Goudsche Courant, woensdag 17 november 1875

VerkoopIokaalTur arktH 92 Gouda muimumummum M ssooTE mi m mm is sbmteeec 1876 Vrqdag 19 November ig o GOUDSCHB COURMT Nieuws en Adverlenliebiad voor Gouda en Omstreken en zal in bet borengenopmd lokaal alle ABTIEBLEN rerkoopen die opgang en sensatie gemaakt hebben in de roomasmste steden ran Nederland als PAKIJSCHE ARTIKELEIV fiijouteriën Hautes Nouveautés Fortemonnaies Beis Artikelen en Dames Tasschen o a Tassohen van Bussisch loeder h f 325 j soogenaamde Portemonnaies Offloiers geheel Leder en uit één stuk vervaardigd k 95 Cents Groote keuze van ARTIKELEN voor HJI BOOKERS Rijl gekleede POPPEN en DAMES ANOOT in alle Prijzen in verschillende Soorten van 20 Centa en hooger De DIRECTEUR bericht het publiek dat hjj volgens eene overeenkomst aangegaan met den heer Alexandre van Parijs van den dag zelven der opening af ten verkoop zal kun oen stellen het algemeen bekende metaal dat het grootste succes heeft behaald in alle steden van HOLLAND en het Buitenland De inzending van advertentiëa kan geschieden tof één unr des namiddags ran den dag der nitgaro en verkoopt ter bovengenoemde plaats die het grootste opzien in geheel Europa en op onderscheidene Wereldtentoonstellingen hebben gebaard zoo rgk aan uitviadiugen en ontdekkingen op het gebied der Industrie kan tot dusver no g op geene wijzen die zulke kolossale gevolgen gehad heeft als deze uitvinding eene Compositie van verscheidene fijne Metalen hoofdzakelijk gebruikt tot het vervaardigen van HORLOGEKETTINGEN die door hare onverslgtbaarheid en smaakvolle bewerking met de schoonste Oouden wedjjveren 1 DEZEHORIOGERETTI G met fijnen Sleutel en Karebgn bekroond met den Prijs op de Weenef Wereldtentoonstelling die in elke Bijouterie Wiukel niet onder de 5 Gulden kan verkocht orden wordt door mjj iot den fabelachtig lagen prjjs van slechts 75 Cents verkocht daarenboven ontvangt ieder Kooper dezer Kettingen GRATIS een elegant Sieraadkistje bevattende de volgende artikelen uit hetzeltde Metaal vervaardigd I paar Mancbetknoopen 1 Naaldenkoker chin geëmailleerd 1 paar Oorringen 1 Prachtige Doekspeld met steent jour 1 Ring met Steen 1 Halsketting met springslot en kruis 1 Oeciseleerden Trouwring versierd met 18 fijne steeoen I Verailverden Vingerhoed 1 Bemontoir Horloge en dit alles te zamen voor den ongelooflijk lagen prijs van slechts 7 Cents Magazijn rue St Martin 140 Verkoop 4n détail rue St Antoine 135 Paris Te Brussel bij MARIETTE Marche aux Poulets 50 Dépót voor Noord Duitschland bjj WEBTHEIMER Co Kaizergallerie Berljjn en hier voor slechts eenige dagen ïegen toezending van een Postwissel groot 5 aan den heer MARIETTE in het verkooplokaal ontvangt men franco 6 stuks van bovengenoemde artikelen Het meest geschikste artikel om dit jaar aan ROOKERS als GESCHENK aan te bieden bjj gelegenheid van het St NI OLAASPEEST is ontegenzeggelijk de NIEUWE SIGARENKOKER Soepuise van Marokjjn Leer Terwjjl deze op buitengewone soliditeit aanspraak mag maken is hij zoowel voordeelig als aardig daar men niettegenstaande hjj met sigaren GEVULD is op hetaelfde oogenblik kan bewijzen dat er GEEN ENKELE in is In het kovt in t bezit van dezen Sigarenkoker behoeft gg alleen aan die personen een sigaar aan te bieden wien t u behaagt zonder nochthans de gevoeligheid van anderen te kwetsen Dit artikel mocht zoowel in Frankrflk en Engeland als Duitschland een zeer groot succes bebdlen en is te koop voor den Ongeloofelgk lagen Prijs van 1 NB Tevens is eene PRACHTIGE VERZAMELING van TOONEBL VERRE en MARINE KIJKERS voorhanden van eerste qnaliteit Het Verkoophuis Is gevestigd op de TURFMARKT II 92 Brieven en geldtoezendingen worden alleen tot DONDERDAG 25 NOVEMBER aangenomen te Gouda Ter benoeming van TWEE LEDEN dier Kamer waarvoor de STEMMING xal plaats hebben op VRIJDAG den 19 NOVEMBER aanstaande tnsschen des voormiddagi 11 en des namiddags 1 ure op het Bsodhnis te Gouda worden aanbevolen da Heeren J P VAN CAT2 Kleingarenfabrikant en K JONKER Fabrikant van Aardewerk en Koopman EENIGE KIEZERS CHlttCBGHN DaimSTK Dubbele Buurt GOUDA verwittigt dat hö een NIEUWE VINDING heeft om in de meeste gevallen de hevigste Kiespijn te verwyderen zonder de Tand of Kies te trekken Verder gaat hjj voort met het INZETTEN van KDIISTTMD£N EN eSBIHEN volgens de laatste Methodes op Goud Zilver Caoutchouc en ZÜIGTANDEN zonder haken of veeren welke op het zieklykste Tandvleeseh geplaatst worden zonder het nitnemen der oude wortels is onnoodig daar hjj vereerd wordt met bet al gemeen vertrouwen der Geneesheeren alhier ea elders UIGTANDEN PINKHOF Chr ücntjstes saBAVENHAGS 6 Alezanderstraat ABNHB I Bakkerstraat Zgn dageiyksch aan bovengenoemde etablissementen te conaulteeren omtrent alle TAJXDHEELKUNUIGE OPEUATIËN pijnloos alsmede het plaatsen dezer reeds zoo gunstigbekende Zuigtanden welke door aanzuiging zonder goude i haken of VEEHEN zich aanhet gevoeligste tandvleeseh bevestigen en zoowelin kleur als in gemakkelijk ieid de natunriflke geljjk zyn Auxilium oricntis praparirt aus noch nicht bekannten Vegetabiliën des Oriente von ausserordenticber Heilkraft geprüft von den erstenAutoritaten der Chemie und Medicin beseitigt die bis ins höchste Stadiumder Unheilbarkeit getretene I Epilepsie Fallsuobt JJ Tobsuoht IB Brast Magenkruftmptie i VorGebrauch meines Praparates hitte ich nm speciellen Krankheitsbericht darauf schickedas ich Praparatnebst genaner Gebrauchsanweisung und Kurverhaltungsregeln unter Nachnahme sofort Ich warne ausdrflcklich vor jenen Leuten welche lediglich aaf den Geldbeutei der armen Patiënten speculiren indem sie als Specificum gegen obige Leiden nichte als eine L3snng von Bromkalium geben NB ünbemittelte Kranke werden berücksichtigt Silvius £ k as Ërfinder des Anxiliam orientis Specialist für Nerven und Krampfleiden Spreehstnnde 8 10 Vrm 2 4 N BerUn SW Friedric u$tr 22 Etage G ul Drak m A tiaxtmn De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 inuico per post 2 B UITENLAND Biiitenlandsch Overzicht Muiiiicl ii is door de Franflche Nationale Vergadering bealoteu de wet op de inaires liiet iü beliaadfling te nemen De iheerderhcid wa dezelfde aU die voor de arroudiMemeuUverkicziug stemde Het doel achijnt te zijn elke lastige discuMie voortaan te verngden Morgen is de 3e leziug dCr kieswet aan de orrle Ue CotutUiitumnet bericht dat de regeering zal voorst lieu aan de Natiouule om na de beuoemiiig der senatoren met 15 December uiteen te giutn de verkieziugen zouden worden bepaald op 8 Februari Men spreekt van onderhaudeliiigeu tasschen de linkerzijde en de uiterste rechterzijde over de benoeming van de semitoren de linkerzijde zou 25 legitimisten nil iues Mmm mmg i Orl Hii tni tm 9uliniar tisteu uit te luiten Wellicht hebben wy Uier te doen met een gerucht waarin zich de gezindheid van de linkeraijde weerspiegelt Men is niet uitgepraat over Dufuure s drukpers wet Inderdaad schijnt deze zeer hard t zyn Althans de Purijsche correspondent van de Time die zich stellig niet aan overdrijving schuldig maakt zegt voortjau kan er geen enkel nummer van een Fransch dagblad verschijnen of bet zondigt in een of ander opzicht tegen de wet en als een oppositicblad niet vervolgd wordl is dit niet omdat het zich aan geen overtredingen heeft schuldig gemaakt maar omdat de regeering door hilar ambtenaren slecht wordt bediend Wie in Fransche bladen schrijft kan zich voortaan beschouwen als een wild beest dat aan niet heeft te denken dan hoe het de duizend en een valstrikken zal ontkomen hem door de nieuwe wet gelegd Jules Himon heeft Zondag in een vergadering der republikeiiische linkerzijde een redevoering gehouden wa iriii hy tcgin ongeduld waarschuwde en op aanhoudende krachtsinspanning aandrong De linkerzijde bad nooit gewanhoopt en moet ook niet wanhopen ten sp t van het scrutin d arrondissement de benoeming van maires door het gouvernement de Bonaparlistische prefecten en een reaotionair ministerie Het land zucht zoozeer naar vrijheid haakt er zoo sterk naar om van partyslirijd verlost te raken dat wordt eenmaal de stembus geopend het Frankrijk van 1789 1830 en 1848 weer te voorschijn treden zal Van jiuir tot jaar wa de republikeiiische partij in kracht vooruitgegaan Jules Simon betuigde namens de vergadering sympathie voor de aanwezige koloniale afgevaardigden en hoopte dat zij al was het dan niet voor de koloniën toch in de toekomstige Nationale Vergadering zitting nemen zouden De Duitsche Riksdag is thans in het bezit van al de begrootingsstukken en de nieuwe belastingontwerpen men gelooft dat de eerste lezing van deze laatste tegelijk met die van de begrooting zal plaats hebben De komst van Bismarck te Berlijn ia nog niet Vastgesteld men hoopt evenwel op den 20 dezer De Engelschen maken zich thans minder ongerust over het oproer te Perak dan in den beginne t Blijkt dat vele hoofflen en stammen die men ala vijandig beschouwde vriendschappelijk gezind zyn Uit Spanje blijven de berichten over den achteruitgang van Don Carlos zaken voortduren I ENOHLANO Bij eene prijsuitdeeliag op eene ambachtvschool heeft de heer Ohidttone eeft belangrijke rede gehouden De heer Gladstone h oogde in de eerste plaats de wenschebjkheid der n ft algemeene ontwikkeling van schoonheidszin op ia jutrieel gebied Nuttigheid zoo toonde hij aan n met schoonheid gepaardgaan Dit bewezen de i ide Grieken wier eenvoudigste gereedschappen e4 liefde verrieden voor sierlijkheid van vorm Dit lewezen later de Italianen van de middeleeuwen D bewijzen nog heden tot op zekere hoogte de Fran ea wier commercieele welvaart grootendeels beru op de sierlijkheid van hetgeen zij voortbrenge Aon deze rassen mocht t Britsche ras een vool Bdd nemen want zoowel in Engeland als in d Vereenigde Staten wordt schoonheid te weinig g dd nuttigheid op zichzelf te uitsluitend voldoende jfltoht Ja in die landen is t maar al te algema u dat de werkman bg een levendig besef van he tien praetiach nuttig is t vermoi ea miat om t gevoelen wat schoon is te onderscheiden tusschen wat schoon en wat leelijk is Dit is te betreuren En dit behoefde zoo niet te wezen Want een dwaling is t te meenen dat schoonheidszin slechts aan enkelen kan toegedacht zijn Neen schoonheidszin moet en kan t erfdeel wezen van geheel t beschaafde menschdom Maar deze zin moet aangekweekt worden wordt hg dit niet dan sterft hij in den mensch Jïen voorbeeld zien we op muzikaal gebied Vijftig jaren geleden zeide de heer Gladstone werd in Engeland iemand uitgelachen die toonde zin en gehoor voor muziek te hebben terwijl tegenwoonlig ook in Engeland de massa zich meer en meer op t maken van muziek en op t vermogen tot t genieten van muziek begint toe leggen Desgelijks kan ook op industrieel gebied schoonheidsziu algemeen worden aangemoedigd aangekweekt en ontwikkelde Het is waar schoonheidszin in hooge mate is slechts enkelen aangeboren dezen worden onder gunstige omstandigheden kunstenaars van naam Schoonheidszin is ook in zekere mute erfeljjk van daar dat de hoogere klasse der maatschappij hem meer als eiiieen en als bjj ingeving bezitten Doch geen twijfel of in de massa van t volk heeft t vermogen om schoonheid te beseffen en in vorm te brengen zijn eigenlijken zetel Bij de hoogere klasse moge men meer aanleg tot t waardeeren van kunst vinden niet uit de hoogere klasse werden de groote kunstenaars der wereld geboren In t leven des volks sluimert de kiem van t leven der kunst AU tweede punt behandelde de heer Gladstone de waarde van den arbeid des handwerksmans in den tegeuwoordigen tgd Er bestaat zeide hjj onder den haiidwerksstand thans een neiging om handwerk voor hoofdwerk te verwisselen De ambachtsman wil zoo niet zichzelf dan zijn kinderen tot hoogeren stand verheffen Daaraan doet hij verkeerd Vooreerst uit een maatschappelijk oogpunt want veel beter zou hij doen indien hg wel verre van zich zijn stand te schamen al zijne krachten inspande om dien stand voor zichzelf en zijn kinderen die er hem in opvolgen kunnen tot een hooger peil van welvaart en beschaving te helpen opheffen Wie zijn fortuin in den handel gemaakt heeft die doet niet wel met den handel voor zijn kinderen niet goed genoeg te achten Evenzoo met wie als timmerman of smid zijn brood verdiende Veel liever gepoogd t vak te veredelen en gezien nX voor betere din ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plantsmimte Afeonderlgke Nommera VUF CENTEN ö gen er nog uH te halen zjjn t Gebied van elk vak is onb rkt wanneer men er maar schoonheidszin bij te pa brengt Ten tweede begaat uit een commercieel oogpunt de ambachtsman die vao zijn zoon een klerk maken wil een miislag De waarde van handenarbeid is steeds stijgende die vao zoogenaamd hoofdwerk bijna algemeen dalende Vraag den armen schrijver hoe hij tegenwoordig rondkomt en gy zult ontdekken dat de smid er naar verhouding veel beter aan toe is dan hij ja dat des schrijven omstandigheden in deze dagen benarder zijn dan ooit te voren Onderzoek eens hoeved klerken er te Londen werk zoeken en boeveel timmeriui Gij zult dan gewaar worden hoezeer de markt van zoogenaamd hoofdwerk overvoerd is en hoe zij naar goeden handenarbeid gretig vraagt De rede vondden bijval dien zij verdiende Inderdaad opmerkingen van den heer Gladstone mochten by millioeneu gedrukt en onder de ooge gebraciit worden van de werklieden vut alk landen Ook in NederUnd ligt de schoonhadssin van t vidk eenmaal zoo levendig en vniohtbaar ia een diepen winterslaap verzonken Ook in Nederland maakt de jammerlgke zucht van menig vader in den burgerstand om zgn zoon liever tot een mialokt armdgk heertje dan tot een flink werkman te zien opgroeien die overal zgn brood en nog iets méér waard is heelwat slachtoffers BINNENLAND GOUD V 18 November 1875 Wg brengen in herinnering dat morgen Vrgdag tusschen elf en etn ure de verkiering plaats heeft voor twee leden van de kamer van kooptiandel en fabrieken alhier VERGADERING van dkn GEMEENTEKAAD Vrgdag den 19 November 1876 des namiddags ten 2 ure Waarin zal worden behandeld Een voorstel tqt wijziging van de tarieven der scheepvaartregten De instructie van den Kapelmeester bij de schutterij Het adres van J Verdries om verienging der huur van de kelder onder het Raadhuis Het adre van C Furrer om verienging van het contract der aanbesteding van diepwerken te besluiten Op het door een der leden gedaan voorstel betrekkelgk het door heeren Librymeesteren te voeren geldelijk beheer waarover de stemmen hebben gestaakt Men schrijft ons uitdenAlblosserwaard datolB Nov Het onstnimige weer van de laatste dagen heeft verscheiden veehouders genoodzaakt eenig vee op te stallen ofschoon er nog oven loedig gra in de weilanden voorhanden is Inzonderheid i het goed vette vee van de hand gezet aangezien het in het veld door regen en wind begon te lijden De waterstand op de rivieren i hoog en daardoor ook het polderwater wa eDde polder die zonder atoorabemaling zgn hebben zdfs betrekkelijk veel water boven het zomerpeil De aardappelen waarvan de goede soorten weinig voorhanden schg nen te zgn gelden gemiddeld 3 de hectoliter