Goudsche Courant, zondag 31 oktober 1875

Zondai 31 October 187Ö N 1744 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gonda en Omstreken MEN VRAAGT TEN SPOEDIGSTE m mm ter opleiding in en net vak Adres san het Bureau dezer Courant HARDGLAS De oa4ergeteelrenden vertegenwoordigers voor Gouda en OfnUreken van de HARDGLASFA BRIEK Tan de Heeren JEEKBL MIJNSSEN C te leerdam Wichten dat zij met den verkoop n dit fabrikaat te Gouda en mmitrelieHhehhea belast den Heer L WELTER Gouwe C 253 jBage 23 October 1875 Crans Sö C IngBTolge bovenstaande advertentie heeft de oodergeteekende de eer te berichten dat in af ratcbting vAu verder fabrikaat bg hem zgn ie bekomen Uardglazcn Bübècties ïn verschillende soorten en afmetingen in het Magazfln van SPIEGELS MEUBELEN enz 8 w C 253 L WELTER Zengstraat O N 41 Oirtvangeti de IVieuwste Modellen W N RAAIJMAAKERS Banketbakker Havbn B 17 heeft ontvangen eene bezending VERSGHE IH VE TËR KOER nlt de Fabriek van Jb BDSSINK te Dtt entef Up eene te Amsterdain Leertooljery wordt gevraagd een BEKWAIEN 7LEISCHER tegen hoog loon per week of per stok en vrge woning wanneer gehnvrd Brieven franco Letters J J bg den Boekhandelaar J C SCHRODER Kalventraat 174 Amsterdam Ood Carthag ena s BËRGPLAI TE OUE is een haarversterkend en haarontwikkelend middel tot bevordering van den groei van bet haar Het voorkomt HJdig gebruikt de vroegtgdige grgf aid en h t lutvallen van het baar n kan zonder eenige vrees voor scbadelgke uitwerking op de haérwortels gebruikt worden daar het geheel dit plantaardige stoffen is zamengesteld en n enkel dier minerale bestanddeelen bevat die ja voor eenigen tijd een schooneti glans en donkere kleur aan het baar kunnen geven taau ook verwoestend op bet behoud werken van dit onontbeerljjk sieraad Het wordt gebruikt even als Ae gewone pommade en is ook niet duurder daar men aan 3of4fle ch e3 vottr em geheel jaar genoeg beeft Bet W 60 Cents per ïêsclije veArggbaarMD het Hoofd D t U Del t hg A BREETVELT Ai en verder büT A G VAN DBTH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zemnhtiizm T W DIN UIL SeJioonhotm A KAÜLINO Alphen 3 GOUDKADE Bo koop OTTO HOOGENDUK CaptlU aid IJttel k REIJNART Oostpoort Rotterdam J H KELL R km Zoon Weste Wagenstraat Geale Dtek vu A Biuka Openbare Verkoopingfen te OOUDA op MAANDAG 15 NOVEMBER 1875 des voormiddags ten Elf ure in het Logement dk Zaxm aldaar van No 1 Een HUIS wgk R N9 9 met Timmerschunr verdere betimmering Erf en Werf met helling zgnde eene SCHEEPMAKERIJ en door hare gunstige ligging daarvoor bgzpnder schikt staande en liggende aan den Kleiweg in Bloemendaal te Gowia in de nabgheid van het Stationsgebouw van den Rhgnspoorweg y o 2 Een in 1871 nieuw gebouwd HUIS wgk R No 10 met Erf en stukje Grond staande en li ende als voren Zijnde in het Huis eene fraage voor en achterkamer en kantoor keuken met pomp goede kelder ruime zolder en hetgeen verder tot een goed en aangenaam Woonhuis behoort No 3 Een HUIS en ERF in dea Bozendaal te Gouda wgk M No 17 No 4 Ben perceel HAKHOUT en WATER in Bloemendaal te Gouda groot 7 aren 17 centiaren No 5 Een HEERENHÜIS en ERF met een TUIN daarachter aan de Gouwe te Gouda wgk C No 231 zgnde in het Huis eene voorkamer met suite nog vijf kamers een groote kelder keuken met pomp en bergplaats daar achter twee zolders en hetgeen verder tot een goed en gemakkelgk iugerigt woonhuis behoort No 6 Een in 1871 vernieuwd WINKELHUIS en ERF aan de Markt te Gouda wgk H Nr 154 Zijnde in het Huis een goed ingerigt VOOBHUISmetWINKELeueenKANT00Rdaamevens TgfKAMER8 eene KEUKEN twee ZOLDERS en hetgeen verder tot een goed Huis behoort En No 7 een HUIS en ERF in een poort in den Vogelenzang te Gouda wjk M No 48 Op DINGSDAG 16 NOVEMBER 1875 des midaags ten 12 ure in het te verkoopen perceel van Den opstal van en PAKHUIS aan de Gouwe te Gouda w k C no 221 voor Afbraak Op DINGSDAG 23 NOVEMBER 1875 des voormiddags ten 9 pre ten sterf huize van Mevrouw de Weduwe Van den Heer KROM aan de Gouwe wgk C no 231 te Gouda van Eenen goed onderbonden INBOEDEL BOEKEN enz En op MAANDAG 29 NOVEMBER 1875 des voormiddags ten 10 are in het logement de Zalm te Gouda van 65 VAARTUIGEN bestaande in breede en smalle Schouwen Nadere inlichtingen zgn te bekomen betrekkelgk het perceel No 5 en den inboedel tenkantore van den Notoris C C KItOMte Woiithrugge en betrekkelök alles ten kantore vanden Notaris W J FORTIJIJN DROOGLEEVBBte Gouda tot het vullen van holle Kiezen bestaat er eea werkeamer en beter middrl d a de TAND PLOMBE van de K K lioffiandarts dr I 6 POPP ie Weenen Bogner assc no 2 die ieder self zeer geoakkelgk in de holie kiezen kan leggen ea welke zich dan met de orerrest der kiezen eo het tandrleeech verbindt de kies voor verdere verrotting beveiligt en alle pijn doet bedaren Het Anatherln Mondwater n Dr J G POPP k k Hol TandarU te Weenen in I de onderetiande Depots a 1 5 per flaooo te bekomen i het voortrefièigktte middel bij rhamaÜBehe tandpijn ontstekingen eo verzweringen van het tandvleeeek het lost den tandttetn op en verhindert de verdere vorming daarvan bevestigt losse landen doer versterking van bel tandvleeieh en terwyl het de tanden en het tandfieAi avalle nsdeelige stoffen luivert geeft het den mond eene aangename frischheid en verdryft reeds door een kort gebruik den leeiyken reuk die er nit voortkomt Dr J Q POPP s Plantaardig Tandpoeder Bet zuivert de landen zoozeer du door het dagelyktch gebraik niet alleen de gfroonlijk zoo lastige tandsteen wotdt verwijderd maar ook het glazDorsel der tanden steeds blanke en zachterVordt Te verktygen te Gouda bg L Sclienk winkelier op de Hoogstraat wgk A 123 te JlloUerdam by P B van Santen Kollf apoih en A Schippeieijn Q blaauwe poroeleinwinkel te b Hage bjj J £ p c Snabilié poth te Ltyden bij E Noordjjk te Utreoht b F Alteua apoth te Amsterdnm bg F van Wind keim C verkouphuis te Oudewater bij T J van Vreominxen te SchoonhoTen by A Wolff Auxtllum orlentls praparirt ans noch nicht bekannten Ve 1 getabiiien des Orients von ausserordentlicher Heilkraft geprüft von denersten Autoritaten der Chemie nnd Medicin beseitigt die big ins höchste Stadium der Unheilbarkeit getretene 2 EpilepBie Fallsuoht Bi I Brast u MageDkr mptè £ Vor Gebrauob meines Prapérates bitte ich um speeiellen Krankheitsberieht darauf schicke ich das Ptüparat nebst genauer GrebrauehsanweisuBg uiid Kurverhal tungsregeln unter Nachnahme sofort Ich warne ausdrflcklich vor jenen Leuten welche ledighch anf den Geldbeutel der armen Patiënten speeuliren indem sie 1 als Speciflcum gegen obige Leiden nichts 1 als eine Lösung von Brorakalium geben NB Unbeifiltelte Kranke werden berflcksichiigt Silvius Boas Erflnder des Anxilium orientis Specialist fflr Nerven und Krampfleiden Sprechstnnde 8 10 Vrm 2 4 N Berlin SW Friedriclustr 22 1 Etage Urbanus PiUe bereid Tolgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn c er noltig in ongesleldhedeo der MAAG en werken beiliuan op de SPUSVEBTERINti Zj zijn uitmenteud Verzegelde doozen v n 37 i Cent u dubbel doozen zgn rerkrijifbaar bq de hh Avulerdam U Cléban 0 drog heilige veg D 821 Botkgratxn H Verslout ilitwnter Gebroed Tunas m l H W de Kruyff Berdrfeki G Logger opv r J A d Ven Qouda L Soheok op dè Hoogstraat Hmtitrtekt K Ooeieiling t Hage J L F P SnabiliiS Builenliar I Henry Wolff Mi Wageiieiriiat Krimpe afd Lei A v d Heul Léhkerkerk A den Oudsten Leyden i T Xerburgh Haiurlen hoek I akkers M i Montfoort H A v d Berg Moordreckt G H Post Oudeieeter Pr Veer Rotterian v d Toorn Beker Weste Wagenstraat ScImMkaaM A Wolff VtreMf F Alten op bet Steeaw over den Da kerstr n 7Ï Flaardiitgf Wouter Pleijaier Woerden W F Sneerman Zevenktttttti R Prins Het depot dezer eChtO Urbanus Pillen sinda zoovele jarA n et roem bekend en in algemeen ge briiik is door ons te Oonda alleen eu altsluitend geplaatst by den heer L SCHENK op de Hoogstra t WA AyR SCHDWINO Men Wordt instaatelijk verzeobt wel attent te willen zgn dat door ons bg niemand anders da UrbanuBFillen bereid volgens het oade en eehte Recept in Dép6t igu rerkiggbur gesteld in faAMr bmen opgegeven Steden e Ptaaiten dan by de hief bovengenoemde Dépótkoiider In elk doosje is eei biljet voorzien met de eigenhandige naamteekening van de vervaardigers Wed Keunem b ZoON KfO theken welke Heudteekening zioh ook bevindt op bet Zegellak waarmede de Dooqes verzegeld zya Wij verzoeken e gebruikers inttantebjk dasr w p te letten en raden hnn aan wel tOB te Eieil bij wieu men de Doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een biljet net onie Handteekeaing ia zich aan te schaffen en zioh te wachtao voer hét gtbruik van de vele namukselii I BUITENLAND Bultealulscli Overzicht De groote gebeurtenis van den dag is in Fiankrgk oen manifest n den heer Gambetta Het ia in zeer gematigde bewoordingen remt en spoort de radicalen aan tot bedacbtzaambeid eu gebeehthieid aan den wettalgken gang van zaken De Minister van Ondeiwga Wallon beeft d zitting vu den Hoogen Baad van Onderwga geopend met aen toespmak waaruit bigkt dat hg verlangt dat de Staat tbans op het gebied vau het Hoogsr Onderwijs met de l ltfamontaneo zal gaan coucirreercn Overal waar een elericale hoogeaohool wordt geopend ziet men nn Staatabooguoholen verrgze Niet alle liberalen zgn daarmee ingenomen velen zoaden liever tan dat de Regaering de krachten voor het onderwga eer eoneeiitreerde De Duitsche rijksdag heaft Von Forfcenbaek tot voorzitter lierLoseo De üeiztr is niet ernstig ongesteld Z M beeft alleen wat rust noodig en denkt leeds weder aaa niebwe jaektavonturea Hg beeft üe onthulling van het monnment ter g daohtenis aan deu minister Von Stein niet bijgewoond maar is bg die plechtigheid door den krooaprins vertegenwoordigd De Beieriebe Landdag ui vooreerst niet wurden ontboden na de sluiting van den BgksJag vermoedelgk in Januari zal de Landdag weder worden bgeeugeroepen Wanneer het dan blgkt dat met deze Kamer geen begrooting of credietwet kan worden tot stand gebracht zal de oulbioding rolgeo Daar éirchta twee a eraardigden van de patriotten beboeven om te keerea om de meerderheitt Ie doen vertlM gdmift usan d a t daa nt bii idi n g aiatjiaedig zal zijn eeaigs afgevaardigdea zga amUenateo en en kan moeilgk aannemen dat ook dezen onvatbaar zullen tyn voor den invloed van bet Koninkigk woord Ouk de Sakaiscbe kamer is verdaagd wegens d zitting van ilen rijksdag In België eohgiien over het algemeen de clericalen aan het achteruitgaan Dit althans mag men als definitief resultaat der gebonden gemeentelqke vcrkieaingen vaitetelleu Intnsachen a die afneming v n invloed nog niet belangrijk genoeg om bg de ultraMontaneu ernstige bezorgdheid op te fekken DUITSCHLA ND De zitting van den Bgksdag is geopend In de troonrede die door den Minister Uelbrliok werd voOTgels n komt o a brt volgende voor Den 1 Januari 1876 wordt de Bgks mnntatandsard definitief ingevoerd De intrekking van het Staatapapier der Bondsstaten en de vervanging van dal papier door BgkS Ca eiM euie wordt krachtic en geregeld voortgezet De banknoten van gerii waarde zgn voor het grootste gedeelte reeds nu en zullen vóór bet eind des jaars nagenoeg geheel aan de eirculllie zgn onttrokken In hel begin dca vol 5 enden jaava zal de Bgksbank bare werking over en gebeelen omvang dea Bgks uits trekken Het cgfer der gewone inkomsten op de begrooting nn 1876 ia aanzienigk hooger dan op die voorjiet tegenwoordige jaar Doch dasrtegenover staat eene verminderde ontvangst aan renten van belegde Bgks gelden ten gevolge van het vroeger besluit om gm gedeelte an bet batig stido der rekening van 1874 reeds op den dienst van het tegenwoordig jaar over te brengen Ofsoboon in die vermindering zoowel als in eene verbooging der uitgaven moet worden vooriien zal er geen voorstel worden gedaan om den omslag over de Bondastaten voor hunne bgdragen aan s Rgka kas te verhoogen maar zuilen er ontwerpen worden ingediend ter invoering eener beuraea ter verhooging der bierbelasting N vermelding van eenige andere ontwerpen die in dns zitting zullen worden ingediend wordt medegedeeld dit het ontwerp ter wgziging van het trafwetboek ibg den Bondsraad in behandeling ia en dat het ontwerp betreffende de onderlinge hulpkassen van werklieden alleen strekt ter Aeling van ziekenfondsen doordien het ontwerp j opde verzorging van bejaarde werkliedeA nog niet genoegzaam is voorbereid Aangaande Elzas Lotbariugen wordt geconstateerd dat het verhandeld in de zitting van het Landseomit gegrond vooruitzicht geelt op verdere medewerking van die zgde Omtrent den ataatkatskoadkandigen toestand zegt de troonrede dat wanneer in weerwil der gestadige ontwikkeling der binneulandsebe politieke inatellingen en in weerwil van de bevestiging der vriend aebappelqk betrekkingen met kat Buitenland in kandel en verkeer tegenwoordig weder eene van die atremmingen plssts heefi die ÜA vaa tgd tot tgd voordoen de Begeeringaa toch met bg maobte zgn om dit onheil hetwelk ia andere landen evenzeer bestaat te do B ophradea Ia eik geval staat het vast dat de aonsak niet ligt ia onzekerheid omtrent d politieke omstandigheden of meer bepaaldelijk omtrent den algameeaen vrede Naar mensckelgke berekening ia de vrede ibaas zelfs zekerder dan ooit gidaresde de laatste twintig jaren vóór de vestiging van he Duitschs Rijk Er bestaat geen reden om daarin eenige storing tege moet te zien Bovendien ligt er voor het bekond des vrede een voldoende waarborg zoowel in den vaaten wil des Keizers en der met hem bevriende monarchen als in de bestaande ovrreenstemmiug van de wensohen en de belangen dir valken De M geoJhedeu aan wier eensgezindheid Europa in een vroeger tgdperk ouzer eeuw eea iangda igen vrede had t daaken werken ook tkua tot behoud mede en worden daarin door hare bevolkingen gesteund terwgl de Keizer in de ontvangst hem in Italië bg Koning en bevolking ten deel gevallen een nieuwen dnnrzameu waarborg ziet niet aleohts voor de vriend aehappelgke betrekkingen tifMkea Daitaehland en Italië maar ook voor eaa félrffal ke vredelievende I T ▲ 1 1 a De lUUit van 24 drter wgdt een eea kooHirtikel aan bet vertrek van keizer Wilhelm s t Milaan om naar zijne Maten terug te keersn Weika wederzgd sche voordeden kannen voor beide lyken uit bet bezoek dea Keizers voortvloeien vraagt hel blad en het geeft daarop het volgende antwoord 0p den voorgrond siaat bet leit dat de Duitache Keizer zioh perioonlgk heelt kunnen overtuigen van de gevoelens der Italiaaniehe bevolking te Milaan vertegenwoordigd Hg heelt kunnen zien dat Italië hoewel S het godadienstige vraagstuk een $ andere gedragsign volgende dan Duitsehl nd wat da keus der middeleii betreft rioh uiettemiu gelukkig gevoelde een Vorst te kunnen toejuichen die hetzelfde doel najaagt De Keizer heeft verder kunnen opmerken dat in Italië de ernstige wensch heerscht om in volkomen overeenstemming met zgne naburen te Ieren dat wg te veel met onze eigen zaken te doen hebben om aan eenige gewaagde onderneming te denken Wat de Keizer kg ona heelt aanwhouwd moet bg hem de ovetloigiag hebben gevestigd dat Italië waardigigk zgne plasti in de rg der Europeesehe Staten inneemt i dat het in zgne tegenwoordige stelling er toe bgdraagt om het Europeesche evenwicht te handhaven en dat zgn bestaan derhalve eer nuttig dan schadelijl voor Duitschland is Dnitsckland kan dus slechts belang hebben bg den bloei en de welvaart van het Italiaansche Bgk Med heeft wel eens gezegd dat in Italië een great va verzet legen Duitschland heerschte De gebeurtenisaen der laatste dagen hebbeo de ongegrondheid dier bkwcring in een helder licht gesteld De vganden van Duitschland vonden bg ons geen stenn want ofschoon wg aan oiiie elericale paitg geene gelegenheid neven om de rol van martelares te spelen is zg in den grond der zaak erep zwak als in Duitschland zoodal zgne vganden bg one geen krachtige bondgenooten kunnen vinden Dit laatste vooral is voor bet Duitsche rgk van groot b sngi het behoeft thans geen zorg meer te koesteren voor de richting welke aan ons binnenlandsohe politiek ten opzichte van de godsdieostige aasgalrgenheden gegeven woidt Het blèd besluit zgne beschoïwing als volgt Kaat ons er bgvoegen dat indien Keizer Wilhelm in de gelegenheid is geweest om zioh dankbaar te betonnen voor debartelgke ontvangst welke hem t Milaan is Ie beurt gevallen de Italianen van hou kant niet min der gestreeld zgn door de voorkomendheid des Keizers door de vriendscbapabetniginjan san de koninkIgke hmilie en door de bewgzeu van achting jegens ons land De Italianen weten bunnen vrienden te waardeerea en de geestdrift waarmede zg een vont ontvingen die de beginselen vertegenwoordigt waaraan Italië zgn bestaan te danken heeft ia dan ook welgemeend BINNENLAND GOUDA 80 October 1875 Voor het examen ia de handwerken zgn gisteren te a Hage 14 candidaten geexaaineerd die allen zjjn toegelaten waaronder voorkomt mejuffrouw A Schouten alhier Donderdagavond had eene vergadering plaats van de afd Omda en Omttreken van Volksokdekwus trr bespreking van hel ontwerp reglement van de nieuwe vareeaigiag die baar ontataan dankt aan de samensmelting v Folktonderwgie en Sehooleerbond Uit de disouaaien bleek dal de vergadering zich over t algemeen wel kon vereenigeo met het ontwerpreglemeilt dat trouwens alleen ie zooverre verschiltmet het vroegere reglement van FoUaonderwijt al door bovengenoemde aamensaelting noodzskelgkwas geworden NmIsI de afgevavdigden voor ae algemeene vcrgaderÏQg op 6 November a s te Utreoht te honden benoemd waren waartoe de hh S de Jon Jz t Haastrecht en mr W J Kortugn DroogleeversJr alhier gekozen wj eo werd door den voorzitter namens het bestaur voorgwteld d benoeming van een bestaprtlid waartoe vatgena t regl in deze vergadering moest worJrn over fgnan uit te stellen daar toch het geheele bestuur roaroemens was afte treden wijl bet meende datWie aamenemelting der twee bovengenoemde vereenigingen ten gevolge had dat een geheel nirnwe vcreeoiging ontaiond en daarom ook de verkiezing van een nieuw afdeeliagsbestuar weuschelyk waa Ten alotte bleek dat de vergadering van oordeel waa dat op de eerstvolgende vergadering begin van uitvoering moeit worden gegeven aan de onlangs door t Hoofdbestuur verzonden circulaire deze is opgenomen in ons nr v 6 Oct met de strekking in iedere gemeente een onderzoek in t werk te doen stellen naar den toestand van het lager onderwga De volgende vergadering van FoUêondenefje zal das voorz er de beiangsielling der leden bgzonder waard zgn Moge zg die ook genieten 1 De koopman in nuimachines H Lamme ten wiena nadeele dezer dagen een in ons nr van 27 Oct jl medegedeelde oplichterg plaats bad ohrgft ons een brief waarin hij beweert dat het door ons over die zaak medegedeelde onwaar is en barast op onnauwkeurige leugenaohtige praatje Hoewel wg natuurlgk niet alle feiten ia ons Uid vermeld met onze eigrn oogeu zien en dus dikwgl op de vertrouw baarheid onzer berichtgever moeten fgaan zoo darren wij toch meestal instaan voor de waarheid oneer berichten zg t dan ook datwg soms in bgzakeo dwalen Wat echter het bericht betreft waarlegen H Laouie opkamt dal is ea wg hekbeo mettegeostaande da goede bron waaruit wg ons btricht hadden geput ons nog nailer geïnformeerd van kei begi tot het einde gekeel waar eo kunnen wg al begrgpen dat H Lamme het bericht minder aangenaam vond wg begrgpen ons niet de brntaliteit waarmede genoemde persoon oni bericht duift tegenspreken Onder de door vele geliefkoosde winteravondbgeenkomsten behooreo ook de openbare leesvergaderingen van de hier gevestigde a eeling vao den Nederlandsoben I rotestaiiteubond Het doet ons daarom genoegen te kunn melden dal ook dit j r weder sprekers van gooden naam alhier zullen optreden en dat reeds 8 heerrn defi nitieve toezegging hebbe gedaan om hier een apreskbeurt te verrullen en wel de hh J H Maronirr uit Utrecht an P U Hugrnkoltz Jr uit Jlmaterdam r