Goudsche Courant, vrijdag 5 november 1875

den benoemd Het reglenienl Jli wKiekeurTg hallalingr ff l eii nn n j 5 Uwaren en 11 bon rirant en boed op en jas nn ea stok üi de band an het snorretje met zorg cnltireerende stapt by naar Sociëteit waar hy te midden ran jolige rl iendèn en lamoermakers ie torfea na den dag rergeet En de pisanen rah drukke studie ran reel uitvoeren dien aroAd l at kobit et rifn Ifiet s Al die scbuone platiuea zqn erydetd geworden door kbt binnenkomen van een irie Voor het laatst nog een ander tooneeltjel fiugëlingelingl Pranoo Ken rdséeitreloppe niet een keurig net gescbraren adiva trMdV biiAiea eii riMtean aardig glimlachje neemt Mina h i dienstmeisje den brief bn eta belsorgt dieb bj juffi oBw Johanna die juist bezig is haar zieltje Ie verstrooien door baar ringéron lustig orer de toeUen ran de piauino te doen dwalen Nauwelijks merkt zy de nosékleurige enreloppe of een rurig rood kleurt haar wangen Dankje Mina zegt de jonge juftoaw en Mina die de oorzaak ran dat kleurtje zeer goed weet Ie rerklaren LaCbt eens sa rerdwgnt Spoedig wordt de inhoad rlaoMig doorloopen rerrolgens met ernst herlezen en daarna nog eens tot in de kleinste bgzonderbeden nagegaaa En das mömarehd met de baad onder hel hoofd en dkn zacht prerelend ran Beste jongen dwaalt baar geest 10 het rerleden en in de toekomst en zy gouiet met rolle tmgen raa al de liafelijkhedan die f haar de brief te aanschouwen gaf Zoo n ohttoozei relletje pier wkt een gewichtig document hier op deze plaaU Wat een gemakbelfk en toch geheimzinnig roerlaig der gidachtel Zoo n brief het is wonderlijk maar wat een gewicblige rol verruit Jig in ons asaatse apprlyk leren Onrerwacht ongcnoodigd treedt hg onze woning binnen en hetzij bg goed of kwaad menws bevat hy dwingt ons Alft de gewichtigste werkOaamhedcn roor eea t di Ie laten rosten om ons uKsInitend bezig te boudoi met iess met iem alleen Bf LCCTOE tej n xeungehanilelingen n r f eMe op ondigewf Xr fe UI tj dat er In de DinsJl il i u t dtrr L j v rLU rr v aveu een mtssiye rbn den Min van Fitt ia D ooaoiseie tmu wel M iétt mngelegenhi Hl werd gereuroyeerd bntaat uit de lieeren vbti BoWen IJzeod oorff van der Kemp HengeVeld Smits e bet lid Irao Gcd M den beer Veipien Bg de vergaderii g kwam vfrder o a nog iii t lo een verzoek vtaliji ile gjjineente Helneqoord rrégende toepassing ten beboei e lier igemeente ran art I 26 litr wet op il t Lager O i ee rerzoek vM de mmissie tol oprichting ranjeen jjidustrieschi roo mei e root meisjes te s Gihrenlinge de prpvinoiale foudsen ten lan mo mita bet Bijk en 4 gs dWrloe ieder een sub jr n I 3000 per jtibr bJMrsgeli De Miiiiler ran Bil iiienl i dacBe Zaken de beer Heemskerk schonk aén bet ipjab egn adhbesie en beloofde t gelegrner tijd hst voorstel Ie joen W het rerleenen ran een sibeidM de Maataehdppjj ras Ngverbeid leide en aubsiditf ran 400 bet Nut een sifJiMdie ran 1600 toe De commissie rerzoekt na dati de prbrineie thans omtrent het Mbsidie bei slisse iitijidat haar eventgeel aan bel Byk en aail s Gr trenlisg te richten rerzoek daaruit steua rinde Het jroornemen ie de school in te ricbteci itt d gsesl r n die welke door t Amsterdamsche Dépt riM bet N werd geeliebt Hrt ferzoek werd nasr een speciale eoBmissiega rwrovseid bestaande it de betren Oertra Dejrnoot Hoag endgk Viruly Buys en bet lid ran Oi f St de beer Verniers r d liteS De Vergadering is daarna geselisidea tot Diosd f 16 deier dea nMdogs ten IS nre De DiMotenr van bet Pbalkaotoor te Gouda re ligt de aandacht op d regeling van bet poit der brieven der gedrukte slakken en der monsters van koapirai n dia tnssoben het Rgk en Nederlandsch Oost Initie bnga den weg raa Napels ett revder met de sloomscbepen ran de Maaischappy Nederiaad en omgekeerd worden gewisseld De rrnendintt der briereBmalea is bepaald op ZONDAiQ 7 NOVËMBKS en rerrolgens om de 4 weken de laatste busligting aaa het postkantoor gaschied a tborgeiia 6 nre Het port der gefrankeerde briatan bedraagt SS eeat dat der ongefrankeerde 60 oeat per 16 gram of gedeelten ran 16 gram Het port der drukwerkau ea monsters ran koopwaren btdraagl gefrankeerd 1 cent per 60 gram of ge leelt a ran 60 gram Aangetaaksbde btievan gedrukte stukken monsters zyn behalve bet port onderworpen aan eaa vast regt ran 60 cent Va Direetoar rooVnoemd It J A VAN KRUIJ NE Kantongerecht te Gou ia Op de Terechtzitting ran 29 October 1876 zya de imvolgeode peraonea reroordeeld h r d W tot eea geldboete raa 6 of saba grraogeniMtraf rao twee dageo wegene hst zich te Woddinxreen rertoonea ia kenoeiyks staat rao dronkeuschap op de openbare straal O r d S E r H en H V ieder tot ene geldboete ran 1 of aubs gevangeniaslrsf van een dag roor ieder wegens het in rereeniging en gelykIgdig trekken ran raartuigen orer een weg in de gemeente Reeuwgk zonder datdaarvoor dispensatie was verleend J K tot eene geldboete ran 3 ot subs gerangknis raa een dsg mrt rerbeurdreikhi ing der in beslag genomen sehakel en bertfl dat die zullen worden rernield wegens het risaebeu in eens anders rischwater met een schakel waarvan de maten gemeten niet de rereisobte grootte van 66 millimeters baddea P r d t lol twee geldboeten elk ran ƒ S of sabK gerangenisstrat van een dog roor elks boete rrrbeordrerklaring ran het rischtuig bestaands in 17 stekken en rier dobbers met berel lot derZèlver uitlevering o rditoening der gescbatle waarde ad 48 cents en met bepaling dat by gebreke bieraan U roldoen binnen twee maanden na aanmaning zulks zal worden rervangén door een dkg gerawgénisstraf wegens het riasohen in eena andera riachwaisi zonder voorzien te zyn lo ran eeu behoorlyke riscbaote on 2o rak een scbriftelyk bswg s van vergunniifg ran den eigenaar of rechthebbende op dat ripohwater P r d S lot twee geldboeten elk ran 3 of leadt en er niet opl t of t openbare of bijzondere natuurrrrscbyiwleii au dat gedeelte der urde liad nDuimuo oer narde had isMige bijeondèröcden der Ï Ull t n innlr de roorstanders der seote aciialen beacbreTen aii eléi AanawaaMige bijl éiUleé wïl telfe te ageeren en begeereii die bnlp van Nn i i i Noo deij kebew re h l m leg eeld Jtter Z T nam toen weder I or Scboolrerbond niet waardoor die Tereeniging dus ook voornanelyk aleohta t beeoek aan de openbMW eab l kan berorderea Voorltl rokt Valksarfderwjjs erder Die rereew ing wil d Hi de sbholen ga d inrichten m fcen dat er de noo4ige plaata il en de goedige ODdarwyur aijn eS eeKst dan alle kinferen er been zenden Kwamen na alle kinderen zieh aiknielden bet antwoord Eou og op de jaarlij ksobe k m het ie en geroepen ook Toortaan door d CV l tLlfl ir n elijk m t het Jerfeesten door de u air die fefesten Mud 6 gconrifignen oprek r relei eertje bok t feil dal bef biel pene ffl bjW lgeaiéeD refjadering te Ttrecbt raelièti o r6o Wold la eert bmirlj dnt if iUait Moebt bat tiöirMhrt daar tot de samensmelliég der l obappy ot Nol ril It Algemeen lare denreb rodr li èlo en ivordt Jlaii a binnen k rl allen owIIizbI o ill i i i onnuk Bn QirHMN laar tot desani mir jr DAigeaeen ftare dettréb rad weenigin jÉji lWII i n wordt Jla a binnen k rl allen op fhzB zgndèf te letton op ielgeloorsbelijdeiiH jl fdusirieschqi rra doi subsidie u bebby e Her sahool am iiMinr i9Ml Ailering warden uitgesprereu waaHn Üiep antrdenf onuing de b Sre fripw Uet eereblijk éé rrMg truforden beantwoord of c lin onze geDe byicnkowt ileril gestoten mjH een roordMcbt awealb aan MflhtaHdige Vereèm ing tot wering rao door den heer H jl G Koning i deiGédcatet Aniib Vi i ielie V8 Di Staatsemraitt Dieli t Teni eroJ e ran bet4rfl eten dier diplomatieke betreltkihgeiii net de Ne derlandsóbe regeenftg door den Veofftuiaanocben goüant bij pns hof ia de ret il nwöordiger ran Zr Ma regeeriag uit C iraemi Mfti rbeiiefa H beeft V ne uela bereids rerlrtteij j De Eerrte Karier heeft Dinadag arond hare werk 1 mibeden berrot De weiB6nlWerpen door de Tw ed Kamer aaBgenomen aardnder die betreffende de wijzigingen in de rooliterlljte orgMtiiMtie en de spoorwegen zijn ingekomen efn tol nderzoek aau de afdeelingen rerzonden Br is H rile adressen ontrangen nit Groningeo Ureilte en Iiibibnrg kwideude becwaren tegen bet ontwerp tot opheffing der Prorinciale Gereobtahoren Uit het uadel iU riogsantwoaiUj op iiet jongste Ëindrers ag ov r het wetsontwerp i k heKiegiog der kiestaoel blykt o a bet volgende i De regeering a kt zwarigheid teKeu de door de neerdeiliei der CoBoiissie roorgesielde nieuwe indeeling I De Minister wensoht echter toe te geren nn de gemaakte bedenking egen het toeroegea van Kralinlingen eo IJsselmonde aan Gouda Daarom wordt thans voorgesteld de eerstgenoemde gemeente bg Kotterdam en laatstgenoemde bg Dordrecht te voegen De gemeente Delfthaven ton dan raa Rotterdam afgenomen en by Delft ingedeeld kunnen worden terwgj bet district öouda in de plaats ran JCralingen de gemeenten liekkerla d O erscliie Sohiebrook Bsrkel Pijnacker Nootdorp eit Zoetermeer zal rerkrygen e regeeriag vindt ia de thans behandeld wordende herziening der tabel behoorenüe bg art 99 d r kieswet geen de minste aanleiding lot ontbiading der Tweede Kamer Uet ware baar aangenaam geweeat indien de herziening tydig vóór de rerkieziugen ran 8 Juni jl tot stand hsd kuunea komen maarzgis rast overtuigd dat de geest en letter der kieswet zich niet verzetten tegen het uitsohrgren ran rerkiezingeu tussehentijils evenals in 186S is geschied Het aantal rreemdclingen kraoblena de rreemdelingebwct gedufebde de afgeloopen week orer de greilzeTl riih dit ryk verwgderd bedraagt S5 waarrao bet grootste gedeelte itit Harderwijk als zijnde aldaar roor de dienst bg het Kederlaodsob O I Agei afgéweüei Me leest In te AmUtioék Ook wy betalen pbteni als uitgever ran een vdetblad De soa is gHring er zou dus weinig orer te zeggen zyn Iets anders is be kis wy den heer ontvanger rroegen of bji wvl Mo zeker is dat w lateat betalen moele De wet spreekt w l ran dit patentrecht maar roeg bij dat dit ireher Dtntdtf geratllten alhier tire pMrden ran een boerefliriigett ofi bul door dat de dissel waS los geiMkt De pnanlea hodden door de Spoorttraat over de ererw nn den spoorweg rerbryzelden de slHittWAbs en werden aitn de orerzQcle b deaiWe e al itM on ihMr eeir der paarden riel gerat Gelukkig zag de wachter ran deu overweg de paarden aaHIsmea en had no grlcgcnbeid aan de aankoai iide trein bet sein lot slappen te geren waaraan is bonnen wordSn roldaan zoadat er geen ougelolckeu j bebbea jilasts gehad üinsdagirond tad de eerste leesrergaderiag plaats in dtt seizoen ran t bier gerestigde Depattement der irMaalsohappy tot ut ran t Algemeen Oe roor ilt er ï r W Julius opende deze met een enkel woord waarin hg in herinnering bracht het rerlies door ons departement geleden doordat de man die gedurende 00 rjde areii het secretafiaat had waargenomen de heer J N Scheltema tengevolge van veelvuldige werkzaambeden roor die betrekking had bedankt Hg bracht hulde aan den grer steeds door den heer Schel tema betoond nietlegenstaaode de vele werkzaamheden la t correspondentie roeren met het Hoofdbestuur I torzen voor liwj r n Aefcooltfartniim aal worden oitwrinlii H De wet spreekt w l ra dit natentreebt maar roegf Dd algemeune uitslag ran de najaars ezamena roor J ü gell en wordt ran bladen au het het lager onder ga in deze provincie is geweest Z oHderioorptn als rolgt Hoofdouderwij ers 68 33 Hulponderwyzers 53 27 Onderwyzers Frsntch i 1 21 ËngelschU 6 Duitsch 5 i tl wiskunde 28 11 laiidb k 3 3 gymnastiek 5 in HoofdonderwijzeressenlO $ Hulponderwyzeresseo 34 Ü Onderwijzeressen Vi H 23 En 17 9 Dts 8 t teek 2 9 bandw 69 60 Dat recht is vervallen de voorwaarde dus rplgens welke wij patent betalen moeten ook ergi wit wjj betalen geschiedt niet rechtens Aan een particulieren brief uit Weeaeo oBtleaat de Jmst Ct het rolgende Sedert eenigen tyd was ny een roorral bekend waarvan ik echter gemeend beb tot dasrer geen melding te moeten maken len einde noodelaoie oagerastheid te roorkomen Vergloedeade erenwsl dat onze rrgeering de Nederlandscbe reeds met de uiak in kennis heeft gesteld aoht ik bet aiuder aoodig baar langer geheim te boudea Zg IS deze In de laatste dagaa ran Sept t rapporteerde de fcemmandant der geAdarmerie M D iedit aaa de regeerirg ran Troppto dat aea paar dagen vroeger in het bosob Czeohowitz door ea te arig knaapje geronden was een portefeuille waarin een paspoort den 29 Augustus 1871 afgegeren ea den ISii Augustus 1876 roor Rusland Duiisch and Frankrijk en IlslW g rk enl t n naiie ra Ladewjjlc geëxamineerd r toegelaten afgewezen 3S 26 20 6 8 n i 4 12 21 9 4 l n emt zullen ia overleg met dea bliek roTrinr T H pu 7 P P de Tra v P lerla d zieb en ISi fl u Onder dezen zün rele I Uk olgt ♦ P vo wi inci nel nooMDestuur 1 pDmanen au ons rarterland zieb in de Transvaal gian vestigen Onder dezen zgn relewetenschappelyke mannen maar rooral landkoUwersen ambachtslieden V D Het booger beroep ran den kaafdredontaar ran het Vtr Dagblad van bet vonnis door de Arrond Rechtbank gewezen in bet proeas wegens laster zaf den 16n dezer roor het rror Oerecbtshof wordeo I behandeld ran Styrum j In de portefeuille was oak eca briefje iol d Fransche taal gescbrereo van dszeo inhoud i miM eermei neieeliiig tan my dood te dom aa deê Aéer A No 692 i ereeuvondig ProletéantKit begra tnU ii Natuurlyk werd bier aan zelfmoord gedaokt aa onmiddelly k werd het boseh met aiterala zorg doorzocht Doch alles te vergeefs men rond nergaiia eenig spoor terwijl ook bg de bevoegde macht geenerlei aangifte was gedaan raii bet orerlyden ran ea persoon wiens nsnat orereenitemd met dien in b paspoort rermeld Er beiUit na eeu snerk rermoeden dat da ke zorgen voor lezers op de leesvergaderingen enz enz in t secretarjaat verbondea uit den aard der zaak niet ligt waren Hij beval t departement ook nog roor het rerrolg aan in de belangstelling ran den heer Scheltema en hoopte ten slotte dat de nieowe secretaris dé heer H W G Koning met denzelfden grer zou werkzaam zyn Door ds te Araerongen gerestigde rereeniging ran tabeksplanters met algemeeoe stemmen besfoton een tabaksmarkl op te richten Een concept egt den gemeenterwid s rerkragon I a bestuur wor Nadat de refgadering door applandissement hare instemming bad betuigd met de woorden ran den rdorzitter betrad de beer Jnlios die dezen rond de spreekbeurt zou rerrulleo den katheder en deelde eenige bgzonderbeden mede aangaande de Noordpool expeditie Hg toonde daarin het gewicht aan dier expeditie nadat by eerst de nataurlgke gesteldheid en sommige ritter ran bel paspoort op reis is beroafd dat bet briefje in de poileftaiile geroadaa aan hem zelf was ipsdresseerd De juiste toedracht dezer rreemde geschiedeniszal misschien wel apoedig aan hel licht komen wan Deer de N derlandsobe Regeering in het bezit zgndeder door het Oostenryksobe Oaureroemeot ïeiir rekerte geren ialiehtingeo de ooodige naaporiogen zallaten doen Men scbrijlt uil Maastricht rM f Norember Oistemi aVond kwam eCn Werlcmah in hoogst be § keo toiestand te buis Bg bet openen zyner riel bij tégen de nog brimdende kachel die bij tegfn deit grond sleepte Hij sohynl niet db kraoht gekad te hebbeu zioh op te riobten f éin Zich vait de bflMeiIde matoa te verwyderea Km rond hem heden ochtend door den kolendamp gtjÉkt b g d tittelijk reikoold is nit Califurnië een stuk ran een boom near de l entoonstelling ran Philadelphia gezonden orer jdcojHissitsippi dat niet minder dan 20 roet middeMui heeft op een len te rsj 26 roet nk stuk l oom IS gezaagd ran een geheel dat 2 6 roet luug was en waarran ds grootste dikte in Aiddellijn 28 roet bereikte De ringen iq bet ho t bewijzen dat die reus ran Califoroie een ouderdom bereikt had ran 2120 jaar H t midilenstulr it uit den stam genomen om daarjfab een cylinder te maken waarvan de zydèh met Échors megerekend ougeveir twee voet dik zgij Het geheel zal worden ingeriebt lot een prachtig rcrsièrd hnisjs dat in den plantentum zal prijken INGEZONDEN BR rElVE3lSr Tïngeliageling I De deur wordt geopend en de brievenbesteller roept met zgn krachtige stem vFranco Wg haasten ons naar voren en spoedig zyn wij rerdiept in den inhoud ran den pas aangekomene Hoe menigmaal gebeurt het niet dat zoo o brief ene gebeele rerandering brengt in bet programma ran de werkzaambeden ran den dag Ik moet dadelyk op reia boorden wy menig huisiader uitroepen wanneer hij dèn brief ran zaken ot in de tjnste byzondcrbeden bestudeerd bad Ik inoet dadelgk op reia Wanneer kan ik weg Ka bet spaorboekja of kat biyat ran afkaart dar atoombooten wordt roor den dog gebaald er wordt orarwogen beslist gepoetst gekleed omhelsd ja er is drakte in bun die gsdacbt afsteekt bg da plechtige Mille die er daar straks in het baii ezin heeischte Eindelyk rertrekt papa hy is geweldig opgewonden Ën de jongens wrgren icb ia de banden bg da gedicbie aan het genot dal ben morgen wacht wanneer het Boherpziend oog ran den rader ran hen is afgewend En de moeder brengt eebe geheels rerandeHng in de spijskaaft voor morgen En de meid moet dadelgk nit om boodschappen En de jongens willen niet op den tijd naar bed Wat een diukte wat een beweging door zoo n eenroudig velletje papier I In andeie kringen zagen wg weleens na bet gewone tklingelingeling en fraooo een bricQe overhandigen met zwarte randen een rouwbrief dus schriken ontsteltenis bij het binnentredco van den oogenoodigdel In tenuwaehtige opgewondenheid wordt daenrsloppe rerwyderd en de nnisgenooten met ingehouden adem scliaren zich om den rai f die metgefronate wenkbranwen het nieuws rlucbtï doorloopt Wie wie zal het zgn die weggerukt is uit denrriendonkring door den ruwen klauw ran den dood Misschien Caroline Zg is dood klinkt kslals uit een grafkelder Oisteren avond om 7 aarkalm orerleden zegt de radar nCaroline doodi boort men ran alle zgden en de brief gaat rao handtot band En tranen en leoawacbtiga bewegingen endrukke redeneeringen ec misschien uit da atad of nders eene oondolatia aftendao Wat een geaeldige rerandering io dien bniaelyken kring Daar straks ondevde sohoonste omstandigktden door den band dar liefda rroolyfc rereenigd schertsende orer dil en dal en na de binnenkomst ran zoo n oimoozel slulgs papier trsaen droefheid sar ilrarringl Wonderlykl woDderlykl ïingelin elib f Franco I Ea de Jongebaer die al An kwartier met de sOhoone plannen bezield ia om rïh arond eens flink te stndeeren rliegt aanstonds okaK róreta en neemt schielgfc den brief aan d ie hem wellicht twintig gulden ryker zal maken Spoedig heeft bg bem geopend en eren schielijk de twee mniHbiljetjes bemerkt die er ziob io berindeu en die hem spreken ran biljart eognao manilla en ran nog duizend andere genietingen Straks zal ik bet reeje el lezen mompeU de t Mr DiMMftMaitHi iirrMr ui ttt itoa rerbeurrf rei klaring m t galmigd risohtnig da aal of palingfuik met berel tot denslrer nitlasering of betaling der geschatte waarde ad ƒ 1 80 aa met bepaling dat by gebreke ran hier kan te voldoen Manen tnee maanden na aanmaning zulks zal vordac rervangsé door een dag gerangbnisslraf wifCBS bet riiaehen in eena anders rischwater souder taartien te zijn lo ran eene b oorlyke risekacio ra fti ran een schrifielgk bewgs ran rerganning ran dek eigenaar aAtkrifl hebbende op dd risokwater C N en A V Ieder tot tw a g dboaten raa 3 elk of ieder een dag saba gera abisklraf r or elke boete rerbeurd rerklariag raa het geben da rischtuig bestaande in 143 dobbers ea da geraagaa riach met bevel tot derzelrer aitlerering of beUiiag der gesobatte waarde ad 6 72 roor fcat riaohtaig en ƒ 1 50 roor de gerangep riaeh en met bepaliag dat bg g breka raa bier aaa ta rbidoaa bittaea twee maaoidea na aanmaning zniki zk worden vafraogén dobr een da gerangenisslraT ra elke Bi t aitlerering ofl betaling der gasohatlo w ai4 vodr ieder hnuner E r d L en C J ledar tot Iwoe oeldboetea 3 elk of ieder een suns geraogeniaatrsrVfibr elkaboete rerbeurd rerkiaring van bat gebezigd ria faig besuandir ill 46 dbttben ea de geVangea risehatet berel lot dertdver uitlevenogt 01 batrfiflf dbrgescbaite waaede ad 1 80 roor het riaebtai Sfi ƒ 1 voor de gevan en viscb en met bepaling dat l jgebreke van hieraan te v ollloen binnen tWetf iUiM na sanmos ing zulks ziii wbrdea verraaffan dqor aandag gevangenisstraf voor elke niet uitlareriog ot betaling der geschatte waarde voor ieder banner w enahet in rereeniging en gelijktydig risaohen ia eenaanders rischwater zinder reortiea te sya ran aeastahriltelOk bewijs Vhn rerganning ran den aigeoMfof rechthebbende op dA risobwatkr J r B tot eene geMboete nui 3 ef saba ga rangen issfritf raa tta daf wagaaa bat riklakca ia aeaa andere rischwater tonder voorzien te zgn raa eaa aabriftetijk bewijs van vbr aing raa dCtt eifeoatr recbtkebbeade e dat rischwater J K tot drie geldboeten ieder raa ƒ 6 of saba gerangenisstrat rok twee dagen roor elke boete wegens hel op drie rerschlllende tydatippen riaackea in nu dmlen aiaaUrmes zoider odrsao le i a raa een Schrift yk bewys van vergnnniog ran den eigenaar of recbihebbaade op dat rischwater en znlka dea aaehm F r i E M twM geldboete elk fka 10 af subs gerangeniaatraf ran drie dagen roor elke boet rerbeOrdrerklaring ran bet geböigd jagttuig bestMwda ia een acbietgeweer bet bevel tot dsrtaiaetaiilevering of betaling der geschatte wsarde ad en met bepaling dat bij gebreke ran bieraao ta roldaen biaaea wse oiaaaden ak aanmaaing zalkkzal worden rsrraagea door aea geraugenisatrof tt iwee dagen wegens het jagen op waterwild op eenaandera jsgt zonder roorzien te zg n Io ran eenedkaitoa bsfrakMjjke uHe ea 2o ran eea aehrittalykbewys van vergunning van den eigeukkr oi rechtkebbende op die jagt Eo alle ia de koeten dae noada iarartetar k f IgMuaog l i l a W i n MARCTBEBICHTEN OOUda 4 Nor FolderUrwe paike 9 i IO Mind re 9 i 9 26 Boggepaike I M i 7 89 Min ian 7 i 7 40 Voer 6 60 4 Gerst pBike 7 4 7 7 Mindere 6 i S ii Harer zware ƒ 6 80 i 6 ï8 L gie 4 8 i SJf Hiaiaepaaad 8 i 8 26 Ter ksasnnirkt rsn S Nor Wt rdeo aangeroM 84 partijen kaas eerste kwaliteit raa 31 a 34 tweede kwaliteit ran 26 i 30 de haodelwas lug 4 Nor De reemarkt met goedeo i aner i handel in llo sooiten vlag rooral in eerste kwaliteit raarkosien die tot hoogs prijsea rerkoobi werden rette sob ipen rlug rstte rarkecs ran 24 è 28 oaatsper half kilo magere rarkeos en biggen rlug tarerkoopen Goeboter 1 60 i 1 70 Weiboter i40 i 1 60 Burgerlijke Stand Giaosrv t Nev Sybrsai oalers G Verdeaw ea J eok ia Itassea Neeltjs sadars I W tmutn aa M H sM üsivsaagl Wilhelmss Alriaan Misrs G W 0 geabaeftea en A A vaa der Kaap Willea oirfsn A VerUaaaw eu N vsn Vliet OvFiLinia t Nov ü A vaa 4sr Lial 8 t K A Hokkelmans 71 j 4 A W Schwarts t m OsBeWDi 8 Nov P A Lsfeber es 5 de Jo t van Eyck en A C vaa Btosekoa i rau dar Zaaa ea C C GlasWek i O t sO t ebrtr ea H Jsagkaea 1 Swanenburg ea M M van Leeawea W Blok an IC £ van Oosterom rn