Goudsche Courant, zondag 21 november 1875

Wwiisiltg 24 NovNrter 1875 IT 17Ö4 GOUDSCHE COURAMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BU deze heb Ik de eer te berlgten ik voor dit aanstaande St NICOLAASFEEST voorzien ben van eenc groolc Collectie IVOIVEAUTÉ S in FMm EN ELSCnE WEENESAIlTimEN De Etalage Speciale zal WOENSDAG 24 November a s gereed ztjn en noodig ik UËd beleefd tot een bezoek uit Door de uitgebreide Collectie nieuwe Artikelen welke alle beschikbare ruimte Inneemt heb Ik besloten dit jaar GEEN TOMB LA te houden Hoogachtend J UEd dw Dienaresse We d A QUANT LEEUÜSTOEESIJ EN 71JNE00FEIIIJ AGENTEN voor GOUDA en OMSTREKEN SLOTEMAKER Co Mineraalwater Fabriek West Haven B No 199 WAABSCHUWII G De ondergeteekeude die het vorig jaar moest loten Toomemens zijnde een Plaatsvervanger te doen stellen zoo werd zijn Voogd door zekeren THIJSSEN te Breda bediende van A J MOLLMANN te Arnhem in zake het stellen van Plaatsvervangers bg de Nationale jtlilitie onophoudelijk vervolgd met aanbiedingen van Ic er prijs dan bg anderea zoodat hem dat eiudeloos geplaag mOede hij besloot het hem voorgelegd stukje papier te onderteekenen na vooral de heiige en plechtige verzekering van bedoelde THIJssbn te hebban aangehoord in deze woorden Indien de origineele gezegelde actes ter teekening werden aangeboden en hy wenschte niet te contracteeren dan behoeide hy die actes niet te teekenen en de zaak werd al nietig beschouwd zonder eenige kosten Daardoor als t ware geprest heeft hy als eerlgk en eenvoudig Landbouwer geteekend doch onmiddeiyk werd hij door eenige bekenden gewaarschuwd zich aan dat kantoor niet te vertrouwen maar by de voor soiled bekende Maatschappij EBNOHAGT te gaan welke dan ok zeer naar genoden een Plaatsverrauger geleverd heeft Doch wat gebeurt Hy wanende geheel van MÜLLMANN af tezyn ingevolge de afspraak wordt hy door MOLLMANN aangemaand hem te betalen voor schade en kpsten ƒ 300 zegge I driehonderd Gulden wat natnnriyk niet geschiedde BelangheBbenden ben ik bereid ten alle tyde persoonUjk die onbill ke handelwgze breeder mede te deelen terwyl de reciterlyke uitspraak in deze wordt tegemoet gezien Verhel November 1875 L VAN ASSELDON gtociet it ON3 GENOEGEN Zaal KUNSTMIN te Gouda F EASDiTOOTEE PALEIS DONDERDAG 25 NOVEMBEE EENE GROOTE VOORSTELLINÖ met nog nooit alhier geziene Experimenten van F BJ5LSOia MAGIE et PHY8IEK alles nieuw HET GEEBETENDE MEDIDM de Reuzen Photograaf de frei in t lucht Schw beide Dame AGIOSKOPISCHË WERËLD TABLEilVX verlicht door een Batterij v an 250 elementen De Reis om de Wereld De Noordpool De droom van een Meisje De Zeestorm enz Enbrée voor HH Leden Ie Bang 60 Cent Niet Leden 99 Cent Gaanderg 40 Cent Aanvang 7Vi Üur F BASCH Afdii CTISiS in de FRANSCHE en ENGELSCHE TAAL alsmede in de HOLLANDSCHE VAKKEN zoowel voor Jongens als Meisjes J VAN BE PUTTE Hoofdonderwgzer Groenendaal I 19 MiDiööpriiüzïir voor Piano Solo Uitgave van F KOKS MA te Vraneker Hofleverancier van H M de Koningin 644 WicHTL Dichter und Bauer ouverture 0 80 Alle nummers dezer Uitgave zyn steeds voorhanden by den Boekhandelaar A BRINKMAN te Govtda No 863 der beroemde WekelUksche Zamenspraken üilgave J J H KEMMEE te Vtredil il heden voorhanden bg den Boekhandelaar I Lange Timdew t G udav Openbare Verkoopin en Op DINGSDAG 23 NOVEMBER 1875 des voormiddags ten 9 ure ten sterf huize van Mevrouw KROM aan de Gonwe wyk C no 231 te Qouda een goed onderhouden waaronder ond POBCELEIN BOEKEN enz Op MAANDAG 29 NOVEMBER 1875 des voormiddags ten 10 ure in het logement dk Zalm te Gouda 65 Vaartuigen bestaande in breedeen smalle SCHOUWEN en ROEIBOOTEN En op MAANDAG 6 DECEMBER 1875 des voormiddags ten elf ure in de Herberg O veeIJssel by van DEii HEE te Gouderak een HDIS STAL Elf ERF wyk B No 72 en 2 Hectaren 39 Centiaren Hout en Bouwland in de Polders Veerstalblok en Middelblok te Gouderak OnmiddelHjk na deze Verkooping op een gedeelte van bovengenoemde perceelen staande En op geraelden dag des voormiddags ten 9 ure ten sterf huize van H C de BRUIN wgk B No 72 te Goudfrak m MEmiJEN een part HOOI een ROEIBOOT twee smalle SCHOUWEN MEUBELEN eehig oud POECBLEIN enz Nadere inlichtingen z n te bekomen ten kantore van den Notaris W J FOETUIJN DROOGLEEVER te Gouda Wissenscbaftliches Outachten ü ber das von Herm Sylvius Boas er fundene MIttel gegen Epilepsie und Tobsncht genannt Auxilium Orientls Die glanzenden Erfolge welche bescheinigt durch wissenschaltliche Autoritiiten und durch eiue grosse Menge Leideuder nach dem Gebrauche dieses Mittels erreicht worden sind habeu mich nach Aufforderuog veraniasst dieses Erzeugniss einer genauen wissenschaftlichen Prüfung zu unterwerien Auf Gruud der Resoltate dieser Untersuchung gebt mein pflichtmassiges Urtheil dahin dass dieses Mittel keine der Gesundheit uachtheiligen Stoffe enthaU vielmehr sehr wirksame welche sich bei krampfhaften und epileplischeu Zufallen sowie Tobsucht die ihre Entstehung entweder durch erbliche Anlage oder Schvröchoug des Nerven systems Würmer gastrische Auhüufungen u s w verdanken bisher in ausgezeichnetem Grade bewahrt haben und schon von den berflhmtesten Aerzteu angewendet wurde so dass es als ein Specifieum antiepilepticum angesehen werden kann Es ist daher die Pflichteines Jeden dem das Wohl und Wehe seiner Nebenmenschen am Herzen liegt fUrdie Verbrcitung dieses schatzenswerthen Mittels nach Kraften mitzawirken Berlin im Marz 1875 Dr JOHANNES MöLLEB i S F W Mediainalrath Qoili Dmk Tai 1 Brinkinu BUITENLAND Biltetlailsch Oferzlclil Pmkpenwet en vericiezing van 7S aenaloren door de nat verg qn de ondenreipen die in Frtnkrqk au de orde blyven Se kieswet it loo goed tit TMtgcsteld koewei gisteien de Se leni tou plaats kebben Weinig bladen tUeen oUramontaaiudie verdedigen de drukpenwst van Dufanre Naar het nek laat aanzien zal j niet in de kamer worden aangenomen want in de commiMie heeft men 11 tegenstanden tegen 4 voontanden gekoaen Voorwaar een bew s dat mm er met mede gediend ia De legeering tegt mtu maakt van de aanneming dezer wet geen kabineta qnMilit Omtrent de l t 4 t vackieaan tnatonn i n de veraiUlhnde fraMMn mg lang niet tot eenatanaigluM gcfcnaaa Ied B partq wil het grootat egelnk aantal plaataen venreren Het ia te rree j sn dat men op het oogenblik der stemming nog even rer lal E jn ea men dus eerst na een einddooa atemmeii oor eiken zetel a onderlqk tot eennanltaat tal komen te Berlijn aangekomen maar kan niet aan de werksaamheden van het Ksmarek i ooreerat nog parlement deelaemen De Sgkadag de beiaadtlagiBg over de begrooting voortiettaidc heeft beslataa de gewiehtigate begrootümoaten naar de budget eoromiaaie te verw ien Dé Fauaeljike Baatiaa te Bnisad haeA een be ek gebiaeht aan de Mioiater van Baitenlaodaehe saken ajja BBigt ia riamd mat kat vobod eeaer De imgeaiwater aldaar had namd k in Uei jl verboden jubileoma prooesaiéB te houden omdat er geregeldkeden b j waren voorgevallen Nu wilden de geeatelyken dezer dagen weder zonder de overheid eenigzina te kennen eene openbare ommegang houden De burgemeester evenwel dit vernemende verbood onmidiielijk dergelijke openbare vertoooing in het bdang der publieke orde en de praoessie weid door de politie genoodzaakt aan den nitgang der keri réchtaomkeert te maken De geeatelqke heerenprotesteerden doch moesten gehoomimen Beriehten uit Spanje ook van niet Spaanache i jde stellen dot toestand der Carlisten als zeer oagnnstig voor men boadt lieb verzekerd dat t met ds maobt van den pretendent spoedig gedaan zou ign loodra M Noorderleger een flinken slag wist te tUan Bb moeUgkaeden met Amerika over Cuba aebüD n no öraatig niet te zqn dat z j aanleiding tot eaa viedebreuk zullen geven FRANKBUK De benoeming der oommiasie die belaat ia het wetaontwerp op de pers te ondersoeken elf van de v ftian leden dier eommisaie behooien tot de linkersyde en iqn dut niet gnnatig geatemd voor het ontwerp heeft in de aSleclingen der Kamer aanleiding tot diaonaaién gegeven In het 11de bareel heeft Buffet gkpititeateerd tegen de betohuldiging dat de ingediende wet een wet van exceptie sou qn Uq kan de bewering niet toehitea dat het ontwerp de denkbeelden van den minister van juatitie niet uitdrukte In dat ontwerp hékh de Kegeering geen enkel nieuw mitdr jf opgenomen De pen behoudt hare vrqheid Alleen is het noodig geoordeeld sommige mitdry ven voor een andere reohtlMnk te trekken omdat men aoms de jniy op een aohandelqke wigs vrqspraak zag verleenen Zeer byzondere omstandigheden hebben in sommige departementen den itaat van beleg doen ophouden Ala men de dagbladen leest lal men zien dat verfoeilqke aanrandingen niet worden te keer gegaan Wie deze uitspattingen betoomt verdedigt de vrqheid der pers In het Sde bureel heeft Dufaqre in antwoord op de aanndlen van Beausire verklaard dat twee artikelen der nieuwe wet ten doel hebben lo de verUaring dat vroegere wetten van toepassing fijn en 2o aan te nemen dat er medepliehtigheid bestaat wat tot B c tot ia h t onnkare was gebten Men gelooft zeide Du nre dat wq de verdediging der republiek hebben verwaaiiooad maar de nieuwe wet ia de repmdnetie eener wet van 1840 Wel ia in het mtin Iftuk van uatitntioneele wetten en niet van de eonttitatie naar die ooastitntioneele wetten vestigen de r Uiak en sla na de Begeering die wetten heaehermt beaehtnat iq tevena de repubUek evengoed ala in IMf Ia aommige departe menten is de staat van bdef behouden omdat men dit noodzakelijk achtte voor de openbare veiligheid en de kiezers daardoor ia geen enkel opzicht inderd waden In het 6de bureel heeft de hertog Decttea bq art I Sde alinea la gaval van beleediging van een vreemden aouverein of van het hoofd eener vreemde regeering heeft de fWvolging van smbtawege plaata indien de miniater tw buitenbndaoha zaken zulb venoekt deze oi allering gegeven dat de vervolging plaata heeft hetm op venoek van den neemden aonverein of het uofd eener vreemde regnring hetzq van ambtawef op aanvrage door den miinater van buita nla nd afJw laken b j den miniater van justitie ingediend D VITBClr L A HO Men meldt uit Munchen aaa de Xatiaial ZtUiiitj dat de clericale partq het pUn om het opbrengen van belaatingen te weigeren inderdaad had opgevat nuar later tooh heeft latea varen Op het aanzoek tot den heer Zöpfi den barosmden reehtsgdeerde te Heidelberg geriat heeft iêm een uitvoerige memorie geateld over dit vraagatnk Hq heeft aan de leden dier partq die zich tot kom hadden gewend onder anderen dit baaiheid g g lt Het gaat volstrekt grondalag Maar aangenomen sdb dat dit werkelijk het gevd ware dan nog mag deigelqk middel niet ter hand worden genomen Men sou daarenboven niet slechta de verkeerdste maar tevens de ongelukkigate keuze doen welke kon geschieden indien men daartoe z n toevlucht nam De patriotaehe partq sou daardoor naamloose ellende over het land nitatorten de grootate verwarring doen cmtataan en het rqkabewind doen nopen om tosschenbeide te treden De sel tandigheid van Beieren sou de patriotaehe partq op het i l tetten sq loo een selfmoonl plegen Ten gevolge hiervan hedüt men van dat voornemen gdeel afgcmen SP A ir jB De brief van don Carloa aan koning Alfoasus it een te merkwaardig document om er niet nader kennis mede te maken Ziehier de inhoud Aan mijn neef Alfonsut De houding van den preaident der Vereenigde Staten kan ala het voonpel van een ooriog worden beschouwd indien g de nnaf hankel kheid tan Cuba niet erkent De revolutie waarvan gq de vertegenwoordiger iqt ia rerantwoordelqk voor den amaad die Spaiqe woidt aangedaan Zonder revolutie lou dete opstand op Cuba waarin de bden van hetzelfde gezin elkander ombrengen niet zqn ontataan Onder mqne regeering lou hq nooit tulk een omvang hebben verkregen Het legitieme recht van hem die het bevel yoert kan alleen tonder verzet hervormingen invoeren tonder zwakheid afstand van iets doen zonder toom onderdrukken zonder hartatocht regeeren Haar het geldt de integriteit van het vodeiiand en al tqne kinderen moeten die verdedigen als het vaderland in gevaar verkeert veidwqnen de partqen bestaan er slechta Spaiqaaiden Indien de oorlog mocht uitbreken bied ik u een wapenstilstand aan voor den tqd dat de ooriog tegen de Vereenigde Staten zal duren Maar men versta mq wel de buitenlandsche oorlog is de eenige oorzaak voor den wapenstilstand dien ik aanbied en ik handhaaf mqne rechten óp de kroon evn ongeschonden als ik de zekerheid blqf koesteren haar eenmaal te zullen dragen Ik heb geen grondgebied over zee waar mqne wapenen het gezag handhaven en ik kan mqndap pete vrijwilligers niet naar Cuba lenden maar ik iid deze provinciën en de Cantabriaohe kust beaehermen Ik zid de onoverwinnelijke zonen van deze knatoi wapenen waar een £ 1 Csno ern Legazpi en Chnrruca het levenslicht zagen ik sal de handdaaebepen van ome vqandea vervolgen en gaan opioeken miaachien in hun eigen havens Neemt gq ingeval van een baitenlandaehen oorlog den wapenatilsUnd aan dien ik a aanbied f Zoo ja laat ona dan vertegenwoordigers benoemen om de laak te regelen 0q weigert De wereld tal getuige ilJB dat het katholieke Spaige tqn pliekt op waardig iJM heeft verraM Oeefi gq de voorkeur een wapenatUstand te vniga aan den vijand die u bedreigt Verneder er n toe too gq durft misschien tuit gq voor t oogenblik uitstel krqgen maar men tal weldra nienwe moeieIqkheden met a zoeken en Cuba tal voor het vaderland verloren t Op u tal de aokande Uiijven nuten dat ge imnedera hebt ea de smaad van n te vergeeft IuUmb vernederd üw neef Ciatoa Ziedaar de brief die looveel blqde verwachtingen in Spaiqe heeft oogewekt Thans is men woedend over de taal van don Carios waarmede alle Maden den apot drqven terwql zq betoogen dat het beste antwoord ia tfMaad 70 000 man ter venteAiag van het noordwbger ta zenden Koning AUimnt is too verontwaardigd dat hq aaa gensnul Qaatada uitdrukkelqk bevel heeft gegeven meta meer van doa Carloa aan te nemen dan zqn onvoorwaardelqke onderwerping Vit den inhoud van den brief blijkt echter voldoende dat de pretendent nog geen plan werping te vérbIq3ênTTij tS 3én st iïga wff ISTKI uiterste volhouden en niet wijken dan voor de kraoht der wapenen BINNENLAND r i GOUDA 23 November 187S Maandag 29 November a i tal in eene veijraderiag van de hier geveatigde afdeeling van het NKOBB LAHDBCH PBOTESTAHTKHBOBrDde heer J H Maronier uit Uticdtt ab spreknr i tndea Het is te verwaehten dat de afdtding ook dit jaar weder een aantal leden rijker tal worden daar ia Ooudt nog steeds vele wonen die zich knanea meenigen met t beginsel van den bond hoewel iq tot nog toe niet toegetreden zqn V r dat men zich aan eene vereeniging aantlait wil men gewooulql twee vragen beantwoord ztenea van de beantwoording daarvan hangt het af of men aaa t plan tot toetreding to eeft Vooreerst wat wil de vereeniging P Toorta ha hoog ia de contributie door haar gevorderd f Tot beantwoording der eerste vraag wqten wi slechts op den inhoud van art 1 van het dg i gl van den Ned Proteustantenbond De Nederiandsche Protestantenbond is eene vereeniging van aUm die willen tosmiiieriea oei 4t erije tmtmUeUÊÊf v M foitditmtig laat te htmden zoo binnen den kring der kerkgenootschappen alf op ieder ander gebied Kn wat de contributie betreft er ia zefcsr aa geen vereeniging die too gemakkelqk is op ditpant als juist het Frotenttantenbond Het is namelqkaan ieder lid self oveigelaten hoeveel hq jaarljjksch contribueerenwil toodat men ieder jaar tqne contributie telf vast kan stellen Alleen is een minimum bepaald vsn 0 50 ets Het behoeft natuuriqk nauwelijks gezegd te worden dat het in bet belang der leden is om een hooge contributie te geven daar van de hoeveelheid der contributien te tarnen uit den aard der taak afhangt hoeveel geld men besteden kan voor t inviteeren van sprekers op de vergaderingen Het eene staat onmiddelijk in verband met hel ander Dit behoeft geen betoog Waar dus de toegang tot den bond zoo gemskk qlc is il t inderdaad te verwachten dat het ledental ook ditjaar weder zal toenemen Opgave hq het beatattr isvoldoegde