Goudsche Courant, vrijdag 19 november 1875

irg ZoiiJag 21 Noveubtf Jff 176 GOUDSCHE COÜRMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrel eo des namiddags van den dag der uitgave IMER 7M KOOPHANDEL EN FABRIEKEN Ter benoeming van TWEE LEDEN dier Kamer waarvoor de STEMMING zal plaats hebben op VRIJDAG den 19 NOVEMÜEB aanstaande tusschen des voormiddags 11 eu des ssmiddags 1 ure op het Kaadhois te Gouda worden aanbevolen de Heerea Kleingarenfabrikant en Fabrikant van Aardewerk en Koopman Eenige Kiezers Goudsche Kiesvereeniging ffl de Vergadering van 17 November zijn tut Kandidaten voor de Kamer van Koopliandei gesteld de Heeren j iJ ssELSTEicrisr De Leden worden dringend iiitgenoodigd aan de Stemmingdeel te nement namens het bestuur WAARSCiiÜWII G Hi De ondergeteekende die het rorig jaar moest loten voornemens zjjnde een Plaatsvervanger te doen stellen zoo werd zijn Voogd door zekeren ÏHIJSSEN te Sreda bediende van A J MOLLMANN te Arnhem in zake het stellen van Plaatsvervangers bij de Nationale xlIUitie onophoudelijk vervolgd met aanbiedingen van lager prys dan bij anderen zoodat hem dat eindeloos geplaag moede hjj besloot het hem vooigelegd stukje papier te onderteekeuen na vooraf de heilige en plechtige verzekering van bedoelde THIJSSBN te hebben aangehoord in deze woorden Indien de origiaeele gezegelde actes ter teekening werden aangeboden en hij wenschte niet te contracteereq dan behoefde hij die actes niet te teekenen en de zaak werd als nietig beschoawd zonder eenige lasten Daardoor als t ware geprest heeft hy als eerlijk en eenvoudig Landbouwer geteekend doch onmiddelijk werd hij door eenige bekenden gewaarschuwd zich aan dat kantoor niet te vertrouwen maar bij de voor solied bekende Maatschappij EBNDRAGT te gaan welke dan ook zeer naar genoegen een Plaatsvervanger geleverd heeft Doch wat gebeurt Eg wanende geheel van MOLLMANN af te zijn ingevolge de afspraak wordt hy door MOLLMANN aangemaand hem te betalen voor schade en kosten 300 zegge driehonderd Gulden wat natnurljjk niet geschiedde Belanghebbenden ben ik bereid ten alle tijde persoonlijk die onbillijke handelwjjze breeder mede te deelen terwgl de rechterlijke uitspraak in deze wordt tegemoet gezien Veghel November 1875 L VAN ASSBLDONK mmm mwE üM¥iüf vereenigt in zieh de eigenschappen van het Carlsbader Emser en Mariènbader zout en bewyst nitmunten le diensten bij hoofdpgn verstopping en slechte spijsvertering benevens de kwalen die daaruit voortkomen zooals maagpijn magraine aambeijen en in t algemeen de ziekten waartegen men zich van inxeenuiddelen bedient In verzegelde doozen a 60 cents Borstpastille uit drop salmiakzont mout anys zwavel en extract van slaapbollen zamengesteld en goed van amaak zynde worden door alle doctoren bevonden het beste middel tegen hoest schorheid keelen borstpjjn te zyn In i en Vs doozen a 50 en 30 cents in profzakjes a 15 cents 8 t a a 1 w ij n Het is van algemeene bekendheid dat ijzer een onmisbaar bestanddeel van ons bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zjjn kwaadsappigheiJ bleekzucht en klierziekten de natuurljjke gevolgen Van allezoogenaamde yzerprseparaten is deze oplossing dege chiktste Eén eetlepel beVat 0 15 gram üzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost ƒ 1 Bolerpoeder verkort den tjjd van het kamen maakt de boter vaster beter van smaak fraajjer van kleur en verhindert het sterk worden In pakken voldoende voor 500 kan melk a 30 cents SV Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijzing Bovenstaande artikelen zijn te bekomen in de bekende depots voornamelijk te Gouda by L Welter L Schenk en J C Zeldenryk te Sdwonhoven by Wed WoW en Zoon te Oudeurater by F Jonker Idenbnrg te Woerden by N 0 van der Kas En in de andere plaatsen in de bekende depots e fa Emmerik H VON GIMBOBN Oral fH A Braliau V De van ouds beroemiir EGHTEDRBANDS PILUJir bereid volgens het eenig bestaande authentieke voorschrift van Kardinaal Mafpeo Baebebhi later Paus Ubbanus VIII en in heilzame werking nog door geen Mediojjn van latere vinding overtroffen of geëvenaard zijn te Gouda alleen verkrijgbaar by den Meer J C ZELbENRIJK Drogist op de Markt Heele doosjes 1 50 halve 0 75 en kwart doosjes 0 37 Auxiiium orientis praparirt aus noch nicht bekannten Vegetabiliën des Orients von ausserordent jlicher Heilkraft geprüfl von denerstenAutoritaten der Chemie nnd Medicin beseitigt die bis ins höchste Stadium i der Unheilbarkeit getretene I Epilepsie Fallsucht n I JJ Tbbsucht I Hl Brust Magenkru mpfe JB I Vor Gebrauch meines Praparates bitte I ich um speciellen Krankheitsbericht dar j auf schickedas ich Prapüratnebstgenau i er Gebrauchsanweisuug ujid Kurverhal tungsregeln nnter Nachnahme sofort Ich wame ausdrücklich vor jenen Lenten welche lediglich auf den Ueldbeutel 1 der armen Patiënten speculiren indem sie i als Specificum gegeii obige Leiden nichts als eine Lösung von Bromknlium geben NB ünbemittelte Kranke werden be rflcksichtigt Silvius Boas Eronder des Auxiiium orientis Specialist fttr Nerven und Kranipfleiden Sprechstnnde 8 10 Vrm 2 4 N Berlin SW Friedrü uiétr 22 Etage A BRINKMAJV GOUDA Agentschap V N HIT ALGEMEEHDVERTINTIE BIjKEM NIJOH VANDITMARte aoiterdui Door tusschenkomst van het bovenstaand Agentschap worden ADVEBTENÏIÉN met spoed en nauwrjezetlieid geplaatst in alle bestaande Buitenlandsche Weeken Advertentiebladen 384 Getuigschriften HAAR Mr Bjj deze kan ik UEd mededeelen alsdat mjjtt hoofdhaar veel hersteld is en zoo ik verwacht bjj een tweede flacon AMÉKICAN BALM bjj even gunstige werking geheel zal bjjgroeien mjjn hoofdhaar was sedert drie jaren langzaam zoo uitgevallen dat ik vóór het aanwenden bjjna geen baar meer overhad UEd verzekerende dat ik waar zulks van nooden te pas komt geen gelegenheid voorbjj zal laten gaan om den Balsem aan to pryzeu Dit mjjn schrjjven mag UEd in de nieuwsbladen plaatsen Outoerkerk Met aehting Prov Zeeland Get A ZAN DUK Uitval van Haar Boos of Schilvers Dun Haar Kale Plekken Pyn in de schadelfauid Haarworm Vroegtjjdig Grys worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door de AMEEICANBALM Binnen korten tyd verkrygt de behaarde Huid haar vorige groeikracht weder Franco aanvraag èi 2 de Flacon gemakshalve 42 Blaauwe Postzegels of Postwissel als ook op Rembours bg TH E O PHI LB Haarkundig Kerkstraat bjjde Vijzelstraat 238 te Amtlerdain De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in dett avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per po t 2 De inzending van advertentlön Kennisgeving BUEfHCMEESTKE ïn WKTHOUDEES der Gemeente ioLOA doen te weten dat het bg art S6 der iirirdeniiig op de brandweer voorgeschreven onderzixl i woouhuizen eu gebouwen door htrren BiandiueeiilM en Oudcrbrandmeesters zal worden gedaan don 2311 en 24u November aanstaande tenrgl de nasohouw zal plaats hebben den 7n en Sn December duaraanvolgeiioe wordende de bewoners of gebruikers uitgcnoodigd genoemde hcercn daartoe in staat te tellen Gouda den 19n November 1875 Bargemeetter en Wetlumderi voornoemd De Secretaris De Burgemeester Dbooolkkvee FoaTOiJN van Bkbokn IJzenooosn JJITEIVLAND Buitenlandscli Overzicht De Pransohe vertegenwoordiging schijnt vermoeid te ïijn van Je gewichtige zittingen der vurige week De interpcUutie over den staat van beleg is uitgesteld tot de behandeling van de drukperswet waarbij hij toch ter sprake komen moei Donderdag heeft men in de bureau s de oommissie gekozen voor de wet op de pers Elf leden der liukcraijde en vun bet Unker entrum zijn in de commissie De behandeling der kieswet in derde lezing is uitgesteld tot s Maandag om de commissie gelegenheid te geven de ingediende amendementen te overwegen en de indecling der districten te regelen De Duitsche wetaontwerpen betreffende de aanvulling en uitbreiding van het Strafwetboek zyn vermeerderd met een paar artikelen die eerst nog onderzocht moeten worden en daardoor de indiening van het outWecp in den Rijksdag zullen vertragen Het geldt hier een voorstel van Pruisen waarbg strengere strafbepalingen worden vastgesteld op het verzet tegen de politiebeambten verder een voorstel van liaden waarbg de personen die de voeding van jonge kinderen op zich nemen tegen schadeloosstelling gebracht worden onder de gewone wettelijke bepalingen Eergisteren heeft intusschen de Bondsraad zijn goedkeuring gehecht san het reetls bekende en onderaochte deel van t ontwerp grootendeel overeenkomstig de voorstellen der commissie De Beiersche patriotten hebben zegt men voor goed het plan opgegeven om in den I anddag de begiooting af ie stemmen Op de groote liberale vergadering te Gent gehouden is mei onzaglyke geestdrift tot candidaat voor de Kamer gesteld de heer De Kerchove de Denterghem die mei een kort en krachtig woord heeft gezegd dat men op hem rekenen kon om het land ie bestrijden van hei priestequk Volgens eenstemmig getuigenis is de geestdrift van de Uberalen nog nooit zoo groot geweest en nooit is zoo duidelijk gezegd waarop t stond De olericalen hebben tot oandidaai gesteld Storme Brasseur die door een uliramontaansch opmii wordt aanbevolen als een gemstiftd man De laatste gebeurtenissen in de in opstand zijnde provinciën van hei Turksohe rijk geven uitzicht op vervulling van den wensch van Garibaldi dat de opsianÖelingen zich gedurende den winter staande zullen kuiuien houden Volgend een speciaal rapport aan kan gescbledm tot één uur den prins van Montenegro gezonden heeft nl den Hen dezer een belangrijk gevecht tusschen Gaichko en Goronko phiats gehaif d t twee dagen heeft geduurd Ongeveer 5008 di b Turken werden door de opeiandelingen sangevalien en zoo volkomen verslagen dat zij 800 a 1000 dooden en 100 gevangenen al hun bagage levenavoorraad en munitie een aantal geweren en verscheideue kanonnen verloren Blijkt hieruit reeds dat de insurgenten over vrij belangrijke strijdkrachten beschikken een dergelijke overwinning zal niet weinig hun moed verhoogen en ben tot volharding aansporen althans zoolang zij geen voldoende waarborgen van de mogendheden hebben verkregen dat de hervormingen door Turkije beloofd trouw en eerlijk zullen worden nagekomen Dat in dien zin door de mogendheden maatregelen worden genomen is boven Ue twijfel verheven en naar met zekerheid schjjnt alle op vredelievende wijze Onze lezer herinneren afkh dat de telegraaf bericht heefï da i ir ra èm brief van Don Carlos o n Alphonsos van Spaiye Het blijkt nu dat de pretendent inderdaad het aanbod heeft gedaan om de vijandelijkheden te schonen ten einde Spanje mede te helpen verdedigen tegen de Amerikanen De regeering heeft geweigerd en de Spaansche bladen geven hoog op van hare plannen om een spoedig einde aan den opstand te maken FRANKBUK Voor t oogenblik heerscht er hier groote kalmte en de afgevaardigden hebben al den tyd om te overwegen wat de gevolgen zullen zjjn van hunne handelingen in de laatste dagen t Is hoog tijd zegt de Temp d it de ontbinding worde uitgesproken Sedert de constitutie eu de kieswet zyn aangenomen is de kamer geen politieke vergadering meer maar eene verzameling van candiilaten die er slechts streven hunne candidatuur ie waarborgen Voor t oogenblik is niet meer aan de orde dan de wet op de verkiezing van 75 senatoren Met betrekking tot het laatste punt heerscht groote bedrijvigheid De partijen overleggen maken hun lijsten op en trachten stemmen te werven Bjj die verkiezing zal hei nogmaals blijken of de meerderheid van 25 Februari slecht viSor Séi dag heeft liestaan dan wel of zg nog eenige meerdere waanle heeft Dat zij voor t oogenblik niet bestaat is duidelyk De breuk van het liberale rechterccntrum en de groep liavergne mei de groepen der linkerzijde is de eenige ooraaak van de aanneming der arrondis ementsgewijze verkiezing Het gevolg hiervan is zeggen de republikeinen dat wij ja voor t oogenbUk voor het onbekende zjjn geplaatst Het êertiin de litte was onafscheidelijk verbonden met de eenheid der groepen van de linkerzijde was hei product van een moeilijken en ingespannen arbeid maar de gevolgen er van waren bekend men zou zich ten slotte over do keu der oandidaten in de raccst £ departementen hebben verstaan en hei was zeker bepaald zeker dut wij de meenlcrheid hadden gehad Mei het Kmtm i arronjiuevtenl echter zullen wij ongetwijfeld ook de meerderheid hebben Maar tegenover ons zullen beurtelings Orleanisten Ijgi misten en Bonapartisten staan en verdeeld of niet zij zullen eenige overwinnigen behalen De vraag is nu maar bg welke van die partgen kunnen de republikeinen steun vinden Zooveel is zeker dat de strijd voornamelijk zal uitbreken tusschen de re ADVBBTBNTIËN worden geplast van 1 5 regela 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantimimte Aüonderlpe Nommers VUF CENTEN publiek en hei keizerrg k en de legitimisten kannen daarbij voor eerstgenoemden nuttige bondgenooten wezen maar kan men hen vertrouwen De Orleanisten zouden eveoecn geschikte bondgenooten zyn maar zij zijn te flauwhartig en deinzen terug voor iedere alliantie die verdaeht zou kunnen maken In het eene arrondissement zullen de republikeinen om de overwinning te behalen behoefte hebbeu aar de hulp der legitimisten in een ander aan die der Orleanisten Zal dat mogelyk wezen Voor t oogenblik staat men als voor een chaos dank zy de goede zorgen van hei kabinet der moreele orde BELGIË De Belgische Kamer heeft hare eigenlijke werkzaamheden begonnen met de behandeling van een wetsontwerp in het voorjaar van 1873 door den Minister van Justitie ingediend doch waarvan de discossie voortdurend wa uitgesteld strekkende tot wqziging der wet van 1845 betrekkelijk het domicilie va onderstand De vigeerende wet eischt 8 jaren verblyf voor verkrijging van het recht van onderstatfd in de gemeente zg ner inwoning hei wetsontwerp vermindert dit tot 6 jaren Aan hen die nog geen 5 jaren in de gemeente hun domicilie hadden wordt onderstand verieent uit een speciaal fonds waartoe alle gemeenten der provincie naar verhouding bijdragen en dat door de permanente commissie uit den provincialen Baad wordt beheerd Dit fond draagt voor eu de gemeente waarin de verpleegde zi ch berindi voor kosten van onderstand de kosten van de eerste 14 dagen eener ziekte kamen in elk geval ten laste van de gemeente Het ontwerp werd ten strengste afgekeurd door den heer Anspaoh burgemeester van Brussel die in dezewei niets anders zag dan het middel om de rijke engroote gemeenten d i de liberale steden de koRten van onderstand te hiten dragen voor de personen afkomstig uit de kleinere plattelandsgemeenten d i de clericale dorpen Dit ontwerp was daarom onbillyk en dankte rijn oorsprong slechts aan de partijgeest die het Ministerie berield Behalve de reeks amendementen door hem en den heer Funok op het ontwerp voorgesteld zijn ook door enkele leden der rechterzijde pogingen gedaan eenige belangrijke wijzigingen daarin te btengen Alle voorgestelde amendementen zijn in handen der centrale Commissie gesteld euniettegenstaande reeds 2 jaa verliepen sedert deindiening van hei ontwerp de rapporteur de heer Overloop heeft reeds geruimen tyd zitting in densenaat had de rechterzijde nu zulk een haast daarmede dat zjj het voorstel van den heer Anspach om de discussie te schorsen totdat de Centrale Commissie omtrent de amendemé t h n ort zou hebbeu uitgebracht verwierp De i Vi jWrd deriu l e dadeUjk voortgezet JSfc IT AL I £ eu lialiaansch dagblad dat speciaal aan d spoorwegbelangen is gewgd de JUonitore delle tirade ferrate bevestigt uit goede bron de vree dat de tot aanleg van den öotihardspoorwM bewilligde sommen niet toereikend zullen zijn De Maataehappü zegt het blad bevindt zich in groote verlegenheid omdat zij niet weet op welke wyze ly rich de vereischte gelden lal verschaffen Zü berekent voor de voltooiing van het werk nog ipimiteDs 40 miUioen franken ie behoeven doch wy gelooven dat zelfs 80