Goudsche Courant, vrijdag 29 oktober 1875

CiaMDd a axm A pliea dat fenrorpen werd BM it kgen 8 tteaiiarii il de wet in haar geheel Mngenoaen aet 66 tegen 7 iteiaaien £ en iMcrM ia t Hotterdaa de a eoeeue mg d ri g grhoudeu rat kbt Ptolealanlenboiid Vj werd bygewoond door oogeteer 70 Hrgrraartligdea a leden en geleid d or deu ice iraar itter ptof Tieia uU het reratag nm den seoreians bltelt de tooiiand gaoatig te lyu Hel bond telt na ruim 4iU0 leden waarrut u Het afgrioopen jaar 1000 zgu toegetreden nienwe afdeelingen werden opgericht te Barradeel Brie Ie CbarMia lienwnderadeel en Meppel Het l oe g aluii aiJet een ganatig uldoran lSI Na langdu K geanimeerde discussie is een notie na frot Uaawcuhuff aaiigeuourn waarbg de Te igadwim tieli rereenigt aet het plan ran bet hoofdkntaar M opriehtiog van en weekblad Tbt hoofdlerftottnf werd btnuead de heer H C Lohr Luth predikaat te B ittenlam het bW l tf I de roolttettiug ijn raa HertormHtj en tal op 1 Jao 1378 te Bötlrrdaa aiikóinea IM rergndering werd ook bijgewoond door deu predikant Wicksecd uil Londen afgetaard de ran üe BHtiêk snd foreign Vtutaria Jtktoaatiak door den heer Spalh uit Oldenburg afgeiraardigde vaii het DtuUcie ProUiimte Terem en door eeti later aangt koiBea af eiaardigde uit NéwTbrk Tot leden h hoofdbestuur zgn gisteren grkotrn ds 1 H Maronier ait Utrecht en t W Tor et eeue zeer iniMjIienracktiii wm at doorbniging ran aledhts t mniioieier waar te nemen Het nut ran de openbaarheid der zittingen ran da gemaeataradÜB ia dciier dagen te Purnerend op eigenaanligei wÖKe gableken Na iat b de behandeling der bigrooting roar 1876 alle rerroeken om erhoogiug ran jaarweddeo waren afgewezen oiBdat ar geen jald traa hoeml da faaaaien xeet gusstig zyn k ram ook een dergelijk adre var hulponderw Eera aan de cbool roor meer uitgebreid lager onderwijs 1u stemmiag l e gemeeote srcretanis deelde oo lobrgfk mea ak aiislag mede dat de slemueu ataaklan toodat de beslissing moest woKlao aaug handen Van de publieke tribune werd echter de opmerking gemaakt dtt 6 róór en 5 tegen badden gestemd Uit leidde tot eeu uuuwkenriger onderzoek en daarby bleek dat inderdaad het verzoek om rerhoogiiig was aaogenouMi zood t de hulpunderwuzers oa ZOU ia plaats ran 600 zullen geuieleo Men sohrgft uit Wmterswijl dd iS October Pat met Jali verkie ingen roor menige gemeente onzes raderlauds een nieuwe politieke dag zou rtrrgt zen was te roorzien Dal hjj evenwel tarens ran inrioed zou worden op het lot der sigaren zulks riel minder makkelek te gisseii Ëii toch in onze pemeeuie was dit hetgcral Sedert eenige dagen ui IS alhier een nieuw sigarenmerk iu handel gebracht t w Te Baa aigaren aldus genoemd naar t clerioala raadslilT ran dien naam door de Juli stormen in t bewind ran WiaterswylE geplaatst Aanleiding tot deze curiositeit gaf t rolgende In een der laatst gehouden rergadermgen aii bet edel achtbaar college dat thans ons Achterboeksoh hullge langs deu Igdstroom roert werd het voorstel gedanu de Iractementen der buurlonderwyVers die thans rau 40U 600 gulden sjaiirs bedragen met 100 guMen te re hoogen Uet laudbuu trend lid Te Kia vond zulks een weelde niet urereen te brengen met zyn christelijke ideeën an matigheid en nederigheid Boveiidien iooiang de schoolmeesters urt als beeren sigaartjes rookleu was z i die tractemenlsrerhooging orerbodig Onlangs kwam bij den gemeenteraad Ie Wageniogen bg de raoature raa gemeente ontvanger ran een der sollicitanten ket aanbod in om dm post roor 400 in pliiata ran roor ƒ 750 Waar te nemen Ue raad besloot toen zieb te wervdeH tot ged staten oM rerzoek bet traOlement op ƒ 4 00 rast te stellen Toen deze echter afw zend hierop besehikten beeft de raad zich tot Z Ü gewend In de Maandag geboadea raadsrergadetihg nit erd atededaeling gedaan dat ook Z M afwyzend ap het rerzoek had beaobikt en het traoteaieiit Izeo onreranderd ia ge bieren op 760 Tut gemeeirle ontranger werd daarop beaoemd de beer üijkinerster Uit VInsingen anldt men dat d sneltrein diaZiterdag ten V 6i alt Middelburg rerlrok is gederailleerd eren téót dt aankoitat aan het harenstatioo Ue passigiers zgn gelukkig met dea schrik rrygekomen daar de waggons hoewel uit betjspooi onreindzga gebleken Voor eeaigeu Igd aseldt de Hearl Ot verdendaar teistede door een handelshuia twee soorten of monsters zoogenaamd kiiustmeel den bakkers aaagebudeu üour belangstellenden werden die monsters iu handen gesteld ran de vereenigiug tot berordering der roiksgezondheid die aan de 2e sectie opdroegi beu aan een ohemisoh onderzoek te onderwerpen Het bleek daarbg dat de beide monsters zoogenaamd kuuttoirel höofdzakelyk bestonden nit zwarelzure kalk eu koolzure kalk of gips en krgt Het is zeker ran bplauf de bakkers roor deu aankoop en bet gebrn k ran dit rerralscbingemiddel te waarsphawea d ar het brood awi drze stotfan bedoeld zonder eeuigeo iwyfel belangrijk io voedingswaarde vermindert en by gebruik nadeelige gerolgeo mpet na zich slepen By sententie ran bet Hoog Militair Gerechtshof in hooger beroep gewezen is een soldaat die wegens bet met lossen patroon achieten naar èeo persoon waardoor rérwonding en beletsel om te werken gedurende meer dan twintig dagen is on staan door den Krygsraad te s Bosch o nler bet aannemen alt retzaehtende omrtandigbeden rcroordeeld was tot drie maanden celstraf thans veroardaeld tot eene saltnlaire geraiigiMiisIraf rau eéa jaar Dezer dagan zgn eenige portiers te Faryi bet alaehloffar geweest rw eep keheedig oplichter £ aD persoon beboorlyk gekleed met eea groote gerolde portebuiUc opder dea arm en een pfKjood aohter t oor MiU ziok aan bij ooocierges ran hiiizei wier eigenaars schadelooistelliog zullen out angeo roor de batlahadiging hunner eigeudommeo in 1870 en 1871 Hg loakt onder een massa andere docamenten de atnkkea dis betrekking hebben op het perceel waar kg zieli barindi m pel t aarajt ecir pfpier waa Terpsti Daar ie Verecaiging ran ckristelyk natioaaal oadacvqa iaaan de besturea der seholen die met b V Me igtag rerbaadeu tg een oirculaira g nabt r da rarbiuding dwr aahvleu met de kerkelgke aanaate to barordereu Tta alaMe wotdt cea oonoept akie ran orereenatim hi i a g tusniien h t Besiaur der christeiyke sohool a eaa dan Keekeraad gegereu als rolgt At 1 Zoowtl hel Soliaulhestuur als de Kerkeraad erkeaaen d weoiebelijkheid dat er eenig rerba baata taaickea kerk en sehool Dit rerband onU 4eor b aannurd op da bepaliagen in deze fac reriMld JM i Het sehoalbea a r draagt lorg dat het Oaéanrv ia de ondecsoheiden le rrakkeu rolJoende Cfk arereenkoBstig de tiillyke eiachen des tyda ea 4 plaaiaeiyke behoeften eo regelt rerder alles wat tot dea bloei ili r school kau t reklc n mat inachtoaaung raa bet bepailde by ait 7 Aft 3 Oe Kerkeraad iaat cieh reitegeavaordigen daar eeae da r hem beaoeiads cosmiaais ran min iana iLne Mea Uioiteos ééa dezer ladeii moet oaaet Ud ajja raa den Kerkeraad it t Ue Knkeraads ooaimissie heeft e allen Igde taegaog tat dt school Haar toezieht bepaalt liA titr alhs wat bat Cbriatelyk karakter der school batfsft waartoe bysoudar gerekend wordt het ondarwg ia ét bfbehehe ea fcerkelyke gesehiedeuia IrU i Vare bedenkingen op dit gedeelte ran liel aMlerwqV daell cijj maUa aan deu kerkeraad aa aan bet Sohuolbestaur Art 6 Behbudens bet bepaalde ia art 5 geeft 9 Ja flQ nvt a baar bariadiageo aaa dea Kaèksukad e aaa 4iei Schoolbeataw Art 7 Uet aanstellen en ontshua der hoofd oderwyien gesehiedt geïauealy k daor het School bestadr ea de Kerkeraada oommissie Art S Op den Kerkenraad rast de rerpliebting sooreel d ent k het getrouw schoolbezoek ea in hel a eneeu door delgde eo st6ffelyke ondarsteuoing dan bloei der school te berorderen Art t De Kerkeraad zorgt op roordiacht ran iqn Commitaie en ia overleg met bet Schoolbealaar roor de dekking ra kat jaarlyka tekort eo de aebaalr k eia Art 10 De f arb utaais rrywillig aaagiegaan kaa door i li r der qontracteeraade partye luur wal gefall o vrdaa rerbrojceii mita daairaa ninataoa éift jaar ta rarao aehriftclyka kenoiagpriiig aaa dca awdaeaMat watettt gawhifda Ter berdenkiag ata dia dag waarop roor zet konderd jaren aan Aqaferdam de gilkbrief door Floris V werd geschonken wapperde giilrren ran alle apenbare geboawen de tarens en uit rele particuliere wnaiagBO aldtaf de riag Ia het Palsia roer Volks lqt ia bet jaMé feestaifk ia a d aet can oouoert terena tot lowydiag ras bet aagci Uat nigclspel ran d a heer A Uail aat waa talaatrot Ueaa £ artjs b wgauist deed da rooftacSsIjjkkaid lai hat oagatglaaaryk aitkooMs Oe bmr P U Witkamp iwaft een gedioht roarjadragta aa Aauterflam loegaaigd Vcrr geas watd eaaaiaautaata raa dr Heg roor koor orgel aa orkatt Us kaar JtMpb Oia ec droeg de riool solo a aa nqaVraawAaela da latinaola s rooitrcffelyk roar Diaad zijn praaaen g n meo met is spoorbtag aar bat N acdz Jkaaaal ta aaadam dia met eea Matifsa Ma itja bakcwMd Da brag ia b raadaa taa rnUrat 4 4 Mt idtr ia WB ta reldawi te Leeuwarden eene gedrukte formule met bet hoofd tleNM i titt staat en laat den caooierge zien dat er W Awdteo 95 een imes registratieregten betaald moeten worden De concierge zegt dat de eigenaar of niet in t buia zelf WwHit of afwezig is Be opÜBhter treat dat zeer goad muar houdt zich a sof t bem erg spüt daar die raah en nog itienzslfden dag moeten bataald woideu dsM anders da eigtuaai zya asade i in de cbadeloaesteUiBg zal aMttan miaanr Oé Micierge meant in t belang ran zgn patroon te handelen en verschaft qp eene uf andere wgze 100 fr De uage miiaklf kidrk der registratie geelt deftjg r$f centimes tong ea geeft en repu el ane aalanbare hand toekkniKg ji Man zoekt dtae behendige oplicbtert te ergeefsl liet cdj rlaiuisoliscIioolvefbonC aii de fflèeHnfftbeshren Corrtfmidimlm e tedn vu het NederttmdiKt Kioolteriimd BüHmuen 1 Oct 1675 U hare riltiag aa dan II Jnai 11 hechlla ds Algrineene Vergadenng ma het Nsderlandaeh tskaal verbond baie goedkeoring aaa sen rooraial der booü ojannasie waarbg daze rarlaagde gemaahtigd Is warden om namens de algeraeeiie verganeaiug met hst lisoldtMsiuur der Medarlaa Isohe rureaniging tot tasvërdering Vwa Volkaoadarwys in overleg ta treden ten einde samensmelting rau het Naderhiadseh ssboolverboud en geuuevde reresiiiging op des gruailsli dar beginselen raa het lobsolrerboiid gelgk iu lyn uitgedrukt in art I 3 sn S run zijn alg regleaieut met inbegrip Isn dia rolgena welke da vereeiiiKing ralksonderwga werkzaam is tot stand te breiigrn Vau d auwhtigmg gebraik mikeiide beeft de hoofdcommissie zich tot bet boordbestuar der vemeniging tot barorderiug van valksoaderwijs in betrekkiiig gesteld en uailat de zaak door hel ondar zoek erner gemengde commissie behoorlijk was voorberctd ia door ds heidS bo fdbestureii in eene rereenigila zitting een regleuicnt ontworpen waarin de rerscbil I lende beginselen der twes rereenigingeo zoureel asof gelyk tot 1 geheel rerboodea zgn Dit rr ement wurdl na als grondslag waarop huns inziens de beoogde same ismelUng kan worden tut stand geliraobt aan bel oordeel hunner respectieve lastgevers uii Ierworpen Eenige afdrukken worden gelyktijdig mi4 lit schryveu aan de afdeelingen ter keani nenung grza i len Daar het antwoord op de vraag of de ledrn vaa het achoalrerbond geuegrn zgn aan dit rsglam nl liuune goedksnring te schenken alleen in tie aj enmne ter ndering gegetwo kan worden beeft ds hsofdkommusie het iioodiK geesmjeeld eene buiieagewone algeaeeas refgndering samen te roepen I ns zal gekoadenJ warden op den 6 Nor a k in hst geboitw roor kunsten en wetenschappen op ds M irui plaats te Utmiht dea roormiddags te 11 lair üe hoof doom missis wenscbt in orersenstemiaiBg ntet bet huofdbtalaur vaa Volkaanderwgs dsl alleen de eerste twee artikelen ais bevattsaiU de b K dbs ginsalen der nisaw te slioktan vsrseuiging een on derwerp au opzeltelgke discussie zullen uitmaken Ue overige zur er regtementsire bepnliugrn moeien indien de samenhang van bet geheel geen ger iar Zat loapsu rerbroken te woedeu zossJs iij daar liggen en das ia baar geheel door ile Vergadering aanita uoraeu uf rerworpan warden Mocht de nieuwe V r eeniging daa Uaanueusuigidsr in Art 1 en i rerralts booldbeginseien tut staad koiueu dan kannen da Afdeelingen iu de ecritroJginde Algemeene Vrrga dering die rolgena Ait 4 der orèrgangslHspaliugeu in Jani 1876 gehouden zal worden ai zu ka reran deringea van reglement uren aard voorstellen als IQ in bet belang der aaak ualtig en gtweoieht zullenaohtan Oe orde der warkzaaKheden zal derhal e zyn I Opening der Vrrgadsriag dooc dea Voprzittst II Verslag ran de Hoofdcommissie Kinancieela meiledei ling Disuustie eu steamsing orar Art Isa 3 ra hrt ontwerp nglameat loidanda als rolgt Art I De Vereenigiug Volksande ysi gsre tigdi te Amatefdam etelt zich ten doel m Verkrgging sense rolledige tospataiag raa it 114 dar tirandwat roor zoorer betreft hst lager oadcrwiyiSk i Veisterkiag den orartnigiBg dal goede wetlai tgko bepalingen roor den faioeiran hetoaderp wys oiiosisbaas zya ea dat de wettelijke ra geliiig rau 15 Auff 1857 ooroMbende is en daarom bsboost herzien te warden ten opzichte van koofdpuntcBi als ds optsiding sn amk diging der onderwgsan de rerhoadtn rav hel aacud ouderwgzan op ds opeubsM sgholsai tot bet aantal leerlingea de raorbarsidiafi toor beti lager oodsrwljs d ro lzf ttiAff ra hat andsrwv gaarnae lagere ssbaal i bsl ryksgaza ea hal schooltaaziebt h t aandeal ran het ryik ia de kosten ran het ondar s e Baraidering piaataelyk raa saosads rerbe tsringe rioap Mama dif binaen d grenzen dat iiaataakdeitrat aQn te rrrkrggao it Versteirkiag ran ds rolksorertuiging dat goai lager onderwgs root ieder noodig ia en roorbsieidlug van het tot stand komen ecner wetop den leerplicht Art i Ds middelen waardoor de VereenigiugtuHi doel tracht t bereiken zyn iu hoofdzaak 1 Bal y iiltmt a aiMHtlaa in Dag en Waakbladen onder een rakrieki Volksonderwg i Het renpreideu onder het rolk ran populaire opetellea Msr oaden ys t opraeding e Het bonden ran meetings en rolkslezingen i flst atnmi naai en heksad auken raajaiata f atatistafea pgaren oatrant den aard ds oorzakcor en dea omtaag ran bet scboolrenoiai B t aanwenden san pogingen om tabearsrkan dat rarbstcnofrwonla fi acbt m dea toestand en de regeling ran hal ondenrga indiea ait bet onderzoek bigkt dat de redenen ran dit tcboolr r ii m diaa toastand ofdisrageling gezocht moetpn wnntea ƒ Het inroepen ran de kalpanaedswerkiiig na bet aohooltoezicbt en van allen die geaeiit worden iartaed la fcanasn oefniau op ds rersehdieade klasse dar Baatsehapp f Uat oadsrMsiiaen tan auatrcgelsa dia door aaderen tot bestrjidiag ran batsehoalrsizna genoaen worden 1 Hst inrioed oefenen op ds rsrkietiagsn roor ds Twaeda Kaaer dar Staten üsnsraal roor de Pror Staten en roor den Geaeentsraad raar znorer bstreft de belangen ran h t roUtsottderwgs V Siemnung orer hst Reglement ia zgn geheel Nanumt dt Htt dcommuit ü UARTINU 4tg Sicrttaru IV orrrgaagahapalingén zgn an den rolgenden ipfcoud Art I Ue Vereenigiug toi berordering van bet Volksouderwys in Nederland en bet Nederlandaeh aohoulrerbond worden opgelost in Volksonderwgs areeaiging tot berordering ran rolksouderwys sa sehoolbeaoek in NsdsrUnd U beginasn Bet 1 Januari 1876 Art ï Van 1 Januari 187 tot 1 Juli 1876 beslaat het huofilbestuuf van Volksondrrwys uit de leden der hoofd wmmiasis rsn h t Nederlaiid ek aehoolrerbond en de leden van ket hoofdbestuur der vereeuiging tot bevordering ran het ralksonderwga in Nederland dis alxUn in fanctie zalliu zgn Art 8 Hrt igdel booCdkestaur kisit uit zgn aud dsa esa roorzilter een secretaris en eeu penningmeeatsr AK 4 Ue algemeene rsrgadering van Volksonderwgs ta i 0iidea roor hst midden ran Juni 1876 benoemt een nieuw hoofdbeatanr ran 7 persoueu uit eene aanbsrelingsigst vaa SI persoaao in alphabetischs orde in te dienen door het tgdelgk hoofdbestuur Art 6 Oa gelden sn bssittingen der baids apgsberen rsreenigingen elka na betaling ran d sehnldea en kosten ook die op da samensmelting der twae rerssnigingen ontstaan arerbli Mn wotdsa op 1 Janaari 1876 het eigendom der nieaais rereeniging De alsdan aanwezige gelden van bet Nederlandieh schaolrsrhaud afkomstig aoeteii warden aangewend tol wenn ran hel sohoolreriaim Ven gadering van den OemeenteraAO Dinsdsg 2 Oetohsr Ttgenwoordig de h h van Bergse Uuodoota rosri Virolï K mij Frmct Noolhottn vu Goor Meueniiker FortiiQn Drooglinver van SImlen Psit Drost ijsaiMu Stnver OoiHieKUfoa ea 8ael i de heer Kist bed ktanii K g dooi auWAai edea de ntgadariog aiat la kaaaea hijwoaea De Dotalea der vorige mgsderiag wardea gelesen en gearreeteerd De vooriitter deelt aiede dit B ea W sieh hebben gevend net een idree tot de tweede kamer der St Generaal tot aanbeveling der ipoorweg 0orioebe s 6a da Alafeta Notitealie ingfknaMa liJBi euw ditposUie van hb Gedrpnteerde Staten denr provinsjf goedkenrende de veranderde politie verordening Notif et diepoiitie van dexelfde erugsendende eea ezempliar goedgcVenrde begrooliag der dd Sckallery diaael 1670 Kotif s B en W dieaea ia asae gewüfigds inilmelia tear dea flladsMuziekiBerster Ter visie eene miielve van len bear ran üven die bezwaar maakt tl Mrmesrdtrde i ISknrm lOorVltO wwrtcneaen tevens S lMsdSade aiat getteigd te rgn asai eaaa kletsers toelage B ƒ atO Bsc sa te neneoi wstdt gnteld ia hcadta n B aa W Ua ne fsn btriobt sa rasdi afa adZes vaa J I Verent veruclfenide verlenging der nv vsn da kelders eadar bet readhnii io banden van i n W laa de nrde li ke vbentel tet wüi in vaa bet raadeMait tat brBag van helastiag op de aavl door de gsaeenle ta van dat bsaagiVBB rsglaa voor ket bsraraa van bat hiiten die gfoeesle gelegen gfdeelU der rivier d Goawe git wordt algemeen goedgekeord HM verzoek Van eenige iagtntenen om op de bargerscheel imr meisjes even sis op d eèbool voor iongeas de Vttnaehe tasl l daSw aodsMrysea da heer Sm d gaarne dandeasn aten aa vraagt Wat As DBd atyiina Visa W eoasaidssehssl ccunmiuie om dit verioek met tos te staan ds Voorzittar is betauldenvangeoiprekeresa SHsr versckilde met de beide Wetbonder wsnt door het geven vaa een eparte cnnus door den beer Kramen il wel gvblekea dat df onder er veel belang in atslden de beer Hciseouiker isl om vgncbillende motieven legen bet vooritel van B en W stemmen de beer Viroljr IS meer torgedaan bet rspporli der beboolcaqimiisie vreot dst bet lehida zonde lyu voor de jalr lebool vraagt rurom dio ook geen eugelicb en dulltob ordt oaderweien de heer Soel dringt uu de grondiio der SJiDoleamanHie te vernenen de Voort xegt dat die bet met weaecbel b aabt d beer vaa Goor wil oia veraehillesde radenen bet voarsUl tot arwgiing ondersleaneo de beer Meatemiker wedenjireekt den heer Viroljr de beer Drooglecver acht bet niet weiuehelyk om die ichool nitlebreiden de hear vaa ttrsaten ie na een tegenevesgeeteld gnroahn wil daar tonaah nderwssea bebbec Ouder bel vacita van nog verdere diacuisien komen ds bb Lullen ao UnUar Ier veiiaderiog wiarna bel venaak ie slemaking wordt gebraebt en toegeSlaaa met 8 tegsa 7 itannnen die der bb Viralf Remg Priuee van oor Ihoogleeier Poit Drost a Goedewsagea Over bet na te etellen Iracleasnt en miasrval voeren vsrsebHISade leden bel woord en wardt lalkt op voorstel vaa den beer I ütoa bopaaU op ƒ 1100 ea l M aiiaerval mat 4 tegen st De beer Krsnenbnrg kamt Ier vergadering B en W atellea vnsr oia de koilei voor iedar aaboolgaand kiel e bkpaka op ƒ I per misad dit werdl algemeen goedgekeurd Het venoek vaa besna Ubrüauselan tat intrekking van bet besluit napeas bet bekeer der rsatea ven bet ten naate der tibrg op bet grootboek der aaliault aebold ingeaobreven kapitaal de beer üoel vraagt of bet beheer baa met werd toevertnvawd of baa niet toekoal de beer Pnnea lieU dit in bat breeds toe waarom bi ia t vor e jaar daarop gakodaen ia want in 1839 hadden Librgmeeilers aaa den nad gevraagd om t8dO van bet graMboek te doen afacbry veny de nad bad sieb biertoe onbevoefd verklaard en daarna badden Ubr meesteri het toeb gedaan soo mU wilde aprekar in bet vervolg voorkomeo bij ailde Librgmecetera Ulet bemoeilijken gaf in orerwegiDg on na reeda op de brgrootlDg voor 1S76 eenige wyziging Ie brengen l ri verg Mu ikkelgking beaehuldigde tevens B en W dat die bel bealuit van bel vorige jaar too laalig oor Ijbegmeeectera badden gemsakti de Voora wederTegt bet geiprokeae van den heer Prinee zegt dat geeue sndere middelen konden gedaan worden na nog verdere diacnsSien wordt het verlangen van den beer Prinee ia Iwas punten gesphtlt lat eartle pau in Itemming pebracht wordt by staking der stemmen tot de aaahouding in eene volgende vergadering vergegsaa ook bet tweede punt wordt op voorstel vau den heer Messenuker aangehanden D rstallan tot verboogug der btzoldigiug vaa sommige aaibtrqaren en bedienden aU de Gaarder der gabel met ƒ 50 de adatatcnt aldaar f 35 de Gaarder der mallegataluia met 50 de atada apotheker met ƒ MO de boofdonderwgaeres der stsds bewaanebool met M en de concierge der bargsravondaehoul met ƒ 70 worden allen na korte diMusslen om de vermeerdering der werkiaamheden goedgekeurd Den stut vsn begroeting der inkamiten en uitgaven dezer gemeente voor bat dlaastjaar 1876 met de nilgaraa eea bsglB gemaakt zyade wordt over de vernieawmg der atlaat aaa den KJeiweg door asaias l ade n b a t vinord gevoerd eu daarna in atemmlng gebraebt goedgekeord met 13 tegen 8 stemmen de vernieowing der bmg over de Turfiingel wordt door den beer Kranenbarg broeder vertsugd de Voon deelt mede dst bet phia bestaat looieel doeolgk ta verbreeden daarna goedgekeard tot de fabricage genaderd xgnde verlangt de beer Luften die intekrimpcn en meer publielr sanlebesteden oa karle diMiaasie bigfl de post auveraaderd dafost aknalea naabt en stille vaabtea wordt door den bear Kranenburg hooger verlangd om dan asvep nacht politieagenten aantestcUen ua beantwoording door dea Voorz wordt dien peet ia Btemnmig cebraebt en aangenenten met 16 legen l item de post koeten der badmrictoing lokt eenige ducudaia ait ds bear üdel wil enen twied n directeur aanstellen op een IraelemeBt vsn SO il 75 de heer Kranenbarg weiiacht dit nok en klaagt dit de tegenwoordige directeur de vev lacbts bekwaaoibcld niet heeft andere leden willen dat door B en W een onderloek worde ingeateld ua nog meerdere diacoBsien blijft de poat bclioudeo met 10 tegen 5 at Oe post gezuiverd drinkwater lokt mede eeue korte diaeuaaie uit daarna eindigt de vergai f ring om iu eene avandnttiag de verders babandeUng der begmoting ta vervolgen KVommTsvstQ TegcBwoordig deielHe beeren behalve de beer Vlrnlf Genaderd tot de oBlvangslen i 90 opeenten op ds pars belastiogj de heer vaa Ntraatea kan iich biermsde niet venaaigaa omdat deu belasting onbillgfc is ds ker Kraaeuburg wil cpbeldering waarom d 4 eerate grondslagen drr prrs 6el ling niet in alle wijken tooala op de Weathavt n zyu herzien de Voorz beantwoord beide sprekers na verdere dlaeuaaie wordt de poet baboofeB met 13 tegen i st d beer Vlrsly komt Ier vergadering de bclaitiag op de vaart daor de gemeeata geraamd op ƒ U 0O0 wil de beer Huiler met ƒ 1000 verhoogeo omdat by vraest dst de boofdelyken nmalag voor een volgeud jaar te veel verhoogd soude moetea worden de Voorz ala ook de beer Drooglevsr vinden er bezwsar tegen na verdere diMuasie wordt bet voorste van den beer Maller in stemming gebraebt en sfgewezen met 18 tegen 3 st eea voorstel van dea beer Kransabnin om de by elkander getrokkea 63 w op m la brsagan wordt verworpen met 12 tegen d at de geraamde opbrengal der Kermiaaen alamede het eijfer der muziekschool wil de beer Snel verhoogd tien na korte bespreking biyvcn de gestekte cyfars Ubondsa op de poat 10 m vaa da beleenbaak nsaakt de bear Kranenbarg bnwaar daar dittreeds in kas ia nadat door den Voora de verzekering was ngsvsa dati dit BW nimmer wu rersntwoord eu alleen bad gediend tot kugeld van den Ontvanger ia dn post goedgekeurd Nu wordt door B en W voorgesteld de pi dir b lastil P optevoeren tot f 844 00 dit lokt ecuige diacaasicn uit waardoor eea voerslel van deu beer PriiWe om dil ta atsllen op 38 m ia rondvraag worde pebrasht en sf teweisB mal 13 tegen 8 at bet vnorstel vsn B en W wordt vast gslgkiwltal alennwn santtnomen Dsarns wordt de begrooting tol eea bedrag van iSÜ 7S8 V75 in aitgasf en ontvangat even sla ds msmoria van toellebliog algemten goedgekeurd Beaoemd wordt tot Slads Hsaiskaissstsr ds beer raa MilliagsB f Niata mesr san da ds aÜBde wardl na aweUi am aan de genomen beiluiten uitvoering Ie geven tonder resumptle de zitting gesloten Laatste BBiichten Sunchen 27 Oct Ue komog bedankte roor de bem bg zyn komst te Muucheu toegedachte oratie Sedert heden ochtend zgn m verscheiden geuKenlen adressen waarin den koning dank gezegd wordt wrgens zgn besluit bettaffeode bet ontslag dar Mini nuters zeer druk geictkend MARKTBERICHTBir Oonda 28 Oct Poklertarwe pnito f tM k 10 26 Mindere 8 75 a 0 29 Bogga poika 7 B0 a 7 85 Mindere fl lflM Voerƒ6 40 ï 7 Oerst pBike 7 S5 a 7 80 Mindere 8 a 7 Harer zware 5 60 i 6 2S Ligts 4 a j 6 Hennepzaad 8 Ue reemarkt met tamelgken aanroer de handel in raarkoeien zoowel ala graakalreren traag magera raikenssn biggen traag te verkooprn rette schapen ring Aangeroerd 75 purtijen kdas de handel rlug eenta kwaliteit 30 ü 34 tweede kwaliteit k 28 Goeboter 1 S5 i ƒ 165 Weiboter 1 30 a 1 40 I I 1 I l I I Biirgerlijlte Stand OvikLeotNi SI Oct LM Arst 1 j I m A vsa Es m 26 J Scbiedon 2 j 5 m Ë C Verboom 7 w 27 U Handel 49 J OeHDwo 27 Oct W de Gmijl ea C vaa Bartea r 6 Brouwer en A Hogendoorn H J Jsuku ea J BoAis ADVERTENTlfiN Heden overleed tot diepe droefheid T i mfl en möne kinderea mgn hartelgk geliefde echtgeooot dè WelBd Gestr Heer HENRY HANDKL in den oaderdom van 49 jaren in leren Ridder der oi de van de Laxemburgache JESkenkroon öonda De Wed J M HANDBI +270ctob l875 Jansism 3VBN VAU jOOOR RoisT VAN hviaxsta betoigenbmiDen bsrtel ken dank roor de bewgzen vanbelangstelling ondervonden bg ik geboorte banner docKter rj fe ii r 4 Gouda 25 October 1875 By Brieren vsn Meerdeijarig TsskUtiing door den Hoogen Battd verleenti den 8 October 1875 goedgekeurd hfl Koninkl k Besluit van den 22 October 1875 N 33 geremstreerd te s Gtavenliage den 26 Oetober 1875 zyn aan MAiUA NIZKTTA JACOBA FRANCOIS gedomicüieerd te Moordrecht gegeven al de r gteu bg d Wet aan meerdeijarigen toegekend behotidena de bepaling van Art 478 van h t Bni pal k Wetboek Al vit JAN VAN DBS JAOT f Procureur bg den Hoogen BMMk VBBSCHB Kattentonffoat d gel ks veritr gbMr bg W N BAAUmAAKEBSï OoaÜuwea 3 l m i AanliestedÏBf f m BBNOODIfiöB lETIVSlIBOILEl STGENKWeiV ten beboeve der W£RKlNBiOTIN U i gedurende het jaar 1876 op WOBNSPAÖ jF NOVEMBER 1875 s avoadk tait aokt ttn i het lokaal der inrigtütg U TborwaMdeSi li gen ter lezing in genoemd lokaali v Nameitt kat fiMtnnr t P Ó 0GB ND r1 Sic R A n WrDe benoodigde Steenkolen tot 1 Mtri 1679 ïL ê © 1