Goudsche Courant, zondag 14 november 1875

Maar zij bereikten haar doel niet de fiunnciéeler p deed dea kwijueudeu strijd herleven gat eeauieuweu vorm aau de oude kw sties en het kap nietontkend wortleu dat omstandigheden van dezen aardkritiek zjju Is het wijie geduld der Mogendheden dun uitger nat volgens den heer ï israeli Ne n Wat niy oetreft zegt de Minister ik blijf in haar gelooven t n veel van haar verwuohteu ik heb de overtuiging dat een bevredigende oplossing gevonden zal worden ff l e Minister scheen het echter noodig te vinden o k de niogi lfJNheid vnu eeu andere wending die tie Ij p der fctkm zuu kunnen nemen niet geheel uit htt oog te I e aangezetenen jiüchteu vooral by dit klinkende blot en zij wisten nu dat le toestand kritiek is dat Disraeli goede nioe I heeft om te gelooven en desnoods ook om te handelen Brobbel bij N W storm en hemelhooge zee werd ontmoet op 65 15 N B en 0 45 O L in zinkenden toestand hebbende den fokkenmaat verloren en makende bij onbruikbare pompen reeds 5 a 6 voet water De inJ ven8gevaar verkeerenden werden nu vele luoeilij H in twee reizen met de boot gehaald aan b PKan de Argf opgenomen en tot hunne aankomst aldaar gevoed en van ligging voorzien Volgens rapport van kapt Mörok was kort voordat de Jrgo zijn schip in gezicht kreeg een schoener gepasseerd die zich intusschen niet aan het lot der ongelukkige equipage niettegenstaande hunne bede liet gelegen liggen De geredden roemen zeer het moed e en menschlievende gedrag der Hollandsche zeelieden De dyssenterie heerscht in hevige mate in de gemeente Vorden De vigilanterijders ie Assen hebben bekend gemaakt dat voortaan voor het wachten voor elk uur zid worden betaald 25 cent tert van ud en eiAail De fontein kan 300 liter Jiau d Arnhem bevatten Welke hoeveelheid zij een geheelen dag kan uiupuiten terwijl het welriekende water in de bekken opgevangen wordt JAAKLUKSCH vIbsLAü van de Vereeniging tot voortdurende ondereteuning r nagelaten betrekTtingen van verongelukte Vissehers der Beederijen te Katwijk aan Zee en Noordwijk aan Zee In het afgeloopen boekjaar ïijn ontvangen aan oontnbutién van de Heeder die zulks gbtkelteliik van de inkomsten der visscher afhoudenvan 46 Bomschuiten te KatKyk f 3 188 van 9 Bomschuiteu te Noordwak 3 27 aau jaarlijksche bijdragen van SO cent of K 823 90 1211 64 hèid t geen ieder kan getuigen die dat gedeelte der stad bezocht Daarom Goudsohe jongens leert zwemmen hoe eer hoe liever Een Goudsch Burger v Woarffe Redacteur Gisteren inviteerde mijne vrouw mij tot het maken van eene wandeling waiyaan ik giuirne voldeed Nu zult gij vragen wat heb ik damn de te maken Luister verder We kwamci u andere singel afgewandeld te hebben ook jp deu ïuifsiugel toen wij plotaeling niet verder kouden Om welke reden Eenvoudig deze dat die singel zoo onder water stond dat men slechts door diep door t water l gaan kon passeeren Mij dunkt dit i geen goede toestand dit tischt verbetering Verscheidene werklieden moesten door dat water om by hun werk te komen Natte voeten zijn niet zeer gezond hoorde ik wel eens dus ook uit een gezondheidsoogpunt moet zoo iets verbeterd worden Zou t bestuur hierin ook kunnen voorzien Gouda Uw Dw Dienaar 13 Nov 76 X Bij den verkoop der nalatenschap van wijlen graaf Sievers in leven consul generaal van Rusland te Amsterdam werd voor een porseleinen Ohineesch gekleurd eetservies besteed 2753 Naar men verneemt zal op de internationale tentoonstelling te I hiladelphiu een erslng van den toestand van het middelTiaar en lager onderwijs in Nederland in Ae Engelscbe taal worden ge£xpu ci d BINN ENLAND 2200 55 De vereeniging heeft dit jool ondersteund 30 weduwen 41 weezen en 2 bejaarden zynde de nagelaten betrekkingen van de verongelukte bemanning der boraschuiten Vt luivttrie jJé drie Oebroedtr Zorg e riijt rroUK Neeltjt Katwijti U eUijn De Jdrmna Katwijki h elmren De jonge Dirk De ner Oeemeters De drie Gebroedere yietor Jacob De hopende yincker frouK Jacob en Johanna De Vereeniging heeft uitgekeerd in dit boelgaar 2739 gedurende de zomermaanden voor elke weduwe 1 25 voor elk bejaarde 0 87 en voor elk kind O 25 en gedurende de wintermaanden voor elke weduwe 1 60 voor elk bejaarde 1 10 en voor elk kind 0 36 per week Het kapitaal bestaat nu uit eene inschryving op het Grootboek der Nationak Werkelijke Schuld 2 pCt 37 000 nominaal belegd in de Leidsche Spoarbank 2900 belegd a deposito 4248 88 en in contanten 1199 82 De Vereeniging eindigt haar verslag met oprechte dankbetuiging aan allen die hare pogin n hebben ondersteund Zij wenscht dot door jaarlijkache bydragen giften en legaten haar fond meer en meer aanwassen moge De Vereeniging voornoemd SAMUEL LE POOLE Voorzitter A VAN SBIflJU Seoretaib IXtVtS 1 76 De Goudsohe Subcommissie van de bovenbedoelde Vereeniging brengt ter kennis van de leden dat eerstdaags over de jaarlyksche bijdragen zal worden beschikt In het vorig jaar werd aan de Hoofdcommissie te Leiden overgemaakt de Mm van 63 De ondergeteekenden meenen deze goede zaak met reoht aan hunne liefdadige stadgenooten te mogen aanbevelen en ken tot deelneming te moeten aansporen De jaarlyksche contributie van minstens 50 Cent woidt dsor de leden zelve bepaald elke byzondere gift in een wordt door on gaarne in ontvangst genomen De Subcommissie voornoemd M A G VORSTMAN A SCHONEVELD v d CLOET H IJSSEL Dl SCHEPPER GoDDA Nov 1875 ÖOUBA 13 November 1875 Nftcir wij vernemea zal de onlangs benoemde stads muBiekmeester de heer S van Milligen zijne be treklring n ISdeji dezer aanvaardeit De StaaitcouraiU At i It het volgende bulletin mede eürateuhage 11 Noeember lies morgens 10 re De gunstige verandering in den ziektetoestand van Hare Majesteit blijft aanbonden Dr ViNKHÜYZEN Met morgen te beginnen wordt geen officieel bulletin meer uitgegeven Tot hulpondt rwijzer aan de eerste Openbare lagere school te Stolwflk 4 benoemd de heer Kuisten te Besoijen De laatste naj i ir ifeemjrkt Woensdag 11 te Stolwijk gehouden i nn l zoo druk bezocht nis de vorige iSlBrkten Lr wjria slechts 71 koeien en 68 kalvers aau de lijn De laatst n vonden nog al aftrek doch een groot deel Mier koeien bleef onverkocht De prijzen zijn over het algemeen laag Men schrijft om Bit Berg Ambacht vin de vergadering van de afd Berg Ambacht van het Ned Prot bond trad Donderdag dr W Soheffer pred te Leiden als spreker op In eeSie boeiende improvisatie weerlegde hij de argumenten die dezer dagen van verschillende zijden tegen de waarde van het Christendom voor onzen tijd worden ingebracht gelijk reeds in het einde deT vorige eeuw Sohleiej machcr in een geschrift tegen de kwaal der negatie van de waarxie des Christendoms was opgetreden Ook gaf spreker na de pauze eene beschouwing van den oorsprong en de waarde der bijbelboeken Ruth en Jona enz Met onverdeeld genoegen werden beiden door de zeer talrijk opgekomen leden van hier en Ammerstol aangehoord I O Xi I T I E Aan het bureau van politie kannen inlichtingen worden gegeven omtrent een in deze gemeente losloopende en opgevangen KOE alsmede van een KRUIWAGEN die uit het water van de Gouwe alhier i opgevischt Door vier borgemeesters yn circulaires verzouden naar de verschillende gemceuteu tot oprichting van een pensioenfonds voor gemecnto arabteuareu door onderlinge bijdragen Uit het groote aantal hand teekeuingen die deze lysten bevatten Mykt dat het denkbeeld veel sympathie vindt Gisteren liep te Utrecht iet gerueht dat een staatatrein naar men zeide tnsschen den Bosch en Boxtel in in het water gereden was Gelukkig is dat gerueht onjuist gebleken zooals we gister nog konden modedeeleii Wij vernemen chfer dat u rijtuig waarin wnige personen gezeten wjren door den hevigeu wind ia de ZuM WilleiiMvaart bij s Hrrtogenboseh gevi ir ien I is Men beweerde dat dit ongeluk inen cheulcveits had gekost zoDals men hieromler zien zul ook al ten onrechte Wellicht heeft dat ongeluk aanleiding gegeven tot het boveiibidoeïd gerucht Omtrent laatstbedoeld ongeluk bevat de Amtt Crt het volgende bericht Eergisteren avond omatreeks half acht reed even buiten s Bosch een rijtuig van den hoogen kanaaldyk in de Üuid Wilkmsvaart De heer van lerael uit Waalwyk en zijn koetsier sprongen nog bij tyd uit het rytuig maar de overige drie reizigers kwamen te watpj Gelukkig lag daar juist de schipper Kalb rg die ylings ter hulp snelde en door eenr opeuinz di £ hij inden kap van het gesloten rytuig sneid de I drenkelingen redde Als door een wonder zyn dut I allen gered Het paard schynt geschrikt te zyn door den stroom in de sehutkolk van alais no 1 iV D Drentle en Overijrael worden gewoonlyk afc de zon lebokken van het luüg salarieeren der ouderwyzers geciteerd ïn Noord H rlland schijnt het ook iii t tAxA te wezen want een verdiensteigk onderwijzer in d ipemeente O isthuizen doet zelfs een twee de prtging om verliooging va i zyn traelement dat 8leohl8 569 bedraagt dbch imdw gunstig gevolg Is dat na een loon voor een onderwyzer met vronw en vijf kinderen Amk Ct Aan statistieke opgaven over den toestand van t lager onderwijs in de gemeente Maastrieht over 1874 is het volgende ontleend Het getal openbare scholen voor gewoon lager onderwys bedraagt aldaar mW dat der bijzondere negen In t uitgebreid lager onderwya wordt voorzien door drie openbare en lien byzondere scholen Er bestaan dus drie epenbare tégen 19 bijzondere sehdlen Deze laatste worden meerendeds door geentelyke broeders of zusters bestuurd Het gezamenlijk aantal leertingeu hedraagti 3600 vaa i lce 3609 de bijzondere te oleu bekeken Kosfflooa nderwys wordt aan 2t 08 leerlingen verstrekt De byzondere seholen gemeten geen subsidie De kosten van het lager ouderwy bedragen 13Z8L Men meldt uit Brielle Dinsdag werd alhier Ier aarde besteld het lyk van de 6S jarige Jacoba van Strien huisvrouw van W deu Broeder wier overlgden algemeene deelneming wekte oor d e cnnstandi edeh waaronder hét plaats vond Ziterdag ochtend werd zy dood gevonden buiten de Zuid poort Daags te voren was haat opgedragen eei telegram te bezorgen op Jagtlust onder Rockanje Ten einde voor de terugkomst van haar man met het eten gereed te z n schijnt de vrouw zièh lao Burgerlijke Stand GcsotiN 10 Nov Helidrika Matbild godm K Beermm ea C de Viind Comejii Hendrik iehiDoea ouders H J Stolwijk en J Lafeber TlieodoruB ondera C Tan Rliyn ca K ras Leeunen II Johanna Susann oaderi J RynIfMt n J S tan der Speld Joliaïna ouden P Broekliiiiseo en J Scboooderwoerd 12 Marioua oudere P van Gull a en n M bteenhouwer OvHLiDt II Nor C Joe 2 j It N Ruijter 11 j 10 m ADVERTENTIÊN Ondertrouwd A tt POPPELBAUM tan Amtterdam Én N D J C DE JOKö E CEwus Dingadag 16 Not Gouda 4 Nov 1875 Deu 12 dezer overleed op 11 jarigenleeftöd onze veelbelovende NICOLAAS JAN D RÜUTEB C J KÜIJTER Wituiii Heden overleed zacht en kalm in denonderdom van 75 jaar en 8 maanden onzegS Uefde Tante Mejuffrouw ADBUNA OSKAM Ouderkerk a d IJatel Uit naam der familie 10 Nov 1875 G VONK Jt De Heer en Merroaw SPARNAAIJDIESTELHOBST betuigen hnn innigen dank voor de vele blijken Tan belangstelling bghun Huwelyk ondervonden RotUrdam 11 November 1875 Voor de ontvangen blgken van belangstelling bij het overlüden van Mevrouw O M GEOOTENDOKST Wed van den Heer C C Krom betuigen hare kinderen en behuwdMndeten hunnen weigemeenden dank Gouda 13 iToT 1875 De ondergeteekende rpept by zgn vertrok naar Indië noghiaals een hartel k Taarwél toe aan familie vrienden en bekenden Gouda P KOPPENOL 13 Nor 75 Timmerlieden worden gevraagd bij dë Brvtett C A m GIDT3 Ter Berg Ambachtsche 3de of laatste vrije najaars veemarkt werden op gisteren aangevoerd 47 vaaren melkkoeien 67 pinken en kalvers en I stier By lusteloozen handel besteedde men voorde koeien 70 tod 170 voor de kalvers en pinkenƒ17 tot 60 De commissie uit de provinciale Staten aan welke was gerenvoieerd het verzoek van de gemeente Boskoop om het provinciale subsidie voor de verbetering van den Ileyerskooper ei Zydeweg onder die gemeente Tan 6006 op 12 000 te brengen adviseert in haar rapport tot afwijzende beschikking daar de gemeente Boskoop naar het oordeel van de commissie door de ontbrekende 6000 op te nemen niet te zwaar wordt gedrukt Voor het kantongerecht te Schoonhoven is tegen den 23 dezer gedagvaard Charles Spriet Directeur van een kermis theater als beklaagd ter zake hij op den 8 September jT in zijn tent te SchoonTioven voor het aldaat aanwezige publiek door eeu negenjarig meisje akrobatische kunsten heeft doen verichten Staten Generaal Twmdk Kamer Zittingen van U en 12 November In de zitting van Donderdag zijn de algSmeene beraadslagingen over de Indische begrooting gevoerd De hh Nierstrasz des Amorie van der Hoeven van Zinnicq Bergraann van den Berch van Heemstede en van Nispen van Sevepaer hebben daarbij het woord gevoerd De minister van koloniën heeft zich een bepaald tegenstander verklaard om het inlandseh ondtrwgs op niet neutrale wijze te bevorderen gelijk P08TE1U JEi De DIRECTEUR van het Postkantoor te Gouia vestigt de aandacht der belanghebbenden op de gelegenheid tot verzending der Gorreapondentie voor NEERLANDSCHINDIE door middel van het Stoomschip HoUand waarvan de laatate ligting aan het Poatkantoor bepaald is Voor drukwerken den 19 NOVEMBER a des voormiddags ten 11 80 en voor briereu de Avonds ten 9 30 De Directeur Van KRUIJNE Oouda 13 November 1875 I N Q E Z O N D E H U d BedaeUur Er werd dezer dagen in den Gemeenteraad over de atedelyke zwemschool gesproken t geen ineen ik niet onopgemerkt bleef bij de ingezetenen Daarover wil ik nu niet iu t middijli brengen volstrekt niet maar ik wensoh alleen de hoop uit te drukken dat men nu toch voor de goede inrichting dier zwemschool zorg zal dragen en dit i t eigenlijke doel van myn schrijven om de Goudsohe jongens dringend aan te raden daar te leeren zwemmen Juist de Goudtehe jongelingen want het gebeurt in deze welvarende gemeente dat sommige plaatsen tlechtt zteemmettde te bereiken zijn o a gisteren nog sommige huizen op den Turfaingel Dit i nu geen overdryving maar eenvoudig wodr de heer van der Hoeven verlangde maar ook ten sterkste door den heer Pabius werd afgekeurd In de zitting van gisteren zyn de disoussien over de Indische begrooting voortgezet Eene motie van d u heer Miraudolle deu weusoh nitsprekeude tot intrekking der strafbepaling tegen inlanders die h n werk contract verbreken werd tot later verdaagd na toezegging door den minister van niideré diededeelingeu Een amendement van den heer Schimmelpenninck om de nieuwe organisatie der controle op de invordering der belastingen te doen vervallen werd verworpen met 30 tegen 26 stemmen Een amendement van dea heer van den Berch van Heemstede om den post voor overneming der beliutingen ter Sumatra s Oostkust te schrappen werd verworpen met 61 tegen 3 steramen De beraadslagingen zijn gevorderd tot de 4de afdeeling Maandag voortzetting De provinciale staten van Groningen hebben een jaarlijkache subsidie van 1000 toegestaan aan deta Clrouingen op te richten kweekschool voor onderwijzeressen maar met de meerderheid van ééne stem afwijzend beslist op het verzoek van het bestuur der I gemeente Groningen betreffende het s jaar verieeuen van eene subsidie van 1000 ten behoeve vau de mede daar totstaiid te brengen iimchting tot opleiding van vroedvrouwen Volgens t vroeger genomen raadsbesluit zou daarmede de oprichtiug der bedoelde school wel kunnen vervallen Op de najaarspaardenmarkt te Amsterdam van gisteren werden aangevoerd 270 paarden de handel ivas vrij wel en de prijzen waren hoog De gemeenteraad van s Jravenhage is wel een model gemeenteraad en de burgemeester van s Gravenhage een model burgemeester getuige het volgende wonderlijke extrucl uit het verhandelde over het outr werp begrooting voor 1876 in de zitting van 28 October 1875 Volgnr 128 Vuur en licht in de scholen 4000 De heer Mouton Bij dezen post neem ik de vryheid de aandacht te vestigen op de omstandigheid dat in de meeste scholen de ventilatie in eer ge brekkigen toestand verkeert Wel zijn er in de phi fonds van de nieuwe scholen gaten aangebracht inaaj zij zijn geregeld weer dichtgestopt omdat de tocht zoo sterk was dat zy meer na dan voordeel deden De voorzitter In de scholen die nieuwgebouwd zijn werd het ventilatie systeera volgens de jongste wetenschappelijke vindii aangebracht maar nauwelyks in gebruik werden de pxlAü weer dichtgestopt omdat het te veel tocht gaf De heer Mouton Deze waren echter niet naar de voorschriften van de wetenschap ingericht mijnheer de voorzitter want juist omdat zy tocht geven deugen zij niet Oui die reden geloof ik dat verbetering m dit opzicht hoog noodig is De voorzitter Ik hoop dat wij datzelfde ongemak niet zullen ondervinden wanneer wy ons te eeniger tijd ook in eene ventihitie van doe zaal zullen mogen verheugen Donderdag middag omstreeks 12 uur dreef op de rivier de Maas eene schuit waarin zich alleen eene vrouw bevond en die door den harden wind werd voortgedreven De vrouw verkeerde blijkbaar in nood Op de hoogte der werf van de fabriek der Ned Stoombootmaatschappy had zy de tegenwoordigheid van geest het anker ait te werpen Eenige werklieden die haar opmerkten brachten haar met een roeiboot naar de fabriek waar zij liefderijk werd verpleegd Ook werd het vaartuig aldaar in de haven gebracht Het vaartuig bleek te zyn JJe Jenpe Piekr schipper G H Eosenbrand wonende te Ijangstraat het was geladen met puim en bestemd voor Delft De schipper had zich aan wal begeven om te Eotterdum brood te koopeu en in zijne afwezigheid was de schuit van het anker geslagen terwyl de vrouw zich alleen aan boord bevond De schipper kWam later te Feyenoord Hiermede was de discussie uit het artikel werddaarop aangenomen Arnh Cl Donderdag nacht is te Amsterdam in eene woning bij de Ratelwachtsteeg een brandende lamp met petroleum omgevallen waardoor de bewoner en lyne huisvrouw zoodanige brandwonden hebben bekomen dat zij naar het Gasthuis moesten gebracht worden waar de man reeds is overleden terwyl de vrouw eveneens in zorgelijken toestand verkeert Men schrijft uit Vlaardingen Door schipper M Brobbel voerende den vischlogger Ari o zyn aldaar Woensdag na een verblijf aan boord van 32 dagen behouden aangebracht zes mannen uitmakende de geheele equipage van het Noordsche schoenerschip Ingeborg kapt Mdrch hetwelk op de reis van Newcastle u T met kolen naar Noorwegen op 10 October 11 door schipper veel mogti V te hebben gehaa maar op de terugreis scheut zij te zijn verdwaald door den mist of den regen zij is naar men vermoedt toen lil een loot geraakt althans s avond ten half elf kwam zij aan den eersten tol waar zy den tolgaahier B wekte om hem d weg te vragen Zy was geheel nat en had verschillende kleedingstukken in de loot verloren doch de tolgaarder wee haar eenvoudig den weg en hy die een paar jaren geleden zelf zooveel menschlievendhisid van anderen had ondervonden bood der verkleumde vrouw verder geen verkwikking geen hulp aan en liet haar in deerniawekkenden toestand haar weg vervolgen Geheel verkleumd en al het ware bedwelmd is zij toen verder gegaan maar spoedig ontionken haar de krachten Zy klopte bij een landbouwer aan doch had geen kracht om te antwoorden op de vraag ivie er was zoodot men haar niet bemerkte en weder te bed ging Ejudelyk is zij op den weig neergezegen en b weken Hen schrijft aan de Leidtclie Ot Wind en Temperatuur zyn dezer dagen zoo veranderlijk al de lucht telken tot storm geneigd is Donderdag morgen ten 8 ure teekende de thermometer 50 met zuidwestenwind tegen den middag stak eeu hevige storm op uit het noordwesten met geweldigen regen terwijl de thermometer tot 40 daalde In de namiddag ste de thermo meter wederom de regen hield Op en ket wëèr bedaarde Men meldt uit Warmond De ijverige en oppassende ploegbaas bij de Hollandsche yzeren spoorwegmaatschappij D te Leiden geraakte gisteren avond omstreeks ten zes uren tusschen de stations Leiden en Warmond nabij de zoogenaamde Hol Mare zoodanig onder eeuen paaseerenden zandtrein dat een zijner beenen tot ouder de jcuie biju geheel a e ui Ai j werd De gekwetste is naar zijne woning vervoerd waarna door professor Polano van Leiden bygestaan door den heer Machen geneesheer alhier het been i afgezet Als eeae byzonderkeid deelt men mede dat het debiet van Bijfaeische Almanak uitgave D B Centen te Amsterdam ad 10 ct waarvota de uitgave voor 1876 reeds ter veraending gereed ligt niet inind r dan 82009 exempkreu bedraagt Te Heerten Llmbprg i geeuustalefïtl datde oiüang gevonde i koleulaog naby Wynuudarade boring van de heeren van der Slik en Co te Dordrecht eene dikt hoeft van 67 een timeter De Groninger WerkUedea Vereeniging heeft hetprijzenswaardig besluit genomen om eenmaal sjaarspryzen uit te reiken aan die school aande kinderenvan leden welke het getronwst de school bezochtheblien Het aantal moorden i in Italië zoo aanmerkel t dat de NapeUche correspondent van de Times er van tijd tot tyd eeu overzicht van geeft In zijn laatste bericht dat slechts over een week of vier loopt vermeldt hy een lOtal moorden De in aanbouw zijnde laiidbouwhal op het terrein der wereldtentoonstelling te Philadelphia die reeds voor 1 3 gereed was eu geheel uit hout bestopd is den 12n October door een heftigen orkaan ingestort Acht arbeiders waarvan drie zijn gestorven werden daarbij gewond Meermalen worden verhalen geleverd van veelvraten die vooral onder de Indianen in NoordAmerikavoorkomen Dezer dagen had in een van da restaurant in Belleville te Parij een bruiloftsmaalplaats Er wa voor 30 personen gedekt n op iederbord log een broodje k idetje Een van de gasten i zekere Marin kwam wat vroeger dan de anderen Hij vroeg een glaasje absinth en ging de courantzitten lezen Het scheen dat hy trek in wat etenkreeg want hij begon een broodje te peuzelen entoen hij dat op had een tweede vervolgens een derde het jonge paar en de gasten bleven lang weg en ongemerkt verorberde Marin alle dertig broodje onderhet drinken van zyn absinth Toen eindelyk de anderen verschenen maakte Marin zich eerst recht totden aanval gereed Hij at van alle soep vleezen w d aardappelen groent gebak weigerde geen icnkeleij schots en bij het dessert wist hy zich vaneen Hollandsch kaasje meester te maken dat hy nog met groeten maak Opat De firma van den Bergh au Verwaeyeu t Amhem zal op de tentoonstdling te Philadelphia eene fontein tentoonstellen van B b d Arnhem dat eene wflgelukte navolging van Eau de Cologne moet zyn Het merkwaardigste dezer inzending i echter de fontein zelve vervaardigd in de Arnhemsohe zinkfobriek vaiT den heer van der Made Deze fontein is ze meter lang terwyl het voeUtuk met de drie bekkens ruim vyf meters breed i Het geheele stuk is onder groen en bloeiuen byna verborgen en sohit I