Goudsche Courant, woensdag 3 november 1875

Sociëteit ONS QENOEGEN Zaal KUNSTMIN TOONEEL VOORSTELLING te geven door de Vereeuiging Oefening baaH Kunst te Gouda op ZONDAG 31 OCTOBER 1875 ten voordeele van W BR EEDIJK die in April II rijn been verloren hee t in de Stearine Kaarten abriek Vader en Zoan Ooripronkelijk T iileel K in 6 B lr j eii door des Schrgmr TtD een geschRndvlfkte Naam Gevolgd door DE GEFOPTE COMMUNIST Eigenbelang boven alles BHjipel in óe n Bedryf door A Wumitoi Aanvang ten 7 f ure Entree voor HH Leden der Sociëteit 75 Centa per persoon KietnLeden 99 Cents jjer persoon Gaanderij 40 Cents Plaatsen zijn te bespreken op den dag der uitvoering van des morgens 10 tot des namiddags 4 nre a 10 Cents extiavoor iedere plaatn WAensda 3 NAvember 1875 N 174ö Nieuws en Adverteiitieby vmf Gouda en Omstreken jPe ïngettding van adverteg n kan gesbbieden tot één aur des namiddags van den dag der uitgave SENM LME Werktuigkundige Verkoopt verhuurt en repareert alle soorten van NAAIMACHINES en andere WERKTUIGEN Graveert in GOUD en ZILVER maakt NAAMBORDEN van Koper of Zink alsmede a1 wat tot dat vak behoort NAAIMACHINES kunnen op billpe voorwaarden door huur ia eigendom verkregen worden Gouda Turfmarkt Wijk H N 113 Voorhanden bij W N RAAI IMAAKERS Bahketbakkeb Havkh B 17 VERSCHE Kattentongen en DEYE TEK ROER Verkooping VAN nnmm mnm m ummt Zfl die genegen zgn uit de hand te koopen 100S uks Populieren Boomcn eer geschikt voor Klompmakers allen genommerd verdeeld in vier koopen als U koop van N 1 tot en met 25 2e N 26 50 S N 51 75 en 4e N 76 100 staande te groeien op de bermen van den straatvan Gouda naar Bodegraven en wel naby Voor het VERWEIV van STAATSIE LEDIKANT en andere GORDIJNEN TRIJPEN BEKLEEDSELS van Canape s Stoelen Rgtuigen enz enz alsmede Zgden Wollen en andere Stoffen DAMES COSTUMES MANTELS HEERENJASSEN PANTALONS enz zg beleefd aanbevolen de op groote schaal en geheel naar de eischen des tgds ingerichte CHEMISCHE STOOHVERWERU EN Drukkerij Kunstwasscherlj MOIREE INRICHTING voor ZUOENCOSTUMES UNTEN enz Vak Winkel C Amsterdam Agent voor Oouda en Omstreken de heer J van de WAL Haam Q 441 Stalen zgn bg ZEd te bezigtigen of te ontbieden en worden alle iniormatiën aldaar verstrekt Waar wg niet door Agenten vertegenwoordigd zgn worden der geëerde Clièntelle de goederen franco terug bezorgd we de eeuwgksehe brug alsmede eeoe partij Elzen Haktieut met de ibniken om gehed te worden gerooid verdeeld in twaalf koopen allen genommerd taande te groeien op deu westelgken berm van geztsden straatweg tasschen Spokersbmg eh de oud Reeuwgksche valbrug Men adresseeren zich vóór of op 18 November erstkoraende met franco brieven aan den heer Mr M H A LISMAN Advokaat te Leiden bg wie men evenals bg den Burgemeester van Zwamnerdam omtrent de verkoopsvoorwaarden inlichting kan bekomen No S60 der beroemde Wekeiyksche Zamcnspraken Uitgave J J H KEMMER te Utrecht is heden voorhanden bg den Boekhandelaar Lange Twndeweg ta Gouda J illilDSCi IJSSEi DE JONGH c m me TB OTJIDB WJ TEK Vervaardigen verbeterde STEEN en TEGELVORM MACHINES voor PAARD en STOOMKRACHT üKIVBESEEl ZnVEEINöSSOn IS het eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen maagpün maagkramD l A verteenng zaur dmzeligheid harikloppingen enz en moest daar h ook bü w ¥ van zure vruchten het weekkokei van groenten vooral peulvruchten als emt n f Haarbalsem of Eau philocome De balsem is eene spiritus oplossing van een zeer fijn vet met eene toevoWnir vanPernbalsem extract van kina en welnk nde olieën Hfl reinigt de huid van M hoofden kah het beste middel genoemd worden om de groei van het haar te bèvMeren en het uitvallen voorkomen In flacons 45 en 90 cent oevflmpren en Anatttörin mondwater Met een gelgke hoeveelheid wat gemengd is het de aangenaamste monaibodinB Het nefemt eiken slechten staaak Afeg reinigt de tanden verkterkt zwak tandlffisoh en igfclscll Taridpoede In elegante do n van lOè en 50 gi ntma Ar o x a 45 en cent Z w j o ï K J t Pj J n daar het islgmfen overtlijfselen zen oplost E et flacon kos f 75 cej ts i I J Idialoi l l piéI w zonder schadelpe bestanddAeh bévrüdef ioodenblikMiifcJvinfleschje kost 25 cents f 1 fli V Bij Itjder artikel is eene tiltvoeï ge i eUni L Bovenstaande artikelen zijn te bekomen iifede beisende depi s vosL Welter L Schenk ehlj C Zeldenrjk tl AoonAoo iibij Wed 1 uaUr by F Jonker Idenfurg ie Woedden bj N C van er Kas in fle bekende jfspots W Emmerik j BL VÓN DE QUIIVA LAR C Ivan KUAEPELIBX en HOLM I Apothekers te Zeist 18 het volkomefl te aller Kina bereidingen van een aangenamen smaak haar doeltreffende eigenschappen ign algemeen door HH Geneeskundigen erkend tegen algemeene zwakte zoowel bg kinderen als Volwassenen jwérei aan eetlmt slechte spijsvertering zenuwziekU en vele harer gevolgen als hoofdpgn aangezichtspgn enz in het tfldperk der liersteUing na zware ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen enz In de Geneeskundige Courant van 20 Sept 74 wordt deze bereiding ten zeente door de Redactie aan HH Medici aanbevolen als ook de IJZEKHOUDENDE QUINA LAROCHE tegen chlorosis of bleekzueht teringacAligheid groote zaaJcte bloedegebrei kwalen van critischen leeftijd enz MEN VRAAGT TEN SPOEDIGSTE Trijs per flacon ƒ 1 90 bg de volgende H fl Apothekers Gouda O THIH Gravenhage 3 VISSER Zn Leiden J GARRER RotUrdam Wed P V d VLIET Zn Woerden H W BAELDE Verder in de meeste Apotheken te bekomen ter opleiding in een net vak Adres aan het Bureau dezer Courant Aanbesteding J DER BENOODIGDE LETBNSIIDDELIN en STERKKOLEIV ten behoeve der WERKINRIGTIN6 te Gouda gedurende het jaar 1876 op WOENSDAG 3 NOVEMBER 1875 s avonds ten acht nre in het lokaal der inrigting De voorwaarden liggen ter lezing in genoemd lokaal Namens het Bestuur L P HOOGENDUK Secretabis De benoodigde Steenkolen tot 1 Mei 1876 FABRIEK 60EDK00PE lUZIEK voor PiANo Solo Uitgave van F KOKSMA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin 644 WiCHTL Dichter nnd Baser ouverture 0 80 Alle nummers dezer Uitgave zgn steeds voorhanden bg den Boekhandelaar A BRIN K M A N U Oouda Ooub Drill m A BriakBU TteNLAND De hitgave aeter Cburant geschiedt ZONDAG W0EN8 AG en VRIJDAG Li de Stadchiedt de uitgave in den avond vanÏNSDAG DONDERDAG en ZATBEG De prgs per drie maanden is l7 tlfiLco r post 2 1 Mantséli lOvemteiit van te l c Ci inlpt Si wurnn wy Ja ODS fffiig aaaaiifliieidmg amVXea eu Uie gericbt wsa ün gfï tirefivauteD iu bet nuliule Ljro i beeft qodèr deiren Jei goedM iadiuk aualct Zijn a iii paring om zielb eerlyk un te tluitso bij dat deel der bovrgevisie dat roiterlyk df proef MDvuril heeft ilset de repttblikeintebe iuttellisjteo i lersodig too pjo èlil Men UfCt dat ia den la itilen ministerriaü de mib itera Dubare en Decuei uit uaan ran rerscbeidcM banner collrgu s zich beklaaf l bebbeii o er bet uitbtyteo nu bet oritalag ran deu mairé te Ajaoolo Het tmntal o iel heeft daar aa nog geen laafduig gaJtttkl Ituifet zooht Jiog aaar eaa vsrgoeiUBg vaat den geatraflr welke lott moeten atrefckeu aaa de Pduapartis en uiet al ta taer ie ontsleaiaen Nog noet Dataure beiirsar hebbeu gemaakt m df door Buffet in de drakperawet aangebrachte wytalingen In de Kamer te Terdndigea De llaitsobe troonrede wordt door al d groola Fcanfc e bladen nedrgeilee d en gunitig beoordeeld ón haar bij uitstek vredelieread karakter Ook dat kan niet anders Men traoht in Frankrijk een beweging ten ganats van de bandeliprotecli in het leren te roepen Hat ludhoaw oongrea ta Rbeima drong in een itrutrig aobryrcn aan den niniater van landbonw e koophaudsl p afiohadlng dtr handelareidr igen en vroariog ran een tarief ran in ait en doorroer aan Aan dat UrieCtoa het tegenwoonlig tarief ten grundal ig liggen Ruwe atoffeo zouden by ioroer met 10 pOt wor4en belaat bg uitroer zou dit geld worden gereatitueerd Het recht op wijnen en olie moet eren boog ziju ala dat i het buitenland wonit geheven Een wet op den vjaaeohicegua ta den aeoijna op landbouw produoten oci roKirkomen dat In Vcankrgk de landbouw niet iu attat ia ia dit opzicht met het buitenland te ooiieurreeren Aangezien de landbouw klaagt orer gebrek aan arheidikraohien moeten ile inkomende rechten op Utadbounmaohinerieën werden opgeheren In den grond van de taak verlangt men dua dut wat den landbMw betreft bet syateèhi ran vrijen handel dat aiuda lASO gevolgd ia vaarwel worde gezegd Ouk de lauJbouwedngreaaen ran TunI ran bet departement du Var en i n Heranlt hebben zioh tegen de handelavitdrngen verklaard Ook iii Dnitièhland beginijen zioh de rooratandera van het beacheraende sttleel ie roeren Ue treurige toeatand der indnalrie in Ouitsohland waarrkn eene atagnatie in alle takken an handel en bedrijf hst gevolg ia maakt dat algemeen wordt aan gedrongen om poging aïab te wenden om daarin VerDatering te brengen Dat iu de regeeringikrin en de zaak meermalen Crc pont van trhatige orerw ing hMfk aitgeiMakt ia wel boren allen twijfel rerhereu Wanneer In eèb laud ala Duilacbland de eiEena en ran d grtratate machinefabrieken ala bjjr ran Qorrig en de roornaamalc we hrljen dri igen dat zy hnnuS hbrieken alniten moeten M tg San bniine eate arbédera die zij niet kannen ontalnan slechts gedeeltelgk wirk kannen VerSchiffen dan kan eené regeeriug niet odVerSéhitlfg bli reA De Dilttahe fabrikanten wachten heil van den teingkeet tot het beicheraead haodelsteltel waarvan 4 tegenwoordige miaiater Caaphanaen een rerklaant tageoatander ia Reeda had aea het geraobt rerapreid dM bij tou aftreden Do optniagarede tan dea Hijkadsg beeft erebwel getoond dat de regecriag nie dien weg op wil rHoewel zeidede heet Delbnok tegenwoordig iiJ handel en verkeer en van üie storingen plaata heeft die ia den loop des tijda periodiek wederkeeren ligt het belaas giet in de macht derregeenog om in dien oiignnatigen oaatand die zioh ook in andere l pdfo erenzeer ala ip Dultschland doet geróelen bulp te rertcbafien Hieruit blijkt voldoende dat de regeesriug niet Van ienawyze ia veranderd dat zg niet rooruemena ia het rrghandelaatelael loa te laten au ook geen plan beeft om rooratellea te doen om op de eene of andere wgze in dan gang ran zaken in te grgpen Terena ksa men hieruit roldoende opmaken dat er geeu apraka ia ran de aftreding ran dra tft ra4 Csmpbaaasa raarroor hat motief ook yahacl rerratt iuiiiea 4 regeeoa gaen Biut r veonomisohe richting aanneemt Het miuiaterie on Aurrsperg beeft reeda gedurende rier jaren Ooateurgk beatuurd iu rolmaakteorereen teiiming met de meerderheid raa dea rgkadag Maar er komt nu een criaia waarin het kabinet alle krachten zal moeten inspannen om ataaude te bigren Men weet dat Ooateurgk een wel op het onderwija bezit die zeer liberaal ia en het reobt ran den staat handhaaft ogji het openl aar onderwga te leiden en er toezicht op uit te oefenen Maar drze wet dia b k md waa om de aaumaligiug der geeatelykheid te keer te gaan is eene duode letter gebleren in Xyiol en Gallioie omdat de niiroering was opgedragen aan de proriuciale landdagen Waar dui eeue ultramon taauaohe meerderbrid was toerde mtn eenroodig de wet niet uit Ëen additioneel wetaoutwerp ran Wildaaer o a ia bij den rykaraad ingediend om in die leemte te roorzien Uit ontwerp couoentrecrt de weigering op het gebied ran t onderwga in de banden ran het rijkabestunr en maakt Van alle pfofeaaoren leeraars en icboulopzieuers rykiambtenaren Natnurlgk zal dit ontwerp deu lerendigaten tegeustand ontmoeten bg ultramontanen zoowel als bg federalisten Het ontwerp WUdauer dagteekent reeds ran de vorige zitting maar waa als te lastig tot later uitgesteld Thana is de regeeriog er op rooruitgaloopea door een aohoolreglemeut roor Tjirol af te kondigen en in Oallicie bg keizerlgk be elscbrift orer te gaan tot de ereisohle benoemingen Deze bandelwg e misaobien girecbtraardigd door de onulaudigheden ia in alle geralten nnregelmalig en moet door een wet bekrachtigd worden die eeu groote brea zal maken in de zellatandigbeid ran sommige proriuoien De Russische regeering heelt iu haar officieel orgaan eene rerklariog doen opnemen waaruit bliJKt dat zij in orereeiiStenming met Uuiti chland enOostriutyk geen interrentie in Tuikye iveusobi maar dat zy gaarne den toeaund der Slavische Christenen roor gord reibeterd en deze onder toelicht Uer groote sbristeumogendheden grsteld zag Üe Italiaaiiaclie presideiit Miniater heeft iu een rergadering run kiezers de cgfera rau de b rooting ran 7B meegedeeld nog roor bet Parlement is geopend bübegro tte bet deicit roor dat jaar op 18 millioep lire op die beg rooting zya 27 millioea uitgetrokken roor nieuwe spoorwegen da beratellinx ran het eren wicht wordt nog ateeda rsrwacht au de rermeerdering der opbrengaten Uit Sgojlje b ria it met ADVBRTENTIËN worfen geplaatst TMi l 5 r els a 50 Centen iedere regel meer lÖ Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte AiwnfUrlike Hqbh W YWF CBNIJB Het bombardement ran San Sebnatian wordt steeds voortgezet terwgl Irnn door de Carliaten opnieu wordt bedreigd Generaal Martinez Campoa die met zijne operafiên ateeda roortgaat is te Ber a aangekonMD In Catalonie neemt olgeus bet ofScieèle Spaansche orgaan de ontmoediging der Carliaten atHsila toe Van 1 lot 20 October hadden zg aldaar aan dood n gewonden gerangenen en rinohtelingen onoereer 2000 man rerioren Omtrent de plannen der regeeriog wordt gemeld dat zij bepaald roornemeoa is om de rerkiezingea roor leden ran de Cortea ait te achrijren tegen deii 9n December a Ben nieuwe rolkarertegenwoordiging zal dua de 8t Nioolaaa aurpriae voor Spanje zijn R A N K R iTST Voor een paar dageu kw incu iu een der apeorwegatationa te Parijs twee peraaueu byeeo die baddan aij kannen deuken a t zij isar elkander zonden ontmoeten elkaar lioagaiwaaranbgulijic uit den weg zouden zijn gegaan Het waren de b ren Thiers en de graaf ran Paiüa De oiid Minister ran Louis Philippe vertrek met den trein naar Auzio om er eene veiigadering van aandeelhouders in een der mijoan bü te wonen Ue graaf ran Parijs ging naar Gbantilly om er tiob op de jacht te begeren Beiden geroigd door verscheidene peiaooeo waren in één en dezelfde wachtkamer en vermeden blgkbaar elkandera blikken Ook was er iets gedwongens in hunne houding Met zichtbaar ongeduld wachten de omatandera ran Thiers en ran den priua bet einde dezer ontiioeting af Ten laatste stond de graal ran Parijs op ran zijne plaats baande zioh een weg door d pereooan die hem omringden en ging met langtamen tred ta ietwat rerlegeu naar den Minister ran zgn grootvader Zoodra Tbiera die beweging had opgemerkt atond hg op en deed eenige etappen om den print tegemoet te gaan Alzuo kwamen beiden tot elkander en Tbiera reikte toen het eerate da hand aan den prins De beide groepen ran omatandera rolgden de beweging en zoo rormdeu de aanwezigen één kring rondom beiden Tbiera en de graaf ran Pargs badden hierop gedurende eenige minuten een gesprek mat elkander en generaal de Ciaaejr Miniater van oorlog die zioh bij den graaf rau Parya bevond naderde rerrolgens deu heer Thiers en onderhield zich een poosje met hem Thiers maakte ran deza gelegenheid gebrnik ont den Miniater aan te apoiea het werk ran de reorganisatie dea legers krachtig voort te zetten Terena gaf hij te kennen dat hij naar al wat ham ran rereohillende kanten ver t efd vva alle redf n had om te hopen dat de nede ailbaua in zoorer Frankrijk aangaat nirt alleen dit jaar maar ook bet volgende jaar bewaard zou blgven Doch liet hg er op ruigen verder dtirf ik in uyna roorspelliugen niet gaan waut dit zou gewaajfd zgn Generaal de Ciasey die in den regel aleobts weinig apreekt luisterde aandaoht naar den beer Thiers zonder ieta Is zeg gen en toen b t aein tot rertrek waa gegeven nam hij hartuyk al schuid ran hem Toen ds trein te Qhantiliy aankwaim rcr lirt de gra if ran Parija het rgtuig en groette le wyl de trrin zioh verder in beweging zette dfn heer Tliiera herkaaldelgk met deu hoed BEL OIfi Dinadag II hebben de rerkiezingen plaats gehad vooir de verbienwing van dï helft der gemeenteroden IMx Vclkiekingen bndden in het grbottte gedeelte