Goudsche Courant, zondag 7 november 1875

fdH wen verkreeg zal de Hepublikeiasohe p rtg wiarscbgulgk zegepralen Een later bericht me dt echter dal d zegepraal di r democraten met SOOO st in New Yo k ver vachl 1 ln n ekisetti zegevierde verl de i r et 79U0 stemmeu de democratische p rtii ik pa wennen do ftepublifceinen het Kv uzoo g g het lo newiersey waar de democraten in 187 t met 13 UttO rr B I J Sloegen Ook l ensylvanie te hebben m 4874 democratiaoh werd keerde tot de republikeinen 4erag Minnesota bleef Grants nartij getronw Mississippi schonk den deraocratiaoheo cindi daten de overwinning Natuurlgk wordt door de repablikeinsn de uitslag dezer verkiezingen als een eelbelavend teekeu voor de presidentsverkiezing vaut volgeode jaar besqhoawd tw Jl f PWHi te danken n W oud en himdlviving der openbare neutrale Ecboüf die ook aan de o rzgde vanden Allantischeu cea n door de ultramontanen wordt oaageraud ten op die wgze de lioMgeioovIgen te bedrieinn zooals buu is gelukt met ï B wonende Ihier diseeii lap lake i van beu lieeft gekocbl voor 22 E0hetgeen ouer dan de helft Ie duur was Aau de bgzondere gesubsidieerJe Jiostsohiifil voor jongws te Hasselt zal met ingang faa dqn l Ues B a ls kaofdosKlerwyzer geilaatit wanten de heer P De Wwl hiar jepasieerden Zondagnacht bevond Aatonie vaa Boon at ider uit de gemeente Beeuwgk zich in een danahuis aéier Een der andere bezoekers Dirk de Betis woueade alhier scheen aoar opinie vaa Van Koon te veel attentie te wgdes aan igue dame om welke reden hg zoo kwsod werd dat hg eea wgirlltwifa uit zgn zak baalde ea de Keus dsarmede solk eeu gcweldigwi op h t kaaU Anebrasht dat bg daardoor eeu gal in hrt bekwam aandt het bloed ver kijait n groj l rbeid teiwgl de fieacb asn sshervcu door de ual rlaoj Toen van Booa si g itat k mwdrevcn M Muabij glings de vlachl Iieigeen hem echter ai lt ecl zal baten daar eenf errolgiug 4egea hem is iagestcid Kr is een onfeilbaar middel m te zieo of wijn I vervalscbt is Wg deelen het aan onze lezers aeé Men neme sen Seschje dat ongeveer een wijngUs inhoudt rulle het met de te onderzoeken wijnsoort sluiie de opening met den wgsvinger draaie bet fleschje om zoadat de bodem naar boven kemi te liggen dumpcle het in die bonding in een kan water zoover oader dat kat gefceel mei water bedekt is achte dat het water hetwelk door de euderdompeling in beweging is gebraehi lot stilstand is gekomen eu neme dan den ringsr weder voorzichtig tan de opening at In dien toestand boude men het fleschje van boven ongeveer tien minuten vast eu bewege het zoo weinig mogelgkUet water drukt nu wel is waar vaa onderen tegsu den wgu maar is niet in staat hem ujt het fleschje te verwgdereu Inmiddels heelt er tevens zulk een drukking plaats dat het water door de aautrekkta skracat alle vreemde beitanddeeleo die de wgnt£ at door uitzuigen in ziiA opneemt Neemt men na tien minulea het fleschje er nil I araarbij men dan gelgk van zelf spreekt voor het omdraaien den wgsvinger er weer moet ophouden daa zal men zien dat bg verialschtea wyude heerlgksie ChtteauLattte ol Jhawbettio m af ebuwelgken azgn ia veranderd dewgl aUc toevoegseleu als suiker enz I eu bg vele soorten zelfs de kleur door bet water zgu opgezogen De werkelgk zuivere wiju blgfl daarentegen precies zoo gelijk hg was Men neme de proef eens Zij heelt dit voor dat zg nieta kost liet wg nvervalscben beefl de vroegere Duitsche wetgeving Icscbten tegeu te gaan nadat sseu began den wijn mei altgd zoo zuiver te lalea als hel behoorde Zoo tiepaalde de rijksdag anno 1475 dat niemand denwgn anders mocht maken daa kg gegroeid a eakeiier Maximiliaaa I beveelt in zijn merkwaardigedict iu 14Ï8 Ie Freiburg gegeven dst meu denwijn in het Duitsche rgk in zijn natunrstaat moetloten Den 20sten April 1750 vaardigde ds keur voist Fraus Osorge te £ breabreitstein eene verordening uit volgens welke tegen elke wijnvervaUcbiug veriaeoging oder Ansebmierangcn zn Gemeinscaidliehcr l Lgebuhrv de scherpste landshserlgke bestrafiog al uur bevind van zaken aan lyf en levea werd afaekuudigd Ntd Uduitr ï ENGELAND Da reis van den prins in Wales beeft onder zekere klaue van specslsuten groote agitatie verwekt Evenals elders kan men ook lu Eugelund leveusrertekeriogen sluiten op het leven van twee personen zoodat wanneer de een sterft de ander een bepaalde som ontvangt Nu hebbeu in Engeland vele personen eeue verzekering voor zekeren tgd gesloten op hun eigen leven en dat van deu prins van U aics die niets hiervan weet i e zaak is nu eenvoudig deze sterft de prins van Wales binnen een bepaaldea tijd uiei dan krggt de ander de premie of althans eea gederlte er van terag sterft de prius wel daa heeft de s cealnat een aauzieoigke som gewonnen sterft eindelijk laatstgenoemde voor den prius dan verraUsa alle preoieu aan de maat scha f g want de prins die van de gehrele zaak niets weet eiacht ook niets Ue nuatschapiig eu slaiteu gaarne dergelgke contracten Toen echter de prius eenige jareu geleden typhus kreeg zaten zg ia den nood daar een aantal polisien ophet leren van den prins loopende waren Later herstelde cieh het vertrouwen in de gezondheid van den prins en wer dea weder nieuwe eontraciea guloten Niemand kad echter vermoed dat de troonsopvolger een rei aaar Indie aoa ond ra a n de nuulsohappgen varheogan na de tfiÉsvali vaa varsekmngen op zgn leven tecwyl fsaaiihsidsae dtreetameu na vaa scat sehappgen zich zeer over de reis van Z K H euereu Tmsar j n B 17 B L A N O Sonmigc Bussische Uaden deeleu bet verhaal vaa een sehandelijke daad swde doer da Russische militairea in bet kamp bg Lack gepleegd en hierop nederkomende Xer viering vaa den naaaulag van keizer Alezwder was onlangs een groote aaaaoeuvre met illaminatiss en vuurwerk an ekoadigdi ongstwgfeld alleen om eea grgpte menigte niefwagierigen te lokken In groote soharen begaven vooral de rg getooide dames van de Israelietisobe inwoaers der stad zich naar het kamp Door het vaarxerk werden de uieawigierigen steeds naderbij gelokt eensklaps waren ig geheel door miliMiren obtringd en klonk het kevel Nu kiaJerea haalt uw hart op De soldaten doofden de vureu vielen op de vroawee en meisjes aan beroofden haar van hare versierselen en kJeeding en pleegden de grootste schandalen Sommigen verloren in de vreeseigke verwarring het leven de nweaten vluchtten gewond naar bni Ook eea deel der mannen keerde niet terug waarscbgnlgk zgn zij in dn strijd voor vroawea ea doehtsn OBgakoowa Mei is overtuigd hier sset sen wel overlegd eompiot te doen te hebken tien bg een rgk koopaua te lack wanend Bnssiscfa olBoier had de vrouw des boiles a e ad a naar het feest U gaaa doch te vetgeefs Den volgenden dag zonden de inwaoecs sens deputatie ntsr den diviiie generoal die niet la bet kaa p was geweest do h zg werd afgewezen Een telegram aaa den keizer had geen gevolg men onderStelt dat bg het niet heeft ontvangen t Is te hofeo dat de zaak niet stil in den doofpot lal rarden gestopt of de Kussen moeten nog aanspraak willen m sn p den naam van barbaren van Europa De Raad van de gesseeate Boskoop heeft aleh tot de Staten dezer Provincie gewend aut verzoek om het door die Vergadering toe estaau subsidie van 6 0U voor de verbreedmg der wegen gelogen buitea de kom dier gemeente Ie verhoogen tot 12 OüO of wel zoodanig bedrag als Pror Statefl mceuen te kyunen toestaan Bg 4e ia het hooMkicsdisiziot HaademasersMsc gehouden verkiezing van eaa M van de tweede kap mer der Staten Qeneraal zijn uitgebracht 1084 tlcmmen Vaa uwaarde 17 Geldig 1U67 Gekozfu de heer mt F i i baron vaa üeenratra aist 144 stemmea Jkr r i W H Bulgers van Rozenbttr vroeger lid der Kamer bekwam 415 stemmen Het vervoer langs den Nederlsddscben Bgn spoorweg beeft gednreode de maand October 1875 opgebracht aan r i i ers 159 507 aan goederea 8 1 8 aaa direct verkeer vaa reizigers en goederen 187 883 te sawea 415 318 Sedert 1 Mei 1875 was de opbrengst Ma renigerien goederen ƒ 721 333 H M de Koniageo is aadeil sen paar dagen door eane ngaleldheid aangetast i Donderdag een ernstige wending nam De aanval van koorts beeft zich aiet berboald Niettemin beeft U M eea leer ourus tigeu Docbt doorgebraobt Met bet oog op dra zorgwckkeadea toestand vaa 11 M zgn Z M de Koning eu Z K II de prins vaa Oranje per telegram daarvan ic kennis gesteld Z M de kofliag is reeds gisteren avond ten 6 ure van bet hao ia de residentieaangekamen d Priiii van Oranje wordt verwacht terwgl de leis Van Z K H pria Alexander naar Algiers voorioopig u Oflges etd Laatste Berichtena Farija 6 Nov Utt geloofwaardige berichten bigkt dat bet UoavemcBsent faciiaon ket m de KaoMreitling van giatevM Stak atct verklaard beeft tegen het voorstel om de fsaseesteljjke organisatie en dcL slaat von bsleg aan de orde U stellen de tegenwoordige wijze van benoeming der msircs zal handhaven en tgue loestemming tot opbeflng vsn deh ktoat van beleg eerst dan zal geven als de oienwe dtikperswet zal aangenomen zgu ea de bepaling daaraan toegevoegd wordt dat de staat vaa belag ia eenige groote steden zal behouden bigven Louden 6 Nov De commiisiSn vertegenwoordtgeude de houders vso Turksche obligatien vaa 1854 1858 en 1871 bebben een ouderhoed gehad met Lord Derby De Minister gaf baar te verslaan dat het sedert e ge jwen de onveraadcrlgke gewoonte vaa de Britsche Begeeriiig was ui l Ie interveuieeren met betrekkiug tol buitenlandsche geldleeningen Interventie vsn dsien aard zou slechts een nietofflcleel karakter kunnen dragen Veraailles 5 Nov De Nationale Vergadering hiefi met 3y8 van de 616 nilgebraobte stemmen den beer d Aodilfiet tot voorzitlsr gekozen Tot ondervoorzitters koos zg de becren Daclere Msttei Kerdrel en Ricard Zg koos dezelhJe aecfetarisssn Xegeoover Kioard stond Tslhourt die 244 stemmen verI kreeg tegen 236 p Kicard De Minister ran Oorlog beeft verfobill iide kepa liogen vaatgesteld tol voorkoming an opontbood ondi weg vaa ja d enst reizende militairen Ter voorkoming van vsrgisaingea tnssehen loss en scherpe patieaen beeft de Minister van Oorlog rourgesehreven dat de losse patroiiua ter paderscheidiog vaa de scherpe in donker gekleard pspier sallea worden gepakt Ds h paliogsa oopaau de anspiaak vaaandsr olficieren om bg re£ngageaMnt ever te gaan bü eeaig ander korps of wapen cga door deaMinister van Oerlsg verval lea verklaard op groad dat thans wegens bet gebrek aan fcadsr bg somaufe korpaaa de toepawing vsa die bspalingea kaa leidaa tot nadeel vaa dea dienst In de Donderdag door de eante kamer gehaadea zitting zgn tegen bedea eeu aantal ontwerpea aan de orde garteld Tot rapporteurs voor de rscjiterigka wetten zgn gekozen de bh Hengst van Voorthuysea Nob 4 n Hein ea voor de spoorwegwet de hk Byoke rsal DiucoSe Oremers en Snut COBRESPONDEMTIE h Het door ou als iageioodea stek niet geplaaure ichrgila vaa Harmaau vaa dtn Rini keiat thaas ia du Nr ali advertmtie voor We be bao f grood vsa de oubcleeUe □ laaier waarop de ploatuug werd verlaagd om Diet te reggea jaaiMlit er rutig over gedoeht om ook als advffteatie dit graehr r sièt p ts ooaeo Dal wi bst ika vind bierio iijo redco dat we aut den lebga sp aas willeu Men ii ansa teien iets wys to makni ea op grand vm gebrek aan rsiaite stukkea woigsrea waarvan i iokmd sns met sangeosaia is want dat vecoodorstsU U v d R 4 xoaden stak xpuden vg r eaa bnedvOerig antwoord op bobooren Ie geieo sla advertentie trekt bet onze asadaehl aist mesr daa Vsbaauspilles ol Haarvaef as 4lUMmi Oulungs is door diraetsaraa ra hst te Oerdreeht gevestigde tvedaw wfoyds fflor geaees hesi ea verlosr knadigen apotbefcers ea v eart en in eeoe U HotMrdwp gekoudea vergadering van oomntissarisssn uitgebiaehf bet 25e jaarljjksohe verslf g vaa d a toestöod vaa dat fonds waaruit blpkt dat die toestand zeer bevredigend is Ia het jaar waarover kei verslag loop is aan weduwen nitbetaald 6312 70 en de rente der gevestigde kapitalen bedroegen 38M0 iodBt de OBlningst der renten de uilkeerlog overtrof aiet 7S 9 Oaarbg gerekead het oreraokoitder daiaiatnliefcesleo ad 4fll 7 zon hst eversehat kUauaaa Mf hUit Op 1 Maart 187S telde hstfcadsM Isdso mot 08 aandaslsa sedert ia oog eea vtUi leden toegetreden Op 1 Maart 1876 werden raaa i 9 WiBltW fa Hflt il W BdwIWt BINNENLAND Burgerlijke 8 tand GOüDA 6 November 1876 Itoaderdag jl hebben zich weder in deze gemeente vertoond een paar vreemde kooplieden die behalve eenige stukken laken een paar vloerklsetües bg zich halden welke kleeiljes die zg voorgaven monsters te zgn voor een spotprgs te koop werden aangeboden om latsr te leveren Onder die bedrijven bieden zij huo laken te Sutff aan om dadelylc ts laveren ea troefa OzaovKN 3 Nov pMter eaders P v a Lesewen en D daeragi Jobsaaa oeèen 1 NisveM sail Wilaebat Jokaanes oaden S Vsssoert en tl 4 ruas Hendrik ouders H Orerouo eu H la Foros Cornelia oodtrs H ds Oraat sa H vaa dot liloot I WJlhshu oodert P SB der Hoeven en M Bakker OvMLiDzM 1 Nov G Vormg 6 m P de Koning 11 A G d Joag g J 3 at Et Jibbss til e H den isrtat 73 j e e4e laak die zich nog niet hebben doen paemen onder de kden van de Msatschappg Waaraan is dat toe te schröven Och men heeft er eigenlyk nooit oxer nagedacht men is al van meer Tereenigingen lid al die contribiiti i loopeu nog al op en meer dergelijke 2oo gy echter ge a geldiger motieven hebt Koondcer uieta staat uw toetreden in den weg dan uw eigen onrerschilligheid Overwin deme overtaig a dat sg ten volle uwe belangsteUing wttard is en vermeerder door uwe toetrediug tirt de jtf ttschappij het aantal harer leden Doet gg dat dan kant gij zeker zijn daardoor ta handelen niet alleen in uw eigen belang aMW oak b wald zooals de naam der maat schappij reeds belooft tot nut van t algemeen BUITEN LAND BuUeAlaudsch üverzicbt tMd k na ds opeuiag tkr Nat Verg te VemiHes n jl Usuderdag bet oontel aaogenomea on Mua4fl de kicmrft an de orde te itellen üw komt dn de toüle nwg ter sprake die orer bet lut via bft tBiaMcrie r al besJiifB SteaoiiAg by rroiidisKaeirt uf dumrlemeal groote f kleine kiel di tricieu mlieade kietera é H lid apbua gtei bneije iolrüvcu of verschBiduni Opper liikkig bcschuawd ia deze rug caoveel woorden ea koofdbrekeoa niet aard Maar men bedenkt dat net kleine dia 4rieien de caaaerTatiereii reel kaas bebben op eeajS laeerderiRid en met groole dasrentegeo gevaar loopea gekoel ait de Kwaer ie rerilw jnen daa begrgpt laea dat vao de bialiMiug deier vraag het toekomstig lot fan Franki k voor de aerate juren afhangt U dit juist gezien dau ia er ellig gevaar Daa to h lov laJerdaad de aauemiog van bet tcrkli in ink de caaasrratieve partij gelieel ait de Kaaier doen verd vynea cu diiurJpor de ireg geopend lya tot allerlei wtberadeo 8taji n Ëu nv ii atellig Voor bet lipt g bestaan deriVaiisoie repibljek niets bedenkeInker dan dit Üie Fraukryk goed kennen beweren m d t g a ra cdi e regeeringsvorm geen geiaar loopt itt sirohts het conaerrntieve elraent kraebtig m de Kamer bigve vertegenwoordigd Het ia aterk genoeg om der natie vertronwea ia te b eseaaen aairaiet iJ naeble eaa baar ieta anders te favea dan dcre r iek Vsrdwgoea daareategeu d oooservatieveu ait veftegeowoordigiog dan zou wel eeus weder het pad kannen worden gebaand voor het Ce ariaa e waar W Fiaukrijk sa f ten tweede male is ontkoaun Voi r fslen sal das de kern taaacheo da beid Mwls P wi Ujic aga Op voorsivl van Puprat ui laaeehea de tweede ea d de letin der kieswet behandeld worden de opfatflnf van den staat van be g m a w d vrgkejJ der rerkieiingeu en de organisatie vaa de ge leentèbestaren of de bcaoeaiiag der auires o ook irel de olBoieele candidaturen Uoawel de sittiag van den Daitwkea rgksdag hcfets betrekkelgk koit l kunnen duren ea ér veel U bebaadelea is cal tg toeh waaraobgnlgk niet geheel aa een kerkelgk politiek debat veraahoond bigven Se Prais oU regeenng moet nl bepaald voarnemeas sgn am soo spoeJjg aiageljjk bg den bondsraad een wetsontwerp in t dienen tot verbod vau kerkelgfcs pnainsisu bedevaactea ea dergelgke pleobtighsdei asat het df l het nog in deze zitting fsn het parleaant in l baBaeliog te btesgea Uct zal echter aleolits kieia t p éa niet meer dan ot i artikelen bevatten iot vaststelling van h t verbod ea van d traffen op de o ectreding daar an Met het eer wetsontwerp van eeaig b iliHig dat in dea Dait en rgksdaf werd behandeld is de regeeriog niet bgieaAcr i akkig geweest He betrof de wettejüke regetio vya de betrekkingen tusaoben ds postel en de tpavrwegen Er icrJIieven aidt vale StesiBea tegen aiidat aen de dienste van de epooiwegen met genoeg betaald aoUte NwtiegeDStaaade de wfrme verdediging tan dea pesiaeeaier Slapban i bet ontwerp naar een ooMBissla i a 14 leden versoaden Van de B a s en brot fkal nti lal zeer waarsehgnigk niets koaes en wel omdat de B ksfoaacicB ijiet ra d fo nsrd gi dft eiU gegronde reden kan worden iuKfp fvfp vopr ket iuroereo van een iaslige ca bet vêrkOMen aa sen niet populaire belasting De gè ndlR d van dea Dttltsohen keinr is weder in Moverre hersteld dat Z H hoopt reedi na naar Siletié ts Iratfnea vertücMccn oor aldaar Jachten bg te woven Bg de vei ieiii n der aten vaa Nobrd Amerika voor de liebamsB de Wetgevende Macht op den a Kovemksr iabhaa de BemiWiksuiea over t algemsra wennaoi z Us i Mviaeik Msr fiidm rlfdaa filïken eea door de r ks adriwurs voor de me aamenten van geschiedenis en kunst san den minister vsn biuuenhindscbe zaken ingediend verslag beert bet Nederlandscbe maseum hetwelk den 23stea A vustas dezes jaars voor bet publiek geopend werd ziek asasVlods in eeu druk bezoek mogen verheugen en znlks slboowel bet aantal bier te laude oouwejige vreenulelingeo tfdsns de opening reeds verminderende was en de opeusteUing der vej iam liug niet terstond geacht mocht worden algemeen bekend te zijn Het aantal bezoekers bedroeg in twee maanden 5 iO 1 personen liet heeft de aandacht getrokken dat bet mu eeum op Zondagen het drukst bezocht werd niellegenataande het alsdan slechts gedurende 3 i uren tegen 8 aren gedatende de week geopead is Als een bewgs der wildrgkheid van de provincie NoordBrabant kan dienen dat iiix door 14 jagers in 4 dagen zijn geschoten 167 bazen 4S konijaen 4 patrgzen en 1 vos Werd door de Arrondissements Beobtbank te Oorioobem nog niet lang geleden ter zake het oube i voegd aitoefeueu der geneeskunst de wonderdokter van deu lierg die eeu tgd lang lu den Alblosserwaard met deu sebroometijksten afloop eeu tal waterzuohtIgders behandelde speciaal door middel van eeu aftreksel van Amersfoortsche beidekruiden tot een welverdiende celstraf veroordeeld eergisteren oraest bg de openbare terechtzitting van evengenoemd rechterlgk college niettemin weder een groot deel daarvan worden gewgd aaa de legen een soortgeIgken geïmproviseerdeii Kskulaap ingebrachte beschuldiging van h t oubero d aiteefsaen der gebeeskuiidige piaklgk als bedrgf in de gesseeni Lekkerkerk en astrekeu De bascboldigde Siut Nusolaas gebeeteu cp Ie Kuttcrdam wooaaehtig had zich in die streken eer speciaal toegelegd op de bekandeling van Igders aiu rksamatisclie aandoeningen Moed gebrek of stoornis iu brt zenuwstelsel eu dat menig lichtgeloovige zgn dape werd bleek uit een aantal palieuteo van Sint nikolaos als gelaigen a ckirge m ake eoutfa kan geuosmdeu Iglarts gedagvaard terwgl een meaigte ter terecbizitlmg niigestalde drankleselyes allcrbande sitseugen bevattende die iet de neodige gebraiksoanwijziugen prgkten Het opeubaor ministerie eueate da toepassing der rst in zgue volle gestrsugbeid rekwiraerde teifeu SintNikotoaa eene eeliulaire gevsugeutssiral voor dea tgd vaa drie saaaadeu ea richtte daarna in bet bizouder tst de getuigen eeu eriisng woord van sttoBag arw l ver bunne afkeurenswaardige liohtgeloovigheid welke het onbevoegd uitoefenen dar eneeskaosl zoo sohikfaaread in de hand werkt Hen sobrgA ait Dreatbei Schier dagetgksziet meu te Assen en ts Sailde otsfaigea bedeUars koloaislen ail Vernhoisen die lot tiSdver bogeleid door Bgksvddwacblers daar baa verdiend gehi ontvangen an koawel vsrplioht per uoor naar firouingen of per koot naar Msppel of Zwolle te nisen daar de Direotie de vroobt reeds vooruit betsalt toob Ie Assen bigrsn of er zoo apoedig Bogelgk zien heen te komen ten einde zich opuieuw als bedelaars kolonisten te laten oppakken Met leventje scbgnl bun Ie Veenbnizen nogal U bevallen althans wg hoorden onlangs een hanner zeggen dat hg I er beter bad dan hjj t baiteu de kolanis oe H kon begeefen Bg een der groote openbare werken te Par s gebtaikt isen tegenwoordig een nieuwe machina om zwsre Btecneu te bouwen Zg bestaat uit twee draaiende cylinders oorrien van twee beweegbare kamers die den steen met zeer veel gemak eu regelmaat behandelen Met deze machine die het erk van 16 arbsidera lef richt wordt een bezuiniging vaa 70 pCi op het gewone baudwerk verkregeu Oedep Staten van Friesland hebben aan de Prov Staten voorgeeteld een provincialen wateritoatdienst te oaganisesrsa Volgens hun ontwerp zullen worden benoemd een hoofdingenieur met 4000 een ingenieur met 2400 twee opzichters met 1500 en zes ld Met 1200 tiactsmaut Te Haarlemmermeer is ds longziekte uitgebrokenonder hst ree van den beer D W P Wisboom van Oiesendsm en Aalsmeerderweg Een rand is reeds out eigend en afgemaakt terwui nog 38 stuks doorden Ullrictarvinrti O VFPWtt T rklasrd SedertJuni 1876 icrd geene aanyfte van longziektejedaan H C In de Ftgoje dbas la Ituu ij fierie die te Parus met moziék van OENbaoh wordt opgevoerd wordt verhaald dat elke maanbewonet dadelgk na x ne geboorte gedieoreerd wordt met al de ridderetden van bet rgk zoedra bij of s j iets altstektnds vernebt wordt hen of haar eene ridderorde al a men zoodat alle personen zonder riddarorden als de aitstekendtten in dep lande gn te betchouwen ADVERTEXfTIËNa 83 JARIQE k HT¥EKEENI ÏNG VAK M J G VAN RAVBST£ ÜN EN Ondertrouwd E JONKEB Weduwnaar van L M Sch0OTE5 l C DE LAN6E Gouda 5 November 1875 Eenige kennUgeving C J VAN LIDTH DE JEUDB Gouda den 7 November 1875 Ondertrouwd PEANCÖCÜS STKPHA NÜ8 VANDB PAVOORDT van Gouda BR HELENA CATpAmNA VAN VAELENBERGH Bodegraven 5 November 1875 De ondergeteekende betuigt by deze ook namen ijjne familie i Qam bartelflken dank Ie aan den WelEd 2éergel Heer Dr F H G VAN nSBSON voor de aan hem met aH ere hulp op 20 Aug U volbrachte teer belangrgke operatie alsmede voor de nauwgezette behandeling tgdens zijne ziekte bewezen 2e aan HH Doctoren die tydena die operatie ZEd hebben bijgestaan en ten slotte aan alia vrieoden en bekenden die hunne belangstelUiiS op cao oadubbelzinnige wgze hebben betoon £ J BAARTMAN Jr Een fatsoenlijk man gehuwd mooi ashrgvende volkomen bekend m t de levoide talen en gewone kantoorwerkzaamheden door om tfodighedeu buiten i e schold zonder eenige verdiensten zoekt eeu of aadsr matig beataaa De beete refsreutiën van vorige betrekkingen staan hem ten dienste Brieven firanco adres letter S bureau dezer Courant FABRIEK DE J0N6HèC IV IN6 OTJ33EI W T E R Vervaardigen en leveren HAND en STOOMBAGGERM0LEN3 HANDen STOOMHEI LIEEEN eu verder alle WERKTUIGEN en GEREEDSCHAPPEN bfl de uitvoerittg van publieke werken benoodigd a De van oud gerenommeeldb THEEËN uit dan Koninklnken Nedeilandtchen Wortem bergschen THEEHANDEL van P W TR01IS3ËLOT ZOOIV HoQevoranciers van e fioven van Nederland ea Wurtemberg te RatUrdam stee Is verkrflgbaar te fh néii b ié J v D SANDEN Botermarkt