Goudsche Courant, woensdag 17 november 1875

1875 Woensdag 17 Noveoiber N 17öl DE QUINA LAROCHE van R AEI ELIE I en HOLIM Apothekers te Zeist is het volkomenste aller Kina hereidingen van een aangenamen smaak haar doeltreffende eigenschappen zyn algemeen door Hfl Geneeskundigen erkend tegen algemeene zwakte zoowel bjj kmderen als Volwassenen gebrek aan eetlust slechte soijsvertering zenuwziekte eSi itXi harer gevolgen als hoofdpan aangezichtapijn enz in het tydperk der herstelling Jna zware niekte of kraambed koorts en hare gevolgen enz In de Geneeskundige Courant van 20 Sept 74 wordt deze bereiding ten zeerste door da Redactie aan HH Medici aanbevolen als ook de IJZERHOUDENDB QUINA LAROCHE tegen chlorosis al bleekzucht teringachtigheid groote zwakte bloedsgebrek kwalen van critische leeftijd enz Prijs per flacon ƒ 1 90 bij de volgende HJI Apothekers Gouda O THIM s Gravenhage J VISSER Zn Leiden J GARRER Rotlerdctm Wed P V d VLIET Zn Woerden H W BAELDE Verder in de meeste Apotheken te bekomen Men is voornemens om op VRIJDAG 19 Koveipber 1875 des voormiddags 11 ure in het Gemeentehuis van Langeruigeweide bewoond door L DE BRÜIJN ten overstaan van den Notaris S LAGERWEIJ te Woerden in het Openbaar l Vellen en VerliO H h P Een HEERENHüIZING met Stalling Tuin en Erf te Langeruigeweide groot 13 aren 40 centiaren Te aanvaarden 1 Deceniher 1875 20 Een DAGGELDERS WON ING met Tuin Erf en Grond gelegen als voren gru t 7 aren 10 centiaren 3 Benige perceelen WKI en HOOILAND gelegen als voren groot 9 hectaren 75 aren en 30 centiaren Verhuurd tot 31 December 1879 voor 500 sjaars Breeder bij biljetten omschreven en nadereinformatiën by genoemden Notarjs GOUDSCHE COURAÏÏT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ten gevolge v n de VERVBOBÖDE SLUITING der Rhönspoorwegbrug in de rivier de Kromme Goutoe zal van af ZONDAG 14 Noveuber e k de jjzeren arge op Amsterdam des avonds ten zea ure afvaren Oouda DE DIRECTIE 11 Nov 1875 De ondergeteekende is voornemens op hillflke oorwaarden VOOR ONDERWIJZERS EN ONDERWIJZERESSEN een CURSUS te houden in de FRA NSCHE TAAL Belanghebbenden worden uitgenoodigd zich voor het einde dezer maand bij hem aan te melden S TV J BONTE Gouda 13 Nov 75 LeeraarM B S INWONING Er bestaat gelegenheid op een der beste standen van Gouda tegen Februari of later bfl fatsoenlijke lieden van de P G tot Inwoning qp een of twee boven voorkamers met alkove en huiselijk verkeer tegen matige vergoeding stookplaats en kast Desverkiezende met kost Refiecteeienden adresseere zich met franco brieven onder letters V M aan den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Er wordt gevraagd om dadel k in dienst te treden een BEKWAMEN SMIDSKNEOHT PLAATWERKER bfl J W VEttWBIJ Kleiweg Magazijn van Uzerwaren Het schip CECILIA ia aankomst met puike kwdliteit iMachiDC en Kagchelkolcn en da JONGE JAN met puike kwaUteit Zeeuwsche Aardappelen PEENEN en UIEN alles tegen civielen prjs Adres J van den HORK fluweelen Singel KTNDERMEID Men vraagt zoo spoedig mogelgk een fatsoenlek KINDERMEISJE die eenig ligt huiswerkkan verrigten Te bevragen bfl den Boekhandelaar P O MAAS alhier Aan de Goudsche Machinale GABENSPINNERIJ alhier kannen geplaatst wordeneenige Bekwame Verbinders Adres in persoon aan t kantoor s voorm 9 tot 12 ure VERSCHE KattniUoftgen Voorhanden bij W N BAAIJMAAKERS Oosthaven B 17 Gezondfaeidsbloem voor slepende Borstziekten Hoest Tering zwakke Maag en Keelpijn Tn pakjes van 20 en 35 Cents met gebruiksaanwëzing te verkrögen bfl J C ZELDENRUK PABRISE j imwm WW DE J0N6H è C CIV ING TB O TJID E W jft T ET Handel in VERTIKALE en HORIZONTALE STOOM WERKTUIG EN KETELS DRIJFWERKEN MACHINEOLIJ enz heele ik zeker en grondig met of zonder weten van de drinkers zoodat dezelve dat drinken walgeiyk word Pr s 9 Gulden F GRONE te Ahaus Westphaten Openbare Verfcooping en te GOUDA op MAANDAG 15 NOVEMBER 1875 des voormiddags ten Elf ure in het Logement de Zalm aldaar van No 1 Een HUIS wjjk R No 9 met Timmerschunr verdere betimmering Erf en Werf met helling zgnde eene SCHEEPMAKEIUJ en door hare gunstige ligging daarvoor bijzonder geschikt staande en liggende aan den Kleiweg in Bloemendaal te Gouda in de nabijheid van het Stationsgebouw van den Rhijnspoorwea No 2 Een in 1871 nieuw gebouwd HUIS wijk R No 10 met Erf ea stukje Grond staande en liggende als v Dren Zijnde in het Huis eene fraaije voor en achterkamer en kantoor keuken mét pomp goede kelder ruime zolder en hetgeen verder tot een goed en aangenaam Woonhuis behoort No 3 Een HUIS en ERF in den Rozendaal te Gouda wyk M No 17 No 4 Een perceel HAKHOUT en WATER in Bloeniendaal te Gouda groot 7 aren 17 centiaren No 5 Een HEERENHUIS en ERF met een TUIN daarachter aan de Gouwe te Gouda wijk C No 281 zijnde in het Huis eene voorkamer met suite nog vijf kamers een groote kelder keuken met pomp en bergplaats daar achter twee zolders en hetgeen verder tot een goed en gemakkelijk ingerigt woonhuis behoort No 6 Een in 1871 vernieuwd WINKELHUIS en ERF aan de Markt te Gouda Ttgk H Nr 154 Zijnde in het Huis een goed ingerigt VOO tHÜlS met WINKEL en een KANTOOR daarnevens vijf KAMERS eene KEUKEN twee ZOLDERS en hetgeen verder tot een goed Huis behoort En No 7 een HUIS en EBP in een poort in den Vogelenzang te Gouda wjjk M No 48 Op DINGSDAG 16 NOVEMBER 1875 fles middags ten 12 ure in het te verkoojien perceel van Den opstal van een PAKHUIS aan de Gouwe te Gouda wjjk C no 221 voor Afbraak Op DINGSDAG 23 NOVEMBER 1875 des voormiddags ten 9 ure ten steri huize van Mevrouw de Weduwe an den Heer KROM aan de Gouwe wjjk C no 231 te Gouda van Eenen goed onderhouden INBOEDEL BOEKEN enz Hn op MAANDAG 29 NOVEMBER 1875 des voormiddags ten 10 ure in het logement de Zalk te öouda van 65 VAARTUIGEN bestaande in breede en smalle Sdhouwen Nadere inlichtingen zyn te liekomen betrekkelijk het perceel No 5 en den inboedel ten kantore van den Notoris C C KROM te Woubrunae en betrekkelijk alles ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DBOOGLEEVER ts Qou4a WlBsensohaftiichesGutaclitenüber das von Heirn Sylvius Boas er f undene Mittel gegen Epilepsie und Tobsucht genauat AuxiliucD Orientis Die glanzenden Erfolge welche bescheinigt durch wissenschaftliche Autöritaten udd durch eiiie grosse Menge Leidender nacli dem Gebrauche dieses Mittcls erreicht worden sind haben mich nach Aufforderung veranlasst dieses Erzeugniss einer genauen wissenschaftliohen Prüfungzuunterwerfen Auf Grund der Resnltate dieser Untersuchung geht mein pflichtmassiges Urtheil dahin dass dieses Mittel keine der Gesundheit nachtheiligen Stoffe enthalt vielmehr sehr wirksame welche sich bei krampfhaften und epilepljschen Zufailen cowie Tobsucht die ihre Entstehung entweder durch erbliche Anlage oder Schwiichungdes Nerveiisjstems Würiner gastrische Anhaofungi n n s w verdanken oisher in auaaezeichnctem Grade bewahrt haben und selion von den beriihmtesten Aerzten angewendet wurde so dass es als ein Specificnm antiepilepticum angesehen werden kann Es ist daher die Pflicht eines Teden d m das Wohl und Wehe seiner Nebenmenschen am Heraeii liegt für die Verbreitu ng dieses sohatzenswerthen Mittcls nach Kraften mitzuwirkeii Berlin im MUrz 1875 Df JOHANNES MULLER L S F W Medizinalrath Ben fatsoenlijk man gehuwd mooi schrijvende volkomen bekend met de levende talei en gewone Icantoorwerkzaamheden door omstandigheden buiten zjjn schuld zonder eenigi verdiensten zoekt een of ander matig bestaan De beste referefftiën van vorige betrekkingen staan hem ten dienste Brieven franco aorei letter S bureau dezer Courant No 852 der beroemde VVelielIjksclie Zamcnsprakei Uitgave J J H KEMMER te utrecht ia heden voorhanden bö de Boekhandel Lange Tiendeweg te Gouda Oo ii Druk Tin A Brinkmiin Buitenlandsch Overzicbt Bij het verder debat pver de Franaohe kieswet is deze vet niet toepasselijk verklaard op de koloniën Pit esehiedde met 350 tegen 810 stemmen De vertegenwoordiging der kolouiën zal bij eene afzon derlijke wet geregeld worden Ve vergadering stelde de beslissing omtrent de verkiesbsariieid der officieren vsn het territoriale leger uit tot de 8de lezing der wet verwierp de verpKcht stemming en besloot tot de 3de lezing der kieswet over te gaan Daarna is de zitting opgeheven Omtrent de zitting van Donderdag zijn vriend en vijand het eens in de waarderring der uitgesproken redrvoeringen Dufaure is minder gevat en welsprekend geweest dan gewoonlijk Ricard die uit naiiiii der linkeraijde sprak was duide jk en degelijk Gbmbetta heeft zich ïrlf overtroffen Zelden is er met zooveel talent en kennis vsn zaken in de nat verg gesproken en dit zegt veeL De door Dufaure ingediende dmkperswet bevidt 4en republikeinen volstrekt niet De opmerking wordt gemaakt dat de juiy eigenlijk slechts in naam blijft bestaan daar de meeste gevallen thuis gebracht worden bij de eorreetioneele rechtbank ook beklaagt men zich over de nienwe briek van valsche tijdingea in de wet Dat er echter in dit opzicht bij de zoo gedemonliseerde pen wel wat mag geschieden zal geen onpartijdige weigeren te erkennen Men kent de departementen waar de Staat van beleg blqft de bijvoeging evenwel van de opheffing ook daar met 1 Mei wijst duidelp aan waarom aldns wordt ge mmSbSh Mee 1 xm wfa uv URUwv wmcimnn zeker afgeloopen De Duitsene Hjjksdag hield Donderdag een litIJng waarin het wetsontwerp betreffende de desinSexiie van spoorwagens bij vervoer van side v e in tweede lezing werd afgehandeld Woensdag a s houdt de Rijksdag weder zitting en de werkzaamheden zullen dan eerst in ernst beginnen De begrooting is gvreed voor den Rjjksdag en evenals vroeger zullen de hoofdstukken van Oorlog en Marine eerst in handen worden gesteld van de begrootiugscoinmissie en de anderen terstond in openbare beraadslaging komen De Keizer de Kroonprins Prins Karl en Prins Friedrich Karl zgn reeds Donderdag naar Letzlingen vertrokken om te jagen Men kan dus begrijpen hoe geZond de Keizer weer is Dins lag jl heeft Z K H Prins Hendrik der Nederlanden stedehouder van den Koning Orootbertog de gewone zitting der Kamer met een koninklijke boodschap geopend In bedoeld stuk wordt met vreugde gewezen op de nationale feestelijkheid gedurende S 7 October jl gevierd en de bewijzen van gehechtheid doarby den KouingOroot bertog en diens huis gegeven Wijders wordt vermeld dat de landbouw vooruitgaat de fabrieksuijverheid en de ijzerindustrie zich sedert de jongste crisis meer en meer ontwikkelen het lager onderwijs voortdurend zich uitbreidt endat de financieele toestand des lands gunstig is ïóodat de regeering een aanmerkelijk bedrag in denloop van dit jaar zal kunnen besteden tot vermeerdering van het aantal kunstwegen tot Verhoogingvan de bezoldiging van het onderwijzend penoneelaan de lagere scholen en tot opbeuring van denlandbouw Terstond nadat de Prins stedehouder was uitgeleid ging de Kamer over tot het benoemen der leden van het bureau Met 21 van de 33 leden werd de heer Lewel tot voorzitter en de heer Pe eatore met 25 van de 88 leden tot ondervoorzitter gekozen Na nog eenige andere werkzaamheden als het benoemen eener commissie tot samenstelling van een adres van antwoord op de troonrede het kiezen bij loting der leden van de afdeelingen enz werd de zitting gesloten De IVins van Wales heeft de hoofdstad van Engelsoh Indié verlaten na at de plichten vervuld te hebben die ohi oudste zoo van de Koningin van Engeland op hem rustten Thans bevindt hq zich te Foona de hoofdstad vaa bet district van dien naam In enkele deelen van het Und o a in het Zuiden van Maharatta heerscht de cholera op zoo verontrustende wijze dat de geueesheeren hem hebben afgeraden deel te nemen aaa de jachtpartij woartoe Z K H was uitgenoodigd Ifisschien zal de Prins Madras in het geheel niet bczoekea Omtrent Malakka meldt sien uit Penang Het Ëngelsohe residentschsp Perak heeft 300 man garnizoen ontvangen ondenteund door de kanonneerbooten CUstle en fl De Sultan AbdaUah is de Engelschen toegedaan Men gelooft dat de moord van Birch niet vaorbedachteijjk is geschied De Maleiers maken zich tot tegenweer gereed de Engelschen bereiden zich voor op militaire operatiéu Over het algemeen geven de laatste berichten den indruk dat de opstand niet Van zoo emstigen aard is als men eerst vermoedde Door het Vsticaan is thans officieel op de jongste nota der Spaansehe Regeering geantwoord Daarin wordt gez dat de grondbeginselen van het Concordaat niet veranderd kunnen worden Het Vaticoan wil nan de nieuwe Spaansehe Begeering geene moeilijkheden bereiden integendad haar gaarne ondersteunen Maar de eenheid des geloofs waarvan de Regeenng niet weten wil ia een beletsel voor de ontwikkeling der beschaving De U Stoel is echter bereid over wijziging van dH beginsel in onhaodelingen te treden De Luiksche bladen deelea allerlei droevige bqzonderheden mede omtrent de njMseljjke ontploffing in de kolenmijn Harihave tl Seiaing Het Joumat de mif van Vrüdw iA MtX mi jMt tot dusverre reeds ii iMen en een tiental gewonde weiklieden onder weUce S cear swiar aü m zyn te voorschijn gehaald ienqjl nen nog onmogelijk in alle gaagea van de mijn heeft kunnen doordringen en verscheiden werklieden nog vermist worden In het geheel bevonden rich op het oogenblik der ontploffing 275 personen in de mijn het cijfer der geredden en vermisten wordt in geen di laden opgegeven FBANKRUE Natuurlijk zjjn de bladen opgevuld met beschouwingen over de gewichtige stemming in de nat verg waarbij deze zich voor de arrondtssementsverkiezing verklaarde Den dag voor deu beslissende zitting hield men zich algemeen overtuigd dst de Regeering de nederlaag zou lijden en de departementsstemming worden aangenomen Donderdagmorgen was de toestand echter geheel veranderd twintig leden van het linkermidden vrienden van Dufaure en Ijéon Sav hadden Buffet doen weten dat rij voor de arrondissementsstemming zouden stemmen De Bomipartistische fractie had de Regeering bericht dat de meerderheid zich voor arrondissementsstemroing zou verklaren indien namens de Regeenng geen enkel woord werd gezegd dat den Bonapartisten aanstoot kon even Inderdaad was de redevoeriAg vsn den minister Dufaure in antwoord op de verdediging van de deportementssteinming door Ricard lid van het linkermidden wel de minste die hij ooit heeft uitgesproken het streven van Dufaure was duidelijk hjj wilde den ooncilitanten toon om de conservatieven tot een drom te vereenigen geen enkel scherp woord werd vernomen schoon hjj een meester is om zijn tegenstanders te kwetsen door zjjn woord Schitterend was de redevoering van Oambettaj toch laed zü onder den indruk waaronder ook de exdictatoi verkeerde van namelijk straks door de stemming in het ongelijk te worden gesteld vandaar dat hij de kracht van zijn rede verzwakte door bjj voorbaat zich schadeloos te willen stellen door het Ministerie aan te vallen en nog meer de afvalligen tusschen het rechter en linkermidden den Isatsten verweet hjj hun verraad Onder 32fi stemmen die zich verklaard hebben voor de departementsstemming rekent men 14 Bonapartisten en 7 legitimisten Laboulaye heeft uit vrije lieweging aan de stemming geen deel genomen BeUngrijk is de uitsbig in de eerste pUats omdat daarmee het verbond tusschen de republikeinen en de Orleanisten weder verbroken is de meerderheid van 25 Februari is niet meer De ontbinding van de Nationale Vergadering nadert thans mét rassche schreden men zegt dat de Begeering geneigd ia om den dag der ontbinding nu reeds vast te stellen de 75 senatoren zouden reeds de volgende week worden benoemd Thiers was des morgens te ongesteld om naar de ritting te gaan eerst later op den dag ging hij naar Versailles hg kwam juist op het oogenblik dat de stemmii zon aanvangen Na de stemming over de kieswet zal de linkerrijde het Ministerie interpelleeren over de binnenlandsche politiek dan zal het de beurt zqn van Buffet Eerst te half elf nam deze ritting die te half drie begonnen was en zich af en toe door zeer stormachtige teekenen van goed of afkeuring on derscheidde een einde De linkerrijde heeft afgezien van den uitslag der stemming een schitterend succes behaald door de beide redenaars die in haren naam het woord voerden Vooral Gambetta moet wat behendigheid iverve en ironie aangaat rich zelven hebben overtroffen Heer dan l t nnr hield hij de aandacht der vergadering geboeid Hij declameerde veel minder dan anders hield in alles maat zelfs in rijn aanvallen en maakte ook op de rechterrijde een overweldigenden indruk Deze ritting is een der belangrijkste geweest die ooit werden gehouden Men stelle zich zegt de correspondent van de Tiaut het tooneel goed voor Een vergadering die reeds door Ricards sj eecb en DiifiiMii stwooiri in oproer is bradit een publiek dat zich niet bekommert om tjjd hitte en vermoeidf heid toejuichingen en afkennugen vaB 700 tot 800 gedeputeerden tegelijkertijd het spreekgestoelte bezet door een krachtig persoon die rich te nauwemodd in deze kleine ruimte kan bewegen wiens stem som tot het geleid van den stormwind zwelt wiens indrukwekkende en dreigende gesticulatien de boden noodzaken een der beide lampen van het sptefigestoelte te verwijderen Men stelle zich deze vreemde zaal voor half theater half forum dit luidruchtig hartstochtelijk bewogen gehoor dien spreker die da een athleet zich boven al het gedruisch boven alle afkeuring beschimping of toejuiching verheft Hen houde daarbij in het oog dat het hier geldt den val of het behoud van een kabinet dat natuurijs op de gezindheid van het hoofd van den Staat en het lot der natie invloed uitoefenen moet Men moet zich dit voorstellen om te begrijpen met hoeveel belangstelling het publiek dit sohouwqiel bijwoonde Men voege hierbij at Gambetta met zijn aanval len op Buffet revanche heeft genomen voor de zitting van Juli waarin Buffet door de heftigheid van Gambetta gelegenheid kreeg om in den tijd van tien minuteii het met zooveel moeite tot staud gebrachte rapport van Savary tegen de Bonapartisten geheel op rij te schuiven Donderdag moest Buffet wel stilzwijgen Hü gevoelde dat de stemming hem niet gunstig was Werd het scrutin de liste verworpen dan kon hü bij de verkiezingen wraak nemen en zoo niet dan zou het nutteloos zijn deze nederlaag nog te vergrooten daar ook op de Tribune de nederlaag te Ijjden Toch kan men van Gambetta s redevoering zeggen dat zij rich meer door welsprekendheid dan door argumenten onderscheidde en hij werd stellig meer toegejuicht omdat hjj op Buffet aanviel wiens valmen weuschte dan omdat K tdevoortteffelijkhrid van het acrutiu de liste boven h t sorutin d arrondissement bewees t DUITSCHL A ft D De rijkskanselarij heeft bij den Bondsraad ren memorie ingediend betreffende de inrichting van kunstmatige vischteelt te Hunipgen in Elzas£otha ringen £ Voortaan zuUen op het vottspq van hetgeen sedert eenigen tijd is geschied ellc jaar 300 000 jonge zalmen en andere ele vischsoorten iu den