Goudsche Courant, zondag 21 november 1875

t üifliuefi Jiog ui W eikend zouden zyu Aan de betrdkkên staten en zedelijke lichamen nieuwe subsidiëu te vragen zou vergeefsche moeite zijn de Italiaansohe regeenng althans welke de grootste bijdrage geleverd heeft zal zeker niet den moed hebben na reeds een buitengewoneu last op zich te hebben genomen aan het parlemeut eene vermeerdering van subsidie te vragen welke stellig lal geweigerd worden Eene nieuwe uitgifte van obhgatien is ook niet riuidzaam omdat de vlottende schuld der Maatsehappij ten be lrage van 68 millioen hetaotiéu kapitaal van 34 millioen reeds dubbel hoeft uitgeput Naar wy vernemen BINNENLAND GOUDA 20 NoveniTier 1875 Gisteren Tiad de verkiezing plaats voor 2 leden van de kamer van koophandel en fabrieken alhier Ingekomen waren 53 biljetten de uitslag daarvan was dat ip zich vereenigden de hh K Jonker 3 St J B van Cati 31 at P C van Zeijlen X4 st IJsselsteqn 13 st De 2 erstg zijn due gekozen y n efst in de Caecilm het Alg Muzikaal tijd sohrift v n Nederland Groiriagen De h er S van Milligen zal ons wegens zyne aanstelling in Gouda weldra verlaten Wij verliezen in hem een geacht musicus een flink ea degelijk pianist Door zijn vertrek ziju vele privaatlessen open Zijn zangschool is overgenomen door den heer Bekker De zangvereeniging te Koogezand waarvande heer van MilKgen directenr was wordt tqdelyk waargeoomen door den lieer fiekker De betrekking van rganist in de Fepergasfliniskerk ia nog niet weder vervuld Men hoopt dat zich Wer spoedig een Jiekwaam opvolger van den keer van Milligen komt Testigen H is leker van en goed bestaan enweel werk Naar wij Vernemen is leden nactt t gebouw der oudsche broodfabriek door de hevige windslagen zwaar beschadigB Sij de aanbesteding van een school en onderw lerswoning te Ouderkerk a d IJsel was de laagste inschrijver de heer de Jong alhier voor 22 945 M Qist ren stond voor liet provinciaal gerechtshof in 2nidHullaud t echt de 41 jarige weduwe uit Ouderkerk a d Usel beschuldigd van in September jl en kindermoord bedreven te hebben waarvan wij loen ter tgd in ons blad mddiug maakten Adv gen mr van Maanen eischte schuldigverklaTing en reroordeeling tot tuchtfanisstruf van minstens i en haogitens 28 jaiar De verdediger mr Gort van der Luiden riep deJdementie van t hof in voor de beschnldigde De uitspraak is bepaald op Vrijdag a st Donderdag werd te Berg Ambaeht de tweede gewone vergadering gehosden der Vereeniging Wintertexingen waaiiij de Vooiïitter de heer J Q Bettink ids spreker optrad Over bqgeloof maakt tot onderwerp zgaer reden nif welke met veel andaeRt werd aangehoord evenals daarna de bijdragen nu de Ul HeijerkerV T B van Dam H Belemer D Blanken Az 6 Hoogerdijk en den spreker Ondanks het rtiwe weer was de opkomst der leden groot i Aan de Tweede Kelner der Staten Generaal is een J idta gericht ésor ecn rl r l finna s ïee ieders te fJ l aiMi Gouda en Utr cht waarin op nieuw da bezwa ren aan dcil ïeepsèrajiis virtondèn worden uiteengezet Zoo de zeepaceijns niet kan worden losgem takt van hare belemmerende bepalingen of zóó geregeld dat hij niet hiiiger met open vizier kan worden ontweken meeuén adressanten dat de publieke eerlijkheid en rechtvaardigheid verbieden dat z Txl mige accijns één dag langer als middel van st i itiiukoinst als rijksbelasting in wezen bljve Men meldt ons uit Kampen Donderdag had alhier een treurig ongeval plaats De heer Qruijter gymnastiek onderwijzer alhier zon aan eene kostschool les gaan geven De buiten of iJselkant langs gaande werd hem de hoed van het hoofd in het water gewaaid Toen hij op den IJseloever voorover boog om soo mogelijk zijti hoofddeksel te grijpen stortte hij in de rivier en ofschoon anders een goed zwemmer zijnde schijnt hij zijne tegenwoordigheid v m geestïoodanig verloren te hebben dat hij onmiddellijk naar de diepte ging Niettegenstaande men hem spoedig te hulp kwam tlracht men hem toch eerst aan wal toen de levensg epaten reeds bijna uitgedoofd waren Alle aangewende geneeskundige hulpmiddelen mochten echter niet liaten zoodat hij Weldra geheel bezweek De ongelukkige laat eene zwangere vrouw en 7 hulpbehoevende kinderen achter Naar men verneemt wordt kapt Boyton di zichthans te Antwerpen bevindt ook te Ams erdam verwacht P J5 De dertigste wbuitengewone Algemeene vergadedering der HoUandsche Maatschappij van Landbouw zal gehoudm worden op Woensdag 22 December e k des middags te 12 uur in de sociëteit de Vereeniging WiUemstraat te s Hage De onderwerpen op die vergadering te behandelen ijn Opening der vergadering door den voorzitterder Maatschappij Mededeeling van de aanwezige afdeeiingenen van het aantal namens haar uit te brengen st Benoeming van een lid van t hoofdbestuuruit ZuidHolland ter vervanging van den heer L van Es Jz te Melissant die volgens mededeelingaan de algemeene vergadering te Zaandam als zoodanig bedankt heeft in wiens plaats zijn voorgedragen de de heeren J v d Breggen Az Wi ldinitveen J Herrewijn Jz Aarlanderveen A Hvan Tienhoven Gorinchem mr L D Suringar Leiden W Booseboom Vianen en mr J Bredius Woerden Multapatior de moedige stryder tegen qe jeneverpest heeft voor eenige maanden wegejis treurige familieomstandigheden ijn vaderland verlaten Als tijdelyk vertegenwoordiger van den door hem gestichten Bond is aangewezen de heer J Gosschallc lidv van den Amsterdamschen Gemeenteraad Eergisteren middag is door de politie te Rotterdam aangehouden een jong Duitscher die 16 000 mark van een ontvangkantoor te Kleef had gestolen hij is in het bezit van bijna de geheele som bevonden hebbende hij het ontbrekende besteed voor aankoop van geweren pistolen patronen zeekijker en reisbenoodigdheden Staten Generaal Tweide Kakek Zittingen van 18 en 19 Nov In de zitting van Donderdag ziji ingekomen wetsontwerpen houdende nadere bepalingen omtrent het tarief van rechten idem omtrent den accijns en de invoerrechten op het gedistilleerd Voorts zijn ingekomen ontwerpen tot invoering van een accijns op den tabak en afschaffing van den accijns op het geslacht De hoofdstukken betreffende de uitgaven van de Indische begrooting voor 1876 zgn aangenomen Tegen Woensdag ten l uur is aan de orde gesteld de discussie over de conclusie van het rapport der commissie in zake de aansluiting van den Rijnspoorweg In de zitting van gisteren zijn na discussie de beide hoofdstukken betreffende de middelen der Indische begrooting aangenomen Vervolgens zijn nog eenige ontwerpen waaronder die tot goedkeuring v an provinciale belastingen aangenomen Alleen werd het wetsontwerp tot goedkeuring eener overeenkomst met de gemeente Kampen verworpen met 31 tegen 17 stemmen In den loop der volgende maand zal een tweede groep personen die zich in de Transvaalsche Republiek zollen vestigen de reis naar de Kaap aanvaarden Tengevolge van htt snel wassen der rivier de Waal zyn vele snikerpeeën ter verzending langs de dijken gereed liggende weggespoeld Men schat de daaruit ontstane schade tussehen Tiel en Goiinehem op 4000 Men roddt uit Woubrugge aan de N R Ct Tijdens den storm van den 8b dezer geraakte J G van der Meer en zqne twee zoons op de Brazemermeer met eene kleine praam te Roelof Arendsveen te huis behooreode en met gras beladen lu lêfyeBsgevaar De praam werd door den goMfflaJ rfndfer water geslingerd terwijl de drie zich daarin bevindeude personen slechts even met hunne hoofden boven water bleven toen zij door de waterraolenaar G Mulder die de zeilen reefde in dien toestand gezien Werden Dadelijk snelde hij met eene roeiboot te hub tot redding van de drie personen en had de voldoening hierin te slagen De vreemdeling die thans het noorden van ons land bezocht zou weder meenen dat Friesland en Overijssel één uitgestrekte Waterplas zijn waar niets dan de spoorwegdfjk boven uitsteekt Uren ver strekt het water zich uit op sommige plaatsen staat het tot aan den kruin der dgken De kerkeraad der Nederduitsche hervormde gemeente te Airisterdam heeft üan de leden een circulaire verzonden om hen uit te noodigen door een jaarlijke bijdrage den kerkeraad in staat te stellen de prcdikantstractementen te veihoogen en het godsdieiistoii l rwijs beter te behartigen Het kapitaal jaarlijks daarvoor benoodigd wordt geschat op veertig a Vijftig duizend gulden Door de jnry der maritieme tentoonstelling te Parys is een eerediploma toegekend nan het koninklijk instituut van iiigeuieurs een gouden medaille aan de Auisterdamsche kauaalinoatscUappij en aan Heineken s bierbrouwerif miatsohappij De gemeenteraad van Amsterdam heeft met algemeene stemmen aangenomen het voorstel vuii burg en weth tot het oprichten van eene gemeente lyke kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen onder voorwaarde van eenrijks subsidie van ƒ 15000 De Mepp Cl deelt mede dat in de vorige wfcek in een Drentsch dorp eene vergadering werd gehouden om de nachtwacht uit te besteden Ongeveer 30 landbouwers waren present Niemand bleek het echter voor den gewonen prijs te willen doen Verschillende voorstellen tot v rhooging werden gedaan on door Tan Piet en Paul gunstig opgenomen voor zoovtT die verhoogiiig ii et ten hunnen laste kwam want zeiden zy wij betaalt genog wij geeft niet meer Het gevolg was dat uu veel geharrewar de virgaderiUg zonder resnltJiat uiteenging ieder ïou v k nachtbeurt zelf wel wannipmen En waarover liep nu de qutestie Over eene vfrhooging van 36 oenten vodr 48 Boeren Het bestuur van de maatschappij Ze ehind heeft bij circulaire aan de aandeelhouders kennis gegeven van de staking der stoomvaart tussehen Vlissiugen en Engeland Het bestuur herinnert aan hetgeen in Juni op de algemeetie vergadering is medegedteld Toen reeds is Qaeenbaro als het besle eindstation in Engeland aangewezen waar de Kngelsche spoorwegmaatsch ippij bereid was groote werken aan te leggen en rci ds in het begin van dii jimr zijn overeenkomsten met aansluitende spoorwegen getroffen oHi de dienst in den zomer te kunnen hervatten Het bezwaar der Britsche regeering om genoemde haveh voor den buiteulandschen handel open te stellen was wel overwonnen maar de vrrtniging door de onderhandelingen veroorzaakt zou bewerken dat de werken niet vóór 1 November konden voltooid zijn Intusschen werd besloten voörloopig de vaart op Sheemess te openen niettegenstaande de bezwaren daartegen Do goede verwachting werd niet teleurgesteld ofschoon de aansluiting te Vlissingen herhaaldelijk werd gemist Maar de reizigers betuigden hunne tevredenheid over de uitmuntende inrichting der schepen Intusschen kwamen nieuwe teleurstellingen Door allerlei oorzaken kunnen de werken niet vóór het begin van Januari gereed zijn en bij slecht weder en bij nacht kunnen de ri izigers te Sheemess moeielijk van en aan boord komen Op den duur zou de reputatie der lijn daaronder lijden Toen nu twee der schepen avery kregen besloot de directie in overleg met den eere vooraitter en commissarissen de dienst liever te staken totdat zij over eenige weken voor goed via ueenboro kan worden hervat De directie twijfelt niet of de min gunstige indruk door de plotselinge staking bij het publiek teweeg gebracht al spoedig verdwijnen als over eenigen tijd de dienst op de meest bevredigende wijze wordt voortgezet Om inmiddels den handel de gelegenheid te geven lich voor de gemeenschap met Bngeland aan de verzending over Vlissingen te gewennen heeft fle directie in overweging genomen of het taogelyk is wekelijks eenof meermalen rdzen naar Londen tSi f te doen pliUrts hebben voor het vervoer Van personen goederen en Vee In het jongstversehenen nummer vsn de Jlevut des Deux Mmtda leest men een artikel van den heer George HérêUe gewijd aan het ontwerp tot droogmaking van de Zniderzee naar aanleiding van do geschriften deswege in het licht gekomen en van hel plan der onderneming door den heer Leemans op hwt geowapkisek oongrs te Fti s in de Nederlandsche afdeeling tentoongesteld De schrijver juicht die onderneming in gMoie mate toe en vindt daarin een nieuw bewijs van den geest van volharding den Nederlaiider eigen in het bekampen van een element dat hem van alle zyden bedreigt maar dat hij door beleid en stoutmoedigheid weet dienstbaar te maken tot uitbreiding van zijne welvaart en tot het maken van vredelievende land vêroveringen waardoor Nederland de sympathie der wereld verwerven mag Er wordt medegedeeld dat een hooggeacht lid der koninklijke familie Prins Hendrik Iwkend geworden met de veriiezen in de laatste dagen door de Maatschappij Zeeland met d stoombootvaart van Vlissingen op Sheemess geleden met zijne gewone loijaliteit zon hebben aangenomen die schade voor zijne rekening te nemen De directie zou tebben gemeend zulk een vorstelijk aanbod niet te mogen aannembn Dit besluit zal men begrijpen Niettemin blijft het aanbod zoo buitengewoon grootsch dat wij het bericht er van met voorliefde openbaar maken Men leert er by vernieuwing den bekenden opolferenden geest uit kennen die de leden van t Huis van Onuije bezielt Bij de justitie te Maastricht la gisteren aangifte gedaan van een moord op den veldwachter te Stein gepleegd De daders zijn vermoedelijk stroopers die zich van dien ambtenaar vrilden ontdoen De onverlaten sehünen hem eerst doodgeschoten en daarna in een bosch gesleept te hebben althans men vond zyn lijk daar ter plaatse met het geweer naast hem De ijverige nasponngen der justitie hebben tot heden nog niet tot de ontdekking der schuldigen geleid Ter dering van den Oemeenteraaa Zitting van Vrgdag 10 November 1876 Tegenwoordig de bb van Bergen Uxeodoorn voorz Virnly Kemj Kist Priuee Kranenburg Noothoven van Goor Measemaker Fortugn Hrooglcever Post Drost Saroaom Stiwver Üoedewaagen eo bnel De voorzitter deelt mede dat de heeren Muller en van Straateo hebben kennis gegeven de eerste door ambtsbezlgbetfleo de vergadering niet te kannen bgwooen De notulen der vorige rergaderiag worden gelezen goedgekeurd I iigrkomen is eene niaaive van Gedeputeerde Stiteo dezer E rovnieie daarbg terugzendende de goedgekeurde wyziging der egrootiog over 1676 Ketif eene missive van dezelfde goedkeurende de uitbreiding der wakken aan de lagere scholen Notif eene missive van dezelfde houdende goedkeoring van de Verhuring der aoldere IB de kofeabowra auii V d Borg Wotlf B ea W doen in overleg met den dietricts aelieolopzie er en dan betrokken hoofdonderwijzer en hoordosderwijwrea der jongejufvrouweo Scbool eene voordracht als bulponder i zer 3er eerste armeoscbool waarop geplaatst is de heer 1 J Lind borst te Delfsbaven en tot hulpooderwgzerea aan de jongejnfvrouwcnschool mej C J Hardeman alhier daar gecne andere ollicitauteu zieb badden aangemeld kon geen drietal worden voorgedragen Ter visie Wordt gelezen het rapport van B en W op de in bnnoe handen gestelde miHÏve van daa beer van Vven en opgrond jat de Commiaaie over bet m o de leaoreo regelt atellen gij voor het verzoek met iotewilligen tec visie B en W brengen rapport uit op het door een der leden voorgestelde om het benrtveer van Gonda op Amaterdam op te beffen de Kamer van Koophandel hierop geboord waarmade B en W zich vereenigen stellen voor die pogingen te doen Hoodig tot de opheffing Rapport van H en W op bet adrea van de hh van der liugt en Zn te Bottardam tot aankoop van een etuk weiland in de korte Akkeren op grond dat de aankoop veel hooger ia geweest dan nn wordt aangeboden hetzelve verhuurd an gedeeltelijk in eigen gebruik is itellen zy voor daarop afwijzend te beschikken ter visie een osiuive van de Commissie van toezicht over kat mid delbaar onderwee aanbevelende lot adsiatent m het bandteekenen J £ van Dongen Bolding en tot adsisteot in ket lijQteekeneu A Gravesteijn ter visie en benoeming in eene volgende vergadering eena missive van de Gomaiaaie over de atnds moziekscbool kennis geveode dat de beer S van Mlllingeo zijne benoeming keeft aangenomen Notif eene missive van den keer T P Viroly die om zHoe vele werkzaamheden bedankt als lid der Commiaaia op het v o nadat dit door den Voorzitter betreurd wordt ia ket voor kennisgeving aangenomen eene miuive van den heer W van Elden t Delft die kedaakt als Caralor der Imi school wordt voor kemisgeviag aangenomen een adrea van A Jasiwrs c s vemekeode gezuiverd drinkwater aan ded Kattensingel verkrijgbaar te atollen in handen van B en W van ken een adres vatf P A Lafeber varzoekendo eca stukje ge meentegrond aan de Karnemelksloot in koop bet rapnort B en W hierop lutdt om er afwijzend op te beschik ter Visie eene miaaiva van kk Ubrijaiaeasteren madedaelende dat da in 1889 opgenaitien galden keeft plakte gehad onder Koninklgke goedkeuring Notif een verzoek van dea hee D Kolling verzoekende door zijn benoeming naar O I ontslag als hnlpondarwijser aan de burgerschool voor jontW t ordt tagan 1 Januari varleepo Aan de ol de ia een voorstel tot wijziging der tarieven der aeheapveartreehten wordt algeneen goedgekeurd De instructie van dei kapelmeeater der Schutteru wordt op verkttgen Van den heer Snel na lezing goedgekeord Het adres van C Vnrrer om veriengiiig vaa ket contract der aanbeateding van diepwerken B en W itellen voor het te r rlejigMi mor eea JMr fl b er God y mg aa li h t op aieaw unbettedtn de voorzitter jclt dkt nader toe waarna bet wordt goedgekeurd Het adree een J Verdriei om Krlesgisg der knar van dr keldere ooder bet ftaadhuia ea wel voor 8 16 jaren tegen 64 B en W hebbeu tegen de verlenging geen bezwur maar willen de pnjs gesteld xien op ƒ 70 per jaar m dien zin goedgekeurd Te besluiten op het d ep een der ledta gedaan fooratel betrekkelgk het door beereb Libiyneeaters t voeren geldelijk beheer wearover de lleaeoeD hebben fetaskt Dit voorstel wordt verMOrpeo met 8 tegen 6 atemnieo tegen alemdea de bh a Coor Meaaemaker Virul t bael Poaf Drost Droogleevef KemJ en de voorzitter Daarop stelt de voorzitter nameot B en W voor om hb libr raeeatera alt te noodigau oor M volgende jaar eene bfgrooting lU te dienen De beer kist verlaugt iclicbtiDgen daar by in de vorige vergadering niet tegenwoordig was en de zaak volstrekt niet begrijpt Hij vludt bel toorslel vin B en W vreemd na de verwerping van t voorstel Prioce i e voorfitter geeft eoktia iolicbtingeg maai wil niet op nieaw de zaak breedvoerig bediseossleeren De beer Prince is zeer voor t voorstel van b en W daar dit in deuzelfdeo geest is als bet zijne Zgn eenige doel waa te zorgt n dat het kapitaal niet verloren ging voor de atad Nd kürnt l et op de begrooting De voorzitter ia verheugd dat de Tonge spr voor het voorstel zal stemmen mssr wil niet dit door een raisverstand geacbiedt verduidelijkt di strekking van dit voorstel Na nog eenige discuaale wordt tot de stoasiftiag ovarfegaap waarop bet voorstel van B en W met algemeene stemmen wordt aaogenomeo De voorzitter deelt daarop ntit dat t ezaioeD voor boettonderw zeres aan de jongejufvrouweDScbool zal plaats hebben Vrgdag en Zaterdag 6 en Ü7 Nov a et = Nieta meer aan de orde zgnde wordt na maebtiging oa aan de genomen bealniten sitvoenng te feven zonder lesumptie de zitting gesloten COBBëSFONDENTIE H t tuk TiD S fOQ iD dit ar x i ngevameu jndi a de Khrgter odi zijn oum lud nnedegedecla Uerhmtldelgk benebtteo wg d t nooit eeo stuk gtpUaUt wordt waBQter ODI de ni fa dri achnjreri piet wordt toerertronwd Het iDgCMaden stokje oter het Dam s conckkt vso Donderdig wordt id eeo tolfteid ar gi Mtu i DR Redactib Burgerlijlt 0 9tas4 Gksoseii 18 Nov iaeob osden i Oilein en A £ Slgderink 19 WillemiD Jaeobe oDders O Fayk eo P de Jong OvMLtDiH 18 Nov C H Boi 3 j 2 I M N t f n Limborgh 10 m 10 fi e Vrin 01 j 6 S Mnijt 2 j GcHüWD 18 Nor A H Poppelbte i ea N D i C de Jaag 19 K Jeako i J C de Laage ADVEBTENTIËN ♦ Q in awd JL H POPPELBAÜM van AnuUrdam w N D J C DB JONG die tevens ook namens honne ouders hun dank betuigen voor de ondervonden belaagstelling Gouda 18 November 1875 Heden overleed ons innig geliefd dochtertje IDA circs 11 maanden oud W VAN LIMBORGH W VAN LIMBORGH Gouda 18 Nov 1875 d Gidts Voor de vele bewijzen van belangsilelling die ik mocht ondervinden bjj hetafetervenmyner gelieMe Ecbtgeuoote betuig ik aon fallen mgnen hartelgken dank A VAN OS AzN Gouda 21 November 1375 Voor f lÜ te KOOP eene PIANO in MAHONIEHOUTEN KAST voor eerstbeginuenden Te bevragen bg den Uii ver deier Courant PABJRIBK I n O UID E3 W A T E3 12 Leveren of vervaardigen en herstellen alle soorten van STOOM en andere WERKTUIGEN MACHINE OLU in vqf Kwaliteiten mmi SDSOLEN De plaatselijke Scboolcommissie te OoiM zal op WOENSDAG den 8 DIX EMBEIl 1875 dea namiddags ten 2 ure in het Gebouw Aki I op de Markt overgaan tot de openbaM Aanbesteding voor het tijdvak van 2 jarert ingaande den 1 JANUABU 1876 van de levering der School en Schrijfboeken alsmed der nit te reiken Prijzen ten behoeve der Openbare schalen te Gouda Da gezegelde en behoorlgk gesloten inschrgvingsbilletten zullen moeten worden ingeleverd vóór den 7 DECEMBER 1875 bg de o taris der Ciommissie De voorwaarden van aanbesteding met vermelding van de inngting der inschrgvingsbilletten zullen ter inzage liggen bij den Concierge in gezegd Gebouw Sameiu de plaatselgke Schooleommiaaie De Stcretarit EOUAABDS Ratt Dtoflgen aONINGINMEBROOD M aiNCESSEBROOD DËVEKTERKOEL ra iXEB D ANFERS Tafel likeur è jl I Voorhanden bg Pr N BAAIJMAAKERS Oosthaven B 17 Certificaat over spoedige geoeïing van Kraqipiioest De ondergeteekende certiiiceert bg deze dat hg door het gebruik van RLTNLANMOHEN DRUIVEN BORSTHONING volgens de daarbg gsTo gde gebniiksaanwjjziug in oenen zeer korten tfjd genezen is van een Kramphoest waarmede biJ bijna den geheelen afgeloopen wuiter geplaagd was Get W J A VISSER gepens O I Loitenant KoloneL IJttelnuéiden bg Kampen 8 April 1875 Ontelbare erkenningen en dankbetuigingen van door den Dmi ven Borsthoning genezene personen van alle atanden geven een veel zekerder waarborg voor de onbetwistbare voortreffelijkheid v genoemden zegenrgken drank dan waarop e n ff ander middel bogen htn De Bgnl DrnivenBorsthoning treedt in de plaats van een knur die slechts in den herfst mogelgk is namelgk met vensche druiven en is tienmaal beter Het gebruik ü eenvoudig en bijzonder aangenaam Alleen eeht verkrijgbaar in flesschen voorzien van een rood espsole met uevenstaand fabrieksstemjiel ft L per tak te LaAn E Noordyk OnMwaitr F Jonker Idenburg ItaHtTiv C J W Snabi Ki AlMtk I ni k C J vn Oiidul Sdunaümvi i WolS k Zoos Drog Yifofburg A v 4 Veea iTiuidtnrveen C aa EeuHce Woerdtn W H vu Diggelen SimAt bv T H A Wolff Jlfitm aU M L Varoaaieaa Toon Apotk Bodegrtatn F Versloot téitcof A J van Tivont De L vac liCenwen j Gratnlut t 3 h F C Sqabllié tpotb Éatertieoudé Vf Hendriks HautreeU 1 D den Hartig Iftlfgpersberjft wed de Raadt Urbanus Pillen bei id volgens het aloiu e en eclite t c t Van de Wed KEÜl BIÏ ZOON Cbemïstól Deze UpBANüS IfILLEN zün döor ons in doosjes a 37 a Cent en in ubbele doo n te GOUDA alleen en tmsluitentï verkrijgbaar gesteld bg den Hi LiSOBENK Wg waarschtiw n vxjOE I ebi ik van namfiAks s wéue men Irócht in omloop te brengen U Ét