Goudsche Courant, zondag 7 november 1875

Woensdag 10 November Men TBriangt Ugen December a s op een dorp naljij Goudd eene fatsoenlijke BUBGBRDOCHTEE of WBDUWE van de P G ter Teraorging van een meisje met zwakke geestTermogens en welke tevens genegen is in t naaien en strijken behulpzaam te zjjn üoede getuigen worden vereiscjit Adres met Iranco brieven onder letter M bjj den Boekhandelaar A BR INKMAN te Gouda Mynheer de Redacteur Uwe bemerking geplaatst onder mijne mededeehng van Zonfag 31 October jl Leeft mg jreei leed gedaan omdat mij daaruit duidelijk Week dat u mgn geschrijf geenszins hebt begrepen Mijne mededeeling bevatte nietg dan waarüeid en diende alleen om te betoogen dat ik te kinderen aanneem en die opk niet aehoef aan te nemen omdat de werklieden Baar een vast tarief voor hun werk woi den betaald onverschillig of zjj tuet of KOUder kinderen hunnen arbeid verrigten Wat bet briefje doen halen op het Stadhuis betreft waarop de leeitjjd van kinderen staat uitgednikt is ook geenszins voldoende daar de ondervinding mij geleerd heeft dat ouders een bnefje op naam van een ouder kind aanvragen en een jonger kind daarmede naar het werk zenden en dan vraag ik of men aan den neus TWi een kmd kan zien of het Mietje Fopster Lekntje Fopster heet Mogt het zijn dat U met dit mijn geschrijf BOg geen vrede kunt Tiebben dan doe ik door deze het beleefd verzoek de goedheid te willen hebben mijne werkplaatsen met een bezoek te willen vereeren upd l gij daarna een zuiveren gegrond oordeel zoudt lainiien vellen over eene zaak die too onjuist begrejpen wordt en de onaangenaamste van mjju leven is Ik eindig alzoo deze met de allerbeleefste utnoodiging Kom zic en oordeel daarna In deze aangename verwachting heb ik de Jier met de meeste achting te xijn Uw dta dienaar HERMANUS VAN DEN RING 187Ö N 174a GOUDSCHE COURANT Nieuws eD Advertentieblad voor Gouda i Ontstrekema Pe ineending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der niigaW ORA JE cn NËDÊRLAm Tweede VOLKSVOORDRACHT uit de Va riandscho Geschiedenis te houden op MAANDAG 8 NOVEMBER 1875 des avonds ten nre in het gebouw ttot Beit des Volki Peperstraat Onderwerp vervolg van het beleg en ontzet w il Spreker de Heer H VAN DER WERF van Rotterdam Toegang vrjj voor Leden en Begunstigers met Dames NietLeden tegen betaling aan t lokaal a 5 Cents Niunens het Bestuur v i il Secretaris Gouda 5 Nov 75 J HORNES 4 Breébaart Lz Au CONFISEUR Op nieuw ontvangen TERRINE DB FOIES GRAa SARDINES il l huile GROENTEN in busschen Nieuw e VRUCHTEN Vcrschc Paté de foles Gras DITO TOFFEL EN CERVËIAAT WORST 6aIantinedeF0l iUe nde vean marbre Meuwe gedroogde ABRIKOZEN OM5 i fJj J J l n Sardines ONTVANGEN Rijnl Druiven Stroop Emser Wornen Borstpastillen I tó de Noifé Snri i naamsch Arrowrood enz enz P J MELKEBT HOLLANDSCHE SOCIËTEIT van LE VEXSVERZEKERUVfiFM opgerigt in den jare 1807 te Amsterdam K IK KAPITAAL EEN MILIIOEN ClILDE v igefo r eerd i Directeur P LANGERHUIJZEN Kantoor te Amsterdam Be gu 1 ie rsd wargstr aa t bij het Koningspleta X 12 DOORLOOPENDB en TIJDELIJKE Kapitaal Ver7ek7iw7 Generaal Agent de fleer T DRAIJEB te Gouda Correspondenten in de Provincie Zuid Holland Te Gmda Brielle Delft Dordrecht Gorinchem s Gravenhage Leiden Oudeatatter Rotterdam Schiedam Vtaardingen Woerden de Heer W J Fort iJn Droogleever Notaris Heeren de Kanter Veegens Heer Mr t E Overgaauw Pennis H Vriesendorp Heeren O de Gijselaar C Heer P J Landrij Heeren Lezwjjn Eigeman Heer R W Haeutjens Dekker Burgeniee ter Heeren Jan van der Hoop Zoon P Loopuijt C Heer Paulus Kikkert 6 Groeneveld B E K T C3 T De ondergeteekende berigt aan zijne geëerde Stadgenooten en Begunstigers dat voor hem is gearriveerd een puike lading Ruhr Steenkolen grove soort groot 118 Karr En biedt aan te leveren de RUHR KAGCHELKOLEN vrö aan huis k 75 Cents de RUHR HAABDKOLEN dito dito k 1 10 per Mud Hectoliter Adres S LAFEBEE Vogelenzang 76 VERSCHE Katt itoogen Voorhanden bjj W N RAAIJMAAKERS Oosthaven B 17 Wissenschaftliches Öutaohten ober j das von Herrn Sylvius Boas ei und Tobsucht genanat Auillium Orientis Menis voornemens om op DINGSDAG 16 vember 1875 des voormiddags 9 ure ten sterfhuize van Mej de Wed G KOK Cz te Lanfferuiffeteeide in het Openbaar om contant geld te Verkoopen diverse MEUBELEN BEDOEN mettoebehoo ren VLOERKLEEOEN en KARPETTEN PORCELEIN GLAS en AARDEWERk LINNENGOED ZILVERWERK KEÜKEN n HAARDGEREEDSCHAP enz Breeder bg biljetten omschreven en nadere nS n J ij ® tantore van den Notaris 8 LAGERWEIJ te Woerden Die glanzenden Erfolge welche beschei j ni durch wissenschaftliche Autoritaten und durch eine grosse Menge Leidender nach dem Gebrauche dieses Mittek erreieht worden sind haben mich nach Anfforderung veranlasst dieses Erzengnis einer genauen wissenschaftliehen Prflfnngznnn i terwerien Auf Grund der Resultate dieser Untersuchang geht meia pflichtmiissiges 1 Urtheil dahm dass dieses Mittel keine der Gesundheit nachtheiligen Stoffe enthült vielmehr sehr wirksame welche sich bei krampfhaften und epileptischen Zufallen sowie Tobsucht die ihre Entstehuna ent weder durch erbü he Anlage oder hwachungdesNervensystems Würmer gastrische Anbaufungen u g w verdanken bisher m ausgezeichnetem Grade bewahrt haben und sohon von den berflhmtegten Aerzton angewendet wnrde so das es als ein Specihcum antiepilepticum angesehea werden Ksna das Wohl nnd Wehe seiner Nebenmenschen ainHerzen liegt flir die Verbreitn ng dieses schatzenswerthen Mittels nach Krüftin mitzuwirken Merlin im Marz 1875 T o Dr JOHANNES MaLLBE Ilepot van THEE WT JIBT MiOizU VAS M RavcDSwaay Zonen GORINCHEM Deze THEEËN worden a eleverd in verzegeUe palges van vijf tivee en een Imlf en een Ned ent met vermelding van Nomarer en Prjjs vootzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeei d Zich tot dqi uiivoering van jjeSerde order aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda i S F W Medizinalrath Mea is voornemens om op VRIJDAG 19 November 1875 des voormiddags II ure in het Gemeentehuis van Langeruigeweide bewoond door L DE BRUIJN ten overstaan van den Notaris S LAGERWEIJ te Woerden in het Openbaar te Vellen en Verkoopen 1 Een HBERENHÜIZING met Stalling lom en Erf te Langeruigtweide groot 13 aren 40 centiaren Te aanvaarden 1 December 1875 2 Een DAGOELOERSWONING metTnin Érf en Grond gelegen als voren groot V ren 10 centiaren Per telegraaf ontvangen wij onder het afdrukken de tüding dat op de Alge S a ® ao VOLKSONDERWIJS de Bamensmelting is aangenomen overeenkomstig het voorgestelde Con oeptReglement bb 3 Eenige perceelen WEI en HOOILAND gelegen als voren groot 9 hectaren 75 sren en 30 centiaren Verhuurd tot 31 December 1879 voor 500 sjaars Goah Dtak ru A BruJiiiiu Breeder bfl biljetten omschreven en nadere informatiën bij genoemden Notaris J e uitgave dez Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG Be prjjs per drie maanden is 1 75 franco per port 2 BUITENLAND Bnltenlanilsch Overzicht Oiiilriiit de eerste haudelingen vao de Praiuche ksmcr iu de nieuwe zitting hebbeu wy nog leu mede te deelen I e BaniPiiBtclling van het bureau der kamer heeft zonder bijzondere oinstandighedeii plaats gehad De heer A Auditfret Pawiuier is met 396 van de 516 uiteengebrachte et minra herkozen terwijl ook de vice pi identen Duclerc Martel de Kerdrcl en Ricard in huuiie fuucticii zijn gehandhaafd AUeen de cajididatuur van hiatstgeuoeinde heeft ernstige bestrqdiiig ondervonden daar de reohtjreijde een Bon artist den heer den ïalhouet in jyn plaat wilde stellen laatatgeiioemd verkreeg 244 en de heer Hicord 286 temineo wel een bewijs dat de Bouapartisten nog op meer steun in de vertegeiiwoordiging kunnen rekcTneB éan mat uom wmocden In de afdeelingen lijn 8 voonatteni gekora n die tot de verschillende groepen der linkerzijde behooren tegen 7 van de rechtereijde De kans voor het tcrulin de litfe departementsstemining schijnt geheel verkeken te ziju Allerlei geruchten zijn omtrent de verschillende hoofdpersonen en partyen in omloop Spoedig zal blijken hoe de gezindheid der vertegenwoordiging is zooveel scbijnt zeker dat de regeeriiig teu slotte haar wil zal doordrijven Eiigelsche weerprofeten voorspellen een strengen winter Voor niemand zou dit grooter bezoeking zyn dan voor hun vadirland De yzerindustrie toch is in kff ncnden toesUuid zoodat fle helft der ijzermijnen niet bewerkt worden Vandaar minder kolen verbruik en waarschijnlijke verminiiering van het loon der mijnwerkers met 20 jiCt Men wacht dah broodsgebrrk van duizenden gedurende het barre wint rszeioen De Engf Ische houders van Turksche fondsen in t bijzonder der leeningen van 1864 1868 en 1871 hl bbeii aun den Minister van Buitcniandsche Zaken Lord Derby hun nood geklaagd en diens hulp ingeroepen om Turkye tot zyn plicht te birngen Zij ontvingen ten antwoord wat behalve deze lieklngenswaardige ongelukkigen zelf iedereen wel weet dat ICugeland niet op ofticiéele w js voor de behingen zyuer bedrogin burgers iu de bres zou springen De apperpresident van Elzas IxJtharingen is te Berlyn men brengt dit in verband met veranderingen iu het centraal liestuur van het Rykslaiid sommigen sprikrn zelfs van de benoeming van een Minister voor het Rykslniid De Hani und Jiandr Zeitung deelt mede dat zoowel by den Bondsrwid als bg den Rijksdag de invloedrykste leilen het regeeringsontwerp tot verhooging der belasting op de bieren met kracht ondersteunen Een depniatie benoemd uit den boezem eener vereeniging van Duitsohe brouwers heeft hare opwachting gemaakt bq een aantal leden van den Bondsraad en van den Ryksdag dit geschiedde met het doel om san te toonen dat het bier de zoo hoog noo Iigc volksdrank de verhoogiug van belasting niet kan dragfen Aan de leden dier commissie is te kennen gegeven dat de quiestie door de grootë meerderheid van den Bondsraad en door de invloedrijkste leden van den Rijksdag in een geheel ander licht wordt beschouwd Wordt de voordracht aangenomen dan zal de prijs ven het bier per liter met een penning verhoogd moeten worden en dergelijke prijsvermeerdering zal naar aller overtuiging volstrekt geen invloed maken op het gebruik van dezen volksdrank Iu België zyn Ix ide partqen bezig zich te wapenen voor den strijd te Gent waar op het laatst dezer maand een afgevaardigde moet worden gekozen voor den overleden De Baet Als candidaat der liberalen zal waarsch ulijk optreden de burgemeester van Geut De Kerkhoven de Denterghem voor de clericalen de advocaat l aul van Biervliet Het einde van den opstand in Turkije is nog niet te voorzien Nadere berichten omtrent den uitslag der verkiezingen in Amerika doen zien dut de overwinning der republikeiiische pnrtig groot genoeg is om den bodem in te slaan aan alle plannen tot vermeenlering vau het papierengeld In Mississippi zegevierden de democraten bij de verkiezing van een thesaurier In Maryland hadden ze eveneeiu de meerderheid In Pennsylvania eohter iu Massadusets Minnesota Wisconsin en Kansas behielden de republikeinen het veld terwyl in New YorI inltuiteiw 101 x ablikpïluolie senatoren en 73 republikeiiische leden van de Assembly ziju verkozen Hebben dus gelijk zij beweren hier de democraten de overhand behouden dan is hunne meerderheid uiterst gering FRANKRIJK Kr loopen wat de binueutandsche politiek betreft in Fraukryk geruchten rond volgens welke de inwendige vrede ernstig wordt bedreigd Men zegt niets meer of minder dull dat Mac Mahou indien het scrutin de listc wordt aangenomen en Buffet daardoor tot aftreden gedwongen een plebisciet zjü uitschrijven nog voor de ulgemecne verkiezingen en aan de natie de vraag voorl ggeu of zy hem al dan niet aan het hoofd van zaken weuscht te behouden De Time wyst in een hoofdartikel op het onverantwoordelijke van dezen sUip Mac Mahou heeft geen recht dien stap te doen die hem tot een aanhanger zou maken van het verfotielijke systeem van den derden Napoleon en die de natie in den afgrond van het militarisme storten zou Mogelyk dat drzt geruchten alleen door vm ndeu van Buffet worden uitgestrooid om der linkerzijde vrees aan te jagen maar zjj zijn van zóó verontrustenden aard dat Mac Mahou ze wel behoorde tegen te spreken De figaro heeft dezer dagen in een artikel het politiske schaakbord getiteld den stand der partijen breedvoerig uiteengezet We zullen onzen lezers een blik gunnen in den verwarden toestand door een enkel punt mtde te detlen Er zijn in de Kamer drie scherp onderscheiden partyen de royalisten de republikeinen en de Bunapartisten Elke dezer is in fraotien gesplitat De royalisten kan men ouderschei deu iu zuivere legitimisten ouverzoenlyke rovali iten gematigde legitimistische royalisten en constitutio neele royalisten De Bonapartisten zyn verdeeld in geduldige en ongeduldige Bonapartisten De repuUikeiuen zijn verdeeld in republikeinen die enkel door een samenloop vau omstandigheden dit geworden ziju in radicale republikeinen en onverzoenlijke republikeinen Al deze klassen hebben tien verschillende reunions in het leven geroepen te wqten 1 de reunion Colbert 2 de Chevaux l ers 3 de Reunion des Reservoirs 4 het chter centrum 6 de groep de Clerctj 6 hot beroep op het volk 7 het linke r centrum 8 de republikeiii ADVERTENTIÊN worden geplaatH van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderiyke Nommera VUF CENTEN sche linkerzijde 9 de Union républicaine 10 de onverzoenlijkeu Men heeft bovendien nog de groep Léonce Lavergne en de Réunion Pradier Elk dezer clubjes heeft zyn president twee of drie vicepresideuten en een quaestor De Figaro rekent uit dat 358 afgevaardigden voor het scrutiu d arrondisaement zullen stemmen 292 voor het scrutin de liste terwijl 57 nog zwevend ijju ENGELAND Het Ministerie Disraeli moet het werkseizoen be ginuen met een schuldbelijdenis De circulaire omtrent voortvluchtige slaven die een schuilplaats zoeken op een Engelsch oorlogschip is oifieieel ingetrokken Nieuwe instructies zijn van wege de adminriiteit aan de scheepsbevelhebben gegeven en ofschoon het I niet bekend is wat deze behelzen is het te vermoeden dat zij op practische wijs de dwalingen die het Gouvernement begaan heeft znllen verwerpan Deze ongelukkige circulaire wa mede het gevolg van de omstandigheid dat het Kabinet aan t roer gekomen is zonder een bepaald onucbicren politiek programma Zelfs ten opzichte van de hoofdvragen zaken die toetssteen van liberalisme of conservatisme behoorden te zijn verschillen de nieeningen der leden van t Kabinet De heer Disraeli heeft geen bepaalde staatkunde en geen programma uit te voeren Zonder eenige politieke inspiratie staat hij blsot voor allerlei soort van dwalingen en vergeet zelfs dat de beschenning der slaven een wensch is dien de gansche natie koestert Een andere politieke zondaar is de oude Russell Men herinnert zich dat hy onder de Ëngelachende sympathie voor de verdrukte Turksche Baba sheeft willen doen ontwaken Geheel zonder gevolg bleef zijn pogen De edelmoedige natie waartoe hij de eer heeft te behooren Weef doofvoor zijn roepstem een andere geest schijnt betEngelsche volk te bezielen al het met Toricwhi Rahja s of met slaven te doen heeft Voot denlaatsten wil het alles voor de eersten niets Dochhet is te verklaren De bestrijding der slavttnij i eenmaal iu Engeland eeu soort van modedeugdgeworden waarin zelfs Rusland het gaat uahoof jcnDe Turksche Christenen te helpen bevrijden watvoor een philantroop even rationeel zou zijn stuitop groote bezwarïn De Engelsche Staat heeft erhet grootste belang bij dat het toppunt van verwarring anders gezi gd de Turksche Staat in stau dblijft Het kan voor zijn handel en macht in hetOosten slechts verliezen bij de uiteenspattiug v mhet Ottomanische Rijk Vandaar dat niet een staatsman in Engeland zich by hem heeft aangesloten zelfs uiet indirect Wat echter de verbazing niet kan wekken is het feit dat thans onder de arbeidersklassen een verzoeksclfrift aan de Koningin ter teekeniag rondgaat om den naam van den Vroegeren premi èn Minister van Buitenlandsche Zaken van de lyst der leden van den Hoogen Raad te schWppen aangerien hy openlyk tot het plegen van vijandelijkheden tt en een met Engeland bevriende natie heeft lipgeWkt Het is niet te denken d t dflw werklieden al werd dit adres werkelijk aan den voet Van dtn troon neergeleg l hun doel zullen bereiken f ok dat de Engelsche werkman ïoo thuis is in deOostcrsche politiek dat hij zelf de noodzakelijkheid Van zulk ttn demonstratie heeft ingeven Alleen ksii imn