Goudsche Courant, zondag 31 oktober 1875

V Met hat oog op di lezingen rrrmelden wij te al tto iM ieder lid ran den Protcslanienbond kan worden door zich op te geren aan het bestuur De contribatie bedraagt slechts 0 50 Urt iJeie gemeente sehnjft iseD aan ie l d het volgende lie R K Ijeesrereeniging alhier opende Zondag jl hare bailaniewone Algemeeoe Vargaileringeu Als Bpreker irad op de Zeer ecrw p ter J G Jeen S J Als onderwerp bchaiidehle de Eerw spreker de Opvoeding efn wpl s waar onuitpottel k onderwerp maar d t zoo hirhaalde malen besproken is en nog dagelijks heaprokra wordt Jat or moed toe behoort om h t ala lezing te kiezej Spreker is naar weiisoh geslaagd door het niel in t afgetrokicene maar naar het lercfl te behan Ieien In losse zeer gedetailleerde door humor gekruide schetsen uit de geschiedenis van een slecht opgeroeil kind toonde Z Kerw de nadtjeleii van het bezoek der Openbare scholen aan Spreker wees aan hoe de onder ijzer meer iiirioed kan uitoefenen op het hart ran het kind dan degcestelgke ei dat dos een Katholiek fet dwaas doet zijue kinderen der openbare echaol toe te rerlrou veu De nadeelen van rertroeteling Ie omzichtig eid die men moet gebruiken bij het kiezen an gourerneurs of goursrnatitea iu het algemeen ran het dienstbaar prrmiieel vooral zoo er kinderen io huis zijn werden klaar en duidelyk aangetoond Een goed bezette zaal de aandacht der hoorders alles toonde aan dat de lezing algemeen gewaardeerd werd Met een woord ran dank aan den Ëerw spre j ket eii a4n de aanwrzig zijnde geestei ken roor hunae tegenwoordigheid eindigde de genoegelijke srond la zouden de r v n woorden der wet in dien ger e n d h dstraf b h d van rL sn wju van vrede maar ook voor der lud ran nrlJ den vy nd i g pi overweegt het h f Je r ni H oo als die M uit de memone van toeliohting èn uit de daar TJZLl = g oefde Lr d lag VOO dat d f i l ük t dê u = 1 uitdrukking vaa japd ten d n t r J perkt ba eekLis a tZrL l7 P i A nrecht lijke zin ip oorlog IS gedeclareerd maar in een ruimere l Het gereclttshof leidde hieruit af dat de do odstmf oor oorogalijd onvermderd i behoula e h ergrgp heeft pl u had tju rau ö m ts aan Atchio oplegale wgzedc oorlo is rilJJ Met aanneming va verligtemle omstimdigl p t het hooge gere ht b f evenwel k iwage f tr f Lfe stian ooral wanneer man daarb II vooral wanneer man da h i T hoe bekrompen en b ui i f ting Hoewel de on r l Hri k it U ingericht el de ongelukkig TsTr i oglyk dat hij voor zgne zwa f reTi ï e P rd bUjf Volllg Vrt Z Z t r verwachten lo Norembt r IS71 overleed G Groningen ten huize van haren zwager den hoogleeraar V mejulfrouw A J C G De overledene riat uist men bad een aantal elfecten maar in hare nalatenschap Wii geen spoor van die papieren te vinden £ r bleef geen ander vermoedenover d n d it de elfccten moeiten zgn ontvreemd een rermoe leo d t indMaad groote waarschijnlijkheid vour zich bad ea wafriu i eu meer en meer werd versterkt Een en andermaal liep hrt gerucht dat de elfecteo zouden zijn tFruggerondrn dat Ie dieven wareu out dekt doch dit gcnichl wa ongegrond Door den offlcicr van justun te Groningen werd kenaisgering verzocht zoo men de effecten op i s oor mocht komen Hy deelde daartoe het lystje der stukken mede waarvan gelukkig de nummers bekend waren Dat lystje bevatte o a een effect van 1000 dollars St VincentBrainard een dito Baltische spoorweg 10 certificaten 1000 rereenigde Amg ikaaiische fondsen enz Aau den persoon die aanwyzing kon doen ran deze rermiste papieren werd eene belooniug beloofd ran 200 Het baatte nieti niemand deed zioh op Maar nu is eiodelyk d er dagen de verloren achat op het onverwachtst te roorsphyu gekomen De hoogletraar bad onlangs aan den heer E L Dussel timmerman een seoretairè rerkooht die door de en met de zorgruldigbeid iian de mannen ran zijn rak eigen werd onderzocht Ën hij dat onderzoek kframen de effecten roor lien dag die nagenoeg Vier jareu in eene geheime lade wareu rerborgcn geweest De heer ÜUssel heeft de siukken tot eene waarde van meer dan 30 000 naar men wil ter handgesteld aan de erfgenamen O Cl op de tweede najnarsteemarkt II Woenstlag te Stniwijk gehouden wiren 135 stuks ree aangeyoeril waaronder 88 koeien Uji lage prijzen was de tiandel wéér irang zoodiit er eel onvp kooht bleef Alleen beste koeien brabhten goede prijzen op Ter bebaodriing in da herfutvergadering der prov klei van Zuid Hollaud ia ibana o a rondgedeeld Ontwcrpbe lmt tot bat voordragen ran wyzigingen IU het tarief roor de heffing ran sluis en nqorroartgelden ten behoeve der proriuoie Zuid Hollud aan de Mallegatsluis albitr I o druirenoogat in het VVestland is dit jaar zoo gHOstig dat de Amsteriiamsche handelaars te Utrecht deze rtuehl roor 25 et het balre kilo rerkoopen eeneprgs die in g en jaren zoo laag is geweest in korten tyd haddeu zy dan ook bua mimen aanreier vu blauweo druireu uitrerkocbt De gemeenteraad van Maassluis heeft besloten fot verbetering der havenwerken aldaar waarvan de uitgaven op 200 000 geraamd ryn In de eergisteren te Amsterdam gehouden zitting van den gemeenteraad is breedvoerig beraadslaagd over het roorslel ran den beer mr A S van Nierop om iit een tijdelijk tekort der gomee te inaucien te voorzien door eene hiffiog ran 20 opcenten op de suc eessiebelasiing Het voorstel rond kraohtige bestrij gingen werd ten slotte door den roorsteller ingetrokken Te Amsterdam is Woensdag avond aan den heer Bqrgera den president der Transraalsche republiek een diner aangeboden in bet Amstcl hotci Onder de genoodigilen bevonden zich de minister van bin neni zaken eenige leden ran de eerste kamer Van de kamers van koa ihauiIeI en de burgemeester van Amsterdam T De heer M A Smits boomkweeker te Derenter zal proeren nemen om nachtvorsten door kunstmatige nevels te weren Een onderofücicf der koloniale troepen min of meer beschonken trad Dinsdagavond uu de wachtkamer aan het station te Amersloort op de rails terwijl juist de trein uit Utrecht aankwam De stationchef de h er run A peren dit ziende ijlde op den man toe greep ham aan en slingerde hem een eiid voort uit de richting van den tón zoodnt de roekelooze man van een anders wi HJoood werd gered Dit is de rierde keer dat dechef BlllK hy te Amersloort in betrekking is een dergelyk spoorwegongeluk heeft roorkomen Gepasseerden Zondag arriveerde te Katwijk uit zee een bomschuit waar het aan boord treurig was gesteld Woensdag daaraan roorafgaande by Doggersbaiifc ter haringrisscherij zynde werd men door een berigen storm beloojten en ankerde men na rele moeite midden in zee aan erue rier dubbele kabel Voortdurend had men zware stortzeeën te verduren waar door het schip menigmaal recht overeind stond de bevestiging aan het anker alleen voorkwam dat de schuit achterover sloeg waardoor gewoonlyk deze snort van schuiten met maa en muis vergaan By een dier stortzeeën die men in de verte zag aankomen waarschuwde de stuurman die aan den kabel atoud de maasehappen doch hy werd zelf weggeslingerd met zyne beenen tot over de knieqn geschoren ondrr den orerlooper een balk dwars orer bet schip waar men anders met geen mogelykbeid onder kan fcoroen waardoor zgne beide beenen op die plaats de eene midden de ander dwars doorbrak Alzoo ran Woensdag tot Zondag zooder de noodige hulp geweest te zgn arriveerde de doodrermoeide en de verslagen bemanning De reeder de heer van der Plas liet uit Leiden onmiddelijk geneeskuadige hulp ontbieden Zelfs de Het jongste nimmer van het IFeekblad voor itt Segt behelst eeiie hoogst belangryke beslissing van het huof miliiair gereebtahof waarbij bevestigend is beantwoord de vraag of by art 2 der wet tot afschaAng der doodstraf die straf zonder uitzondering ia gehandhaafd in Ai gertlleo waario rij door de militaire strafwetten wordt bedreigd ten aanzien van misdry ven gepleegd in tyd van oorlog De zeekrygsraad in Indie rerktaarde een toker by de marine achuldig aau feitelgke inaubordinatie iloor het toebrengen ran slagen met een jl aan lyn meerdere in rang waarran venroodingen betgerolg zijn geweest va zulks in tyd ran oorlog e reroordeelde hem deswege tol de straf des doods met den kogel De e laak is ter fcennisse van het hoof militair gerechtshof gebracht dat tioh ter beoordeeliug der saak de vraag ttelde in hoever door de w t ran 17 September 1870 Staatsblad nu 161 in de doodstraf op bet onder erpelijk feit eene verwderiBg is aangebmcfat en overwoog daaromtrent By de wet van 17 September 1870 art 2 is de doodstraf Bede afgeschaft roor militaire miadryven doch voorwaardelijk of onder voorbehoud nl alleen ten aanzien van misdrijren in tyd ran rrede en niet voor den vijand gepleegd Het argument van de zyde der verdediging van den ftugeerefiden IsomI bg daa tcekr anmd ia ladie Uit Breila meldt men dat eergisteren de plechtige begrafenis der overblijfselen van de gesneuvelde ondeiolUcieren en minderen op de citadel te Antwerpen Hl 18S0 3I volgens programma besft plaatsgehad Vela oiKle krijgers ook Van Br nb ek waren voor deze plechtigheid denvaarts gekomen De onafzienbare stoet en de fraaie ireurmuziek maakten op de menigte toesehoitwers een irtlfenden indruk De overblijfselen waren in 36 kisten verzameld en in v jf lijkwagens geraagacbikt lf r men njet op 00 grpot tastal kisten scheen gerekend te hebben was alleen de voorste lijnkuets prachtig versierd de ov r n w ren bedekt met verschillende vaandels der oude krijgsrereenigiogen Bij den grafkelder voerde het eerst het woord graaf li J Schioimelpenoinok lot Nyenhuis grootmeester van het liuis des konings Hij dankte de milde gevers onder welke in de eerste plaats Z M de koning die bet mounment hadden helpen tol stand brengen daarna de oudkrijgers het garniz eii de weerbaarheid enz voor hunne bel augsteliende tegcnwo irdigheid en weeseindelgk het kaïietteli corps op bet goede Vuorbeeld hun door de rocmryke gesneavelden in 1830 31 gegeven Hiernj rolgden korte toespraken van dea generaalmajoor van der Schriek n den generaalmajoor Ëngelraart waarmede de plechtigheid werd bes oteo Den 233ten dezer waren op de paaidenm irkt Iti Muntfoort aangeroerd oiica 600 stuk en dra 2l sten op de rundrrmarkt ruim lüOO met tragen handel Ta Woerden telde de paardeiimarkt op deu 25st a dezer sngereer 1100 stoks en derundirmarktop den 27 ten ruim 2500 Tamelijke handel en prysbouilend in de goede soorten INGKZOWDBN M de Redacteur In uwe courant van 22 dezer en in debeida daaroprolgende jiummers komro beschonwingen voor orer het rerhandelde in den tiem enleraad up 8 Oct II Naar aaulaidiog daarvan geroet ik mg gedrongen enhet IS de liefde roor de stad myuer luwouiug dia my daartoe dryft niet om aan of opmerkingen te maken orer bet gesohrereoc omtrent vetsdiillenda raadsleden daarorfr geen woord aar alleenom een advies een rrieadioliappelyken raad te geren en ofschoon hiertoe niet direct geroepen kan ik hettoch om bet belang der zaak niet nul tteu daarenboven wie die rermeeiit ditt zgn broeder dwaatl zal hem niet terecht wgzeu Ter zake De schrgrer of beidei schrijrert ran die artikelen zyo raorstaude s van m o voor meisjes nieta zouden zg liever zieu dan de opriehling eeiier dergeIgke school in onze gemeente daarheen zal dan ook het steeven zyn men zal agitatie vemekken Dat wil leker zegge men cal roorsanders voor fipt m o voor meisjes winnen en wel in zulk eene mate dat ten laatste de Baad gedwongen zal zyn ajo het uitgedrukt verlangen der massa te voldden Bravo I een goede zaak en daaromtrent bestaat bg die Heeren geen twijfel verdient zulkt Maar wat ik huu bidden mag dat zy dan toeh andere middelen gebruiken dan die zg tot hiertoe hebben ge bezigcl Men behoeft toch waarljiki niet tee gezand verstand te bezitten om te begrgpen dat der elgke artikelen als die van huaiie hand aan de v rwe z nlyking van hel geliefkooade denkbeeld meer kwaad dan goed doen Harde woorden ongunstige beopr deeliugen tegen en over bet publiek i dat de w om pruselieten te maken De fiaad moet zich niet atoren aan de publieke opinie et publiek beeft toch van onderwgszAken geeif verstiind het ia dwaasheid te steunen op bet gé krookteriet enz Zulke liefelijkheden M jne Heeren trekken i iiet aan maar Sitoojen af verp akelijk uogej zij voor sommigen t o suttig zijn tij nooit Èéi overtuiging is meer w ard dan duizend kanonneoj dat men dit bejgrype en zich aan bet werk zéile oOi klaar en daidelgk de voortreffelijkheid van tiAm o ook voor mfisjes aan te foonen in obzè Q6uds ffe maatscbapp y zijn er zoo v sri die nog aU jd ei m u 1 o prefereren en by anderen is bet oog tiéit tot klaarheid gekomen wat in dfeze het ertiesl jkst is De wijze maakt zich niet bpos kis zgi e denkbeelden een inga ng vinden immers hg twgfelt niet aan da goede trouw zyner tegenstanders zg mogen andei meeningen zgn toegedaan zg bedoelen het oedi j daarvan houdt hy zich vast overtuigd tegenstand jia teleurstelling verdraagt hij kalm en gelalea want BH gelooft zeker aan de eindelyke zegeprad li ii t Indfta het alzoo den Heer B Hjiar i9hiig ematia dal hy het giet aannamen ran het gedane ril ratei betreurij hy Ifiese 4 P Hamels uoaiB doelireffender middelen aantóooen betoogeo orert uigen dat il de weg geen hatelljlhejen geen minachting ran anderen al kan men zich met reden dik orer een hooger standpunt ran ontwikkeliog rerbeugea want dit de menschelijke natuur is niet anders rerwekt geen neiging tot maar afkeer van den persoon en zijne denkbeelden Gouda C JJB PMAKEE 29 October 1876 De Khryver niet Kirgeen mn de iewuête artikelen in ome vorige nummert ie den heer Meiiepiaker dankbaar mar de goede bedoeling ten fijnen opiichte waarvan bovenstaand tchrijven de blijken draagt Intussehen moet hij dadelijk daarbij vofgen dat hij naarlijne meeniiig niet dergelijke teTechtwijiing verdient Bij it zich niet beuutt harde woorden hatelijkhedengetteld te hebben ia plaatt van argumenten Hij meentte hebben gedaan vat de keer M verlangt hij heeftaangetoond betoogd HelaatI kan hij er nog niet bijtoegem overtuigd Maar hij heeft dat gedaan in denvorm dien hij voor een dagblad t meat geichikt acht Hy heeft er paar getlreefd kort en duidelijk te zijn maar ook pikant genoeg om door een gewoon dagbluiilezer te orden gelezen en begrepen Ify heeft tt gezegd dan waarvan hij tlellig overtuigd mu en heeftai zaken bij haar naam genoemd Hij acht het del roeping van de pert openhartig en zonder omwegen haar oordeel uit te tpreken en daarbij behoort het gebrek te Korden vermeden van Staringhle prediker die verioogen leverde met lang nat overgoten welke men f beat voordiende op een ver iettett De tcbnjver ttelde tieh iel voor om het publiek te overtuigen van de voortreffelijkheid van het m o voor meitjes Zijn doel Kat de houding van hel gemcnte bettuiir ni den raad w i $ bevuttt aak en de daarbij aangevoerde argumenten na te gaan Hij wat volilrekt niet boot dat sjjn ienkbedde geen ingang vonden maar liij ha f iet g r00rd otfr de tvijzt Koarop de zaak in den doofpot wal geiloft over den weinigen erntt der gebruikte argumfnten 9ver d $ tegiutelloofheid ei de gebrekkige kennit van zaken van een deel van ont toomjevend publiek Deze ergernii duidelijk tr doen uitkomen wat hoofddoel En tart de ichrijver den heer JU hem een enkel bewijt Ie geven dat hij de goede trouw van zgn tegenitandert heeft verdacht gemaakt of ook iftaar in het mintt hunne goede bedoelingen in twijfel heeft getrokken Men kan ter goeder trouw zgn laak wal licht opvallen tpreken over dingen waarvan men geen itudie href t gemaakt oivmtle gevolgtrekkingen maken De tchrijvcr wilde alleen aantoonen dal de raad daar zich zooveel mogelijk voor moet wachten En nu mogen tteUimtea alt dt heer M eenigtzint verkort en onjniat tanden achrijier aanhaalt niet liefe tijk klinken in de ooren van hen die zulke verwijlen direct treffen Zij drukken de overtuiging uit van een belangrijk deel van hel puUiek hetwelk de waarheid daarvan beaamt De vraag it alleen en dit heb ik getracht te betoogen of mijn beroeringen of goed gronden tteune Df tchrijver meende en mtent nog dat er geen ernttigt diKuttie moge k it indien men niet voet bij aluk h dt de beirijiigronden toetitaan de regelen eenerge zonde redeneerkunde e zich wacht voor geringtchatting der behandelde guaeilie De tchrljver heeft overigent nog een te goede verwachting van den heer Meiiemaker en zijn mideraadi leden om Ie oreeait dal ztf huniu memushelgke natuur niet in bedwang zouden kunnen houden in de openhartige aanlegzing van gemaakte feilen dus zoude leiden tot Hfkttr van del ichrijvrrt ptnoon en denkbeelden Doch indien zulki het gevolg er van wai ter wille van dewairheid ziet hij ook nitt Of tegen verkeerde beoordeeling B K Mijnheer dl lUdttct Hr Ia BW geaobt blad van 29 Ootpber komt er eene mededeelmg voor dat er tegen mg Proces Verbaal ia opgemaakt wegens het in bet werk hebben van een kind bcnedien den leeftüd doM d Wet op de kinderarbeid voorgeschreven Om mg van den scbgn te zuiveren alsof ik niet genegen zon tgn de wet na te komen zoo moet ik u eenigiina op de hoogte bre gen van den moeyelyken toeatapd waarin een garenfabriekant geplaatst it om a te doen zien dat het hemdikwyis onmogelijk is te zorge er geen overtreding plaats be fi I knechts eeper gprenfabriek iforden natuitr k door dm thriekaBt of opzichter aangeuonen of ontslagen terwyl ilfi knet ht op z beurt een helper aanneemt om ktof den arbeid dien hy v rigten moet gemakkeljjker te ipaUn Deze helper elke hij niet volstrekt noodig hee aangezien hy ook zonder dezen wi en kan bestaak meestal uit een jongetje of meisje dat hg zelf aanneemt of ontslaat ennaarbekaaamhedèil en krachten ook ze f betaalt Hij ontslaat zulk een kind wanneer hem dit niet voldoet en kan dus in èene wetk ja zelfs op eenen da rersohil g Ifindeup i iict V rk stellen Dit ia des te gemakkelijj er voor hen daar d to ng tot een garenbaandery den geheelen dag openstaat UB de vroHwen in de gelegenheid te stellen hunne mannen eten of drinken te brengen en de knecht dns ieder uur van den dag kan konen werken of met zgn werk kan uitscheiden Aangezien zulk eene fabriek eene groote uitgestrektheid heeft dewgl bet tpinneu in de open lucht geschiedt zoo kan ie Ier begrijpen hoe moegelijk het is te voorkomen dat er geen overtreding plaats heefi vooral daar men dikwglt buiten zijn schuld door afwezigheid of ongesteldheid verhinderd is hiervoor te waken In weerwil van mijn streng verhad aan de knechts gegoen om geen kinderen beneden de jaren in bun werk te nemen heeft een dit verbod overtreden en een jongen aangenomen die oogenscbijnlijk wel deu ouderdom had maar waarvan belaas te laat gebleken is dezen den verdachten leeftgd niet bezat en om dit feit is er proces verbaai tegen mij opgemaakt Deze mededeeling mijJibeer de Bedacteur doe ik alleen om mij zooala ijl reeds hierboien ge g4 heb te zuiveren van de opjloij geworpen blaas alsof ik willens en we ens def wet zon overtreden hebben terwyl ik integendeel by deze de opregte verzel ering geef dat ik steeds mgn best gedaan heb deze zoo zeer door mij toeg juichte wet na te komen en te doen eerbiedigen Met de welitillende pUa sing dezer regelen ia nw blad Zalt n zeer verpligten die zich hoogaehtend noemt Uw Dw Dienaar HEBMANUS VAN DEN EING Daar voor de goede werking eener wet veel afhangt ra den goeden wil der ingezetenen om die na te leven zoo ii ont de verklaring van den inzender ran bovengenoemde regelen aangenaam dat hij zijn beit doet om de wet op den kinderarbeid te doen eerbiedigen Maar daarom verwondert het ont deitemeer dat hg niet beter toekijkt dat er geen kinderen op de fabriek oo ign toezicht onderworpen kolden werkenEr hehoejt geen quaeiti Ie zijn van laideren die oogenschynigk den ouderdom hebben maar inderdaad nog te jong zijn daar nieti eenvoudiger it dan heneven op hei ttadhuit een briefje te doen halen waarophun lee lijd itaat uitgedrukt De Beuactie 4 III 11 = Burgerlijke Staad GiBOBCa 27 Oct Aria Adruaui ouden i Scbautea ea N van SU reren 28 Jan oaders F Hopkoper co C vaa der DuMen Pieter Coraelii ouders W i Tuinman en B Besem NteolBis ooden N Uaoeos en C C boutree Wilblniu EIiMWlb Jw Il i t liMkoxa en 6 van Ooyen 80 Jotianna ouden H iio 0 en A a leer Dirkje Johanna onden J de Joag en M H ü W iaian OvsaLiDlK 27 Oct H SUller 8 m 9 JMH van Leeuwen 8 m GiHUWU 23 Gat F Sii ea C C van Gent ADVERTENTI j 36 JARIGE ECHTYEHEENIGING VAN H J Vkk STEIN VOORT h m rietveld Hunne ilankbare Kinderen Getrouwd P SIX II J il ym Bridle BN 0 VAN GENU Gouda 28 October 1875 Eenige kennisgevinp ♦ Getrouwd ADR SPARNAAIJ inel M M DIESTELHORST RoUirdam ti Oct 1875 R J LA LAÜ B C RUTERINK Baren 29 October 1875 Gouda éi October 1875 H t Meuje onr gisteren gebor is h den overleden J SWITZER Az U M SWirZER NOOMEN Gouda 30 October 1875 Het Effecten en Rasslerskantoor van N FRANgOIS SNEL is verplaatst naar 4e Gouwe C 234 naast de R C Kerk Coihmissarisseu voor de bereiding en nitdeeling van SOEP te Gouda hebbeu de eer hunne stadgenooten kennis te geven dat zij voornemens zijn eerstdaags rond te gaan met de lijsten ter inteekening van SOEPKAARTEN voor den aanstaanden Winter Zy nemen de vrijheid de deelname daartoe bflzonder aan te bevelen ten einde bfl te dragen tot instandhouding van eene der nuttigste inrichtingen alhier Namens Commissarissen Toornoemd W J FORTÜIJN ÖROOGLEEVER Voorz F C VAN ZEULEN Gouda 30 Oct 75 Secr De OU lergeteekende heeft de eer te berichten dat hij Donderdag 4 November a s Gouda met zijne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bij den hjer A HARDIJZER Sociëteit Vredebest op de Markt W L C WEIMAR s Habb Opticien Mevrouw PRINCE De Joso Turfmarkt H 87 vraagt tegen half November een Kindermei niet beneden de 14 jaren De Heer D LüLIÜS VAN GOOR verlangtten spoedigst een OPPASSER voor 3 4 4 urendaags Gezondheidsbloem voor slepende Borstziekten Hoest Tering zwakke Maag en Keelpijn In pakjes van 20 en 35 Cents met gebruiksaanwgzing te yeacr kqjgen bij J C ZELDENRUK OefTentliclie Danksapug Nachdem icli 30 Jahre lang von epileptischen Krampfeu in der firchtbarsten Weise geplagt wurde habe ich nach Verbrauch aller nur erdenklicheri Heilmittel geoeu diese schrecklichen Znstande scbliessm von AUXILTUM ORIENTIS des Herrn Sylvius Boas in Berlin 22 Priedrichl strasse Gebrauch geraacht und kann icb bezeugen dnss dieses einfache und dnrchaua nnschadliche Mittel mich in knrzer Zeit von diesem schrecklichen Zustande ganzbch befreite Mogen alle Krampfeleidende doch dues Mittel in Gebrauch ziehen und alle Zeitungen denen es um s Wohl der Menschheit zu thun Ui d eaen Zeilen eine weitere Verbreitong gestatten Das AUXlLIUM ORIENTIS wt in der ThaJ das einzige und sicherste Mittel gegen Epilepsie und verwandte Zustande M A SIMON Dampfschneidemnhlen und Holzleisten Fabrikant zn PrieJras Ann Entnommen aus der Nr 95 den tGSrlitzer Anzeigtrt vom 25 April 1875 if