Goudsche Courant, zondag 14 november 1875

Zondag 14 November N 1750 187Ö Floe CHAMPAGNE Qualité Superieure per flacon 2 00 J SWITZEB Az iMnge Tiendeweg Mevrouw WESTEBBAAN te Gravenhage vraagt tegen 1 Februarfl een Keukenmeid genegen huiswerk te verrigten Men gelievezich te vervoegen bfl Mevrouw KONING WathteUtraat alhier I ZUIGTANDEN PL KHOF Chr Dentistes BGBAVENHAaE 5 Alexanderstraat ARNHEM Bakkerstraat Zyn dageljjksch aan bovengenoemde etablissementen te consulteeren omtrent alle TANDHEELKUNDIGE OPEBATIËN pönloos alsmede het plaatsen dezer reeds zoo gunstig bekende Znigtanden welke door aanzuiging onder gouden haken of VEEBEN zich aan het gevoeligste tandvleesch bevestigen en zoowel in kleur als in r emakkelijkheid de natuurijke gelflk zgn GOUDSCHE COURANT Nieuws m Advertentieblad voor Oouda eu Omstreken Mindere 00 a 7 00 Haver zware 5 50 a J 6 26 Ligte 4 80 a 5 25 Hennepzaad 8 25 a 8 50 De veemarkt met goeden aanvoer eerste kwalitiit eenrte kwaliteit vlug tweede kwaliteit en graskalvereu traag te verkoopen vett varkens vau 25 a 2S cents per half kilo magere varkens en biggen alsmede schapen traag Aaugevoeni 26 partijen kaas prezen van 28 i M tweede kwaliteit van 24 a 27 tJiX boter 1 56 a 1 66 Wtiboter 1 35 a 1 46 Aan het Bureau van Politie alhier ia voorhanden een in deie Gemeente gevonden POKTBMONXAIE met eenig GELD en andere voorwerpen En urgerlijke Stand fiisosmi 9 Nov M ru oudert O Bikker en S de Jeng Gerrit oaders U Umioe en tl üubbii OvusitDHI 8 Nov N nn der End II m P W Bouwer ï j P H tin Wijk 8 j 6 m 9 E W l niDinw i i U A Uuelileyn Ij 8 m F Bandtm 3 m G Eferliojt 13 m A Boonenr 8j 10 m 10 J W I el gllen 1 J 11 m Vï P de gtT i j lU m GkHUWDi 10 Nov r Rent en O C van Dein T W de Keuirr en T n der üorn P Vt veu Eyk en M Zul P M vin Will ea M den Haag A Bloot en S Mikken ADVÊRTENTIËN V Getrouwd P J LA LAÜ en V B C BÜTBBINK Ke tevens ook niimens wedetzgdsche betrektingen hunnen dunk bet jigen voor de harteIgke bewyzen van belaogdtelling bg deze gelegenheid onderronden Baren 10 November 1875 Het Bestuur van het Hulp ComitéhetBoooc Keuis te Gouda heeft de eer aan Belanghebbenden mede te deelen dat met toestemming Tan den Edel Achtb Heer Burgemeester van BiBOEM UziiNDOOBii de VERLOTING der kleine rei geschenk van Mejnffronw C C van MxESTZN heeft plaats gehad op 8 November 1675 en getrokken is op N 15 alsmede het boek getiteld Ekkehard i op N 54 Met dankzegging aan Belangstellenden voor hunne deelname blijft het Bestuur aangemoedigd door de toezegging eener Soeplgst als vorig jaar van een belangstellend Lid ontvangen zieh aanbevelen b v voor Kleediugstukken Beddengoed enz De Presidente Wed ROEST vau LIMBUBG V D MeEB V EUFFELIB De Secretaret C SaLTZEB Timmerlieden worden gevraagd bg de Erven C A de GIDTS Barbiers Knegt Er kan terstond of met December een BAEBIEBSKNEGT geplaaUt worden te iGravenhage bg B VAN EuK Apendans N 1 Loon naar bekwaamheid met 50 verval in het jaar Men adresseere zich aan bovenstaand adres CHINA THEE De onvervalschte goed waterhoudende CHINATHEE van Jban Boowbns Qo ja Kralingen is te bekomen bg A BOUT Westhaven B 179 Gouda I A BRINKMAN GOUDA Agentschap HiT ALflEMËEIHABVËIlTËNTIE BVREAd NIJOH VA DITMAKt HoiterJ Door tusschenkomst van het bovenstaand Agentschap worden ADVEBTENTIËN met poed en nauwgezetheid geplaatst in alle bestaande Buitenlaudsche Dag Week en Advertentiebladen Auxilium orientis praparirt aus noch nicht bekannten Vegetabiliën des Orients von ausserordentllcber Heilkraft geprfift vondenerstenAutoritaten der Chemie nnd Mediein beseitigt die bis ins höchste Stadiumder Unheilbarkeit getretene I Epilepsie Fallsuoht 2 Tobsuoht Brast MageDkmflmpfe Vor Gebrauch meines Prüparates hitte ich nm speciellen Krankheitsbericht darauf schickedas ich Pi aparat nebst genauer Gebraiichsanweisung niid Kunrerbsltungsregeln nnter Nachnahnie sofart Ich wame ausdrflcklich vor jenen Leu ten welche lediglich anf den Geldbeutel der armen Patiënten speculiien indem sie als Specificum gegen obige Leiden nichts I als eine Lösung von Bromkalinm geben NB Unbemittelte Kranke werden beI rflcksichtigt Silvius Boas Erflnder des Auxilium orientis Specialist fdr Nerven und Krampfleiden Spiechstunde 8 10 Vrm 2 4 N Berlin SW Friedriehtetr 22 l Etage ia Vrik vii A bnokaiaa Tot het vullen van holle Kiezen buiut er f n werkzamer eo beter niddrl dan At TAND PLOMBE au de K K liorundarta dr 3 O POPP te Weeneri BognerKaaie oo t die i lelf ceer geainkkeiyk in de holle kisten kan leggea o welke zich du met de orerrest der khten o het taodrIeeKsh terbiudt de kin voor reniers ver rotting bereiligt en alle pgo doel bedaren Het Anatherlo IHondwater van 0r J O POPP k k Uot Tind rt te Weeaen in da onderatuode OépÓti i 1 76 per Ahoo te belcoBen is hrt voortreffelgkde niddel by rhnatliiohe taod pgn ontatekinxen en vertweringen vso het t nd Tieeach het laat den tandaieen op o verhindert dg verdere vurming daarvan beveatigt loaae landm do9r reraterking vau bet tandvleeaoh en terwyi het de tanden en het laDdvleeach tan aile oadaeligg stoffen znivert geeft bet den aoud eeoe aange nauie frischheid en verdrgft reeds door e u koit gebruik den Itelgkeo reuk die er uit roortkomt Dr J G POPP s Plantaardig Tandpoeder Het zoivert de tanden zooteer dat door het daftelijkpcb gebruik niet alleen de gewoonlijk zoo lastige taudsteen woidt verwijderd naaf ook het glatuursel der tanden steeds blanker n zachter wurdt Analherin Tandpasta van Dr J O POPP Dit preparaat houdt den adem friach en strekt tevens ua de tanden scliitterend wit Ie naken am het bederf derzelre te oorkomcn en het uadvleesek te veraterkan Te verkrggen te Gouda by L Sebeak wlokeliet op de Hoogatraai wgk A 133 ie Rollerdiim bg f B van Santen Kullf apoih en A Schippeteijn li C bluauwe porcelein winkel te t Hnge bg i h t C Snabilié apolfa Ie Leyilen by R Noordgk ta ITlreoht bg F Allena npolli te AmairrUam bg F vnn Windheiai U C erkoopbuia te Oudcwatar by T i Van Vreuningen Ie Schoonhuvan by A HoKT Urbanus Pillen bereid volgens het aloade en ecbta Recept waarop men in bet bijsonder attent maakt Zijn zeer nnllig in ongeaietdha laa der MAAG en werken heilzum op de ÜPiJSVeRTKRINIi Z j I zgn uitmuntend legen de OAL SCHERPTE in bet BLOKI en UIT8LAQ der UUd ty sya ZACHT LAXEREND en SLIJMAPDUUVEND Verzegelde douzen van ü t Ceni en dabtaela doozen zijn rerkrijgbiuir by de kh i AmtUirdai M Uébau k f drog buiige weg 0 SU BodeffraüeH H Versloot De Jt H W de Kruyff Dordnekt O Luggrr opv v 1 A v d Vaa iottda h Solieuk op de Hoogatraat Haattrèeht K Ooaier ing t Hage J L F C tfiikbilié Buileiikof Hriiry Wolff Mz UageuMraat Knapt a d Lel A v d Heul leiierieri A den Oadalen lefde J r Terburgh Haarlea boek Bakkefttwg MoordrecU O U Puat OudeKoler Pr Veer mterdam t d Tuorn k Beker WeaU WagMatraat SohooKkm A Woltr OtrecU F Al na op het Steeiiw orar daa Dun keratr n SJ2 Flaardiagta Wouter Pieijsier Moerrf VV F Svieermao Zevtnhuiie A Prins H t dep t de er eChte Urbanus Pillen aiuda zoovele jaren nwt roem bekend en in algemeen ga bruik IS door ons te Oouda alleen o uitsluitend geplaatst by deu heer L SCHENK op de WA ABSCH DWING Men wordt iostantelyk rertoeht wel mticut ts willen zyu dat door ooa by niemand anders da UrbnnnaFillen bereid vorens het oude en eolite Recept in Dépdt zgn verkrygbaar gesteld i f iMTi mm opgegme Steden en Plaateen daa bij de kier locengenoemde D lkoadtrt In elk doosje l eea biljet voonisa met de eipenkandige oaamteekeninf van de vervaardigers Wed Keunen k Zoon Apotheken welks Haudteekrning zicb ook bevindt op hrt Zegeliak waarmede de Doosjes verzegeld zgn VVg vercoekao de gebruikers initantelijk daar wet op te letten en r den hun aan wel tOe te Sien bg wieu oien de Uooajea Pillen haalt Alleen die üïioejes waarin een biljet met onze Handiaekeniac ia jtioh aan te sobafFen an zich te waohteu voor bet gebruik van de vete nsmaakavla BUITENLAND BnltenlaiMlsch Overzicht Het belangrijkste bericht nit het buitenland is dat omtrent den afloop der stemming in êe Fransehe lamer over het scrutiu de liste en het semtin dWrondiaaeraent groote of Ueine kieadistrieten De republikeinen hebben den slag geheel verloren Alet aB7 tegen 326 steramen is beslist dat de arrondiaaement8 8temming de voorkeur verdient en een amendement in dien gee t van den heer LefevreFontalis op de kieswet aangenomen De regeering heeft dus liet fleit gewonnen Zy leeft verstandig gedaan met het spita door Dufanre te laten afbijten Buffet heeft gezwegen en den minister van justitie het woord gelaten Daaruit blykt ten duidelijk ite dat altfaaut op fit punt de r eering homogeen was lu i ft kamp der republikeinen zal de verslagenheid grool zijn Maar als we zien dat onpartijdige en bekwame correspondenten van buiteulundsche bladen volmondig erkennen dat de instelling van groote kiesdistricten een ramp voor het land geweest aon zijn en de conservatieven bijtui geheel uit de kamer zou verdreven hebben dan Itnnnen wij nog niet met die klachten instemmen Zal de republiek blijven bestaan dan moeten de oude partijen zich niet aan de laucUzaken onttrekken en alleen de tegenwoordigheid vaneene terke conservatieve party in de kamer kan de lepubliek Ijehoeden voor onbezonnen manlregeleii barer voorstnuders die anders zeer pot dig Praakryk weder in de armen van het eesarisme voeren zouden Na hun hart gëliieht te hebben lal doliokcn de wel hare maatregelen nemen om ook met deze wy e van stemmen haar voordeel te doen De rüdevoeriiig van den Engelschen Minister Disrseli waarvan ons vorig nummer een telegrafisch resumiS gaf houdt de dagbladpers bezig en de verzekering dat de Ministers hun plicht zullen doen om Engetands belangen te Wschermen genoot dien hijval welken men van echte Britten verwachten mocht Ernstige gebeurtenissen schynea op handen te zijn in Kngelsch Iudie en wel op het schiereiland Malakka Een EngeUehman Birch genaamd is door de inlanders vermoord en natuurlyk hebben de autoriteiten dadriyk maatregden genomen om de daders ie straffen er zijn troe ien op afgezonden De oorlog heeft terstond reeds een ernstig karakter aangenomen Den 6n dezer noodzaakte de Ëugelsche kapitein Tnnes de troepen van den sultan vim Perak de ielegering van de Britschc residentie op te geven u greep den 7en met eene rfdecUng van het 16e regiment Sypayera een sterkte aan die de Maleiers slroüinopwuiirta by de plaats waar de heer Birch werd vermoord hadden aangelegd om hen van daar te vcrdryven Dit mislukte echter kapitrin luties zelf sneuvelde de luitenant Elliot en Booth werden gewond Hierop schijnt een aanval van de Maleiers te zyu gevolgd want de Engelschen zgn tot en afttaml van 10 kilometers vau Perak geretireerd Derajah van liilla heeft de iuwoners van Laroot Silan are en PerJs tegen de Engelschen te wapen geroepen en ook Je fJhineezen wordea verdréfeu omdat zij den EngeMfhen genegen zgn Men verwacht een godHdienstooi4og Intusschen vijn Mit Hongkong en Caleutta treepea niet kanonnen ter versterking van de Engelsehen naar Malakka gczcndea in de Dinsdag gehouden littJng van den Oostenryksehen Rgksraad is het vroeger vermelde voorstel van Wildauer behandeld iJaarbg het ppertoezicht op het onderwijs uitsluitend wordt toegekend aan len staat of liever aan de eentrde Regeering Ifct voorstal was gericht tegen het bestuur in Tyrol waar de ultramontanen het onderwgs trachten te overheerschen en tegen Galicié waaraan vroeger onder Von BeuBt provinciale autonomie op het stak van onderwgs was toegekend De zinsnede in het voorstel betrekking hebbende op Galicié werd eehter door Wildauer ingetrokken omdat de Regeering eenigen tgd geleden reeds het oppertoezloht op het onderwgs in Galicié weder a n zich getrokken had Zoo werd het voorstel aangenomen De Minister Streraayr bekend door zijn groote voorzichtigheid in tjlericale zaken en tegenover elericale peraonen zeide in den loop van het debat dat le Kegeenng nieta had tegen de erkenning der bevoegdheid van den Rijksdag in het onderwijs maar dat zg tevens van oordeel was dat de behandeling van het vioBtel noch noodzakeIgk noch tgdife was omdat Qt bepaling reeds in de wetten voerkwam en ook tea ofciehte van Tyrol werd toegepast De rechtscommissie van dea Bniteehen bondsraad heeft rapport uitgebracht over het wetsontwerp betreffende wgziging en aanvulUng van het strafwetboek van welken aard de wyzigingen zijn die door de commissie worden voorgesteld wordt niet gemeld maar waarschijnlijk zijn zij betrekkelijk belangrgk want de bondsgevolmachtigden hebben nadere instmctièn gevraagd van hua regeeringen Ia de volgende week zal de bondsraad be Iiasea De politie te Berlyn heeft de brochure algemeen toegeschreven aan graaf Amim getiteld Pro Nihilo in beslag genomen de Poel maakt bij bet mededeelen van dit bericht de opmerking dat Arnim als ter beschikking gesteld diplomaat nog altgd onder het departement van buitenlandsche Zaken staat Het Carlistlsche leger moet geheel in staat van ontbinding verkeereu eu i de berichten daaromtrent juist zijn is het onbegrijpelijk hoe doa Carlos dem strijd nog kan volhouden Uit Barceloua wordtnl gemeld dat te Pratz Uusiannes een troep van 543 Carlisten door de Alfonsisten is overvallen en met wapenen en paarden krygsgevaugen gemaakt terwijl de regeeringstroepen slecht drie man gewonden telden Daarenboven waren Maandag 250 Carlisten waaronder drie aanvoerders hunue onderwerping komen aanbiedett Wanneer de Carlisten by honderden gevangen worden genomen of aveigaan en don Cailoi door i Be genera wordt verlaten of hg hen afeet nd de atr toch spoedig een i e moeten nemen v SS V FRANKRIJK De tweede dag van het debat over de kieswet is niet onbelangrijk geweest Dinsdag begon men met het door de commissie gewyzigde artilcel 1 aan te nemen Men weet dat de minister Dufanre op die wyziging had aangedrongen De kiezerslysteu van 31 Maart 1875 blijven tot 31 Maart 1876 in werking eu daardoor kunnen de algemeene verkiezingen voor laatstgenoemden datum I pUiats vinden Met 503 tegen 26 stemmen werd dit aangenomen Deze uitslag is iiidiTdaad zeer opmerkelyk Weinigen tgd geleden wilden zeer velen van geen ontbinding der Kamer weten Een vaeautie van drie maanden samenspreViiigen met kiezers en nadenken hebten deze verandering tot stand gebracht De conservatieven hebben geleerd dat het verschuiven en uitatcHen van dien grooten oordeelsdag het aanzien hunner partij steeds verzwakte en ove rtoigd van de ijdelheid hunner vroegere pogingen marchetren zg thans vastberaden naar de onverlngddijke uplosslug van dit reeds zoo lang hangende vraagstuk Art 2 S 1 ea 6 werden auccessievelgk aangenomen De behandeling van art 5 dat in verband staat met het scrutiny werd tot later uitgesteld Art 7 gaf aanleiding tot een belangrgk debat De commissie stelde voor dat hoofd en andere officieren tot leden der Nationale Vergadering verkiesbaar zijn bfhoudens enkele uitzonderingen eu wettelijke bepalingen Hierop was door den heer Rive het zeer ingrgpend amendement voorgesteld dat ieder soldaat in actieven dienst niet verkiesbaar zgn zal Dat amendement werd nu door dèn voorsteller met veel talent verdedigd Hij wees op de vele tezwaren dat militairen onder de leden der Kamer geteld worden Dit was een zeer toer punt aai ezien juist in de tegenwoordige Kamer looveel militairen zitting hebben genomeiL De heer Rive loonde aan dat dit door de gebeurtenissen van 70 71 was veroorzaakt toen de natie getracht had een blijk vnii hulde aan het leger te geven en tevens door deze mamjen af te vaardigen het peil van het leger te verhoogen Tlians is die taak volbracht en dienen die officieren tot hun gewone ambtapliohten terug te keeren In het belang der tucht moest worden voorkomen dat een kapitein den minister van oorlog tegenspreekt Den magistraat den priester den soldaat wenschte de heet Rive v de politiek buiten gesloten te zien Toen de heer Rive deze stellingen in de vergadering der constitutioneele commissie ontwikkelde had hy en krachtige bestrijding van den kant van Jules Simon ondervonden Thans trad ook in de vergadering Jales Simau tegen den heer Rive op Op een zeer welsprekende Wgie verdedigde de gewezen minieter van onderwijs zgn evMlen dat het leger verkiesbaar behoorde te ign Het was zeer gevaarlyk aan een gebeden stind die bevoegdheid te ontnemen Alleen wenschte hy dat officieren zoolang zg als leden der Kamer optreden met behoud van hunnen rang ep nonoetiviteit werden gesteld Sloot men de officieren buiten men zou zeer gewaardeerde specialiteiten missen eu by het onderzoek van militaire wetsontwerpen gedwongen zijn de toevlucht te nemen tot een eommissie buiten het parlement gekozen Bovendien voor dea Senaat konden officieren worden gekozen waarom daa ook niet voor de Nationale Vergadering Sloot men het leger buiten iiicu schoot in eerped voor het legér te kort Daarom drong hg op verkïesbaaAeid der militairen aan 9e heer Fresnean st de toen voor geen militair in actieven dienst kan tot lid der Nationale Vergadering worden verkozen Deze bepaling geidt niet voor officieren van de tweede sectie van den geno ralen staf noch voor de aetie re reserve Dit amendement had de goedkeuring der ministen van ooriog en raaiïne ontvangen De minister de Cissey verdedigde het zelfi Hij bedankte voor al het goede dat van de tucht en de vaderlandsliefde van het leger is gezegd M iar juist omdat hg dit gehandhaafd weasdite te sen moeten er geen politieke discussion in den boezem van het leger begomien worden Het leger kent maar één ding zijn verplichijiig om de constitutie te verdedigen die de Kamer heeft vastgesteld De minister wees op de practische bezwaren dat officieren han poot verlaten on voor hun verkiezingeB te gaan werken en dat bij politiek verschil hun wel een door hun superieuren het verlof daartoe kon worden geweigerd De minister was het dus met het voorstel van den heer Fresnean eens maar wenschte dat de laatste zinsnede daarvan aldus zou worden uitgebreid deze bepaling is ook niet teepaaselgk op de officieren die een commando tegenover den vijand hebben gevoerd of op de officieren van het territoriale leger Met een zeer groote meerderheid werd dit amendement aangenomen ENGELAND De Engelschen verstaan de knust van toosten te slaan Eu geen wonder want het is hun dagelijksch werk Geen maaltgd van eenige beteekenis of de after dinner specches bewijzen dat de gewoonte om elkander in hloemrijken stijl toe te spreken nog niet is uitgestorven De nieuwbenoemde Lord Mayor van Louden heeft op het banket van den 9n een overvloedigen stroom van loftuitingen op het hoofd van den eersten Minister doen nederdalen en natnurlyk heeft de welsprekende premier het niet laten ontbreken aan een vriendelijk antwoord waarmee de heer Cotton tevreden kon ïijn Doch het zou de moeite niet waard ïijn dit mede te dee len wonneer het bg dergelgke plichtplegingen gebleven was die gewoonlyk aangenaam van klank maar zeer ledig van inhoud zijn De Engelschen het ds beleend slaan politiek toosten de hoogere staatkunde ia hun niet te iwaai nadat zg t degelykste diner de noodige eer hebben aangedaan eu Disradi verslaat bg zoo n gdegenheid duizend onderwerpen met één lag In zgn antwoord op des Lord Mayor toespraak gaf hy een overzicht van den toestand der Engelsehe belangen schier in de geheele Jrereld China en Iodic ook l urkije kregen de beurt De telegraaf meldde reeds den hoofdinhoud van zijn redevoering Disraeli spreekt met den hoogsten lof van de pogingen der Mogendheden onx de Heraegowina eu Bosnië tot rust te brengen Hun geduld en wgze toegevendheid jegens Turkge deden aanvankelijk een spoedig eind van de troebelen verwachten Ijisraell zegt dat de genoemde eigenschappen der Mogen heden niet boog genoeg gewaardeerd konden Worden 4