Goudsche Courant, woensdag 3 november 1875

Vr dag 5 NoveHikr 187Ö N 1746 GOUDSCHE COURANT Vieuws en Adverlentieblaii voor Gouda eo Omstreken De inzending van advertentiën lean geachieden tot één uur des namiddags van den dag der Tereenigt in zich de eigenschappen van hot Carlsbader Bmaer eij Mariënbader zout en bewijst oitmanteuile diensten by hoofdpijn verstopping en slechte spijsvertering benevens de kwalen die daaruit voortkomen zooals maagpijn magraine aambeijen en in t algemeen de ziekten waartegen men zich van inxeermiddelen bedient In verzegelde doozen a 60 cents Borstpastilles S l a a 1 w ij n oit drop sttlmiakzont mout anijs zwavel en extract van slaapbollen zamengesteld en goed van smaak ïjjude orden door alle doctoren bevotideu het beste middel tegen hoest schorheid keelen borstpijü te zijn In j en j doozen a 5W en 30 cents in profealges i 15 centB us TT J Hot i van algemeene bekendheid dat ijzer een onmisbaar bestanddeel van ons bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorbanden is zijn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziékten de natuurlgke gevolgen Van allezoogenaamde ijzerpreeparat n is deze oplossing degeschiktste £ éu eetlepel bevat 0 15 gram ijzer in een licht verteerbaren vorm I e flaconlofil l R h a barber Slijm il a a gf fj i 11 e n per daes Bot e r er met 50 pillen 25 cents po ed verkort den tijd van het kamen maakt de boter vaster beter van smaak franijer van kleur en verhindert het sterk worden In pakken voldoende voor 500 kan melk ii 30 cents V Bij iedbr artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijzing Gouda Zoon En in de andere plaatsen K uciiit eu j u Zieldenrijk te Schoonhoben bjj We viattt bij F Jonker Idenburg te Woerden bjj N C van der Ka in de bekende depots Z unerik H VON OIMBOSN BbVenstitWde artikelen zijn te bekomen in de bekende d ots Toornameijjk te Gouda bjj Welter L Schenk en J C Zeldenrijk te Schoonhoben bfl Wed Wolff en Zoon te Oude ren zich weder vast blijft het hoofd rein en krggt men weer allengs een fraai hoofd met haarleder die dus daarmede prijken wil make gebruik van prof Pergrer d Alion s Haar Extract dat a 40 ets per flacon verkrijgbaar gesteld is bjj Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH J H KELLER en Zoon Rotterdam P A BÖBONIB Auxlliuoi orientls praparirt aus noci nicht bekannten Vegetabiliën des Orients von ausserordentlicher Heilkraft geprüft von den erstenAutoritaten der Chemie nnd Medicin beseitigt die bis ins höchste Stadiumder Unheilbarkeit getretene Epilepsie Fallsuoht Bi Tobsuclit JJ B Brust u Magenkrftmpfé fgg I Vor Gebrauch meines PrBparates bitte ich um speciellen K ankheitsbencht darauf sohicke ich das Praparat uebst genauer Gebrauchsanweisung niid Kurverhaltungsregelu nnter Nachnahme sofort Ich wame ausdrücklich vor jenen Leuten welche lediglich auf den Geldbentel der armen Patiënten speculiren indem sie als Specificum gegen obige Leiden nichts als eine Lösung von Bromkalinm gebén NB ünbemittelte Kranke werden beI rücksichtigt Erfindef des Auxilium oriefftis Specialist für Nerven nnd Krautpfleiden Sprecbstunde 8 10 Vrm 2 4 N Berlin SW Friedriclmtr 22 1 Etage itét bij F Jonker Idenburg te Woerden bjj N C van d r Tf ü W Prof Pergprer d A lion HaarExtract GOEDKOOPEIDZIEK voor Piano Solo Uitgave van F KOKSMA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin 644 WicHTi Dichter und Bauer ouverture 0 80 Alle nummers dezer Uitgave zjjn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A BRINKMAN GoMd Sedert den korten tgd dat b t bovengenoemde Extract bekend geweren is zijn er reeds duizenden flacons van verkocht en is het debiet steeds toenemende En geen wonder Wie heeft ooit een middel gekend dat beter is om een fraai hoofd met haar te krijgen te voeden en te onderbonden dan dit Haar Extract Het is geheel eenig en wgkt in zflne zamenstelling geheel af van alle tot na toe bekende Haarmiddelen daar die altyd uit vet of olie bestaan welke toch zeker niet aan het doel kannen beantwoorden omdat en vet en olie het hoofd zacht en het haar krachteloos maken waardoor natuurlgk de groei ophoudt en langzamerhand het uitvallen der haren volgi Door liet gebruik van Prof Pergrer d Alion i Basr Extrsct tten deuittallende ba ONTVANGEN STROOFAPICE i f 1 40 de Riem A BEINKMAN Er wordt gevraagd om dadeljjic in dwowk ifi treden een BEKWAMEN SMIDSKWECHT PLAATWERK b J W VEaWEÜ Kieiwtg Msga H van IJzerwaren VBBSCHE Katteiitoogrn Voorheniltn bg W N RAAIJMAAKEBJ Oosthaven B 17 T£HWAARI OOSO £ rERKODDHEIO CH£0tU8CB £ BRONCHITEg TEEIUNO unoanEELE behardeum 9oa TEER CAPSULES DE GÜYOT Deze capsules Ier grootte Tan een gewone pil bevatten teer uit IVoorwegen geheel zuiver en an de éérste qualiteit De capsule smelt ui d maa en de teer wordt gemakkefijk opgenomen en werkt spoedig c Het dagelijksche gebraih ér teer U trer aantcbcvcli i c roor tieratellenden en iwakke persotieo liet ia teroiii c een xeer goed prapnervatiet Toor ecne niiuiigle aieklc Toeral m tgden dat Ëpidemien tiecrachrn Annuatretlt UUn ieuii iie du profcMeur BocouitiiaT fie teer legl H A C wrmt wonlt ipel liijsmdct t siiecCB gebruikt tegen hulduilalag t n luiigtreiiii IkL fl ia klaarblijkelijk door de ervaring bewezen dat de teer een atiiBuJeercnden invloed beeft en dat lij iiiilig iiiaii geregeld gebruik de teerdeoigjnen üV7s i iveilci img t zocht opwekt en den goeden bloedsoiiilo i bCTonlert Diclionnaire de médecuu du docteur Kaam f De werking der teer inwendig M ala to gt Zij ver meerdert de urine aficlieiding wekt den collust op en t bevordert de apijsvcrteef mg Ueii acbrijfl de teer voor al voor jbij ctironiaclie MttMrren van de blaas en lon gen IratU de Pharmacia du jirofeaaeiir aiwui B j t gebruik an één of twee fapsul s op t oogenblili dat men gaat eten nerkt detccr lioogsl merkwaardig m de volgende gevallen moNCHins STHII I LONaaANDOtNiiiix nKWaARLOD OC VIRgOpD Itll LONaONTSTEKINa CN TUtUNaL KecLPIJNf LICHT PliWMTCIRlnt OUQ OP M LAAf en in t algemeen tegen alle aandoeningen der slijmvlieien iedere flacon van fr 1 50 bevat 60 capsules Dit i genoeg gesegd om aan te toonen boe weinig dele geneeswijse lost van 5 tot 7 1 2 cept per dag Om dt Ugn t Ittoptn tan Hamaaluél le luedm tnoel mtn woralUllen op t wükettquellt waarop dé teka ma xwarU kUtu it afgedrukt n dt andetittkening mm tDYOI mdrialilMtw Depot te Gouda G Zeldenrljlc e nla 0 k MB A Aii MH Hier tegenover betinil tidt het fae umile der De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG W0BN8DAÖ en VRIJDAG In de Stad gescliiedt de tiitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATBR DAG De prgs per drie maanden ia f 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Bultenlandsch Overziclit Qistei n roudea de gedelegeerden der fraetiën vts de Fruascbe linkerzijde MmenkomeD om de vraag te beslisten o nen Buffets voorstel om liet eerst de kieswet te bebaadelea zal aaaneaien De gilerste linkengde en da liakeizyds waren er b n ld voor de andere fraotie zal dos wel geen bezwaar aiaken De Duitsobe olBeieeU Rticktonutger daelt mede dat de geunten van lulié en vin Di itMhland lalIm worden verbeten tot den raag van ambassadear men aoet daarin ktt bewgs zien hoe nitstekeod de samenkomst te Milaan is gealaiyd Voor Italië il de oaderackeidiag vleiend Eindelijk tijn de nog outbrckeade tokken vu Ae t egrootiOf by den Bondsrud ingediend deze 1 1 nu met zooveel spoed werken dat al de toegedaclite ontwerpen biunen aolit dagen den Ugkedig bereiken met uitzondering illeea van de unvolliog van hst strafwetboek t ia evenwel niet zeker of dit laatste nog in bebaadehng tal komen in deze fitting die men in geen geval langer dan Nieuwjaar il maken daar er plaats moet worden gemaakt voor de verschillende Landdagen De Beiersche Minister van £ eredienst heeft thans ook geantwoord op het reohtvsardigingsgeschrift dat de bisschop van Spiers naar aanleiding van de bekende preek van mrg Von Ketteler en de daarop gevolgde Koiiinklyke tereohtwyting heefttingezonden Se pmten van verdediging worden een roor eeu door den Minister wederlcgd de dagbladen deelen cehier het stuk dat teer uitvoerig moet zgn nog niet BM De gemeenteraadsverkiezingfn hebben in de bo roughs van Engeland en aleB plaats gehad en zgn zeer tot genoegen der liberalen argeloopen In enkele planisen gingen deze verkiezingrn buiten de politiek om in de meeste werd gestreden tossohen ooniervatieven en liberalen In Liverpool nonnen de lailsteti drie zetels Te Norwich waren onder de 16 afttedenden 14 oonservaiieven thans behaalden 10 liberalen de overwinning Dank zjj de geheime atemming ging het overal rastig toe al was de opgewondenheid hier en daar groot genoeg De verkietingen voor den Zwiiseischen Nationslen Baad lijn gehouden en meerendeels in liberalen geest Ditgevallea Da kerkelijke politiewet is in het kanton Eern by volkHtemming met groote meerderheid aangenomen j ezsi DUITSOHLANO Dearreatatie van den zeer bekenden industrieel en peonlant den hser Stronsberg uit Berl jn heeft geljjk per telegram is medesedeeld in Busland plaats gehad zjjn faillietverkisnng te Berijjn wordt elk oogenblik te gemoet geiien zegt ds Veter Zeitung Over den waren stand der zaken laat zioh voorshands nog niet oordeelen maar dit kan intussohen worden medegedeeld dat i jn voornaamste ondernemingen lijn van den volgenden aard de hoogovena en groote werkplaatsen op het landgoed Zbirous in Bohemen dergeiyke inrichtingen InDuitschland maar van geringeren omvang ds koloisale tpoorwegwagen ibrlek te Praag en da M thal spoorweg een Fran eb spoorweg en een dergelyke onderneming van den zelfden aard in Daitiebland de kier bedoelde andernemingen zgn nog niet voltooid en het is derhalve hoogat moeielgk de waarde daarvan laet eenige rekerfaeid te beoordeeleo De heer Strousberg be it een aantal meer of minder rentegevende landgoederen in Pruisen Oottenrgk en Polen in den eersigenoemden staat beoben zij gezamenIgk een uitgebreidheid van 60 000 morgen circa 62 000 hecUren in Oostenrijk 80 000 en in Polen 90 000 morgen Al deze goederen zgn tot het uiterste bedrag gekjpothekeerd ten beboeve nk een groote menigte orediteoren als de hoaderi von bligatiëii m de Üameensehe spoorwegen de Discaiito Oesellscbaft waarachter slaan twee hertogen noatlgk von IJjest en von Ualibor en de gratf von Lekndorff ieder voor een bedrag van 500 000 thai verantwoordelijk Het aantal crediteuren niet ioor hypothecaire insefargvingen gedekt is zeer lalrijk onder deze komt o a voor de Handel eu Voorschotbank te Moskau voor eeo bedrag naar maa zegt van S a 7 millioen roebels Welk gedeelte daarvan gedekt w door vaste goederen laat zich nog niet beoordeelen In den Rosaiscben minister vsn Soanciën den heer Rentern heeft de heer Strousberg steeds een tegenstander gevonden VtiiSr twee jaren is door den laatstgenoemde een leverantie van iOOO spoorwegwagons gedaan zg zijo geleverd aan den groeten Russitohen spoorwegondernemer Piliakoff op voorwaarden Jie de zaak voor een ieder tot een rsadsel hebben gemaakt Elke poging echter om latere ondernemingen op het touw U zetUn mislukte in Rusland Hel werd hrni zelfs met vergund mede te dingen by lusohrgviiigen van groote lerirantien ten behoeve van den Staat Ue eohtgenoote nn den gearresteerde is met batr vgt dochters uit BeiWjn over Zbirow na ir Praag vertrokken Om de daiirvoor benoodigde gelden t erlangen zoo deelt de Bank md Uand Zeilung vuAe heeft zg zich tot haren advocaat moetea wenden Men voegt er bij zoo leest m n in laatsigemeld blad dat in de kasten van den ondernemer speculant geen peniiing aanwezig is Zware verliezen veroorzaakt lie val der Strousbergsche ondernemingen te Berign niet want gedurende den jonast verloopen tijd werd tgn toestand hier ter slede als niet gunstig beschouwd Toch heeft ten gevolge daarvan een zeer geacht bankiershuis te Berlgii gevestigd zijn betalingen moeten staken De Norddeuttche AUg ZeU wa rschowt legen eene verkeerde op atting van het srtikel in het Russisch Regeeringsblad over de Jleriegowina Het artikel dient alleen om te oons ateereo dat Rnsland zgne sympathie voor de Slavische bevolking in Torkge niet heeft ten oSer gebiecht aan het verlangen naar volstrekte handhaving des vredes d t de Parte door hare toezegging omtrent de iavoering van hervormingen eene interventie heeft voorkomen ilnt op de Mogendheden de plicht rust het hare Ie doen ter bevestiging van het veitronaen der Slavische Christenen op die toezegging dut de Porte ronder dit vertrouwen geen ernstig gemeende hervormingen kan tot stand brengen eindelijk dat in alle geval aan den treurigen toestand der Cbristelgke bevolking in Turkge een einde moet komen Met deze verklaring wordt geene nieuwe phsse in de Oostersche quaesiie of fuaetibn geopend Het eerste gedeelte is gericht tot de Slavische Christenen en dient om hen van Rnslaude voortdurende sympathie te verzekeren Het laatste gedeelte is blijkbaar gericht tot die West ADVERTENTIËN worden geplaatat van 1 5 regels Sr SO Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VUF CENTEN Ruropeeache B geeriogen welka geneigd schynea gevolg te geven ann de klachten baret oadctdanen over de voor hen nadeelige Gnancieela BaatregeleB der Porte welke stappen voorzeker iot bevorderlgk zooden zijn voor het gezag der Poiti bg bate Chiistelgke onderdanen Behsive deze negatieve ondersteuning der Mogendheden ten gunste der TurkBche hervormingsplannen schijnt er eobter ook oaa eene positieve te worden gedacht daar het Regeeringsblad toch zoo d id H l wg dat in alle geval aan den treurigen toesU d der Slavische GhristenCB in Tnrkije een einde moet komen Als een nieuw bewys van de sympathie in Rusland voor die Christenen wordt tevens gemeld dat de inameling van giften voor de Hereegowina er nog steeds in o vang toeneemt Onder anderen heeft het Stedelijk Bestuur van Moskau getefkend voor 20 000 roebela en volgens d Czechische blsilen heeft de Czaor voor de vluohteUngen oil de Hrrzegowina niet ileobta SO OOO roebels geechonken maar te honneB behoevo ook een eigenhaodigen brief aan des Vtfnt v l Montenegro gezonden BINNENLAND GOUDA i November 1875 Door Z M zgn benoemd tot president van d srrond rechtbank te s Gravenbage de heer jhr mr de Jonge thans officier van justitie bg die rechtbank tot officier van justitie by de orrond rechtbank te sQiavenhage de heer ms J G PaIgn thans officier van justitie bij de arrond rechtbank te Rotterdam tot offioier van Justitie by de arrond rechtbank te Rotterdam de heer mr A J Hoest thans subetitnot oSoier bg die rechtbank Al tweede kamer is tot hervatting harer werkzaaidMc bgeengeroepen tegen Dinsdag a s Dinsdag avond ten 6 ure had eene vergadering y pAits van de afdeeling Gonda van het Sckooher bond die bgeengeroepen was naar aanleiding van de algemeene vergadering op Zaterdag a s te Utrechte wanr het reglement door de hoofdcommissies van FolksonderKijt en tSckoolverbond samengesteld met het oog op eene samensmelting dier beide vereenigingen zal worden behandeld De Voorzitter Dr P de Wilde opende de Vergadering met een koite rede waarin hij den tegenwoordigen toestand kortelgk schetste en ten slotte als zgn gevoelen uitdrukte dat het School verbond afieonderlijt moest blijven bestaan Daarop voerden verschillenden sprekers het woord Sommigen waren vsn meening dat het Schoolverbond of ten minste een zelfstandige vereeniging tot wering van het schoolverzuim in deze gemeente moest blijven bestaan daar toch Volksonderwgs inderdaad al vooveel op zgn programma had dst de wering van het schoolveizuim slechts een zeer klein onderdeel daarvan zou kunnen uitmaken Voorts werd er ook op gewezen dat het Schoolrerbond ook daarom nuttiger kon werken m dit opricht daar deze vereenigirg slechts op t Kkoolbeiiiek in t algemeen aandrong bg de ouders en Volksondern ijs daarentegen bepaaldrlgk het bezoiken der openbare school voorstond