Goudsche Courant, vrijdag 19 november 1875

Nederlana u eene el j er waari pfcMs naastItaUe 1 deelachtig gewotafli Bij den storm van Donderdag werd aan het obaervaton in van Eijnland te Ourié Wstering S murgeiis 11 56 uur een winddruk waargeuumeu v ia 9 i kilogram per vierkanten meter terwijl in h week I n roT veelheid r ea is gcval len van 69 mdhmeter insgelflk per vierKnien meter is veroordeeld wegens hetgeen genoêltld bKd hééft medegedeeld over den oploop bij Ma bakker De Laat Het O M concludeerde tot bekrachtiging van het vonnis de verdediger tgijj vrijspraak Het Hof zil aanstaanden Dinsdag tiitiprlak doen Men nielt uit Moerdijk van 16 dener Gisteren namidthig oirea 3 ure werd hfor hulp ingeroepen S N or en op het HollMiflsch Diep fli zinkenden staat verkeerenden vischschokker toebehoorende aan den heer Ch Verheijen en bevaren door Pieter De Bie en Jacob G luk Onmiddellijk begaven zich H De Hoog Aart Vaj Bavel Adriaan Van Bavel Isendoor Verheije Jan Collier fen D Dubb lman in teiie boot derwaarts doch voordat zij den schokker bereikt hadden was deze reeds omgeslagen Pieter De Bie vond onmiddellijk zijnen dood in de golven Jac9b Gelpk echter wist zigh aan de mast die nu eens onder dan boven water slingerde vast te houden dqcU door den zwtaien vIo d en sterken gblfislag mislukte het aaa genoemde personen den man te redden Eene tweede pogilig door P Van Dam leenflert Van liouyeu J Braiid en D Sillvvis beproefd bleef t enzo zóil h r gt olg föindelijk werd nog een derde poging a isiwend door Jacob Van Drongelen Goraelis Uit meester Janus Boelhouwers en Matheus J irsmid en aan deze mocht het gelukktn iU n schipbrtiukelmg behouden aan wid te brengen De eerste groep onzer landgenootea die zich teugevcjge van het bezoek van deu heer Burgers in deïiïnsvaalsehe republiek zullen vestigen is naar Londen vsrtrokken oiif zich in te schepen Onder devertrekkenden bevinden zich de heeren van Cjorkoiu benoemd superintendant van het onderwijs en drJorissen beiioeiud hoogleeraar De president der republiek is naar iJngeland vertrokken om van daareen bezoek te brengen aan het Purtagesche hof i eheer Burgers zal waarschijulgk later nog ons land bezoeken N v d D Uit Botterdam wordt aan de il Vrf Ct ons geschreven Men weet dan uu wat de minister vjt i bmnenlandsdie zaken bedoelde toen hij geheel onverwachts eene onteigeuingswet aankondigde voor emit virbmding van het centraal station alhier inet di it Rijnspoorweg Met betrekking tot de dJUsluitiBgsjiuesiie laat de minister het niet aan verrassingen oiiibri keu Eerst was de liju LeiJen Woerden het equivalent ïQor de Ipsgelateu attiisluitiug te Rotterdam en nn ontvangt men een nieuw equivalent in het lintje Centraalstation Capelle Bij de ovareenkomst met de Rijnspoorwegmaatschappij heeft deze zich tot 1882 het recht voorbehouden om de verbindingslijn tusschen de twee tationa te maken en thans wof lt aan eene andere lUaatsoliappij vergund eene verbindingslijn aan te leggen wel niet naar het Kijnspoorwegstation aan de Al i is maar negen minuten sporens hoogerop bij Capelle De genoemde reserve m het contract was dus blijkbaar niet welgemeend maar men mag vragen kan zonder nadere overeenkomst op dit door de Rijnspoorwegmaatschappij zich gereserveerde recht inbreuk worden gemaakt Men is hier niet vreemd aan het denkbeeld dat de voorgespiegelde spoorweg Rotterdam Munster niet verder zal gaan dan tot Öapelle De onteigeningswet omvat dan ook niet dien geheelen spoorweg maar slechts de eerste sectie tot Houten Om eenig figuur aan de zaak te geven kon men die eerste sectie niet korter nemen Eene lijn kortaf van het centraal station naar Oa Ue zou In de staten ganeraal geen goedkeuring vinden omdat dan natuurlijk de verbinding door Rotterdam WdarVÜór eenmaal de onteigening was vastgesteld ven èW de voorkeur zou hebben Thans heeft het den schijn dat men een nieuwen weg naar Duitschland gaat maken in concurrentie met de Bijnspoorwegmaatschappij maar als de weg niet verder komt dan tot Capelle dan zullen de statengeneraal of eene opvolgende regeering geen concessionarissen kunnen dwingen verder te bouwen en de Rijnspoor feginaat8chappij zal aan het gevaar ontsnapt zijn dat te eeniger tijd de staat de verbinding aaidegt waarvan zij zich bij de beruchte ovepeenkomst heeft afgemaakt Aan haar Maasstation te Rotterdam zal zy de handen vrij hebben Eu zelfs wanneer de nu ingediende onteigeningswet geheel wordt uitgevoerd en werkelijk een weg wordt gebouwd lot Houten dan kan door aan de Rijnspoorwegmaatschappij de exploitatie op te dragen haar belang uitmuntend worden bevorderd Immers de gevaarlijke concurrentie is dan gewapend Deze poorwegintrigue is misschien veel fijner gesponnen dan men vermoeden zou en deu knoop zal men misschien eerst veel later vinden Aan het serieus bestaan eener Rotterdam Munstersche spoorwegmaatschappij is nooit geloofd Wie zijn de concessionarissen Otlet en Wilmart en van waar komt het kapitaal om hun gfoot plan uit te voeren Vroeger heette het dat de heer Philippart te Brussel de man was die het geld zou verschalFen doch het is van publieke bekendheid dat de heer Philippart niet meer op financieel gebied de man is waarvoor hij vroeger gold Zal bij de behandeling der onteigeningswet de regeering eenige zekerheid kunnen geven dat men te doen heeft met eene soliede maatschappij Bij de beraadslaging over de spoorwegwet in de tweede kamer is gebleken dat de minister geen onderzoek schroomt naar het gehalte der buitenlandsche firma s die in spoorwegondernemingen hier te lande betrokken zijn Men mag dus onderstellen dat hij ook goed op de hoogte zal zijn van de financieele omstandigheden der maatschappij op wier naam thans de onteigening wordt gevraagd niet voor eene compleete lijn maar slechts voor een brokje lijn welks voltooiing op zich zelf voor eene afzonderlijke maatschappij weinig belang kan hebbeil Voor het Hof in Utredht is eergisteren in hooger beroep behandeld de bekende vervolging tegen den hoofdredacteur van het Vtr Sapilad dr Bosch die onlangs door de rechtbank t Utrecht tot geldboete Ten g volgQ van het verdrinken van de vrouw van H N onder de gemeente Jjonaeker zijn zwara vermoedens ontstaan tegen bedorhkn H N zoodat hij Zondagavond voorloopig is gearresteerd niea Brengt t verdrinken der Wouw in verband initda aangegane verzekeringen og haar leven bij vijf verschilleude Maat happijen tot een gezameiilijk bedrag van 1350 Uit Amsterdam meldt het HandeliUad Maandag avond omstreeks 7 uur belde de heet Tangen gepensioneerd Oostiadisch ambtenaar aan een huis op het s iraveuhekje Waarin mevr Tangi n woont van wie hij geseheiden leeft De heer Tangen had het vooraeaicti üai zooals hij deu volgenden oehtfad den cjmmissaris van Politie verklaarde zga vrjuw en zich zelven dood te schieten Nauwelijks was de deur door eene dienstbode geopend of de hi er T loste dadelijk een schol gelnkkig zonder de ineid te raken die terwijl de dader het huis inliep op de stoep e op straat om hulp schreeuwde De heer T doorzocht daardp het huis maar vond zijne vrouw uiet die afweeig was Hij verborg eiob oudar n ledikant en werd daar door de inmiddels aangerukte Politie gearresteerd Men vond bij hem een revolver met nog twee schoten geluden beneven honderd patronen Uit s Hertogeubosch meldt men van Zondag dat het water op schrikbarende wijze aan het stijgen is van de eene zijde der stad is het land reeds in eene zee veranderd waar golven bij een hevigen wind bruisohend worden voortgezweept AK het nog een etmaal zoo voottduurt zal de andere zijde ook overstroomd zijn en ligt de stad op een eiland Ook uit Nijmegen meldt men dat de Waal in delaatste dagen zoo sterk is gewassen dat de lagergelegen gedeelten der rivierkade geheel onder waterstaan Dientengevolge zijn dan ook de werkzaamheden aan de pijlers voor de spoorwegbrug beueden en die aan de kribbi n tot normali eeriag der rivierboven de stiul gestaakt en zijn per stoomboot ongeveer 200 poldergasten naar elders vertrokken Zoodra eenlagere waterstand het toelaat zullen ter beschermingder brugwerken de ijsbrekers geplaatst worden I II I II I I N G EZ O N D E N Gouda 16 Nov 1875 y M de BedacUurl Mocht U voor t onderstaande een plaatsje beschikbsir willen stellen in uw geacht blad dan bied ik U daarvoor reeds bij voorbaat mijn dank aan OVER DE STEDELIJKE MUZIEKSCHOOL Uit het barre noorden is gisteren de nieuw benoemde tadsmuziekonderwijzer aangekomen om weder gloed en leven over de stads muziekschool te brengen Voorzeker staat dien Hecr eeii althans in dén beginne Winder aiiigeitóme Werkkring te wachten hij vindt hier een school die waiAelde op haar fondamenten door verschil van m éuing tusschen den E A GemCenteraid benevens HH Commissarissen van bovenvermelde inritshting ter eenre en een belangrijk deel der burgerij ter andere zyde Het is mijn doel om met een enkel woord tsr ernstig op te wijzen dat het ten opzichte der m izikale opleiding van de jeugdige Gouwenaars luet in hun belang zoude wezen indien genoemde school door gebrek aan sympathie der Ouders een kwijnend bestaan te wachten itaat Onderwijs van iliii mege toeh geeft meer waarbotgen voor deugdelykheid daïi men dit vitn een particulieren cursus kan vergen De atad is het niet te doen om t geen er als batig t n OenaBaal Tweedb Kambe zittingen A r eft 17 Nffveinber ïn ïfe iittiug van Dinsdag is de behandeling over de Indische begrootmg voor 1876 voortgezet en wel die Qirer de 6de fdeeling onderwijs wedtenst en njjveriieid uitvoerig werd over de aaak van het onderwijs sproken door de hh Moeus en des Amorie van der Hoeven lp letting Tan giitena is de beratdslajiBg over de Indische begrooting voortgezet De afdecling openbare werken was daarop aan de orde De piiviB iale itMtèii van Zuid HoUand hebben in hare ztttlqg tron IXuslag jL b re werkzaamheden geëindigd Al de aan de orde zijnde onderwerpen zijn afgehandeld en al de voorstellen van Ged Staten onveranderd aangenomen waaronder dat betrekkelyk het onderhoud der havenwerken te Middelhuruis ge4 d nde i jaren die tot ttgeKjoetkolning in de ge one kosten van het lager onil rwijs en tot het verleenen yan iAsubsidie aan de iuduatriesChool voor meisjes te s Oravenhage De uajaars vergadering is daarop Volgen het ter inzage vai belanghebbenden liggend plan voor den spoorweg Leiden Woerden zal het stati B geplaatst iYOi lcn op weiland van mr 5 H rape zijnde het voormalig exercitieveld bij het Haagsehe schuitenveer en de aansluiting met den Hollandschen spoorweg van d iar geschieden dóór den tuin van de heeren van Bonga en Belt aan den Haagsohen weg met een brug over het Galgewater door een moestuin van den heer Nieuweuhnizen over den Morsohweg en de Warmoeslanden tot aan de laan van het Pesthuis of tegenwoordig militairen detentiehuis zoodat bij de exploitatie de wagens knnnen J iea waw het op aankomt ook zullen doorloopen De wet betreffende de nieuwe gerechtshoven treedt den len Januari a s in werking De minister van justitie heeft nu de procureurs generaal bü de tegen Woordige provinciale gereohtshoven uitgenoodigd de werhrenging van de üafcen op het tijdstip der in werking ireding nog ufiuhangig naar de nieuwe hoven K o geleidelijk mogt lijk te willen doen jri ats hebben ten einde oe geregelde afloop der ttafgedingen er ïoo min mogelijk onder leide Bepaaldelijk wenscht J de minister dat de in raadkamer aanhangige cri mineele zaken nog in raadkamer worden afgedaan d f uitsjwaak worde gedaan in alle correctioneele en r criminéele zaken die nog door de pirOv h ven in eenbare terechtzitting zullen worden behandeld en j dat w min mogelijk zaken worden aanhangig e maakt ten j te voorzien is dat daarin vcirór 1 Jan tn wadkaioer of ter openbare terechtffltting arrest zal ibinAen worden gewezen Voorts heeft de minister aan de voorzitters der provinciale hoven opgemerkt dat ofschoon de overbrenging van de burgerlijke za ykea aan de zorg van partijen wordt overgelaten en dus de jrechter niet behoeft op te treden het evenwel arenairiielifk is dat nog zooveel mogelijk in aanhangige bui erlijke gedingen uitspraak worde gedaan vóór 1 JaBuari en it arbs dat geen dag van pleidooi meer orde vastgesteld tenzij tevens mogelijkheid van uitspraak vóór I Januari aanwezig zij Bljkens de jongste bij de regeering nit Zwitserland ontvangen mededeelingen aangaande den stand fler veeziekten daar te lande had de vrees voor eene toeneming van het mond en klauwzeer ten gevolge van den terugkeer der kudden van de Alpenweiden aiok niet bevestigd Integendeel waa er eene belangryke vermindering der ziekte merkbaar zijnde het aantal besmette stillen van 188 op 16 October Verminderd tot 89 op 1 November Ten aanzien van den gezondheidstoestand der talrijke bij gelegenheid van de heïfhtBiarkt ia Constanz en omstreken gestalde paarden hadden zich geene verontrustende verschijnselen geopenbaard oodat men ook daar het ge aar van verdere venjHTHding van den kwaden droes geweken achtte De gemeenteraad van Arnhem heeft besloten zich te wenden tot den Minister van biunenlandsche zaken met het verzoek aan de middelbare school voor mei e in die gemeenteeen rijkssubsidie van 3500 te verleenen Naar wij vememe meldt de ff C i de kraohfiw de lfe rf f Nederland heh fdcomtr rr de 1 hilade hia teatooDstelling tegenover den dimjteurgeneraal dier tentoonstelling te Philadelphia heeft u genomen mi een gunsüg gevolg bekW ge = worden Terw u het ud trie gebouw aan Nederland op een uithoek eene ruimte was toegestaan die slecht half zo groot was als de aangevraaSï werd aan de hoofdcommissie door h ir mSeUd den d n T Nieuw York voor eenige dagekmedegrteeld dat ten gevolge zijner bemoehngen ederhuid een dubbele mimte had verkregen gelegen tusschen de landen BrariUc en Mejioo Aan zlne verdere bemoeiingeu i het toe te schryven dat saldo 2iA BMscKieten dé rttcia er koestert ïasrentegen teedcrlijk ieder spruitje dat aanleg heeft om eens e n boom te worden die gulden vruchten ïoor hem dragen zal De eertle lot lyootgeregeld behoürlyh toezicht op het onderwijs de tweede km ten hoogste de ouders en belanghebbenden aitnoodigen om zich uu en dan te komen overtuigen van de vorderingen zijner leerlingen en t ligt voor de hand dat hiervan behalve bij openbare uitvoeringen door gebrek aan tijd enz niet dan een al ie ieicheidea gebruik zal woixlen gemaakt Bij het eledtiiji onderricht zorgt men in de eerste plaats voor ruime geschikte lokalen en de n odige nulpmiddelen de particulier kan hierop slechts da acht geven wanneer zyu arbeid goede winsten voor hem afwerpt in den regd zal hij zich ve enoegeu met een slechts even voldoende ruimte en Zoo weinig nu getijk hulpmiddelen waarbij zijn talenten t oAtbrekende maar moeten vergoeden Als ouders en voogden de zaak goed overdenken zullen se in t werkelijk belang hunner kinderen en pupillen met kracht de stads muziekschool steunen en haar tot een nieuw tijdperk van bloei opvoeren ijtadgenooten rij zelf hebt de leden des Gemeeuteraads gekozen Va uic midden zochten dele diegenen uit Welke door t bezit van een zekeren graad muzikale ontwikkeling van zich doen verwachten dat lij ijverig en ouverpoosd zich van hun taak als Commissarissen der stads muziekschool zullen kwijten Wanneer ge u dit in herinnering brengt ka het immers niet anders of ge moet vertrouwen stellen in besluiten die met bijna algemeene stemmen door beide college genomen werden al mocht ge in t eerste oogenblik ze niet onderkennen als Juitt en hillijk J Indien ik geen te goed idee van U heb zullen weldra de geachte HiJ Raadsleden die stemden vóór de instandhouding der Goudsche muziekschool met voldoi ai g kunnen terugïien op het oogenblik toen hun hUder doorzicht een mtktèetang redde waaraan reeds ïooveel moeite en kosten waarlijk niet te vergeefe werden besteed Een dilettant Uijnkeer de Bedacteur Veroorloof nu uw courant eenmaal hare kolommen fceeft opengesteld over de feesten welke men voornemens was hier te houden ook aan deze eene pUiataiag Wat is de reden van al dat geschrijf i voudigste de natuurlijkste zaak toch wordt daardooriets buitengewoons t Is toch hoogst eenvoudig enzeer natuurlijk dat vele ouden van dagen zich dientijd in t geheugen tenigriepen waarop hun Burgemeester tot deze betrekking benoemd werd in denaburige toen nog zelfstandige gemeente Vliet welkelater bij deze gemeente is gevoegd zij maakten hetbestuur der toenmalige gemeente Vliet iu casu ketbestuur dezer gemeente opmerkzaam dat die bctifcking 20 Nov a door den titularis 50 jaar zoudezijn bekleed Dat bestuur formeerde zich naar aanleiding daarvan tot commissie en verzocht eeiageingezetenen zich bij hen te voegen om dien zekerhoogst belangrijken dag niet onopgemerkt te latenvoorbygaaii De inderdaafi groote financieele deelneming waarmede de ingezetenen die commissie begroetten was zeker wel de sprekendste getuigenis hunner instepiming Toen nu begin van uitvoering zoude worden gegeven aiui de plannen kwam van wege den titularis de mededeeliug dat men zich in den datum vergiste dat wèl zijne benoeming tot heemraad van den Krimpenerwaard in 1825 had plaats geha l maar hij eerst in 1826 tot Burgemecaur van Vliet was benoemd Met de mededeeliug dat de oommis ie hare dwaling erkennende zich tot 23 Aug 1876 heeft verdaagd zoude ik kunnen eindigen Ware het niet dat in een ingezonden stuk van uw Courtint van 10 Nov 11 aan die vergissing een geheel andere naam werd gegeven en daarbij eène beschouwing ten beste weid gevoegd waarin de twijfel tèn grondslag lag alsof deze gemeente wel reden had feest te vieren Ik zoude te veel ruimte van U vorderen indien ik dien inzender op de gedane vragen wilde antwoorden het lust mij ook niet intussohen t Is mogelijk dat deze of gene wel het een of ander heeft op of aan te merken gedurende een vijftigjarig bestuur de vóliüaaktheid wordt iwr beneden niet gevonden maar leker ia het dat in deze gemeente een toóïe welvaart heerscht dat armoede schier hier niet te vindeii i dat zoowel op intellectueel als stoffelijk gebied zij door geène andere Boortgelijke gemeente wordt overtroffen lii de openbar en bijzondere gemtente eigendommen in uitnnmteoden taat verkeeren dat van het openbaar onderwijs door een ieder ingezetene o M kan worden gebruik gemaakt en dat al moge er dan pok eene gemeente gevonden warden die zich ii y grootere volmaaktheid kan beroemen er weinigen zullen genoemd kunnen worden waar de plaatselijke belaating zóó onbeduidend is als hier t Is zeker goed riemen snijden van een s atidernlan leer en t is daarom ook dlAU i ïiï lki A Zn Ht i t woord wordt gedacht I Ik zoude vreezen de grenzen der welvoegelijkheid tegenover dan titularis te overschrijden indien ik in nadere biJzoa ierheden trad doch waartoe meerdere woorden ï De algemeenè deelneming geeft het antwoord Waut waar is het dat niet alle irtgeuetènen hébben deelgenomen overal toch wordt 1 eene derg lijke gelegenheid de een of ander gevonden die zich om Jinancieele om huiteêl Jke of ook om persootUijke oorzaken meenen te moeten excuseeren Ik geloof echter ieder openbaar ambtenaar we e 100 aan kritiek is blootgesteld geluk te mogen wenschen wanneer zijn 50 jarig feest met oo n reikhalzende bcUmgstelliag wordt tegemoet gezien als hier Ik beb de eer te z n Een inwoner dezer Gemeente I P meó feest 4 $ Sm i te vieren HaaetrecU 17 l ov 1875 Laatste Berichten Uadrid 17 Nov De aidft de camp vanQnesada brengt een brief over van don Carlos aan de Bpaanscbe regeering en zal daarmede morgen in Madrid aankomen Madrid 17 Nov De Croaui zegt dat de Minister van Justitie den heer Benavides als gezant bij het Vaticaan zal vervangen Volgens de Corretpondrmia zijn de eischen door don Carlos gesteld overdreven en onaannemelnk en zullen zij dan ook worden afgewezen Het blad voegt er bij dat het regecringsleger den Isteu December 300 000 man sterk zal wezen Hendaye 17 November Het is pnjuist dat Don Carlos eene schikking h t voorgesteU Hj biedt Don Alphons een wapeoïtilstand aan voor het geval dat de Vereenigde Staten van Noord Amerika Bpanje deu oorlog zouden verklaren Hij wil dan zijne troepen met die van Don Alphonso vereenigen om onder voorbehoud van zijne rechten op den Troon met den Koning de integriteit der natie te verdedigen Madrid 17 November De dagbladen etijnen voor het totstandkomen van deu vrede groote verwachtingen te hebben van den brief van Don Carlos Brussel 17 November In de Kamer van afgevaardigden heeft de heer Pirmez het Gouvernement geïnterpelleerd over den verkoop van eene aanzienlijke hoeveelheid wapens in het bekken van Charleroi Hij deed uitkomen dat dit eene bedenkelgke zaak is De Minister Malou heeft geantwoord dat de zaak verdient onderzocht te worden Hij gelooft dat de koopers geen kwaadwillige oogmerken hebben De Regeeriug heeft éénmaal eene hoeveelheid wapens verkocht In de wetgeving vindt men geene enkele bepaling die van toepassing is op den verkoop van wapens Maar hij hoopt weldra aan de Vertegenwoordiging een voorstelte doen om de ongelegenheden voortvloeiende uit hetgeen gedaan is en uit hetgeen opnieuw gedaan zou kunnen worden te keer te gaan MARKTBERICHTEN JOUda 18 Nov Poldertarwe puike 9 75 i f 10 20 Mindere 9 a g 50 Rogge puike ƒ 7 50 i 7 80 Mindere 7 00 i f 7 40 Voer 6 40 a 6 80 Gerst puike 7 25 a 7 80 Mindere 6 25 a 7 00 Haver iware 6 75 ü 6 0 Ligte 5 00 a 5 60 Hennepzaad 8 40 k f 8 80 De veemarkt met gewonen aanVoer de handel ih alle soorten iets vlugger vette varkens van 27 ü 29 cents per half kilo magere varkens wi biggen VUg Aangevoerd 50 partijen kaas prijzen van 30 a Qoeboter 1 40 a 1 60 Weiboter 1 20 a 1 30 B u r g e r 1 ij k e Stand GEBOlLnii 14 Nov tiendncai Polru ouders i A Bi eeour en A C o Cat 15 Jotiaaoa Elizabeth ouders B R Miastcaut en den Baars Abrahaoi Bliscus ouders P Wout en H Doornili 16 Martinus ouders A Zorg eu W W lau leest OVHLtDiK 18 Not A Amess j K T de Haan 52 j Gtliuwa 17 Nor A J van Vliet en 1 Vsrkaili L Berlin eo J de Vol i l i By de verkiezing van LEDEN voor de EASIER VAN KOOPHANDEL kn FA BRI K EN venscht ondergeteekende niet in aanmerkingte komen J P van Catz T51S A tllfe Ter genezing van de meest ingewortelde rbumatiek rhumatisohe tand hals en hoofdpijn rhapiatigohe kramp en aandoeniilgeai in den rug en de zgde enz bestaat er tot nog toe geen lieilzamér en tevens ook geen goedkooper middel dan de krachtig werkende Abshaiibblus of Anti Kbnmatishe die tevens het voordeel hebben van zeer gemakkelflk aanwendbaar te zgn en niet de geringste schadeiyke uitwerking kunnen te weeg brengen bij lyders die te gelijk met andere kw en b zocht zijn De uiterst goedkoop prys van slechts 30 cents per blad zal ook me nd terug behoeven te houden om zich aan een proefneming te wagen wanneer men slechts zorgt zich de echte aan te schaffen kenbaar aan 4e ondergetekeuing der blaawe omslagen door den bereider en Hoofd Depothoader A BREEÏVELT Az te Delft en verder hg T A G VAN DETH Gouda VlTed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen T W DEN UIL Schoonhoven A KAÜLING Alpheii J GOÜDKADE Bpekoop OTTO HOOGENDIJK Capelle aldlJteel A REIJNART Oostpoort liolterdam Iemand zijne bezigheden buiten huis hebbende verlangt zoo spoedig mogel gk bfl fatsoenIpke Bargerlieden Kost li woning enz Franco brieven onder het motto IN WONING aan het bujeau der Goudsche Courant De ondergeteekende is Toomemmis op billjke voorwaarden voor ONDERWIJZERS en ONDERWIJZERESSEN een duusüs te hodien ut de FRANSOHE TAAL Belaag hebbenden worden uitgenoodigd zich voor het einde dezer znaand bij hem aan te melden H w F èONTir Gouda Z Nov 75 LeeraarH B S Tot het vullen van holle Kiezen bef taat er geen werkzamer en beter middel dan de T NÜ PLOMBE van de K K hoftandarts dr J G POHP te Weeneo Bognergasae ao 3 die teder teir leer gegaakkelgk in de holle kiezen kan leggen en welke zicb dan nel da orerrest der kieien en het Undvleesch verbiodt de kies voor verdere verrotfiAg beveiligt en alle pijn ddet bedaren Het Anathèriü ittoüdwater van Dr J G POPP k k Hol Tandarts te Weenen in de onderstaande Depots a 1 76 per flaoon I te kekomen Is het voortreffelijkste middel bij rhumatisohe tandpijn ontstekingen en verzweringen van hef bindvleesch het lost den taudsteen op en verhindert de verdere vorming daarvan bevestigt losse tanden door veraterking van het tandvleesch en tenvijl het de tanden eo het tandvleesch van alle nadeeliga stoffen zuivert geeft bet den mand eene aangename frischheid en verdrijft reedt door een koit gebruik den leelijken re k die er liit voortkomt Dr J O POPP s Plantaardig Tandpoeder Het zuivert de tanden coouer dat door het dagelijkscb gebruik met alleen de gewootalijk zoo lastige tandsteeu woidt verwijderd onar Ook het glazuuriel 4er lauden ateeds blanker en uehter wordt Anatherin Tandpasta n Dr J G POPP Dit prepaiSuit houdt deu adem frisch en strekt tevens on de tanden MiitltWbd wit té nlaken ou het bederf erzelve te voorkomen an het tandvleesch te versterken Xe vcrkrüite te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Rotterdam bg V B van Santen Kolff apoth en A Schippeieijn k € blaauwe porceleinwinkel te s Hage bij J L F C Snabilié apoth te Leyden bjj E Noordijk Ie Utrecht bij F Allena apoth te Alnslerdaro bjj F van Wludheim C verkoophuiaj te Ondewater by T J van Vreumingen te Schoonhoven bij A Wolff