Goudsche Courant, woensdag 17 november 1875

in benerkiug Z09 7 0D de cgntijale der g dbelHting dS ia 19 0 bij die ddr bebtsfltig in en uitgaande rechten en ontvangsten gevoegd is wederom daarvan worden afgenomeu en op nieuw gevoegd bij de cjotiéle vtt het kadaster ten gevolg waarvan de ooptrMes van het kadastef zouden vermeerderd TVoiden en eene geheele nieuwe indeeling der controles worden tot stand gebracht zoo voor df direkte belastii en ia en uitgaande reobten acmasen als voor het kadagter M n verzoekt ons de aandaeht te vestigen op het byblad vaa de lAOdboDw Couront nP t waarin Dr Salverd de aandacht vestigt op de Saksisefce landbouwproefstations en de wenschelijkheid betoogt om die ook ten onzent in te voeren Uit deze raededeeliagen blpt dat het koninkrijk Saksen thans bezit 7 proefsMtions De ta£k der proefstations is het onderzoek der nat tlrwettèn Werkende op het gebied van het landbouwbedrijf en de daarmede in veAand staande bedrijven de opsporing voorts vsn pïaefische toepassin n die van deze nat urw tten kttnuen worden gemaakt De ondenwekingen aan deze stations hebben be trakklng op den Iwuwgrond het water den dampkring de warmte de producten van den grond Voorts hebben allerlei speciale cultttur proefuemingcn plaats Ben derde afdeeling betreft het gebruik der producten van déu grond Hiertoe behooren voedtngsproeven toegepaM op voor den landbouw gewichtige huisdiwen By hét rundvee let men meer on teelt melkprodnctie mesting en het gebruik als trekkracht By varkens op teelt eu meatiug B j schapen op teelt wolproductie en mesting Bij paarden op teelt en krachtproductie Men doet proeven met datgene wat bq de voedering nehterblijft en het strooisel asimede omtrent het gebruik der prodoctte tot technische doeleinden Voegt men hier nog by dat men de wetcnschappelyke beginselen opspoort waarop het malen en bakken de boter en kaasmakerij berust dan kan men zich eenig denkbeeld vormen van de bekngryke werkzaamheid op dergelyke proefstations De proefstation I ebb0 ook de taak te vervullen door onderzoek der in den handel gebrachte ïneststoffen en voedingsmiddelen de bedriegerijen tegen e gaan waarvan het landfaouwend publiek lachtoffer wordt gemaakt Te dien einde zullen zg zich van tyd tot tijd stalen verschaffen van meststoffen met name van beenderenmeel en guano van voedingsmiddelen vooral van lijntneel zemelen enz en Set resultaat van het onderaxék paMiek maken met bekendniakii van den naam der verkooper of handelaars Het groote But de ér inrichting i in Saksen door eene 26 jarige ondervinding kraiihtig bewezen Ten slotte merkt i t Salverda op 1 Wy bunnen zeer genist in 1876 het voorbeeld volgen dat Saksen sedert 18S1 gaf zouder vrees van door over ling het slachtoffer te woidea eener nieuwigheid 20 Het is doelmatig ons eerate volUjdig toegeruste landbouwproefstation te verbinden aan onze oenige landbooWMfaof 3 Daar de mogelijkheid bestaat dat ons eerste proefstation gedurende eeuige jaren nog ons eeuige zal blyven zal het aanvankelijk a ik eontróle stationf als het Saksische Tharand moeten zijn Is nader het proefwezen er in laagd eeizt de hoofden en dan ook de beurzen onzer landbouwers voor zich te winnen voorwaar een scherpe proef voor zyoe dengdeiijkkeid 1 dan zal de tijd daar zyn aan nieuwe eenvoudig toegeruste proefstations de taak der controle over te laten en uitsluitend voort te gaan met onderzoek Wie meer van deze zaak verlangt te weten ver wijzen wy naar de Landboav Coonmt onder redactie van Dr L Mulder Bij de tweede kamer der staten generaal is ingekomen een wetsontwerp tot onteigening ten behoeve van een spoorweg van Rotteüdam naar Houten Die onteigening zal geschieden ten name van de Rotter damMunster spoorwegmaatsehappy en wel van de eigendommen noodig voor den aanleg van een spoorweg van Kotterdam naar Houten in de gemeente Oversehie Hillegersberg Kralingen Capelle aan den Uèsel Berkenwoude Bergambacht Schoonhoven WilligeIangerak Lopik Benschop IJsselstein Jutphaas en Houten Ter gedeeltelijke uitvoering der in 1878 en 1874 verleende coneessien welke na de storting van het waarborgkapitaal definitief aanvaard zijn verklaard zfin thans opgemaakt en voor nagenoeg de geheele fijn tot de Pruissische grens in de Üetrakken gemeenten ter inzage van belanghebbenden neergelegd Voor de eerste sectie van het station buiten de Delftadie poort te Rotterdam tot het station van den staatsspoorweg jt Houten kan met den aanleg wo n aangevangen en wordt thans de verUoring van het algemeen nut voorgesteld Op het Dyverheidscongrea te Breda in dit JMi M de Redacteur Herhaaldelijk reeds ia van verschillende zijden in uwe courant geklaagd over het onvofdoende toezicht in de zwemschool en is het vooretel yan Mr Snel in den Gemeenteraad om in dien toestand verbetering te brengen met warmte toegejuicht Of echter dat applaus aan de zaak bevoiderlijk zal wezen Z 5ó namelijk dat nrrlietertHff er het gevolg van zyn zal Ik betwijfel het Naar mijne meeuing is het om doel te treffen noodig dat men zich meteen gemotiveerd adres tot den Gemeenteraad wende Dan zullen de grieven der adressanten tegen het onvoldoende toezicht worden onderzocht en indien ze gegrond bevonden worden zeer stellig verbetering in den bestaanden toestand worden aangebracht Waarom immers zou dan niei worden tegemoet gekomen aan gegronde grieven Daarvoor zou indien het een verzoek ware vaa omvang eu strekking als het rei uest om eene Hoogere Burgerschool voor meisjes éént geldige reden kunnen hlstaan Men zou namelijk kunnen argumenteren daargelaten de vraag of itie te bestaat aan hetgeen verlangt is uw verzoek van dien aard dat i et op den iinanoieelen hoestend en de behoefte J l fia il 4M ia uitwaterende rivieren worden Ullt tot Verbetering van den vischstapel TJeWijt dft een voordeel i hetwelk allen Rijnoever taten ten bate strekt mogen de uitgaveu daartoe vereiseht niet aüeen door ElM Lotha ing n w l n gedragen Uit de r kskas vA daaraiin aekere vergoediog xal worden toegekend Voor elke 1000 eieren van salmeit foiclleu enx door de inrichting aan PnitwAer a eleverd zal S aan vrwmdelingm verkocht 12 mark worden berekend en de 7 m per 1000 in bet eerste geval minder berekend zul iit de rükakas Worden betaald De toelage zal daardoor op 7600 m Der jaar komen Wqdarttal e jalrtyksdie bijdrage worden toegekend vam gemiddeld 14 400 m voor de jonge almem forellen eax welke de inrichting elk jaar ih den S n enz moet poten en wier aantal gemid ifluM od bedragen 30t 000 stuks het hoogste cijfer Wilnrfbe iét j ailijk te poten aantal zal opklimmen is SOO OOO stuks Het totaal der r kstoelage komt dns op 21 49 ra Inèmn de Briüdsraad ziek daarmede vereenigt zal neti voordnicht deswege worden ingediend bij den ï lÉij t d Binnenland GOUDA 1 November 1875 y In de vergadertög vah dfc Debating elttb die VOIge zt plaat hebbfen zAl door den HeerP van iBuiwettdet v rfgiend stelliag orden vïrdedigd Alltel Waar natuur en kunst samengaan wotdt ket waarlyk sehoone in de poëzie voortgebracht aan igfetMnd uit dfeft Götz van BerKchingeu en delphiIgaö Tan GiAe Door het ongunstige weder worden te Nienwer kerii a d Use de wailauden zeer druaig de bouwlieden zoowel daar ak elders maken hunne stallen sereed om hun vee er op te brengen de tongblaar jOreidt zish daar niet uit het aardappelgewas is zoo wei Ïb qaaatit it aUqnaliteit zeer meegevallen echter zyn jdc irüieu gemiddeld 2 50 a 3 per hectoliter De Tweede Kamcj heeft gisteren de beraadslagin jnn voorgezet over de begrooting van Nederl Indiê♦ oor 1876 De toeataad vwij de koringiHi t steeds naar ir Bieh votimt H M gevoelt zich zeer wel De wetten nopens de ophefBag der Frovinoiale Gerechtakovea ea de vestiging vaft nieuwe Hov n alsmede die tot a nleg van Staat poorwegen zijn reeds door den Koning bekrachtigd en in het StaatMad iqigeB UUiHt Seeds zgn d voorbereidende werkzaam jhedm tot uitroeiing van die wetten angevanges p Toor de tweede Siting der Provïueale Staten die ïfeden att heeft zgn de verschillende commissoriale jjipportcn in gereedheid gebracht over deteb andeJm nmntelle en onderwerpen De OomnriesJr in wier handen werd gesteld het door Oedi States geiiia kt oDtvrop besluit van een gewgiigd tarief Voor de heffing van rechten san de IMlegatdBKr alhier adviseert blijkens haar rapport tot v kt teHii van gemeld eonoept beslnit behoudens enige wijzigingen met de strekking waarva ed Staten liéh vereenigen behoudens hanne meeuing d t aan eens door de Comnnssie voorgestelde ov aagaWfiaüngtKBt ni roere strekking behoort te worden toej esid in verband aetden invloed der veranderde meetwijze voor schepen De Comnrisne voor bet adres van den Oemeeateraad BB Bockoop om verfaooging van het toegestaan provittciaal saMffie tea bèlioeve der verbetering van wegen onder die Oümeente adviseert op grond eener door haar gemaakte becijfering om op het ingediende die afwijzend te bescbikkea Dt Commiaaie in wier handen werd gesteld het Toontel om ten bf oere eewr induatriesehool voor mdsjes te s Hage een jaarigksch provinciaal subsidie van 2000 toe te sitaan onder voorwaarde dat Bgk en Gemeente dk daarvoor 3000 bedragen koestert gnMte ymjiathie voor het plan en hetvoor tel van Oed Staten beeft dan ook 1 ij h utr onverdedden bijval gevonden Bij de Oommisaie van Oppertoeiicht en Beheer over de Kwedoehool voor zeevaart te leiden zal den StstcD deier aene beuring plaats hebbra van knapen die hq s Bijk üeemacht eene verbintenis eoMhm aas t gaas In de Zaterdag gdvudcB veraenigde vergaderingvan het boogheannwdteiiq van V mA n benoemdtot ingenieur bg dat watênAap tfx dr E F vaa Ditaél iageniesr bg de staataapoorwegen te Botto am gehouden legde de generaal mnjoor QaiJtat i brandbare stof over die buitengewoon vSVookS verspreiden waarmede men zich voorstelde in logstyd de zeegaten door dikke rpokwolken aan s vii H oog te onttrtlken Het congres heeft n de eï temaiten voorgesteld om met deze kunstmatige wolkm ten behoeve van den luidbouw proeven te nemen eu het partemeat Amhem heeft zidi voorg omen aan die oitnoodfgiB gevrtg te geven Zondagavond ten 10 ure heeft ts Zwolle eene gasontdoffineiplfats gehad iten huize van den heer 8 in de A rsjp aat aldaar waardoor de beide gla ramen in de beneden voorkamer benevens een paar lichtramen op de overloop grfieel zijn verbrijzeld De heer x bekwam by die gelegenheid belangrijke brandwonden aan handen l aangezicht enjhal zoodat h bijna onkenbaar was De nrrond rechtbank te Amst rdani hteft eene vrouw die de politiedienaren bij het vangen van honden met scheldwoorden overladen had tot een bgete yan ƒ 12 of 3 dagen gevangenisstraf veioordeeld Men echryft aan de Leid 01 Er is veel ngen gevallen tengevolge waarvan al de poldermolens malen en het vee gaandeweg naar de stallen wordt gehaald De boezem die voor een maand l i Kijnl voet onder peil was daar de oostewind veel gelegenheid had gegeven om water naar zee te ontlasten heeft tlians het peil bereikt Het atprmweer en d dikwijls ver anderlijke wind die eindelyk het meest nit het noord westen kopit benemen by eene onstnimige zee de m geUikh id om te puiisn Diehteagevolge kan de boezem nog Ung hoog blyven Men leest in de Arnh O Benige jaren geleden werd de heer Busken Haet naar Indic gezonden om een reglement op de drukpers te maken In de zitting van Donderrl ig verklaarde de minister van Koloniën dat zulk een reglement niet noodig was dat die dagbladen geen tof tot klagen gaven behalve één blad waarvan het gaas naar Indic van den redakteur nog al besproken is Onder dit in troonredestijl aangedniHe bliul heeft men verraoedclyk te verstaan M Jlgtnaen DagUad ra Nedtrlaudtchlndit Wordt nu van den heer Hnet de nakoming van de hem opgedragen en vooruitbetaalde taidi gevorderd dan zal hy een reglement tot beteugeling vaa zijn eigen Mad moeten maken ir Ter voldoening aan het besluit der jongste algemeeno verga4 nog l eoft Wvt lM7uftllj w a U chappy tot Bevordering der Geneeskunst een adres gericht aan den mia van oorlog over de keuring van miliciens De maatachappy heeft reeds in 1873 hare bezwaren over neze zaak aan den min kenbaar gemaakt en is toen uitg euoodigd hare weBschen nader te fonnuleeren Dit geschiedt thans in haar adres waarin ten slotte wordt gevraagd l Aanstelling bij eiken militieraad van eene pUatselijke kenriagscoraraissift bestaande uit drie geneeskundigen waarvan minaten een officier van gezondheid terwijl een der ledea als ophthulmoloog zitting neemt 2 benoeming van eene of meer ceutfale commissiea uit een voldoend in elk geval oneven getal leden bestaande aan welke de herkearing Worde opgedragen 3 verbetering van de hulpmiddelen die bij de keuring ten dienste staan 4 hemening van het bestaande kenrinRS reglement Voor deze verbetering is wijziging der militieWet noodig maar daar herziening dezer wet than aan de orde komt adit het beatuur het tijdstip jni t geschikt tot het kenbaar maken van bovengenoóade vensehen Uit Vlissingea schrijft men aan t D Z ff De Mailboot stiul Middelburg die Vrydag ochtend van eemess hier moest aankomen heeft Engeland wdgens een gebrek aan de machine niet Irannea veriatea De tnmtadiappy Zeeland is tot hiertoe zeer ngelnkli immers de Stad Vliseiagen ondergaat in Engelandëlm reparatie die vele duizenden golden zal kostea en de Stad Middelbnrgzal nn wnanchiJDlijk in hetzelfde lot deelen terwijl er bijna geen paasagiefs worden vervoerd Donderdag kwam de Stad Bi da raat slecht drie passagiers aan Sedert eenigen tijd u reeds een veehouder uil Sluis begonnen om per mifilboot VlissingenSheer BCss lijn schapet nur ib Londenwhe markt te verzenden De patroon dersaheepstimmerlledeDte Amsterdam hebben het verzoek hunner gezellen om des wintci e het middniaos te nmgea Mioaden toegaataaa De jnatïtie te Zvtfen waarschuwt tegen de pn t ikBa van e n pnrsoon oud 6 jann zich noemaoM koopman verblyf houdende in de omstreken vaa Z tm üe r z wierit van maakt om bestelltngei tan veixèiUeade goadeimi bij koo dieden te iotn de 1 t itak zovl £ 00 siiel gAn cljftia itm Lda tijd tienmaal meer verrictt kan worden dan waartoe anders een mensch in staat is aiJlvkiiesli goederen ten eigen bate te verkoop doch de betaling steeds schuldig blijft terwijl er niets ophem te verlplen is Onlangs had te Zaalsville Staat Ohio in Amerika een zonderling duel plaats Twee artisten van een Italiaansche op ratroqj de bas Giulw en de barytgn Pacassie waren beide smoorlijk verliefd op de prima donna van t gezelschap signora Arabella Ze besloten tot een duel De ontmoetiag had pU ts op het tooneel voor het publiek ia het 6de tableau van den ïfiuut op het oogenblik dat het duel voorvalt tnsschen Mephisto Glulio en Valentin Pacassi Maar ditmaal wa teen strijd in allen ernst en Valentin doorstak de borst van Mophisto die den laatsten adem uitblies in de armen van Marguerite Arabella die buiten zich zelve wa van smart De sensatie onder t publiek was verschrikkelijk de policemen wierpen zich op t tooneel om zich van Valenti Pacassi meester te maken die aanstonds naar de gevangenis werd vervoerd Te Wartel bestaat edert eenigen lijd een verschil tOMchen kerkvoogden der herv gemeente en het gemeenteb ataur oyer het onderhoud van den toren staande op de k rk der hervormden De burgerlijke gemeente i weigerachtig ia dat OndérhOnd te voorzien en vermits de toren noodzakelqk hentel behoeft heblxiB kerkvoogden de burgerlijke gemeente bq exploit loten sommeren om onverwyld de vejeischte reparatie te doen verrichten daar anders gevaar bestaat dat de toren lal instorten waardoor groote schade aan de kerkten belendende gebouwen zoude worden verooixalkt Men schrijft uit Twente INGEZONDEN Feitelijk heerscht in Twente onder den boerenstand nog het eerstgeboorterecht zoodat na overlijden der onders de oudste zoon op de hofstede biyft wonen ca de daarbij behoorende landerijen aan zich behoudt terwijl den anderen broers en zusters het hun toekomende door hun oudsten broeder in geld wordt uitbetaald zoodra zij gaan trouwen Tot zoolang blyven in den regel allen eendraehtel k te samen wonen Om nu de betaling der verschuldigde rechten van overgang te ontduiken hebben de overigens nogal primitieve Twentenaren een niet onaardig kunstje uitgevonden namelyk de broers en zusters trekken gezamenlijk naar de griffie van de arrondissementarechtbank en Uten daar opmaken een acte van verwerping der nalatenachap en aanvaarding door den oudste der broeders Vervolgens wordt op het kleinate zegeltje een verklaring van eigendom opgemaakt en daarin vau die verwerping en aanvaarding melding gemaakt Deze wordt geregistreerd en in de qienbare registert overgeschreven en daarmede heeft de nieuwe eigenaar voor ongeveer drie gulden rechten de geheele boerdery op zyn naam Saiicta simplicitasi Bij den uitgever H L Spiita te s G venhage is het eerste nommer verschen van De NedtrUndêcke MaU wekelyksche courant voor Oost en West Indie onder hoofdredactie van mr C C K D Bngclbronner g aan drfngende verbeteringen al b v waterleiding afvoer van ftecalien enz ia ieder geval uw verzoek vooralsnog niet voor inwilliging vatbaar is In dat geval wordt het al dan niet bestaan van behoefte aan vermeerdering van toezicht op de zwemschool niet uitgemaakt doch voor zulk eene exceptieve afwijzing behoeft roea by uw verzoek om meer De vrijheer von Berg levert in de Globus eeaige leer belangrijke reissehetsen uit het Bhodephe gebergte in Ëuropeesch Turkye gelegen Over het maken van de beroemde rozenolie zegt hy o a het volgende Bij het einde van onze excursie maakten wy nog een uitstapje naar Btasaikova om de beroemde rozentuinen te zien De geheele weg derwaarts was aan beide zyden met die welriekende bloemen bezet Ër worden drie soorten gekweekt ro adama um Jcmperm u io eiïcht op de zwemschool Liet bevreesd te zyn daartoe bestaat geenerlei grond Het is daarom an gewichtig belang dat worde behandeld de zaak au fond en uitgemaakt de vraag of Inderdaad behoefte bestaat aan meer toezicht op de Kwemsohool Zij die overtuigd zijn dat die vraag in bevestigenden zin behoort teworden opgelost zullen t l e8t en t verstondlgiit handelen door zich met een breed gemotiveerd request tot den Gemeenteraad te wenden en by dat collegie hunne grieven bekend te maken Dan kan men althans zeker zijn dat het iér en qff met ernst en grond wordt onderzocht en men den éënigen Weg heeft ingeslagen die zeker en spoedig tot het beoogde doel zal kunnen leiden GotJDA 15 Nov 7S A POSTERIJEN Staat van bneven geadresseerd aan onbekenden venondeu uit Gouda tweede helft der maand Octo ber 1876 die op schriftelijke aanvrage aan het postkantoor Gouda kunnen worden gereclameerd Mej Spaorgare te Amsterdam J de Vries te Amsterdam A van Biensbergen te Del Mej Putten te Empel F Valk te Leiden Scheer te Nieuwebrug C van Dyk te Rotterdam Van de Hulpkantoren Moordreijit J de Jong te Sooonhoven Waddinxveen J Brink te Amsterd Gouda Nov De Directeur van het Postkantoor 5 ViiN KRUWNj in moKiMta Zij staan in heiningen die 2 meter van elkander zyn geplaatst daar tussohen zijn dikwerf wynstokken geplant De heiningen worden 4 maal s jaars gesnoeid en in den winter met aarde bedekt opdat zij voor vor t bewaard worden Den lOden Mei begint de oogst der nog niet geheel geopende 1 knoppen die met de groene kelk voor zonaopgang worden gepinkt Naarmate zy meer aan de zon lyn bWotgesteld geweest leveren zij betere Olie De olie wordt op zeer eenvoudige w jze gewonnen Iedere boer heeft een distillatie toestel Het bestaat nit ifsa vuurhaard den schoorsteen den diatilUtieketel van vertind koper den helm met de distillatiepyp het koelvat met water en de fleaoh waarin het distillatieproduct verzameld wordt De ketel wordt met 10 oka rozenknoppen en SO oka water gevuld Na een uur koken heeft men twee liter overhaalsel Nadat dit product nogmaals i gedi tilleerd wordt 1 draohm 812 drachmen zlJn gelijk aan 1 Ned pond rozenolie in den hol van de flesch afgezet deze wordt daaruit met een tRcbtervonm en lepel verzameld en in kleine flesclycs geborgen Het resultaat is dat men percent tM uit de versche knoppen wint Ben kilogram olje wordt op de plaats zelve naar quoliteit betaald raat 250 il 300 De oUe Is kleuriooï of geeUchtig en heeft een toer 8tei ke lucht die alleen goé verdund welriekend wordt Toen wij Brassikova verlieten hadden wij allen een sterke rozenlucht bij on en dit duurde ondersdieidene dagen zelfs het eten smoakte on naar rozenolie Burgerlijke Stand GosotiKi 12 Nor Elmbelli ooder O BtceUud en D ti Murflo FraDciKQS oujera C tD der Wolf ea O DgofelnMM 18 Jobniii MirU ouden M BiSiieiidqk en M J Rietxid 14 Toontje ouden W den Hutgg OD A in Soett 16 Una ouden A M et ea S Laurier Nicoliaa ouden W B ere en M KootJQiap Ovianiitii II tif Hodimeuer 8 j 10 m IS M an Werkhoofen Mm U W atl Meura we J van EijadtD 78 j 15 W tan Zee Eialto 4 m El Belmit en 80 j p O L I T I E Aon het Bureau van Politie is als gevonden gpdeponeerd een PORTBMONNAIB met eenig GELD In de llbelkunde bcstïot eene nieuwe methode om g wellen ete weg te nemen Men wint om het TOorwerp dat verwyderd moet worden een dunnen Ulttinadraad die tuMchen de polen van een krachtige Iftlvanische ketón geplaatat en daardoor gloeiend gea kt Vfordt Dit du zeu door een Amerilaüi Ê orge i binaon ook toegepast ayn om boomen te T en ti tn zoodanig gloeienfl gemaakte platinydlBad ia eep heen en weergaande beweging womt jAracht drinji t hy met evenveel gemak door het Bdste hout al een jj n draad door een stuk boter Iftn kan er pbntken mee ugm zoo don als mqi verkiest By de Werking gfuit geen hout verloren alleen de oppervlakte ondergaat eene geringe verko AëVË MBsIf Voorspoedig bevallen van een Zoon A C BIEZEN AARGouda i Nevember 1875 yan Gatz Heden overleed zacht en kalm in den oaderdom van 75 jaar en 8 maanden onze geKefele Tante Mejtalrouw ADRIANA OSKAM Ouderkerk a d JJstel 10 Nov 1875 Uit naam der faqiilie G VONK Jz Heden overleed tot diepe diraefteid van ons en hare verdere betrekkingen zacht en kalm na eene langdurige ziekte onze innig geliefde tweede Doêhter EÈIZABETH in den ouderdom Tan raim Twintig Jaren J SCHOUTEN A SCBODTENGotda 15 Not 1875 t Kerkwih Voor de tatr ke bewezen van belangstelliiag in onzen gedenkwaardigen feestdag van 7 Nov betojgen wg onzen oprecbtea dank Mr J G VAS RAVE3TEIJN C J TAK LIDTH M JBÜDfi Gouda 16 November 1875 INWONING Er bestaat gelegenheid op een der beste standen van Gouda tegen 1 roar o £ Ifitpr bij fatsoenl ke lieden van de P 6 tot Inwoning op een of twee boven yoorkamers met alkore stookplaate en kast Desverkiezende met kost en hniselgk verkeer tegen matige vergoeding Refiecteerenden aaresseere zich met francobrieren onder letters V M aan den Boekbandelaar A BRINKMAN te Gouda Elixer d Anvers DEVENTER ROEIL Voorhanden bnW BAAIJMAAKSRS Oogthaven B 17 LIESBREUX en andere breoken beele ik zeker en grono Prgs 15 Gulden f GRONÉ te AJicmt 1 j Wutphalm 289 Staatg tót Bir j j3 Klasse Bq den oqdeigeteakeDde ia wedarom gevallen de kapitale Prijs van 25 000 op N 16356 en beveelt zich b § zijn beganstigers m Jtza m aan tot het leveren Tan HEELE HALVE èa GEDEELTEN aa LOXJËN F KOD WEN BERG Bleekersfjngel UOUTVEILIKG te Rotterdam On WOENSDAG 17 NOVEMBER 1 75 des middags ten 12 ure in een der lokalen van het Algemeen Verkooplokaal an den Oost Singel te Rotterdam ten oyerst an tmi den Deurwaarder JOHAN COENRAAD LACH van Circa 100 000 stuks 1 soort VnrenenGTeenen PÉTERSBURGER KROON STADTSCHB KONINGSBERÖER MEMEL SeHE en 68R6A DELEK én PLATEIX van versdiillende aünetiow en van eene lading nieuwe ilA BootsnutötciH S acrën AKolders NERVA SPARREN aks aBas raiach oitSfe aADgebracht en biee er omchre en i notij iïn ke ten fa tore Ta l♦ orift OteidanDeur aA ♦ der te verkregen z n