Goudsche Courant, woensdag 3 november 1875

i ss tammmmiiKAv i aJtitmm im § SÏ i3 P±li ï ïi uu 1 eu geaebten chef mocht gege eii lijd noj tele jaren aan de aohulterij zijne r win iK kraohten te wjjdeu Een haMolijk woord ran dank vg utier oldoen rolijde daarop ran den jubilaris oaJer deed ereneena het waa daidelijk zicht Als atoffelgke blijken ran belanggtelling ontriog a beat n il bei terzeïtr et ennl de heer de Lange ran de ullioioren een ifpr frnuie duiden dat de rol hw pendule njet candelabre Vaarbg een he innerings doCUOKIlt a ir trrlkom leeken Mocht hij rdorti or to koo W koBUn om de drclamiitie taon uo meer te Itfevrkria 1 ij zal te v a nog btter loldoeu poJer deed eren lut waa doidelqk zichtV orzel r et earet het onverantnoordelijk verdelgen van nuttige vogels maar tevens op duellrefiemle raa tregelen hier eu daar aangewend ter bevordering van huu instandhonding o a door het strooien van voedsel des winters wauueer veie vogels door de sneeuw belet voedsel te vinden deu hougerdaod sterveu Man verneemt dut genoemde Vereeniging voedsel zal doen stronien voor ile vogels wanneer dit duur sneeuw nuodznkelijk w irdt Voorloopig zal dit geschieden in de Seheveningsehe hoscbjes In eene afdeelinga vergadering der Haagsche afdeeling van het Schuulverbond il echter niet eenstemmig besloten tich te ofithouden van het zenden van afgevaardigden naar de geconbineerde vergadering te Utrecht waarin het concept reglement zal worden behandeld waardoor de samensmelting van Volkaonderwgs en Schoolverboud met vereischten spoed kan tot slaud gebracht worden Dit besluit werd genomen omdat de afdeeling van den aanvang af legru fusie wai De meubelmakers vereenigingen te Haarlem an te Groningen hebben besloten ua aan de klederen der leden welke het trouwst de school bezoeken en vol j doende vorderingen hebben gemaakt prijzen ait te reikeu vaardigde en de beklaagden b opilfr en zB ér niirbet buis van arrest te A lu i i i ii t i Okis naar Gronau mededetii a u i e boopi dit zulka aldaar ui i ntJrkking Van het complot dat vcrun f deiy zic i MuitiüUland met deze misüaj ge baudi linst bcz i oudt De kamer van koophaii lel en fabri keu If ScAoon iove beeft in hare vergadering van 3U OotoUer 1 75 met algemeeiie stemmen besloten Dr A Knijper lid van de 2e kamer der Slatenüeneraal hareu dank te betuifien voor het door bem in het midden gebrachte bij de behundeliug van het wetsontwerp tot aanleg van apuorwegen vuor rekening van den staat Te Meppel is aan kerkvüogdeu bij vonnis van het kaiit ungericht machtiging tot gratis procedeeren verleend in rake de weigering van den heer Moutiju ontv der reg en dom alimar tot het toldoen der hem opgelegde kerkelijke belasting Gedaagde ontkent het recht van kerkvongdcn bij de H i um hea tot betaling te uoodznken o a op grond dat hij geen lid is van eeni kerkgennntscbap iilijkens de door bem over ielegde verklaring van den bargeaeester dat hij op het bevuikinijsiegister vuürkomt als tot geen erkend kerk enoutscbip beboorende eu daarvoor etne attt statie van lidoiuatschap van elders hier heeft overgebracht u IKK O t il wa r Met Ie duiden dat de rol heai rteifzwalir wi i lii zijo SocnientTa 7eVZr J i ering kraohten oo de ll Ti Z zli J en rerdienateliilr i i I Wfn en fajj erdienltelüi Ta T Tj ff iï 8 baart hin t Lchap Oefening baart kunst Deze guede raad geldt ij eulgk ook voor de orerigea Op eenvmd tu pe oKwIra ajlen zich nog maer toeleggen De taee dieven waarvan de een na den dief st l de kamer verlatende liever had moeien doen wat hij den vrek toevoegde nl t lioht uitblazen daar du meer uit den aard der taak zoo hoort J iet de Icoedit die voor een oud man wel eea we uig meer gebogen had msgeo laopea dat beter met zijn knikkende knieën overeen zou zgii gekomeu de duDler die waarsobgnlgk iim den zieke niet te hinderen zoo zacht apntk dat t publiek h m niet verstaua kou en ook de o erigen zullen Voorzeker zoo zij op dezelfde wgze voortgaan als zij aafiriogen 10 Slaat ziju iiug üikwgla net publiek Ie amuseereu Het tweede stok werd goed a gespeeld Zouwei de gefopte cainwunist als zgn collega en hun beider pairuou de ouiaris verdieude liet npplaudiseoment dat ban gesebon ken werd en zg mogen bg verdere opvoeritigen van dit geielschap uiet worjen over ealagen wanneer de roornaaatte lolleu irorileu toebadeeld Ue zaakwaarMaer of practiiga en de kas eleiu trerkten ook mede tot den goeden uitslag en t geheels stuk beviel voorzeker a M aiuder dan I raorstuk De geheele opvoering bewees voldoende dat het nieuwe gezelschap recht heeft op een plaats ooder da iilrltaot vereeuigiogen die in Gouda bestaan en oefena de Itden zich aai gver en last dan mag het verlangen worden geuit dat zg nog dikwgia een opeubareaitroeriug geven Wg hopen voor hel gezelschap dat bet nooit lerger zalen moge hebban dan Zondag t geval was t was stampvol t geen oaa genoegen deed oor de acteun eu ook voor den ougelukkigen man ten wieoa roordeele deze rooratelling plaats had Uete laatste il naar wg vernemen een soa vin 23U rgker geworden zoodat ook in dit opzi tt de voorstelling act saoeea plaats gehad Vrgdag aroad ia de laatste trein van Bottirdaa naar den Haag nabg Bgawgk aan een groot gevaar atsnapt De machinist zog op den weg een voorwerp en voordat hg sloppen kon voelde hg een aobok die gelukkig geen ontsporing ten gevolge had Toch stopte hg dadelijk Na lang zoeken ontilekle men dat een der lantaarns vooraan de lucomolief verbrg zeld was en wel door bet aanrgdcn v n een paard dat deerlgk gewond op eenigeu afstand buiteu de raili werd gevonden Door deu kantonrechter te Leeuwarden is dezer dagen vonnia gewezen in de zaak van den uitgever der Zeeaw Ct beklaagd van overtreding der wet van 7 Vril 1883 door in zijoe krant te vermelden dat de spaeling door de Scbiedaraache spoélingcoaaisaie voor 1 50 per ketel werd verkocht welke vermelding volgens het openbaar ministerie niet zou slrooken met hel bg geaelde wet voargescbreveu gebruik van de ijsteaotisehe benamingen De kantonrechter heelt echter beslist dat die vermelding geene overtreding oplevert en dea uilgever van alle rechtavervolging ontslagen Voorts heelt de kantoureobter zich onbevoegd verklaard om kennis te nemen au de feilen ten laste gelegd aan eeu notaris die in eene advertentie nevens de vermelding der inhoudsgrootte als volgt 34 03 83 daarachter voegde 93 pondematen ter betere aanduiding der inhoudagioutte au de te vrrbureu landerijen en aan een deurwaarder die de lengte der te verknopen boomen aanweca door vermelding als volgt ter Irngte van 16 U voet hel gebraik dier letters in plaats van de stelselmatige benaming scheen het openbaar ministerie eene o erirediog der wea te oyn Het KaJ bespreekt de spaarkanken en nryat er op hoe voor 100 jaren in Europa nog geen enkele apaarbank beatood De eerste eigeulgke spaarbank werd lu 1778 in de vrije stad Hambarg opgericht eu volgens het merkwaardig rapport by de weraldtentoenstelliog te Woeuen uitgebracht werd toen het totaal der iuleggeldeu in de verschillende Ëurop staten met uitzondering vau Uusland en Turkije op 5 milliards 200 milltoen franks geschat In Italië heeft zich het opmerkelyk verschgosel voorgedaan dat de bestuurders au de beetaande spaaroanken zich voor het ontwerp tut invoering van postspaarb iiikett verklaarden De wet door de Ital kamera iu April aangenomen berst onder anderen de volgende bepaling De stortingen mogen niet zgn van aiuder dau I tirtuk Bel 2UUU Iranka als maxiaum De intrest daar het rijk te vuliloen wordt jaarlyks bepaald door dan am van Snancien aet dien voor handel en ngverheid Stortingen boven 2000 franks dragen geen rente Terugbetaling der stortingen geschiedt binnen da volgeude termijnen voor sommen ouder 100 Ir binnen 10 dagen vooraoaaen lusachen 100 en 20U fr binnen 20 dagen voor sommen tnssohen 200 en 1000 fr binnen een aaaun voor aaaaen tusscheu 1000 en 2000 fr binnen twee aaaudeu De inlegger kan tonder bg koaeode kosten de terugbetaling vorderen ook van een anker postkantoor dan dat van inleg Elk livret verjaart met 30 jlren Het siaat op naaia met voldoende aanduidiugen van de identiteit des persoons In geval van verlies kuniieu duplicaieu woideu afgegeven Be houdens oppositie van ouders toogden ufrchlgenoot kuunen ook aan miuderjarigm of gehuwde vrouwen lirretlen woiden uitgereikt De Cürrectioneele Kamer van het gerechtshof te Dantzig keeft in de afgelaa ien week zoo leest men in de Bankund HandeUzeUHtig een jonge dame van 19 jaar behoorende tot een der lobteuswaardigate familii n dier stad tot acht dagen gevangenisstraf veroordeeld wegens verregaande on vuorziolitigheid die di n d iod run een der hutsgeuooteu had ver oorzaakt Zg had des av ods lm 9Vi uur de klep der kachpipijp toegedraaid welke e rat des namiddags ten S i aur was gevu il Er had zich daardoor een groote hoeveelheid s iklucht untwikkeld in de slaapkamer van een barer vriendinnen die ten huize vuu de ouders der jooge daae logeerde Ut tengevolge daarvan het leven had verloreu COEKESPONDENTIE Wij ODlffiagea wederom e ü achrgrea vaa UeriaaoDS van deu Riog Dsar aaaleidiag van zijae bekeariag ea in antwoord op oBZe unteekMing l g zij stukje m No I74é Opgenoolea lj Itunneu echter geea aieerdvre raiale voor dezeiaak beschikkaar te stellen 0e Ruucni BurgerlJjJca Stand GkaoatN 30 October Jehapns ouders H l Verbena eo N Sparuijg 3U Pieter Uartiuos oaden P M HaltbaijscB ea J vaa dea Üerg 30 Jofam es ouden W vaa der Zeeuw en A vin Rijswijk 31 Rachel Adriaoa ooderrs W Gelderblom eu A Koster 1 Norember Wilhelaiw PieteroelU Cornelia ouders H van WUligca en C in der Starre 2 Ëjiubclh oaders H Grendel en A vaa Willigem Ovi l in 29 Oct R J do Vries 15 j 30 J H Warti 52 j J Tmim 6 w T C Hearicb 1 j 4 m J Aincsz 75 j J vaa Brkel 1 j IU m 1 Nov Kniik n m i De Vereeniging voor Volkagezonclheid te Rolterdoa waarschuwt het publiek eu rooruamelgk de broodbakkers te Botterdam tegen bet gebruik van aena stof die Ouder den naam au kunstmeel dow een trma aldaar in den handel wordt gebracht Bg chemisch onderzoek is gebleken dat dit zoogenaaada kunstmeel bestaat ntt gips eene geheel onvcrieerhare stof Wordt bet aeel met deze stof vermengd dat bezit het daaruit gebakkeu brood niet alleen minder voedingswaarde dau ouvrrvalsehl brood maar het zon ook by voortgCKt gebruik een nadeeligen invloed invloed op de gecoudbsid der gebruikers kunnen i oefenen ADVERTEN TléN Getropwd ADR SPARNAAU metM M DIESTELHOBST Rotterda m 28 Oct 1875 HAAR 384 Getuigschriften Mr Bü deze kan ik U£d mededeelen aladai mijn hoofdhaar veel hersteld is en zoo ik verwacht by een tweede flacon AMERICAN BALM bij even gunstige werking geheel zal bijgroeien mijn hoofdhaar was sedert drie jaren langzaam zoo uitgevallen dat ik vóór het aanwenden bijna rhaar meer overhad U£d verzekerende ik waar zulks vaa nooden te pas komt reen gelegenheid voorbij zal laten gaan om den 3alsem aan U prijzen Dit mijn schrijven maj UEd in de nieuwsbladen plaatsen Oawerkerh Met achting Prov Zeeland Get A ZANDIJK Uitval van Haar Roos of Schilvers Dun Haar Kale Plekken Pgn in de schedellijiJ Haarworm Vroegtijdig Grijs worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door de AMERICAN BALM Binnen korten tijd verkrijgt de behaarde Huid haar vorige groeikracht weder Franco aanvraag a 2 de Flacon gemak shalve 42 Blaauwe Postzegels of Postwissel als o ik op Rembours bfl ÏHEOPHIEE Jlaai kaudige Kerkstraat bijde Vijzelstraat 238 te Amsterdam Bij een uitvoerig gemotiveerd arrest deed gisterui dfhooge raad aitspra ik in hel cassatieberoep van den ofAcierrau justitie te Amsterdam tegeu bet voouisdorreolitbank aldaar waarbg de hoogleeraar in het strafrecht mr C M J Willeumier is ontslagen van alls recbtsvtrvolging wegens de hem ten laste gelegdeo eitrediMg van art 17 der wet van i December 1872 eu van arl ó vao het Icon besluit van 23 Februari 1573 omtrent het afgaven van ctrtitcatenbij beswettelgka ziekten Ook het het hoogste rechtseoUegie heeft beslist dat art 17 der geooemda wetin beperkten Uio moet irordeu opgevat waarbg onderde bedoelde aoholen niet begrepen zgn inrichtiugeavan hooger onderwgs zgnde universiieiten tuathenaea terwgl aet de uitdrukking oaderwgzer en leerlingen niet de hoogleerareu en studenten derinrichtingen voor hooger onderwgs worden aangemerkt Omtrent de vacainatie dar kinderen was d raad van oordeel dtt geen stndeDt de hoogeaobool 4il bezoeken die niet reeds eeue inriohting van lager onderwgs heeft bezocht waar hg om te word toegelaten reeds aan de voorschriften der wet moethebben voldaan Het beroep in oassatie werd derhalvegeheel overeenkomstig het gevoelen ran hetopoo ministerie verworpen Men meldt lit Enschede vau 30 October Een belangrgke arresMtie had daar gisteren avond plaata Op aangifte van een winkelier daar trrsiede dal twee personeu uit het naburig Orouau in Hruissen ter betaling van wiukrlwarrn hea aliche tlialers hadden gegeven dan 7 n Pohtu d LTda if r ö i Me kathote pi rklij 7 nullen stelle heh = l n late ooeeub T P xreaaisten op het ia t te er l hT eu df r l de orerige p j 1 U 1 ia t e a a t f i 2 l gehanteerd ter PK en zou Mg m de dagbl denpolemiek i mi g d r een hoo e over l e ge drdl e ke T 8 exi en Lebben de itberln i er t it J ld aar H oon zegepra l b ci ri len het onde ït ll f r o de kat l r fir r hee wordt opUrnV T V f ho denT fee ÏLTll l k Hoogere Burg rtS ïi cuuen oe liberalen ook gezegepi en zyu de katlioliekeu uit den laad rerivyderd In geheel de prariuoie Henegouwen zyu alleen liberalen gekozen eu in de prorinoiëii Luk en Liuembufj insgelijks Verder zijn de tetkiezingen oreral rustig afgeloo pen e i hebben nergens winurdeljjkheden plaatsgehad ö ka lt r nittn rlr P GIateren e r ir r fciu ue eerste ateeo gelegd foor den aanbonw tot rergrooting der Stada Tusschenuhool duor den hoofdouderw jutr M U Kluitman Hg die durfde beweren dat in onze gemeente geen liefhebberg bestond voor niterlgke welsprekendheid zou gewis duor die hnrering tooneo een vreemdeling in ou e stad te rgn Onder allerlei aiandn en wider allerlei leefküdeil hebben lioh hier vereenj iiigen geiormd die zidh in hunne trge uren dauriit OeA uen eu die van t l tut tot tijd openbare uilvoaringen geren om Toor ieder die t hooreu wil te ttooenl wat mm kan Zondag jl gaf lu de zaal Kutulain een onlangs opgericht dilettantenge elflchap een eerste uitvoering en dezen eersten stap i illeu wij die vereeniging niet laten doen zonder daarvan notitie te nemen Deze eersto slap want wg zouden niet gaaru e veroordeeld zgn all verdere stappen van o tuoneelvereeuigiugen bier tr r slede te moeten olgen daar on die waDücling wy bekennen betjjaalue te vermoeiend zou wezen Doch ter zake De opgevoerde stukken waren getiteld aifer e Zoon en de Uejople Communtat Het eerstgenoemde levirt ewi ouden vrek 2 valsclie munters een Onschuldig erilaohten zoon en een ouden trouwen knecht geuoei verei nfc nbon r tot rergroottaV de S Öi J GOUDA 2 Nureinber 1875 Voor de akte in de Fraiische taal werden gisteren door de conmisaie voor bet la jer onderwijs te s Huge gcetamiiieerd 8 oandidaten au wrike 4 werd i afgewezen eu toegelaten o a nej J C Harilemaf idhier ky Naar wij rernemen heeft de heer P ran Duinen docent aan de Latgnsohe sohool alhier de acte voor Hoogiluitsche taal en Letterkunde bij t Middelbaar ouderwys verkregen KOiateren had onze geaolile stadgenoot de JCijoor Koomandant der dd Schutterij de heer VV l de cuoema Lange bet roorreeht den dag te herdenken wa p ecu ouden vrek 2 val cl e mnntë7sr een on hu rrfor 45 jaren bjj de aobiefe schutterij lu dirnal schuldig erdaehten zoon en een ouden trouwen knecht trad toen Koi ing Willem I zgne trouwe onderdanen voorzeker genoeg rereisohte is om het publiek te amu tegen de Belgische opalandelingen te wapen nep Van 9 reu JJe oude vrek wordt natuurlijk bestolen door dien tijd f as de heer de Lange in onafgebroken de twee v lsche munters terwijl de zoon van den sahutterlijken dienst in 40 2e Luite ant in 4S Ie bealoleae v dien diefstal verdaclit wordt en de Loitenant in 48 Kapitein in welke betrekking door oude knecht den meesier iu weerwil jner armoede luiuien igo aet Komaando werd waargenomen Bg gelegenheid van de viering van zgn SUjarigen dienst wrrd hg door den Koning ürootbertog beuuemil lot Bidder van de Eikenkroon Na vele vergeefsche aanzoeken rsrklairde de heer de Lange zich in 1871 bereid het definitief kommando op zich ie nemen waarop spoedig zgne benoeming tot Majoor volgde Thans hetft bet deu Koning behaagd hem dro personeclfu rang van Luitenant Kolonel e verleenen Bij een rlrirnd schrg en van den Commissaris des luiugs in dit gewest ontving de jubilaris daarvan hut eerst bericht Dat het ook onder tmre sis lgensoten en vooral onder hen die vroeger of later aet of onder hem dienden niet aan beiangstilling ont rak behoeft nauwelijks gezegd De Dubbele Buurt en de Wgdatraat hadden ren feestelijk aanzien door de uitgeitoken vlaggen eeu bewgs van hartelgke deememing door de buren van den jubilaris Tal van corporatien en deputalien kwaaen den overste hun compliment maken terwgl hem des avonds door de officiereu der schutterij eene serenade werd gebracht die zooals gewaor lijk heel wat drukte gaf Bij deze gelegenheid was de kapitein Nortier de tolk zijner kameraden toen hg in gevoelvolle en hartelgke bewoordingen deu Overste geluk wensch e met deu dag eu met de eervolle onderscheiding hem verleend eu hem geruimen igd het kommando werd waargenomen gelrouw ter zgde blijft BdTtr i u het stiik firu le v X Jr tr S oerd die slech hïnn PK J t tgezel ihap optrad rin i de Üroe 1 Anton den zoon vervulde j een vinend schrg envan den Com issarisdes iV vue b rr uVil ejubilarisdaarva 1 tk gk lriZ T l t het ook onder bnre genooten en oel Xht r f m ï i I lelling lusschénraaa ë 8 oordfunai ïlijkTecL h f b ldendieechte werd on hood n 7 T effeci Over t al mee TC iï r winr i £ Bg gelegenheid van de viering van ziin SOianVi n i I 7 i Door het dep BolterdamderNederl Maatschappij tot tovnrderiag van ngverheid was eene prijsvraag uitgewhraven voor da doelmatigste vertrouwbare petrolcnmlamp die zooder gevaar voor brand kan gebezigd worden in werkplaatsen alsmede bg in aauboBW zgnde paaden en die tevens aan alle eischeu van eeu goedlicbt geveude lamp voldoet Ue prgs eeu zilveren medaille geslagen op den steapel der maatachappij en houderd guldeR is door het drpartement toegekent aan de laap door de Irma Batenburg b C aldaar ingezonden De lamp is vervaariigi door den chef van de instrumeotmakerg dier raa den heer F J Kloos Onlangs is van Mnltatuli i Max Havelaar eeu Dnitaeha vertaling versobenen van de baud van Tb Stromcr en uitgegeven door de Irma Q H C Muller te Berlgn De NederUndache Commissie voor de Internationale tentoonstel liiig Sxpontum Utematimale et Co gret i Ufgiène tt de tauteiage in 1876 te Brussel te houden beeft hel programma dier tentoonstelling ronilgezoiideii Zij erkiaart dat die zeer belangrijk belooft te worden Het programma omvat 10 klaaaen tot onderwerp hebbende de voorhebseiluiiddelan tegen en de middelen tot redding uit gevaren de gezondheidsleer in hare verachilleude takken en de iultelliogen tot verbetering van deu toistand der arbeidende klasse De tentoonstelling tal worden geopend IS Juni en omstreeks 1 jctobcr worden gesloten Alle voorwerpen aoaten vóór 1 Mei igu iiigetonden Op verzoek der commissie plaatsen wg het volgende ia ons blad De Cuuifflissie van organisatie van bet Aii itridilB Mr Jac Wertheim advocaat mnjour der s liutierg M A Perk predikant der Waaliche ffemeenir A Ik Krank san Harpen luitenant kolonel Ie rad ier schutterij jh mr C Ilartzen Jaeobzn assnadeur Ëugen Bange koopaau M J A A Boon Harlsinck Irma Boou Harisiuek co Van Tgrn F C Tromp oud zeeofflcier lid van den tirmeeiteroad en B H Heldt voorzittei van bet centraal beituur van het Algemeen NederUudacb werkliedeolerbond Leiden Mr J T Bugs hoogleeraar staataraad in buitengen onen dienst Uravriihoge £ j Brocx Ofld minister 1 T TV Moutou architect i Staa directeur an da Staatalulcry lid van den Gemeenteraad L E Ugtteuhouveu conirolear der directe belastingeu ent Jhr J K F H Von Schmidt auf Altenstadt L J W Van Rowveroy oad aajoor O I leger 1 W D Botll mr i D Veegens procareur ar A Kerdijk seboolopiieiier W J Knoop oud lnitenant generaal ar H Vreeile ad oeaat en M D graaf Van Limburg Stirum oud Minister Delft Mr B H Pekelharing hoogleeraar Bulterdam John E Knight kolonel kommandanl Vn het regiaeu sebalterg A Van Stolk Cz komIjlandant van de kouinklijke scherpschutters üer Tbeod Van Maaaen Irma Bos Vin Maauen fc Cc n H T Wilkens luitenani kolonel der loknlterg Uirreht Dr Sehabart president vao de Vereeniging tot bevordering van kennis aangaande de landsverdediging en jhr mr A G De iter advocait Dordrecht Heraan Hoger Irma Vin der Linden en Hoger on A Saiti van Nieawirkerk lid der der Prov Staten van Zuid Holland luit kolonel itommaudanl der schnlterg Gorinchea Jhr F O E Merkes van Gendt lid der Frov Staten van Zuid Hollaud Middelburg Mr A G Fokker lid van Ged Staten van Zeeland Door deze Coamissie vrrdrn op 30 Sept 1875 df statuten van hel Bood vastgesteld De statuten zgn op 29 daara in den Koning aangeboden by adrei houdende verioek voor bel Bund UB erkenning ala rechtspersoon Dit adres is inderteekei d door negen Haagiehe bondsleden lis M D graaf Van Liabarg Stirua jhr U W Uovy oud vrywilliger vao 1830 31 J Van Swieten Initrnant generaal M H Jansen lid van den Raad van State oud kapitein ter zee Dr i 1 Uoaton lid ran den Gemeenteraad Mr O baron Groeninx van Zoelea Mr C J B graaf Van Bjrlandt lid van den Geaeenteraad A O J baron Sohimmelpeninck van der Ojre oud gezant Jlir J O B Boreel oud vrgwilliger van 18Ï0 81 ei 1 1 Wiofaers vice adairoal Naar etke betrokken plaats zal eene igat worden zonden van de honds eden die er wonen met iltncodiging eene Vergadering te beleggen een afdecliugshestunr te benoemen sn uit dertig door die Commissie aanbevolen m andere bondsleden de ryftien leden van het Hoofdbestuur te kinen In baar laatste jaar erslag wees de s Graveohaagecbe Vereeniging tot Beicharming van Dieren op