Goudsche Courant, woensdag 10 november 1875

en roorto t de aaWfchefAketiioptdeBAdén aaraanvolgeBde nk Briadisi wertl verzonden St Ci Te Qorinchem werd dezer dagen een slang gevan iP va ee è een meter lengte Men verdiepte ch eds in gissingen toen u kermisreizi er if n eSjendoin kwam opeiaohen dat de gewijzigde redaktie van art 1 teii ijBel had om te doen uitkomen dat men niet lanyer vrede Md met de bestaande wet maar een progressieve toetsing daiirvaii wilde n dat de geschiedenis der Vereeaigiug elk denkbeeld uitaioot aan begunstiging van het byzoudcr onderwya zoodat daarvan niets te vreezen was Op verzoek van den heer BeUnfiotte werd ten slotte toegezegd dat bij de mededeeliug van het door c e vergadariug te nemen iwaluit w mdt verstaan dat het reglement het oog heeft op het openbaar onderwies Mfadai eene motie om de debatten over art 1 1 sluiten aangenomen en over art i door den heer van Vleten eeae opmerking gemaakt was over het woord meetings dat hij door een Nederlandsoh woord wenschte vervangen te zien werden artt 1 en 2 te zumen in stemming gebracht en aangenomen met 52 tegep 4 temmen De voorzitter constateerde ten slotte dat d4s Volksonderwijs eu Schoolyerbond zijn gefusioneerd en wenschte de vergadering geluk met dat resultaat dat uaur hy lioupte de goede zaak zeer zal bevorderen De beide besturen hebben na afloop der vergaderingen een bijecukomst gehad Weldj a is eeiip raededeeling te verwachten omtrent de wijze waarop volgens de besturen de samensmelting in de afdeeliugen zal tot stand moeten komen wat Haastrecht kan warden over 50 jaren En laat ons dan het feest vieren dat nn misifehien ivel tot over 50 jaren is uitgesteld Met bijzondere hoogachting noem ik my Een van al de inwoners van Haastrecht die geen plan had gemaakt me e feesten 7 Nov 1875 ZWEMSCHOOL In dea Qempenteraad In de Oouiu Crt van 39 Juni 11 heb ik aangetoond en voor jeder dnidelyk gemaakt dat op de hier bestaande Zweminrichting geen voldoende toe zicht bestond Ik deed dat in de hoop dat de gemeenteraad het gegronde der klacht inziende een beter toezicht zou daaretellen Men lette echter niet op mijn schrijven Daarop is door mij in de Courant van 14 Juli wederom het woord gevraagd en weder bewezen dat meerdere hulp dringend ncodig was De raad deed alsof er niets gezegd werd Het viel my t en de teleurstelling was groot De raad was doof voor billijke klachten ortdft hij doof wUie zijn de raad zag de gebrekkige inrichting van de zwemschool niet omdat hij die niet Ji ifc zien Ik was bedroefd over zoodanige handelwijze van mannen die moeten waken en handelen in t belang hunner stadgenooten Dooh wat gebeurt er Daar zoo krijg ik het versbig van de gemeenteraadszitting van Ihnsdeg 26 October jl en wat zie ik Daar heeft zoo waar een der raads leden die tijdens myne artikelen in Juni en Juli nog niet in den raad zitting hadden zich deze zaak aangetrokken Bravo De verfiezing in Juli heeft dus niet vruchteloos plaats gehad en mijn klacht i niet te vergeefs geweest De wer Mr P J Snel telde voor een tweeden direi r op de zwemschool aanteatellen en de keer J M Noothoven van Goor ondersteunde dit voorstel Deze twee nieuwe raadsleden toonden das te wiUen luisteren naai de tem lUe opging uit den boezem der burgers Zü toonden dus tunne verkiezing waard te zijn De heer Mr H J Kranenburg werd ook overtuigd en ziet daar een edel driemanscBap voor de zaak die tn Juni stilzwijgend werd voomij giegaan In Juni geen eükele stem er yoor in October 3 stammen welnu de hoop is mij terug gegeven Wanneer er in Vebmari en in Mei 9 stemmen voor zyA dan wordt er bij de opening der zwemschool beter toezichtgegeven en de ingezetenen kunnen i voortaim gerust zijn dat alles is gedaan om hunne kinderen veilig een zoo gesoiwl ba3 te doesi lièBaèn Is meerder toenobt noodi f Voor ker JVeet slechts dat er Ha man is op de zwemschool die en de bezo ers moet opendoen èn hen van zwembroekje en handdoeken moet vobrtien èn hen de kamertjes moet aanwyzen èn die kamer es moet droogmaken èn de aankomende feerlingen aan den zweio em moet in de zwemkunst onderwyzen èn de gelden der vertrekkende zwemmers moet ontvangen èn onder alle drukte door zijn ontbijt middagmaal z ipoet gebruiken èn toezicht moet houden qp al de zwemmers in het bad dat verdeeld is in drie ItasMsa die uit geen enkti punt der inrichting te gelijk kunnen worden oierzieii Wat dunkt u lezers hetzij gij raadsleden zijt of mat aqn eenig meerder toezii t zoo geheel onnoodig tün Vol dankbaarheid voor de goede indheid der drie voorstemihers znlleh we moeten wachten tót het begin van het volgende jaar in de hoop dat er dan uit de tegenwoordige tegen stemmers genoeg jyn veranderd van opinie om den toestand der cWeminrtéhting te verb tn n JJu jk Vjch bezig ben ova de iwemschopl te spreken ook een enkel woord over het voorstel Messemaker om een onderzoek te doen instelfèn naar de bekwaamheden des iZwemdirecJeuts Dit is zeker mocht er vóór de raadsvergadering van 8 October geen wantrouwen btttaai in de capaciteiten van den zwammeester na de discussies in die vergadering zeker wel Wanneer openlijk beweerdwordt door raadsleden dat een kmbtenllar met goed is althans verdacht wordt niet goed tenjii dan kleeft er leeds dadelyk een met op den goeden naam die erniet op mag blyven kleven Voor dat wantrouwenmoet vertrouwen in de plaats tredfm en by een inrichting waar zoo ef geen voUpepde toezicht is levensgevaar bestaat voor velen moet een onderzoekgedaaii in deh geest als door dén heer Méssemaker iavoorgest d Jiiemandheeft bewWrdin deiLraad dat de zwemdirecteur bekwaam is men meende het wel doch meer niet ïn eei zaak vanfioóvWgewioht moet zekerheid heerschen Daarom ai en onderzoekL wensoheljjk Irfaar zeiden daarop verscheidene raadsleden t gaat toch niet aan oin een ambtehnar diejaren lang in idienst der gfroepnte is plot cl ng t doen examineeren omdat men twijfelt aan njne bplnraamheden In on vorig nr melden wq reeds met een evkiA woord den uitslag der algemeeue vergadering van ffVolksonderwya eo Schoolverbond te Utrecht De twee ïM eenigingen vergaderden elk afeonderlyk in ttwee dicbt bij elkander gelegen zalen Op de vergadering van Volksonderwijs waren 4 ï op die van Schoolverbond 17 afdeelingen vertegenwoordigd De vergadering van Volksonderwijs werd geopend door den Voorzitter jhr Van Eysinga Aan de vroeger gegeven opdracht om de samensmelting VOn beide Verceiiigingen voqr te bereiden had het Hoofdbestuur gevolg gegeven Naar aanleiding van een gehouden overleg werd door de beide Hoofdbesturen een oiit werpreglement gemaakt De afdeelingen werdeu verzocht dat ontwerp te overwegen en in een algemeeue vergatlering daarover te berBudshigeu De wensch van het Hoofdbestuur was dua dat deftisie een voldongen feit zou worden De naam fVolksandarwjjs bleef en haar reglement lag ten grondslag by de sainenstelliiig van het nieuwe reglement I it zal voorloopig dienen als moiat vivenii der nieuwe Vereeniging Het Hoofdbestuur gaf in bedenking in de eerste plaats te beraadslagen over de twee grondbepalingen na afloop daarvan die twee artikelen aan stemniiug te onderwerpen en daarna de overige meer forineele bepalinge an een algemeene stemming te onderwerden Het Hoofdbestuur telde tevens de aanneming der twee grondbepalingen als voorwaarde der fusie Is tot deïe besloti u dan zal een besluit moeten genomen worden ter ontbinding van Volksonderwijs met l Januari 1876 Dit was ook de zienswyze der Hoofd cororaissie van t Schoolverbond welks oorritter de heer Van Hoorn op betzelfde oogenblik in denzelfden geest sprak Toiid die zienswyze in beide Vereenigingen by val dan zouden deze na afloop der vergadering by elkander gekomen een beeld geven der fusie Het Hoofdbesiuur wenachte geen amendementen toe te laten Het kan zich wel zeer goed vereenigen met aemmige denkbeelden van eenige afdeelingen Haar hier gddt t enkel 4e fusie en van elke wijziging zou het schoolverbpnd bericht moeten ontvangen pm te YiOigsnipf het zich daarmede vcreenigeii iMn Er zou ojsn gfêa einde aan de zaak komen Daarom nu geen amendementen Deze kunnen in overweging worden genomen bij de herziening der statuten die in Juli e k moet pbiats hebben Het beïwaar werd geopperd dat de fusie in gevaar kon worden gebracht door het afsnijden van het recht van amendement op grpud van bedenkingen die daardoor tegen het jeglement zouden blyven bestaan zoodat door eene koalitie van minderheden afstemming van het geheele ontwerp kon veroorzaakt worden Tegen het aangevoerd bezwaar werd in t midden gebracht dat de algemeene vergadering der gefijsioneerde vereeniging bevoegd zoude zijn om alle later wenschelijk blijkende wijzigingen in het reglement te maken Het was nu slechts te doen om een moini mtenii voor de beide vereenigingen te vinden en het zou praktisch onmogelyk zijn amendementen toe te laten die dan weder aau de goedkeuring van het schoolverbond zouden moeten onderworpen worden terwyl daarentegen dan ook het Schoolverbond amendementen lou kunnen aannemen die weder in Volksonderwijs zouden moeten behandeld worden Nadat met 48 tegen 8 stemmen eene motie waa aangenomen om de nog al omvangrijke debatten over dit prealabel punt te sluiten werd de Wijie van behandeling zooals die namens het hoofdbestuur was voorgesteld aangenomen en daarmede vin het recht van amendement afstand gedaan met 44 tegen lï stemmen Toen nu de kwestie behanddd wae of itA werkeketük zooala de bedoeling was de naam der vereeniging bewaard was gebleven wefden eenige bezwaren in t n idden gebracht tegen de strekking van art 1 dat door den heet LeVy bestreden werd omdat het niet zoo cherp als het vorig reglement deed uitkomen dat men het openbaar iager onderwijs op het oog had en londer het bijionder onderwys te na te treden alleen het openbiiar onderwijs tot onderwerp zyner bemoeiingen te maken door de heer van Be ma Thoe Kingma werd de opmerking gemaakt dat het te veel specifioeerde en dat men beter had gedaan zich tot algemeene regelen te bepalen de heer Belinfente ontleende een be woaraan de bepaliiig dat men zou trachten te verkrijgen voortiening in het aandeel van het ryk in de kosten van het onderwys ifaaronder een subsidiestelsel Voor het bijzonder onderwijs zou kunnen begrepen wolden Tagen deze berwsren werd hoofdtakelijk aangevoerd Men meldt uit Tilburg Een onzer ingezetenen jhr van N was aan de gemeente eeue som van f 1 15 schuldig wegens het houden van een hond Op de hem gedane aanmaning om betaling antwoordde hq dat hij betaald had do b de jiwitaBtJe niet kon vinden Aangezien hij telkens op de jacht of wegens andere oorzaken niet te hipis was is op rechterlijk bevel de deur zijner woning opengebroken ten einde beslag op zijne goederen te leggen waarnaar de verschuldigde gelden wet de bygekoinen kosten ad 19 zijn betaald Thans eiacht de heer van N van de gemeente in rechten eene schadevergoetling van J 2000 op grond dat by het openbreken zijner huisdeur in sti d is gehandeld met de wet en dat de bewaarders zich aan iil ii yn in het huis gevonden zouden hebben te goed gedaan Het tarief en de voorwaarden van levering van duiuwaler te s Hage zijn ingevolge ru gen bcjiuling niet langer van kracht dan tot 11 Mei 18 6 2ooals werd vermoed heeft werkelijk de pudervin ling doen blijken dat de aanvankelijke regding op sommige punten wijziging en aanvuUipg behoeft Deze zijn in eene nieuw voorgestelde regeling opgenomiHi B en W zijn tegen ee e algemerne invoering van het meter tarief in plaats van een tarief naar 4e huurwaarde Vandaar dat by het nieuwe tarief wordt vustgehouden aan de bestiumde re eling naar de huurwannle dier percoekn Het eigloitatiejaar vangt aan met 1 Mei Qp het voorbeeld vun alle andere watertarieven wordt voorgesteld vpor waterolqaet die veel water wegnemen aÉsouderlyk te doen betalen vermits het Wstaande tarief den deelnenwr voor huisriyk gebruik van die betaling vrystelt Wijders is voorgesteld voor de besproejing van gevels trottoirs eii biiineapUatsen afzonderlijk te doeu betalen Voor de hoQes is het hestaai de tarief van 1 per woning behouden De kostelopze aansluiting der perceelcn zal ophouden en in pl ti daarvan wordt in bedenking gegeven voortaan eene huur te vorderen van de toevoerhuiieii geljjk dit ten aandien der gas aauvoerbuizen ia aangenpmen echter niet algemeen Door het Ministerie van justitie worden ten ppzichte der verpleegden in de ryksbedehiiirsgestichtett ernstige maatregelen genoinen Voor eenigen Ijjd werd hun het lezen van couranten verboden en met 1 Januari e k zal de kleeding waarvoor hun nu s weeks 20 cents te goetl geschreven wordt op dracht worden verstrekt hetgeen zeer te hunnen nadeele scBynt ie zyn Tevens zullen hunne brieven voordat zij h in worden ter hand gesteld door de directie worden geopend en de zich daarin bevindende gelden evenals die welke zij bij aankomst in bezit hebben op hun zoogenaamd zakboekje worden te goed geschreven £ n bij eveptueel ontelag worden ijredergegeven Men meldt uit Nieuwendiep van 7 November i Heden ochtend verspreidde zich het beriebt in de gemeente dat er een schip op de Noordetgronden was gecien waarvan kort daarna nicta meer was opgemerkt men meende de masten te hebbeujlien vallen Doordien er geen nooivlag van den vuurtoren was uitgestoken een sein voor den reddingb iot om ter hvlpe te soellm wilden velen het niet gelooven Heden nmaiddag echter ometfe ks twee ore zag men op Onnut een groot wrak ittten hetwelk later is gebleken een gedeelte van hetvoor achip te zijn Het moet een gioot tehip ijn geweest Met is heden ochtepd ten e n B n h df d ft tXt ohB BbH instinotmatig begrijpt dat er foüwn Aeèiag te verliezen liju X De Eugelsche bladen deelen met vreujde mede t dat tot aan de aankomst van de Serapis te Port Satd de geioudbeidstoestand van den Prins van Wales en Equ gevolg zeer bevredigend was Het weer w mooi ie tee tSen geweest en de vewmdcring van klimaat voechd en levenswqs had geet invloed uitgeötfettd op het hnmeor van den Torstel jken reiziger BHJMSNLAND GOUDA 9 November 1875 De Slaattcouriuit deelt de volgende bulletins mede ii ractnlitise 7 Ifnumitr iet morgan 10 ure Hm THajeSIrit hhh door veelvuldig hOMteu eenonmstigen iiucht gthnd De koort verheflirig sehijnt gering De toestand vun de Koningiu is evenwel niet ongunati Dr ViNKHurzïN II t Gnneniage 8 Nmember iel morgen 10 ure Hare Miqesteit heeft gister den ganschen dag over en weinig koorts gehad j Kiettt nstaande het l erhaaldelyk hoesten heeft Hare Majesteit wat gerust Dr VlNKHUÏÏBN M sehr ft ons uit Haastrecht Tot grdot genoegen van de bewoners dezer gcÏBeentc weitl oilangs het besfeit van den gemeenteraad Tïnwmen W at ij de heer P Bl k Pz te Stolwijk bertoemd werd tM holpon denrtjzer rihier daar de hoofdonderwijzer iiiderda id b j zoo vele leerlingen hulp dringend aooiig heeft doch deee vreugde was van korten dour De btftioemde heeft tA de betrekking wet aan nomrn en dus is de toeatand nog even wnrig b tot heden Be jaarl seke nliri im ene vergadering der maat abhanpq tot imt vau dtii Jatiian aal op Maandag 47 Deo a s te Arnhem gehouden werden Voor de verieggiiig van de J£jeulf he vaart ijjn ale bakens sitgetet de vaart aou wAg m dit plan Shï Woerden tiitkomen l8tat lTaeneraal Ssisn Kamxb Zittingen 1MB j6 en 8 November iSe kanaer heeft in hare zitting van Zaterdag léen veertieBtal wetsontwerpen van minder aanbehmg et Igemccne stemmen aangenomen Slechts n liaA iot bekraehtiging vaiK den onderhandschcn verkbbp Aan de gemeente Ankterdam van een perceel l nd aan het IJ te Buiklloot gaf tot eenige dis lissie aauteidiug De hewen Pmcoffs en Cremers z d by deze gelegenheid in beschouwingen getreden over de wvnsthelijkheid dat het Rijk niet meer zou Bi enen dsu volstïekt noo g is welke beschou iafen volgen den minister van financiën zeer in anmerkiiig kutotten komen by eene eventueele her ttning ttningder etateigemngswet Na de bijtandeling van Kt Htal wetsontwerpen Irerd het eindversUg uitgebracht over de drie ontwtlBfm hetriiielgk het reohtswezen Ia de itting van gisteren zyn de drie reehterIjke weitra aaaHewMnen al lo de Hoven wet net 31 tcfpen 4 stemmen ïo de Verhooging der lietoMiging van leden van den hoogen raad met 34 stemmen tegen 1 en o de intrekkipg der wet van 1849 getal taadsheeren met i tegen 7 st Id het tqdperk van Tier weken 3 tot 30 October 1876 tijn Uqkens ingekomen ambtsberichten door longziekte aangetast 4n Zuid Holland 64 runderen Noonl HoUand 4 y OtPMht 13 ï e U d 31 in het Byk 110 runderen In het vinige tijdperk van vier weken waren 131 nindereo door die ziekte aangetast SiaatKouratl van 13 OetoWr l 7i n t41 SaahopurmU De minister van finaneiën brengt ter kennis van betaughebbrnden dat gisteren bij de n eering het volgende teiegnm ia ontvangen gedagteekend gStaimotf den 7den November 1875 Stoomboot Kroonpriiu oji reis herwaarts met Engdache mail door atooniachip Afjek ingeloopen en Oiuniddeimk gezonken faasagiera en equipage gered Msfl en ladaóg totaal verioren D hier bedoelde brievenmaal is hoogst waarschijnlijk die walkt den lataa October jl uit Nederland lilende g üjisp H ie q$ frd grondcn en omstreeks acht ij rnnïethet verbi zeld zijn Kogefljk h 3 de r jBn0 Oot zoo zü tyflig ware gewaarschuwd de schipbreukelingen nog kunnen redden Men schrijft Sappemeer aan de Veeui C Sij vele uenscben heerscht nog altijd de verkeerde ginrcwute on by ong ld eden de toevlucht te nemen tot zoogenaamde huismiddeltjes waaronder er velen zijn die in plaats van onschudelyk te wezen bepaald levensgevaarlyk moeten besten Een ingezeten dezer gemeente is hei slachtoffer van i lk een hevig werkei i uaoi geneesmiddel geworden door op gezag van een oud Receptenboek eene dosis kopergroen te ebpiiken in zoodanige gift dat zich al sfoediè de verschrikkelijkste ingewandspijnenxi aBe ven ijnselen van vergiftiging vertoonden Schoon men hu door den nood gedrongen geneeskundige hulp inriep en twee doctoren al het mogelijke beproefden om het vergift t vplinjderen f te neutraliseeren mocht zulks niet bateii De ongelukkige gaf na hevige smarten eindelijk den eett Op de 50 openbare scholen te Amsterdam heeft men tegenwoordig óli mannelijke en 40 vrouwelijke kweekelingen Een slecht vuOrliUV bt 4 M o wys want de hoofdstad levert hier een beeld van het geheele bind Een arbeider te Altrincham Samuel Webb werd dezer dagen tot een geldboete van 24 veroordeeld omdat hy zijn hit wreedaardig de tongui esneden en vervolgens met slagen afgebeuld had De bladen roepen achaude over dit lichte vonnis dat y ten eenemale ongeêvenredigd noemen aan de gruwelijke wandaad Wat echter zouden de Engelschebbulen ziggeil indien zj wisten dat in Nederland Samuel Webb zijn paard levend aan stokken bad kunnen suijden zonder dat daarvoor eenige straf hem bad kunnen trorden opgelegd JV R Ct Meijers de directeur van het Amerikaansche paardenspel die ook Nederland bezocht en hier als elders door de snelheid wa anilede kij zya tent opsloeg nog meer verbazing wekte dan door zijn gezelschap of zijn olifanten is thans bezig zich te Parijs op vaster I voet te vestigen dan in zijn aiubuUnt cirque Hy richt thans de lucaliteiteu van de Magatint réunU i voor zyne vedooningea ia en wel op zoo omb krompeu voet op zoo groote schaal dat er niet minder dan 4 a 5000 gasbekken zullen branden en het gaeverbruik per uur bijna even aanzienlyk zal zijn Is dat in de nieuwe opera Het plan bestaat 1 December te opi nen Men berekent dat Meyers wel Jl 200 000 fr aan jn eUblisseiueut ten koste legt INGEZONDEN I I j iU r ie Xoiacteurl liever moest ik schrijven Mijnheer de Profeet Toen tooh eenige weken geleden uw blad de tyding bevatte de voorbereiding tot de feesten ia uitgesteld en daarop die eene foestvicring geiinde inwoner van Uaaetnobt u terecht wees en meldde dat aUe inwoners inet Jiem even verheugd en tot feeetvieren beirid waren en t dus stellig doorging toen begreep iedereen gij het mis hadt En zie nu kondigt ons de morgen van 6 November de zekere mare aan dat er op 20 Nov e k geen feest woidt gevierd Al de eonuuiaaien voor vuurwerk eeiewacht t tutti quauti kwamen den avogd te voren t een en het resultaat van dit zamenkomen op het raadIinis was e Jteil volgens sommigen ia t 3 volgens anderen 6 maanden volgens nog anderen 6 jaten uitgesteld Indien het laatste het j val is dan jmllen nu ook wel de mlributien worden te g gebracht Mm verdiept ach hier In gisiingen wat tóch wel dé feden van dit uitstel is Vtndt meaglt Mj nader inzten beter geen feest te hooden otniaf t deh Koning vtór 60 jaren behaagde eenen knaap van 19 jaren het buWmeesterschap over 44 telen die in 20 jaren metjééae liel accresseeiden ep te dragen Of ia men r nog niet juiat achter at i n men heefl qm ioo buitengewoon in zijn 4 k te tyn fis die a e inwoner Is er in die l i60 j ren zoo veel gediian wat toffe tot blydsohap jgeven kan Is er voor het onderwijs zoo byzuiider zorg gedragen Is liet schooUökaaf ingericht naar de eischen van den tijd Is men bedacht op de welvaart en ooniitgang af afoffelijk gebied vafc zijne inwonersi of gaat jpen meestal ders ter markt aAJs er smtke was van uitbreiding der gemeente flenzen die bevorderd kon zyn door het leggen vaneen brug over ém Waeel werkte men dan dit plan Jtt dé lWnd of dééd men al het mogelijke om het te verydelen en jnet goed gevolg ook Is men nu nog al ingenomen met het nieuwe ponteveer En orgt men dat de naburen hunne bduwvallen behoor k opruimen H Mynheer de Bedacteur ï is als boven blijkt de ptve der profetie gegeven Voorspel ons nu ens Maar gaat het dan wel aan Mijneheeren om een zwemmeester e hebben aan wiens bekwaamheid itttu twijfelt van wien men niet zeker Keet dat hy een zinkehd zwemmer kan redden Voorzeker t voorgestelde examen zou ieder doen weten dat de raad indertijd een benoeming heeft gedaan tot zwemmeester zonder eigenlijk te weten of de benoemde bekwaam was voorzeker t zou blijken dat de raad indertyd niet deed wat hij moest doen om de burgers de loodige waarborgen te geven dat hunne kinderen veilig konden zwemmen vooraeker t zou duidelijk worden dat de raad eertt nu deed Wilt bij Voor een aantal jaren reeds had moeten doen maar ik vraag ii Mijneheeren mag dat alles een reden zijn om nu nog voort te gaan met dien oaveiligen toestand te bestendigen mag een vroeger verzuim aanleiding geven en nog wel tot reden dienen dat t verzuim niet wordt hersteld juist omdat het vroegere verzuim niet alomme bekend zal worden Immers neen X Het argument dat dan geen enkel ambtenaar zeker zou zijn van zijne betrekking en leder bogenblik gevaar liep een examen te moeten afleggen gaat niet op Want juist alle andere ambtenaren bewijzen tijdera het waarnemen hunner betrekking dat zy er geschikt voor zijn ongeschiktheid komt bij hen spoedig voor den dag terwijl daarentegen een zwemmeester eeAt dan in de gelegenheid is te toonen voor die betrekking geschikt te zijn wanneer er levensgevaar bestaat voor zwemmers Blijkt hij dan ongeschikt te zijn dan is het reeds te laat dan is een ongeluk geschied dat niet meer kan worden hersteld dat een gansche familie wellicht in rouw dompelt Dus in dat opzicht bestaat er groot versdiil tusssehen een zwemmeester en andere ambtenaren Wanneer het aanstaande jaargetijde wederom plaats maakt voor een nieuw wanneer de winterkou wederom wykt en de wateren wederom geschikt w tóente dienen tot verfrissching van den mensch dan smener naar ik hoop aan de stedelijke zweminrichting ëan t einde der Houtmansgracht twee proef examens plaats hebben vooreerst een dat wowlt afgenomen aan den tegenwoordigen directeur en vervolgens een tWeede dat voorafgaat aan de benoeming van eenonderdireeteur ViCTO Laatste Berichten Bombay 8 Nov De Prins van Wales is ten 4 me éa Tal gestapt Hij werd ontvangen door de autorileiten en 70 IndUehe vorsten en hoofden Hy is door een luisterrijken stoet naar het residentiegebouw gelefd Er wa een talryke menjAe Op de been f ltii schat hnar op 200 000 menPien Er heerscht een algemeene geestdrift De stad ia met I s t eerepoorten en ook overigens pnch versierd j BeiÜjn 8 Nov Op de audiëntie door den I Keizer aan het Presidium van den Rijksdag verleend 1 heeft Z M breedvoerig gesproken over de werkzaamheden van den Rijksdag en den politieken toestand Voorts sdietste hij de geestdrift hem by z n bezoek te MiUan betoond wees op de politieke beteekiteis daarvan en op den eminent viêdelievenden toestand van Europa Ten opzichte der nog onopgeloste qusBstien in Bosnië ontwikkelde Z M de wederzydsAe geraehtspunten en daaruit voortvloeiende bezwaren waarna hij ten slotte zijn volle vertrouwen op eene vredelievende oplossing te kennen gaf Versailles 8 Nov Bij de discussie in de Nationale Vergadering over de Kieswet verdedigde de heer Ricard art 1 waarin wordt bepwdd dat de afgevaardigden worden benoemd door dé ingezetenen die kiezers vaor den Gemeenteraad zyn of zes maanden in de gemeente hebben gewoond Het artikel is met 684 tegen 4 stemmen aangeaomen Bq de belündeling van art 2 maakte de heer Dnfaure bezwaar dat ten gevolge van dit artikel de ontbinding der Nationale Vergadering tot April kon worden vertraagd Nadat de heer Delson het artikel had bestreden stelde de heer Dufaure voor hei wegens gebrekkige redtictie aan de commissie te verzeudeu De Coii missie schonk aan dit voorstel hare adhnsie fifintpngereclit te Gouda Op de terechtzitting van 27 October 187B zijn de navolgende personen veroordeeld A M V huisvrouw van P S Tot eene geldboete van 1 of een dag sqbs gevaogenfratraf wegens het alhier irerpen van v il in een tot opener diebst Vitemd water zónder schriftelijke toestemming Vin BtiVgéinfeeiter eta Wéfhoiideré J G V W IVee g Bkoeten i ler van ƒ 1 I of 8u js gevangenisstraf vaii eeti dag voor elke boete w ena hfet a ier rijden ihet twM aanjresgainien hontlen niet voorzien van muilkorven C V M Tot eene geldboete van 1 of een