet fin den 9 April 1869 ttaottblad u 69 tot het doen vin nppletoire lugifte verplicht lyo allen die 4i den ISu Mei jl eeo perceel in gebniik hebbeo getiomen tltmede tij die dieoatbodeu of pnirdea a Intelgeooenden dituo hebben ungeachifl Worden le d isgeteteueo aitidien herinnerd un de op biH ruimde verpliehtinK tot het doen dier Mogiftr ten einde bevryd te blijreo vin d toepu iug tier ttnfbepiliogen roorgeecbrevea by irt 35 voor zooverre die iqn gewgiigd bü irt 13 der wet TU den 9d April 1869 i aaMUul a 39 en art 39 rui meergenoemde wet van den iOn MÜirt 1833 ttaaltUad n 4 Gouda den 26n October 1875 Burgtmeeiter en Wethouderê voornoemd De Secretaris De Burgemeester DaOOGLIltTKK FOKTUUN VA N BsBOKM LIzEHDOOBIC BUITENLAND BilleDlaiiilsct Vverziclit £ rn irtikel ia het Journal det Déiati dat iin deaPnoeehen minister vu loancien Léou Sij werd toqleechrcven keelt veel loiiitie gemukt Er bleek Uob it dit Siy en Datiaie roUtrekt niet vin betnlfde gevoelen zijn al Inm reaetioaiiiire imbtgenoot Buffet Er werd in geweieii op de noodukelijkheid om epoedig een criiii ait ts lokken om tnsaehen de beide riohtingco in het miiiieterie een keua te liten doen Men tegt dal Bnffet durentcgen tnchten ui eene boodschip nn den president te verkrggen om preaiie op de nat vergadering ait te oetenen Een later bxricht meldt dit de agitatie merkelijk bedurd wu en de kuigding der Booipartitten voor bet oogenblik de voorwurde gewteit il wurop de vrede in bet mioieterie ii bewiard l e mieieterraad aohgnt t hebben besloten dea miire van Ajaoeio i ontaliao die Rouher bg zyn rede beeft vergeield en bet dagblad dat ze verspreid heeft te dofn vervolgen Uè Uaitwhe Bqksdig is niet zooila men Verwachtte door den Kiiair geopend Z M ia behooden te Berlijn ungefcomeo maar wu fe vermoeid Intnaachen ia het eindcijfer vin do oorlogabegrooting bekend geworden de nitgaven bedragen 260803102 M of 7455233 M meer dio bet vorige jaar Se Bgksdig ia heden door den heer Uelbruck ga opeod met eene troonrede wurin de aanbieding van verscheidene wetsontwerpen wordt aangekondigd Een terugblik op hei tijdvali hetwelk sedert den Prankforler vrede is verloopen geeft reden lot tevredenheid over de iawendigc ontwikkeling en ook de betrekkia o met het baitenland tün vin bevredigendeo aard Winneer niettemin in den handel tegenwoordig eenige Btignatia htersobi dm ia hei niet in de maeht der regaering om dit kwiad te keeren In elk geval ligt dwriin geene onzekerheid van politieken urd noch vrees voor het verstoren vin den vrede ten grondalig Sedert het vorige jur en nog heden is de daurzime hindhaving dea vredes aaar menschelyke berekening meer verzekerd dan ooit in de liatate twintig jiren i66t bet herstel vin bet Duilaohe ryk hei gevil ia geweest Ongerekend dit geen enkele degelgke grond voor veratoring van den vrede aanwezig is heeft de Keizer iq nauwe vereeoigiug met de bevriende mogendheden den vuten wil om dien te handhaven Se hirlelyke onivmgsl un den Kei ter in Itilie te beirt gevallen strekt teo bewyze van de nauwe baadeo van Triendiohap tatsohen Suitsch land 2en Itslie en un de n ediane ontwikkeling van Êaropi kin durdoor sleohM a nieuwe waarborg worden verleend Met groote belangstelling ataét geheel Daitacfalind den loop der gebeurtenisten ia Beieren gade Onnoodig te zeggen dat de hiadelwijse vm koning Lodewijk tegenover de altmmooiunsche meerderheid via de kimer niet alleen In ille liberale organen nn Beieren zelf zeer woidi toegrjuiohi auar ook in het grootste gedeelte van Dnitichlud en vooral in Proiaeu weerklauk heeft gevonden Te meer waarde wordt uu die h ndelwijze gehecht omdat volgena de verzekering vin een Neurenbergsch orgun de koning geheel zelfstandig heelt gehandeld eu den brief wurbjj hy de ainneming vu bat adres heeft geweigerd heeft geschreven zooaer tjjne ministers te raadplegen Vm dien brief z$a 10 000 exemplaren gedrukt en un alle borgeiaeCtlars in bet koninkrgk zyn afdrukken toegezonden aet bevel om die inde zitting van hanne gemeenleradon voor Ie leien Volgens de liberale Uadcn Wu deze brief vooril daarom eene verlichting voor het land omdat men indien de altramontaoea aaa het bewind kwanten een conflict met het rijk vrostia dit gevurlykitou hebben kunnen worden voor de onafhankelgkheid van Beieren Zooals gewoonigk winneer de politieke lurtstoohten in beweging zyn wordt ook hier door de beide partyen a erdrevenen de luk op bettr St voorgesteld evenreer als d bewencgder ultranontmeu overdreven ii dit de tageawoordige regeering het land ten verderve leidt evaaieer gut het te ver met te willen doe gelooven dat Beieren mur terstond uit de rg der atiea HW worden geachrapi ala ket eeo alt rimoatiaaaoh k Wut krwg Dat een xoodaiiig besiaar echter fiaattr botsiaaaa en ernstige iBoailgkliedeii am v iiv l ii ik u bjivea U t iwgfel verheven en bet is durom voorzeker een weldud die de koning tyn land bewg t bet duruw te behoeden Of de natie dit mtiet zal wellicht paodig kaoaen blaken vut hei is wursohynlgk dit de tegenwoordige kamer niet meer til worden bijeengeroepen nuar zal woeden ontbonden en dat de koning een beroep op zyn volk zal doen Het mtwoord vu den minialer van eeredienet op den open brief des bisschopa van Regensburg it heden openbaar gemukt De beweringen indertgd door den Minister in de Kamer geopperd worden door hem ten volle gebmdhufds By de periodieke rerkieïing vooi de aftredende helft der Belgisohe gemeenteraadsleden hebbeo de liberalen het onderspit gedolven te Brugge Mecbelen Oudenurde en Sp de clerioileu te Namen In de andere gemeenten brengt de uitslag der verkiezing geene wy iging in de samenstelling der Gemeenteraden Te Antwerpen hebben de liberalen de overwinning behuld Het Itiliauache Parlement zal ook zonder troonrede worden geopend de begrootiug lalonmiddelgk worden voorgelegd ora de afgevurdigdeu uan t werk te bellen Prina Milln van Servië heeft een nieuwe wet op de gemeenteiyke autonomie die door de kamer is ungenomen geianctioneerd Se mededeeling hisrvanin de Skouptcfaina werd m luide toejuichiugeu tereere van den prins begroet Weldra km men ti besluit verwachten tot uitschry ving der verkiezingen voor de Spnanscbe eortes daar de regeering blyft volhfrden hy baar voornenen om de zittingen der nieuwe vertegenwoordiging den 15n Januari a s te openen DÜITSCHLAND Reeds berhaaldelyk is in frnlsen er over geklaagd dat de leerlingen by het middelbaar onderwgs te zeer werden overladen met werk te buis Nurunleidiug daarvan heeft de Minister an onderwgade Alidaeht der provinciale Sbboolbeituren op de zaak gevestigd Ofachoon de klachten niet tveial gegrond achtende meent hy toch eenige voorschriften te moeten geven eensdeels ter herinnering Un bestuode inttruotien omtrent de mate der werkïumheden ïndersdeels Ier aanvulling dezer bepalingenl Volgens de bestaande vooraohriÜen moet bet zoogenumde huiswerk elk Qewoonlyk wordt dit echter rerzuiud of er wordt op de oude gewoonte doorgegun On dit voor bet vervolg te voorkomen zal voortuo by elk bil aaT lykaohe vutstelling geconstateerd moeten worden 1 of en met weU gevolg dat punt met de leeraars en onderwyzers is overlegd 2 of er en zoo ja welke klachten over te veel hniawerk ziiu ingakomen Vu elke klacht ook al moge de dlrcetenr leerur of onderwgzer terstond er un zya legamnet f gekomen moet in de eerstvolgende byeeokomat der 9 leeraren of ouderwyzers unteekeaiog wordea gebonden Huiswerk by wyze van straf moet slechts worden opgegeven wanneer bei uit den urd der zaak volgt Het moet niet worden beschouwd als üet gescbiksie stnUmiddel Ingevil bg eene klame hei untal leerlingen die by banne medcleerlingea tM Bohter blgven grooter worlt du gewooalyk oil bat veraebil van vUjt en begufdheid volgt moet dl directeur in eene oonfereotie met de leerurs dier klam onderzoek doen nur de oorzuk vau bet feit Voort verlangt de Minister dat de directenrrn onder hoaeerstvolgend programma voor de veideeling der lesaea de undaoht der ouders vestigen op de volgende overwegingen Men is er op bedaebt door middel van huiswerk een goed resaltut van hei onderwys te be vorderen eA de leerlingen uu zelfat nilii werkea tO gewennen en het niet Ie geven in ïuudanige mate i dat de licabmeiyke ofverttandelyke ontwikkeling van dea leerling er onder kan lydco De school verwaeht daaromtrent onderstcaniug van d oadeia lagaval het huiawerk nur hunne meening te leel igd koat naar evenredigheid van de krachten der leerlingen wordt kun verzocht daarvan den directeur mondetiog of schriflelgk kennis te geven Zij kunnen zich verzekerd boliden dat dit voor da leetllngen ap da sobool geau oossngcname gevolgen zal oplevereo maar dat er afada i een onpartgdig onderzoek zal wordea gedau Ongeteekende klachten of unmerkingen geiyk veelal Worden ingezonden maken een uuwkearig ondersoek moeielgk en verbii dert ii de aoodige overeeaatemming en menwerking tusschen ouders en leerura BINNENLAND n GOUDA 28 October 1875 Door de oommiaaie voor het Uger onderwya ia o a als hnlpooderwgzerea toegelatea mq £ C h van Echten uit Gouda Op den 22sten dezer mund ia door de PoliUgalhier weder procesverbul opgemukt te o Herminasvu der Bing opzichter in de tonw agery vm da beeréii Prince alhier wegens het als dpziofater eeaertonwalagery alhier in dienst hebben van een jongetjegenaamd Pieter Ëykhofdie beneden d n gevorderdenleeftyd was 1 Men schryft uit Boskoop dd 27 October Eeu bier gehouden luschryviug van wege de Pomologische Vereenigiog ten behoeve vm de blaemisten en hoomklreekers te Toulouse dia door da jongste oversiroomiiigeu aldaar van bun bestua be roofd zyn heeft o i ebracht 5 25 welk bedrag aan het Bestuur de Société d f oriieiUtiire da la UauteOaronne zal overgemaakt warden Ds Hoogstraaten predikant te Krimpen t d Ijfsei heeft ket beroep nur Winkel amgenomen Staten Generaal Twsede Kamis Zitting n vai 26 en 27 October In de titling van Dinsdag zyn de btrUdslagingrèi voortgezet over de by amendement voorgesteMe nisaw lyuen Vervolgens zgn al de amendementea ap art 1 der spoorwegwet verworpen behalve dat aa den heer Hejrdenrgck Amersfoort Bheneu Nyaegen dat VU de commissie Van ripporttvrs strekkendvtot j doortrekking tot den koek van Holland en dat van den beer van Wassenaar Citwgok Zwaluwe f s Bosch Begeeriogsarlikel 1 amgenomen met 60 tegen ttsstemmen i In de zitting van gisteren was art 2 der poot wegwet met de durAp voorgestelde amendemontiaio un de orde Na de ierweriiiug van al dte amenda meuten dua ook die van ia Kayper van da ly