Goudsche Courant, vrijdag 5 november 1875

Zondag 7 IMovember N 1747 1876 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gonda en Omstreken lADVERTENTIÉN OndertroQwd H PPPPELBAÜM I t nim in mihai van Av eterdam N D J C DB JONG 0ou 4 NoTember 1875 Bbcbïtk 16 Norember Etnige tennüffevinff V D Heer ea Mevrouw SMELT m Mol Sftmgen Imnnen dank voor de vele bljken van lelsngstelling ban betoond hg bet overlgdea van bnn jongste kind eu fa 4 Nor 1875 De ndergeteekeade betaigi zijnen opnckten dank voor de menschiievendfaeid en hetledden T n xgn leven bewezen En voomame aan den beer C HOBNËS op de Gouwe iTeor de lieiüer ke behandeling ten zgnen huize n erronden SAOE RBEEK In een SMIDSWINKEL wprdt ten spoedig te gevraagd een bekwaan Bediende oiA Icnnnende lezen en schrgven Brievöi franco onder letter G aan de Bo handelaars J VAN BlENTÜM ZOON alhier Openbare Verkoopingf om Contant Geld üp VRUDAG 12 NOVEMBER 18V5 des voermiddaga 19 onr op h rt eif vonden mden achter de Tegelbakkerfl aan de Zuidkade bin en de geaieente WADDINXVEEN van Jken en Greenen PLATEN RIBWEEK STAMPERS WENTELAS WIELEN KAPBLOKKEN PERSEN ROLLEN RAMEN en eenig zwaar Eiken en Greenen HOUT lafonnatiën bg Notaris MOLENAAR te Wadêinxvttn kn m orieniis prSparirt aus nocb nicht bekannteu Vegetabiliën des Orients von ausserordentlicher Heilkraft geprflft von den ersten Autoritaten deaChemie nnd Medicin beseitigt die bis ias höchste Stadium der Unbeilbarkeit getretene EpUeiMie FaU8U At ü 2 Tobsucht Brost uMaKenkrftmpfe VoT Gebraueh meines Praparates bitte ieh veen speciellen Krankheitsbencht darairf schicke ich das Praparatnebst genaner Gebrancbsanweisnng nnd Kurverhaltungsregeln nnter Nachnabme sofort Ich wame ansdrflcklich vor jenen Leuien wefehe lediglich auf den Geldbeutel der armen Patiënten specnliren indem sie als Speeificum gegen obige Leiden nicbts als eine Lösung von Bromkalium gebeu NB Unbeniittelte Kranke weiden berScksichtigt Silvius Boas Erfinder des Anxilinm orientis Specialist fur Nerven and Erampfleiden Spiechstonde 8 10 Vrm 2 4 N JBtrUn SW FrUdriduar 22 l Etage Men verlatigt tegen December a s op een doq nabjj Gouda eene fatsoenlijke BÜBGEEDOCHTEK of WEDUWE van de P G ter veraoiTging van een meisje met zwakke geest vermogens en welke tevens genegen is in t naaien en strjjken behulpzaam te zgn Goede getuigen worden vereischt Adres met franco brieven onder letter M bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda MEN VRAAGT TEN SPOEDIGSTE TWGË mmm Adres aan het Bureau dezer Courant Verkooping VAN nmmm boomeiv m hakhout Zij die genegen zgn uit de hand ie koopen 100 stuks Populieren Boomcii zeer geschikt voor Klompmakers allen geoommerd verdeeld in vier koopen als Ie koop van N 1 tot en met 25 2e N 26 50 3e N 51 75 en 4e N 76 100 staande te groeien op de bermen van den straatweg van Gouda naar Bodegraven en wel naby dé Reenwgksche bmg alsmede eene party Ëlzeo Hakbout met de struiken om geheel te worden geitjoid verdeeld in twaalf koopen allen genommerd staande te groeien op den westeljjken berm van gezegden straatweg tusschen SpdcerslH en de nd Reeuwykscbe valbrug adresseeren zich v66r of op 18 Novembei eerstkomende met franco brieven aan den hedr Mr M H A LISMAN Advokaat te Leiden hy wie men evenals fajj den Burgemeester van Zwammerdam omtrent de v boopsvoorwaarden inlichting kan bekomen A BRJ ÉMAN OODjJA Agentschap Van het ALGEMEEN ADVERTENTie BCREAU rut JSnSOH VAN DITMAR te Boltenkua Door tn schenkorast van bet bovenstaand Agentschap worden ADVBRTENTIËN met spoed en nauwgezetheid geplaatst in alle bestaande Buitenlandscbe Dag Week en Advertentiebladen Sanitary Pills algemeen bekend onder den naam van Engelsohe Gal Slijm en Maa pillftn Zij honden alle verrichtingen der voedings en afscheidiagsorganen in behoorlek evenwicht en verzekeren op die wgze den gebruiker GEZONDHEID KRACHT en LEVENSLUST tot in boogen andetdom Verkrygl aar in doosjes it 25 en 40 cent te Gouda bij den Heer J O ZELDEN RIJK Droogist op de Marki ONTVANGEN STROOPAPIER 1 40 de Riem A BRINKMAN Slijm en Maagplllen Deze PILLEN die ainds vsle jaren met het beste gevolg tegen de slijm en als maagverSterkend gebmikl wojden door hare erdiug de spijsvertering zeer bevorderen b j onder goed tegen de gal en eer zaCht lajcerend zgn tyn tegen 3SVs ent het doosje met berigi van het gebruik verkr gbaar by d oaToliend Heeren te Amsterdam M CMbao b C Draog Heilige weg D 381 Bleiswijk S V d KraaU Bommel Zalt J t d Vegte Delft E Wilschut DelfshaTen 3 Kooh Dl enler Gebroed Timao Dordrecht H 1 G lt y Gouda L Schenk op de Hoogatraat Gorinohem B J B Bosch firma I P Laaondar s Hiij e Visser in de Spu straat Hasstrecht K Oosterling Legden J T Terburgh liaarlemmerstraat Lekkerkerk A den Oudsten Linschoten B Kruithof Rotterdam r Santen Kolff korte Hoafdsleev Stolyfyk Wed A Zjjderlaan Schiedam Wed A H Romboata Tiel A i Faaaten Utrecht F iltena op den Steenweg over de Doa keretraal tfi 372 VIsardingen i M Ijagerwerff Zerenhuifrn A Prin De SLUM eo MAAGPILLEN bereid volgens het echte recept jn door mg te Oouia allee en nltltiitend terkrygbaar gesteld bg deo heer h SCHENK op de Hoogstraat LET WElT Om Ik doosje der ecUe en ainta onhe gel jka jaren gebrnikle SLIJM en MAAQPILLËN ia een biljet vooiciea met de handteekening van J 1 SCHUËUDËfi apotheker welke kandteekeoiog liok ook bevindt op bat ugellak waarmede het dooqe rerzi eld ia Mea geliete daar wel attent op te züa m tiob ta waohteo voor liet gebruik van een namaakael dat men traeht ia omloop t brengen Tot liet vullen van holle Kiezen beaiaat er geen werkzamer en beter middrl dan d TAND PLOMBE van de K K h rundarl dr ƒ O POPP te Weenen Bognergasao no 2 die ieder teir teer gemakkelgk in de holle kiezen kan Irggea en welke zich dan mei de orerrest der kiezen ea bet tnndvleeaoh aerbindt de kiea voor verdere verrotting beveiligt en alle pyn doet bedaren fiet Ahatherln Nondwater van Dr J G POPP k k Hot Tandlftta te Weenen in de onderstaande D£p4ts ii 1 76 per flaooa te bekomen is het voortreffelgkate middel by rbamatiaebe tandpyn oiitatekingen en verzwaringen van het tand vleesch bet loet den tandateen op en verhindert de verdere vorming daarvan bevestigt loaae landea door versterking van het tandrieeaeh en terwjjl hei de tanden en het tandileeaoh lan alle nadeeliga stuffen zuivert geeft het den mond eene aangename fr BChheid en verdryft reeds door eeu koit gebraik den leelyken renk die er uit voortkomt Dr J O P0PF8 Piautaanlig Tandpoeder H t znirert de tanden zooieer dat door bet dngriijkfch gebruik niet alleen d gewoonlyk lOS lastige tandateen wordt verwgderd maar ook hei glatuufsel der Inijden steeda blanker en zachter wordt Anatherin Tandpasta van Dr J O POPP Dit preparaat houdt den adem friaoh n ttrekt tevens om de tanden schitterend wit te maken on het bederf derzelve te voorkomen en bet landvleeaoh It versterken Te verkrggea te Gouda by L Sehenk winkelier op de Hoogatraat wyk A 123 te Rotterdam bg F B van Santen Kolif apoth en A Schippeieyn k 0 blaauwe porceleinwinkel te a Hnge bg i L F O Snabilié apoth te Leyden bg Noordijk te Utreehi bg F Alteua apoth te Amsterdam bjj F vao Windheim ie C verkoophuia Ie Oudewater by T f van Vrenmingen te Schoonhoven by A Volff flea la Drak aaa A Briiknan Kennisgeving BURGEMEESTER en WETH0UDEÊ8 van Gogda doen te weten dat door den raad dier gemMdtp in zyjie vergadering van den 8n October 187 $ ia Taat rateld de volgende Verordening van Politie Pe raad der gemeente Gouda Overwegende de weuachelykheid dat de met klinkers beitrate voetpaden zooveel mogelijk voor voetgangers worden vrygehouden omdat voor dezen het verkeer dikwijls reer woidt bemoegelgkt hetwelk vooral voor kin Seren wordt geacht geraarlgk te zgn Oierwegende dat het om dat doel te bereiken noodig is in te trekken de vroeger verieriide vergunning om daarover met iroodicageni Ie rijden BESLL IT Art 15 der politie verordening vastgesteld door dtn raod dezer gemeente den 1866 te wyzigeii door daarin door Ie balen de woorden rBaoos Zgnde deze erordecing aan Gedeputeerde Staten van Zuid Hotland olgeiia hou berigi ran de 19 22 October 1875 in aftchrirt mrdt edeeld En ia hiervan alkoiidigiiig getchied waar het behoort den 4n November 1876 De Secretaris De Burgemeester DbOOOLEKVEB FoETUMN VAM BBUOENlJzbNDOOBK K B N N I S o £ v 1 No BUROEMEBSTER m WETHOUDERS der ge eente Uonda ïftet op arti 8 en 7 der wet van den n Jang 1 S75 StaaltUad no 95 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter viiie ia griegd een verzoek met bijlagen van den heer Godfried Jaspers om ergonuing tot liet plaatsen van een Stoomwerktuig in het perceel gele f en aan den Klowee en Singel wgk R no 313 ndaater sectie A no 1571 Dat op Zaterdag den 20 November 1876 des namiddags ten 1 ure op het Raadhuia gelegenheid ia om bezwaren tegen de plaatiing van dat Stoom werktuig in Ie brengen en dat gedurende ffrteiii e vüór dien dag op de Secretarie der gemeente ran de ter zake ingekomen echriRnren kan worden kennis geiiomen Gouda den 6n November 1875 De Secretaris De Burgemeester DkoOOLEEVÜB FoETÜUN van BKaOENiJzENDOOKN Tot Nut van t Algemeen Onder de vele vereenigingen en bonden die in ons vaderland bestaan en wier getal in den laatsten tgd meer eu meer toeneemt is er eene die ofschoon oud te midden van hare jeugdige zusters nog steeds een eereplaats inneemt en die het volste recht heeft op waardeering Het is er verre van af dat z j beschouwd mag worden als een eerbiedwaardige oude die slechts ter wille barer vroegere daden en deugden nog met zekere achting bejegend wordt maar inderdaad haren tijd gehad heeft doch integendeel verdient zjj nog heden ten dage om hare tegenwoordige handelingen nwe achting zg maakt aanspraak op nwe toegenegenheid en liefde en dwingt die tot op zekere hoogte af Welzeker de jeugdige telgen van onzen tjjd hebben aanspraak op onze hulp e i steun en hnnne tcedere ledematen hebben nog koestering en verwarming noodig opdat ze eenmaal krachtig worden maar nooit zal dat een reden mogen zfln om haar die door de hulp onzer raderen krachtig werd te gaan vergeten en ondankbaar en onedelmoedig onze handen van haar af te trekken en haar aan haar eigen lot over te laten Voorzeker wjj juichen de oprichting der meeste nieuwe bonden en vereemmigen toe wiy wenschen aan allen een bloeiMo ledental wy willen medewerken zooveel als in ons ia om bun doel te bevorderen vast overtuigd als wjj zjn dat een aantal menseben vereenigd meer vermogen dan enkele inditiduën afzonderlijk doch laat ons oppassen dat wg met al die sympathie roor het nieuwe niet het oude dat nog goed is verwaarloozen dat wfl met die geestdrift voor de voortbrengselen van dezen tijd niet gevaar loopen te gaan minachten hetgeen een vroegere tjjd opleverde en t geen houdend bleek Dusdoende zouden wg ofc aan verregaandeonbillijkheid en onedeli4oedi beid schuldigmaken Dat wjj recht badden hierboven v i een eerbiedwaardige oude te spreken zal ieder ons toestemmen wanneer wg haar naam noemen en dat zjj nog steeds als van ouds onze toegenegenheid waardig ia zal niemand tegenspre ken als wg zeggen dat wg op het oog hebben de Maatschappij tot Nut van t Algemeen Het is waar de groote waarde van diemaat schappg wordt nog door een dsel der natie erkend en het ledental is te aanzienlgk dan dat men zou moeten vreezen voor een algeheele kwijning en spoedigen dood Zoover is t gelukkig nog niet gekomen en haar bestaan is nog verzekerd voor een igd althans maar toch de geestdrift is niet meer dezelfde als vroeger de sympathie is nog wel niet veranderd in antipathie maar toclk de belangstelling islverminderd de waBrdeenag ai nomen da vroegere liefde hier en daar ontaardt in onverschilligheid Dat verschijnsel dat trenrige verschijnsel dat ontegenzeglijk bestaat geeft ons aanleiding een enkel woord in het midden te brengen om onze lezers te overtuigen dat de Maatschappij tot Nut van t Algemeen nog steeds ieders steun waardig is Diegenen onzer lezers ike reeds die overtuiging in zich omdragen mogen ons helpen nm den onverschilligen btiurman of vriend overtehalen hem te bekeeren tot een warm voorstander van de maatschappij opdat het aantal leden krachtig toeneme en niet kan worden gezegd van de kinderen van het tegenwoordige geslacht dat ee stichting hunner vaderen die nog steeds goed werkt door hen wordt verwaarlposd Onder hen die gewoonlijk de zaken van eden buitenkant bekijken en derhalve oppervlakkig redeneeren tgetal derzulken isnietkleiu z n vele die wanneer gjj hem vraagt zgt gg lid van t Nnt u zullen antwoorden Neen ik hond niet van lezingen en ofschoon traeerendeel toch eigenlijk wel weet dat het houden van nuts tn n niet bet eenige is dat de msatscbappij bevordert zoo wordt toch maar al te dikwijls thet nutt synoniem geacht met de lezingen welke men gewoon is in de vergaderingen der departementen te geven Het houden der le ngen is slechts één der vele middelen waarmede de maatschappij voorstelt haar doel te bereiken en hoewel dat voorzeker een doeltreffend middel mag heeten om eerdere kennis te verschaffen en indrukken ten goede medetedeelen zoo zgn et nog andere stichtingen die haar geboorte aan t Nut te danken hebben Vooreerst mogen genoemd worden de scholen t zij door de maatschappij opgericht tz door haar gesubsidieerd en wel daar waar gemis aan goede scholen de oprichting noodzakelflk maakte Voorts verrezen in allerlei gemeenten van ons vaderland spaarbanken en ulpbsnken inrichtingen bij uitstek van algemeen belangen ook leesbibliotheken voor t volk Behalve de scholen werden ook nog andere nuttige inrichtingen door baar gesubsidieerd o a de Tooneelschool eene creatie van het Nederlandsch Tooneelverbond en andere stiohtingen van openbaar nut Bovendien gaf de niaat Kbappg en geeft nog voortdurend boeken uit van nnttige strekking en popolairen inbond waaronder sommige ware juweeltjes mogen worden genoemd o a Smiles Help uzelf ea Ken n zelf Kaiser s bekend werk over de Sterrenkunde Mevr Beechet Stowe s Kleine vossen enz enz enz Dan schrgft zjj prijsvragen uit en verschaft haren leden ieder jaar een jaarboekje dat en met het volste recht een uitstekende reputatie geniet en waarin niet zooals by vele andere jaarboekjes zg de band ook rijk met goud versierd de inhoud uit flauwe rj melargtjes en laffe sentimenteele novelletjes bestaat maar die geheel en al zgn samengesteld door mannen van erkend gezag en die bestaat uit populair gestelde degelijke boeiende artikeltjes afgewi3 seld door gedichten van onze eerste dichters Slechts sohrijvers van goeden naam vindt men daarin en als ik u mannen citeer als Prof Opzoomer Fruin Van Vloten Ten Kate Aart Admiraal Laurillard die nog met vele andlre vermeerderd konden worden dan zult gij overtuigd zijn dat die n vrg goeden waarborg geven dat het jaarboekje met recht een goed boekje te noemen is Zjjt gj echter nog niet overtuigd tal van jaargangen zjju ter uwer dispositie zie ze in lees ze na en wjj zijn verzekerd dat gg na enkele oogenbhkken a gewonnen geeft Ziet waarde lezers da vruchten van n V lidmaatschap de renten die gij ontvangt van nwe contributie zijn dus tweeledig Vooreerst bevordert gö de nnttige instellingen die de Maatschappij oprichtte of subsidieert en ten tweede geeft gij u zelf een aantal interessante boek werken die alleen reeds de cohtribntie ten volle ïD aard zgn En natuurlyk by l een gij geniet door lid te worden der Maatschappg mogen ook wel de straks genoemde lezingen worden gerekend Het is u immers niet onverschillig of gij in de gelegenheid zjjt mannen te hooren spreken in t bezit van degelyke wetenschap en begaafd met sierlijken redeneertrant Gij stelt er immers belang in en waardeert het genot de vruchten van studie en onderzoek te hooren voordragen De korte aanstipping van een enkndermoge voldoende zgn wilt gi er meer van weten ver langt gij meerdere inlichtingen de bestuursleden van ieder departement zyn voorzeker genden u die te geven zoodat gy tot hen komende niet onverrichter zake naar huis zult gaan De Maatschappg tot Nut van t Algemeen zooals men weet in 1784 o ericbt is dus geenszins uit den tgd integendeel zg is met baren tjjd medegegaan en naarmate de behoeften veranderden is ook zy veranderd maar steeda is zij getrouw gebleven aan hare leus tverepreiding van kennis en bevordering der welvaart Onder die lens kan dan ook ieder medestrijden die een hart heeft dat klopt voor t algemeen belang onder die leus moet ieder medestryden die gevoelt wat het zegt burger te zijn van de groote maatechappy Juist daarom mag t met recht verwondering wekken nog steeds een aantal menschea te vinden ook in onze gemeente die over t algemeen vrienden van den vooruitgang zgn en die reeds herhoaldelgk toonden niet afkeerig te ziJn een geldelijke bydrage te geven voer