Goudsche Courant, vrijdag 12 november 1875

VrU ag 12 Novealier is hetjlenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen maagpijn maagkramo slpebl verteenng zuur duizeligheid hartkloppingen enz n moest d i r h t ook bü W JPJ yan zure vruchten het weekkoken van groenten vooral peulvruchten als erwten Imzen enz zeer goede diensten bewijst in ieder huisgezin gevonden worden p N 1749 1875 GOUDSCHE COURMT Nieuws en Advertenlieldad veor OondaTen OmslrekeL a 18 33 en 60 cents Haarbalseni of Eau philocome Deze balsem is eene spiritus oplossing van een zeer fijn vet met eene toevoeging van eru balsem extract van kina en welrikende olieën Hg reinigt de huid van het hoofd en kan het beste middel genoemd worden om de groei van het haar te bevorderen en het uitvallen voorkomen In flacons a 45 en 90 ce t Anatherin mond water Met een geijjke hoeveelheid water gemengd is het de aangenaamste mondspoeling Het neemt eiken slechten smaak weg reinigt de tanden versterkt zwak tsndvleesch eh verhindert de vorming van kalk op te tanden daar het slym en overblijfselen der spgzen oplost Het flacon kost 75 cents Engfelsch Tandpoeder In elegante dozen van 100 en 50 grammen a 45 en 25 cents Idialon Droppeis zonder schadelijke bestanddeelen bevrgden oogenblikkelgk van de herigste Eiespgn Het flesehje kost 25 cents Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebniiksaanwijaing Bovenstaande artikelen zijn te bekomen in de bekende depots roomamelgk te Gouda bg L Welter L Schenk en J C Zeldenrjjk te Sc ioon ioven bg Wed Wolff en Zoou te Oudewater bij V Jonker Idenburg te Woerden bg N C van der Kas En in de andere plaatsen in de bekende depots Emmerik H VON GIMBOBN De inien Unc vsn advertentién kan geschieden tot één oor des M tMt na den 4as der nitsare VERSOHE Kattc ntongen Voorhanden bg TV N RAAÜ MA AKERS Oosthaven B 17 ung subs gevangemsstraf wPgeiis het alhier rijden mt t eeii aiuigespaiuieu houd met vooralen van muilkorf VV J A J A a T S en A Z l e eerste drie tüt eeue gddbiiete vim ƒ 5 eu de laatste twee tot tene gtldbtH te vau S of ieder ten dag subs gevangenisstraf wegens het iilluer harder rijden dan lu eeu matigen draf H H Tüt twee geldboeten van ƒ 3 elk of eeu ddg subs gevangeuisstraf voor elke boete wegftns het te Beeuwijk bcwoneu van eeu kleine woning welke niet voorzien was vau een woonvertrek met teue goede houten of steeuen vloer eu van een behoorlijke sehoorsteen of andere doelmatige rookleiding H K Tot eeue geldboete van ƒ 5 Bü of subs gevangeuisstraf van eeu dag wegens het opzettelijk toebrengen van schade aan eens anders roerend eigendom Eu alle in de kosten dej noods invorderbaar bij lijfsdwang CO H R S S P o N D ENT TÊ M nifïpzonclcd sluit ua J sohijnt ons ongeschikt toe löor 0IJ8 blad DE RtDArTIB B u r g e r 1 ij k e Stand GfüOïtiN 6 Nor Curuilis otidirs A F Aiidofr en F de Vioege Jacob oiideis vnn dt r Einde fu C vao loon 6 Ilendiiku oiidcis J Kranendonk cd M Hroekhuiscn Abrjbain lohiiniR oudeia 1 A Nieunveld ea E laa Ryk Cijsbutiis leLinkrt onders 7 Gniytsteijii eu M J an diT Pool Fieducd oudms V HofmaH en S S van Hoülin 7 JohiHina Mirgaretlia oiidurs J Alpheunar en J tên Vlaardinpcn Adiianns ouders A Hcij eo J vau OrEHiLDEN G Nov H J Klopjicr 3 APVERTEN TIËN Voor de vele blijken van belangstelling bij de herdenking hunner 25 JABIüE EOHTVERKENIGING ondervonden betuigen ondergeteekenden hiiiiüiii hartelijken dank H J VAN STEIJNVOOBT H M VAN STEUNVOOÏIT Goiicla 9 Nov 1875 RiETVBLD j Bij deze betuig ik mijn harteljjken dank aan allen voor de vele en hartelijke deelneming op den eersten dezer ondervonden W D DB LANGE Kost en Inwoning met VRIJE KAMPTE voor een Heer wordt aangeboden bij fatsoen l ke üargerlieden Adres letter A bureau dezer Courant AuxiiiiHi orienlis prapnrirt aus noch nicht bekannten Vegetabiliën des Orients von aoaèerordentlicher Hfiilkraft geprüft von den erstcn AutoritüW der Chemie und Medicin beseitigy die bis ins höchste Stadium der U eilbarkeit getretene i Epilepsie Fallsucht M 2 Tobsucht 2 Brust u Mageakrd mpfe VorGebrauch meines Prüparates bitte ich um speciellen Krankheitsbericht darauf schicke ich das Pi üparat nebst genauer Gebrauchsanweisung uiid Kurverhaltungsregeln unter Nachnahnie sofort Ich warne ansdrflcklich vor jenen Leutên wplche ledighoh uf den tieldbrButel der armen Patiënten speculiren indeinsie als 8pecificum gegen obige Leiden nichts als eine Lösnng von Bromkalium geben NB Unbemittelte Kranke werden berücksichtigt Silvius Boas Erlinder des Auxilium orientis Specialist für Nerven und Krampfleiden Sprechstunde 8 10 Vrm 2 4 N Jierlin S W Friedricimtr 22 1 Etage Openbare Verkoopingf te MOERKAPELLE op WOENSDAG 17 November 1875 des voormiddags ten 11 uur in de herberg van VAN DRIEL in het dorp aldaar van DRIE HUIZEN en ERVEN en verdere Aanhoorigheden te zamen in acht porceelen wordende gebruikt en staande en gelege in de gemeente MoerkapelU Breeder bij biljetten onlschreven eninformatiën ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddinxveen Hoogheemraadschap Rijnland DIJKGRAAF eü HÜOGHBEMRADBN van Rijnland brengen by dwe ter kennisse ran belanghebbenden 2 1 dat de begrooting roorbet dienstjaar 1876 van den 5 November tot en met den 19 November aanstaande van des morgens tien tot des namiddags twee ure op de Secretarie van het Hoogheemraadschap ter inzage zal liggen van het algemeen en aldaar verkrijgbaar zijn tegen betaling van 50 Cents voor elk exemplaar dat de ingelanden volgens art 165 van het reglement van 6 Julg 1857 Staalthlad N 90 hunne bezwaren tegen deze begroeting binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dus vóór 27 Nov aan de Vereenigde Vergadering moeten inzenden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Zat dagden 27 November des morgens ten halfelf ure in eene openbare zitting zal overgaan tot behandeling van de bovenbedoeldebegrooting Dijkgraaf en Hoogheemraden voornoemd DE CLBRCQ Dijkgraaf W Q BE BRÜIJN KOPS Secretaris Leiden 29 October 1875 Het zekerste en aangenaamste middel tegen boest en borstkwalen op elken leeftad Akkrum Friesland 6 April 1875 Mijnheer Gelieve mjj weder te zenden flesschen DRUIVEN B0R8T H0NING van onderscheiden die er gebruik van maken heb ik gunstigeberigten ontvangen Zoo kwam beden een landbouwer b mg die voor acht dagen ook eenflesehje by mjj haalde welke des nachts nietkonde slapen daar de hoest hem zoo kwelde en bg een flesehje de hoest vrjj verminderdwas zoodat hg nu s nachts vrjj goed kan slaj ên enz UEd Da Dienaar 8 VISSER De onovertrefbaarbeid ran den Druiven Borst Honing bjj alle 3 ziekten der ademhalingswerktuigen is door meer dan 10 000 attesten van personen van alle standen en uit alle landen bewezen Ook komt een ander middel hem in goeden smaak nabg Jg langdurig gebruik van dit heerlgkesiipdoet zg alle zwakten zelfs bg oude menschen verdwgnen Voor de laatsten ia de Druiven Borstr Honing een versterkingsmiddel dat door geen I ander kan worden vervangen Om zich voor namaaksels van bedriegers te vrgwaren lette men op de geauthoriseerde Depots die alleen den echte Druiven Borst Honing verkoopen Elke flesch is door een metalen capsule gesloten waar nevenstaand fabriekstempel moet zgn ingedrukt Verkrggbaar a 1 de flesoh te ladn £ Noordülc Oi fei a F Jonker ldlfflkori Sollerdtm C J W S bi nvtKÜt C I tu Glnkel Schoonlmin 1 WollT k Zoon Drog Voorintf K fan V o Wadduixvem C nn Eeiwen Woerdei W H vag Diggcleil 3o da bij V H k Wolir Aljiiuu aid S L VtroMleal Zoon A itb S u tffraveM P Veriloot Bogkoop A J ao TwoDt BelPt n I awen Öratenhage i L F C Oiufa D k MI A Irinknu Sualnlié Apotb Haurmonde W llenMkt HaailrecM J D den Harlog HMej erMherj wed de Budt De oitgsre deaerConnuit geschiedt ZONDAO WOBNSDAÖ en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgare in den arond rau DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgi per drie maanden ii 1 75 finuico per poat 2 BUITENLAND BallcBlanteli Ovcrziclit Met it nieeate bedaardheid ii meo in de Fninsche oatiaiuilc vergadering begnuiien met de dinuuie over d kieswet lu de laaUite beriebten van ona Torig numiner deelden vy reedt mede dat art 1 ionder atrijd aaiigeoameu en art I naar de regeeriug Tenondeu was wegena de gebn kkige ndaclie later squ de volgende artikelen tot art 7 aangeaomen Het laatate met de belangrijke eg tevens in het briaug van elk lawl geveoivhte bepaling dat militairen niet tot afgevaardigden kunnen worden gekoirn nitgecondenl tijn alleen olBeierea die met een hoofdkonimandeinent voor deu vgaod hebben gest uin Kent b art 14 komt bel gioote vraigpuii der wijïe van ateinraing ter aprake De Belgische kamer is ouder troonrede geopend Bü de Duilsehe kanselarij is een wet in bewerking over het gevangeniswenen de Bondsraad heeft het voorstel daarover door den Bijksdag aangenomen ondersteund en de Pniisiache Minister Beeft deu Sijkskanselirr een voorloopig ontwerp met een memorie van toelichting aangebeden dat den grondslag zal vormen voor de bewe iig Volgen een telegram uit Madrid in vreemde bladen worft Marfpri niet alleen verbannen naar de Fhilippynsche eilanden maar is ook een formeel verbunningsdecreet tegen Isabella uitgevaardigd dat door deu gtïant te Parijs aan H M lou worden overhandigd U n irgt dat er meer en meer kans komt op eene transactie tusschen de beide partjjen die elkander bij de kieswet ht t terrein betwisten De orleanistrn de party de lisvergne en andere middehnannen welke evenzeer iKvrèesd lijn lieh niiterlijk voor de republiek te verklaren als om eeu geducht wapen in handen te geven van Buffet en van de bonapartisten louden den doorslag geven aan een bemiddeling voontel waarbij ki istricten van een bepaald aantal leden b v 4 of 5 ouden worden gevormd De Eugelsche kroonprins is in welstand te Bombay aan tand gestapt en luisterryk ontvangen De Republikeinen te Washington hebben den President der Noord Amerikaansche Unie den heer Grant een serenade gebracht als bewijs hunner instemming met zijn verdediging der openbare neutrale school De President heeft by die gelegenheid een korte toespraak gehouden waarbjj hij het land geluk wenschte met den uitslag der verkieringen en lei dat het volk thans wist wat soort van geld het hebben ml Ik ftelbof dat wjj er leker van kunnen ijjn dat de Republikeinen ten minste nog voor een tqdvak van vier jaren het Gtonvemement zullen controleeren FRANKRIJK Zaterdag heeft er te Parijs een banket plaats gehad dat door de Fransch Amerikaaosche Vereeniging was georganiseenl om nader te beraadslagen over M oprichten van een reusachtig gedenkteeken ter herinnering aan het verbond tuisohen de beide volken welk monument verrijten lal op de reede van NewYork tegenover Long Island waar het eerste bloed voor Amerika s onafhankelijkheid ver goten werd De heer Laboulaye nam het voonittersohap waar Naaat hem aau de bestuursUfel waren geieten de heeren Waakbume geiaut van Amerika Léon Say Minister vaa Pinancieu Uxm Benault prefect raa Politia da admiraal Pothnau en Jules üinon Omstneki IIS personen namen deel aan het banket De hier Hean Martin roeide het eerst het woord de heer Waahbume volgde kem aU spreker op Ia de wanaMe bewoordingea sprak hij van Amerika s sympathie roor FrajJuqk ea deed hierby uitkomen dat sympathie het nitvloeisd waa van erkentelijkkeid Zyne rede werd met daverende bijralsbetuigiajaB begroet De heer Ijaboulaye was de bultte sprdier Uq ging na hoe het liomlgenootschap tusschen Aawrika enfrankivk ten tijde van den ouafkoakeljkkeidtoorlog wMMtstaan rn welke vruchten hat gedragen heeft mn de lending vaa Fiaaklia ui Frankrijk waa ut wgnnaea aatfeaasaai haUaarSm i nas i i 1 op § S meeuachappelqke kosten opgericht renenwigd worden De namen van Lafayette van Kochamboiu ea van aoovele anderen uit den FianMben adel die aaar Amerika getogea wana om iiê de vrijheid te belpeu bevechten wetdea door Labonlaye in herinnering gebracht Hij noemde ie na Washington en Jefferson de beide grootste staatsburgers Voorts wee hij op de mannen die in een veel later tijdperk de Amerikaansehe inttelliagen in Frankrqk hebben doaa kennen en waafdeérea of die in moeilijke omstandigheden de laak der Oroote Unie verdedigd hebben op de Tooqueville Beaumont Cochin Agenor d Oiisparin Ten slotte stelde hy een drouk in op de alujddurende vriendschap tusschen Amerika en Frankrijk Een stormachtige bijval volgde EtiOELAND De Prins van Wales is op rijn tijd te Bombay aangekomen De verontrustende berichten die eenigen tijd geleden omtrent de snelheid waarmee de Serapis leild werden verspreid ijjn dus door dit feit gelogenstraft De Ub ke venamdde Indische Vorsten en Rjjksgrooten hebben niet behoeven te wachten op den toon van de Koningin die kaar scepter zwaait over Kwvele miUioenen in t Oosten en Westen Te 4 uur stnpte de Prins san wal in de prachtige hoofdstad van Kngelsdi Indië Na Landen teltiijdr meeste inwoners van alle steden waar de heerschappij der üngelsche Koningin erkend wordt De haven is bijna aan alle tijden door het Und ingesloten De oevers sjjn gedeeltelijk met hniien als paleiien beiet en bieden een prachtige gelegenheid aaa voor een plechtige ontscheping sooals daar plaata vond Op de ankerpUats Ug het Kngelsche eskader dat de uSenpn met kanonschoten beboette toen lij de haven binnenstoomde Om vier uur verliet de Prins met den vioe koning en rijn gevolg de stoomboot en nam plaats in de statiesloep die langs een dubbele iq van booten voer Aan de Undingsphutts waren allen venameld die recht hadden dru Prins bij zijn aankomst te begroeten Een zeventigtal Indische Vorsten en grooten uit alle deelen van Centraal en Westelijk Indié nyahs prinsen sirdars die vaaallen lijn van de ËngelsChe Kroon lieden van zonderling voorkomen en met nog tonderlinger namen glinsterende in juweeled en goud en rijkgekleurde bbnkende efiwaden Men vönd daar o s den Maharajah van MyMre den jeugdigen tiuicowar van Baroda en al w i de Niiam van Heyderabèd ADVB TENTltN woiden g plHtit ran 1 5 ragela l 50 Centm iedere ngel UMr 10 CmtM GROOTK LKTTEB8 worden berekend Baar plMtannioto A HmderlBln NoBunm VUF CENTEN afweiig Sir Sskr Jaag ontbrak onder de hooge penoaagc niet De gouveraear vaa Bombay de opperberelhebber der troepen en andere hooggs aatate staatsambtenaren ontriagea dea Prina wiea tevaas eea adres raa de stad Bombay rd oreriumdigd Na eenige vo rsteUingen trok Z K H ia pcadtigeu opto t na f het residentiegebouw De equipi vaa den Prins van den Onderkoning raa des eauvemenr vao Bo nbay met hun gevolg en de X fft waarin de inlaidsehe waardigheidsbekkcdeq RftOL gesamenlijk geé corteerd door caralerie rede jlM waart De we dien de stoet rolgde ging over de Esplanade die loor praditige huiiea oauiagd ia en verder door e eene straat aa de andere van de schilderachtige ndisehe stad waarvan alle kuixen nwt verven en rargpldsel waren opgeamukt Voorta door BvculU ea uo paar t Gaareraementsluus waar de rAas xga rsrugt aowiea noiaag aq ie ixiun vertoeft Buitengewoon was de geestdrift waarmee de loon der Eumpeesehe Vorstin begroet werd Een juichende menigte men schat haar op 200 000 menschea verdrong rich in de straten om dit schouwspd te zien het eerste van deien aard waarc een Indiaoh wingewest onthaald werd DU ITSCHLAND Onder den titel Pro Nihilo ia Jmimteten froenm is te Zurich levering verschenen van een werk hetwelk volgens eene BerUjnsche correspoadentie door graaf Arnim idf schijnt geschreven te zijn In de voorrede wordt gelegd dat de uitgave vertraagd was wegens bedenkin n van eenige leden der vroegere conserratieve partij die er op rekenden dat prins Bismarck rich van de nationaal Uberalc part zou losmaken en weder bi de conservatieven steun Eou loeken De oade toidelingen met de heeren von Blankeabulg en Wagener de bemoeiingen van den heer von WedeU JiUohow het gebeurde bjj de verkiecing in Lauenbnrg dete eu verschillende andcK minder algemeen bekende feiten waren naar demeening der oonsttvatieven roldueude kenteekeneu dat Biamarek het met die weiding ernstig meende Huns inzien was het ook genoeg bekend dat hij alles behalve ingenomen was met de hoofden der nationaal Uberale partjj en zelfs meendea rij te weten dat hij eenmaal in een vertrovwdijkMl kring de Meiwetten ene dwaathrid had genoemd Wat er van dit alles sij in het hier genoemde werk worden eenige rapporten van graaf Arnim uit den tijd zj ner betrekking als Duitwh getant te Parij medegedeeld ofschoon onder erkenning dat die opeubaarmakiag in strijd is met de goede tnuUtte der diplomatie Een deier stukken is vaa S7 Mei 1873 en handelt over den val van Thiers Alles te lamea onien 100 schreef graaf Arnim toen zijn wy ten opzichte van den heer Thiers verplicht te erkennen dot wij dank lij zyne francloH eu niettegeustaaiida B iie imbüUé uitgeionderd eenige korte ChauviuiMi he iutermeito s sedert 1915 met wrinig Fransehe ItegeeringeD in sulke èonreete betrekkingen bebbea gestaan ab met de jjbe Graaf Amin dan aaa den Keiier in overw ng tijnt erkentalflkhejd ak Thiers te betuigen Met de Dpenbaanaating van dit stuk schijnt hy du nader in het licht te wiUefe stellen dat h aan den val van Uden geen MdiaM heeft