Goudsche Courant, vrijdag 12 november 1875

IU ingezetenen belanghebbendeneh belangiifellen dt bij de spoorwvgverliinding Hage Schcveningen I ner mei niev fluivauicuji wo m ju hebtien zich by breedvoerig gemotivi erd adrea tot den dan toiA moMt worden ontaegd r i l aldaar gewend met verzewk om in het welbegrepen De nssmg der rechtbhnk zollen ij hiter me algeme I ii Ih lang te traohtea en verbinding van den dadeelen HeiUandschen spoorweg met Selieveningen te wttrf jg j j Vliaaingen die Vrydagmorgen gen door middel eener lijn lóopende ten Z W ran voorbijkomenden persoon iete wilde toeroepen den heveningachen weg met een ut n oo na hoogte van eht melen mogeigk aa hfet bedhjvig gedeel te van het dorp I jg j j j y j Tl 1 n 1 j 1 slecht onbi duidende kneuzingen te bekomen en zÜB Bg den geneeskundigen H l n Zeeland i door j f j j geene lidr Fokker een rapport ingediend waann de wen T T schelijkheid betoog wordt vnn de oprichting van een krankzinnigengesticht in Zeebind Het rapport i in handen gesteld van eene eoitira van 3 leden die ii de Volgende vergadering daarover advies zal uitbrengen Het bureau voor scheikundige ond rzoekingen zal voortaan op kosten van den geneeskundigen raad ten beho B van Tn hvtni gendea voorwerpen onderzoeken waarvan dat door de gemeente geneesheeren in het Mang van den openbaren gezondheidstoettand wenschelijk wordt geacht fViii conmiiaaie van 3 leden zal de faecalien kwestie roer Zeeland onderzoeken Vjjorti eyiX de afleyeiiug een breedvoerig verslag van éo W r k iètyelf graaf Arnim den Isteu SoptembrrT 87 8 met Keiler Wilhelm heeft gehad en n et welks openbaarmaking hij naar yekr oordeel zulk eene indiscretie begaat dat hij wis da i fUtor uuh voor altoos voor den Staatsdienst onrtogplijk ïóu liebbc n l emaakt Daarop votó de mwledefliii vaa een gwprdr met prins BBjnMijfe hetWifBc Men dw j ft plaats gehad Graaf Arnim had hem onder anderen gevraagd naar de eigenlyke rtdeu van de verbittering die hij steeds van hem moist oudcrv inden lu antwoord op die vraag h i J i3imi ck hem overbiden lóet eeq ïloed van têi o 4 TerkJ H dat k Kind een jaar van de zij le van von Arnim niets dan onaangenaamheden had ondervonden in die mate dat ïijne geiondheid er onder geleden had Gij spant samen met de Keizerin had Bismaick uitgeroep B n n g unit niet njst n voOT gij hipr ifp mijne plaats zit Ik heb u van jongs af gekend Reeds ja gemjB heljf g j i iij verklaard in jedcren superieur een natuurlijken vij md te zien Op dit oogenblik bea i e TBS i l h t uitei fier ooujip jtie van Is Mei vertriagd dn Thiers ten val te brengen en voor die pplitieke fout moet ik de yerautWQoïflelijkheid dragen Gij hebt mij bij den Keizer aangeklaa ep h t aan h t Hof betrekking diemijjot nog toe hebben verhinderd u wegens die klacht naar hier te ontbieden Aan het slot der aflevering leest men Graaf Arnim heeft lich gedurende zijn dertlgjïri en liensttijd door iiauwgeaette en geschikte ambtsvervulling dé erkenielijkheid des Keitórs der Hegeering det Lands en eer zi ne verdiensten openlijk Werden geroemd ook vit I den KijkskrtiiseUfer verworven Gelijk uit dit geschrift blijkt Ijeeft hij aanspraak op het inttlleotiteel vaderschap vati metiigen politieken maatregel waaraan de Bijkskanselier grootcn roem te danken heeft Boor veltn werd hij als opvolger van Bismarck geÖoodvirfd Menig erflater gevoelt haat jegens ijn erfgenaam voönil waaneer hy argwaan koestert dat deze ongeduldig wordt Zoo heeft ook da Bflkskanselit r graaf Arhim gehaat sedert het eerste oogeublik waarop lui In hem een erfgenaam kon veïihoeden Zoo het t i hij si dert het eerste oogenblik waarop hg in hem Jrn ongeduldig erfgenaam zag getracht hem te benatkeleii üit den weg te ruimen te vernietigen V Het laat ich verWachten d t het geschrift Veel dkien ssal te weeg Mengen tn il Lii g i i rf i ii iii i i i lM ll II II I I II BINNENLAND sGOÜBA 11 November 1875 Tl M heeft aan J M Noothoven van Goor en J Soesl van Limburg beide Iste luit bij de dd scHot terg alhier op veraoek eervol ontslag verleend onder gehoudenhtid tol Iftt Volbrengen van de op hen nog Tust nd vetpbehtiflgqn als g tfoon l d der sc utteïy bij de reserve met 4 de gevjijgw iap an 4P0R de et verbondeij f Gisteren h ft de Arrondiasements Eechtbanlj te BottM eea beslissing genpjnen in de in deze gemeente üop beende zaal v den pjipiqakerskuecht J Verdek ajliier eonlr J van BeAel en J T van S rk q en die iud rt d zeer breedvoerig n oiu Uad is venpeU Aan 4en eiscber mo t worden betaald ajs zijn persoonlijk aandeel de som van ruim 660 guldqn terw jj de eieout urs iji d Ifosten zy verponjeeld j fi SlaaüeaHninf dedt het volgende bulletin roede t Orttrffiff 10 Notofitr fc morfent 10 ure Hare Majesteit heeft den ganschen napht over zeer genut gesla Se kimt verminderti d koorts wijkt Da K aiisifa gevoelt lieh veel beter hoezeer de vermoeidhadi blijCl hauhoii a Db Vinkhcyzïn Dooi den Minister ran Financien zijn in overleg in t het MuBtaoUege de noodjge nmatregelen genomen om den stempel der gouden tienguldenstukken te verbeteren Böedt sedert twee maanden ia de arbeid voor een gewüzigden stempel aan dea gang en men hoopt dat uit een o4gpn it van goeden Binaak die wijj giqg eene verbetering zal zijn en dat dan ook de kia t dat de stukken zich niet laten opeenatepeleQ g$ h el tal verdwijnen In reene geognbineerde vergadering van de hoofdbeeturen dfir Iwis vwlHinden vereenigingeo Tott CMK erwyi Sii4psfrrfe 4 is tot voorsattffr benoemd do he r dr i iB v flSpprn te Hporn t 4 eflretiwa mr A Jfe öV p n inip efl jar i B Yladdetaokea t Wft j J j Staten Geijiieraa Xweid Kauib zinin van 9 Novanber In de zitting van Dinsdag heeft de kamer hare werkzaamheden hervat De heer van Heemstra is als lid toef ten Vei kfllHide reeds fneest bekende ontwerpen rijn fo omftn De beraadslaitina over de luiUBche begroting voor 1876 ia bepaald op heden morgen ten df t Staten Oeaeraal eeestï Kimee zitting van 9 November In deze zitljiig wa aan de orde de ber dslafmg ofer t wetK wfrp M imUg a tpoofme e t welk na door derf heei Viraly bestreden te zijn wordt aangenomen met 32 tegen 2 stemmen die van de hh Viruly en De Tillers de Pité Daarop is de kaïaer tot nadere b nroeping gescheiden De eerste kanw al worden bijeengeroepen t gen 23 dezer ter behandeling der Ind btgroiiting voor 1878 De Eerste fcamer detStateu Gfeneraal heeft enharer oudste en hooggeachte leden vurlbren in den heer J Fransen van de Piitte die na eeift ernstige ongesteldheid gistenin te s Hage is overleden De groote onattentie die oorzaak is dat Mevrouw Kleine als Eqse Mipbe 1 in het monlteutuk van dien naam in plaats van op goed bevestigde planken te stappen op Wankelende terechtkwam zoodat zij viel en zich erg bezeerde u wellicht ten gevolge hebben dat wij ook dit jaar eveliala het vorige het Amsterdamsch tooneelgezelmhap meest zullen zien optreden zonder haar die dailraan de voornaamste beteekems geeft Aan haie ongesteldheid is t dan ook zeker te wijten dat wij Dinsdag een stak te zien kregen dat door de meeaten reeds meecmalen gezieti was en daar het beate gedeelte van bet repertoire der Vereenigde ïooneelisten natuurlijk uit den aard der zaak bestitat uit stukke waarin Mevr Kleine medespeclt is t wellicht te versehoonen det Jane Eyre werd opgevoerd De Jgemeene bekendheid spaart on de moeite daarover uit te wijden B j de opvoering van Dinsdag kwam ons onwillekeurig den avond in Jattuari 74 voöt den geest toen het gezelschap v B Albregt en van Oliefea hetzeiftie stuK opvoerde uu ae e vergfel kiug strekte uiet in t voordeel van Stumpff en Veltman gezelschap De heer Morin Lord Rochester wa nog dezelfde van verleden jaan Biet al zyne eigenaardigheden Nog I steedé Icdpt h nibt ab een gewoon laenaeh naar doet veeleer deuken aati eeu schaataeuiüder Nog steeds spreekt hij niet ah ij t rondom ons hooren maar declameert veeleer ook al zit hij in den huiselijken kring geze lig eed kopje thee te drinken ook al onderhoudt hij zioh met een keuvelende kleine Deze eigeuaardighedeü voorzeker hinilerlijke eigenaardighedm daargelaten is hij echter e n verdienstelijk acteur die somtijds zeer goede oogenbliKken heeft en die ongetwijfeld dooi een groot deel vad het publiek met genoegen op het tooncel gezien wordt De overige heerentoUeu beteek nden weinig en die nog iets beteekenden werden slecht vertolkt De heer van Hilten o a de directeur van Lowoodj deed meer aan een aangekleedett pial flemen die vooruitgeschove werd llan ai een mensoh die zich beweegten zop aU hy daat zat styf als een kaars vlak voor i t soufBeurshokje wa ruiit hera de woorden die hij moi t ze n vry hQorbi r werden voorgezegd Biaakt hiji en z l eklag i waatdig figuur Zyne gebaren warep l otni ch Tut tw njaal tpe maakte bij o a de bevallige geste van zijne twee njve ai men loodreqht ip de fcoogte te hfjffen t welk verba ng moest beteckenen Kiet veel beter maakte het de heer Kettraann Mevr Heed s bn eder welke bij dq samenspraak van Mevf Beed en Jane re in hst voprspel volmaakt dfied I al of hy een bij 0 igelu k op t tooneel verdwaalde toesfhottwef was D vqqt f i door Jane Eyre gfsproken waren dunkt on wel van dien aard dat zijnp gelaatstrekken cenige nucrdere ve ndering hadden moeten owdergaaii lly deed cfitvt t alsof hij nie hoorde en van zijn beJangstelling i i hel hee e gpynl bleek uietjiet nijn t De hper de Groot Jphn Beedj i eerst onlaitg bij t gezelschap gefcpmfn en de kleine rol die hij vervuld in aanmerking gtppp u ziill wij ons oordeel o fer hem opschorten Over het spel der dames die eene rol vervulden t volgende M v uin Stoet niiatresi Beed ia nirt büuitstpk ge ri ikt VjOpr roJlen als di elke qj Dinsdag viftolkte Zij vcddoet t meest nJa goedl artigei bpcgyjufvroujf aU druk pratepdp üiurrfouw c n mefr deffieli k q In zuUc ma kt zij meest gwdeffect piaar in de rol dip aar n i was opgedragen voldeed zy mind goe i l er ij t dat Mev r Gotz Scheps dif vrü w t betw vèrjvulde W H dus iii 4éze rp bjgreBg nqfmde vergeljijkiijg 4 ten nadeele van de opvoering niet minder was dithet geval bij de rol van Judith Harleidl ffe faiteelbewaarster die vroeger door Mevr ySfegt i door Mevr Fuchs Burbiers werd gespeeld Was erstgt ioemdc iu jiik détwla van deze rol nitllekeiKl laatstgenoemde soms belachelijk Werd door de eel te op iedof woord de julate toon g legd l g ieder wpord de daarbij pastende geste genaakt alle ovadrijvjug Ya niedfji ae noodue sebeiirfid in acht genomen zoouat zij op deze kleine rol ieder aandacht wist te vestigen en ieders goedkeuring wist te verterv n de laatste roffelde te Te h babbelde vMk alwe taaa lko tr en svrak de enroudigste woor ie K iTOtpemait My êfy veeLil too vreemd uit dat teen allerkluchtigsten iudruTc maikte Mevr EUenberger daarentegen die de titelrol vervulde was zeer goed Het afscheid van Mevr Keed speelde zij uitstekend toen de lang onderdrukte hadt vah t 16 jarige melqe tot een openlijke sit bajïting kwajn wierp zij met de noodige kracht alle welterdiènde verwijlen vbor de voeten linrer brave weldoenater dot in dé laitste bedl ven voldeed zij De Samenspraken met Rochester en Mevr Reed werden van hare zijde niet het minst naar eisch weergegevenen himr spel verdiende de loftuitingen die haar werden gegmreu Wij eindigen d ch nemen geen afscheid van t Amsterdainsche gezelschap zonder de hoop e hebben uitgedrukt dat bij een volgend optreden in dez gemeente Mevr Kleine moge hersteld zijn opdat zij mede kan kamen en ons op niiuw in de gelegenheid stelle haar veelzijdige talenten te bewonderen Blijkens een telegram uit Tfed IndiS is de vijand over het algemeen bijzonder ruatig Het hoofd van Ijingsar op de oostkust Heeft atnp leii tot toeimdering gedaan de spoorweg te Atchiii ter lengte van l iÜO meters is voltooid en de gezondheidstoestand gunstig Uit den Haag wonlt gemeld De ziekte van II M de Koningin neemt gelukkig geen ongunstige wending Daar het hoesten vermimlerd ia w rd de afgeloojien nacht door H M rustig doorgebnicht Heden was de doorluchtige zl le eenigsziiis koortsachtig majir niettemin acht men den toestand bevredigend Door den heer Detmiix ingenieur van de apoorwp aatachapp Rotterdam Mlttster is concissie aangevraagd voor een spoorweg Oodewatel DonhreWlt Men schrijft uit den Haag aan de Zui Cl omtrent de ongesteldheid van II M df koioiigin het volgende Woensdag wandelde H M nog iu den tuin en Donderdagavond werd reed aan den koning getelegrafeerd om zoo schielijk mogelijk over te komen De onta ltenis in alle kriugeu was algejneen Aan het paleis was gistereujnorgen de toevloed der belongstellenden die naar den toestand der hooge lijden kwamen vernemen zóó groot dat er order moest gegeven worden allen zonder onderscheid af te wijzen Gelukkig luidde het bulletin in de ISUuUieoiirmi gisteravond iets gMustatellender Toch is de twstaud uge altijd zoigel k De doktoren vtrlieteu bijna tiet paleis uiet Men vreest voor longontsteking Slioht enkele familieleden worden toigehiteu De reis vin prins Alinander naar Algiel is natuurlijk uilgtsleld n de prins van Oranje die sinds zes maanden in het buitenland vertoefde is zoo schielijk iaogjeliJ overgekomen BiJ zulke gelegenheden bemerkt men eerst recht hoe bemind opze koningin is Met tranen in de oogen zug ik p te vrouwen uit de Ugere volksklasse voor hit pahis staan Ik nierktr datzü druk beüig waren de deug len van de Koningin on te sommen en onwillekeurig bleef ik eei óogenblia staan om er naar te luiatereiv Dat arme in nso i zcide de eene wie weet hoe benauwd zij hat op dit oogenblik heeft gehad Mijn man heeft ook de zenuwkoortsen gehad ei ik W t dus wat het zeggeq wij itet staat bepaald m t best want het ziet er alles zoo tpest uit De deur gim open en er kwaai een M UVt Terstond werd bi in beslag genpmen Hóe i net klpnk het uit ftcie m onden teSelQk Wat reet ik er vati was n t torje eq niet zeer beleefde antwoord v aa den bediende Ach kon ge behoeft zoo n loon niet aan te nerpen wij ijii ok me nsoien De deur ging weer diéht de lakei wa verdweiiep ïoen brak de verontwaardiging los Wat zou zoo n vent wel meenen zelft de Koningin zou on zoo niet afsn twin Toit ik Set viffig jaar roet mijn dqcbter t strand Ueiv l leef ze bij ons staai en gpf het k pd 4at Jantje ep ootf had eeu handje k Z t npoit weer veq etai k Had vroeger wiel gehoord dat ze zoo vrïndelijk wa oofc tegen on sopft von m n cht n maaf ik moet ze fS t ia ook f n kindje om te 8 te en eenaUerliefit dotlCi Ó mensch daar ka ik je meer van vei t Uen Toen vgjor twee jayr i woii v van ha koe K ja kant hetf el iWaar ziek lag u kifk éé brengen wht ze méar b eetlt Je moet dien vrouw eens over ae Koningin hooren ik wed d t ze van daag zelf ziek is van angst Nn het zou ok een groote slag zijn Het arme meoaoh ik li oo i dat God haar sparen zal God geve hfit De tranen rolden de oude vrouw uit het oc Die tranen zij waren het innigste gebed dat naar boven kon worden opgezonien i r i In eene te lotterdaia gehouden veigadering der feestcommisaie vour het aldaar in JuU efa Augustus U gekoudeb Xllde langersfeeat i de definitive rekening en verantwoording door de financieele commiB ie u sbra ht Uit hare balans bleekt dat het feest een batig saldo van ruin f 4600 had afgeworpen zoadat op ieder aandeel van 10 dat tevens tot toegraf sbewijs gedurende de feestdagen hteft f ediead ougevee 3 al dividend kan worden tcrugbekoBien I Bü vonnis van de arrondiHements rechtbank te Goriuchf m van eergiater is zekere H onbezoldigd rijksveldwachtcr wuia iKje te Hardinxveld die een eenmaal gedeclareerd proceaveriiaal van politie overtreding ter wille vah een guldeh vernietigde en mitsdieu ala opeubaar beambte van de rechterlijke macht zich door het ontvangen van eene gave onthouden had van iet te doen wat zijn plicht medebracht te dier zake ouder aauneiaiug van verzachtende omstandigheden veroordeeld tot eene cellulaire gevangenisstraf voor den tijd van zet maanden De wonderilokter St Nicolaa aarvan wij in een onzer vorige nominers melding maakten werd iu die zelfde zitting tot eene oelluliiire gevangenisstraf voor den tijel van drie niaaiuleu veroordeeld ter zake het zonder il urtoi bevoegd te zijn ui oefenen der geneeskanst ala bedrijf Door de herstellingen die aan de sluis alkier gemaakt Worden 1 de doortocht van slxioin en zeilschepen vooral die van grootere afiuetiiigeu langs de Keulaohe vaart en Vecht in de laatste dagen zeer aanzienlijk eergiater alleen volgden drie groote stewmsehepeu langs Utreeht naar Amsterduin dien waterweg terwijl nog twee groote zeilschepen buiteh Tolsteeg aangemeerd liggen om mede die rei te maken de ondiepte ea emroMoende breedte der sluizen levert echter nog al bezwaar Gister morgen paaaeerde langs de Kenlsche Vaart te Utrecht het driemast ijzeren barkschtfo genaamd Trio groot 400 soheepstonnen beklemd naar Amsterdam Twee ambtenaren van politie in België aijii in haèhiteni genoraeh brtchaldigd van oneerlijke praktigkeuj dis in betrekking staiiu tot de Hauwervingea ïo r het legt in Neerlaiidsch Indié De een behoortte Bchoerlieek de amkr te MolaBbeek St Jean t huis Jadtrl Op een der voornaafnslé eft meest gezochte ko tBcholen van ïlngjeland Uppingham school is typhoïde koorts uitgebroken Niet minder dan dertig knapen zij S door die besmettelijke ziekte aangetast at de andere ijn n iar hui gefzoiiden Uppingham school i w t lïduw en inrichting betreft eeu pide ïa Maar in waarheid k n men dit prachtige gebouw een ge Ë erel graf noemen wisnt voor de lioofdzaak Beijken aanleg van de mield en tot aanvoer van wafer en afvoer vin teciilien heeft de arChitekt hiet ni t rióodi geacht te zorgen t Is geMeken dat i privaten Van een iOO t l knapen hun inbond lutslofjen ih beètptftten dié onmiddéllflk grenzen OAO e jutt U waaniil t dpAvvater woïdl geschept tin öl e dèigeitaefi e re ëilfcuien in de Rrfttpe nerwaard wolfden de weilanden in deze streek drassig Keedi 18 veA joiig vee op stal g hracht terwijl de melkteeien oSk Weldra de weid zMleli mséfMi öhtruimen Het aardappelgewaa is zoowel m qualiteitals in qnantitelt zeer meigevatlea echter zijn de aarelappeleu gemiddeld een halve gulden duurder per heet elan verleden jaar Met het hennepbraken gaathet zeer naar wensiïh Daar de opbrengst voor gellingen bint ruim 26 kilogram per vim bedraagt valtdeze boven verwaehUug mae ndag 11 giiigéii te Ijangeveen onderde gemeente Tubbergen twee joi va M t t 1 ja lilt Hlfy pen Bij onjeliik ging het schet van den jongsteaf en trof l it AOktt dii iCedl l h vélgendennacht aan zijne wonden overleed De justitie heefteen onderzoek ingesteld In October vad het vorige jaar kocht een Parijsche kunstkooper van een Haagschen kunsthandelaar door tusschenkomst van een bekenden schilder eene schilderij van de moderne school en voldeed ook den bedongen prij Tan 160ü Het wa wk reenpl fatig doek en ook de onderteekening Deicattpt en de stempd venie Detcamf gaf het stidc geheel h t vefbrkomeu alsof het dexir den beroemdeu schilder was vervaardigd Den vefkooper die de seihlldefi in commissie bezat en alleen begÉafd was met kennis van antieke werken werd later ruim drie maanden na de levering door den kooper bericht dat nadat hij het tableau aan een derde had overgedaan men bemerkt had dat zoowej het Simile al de stempel valsch waren dat hy in plaat van eeu echt schilderstuk slechts eene kopie had gekocht en hij derhalve zijn ISOO wenschte terug te erlangen beneVfcBil schadevergoeding Hierin werd niet bewilligd De verkooper lie zoo hij zeide de gelden aan de tainilie aan wie de schilderij behoorde had overgemaakt verdedigde zich met de bewering dat hij leek in de moderne school geheel te goeder trouw had verkocht en na herhaaldelijk het aanbod te hebben gedaan het stuk ter bezichtiging te le ll en Kia hij was dus de schuld dat zijn Parijsche vakgenoot tAaAe had geleden maar dezd zelf daar hij omtrent de al of niet echtheid had Mbeten onderzoeken Dit leidde tet eene actie tot ontbinding van het kooiwontr ict met veroordeeling tot schadevergoeding die Dinsdag aan b t oordeel der reohthaft te Hage wenl onderworpen 2ij werd uitvoerig teiegelicht voor deu eisoher den heer A Baron te l anjs door mr Cort van der LindtO die van meening was dat de verboufcB gébhjkMi V n de achSiieri aan den gedaagde duu heer Dirkscn alhier bekend waren l it werd echter namen dien heer door tor B Baatte pertinent ontkend Hij bestreed de vordering op de reeds medegedeelde gronden en geloofde zoo de eischet niet niet ohtvtakclijk wa in zijn vórtlerttiè letdigiugen vah Hdabgri u aknf hebben p£tats gehad Ifct tijdstip vuil de vi ndiijning der vallende sterren kdrt op handen zijnde zuBett ij nnsschien velen lemt gnn ondieuit di U om met eenige afleidia in de gewone conrantealectuur bet navolgmide idt AiexBiMer von Humbold te herinneren De beide beroemdste perioduèe imnu van vaklende sterren zan het zoogenaamde Natemier f ifti el van IS 14 NoVetnftei rt dat va d k feeatdag der H Lanreutiw 10 Augustus wieaa irnrij trajxn in Bngeland leeds geduremle langen ti in den kerk almanak bevens in oude overlevts riBKn uls een regehnatig fehigkeerend hifchtvarsohBnsel herdacht werden Hewwel volgens Klöda rank in drtk naeht van den lï 1 November 18Ï8 in Postdom en in 1832 door geheel Euro vat POHtmoutk af tot aan Orenburg aan de Oeral ja iMk in het zuidelijk halfhmd op Isle de Franbe eene glroote menigte van dooreeugeneigde vallende aterrW et TiufrbolleB van de meest versehillende groetkW wMiii waai euamen bracht evenwel eigenlijk ds v biHllid groote zwem elien Olmsted e ftiluier óp dèn 12 13 November 1833 in NoenV AmenB zagwi en waarbij er op eene plaat alwaar zg alt s iliwïlokken waren opeengehoopt in rrt Hit steM itmOO vielen vow het ee t op hel denklieeld vaff e ptpiódmttd voa het Vemehünsel oy de gedacht dn de groote aweruian van vallöide stenen aanbitpaaffle Ugen gpbondan zijn D ï stroom die over h gebeele uitspansel op den 12 13 Novemlftr 1 3 v n Jamaica tot aan Boston 40 1 breedW zWdbaar was keerde in den nacht van 13 H Ifov i lft r 1834 in de VereenigAi Staten va Nioi Amerita weder doch was toen iets minder slejk Th Europa i hij sinds dat tijdstip hoogst regelmaCg periodiek teruggekeerd Te Brooklyn heeft een photograaf de rechtbank te hulp geroepen om zekere dame te dwingen hem schadeloos te stellen die 17 maal haar portret heeft laten maken en 17 maal teleurgesteld geëindigd is met geen bestelling te doen Dat de heer Moody rad ter tong is bewijst de mededeeling van de Ne ïork Trikone Ben der vlugste stenografen van dat blad sohreef voor eenige dagen in tien minuten 2200 woorden van zijn lippen op Eenige dogen geleden i in het Orand Hotel te Parij door de directeuren v n dèn Schouwburg Porte St Martin een dejeuner aangeboden aan de schrijver van I Tour du Monde de artisten en eenige journalisten Bij het dessert verscheen de olifant die nu al 373 maal zijn rol heeft gespeeld in de eetzaal Ook hij had een deel van het succes en moest dtis een deel van het lekkere eten hebben Isaak Singer de eigenaar der bekende fabriek van naaimachines heeft een vermogen nagelaten van 14000Ó00 dollars drie leveude vrouwen twee anderen zijn gestorven en tweeèntwiiitig kinderen AlsAeen arme man is hij Ie New York begonnen en trouwe in 1630 te Brooklyn met zijne vronw n 1 Tftn jaren leefde hij gelukkig met haar Twee kinejeren werden uit dit huwelijk gehoren een zoon die hans 100 en een doditer die 2000 p t van de nalatenschap vertrqgt Na tien jaren van echtelijk geluk kwam mevrouw Singer tot de ontdekking dat haar man haar ontrouw was en liet zich scheiden wat by de Amerikaansehe wet deze achaduwiqde t dat een der partgen niet zonder toestemming der andere opnieuw mag trouwen Na den dood v n deze huwde hij n 2 die hem 10 kinderen schonk Wanrvan than 8 in IWen zijn en itan welke de vader B50 000 p t verra iakt heeft Ook deze tweede Vrouw werd hij ontrouw en opnieuw kwam het tot èen echtacheiding Ditmaal atoorde zich Singer niet kad t et en htiwde ipoedig n S die hem v kinderen naliet Ojk deze kinderen erfden 350 000 e p at Eenmaal wat gewoon aan t trouwen wachtte Sinwkr dt aèhèidtltg of dood van zqn laatste vrouv niet meer af doch kooa n 4 tot lerensgeaellia aüt Deze schonk hem een dochter die in t testament met 100 000 p st bedacht is N 4 stierf n 2 en 3 had bij den rag toegskeerd en hij ging n r Eiigeland waar hij ten vijfden male zich in den ee t feegnf ZW kinderen had hij aan dit laatst huwclgk te danken Singer beaohsAwt in zijn tav lament alleen de laatste vrouw als zjn wettige weder hel seüonk baar levenslang het vruchtgebruik van 2 080 009 p 8 De artdere nog leVettde Vrouwe ten zich verongelijkt es doen h iar aanspraken gelden Die arme Eiigelsche rechter die zonder de wgaheid van S ilomo te bezitten na drie vrottvTea ett 22 kiaieren ie del het humie moeten toewipen t Ia te hopen dat van de 14000000 dollar een goede belooning voor al het hoofdbreken dat deze zonk komen zal hnn zal warden aitfekeerd Laatste Berichten Londen lO Nov Bij het feestmaal ter inatallatie van den nieuwen Lwd Maybr heeft dé heelDiaraeli het woord gevoerd Hg geloofde dat geVairvoor een oorlog met Chm thana was afgewend In minder verwijelerde landen was de toestand minder gunstig De opstand In i oitijê had een staat van eatstn t Wtegg bi hl dte Toor dat bind critiek worden kon De inschifckeliikheid der mogendheden had diiarop eenfgen tijil geleden zulk een goede uitwerking gehad dal men de grootste moeilijkheid als geweken beschouwde doch ele financieele catastrophe had de ackwr geêiudi e WonteKng weder aangewakkerd en dèn toealand veralimmerd De apreler hield zich evenwel overtuigd dat men t en bevredi iAresultaat geraken Z04i en dat de vrede bewaard zou blpVtn Tèh opzichte der Öostêtsche qusstie voegdehij er bg waren de belangen der groote contiuentdle MogeTidhedeil meer dil 9tKt niet iU greater mate in het spel elan die v iii Engeland Wij helibe n zeitlè hij een die bdsef van die blèanfett en a nbesloten ze te verdeehgeu en te handhaven üi ók dii e loijuklungen ïfij eindigde fflW zgn vertrouwen te uit Op t bbhoiïd tli dêhi treefe Landro lO NW De oehtwdbbdeb ksonfn eenstemmig het gesprokene door Dirali over Engeland a houdlnj teit O ïtclUè VÏn dS OWfa sdiè quéa tie goed u iafcLJ LX i tJ J Jt h m II al MARETBERI C ff T IïN GWtKÏA 11 Nov W Kfert r fe pffié 9 S i lö a Samié e 8 ï i air5i Bogge pniW 7 26 a 7 80v Mindeie 7 00 4 l iO