Goudsche Courant, woensdag 24 november 1875

ItPadaMdf ve KgnlA gen die er in éua land be ei ie ook ju Gouda ceue afdeeliug bezitten mag zeker het Hood Krui9 met vergeten wordt ii Huewil leze veretinging ook hur sYiiipidue imderviud mag het verre v iii overiiodip heeten haar nog eet wider de aaiid ielii te bieiis u uiMer st dgeuooteu daar ij iff Hfi iriieid no m s r faelaiigstelhng ïerdifflBt d iid ij emel Niet alleen strekt zij hare wild tdigt zorg uit over de zieke niiiitair u met alleen bepaalt zij zich tyt hulp in oorlogst alltm edk uiet niihtaireft die op lè iekb 4 den oac worpen en geen middelen htblmi om zioh lafenis en verkwikking te koopen vinden ui geiiueuute vtreenigingeeu welkome jrienriiii die heu geett wat zjj noodig hebben Ifj Jn di Jjuiut dezer stad waai de mju er wei i leidtï iugeKrteneu wonen zyn eu aantal personen t te riudcn die in tijd van ziekte door t EoMe Kruis j U geholpen en verkwikt en die door haar toedoen ïtrBtèiiende luiddUeji dikwijls t eerste vereisohte tot hefstelluig outv lugeu waardoor zy zich spoedig weer ia gezoiidhtid inuchtcn verheugen Onderzoekt in die buurten en gij zult de orertuimipi krygen vaji de uitaemende werking vaa het siftujde Kruis Deze regelen aijn dunkt ons genoeg om hen Jii if willen weldoen een schooneu weg gewfzen te liAabben wiiar P sij zelcer zijn dat hunne giften goed gebruikt zullen worden Steunt t Koode Kruis en j pee vefzefatfd daardoor een goed werk te doen noodzakelijkheid van den nieuwen boiuy Mo eja departement van justitie verdedigd en nf 3 rfjyiug gegeven van den gebrekkigeu toestandvan het tegenwoordige gebouw tegen de beschuldiging verd viB Jvenféllii Wn binds gelden jen Bjiujiter hetïver sx toegevoegd Het itichtoN vu eni tlii l geUi yjuiojljustitie waarin ook de ti s Hiig ge ti i hterlijké coUegif hun ïi tel ouden nv 4NÉrimf op de aaiizienlyke kosten voor onteigeningen Voor deverbouwing van het Binnenhof is mede een voorloopig plan van verdeeliiig gemaakt yUlgens hetwelkde ïerste V V de TuevesijBjil iouden wordenbehondtn ca waarbij op dtt weBashen der TweedeKamer om door afstand van de vertrekken nu by den raad van stat in gebruik uitbreiding teerbingen gelet is i e mipister licht de uitbreiding der w kküchteuvdn den nai vhA toezicht op de spootwegdiliistennader toe zij is noodig ter voldoening aan hetvoorsjb ft on tie Ael vs n v njwWige bescheiden om een statistiek der spoorwegdiensten tekunnen opmakeivi te dien einde zal een nieuJr lidiu den raad van toezicht worden benoemd Voorts werdt verzekerd dat aan de Ned Westph spoorwegmaatschappij geen subsidie zal word ultbet uild voor dat zij met den aanleg van den mg tot zekere hoogte gevorderd is Men schrijft uit Amsterdam van 20 dezer Kergisterenavond is op de Prinsengracht eene vechtpartij ontstaan doordien twee in bejchoukrii itaat verkeereuih mannen bij een koekbakker waren ingedrongeu en den winkel niet goedschiks wilden verlaten Xwee agenten van Politie wueu niet bij machte hen te arrssteereu daar een gedeelte der burgerij Kieh hiertegen verzette zeUi wist men de agenten die de sabel getrokken hadden i deie afhandig te maktii terwijl een agent duarby daarby aan de hand verr wond werd De beter gezinde burgerij kwam nu echter de Politie te hulp en zoo slaagde uum er in de beide geweldenaars ia arreat te iieioen De Kamer van Koophandel en ïabriekentsA l doorn heeft zich btj ada s tot den Miuiater vnu Binnenl Zaken gewend met veraoek dat de eai tg van staatsspoorwegen moge gepaard gaan met de afschaffing der rijkstoUcu vooral in het bebiig v m die streken welke van spoorwegen verstoken sya INOK2ON0 EN eHacMuii DransTï Dubfeftle Baart GOUDA verwittigt dat hij een NIEUWE VINDING heeft om in de meeste gevallen de hevigste K i e s p ij n te verwijderen zonder de Tand of Kies te trekken Verder gaat hjj voort met het INZETTEN van KÜNSTTANDEN EN GEBITTfiN volgens de laatste Methodes op Goud Zilver Caoutchonc ea ZÜIGTANDEN zonder haken of veeren welke op het zieklijkste Tandvleesch geplaatst worden zonder het uitnemen der oude wortels i ff Gisteren avonds is een rijtuig met elf personen sWiD Boskoop die te Siuipwijk een zdveren bruiloft 1 kodden bögewocilid ia t watbr geraakt met het droevig gevolg d it twee hunner verdronken zyn De twctsineptein d r beidt hulponderwijzers aande lajfere school te ÏJeig Anibaoht z jn van 660 op fOQ gebpacht S De eerste Vaoier d i stafen gen taal is tegen Don IJerdaj 26 frzer s avonds ten 8 ure bijeengeroepen J Door hrt bestuur der droögmakeryeu onder Ha j wonde werd oj AVoeusdag in het gemeentehuis Bdaiir aan tesfeed het opbouwen van een watermolen De hoi gate der vijftien insohnjvingen bedroeg 16 449 A nneiner werd dé laagste inschrijver de heer P f n Rooijen te Waddiuxveen voor ƒ 13 988 Poor B en VV van Amsterdam is bi de begrooting M ge8egd Zqn wij goed ingelicht dan is deze voor l W ht in aantocht en hebben reeds eeiiige raads commissién daarover hun gevoelen kenbaar gemaakt De naiibtwachta blijven daarin behouden Hun loon wöïBt ïchtef ongeveer op het dubbele gebracht en de Vooldracht tracht de onregelmatigheden en ver keerdheden die thans zóo dikwijls voorkomen zoo goed als onmogelyk te maken Uh fien 60 tal werklieden aan de spoorwegwerken nm Za dnm Amaierdam hebben t werk gestaakt t vcrlo B rtaeerloöns doch men heeft hen in iBgeawooidigIwld vtin den commissaris van politie B h alild ea tudere werklieden ontboden die Maan da Ha t werk zijn gegaan Het l ederlandscli onderwyiersgenootschap te Am t£pl m heeft zich naar men verneemt met eene noögst b lfngryken arbeid bezig gehouden Een cora missie uit het genootschap heeft de Wet op het lageronderwijs aan een hierziening onderworpen daarbyuitgaand van de meening dat die wet niet langerin de behoefte voorzietTot de resultaten waartoe dit onderzoek geleid l eeft behoort o a ook de noodsakelükheid van deerkenning by de wet van leerplicht Eerstdaags zalde geheele ontwerp herziening naar wy vernemen dopr genoemd gepootscljap aan den minister van binoenlandsche zaken tei overweging worden aangeboden r De najaarsvergadering der algemeene synodale commissie is dea 17den November op de gebruiketyke wyte geopend Men schrijft uit den Haag Het volgende diepbetreurenswoardig voorval heeft t Zaterdag avond laats gehad Door de duisternis misleid zyn bij den Schenkweg te Leidpn in het water geraakt Johannes Pont een braaf grijsaard van 75 jaren aldaar woonachtig en zyne acht en X dertMCJarige dochter Helena Pont huisvrouw van David Koerade wonende in de van Limburg Sti mrastraat aldaar Ofschoon zoo hoog van jaren en lijdende aan bijziendheid verUngde Pont toch zijne dochter te huis te brengen Beiden werden echter ergisteren ochtend laveloos opgehaald De karige veiÜditing op deien weg die naar een bewoond 4 fede lte onzer qtad voert schynt dus hier de oorzaak te Ijn van dit noodlottig ongeval 3t Nicpl ias ufflini8$ie Mag ik 0 vry zyu myuhe de Bedacteuc om door middel dezer courant de aandacht van alle goedgezinde medeburgers te vestigen op het aaustaandeSt Nicolaasfeest met het doel bij die gdegeuluidde kindereu vau uiiugegoede medeburgerseeu vipalyken avond te yerschatfeu M i ia de furiiuitie yaneene St Niculuas Kximmissie t gescluktst piiihlelom dat doel te bereiken Mo e laen spoedig daartoe overgaan hy alle ingezetenen van den meer gegoeden stand ecu ul en erkeutelyk onthaal vinden Gouda 22 Nov 76 8 Het gezelschap lVr aspera ad astra gaf gis ravoud een zoogenaamd damesconcert sewooulylc engageert dit gezelschap by eene dergelijke uityyeilug een bekend artist of artinte Dit iiinalwas het ile heer Adelbcrg uit Utrecht die zoude optreden Alvorens we er toe overgaan melding te maken van de muziekuitvoeriijg van dit gezelschap zullen we vooreerst een woord wijden aan t S el van genoeinden violist De keuze der stukkeu gaf ons reeds het denkbeeld dat we met een degelijk musicus zouden kennis maken Kd onze veHraofatiug is niet besehaanid We hebben ten onieert va Spohr r dal loo zelden in onzen tijd gespeeld wordt hooien uitvoeren op meesterlyke wyze iu dat spel lag gevoel en was t met technisch taUuit dermate vereenigd dat we van Spohr a meesterwerk vaarlijk hebben kunnen genieten Zoo werd ook de ffCavatine van Baffi de Uuugari che melodie m die jtfema ivan Hauser ons ten gehüore gebracht Deze stukken waarin de gevoelvolle melodie en dciJiuiverheid der hooge toonen ons alleen in verrukking kon brengen hidiben diepen indruk gemaakt Maat met welk een breede ea juiste opvattiug gaf on Adalberg het 2e air v rié van Vienxtemps wéér De staoeato s zoo uiterst moeilijk in dit werk de trillen envde dubbele noten met welk een zuiverheid en met héeveel technische vaardigheid werden ze gespeeld We zeggen niet te veel indien we beweren dat d jonge artist one recht kunstgenoti heeft verschaft immea een dergelyk geacheveerd viool spel kunnen we hitt niet dan zelden hooren Het is onze wenscl dies wtf knuihtig uitdrukken dat Adelbejrg spoedig hier voor een grooter publiek dat hem naar waarde zal kuanen schatten moge o ttNden Want indien wa vee iet te khgea mud ii heU ea ttzonde de gaaugBiOp De Directie der Leidsc it 80hboef 8toom bootmaatschAppij de Voihardiflg Veeft kennis dat de dienst tusschen LEIDEN r GOUDA vice versa tér oorzaak de vaart üt Goiuiuiê dikwerf gestremd is geregehl is als volgt VAN LEIDEN Voorm 5 45 namidd 12 30 en 5 nor VAN GOUDA Voorra 8 namidd 12 30 en 5 uur Naar io v ra l lt Iftii bl nei kortste fmoet ziétl wbrden een Wetsontwerp omtiwnt de afsèhaffing der lijfstratten by de de zeemacht Nopens hare opheffing heeft reeds mondeling overle pla lts geliad met een dfexwat fisoaal voor koiiiiigs Kia n lundinaeht en niet dea uunialer v ui Ju titie Vidgcii esfie opgave omtrent te vuliiaen door bet aatf marïtaets tengevolge der dictuieu hi Atobm biykt dat 147 overleden zijn waaronder l oflioier gU 132 mariniers De laad gameente Fianeket heeft het noedig ge el in de instruotie der onderwyzeiea het verl op te nemen in de schooUokalcu gedurende at schooltijden te rooken Dat het Hermann Linde den begaafden lecitator die in den vongen winter ook hier Ier stede optrad evenmin aan een i ruime mate van eigenwaarde als aan een verbiueud geheugen oiitbnft zal menigeen wel hebb u opgemerkt Toen hadden wij nietgedaolit dat de wietookwslmen waarmede men hem telkens omringde hem in zulk een mat het verstand hadden beneveld als blijkt uit het volgend voorval dat wg uu de Jaul Ö ontleenen Vau den heer Linde gesproken zoo lezen wy in dat blad wij hoorden juist ergister dat die diohterlyke vertolker van Shakespeare ook te Manchester is opgetreden en daar aanleiding heeft gegeven tot een vry sterke opschudding onder zijn publiek Midden toch lu de scène van Shylock voor de rechters die hij voortretfelyk zegt en speelt zag hy een bejaard heer gapen en riep Shyloek vergetend voor den zich bel ligd voelenden reqitator den grysaard toe Si ia 1 mr gahtt litrf gtkn 1 Men begnjpe de ontroering door dat nitgehulderd atrafryui te weeggebracht vooral ondat de aangesprokene de schuldige gaper een mam Vin gewicht was iu den lande Als nu de heer Linde hier ooit mocht rugkeereu i ora ons te onthalen op zijn Shakespeariaansche voordrachten zy men door hef te Manchester voorgevallene gewaarschuwd Naar men verneemt ontving de Nederlandfche hoofdcommissie voor de Philadelphia tentoonstelling in September jl eene vrij voüedige verzameling landbouwen nijverheidsproducten van NederlandschIndic bijeenverzameld door eene daartoe door den Gouv Generaal benoemde Commissie Onder delen de prachtige kleeding tUkken door eeltige inlandsche hoofden voor de tentoonstelling weliHllend afgestaan Verder een zeer volledig overzicht ffai den gahg der kinaoultnur op Java en en herbarium van Buiteazorg De kostbare geweven stoffen het zilver en lakwerk enz zullen worden tentoongesteld in een vak in Oosterschen stijl terwijl al hetgeen onze koloniën betreft een a onderlyk gedeelte van de Neder 1 landsche afdeeliug zid uitmaken Wellicht dat de € oinmiasie er toe zal overgaan om de hier genoemde verzameling vooraf hier te lande ten toon te stellen De Nederlaudsche werkman zou er voorbeelden ter navolging in vinden daar de Javaansche bevoUiiig vooral ook door een ontwikkelden zin voor vorm en kleuren zich onderscheidt zeker niet minder dan door haren vlyt die ons de koloniale waren eji daarmede het koloniaal batig flot verschaft Misschien dat dan ook bezitters van andere fraaie Indische zaken zii opgewekt zullen gevoelen het nog ontbrekende ra de naar Amerika te zenden verzameling aan te vullen Aan de memorie van beantwoording van den minister van binnenlandsche zaken op het voorloopig verslag der Tweede Kamer nopens zijn begroOting hoofdstuk ontleenen W Og het volgende In geen der prtvinfcien is de longziekte h rsehende dan in Friesland en Zuïd Holland in welk laatste gewest nog brandpunten van besmetting zijn T n aanzien van de verbetering der Kenlsche vaart herinnert de minister aan de redenen vroeger medegedeeld waarom die zaak nog niet beslist is doch in alle gevallen moet een volledig onderzoek aan eene beslissing voorafgaan VeAand met de droogmaking der Zuiderzee bestaat in zoover dat van het ringkanaal althans voor het gedeelte tot aan de Eem ware partij te trekken Nadat het onderzoek in verband met de dxoogmaking van een deel der Zuiderzee zeer mogelyk nog dit jaar zal zijn nfgeloopen hoopt de regeering aan het voornemen om een afeondertijk voorstel betrekkelijk deze onderneming te doen uitvoering te kunnen geven De minister geeft de redenen op waarom net onderzoek rich ook uitstrekt over den invloed dien het werk op den gezondheidstoestand der ingezetenen kan hebben en deelt mede dat de akademie van wetenschappen thans be Seld onder ioek in handen heeft In het breede wordt deï zyn v het kuwtlievend pubjiiek Allen ig tegenwoordig ♦ aren hebben door het J atorend iqpplaas gedurende t spel Uy k oj ed ij$dri k joe vertoUdiig der klassieke miiziek maakte Br blyft ons nog over gew ig te maken van de ijkdit tkrépida kélr Wmsink deh viohst heeft be geleid Dat iwcompagiiement heeft spel verhoogd en is meesterfnk noemen Wat de uitvoering van de stukken liémA die het giezelschap ten beste gaf Ke kunae of toeJK i l n ai i det wals aus meiner Jugendzeit En indien de ouverture der ïreischüti met vlugger tempo s gespeeld ware we zouden der uitvoering nog meerderen lof kunnen toezwaaien Wij hopen dat per aspera ad astra door inspanning en oefening waartoe ook behoort het aohtgeven op de directie tot nog zuiverder harmonie zal geraken Het bezit daartoe wel elementen Laatste Berichten Berlijn 22 Nov De Keizer heeft gisteren prins Bismarck by zich ontvangen KarlSrhue SSfot De © Mothertog heeft deift landdag geopend In de trqpnrede wees hij op óe voowttgaande ontwikkeling d 8 BSjks Hij hoopt dat aan de godsdienstige woelingen een einde moge komen Hij veprouwt op eene spoedige verbetering V TfiBB ét taafttristoudkmidigtn toestand Berlijn 22 Nov By het voortgezet debat in den Bijksdag over de begrooting hebben Bismarck en dr Lucius de belasting ontwerpen verdedigd die daöt de heeren Löwe Winthorst en liebknedit wer n bestrede ia otmoodig daai hg vereerd wordt met het algemeen vertrouwen der Geneesheeren alhier en elders Non Plus Ultra De beide ontwerpen zyn refronden san de Oon i efr Oksob H 22 Nov Elizabeth oadert A Bocra en M itlelkA rCatWii aHriatu sadrri I de Jodi eji 1 4 iri SI üoph MavU Klii b tli a leri fellebea n 8 E Rouitrlten je nruitfa oade l A irto der Laan 11 C H JatiHen s a OvsiltD 20 No V J H Camp 12 n i t MsA Sha 21 UC de Grauw 2 E C Wolfa TxrntA i Het prachtig bewerkt Christnsbeeld omgeven door een blaauw flnweelen cadi waarop met kunstige hand verschillende voorstelliogen en versierselen met goud en zilverdraad zyn geliordaard Het geheel ter grootte van ongeveer 90 bg 75 Centimeter is acuter glas en in lijst en mag in allen opzichten een waar kunststuk worden genoedid Dat stok is getrokken door den heer G LAMME vaa Scl onhoven nit de Pai L ery tl dmKenfanl iVaIrvan in verschillen $ coaraSten r da melding gemaakt is Dit stok is aan m gednrende eenige dagen afgestaan om ook mgnen stadgeoooten di voorwerp Tan kunst en ngverfieid tegen eétf klein entree a 10 Cts ter bezichtiging te ste len gn te koo l aan te bieden AoVERTCi rnË r Ik twgfel niet of e i tslryke moiigte zal kernen beiidiiigen wat e n zwakke nunschenhand vernuur ctear te atelJeB euda mS MfL W nS H tAMME Nederiandsch Protestantenbond fAtamnnt OOnnA m Onuttrekenj Vergadering ir Ai0J tiettVtmixrm ene DoditMV i wlm ai 8 E WELSCHEN Bosflwriuw Gouda 21 Nov 1875 m t DAMES in het locaal NuT kn Veeuaak p dm Owthavan alhier v IAANDAtta9 November 1875 des avonds ten 7 j ure precies SprAer J H MARONIEB Predik te Utrecht Onderwerp de GodtdUmt in het huUtelijk levef Viye toegang voor de Leden met twee huisgeoooten jBatolfo Toor niet Leden 0 50 jer petaoon i JHameBS het Bestaor Cs THIM Secr f Voorspoedig bevallen van eene Dochte Mewow VAN DB BÜfiCffF va LIÜHTEN BERGH DoïïP Gouda 23 Nqy J875 Heden overleed na efeti smaiièfp Hfren Rotterdam roBu geliefde Zoon GERRIT ÖENDUIKUS ZIEIi MilN in den oudecdom Tim ruim 25 jaren Gmida Wed fL ZIELEMAIL 21 Nov 18V5 gA H tiKMWK mmummf Prov Overijssel i De Ondergeteekende benoemd tot HoofdOndeiwgzer aan de gesub bgi Dag en Kostschool voor m n 1 o te Hawelt in de plaate van den yVelEdelen Beer SOETEBS heeft de eer Ouders en Voogden op die Inricht ting opmerkzaam te maken Zg bevat teene ruime woning met prachtigen tuin gelegen in eene gezonde streek De Directeur stelt zich ten doel Jongelieden op te leiden voor de eerste klassen der Hi B ae Marine Militair Student enz De Inrichting zal met primo December worden geopend Prospectnssen zijn op franco wnvrsge Ie bekomen De ondergeteekenden betuigen bg deze hqnnen iiartelgken dank voor de vele bewgzen T n deelneming ondervonden gedurende de vakip en bet overlgden hunner geliefde d cbter aoiJKïo Gouda 23 Not 76 J SCHOUTEN Az k BCËOÜTEN Voor de bewgzen van deelneming ont wegeüs jiet ovèrlgden van Jlejufvronw Ni OSKAM betuigt de lïunilie bg dezeharen diwk Qudèrieria dÏJitel Namens de familie VAH Keekwhk ± k Nov ms 6 VONK J2 ii H ui A DE WAAL c l ZÜIGTANDEN P I V K H o F Clir üentistes sGBAVENHAOE 5 Ale mderstraat ARNHEM Bakk erstraat Zgn da elijksch aan bovengenoemde etablissementen te cousulteéren omtrent alle TANDHBBLKUNÜIGE ÜPEKATIËN pijnloos alsmede het plaatsen dezer reeds zoo gunstigbekende Zuigtanden welke door aanzuiging iander goude i haken of VEEREN zich aanhet gevoeligste tandvleesch bevestigen en ïoowelin kleur als in gemakkelijkheid de natnurlgke gelijk zijit Pa Hoofttnan Jz BOOMKW EEKBR en VEENMAN Wgk 3 N 288 te Bekoop Heeft voorhanden Zwartbladige PEBZIKBOOMPJBS a LSO per stuk Lagelei Espalier Montugue PERZIKENBOOMEN a 1 50 tot ƒ 2 50 En heeft de eer te berichten dat met t voorjaarvan 1876 in de door hem aan te leggen Boomkweekenj in de oude Gouwe te Gouda verkrggbaar zullen worden gesteld de beste schoonsteen nieuwste soorten van VBUCHTBOOMEN HEES FERS COMFEREN ROZEN en verder alles wat tot het vak behoort OF0BARE AANBESTEBne BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op WOENSDAG den 8 DECEMBER 1875 des namiddagsten 1 uie in het Haadhois aldaar bg enkele inschrgving AAN TE BESTEDEN Het VERBOUWEN van een gedeelte van het Wees en Aelemoeseniers huis te Gpnda Waarvan Let Bestek en de Voorwaarden dagelijks de Zondagen uitgezonderd des voorfliiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter Plaatselgke Secretarie en aan de StadsTimmer werf ter inzage zullen liggen alwaar tevens gcJrali ts lïxemjjWen van het Bestek voor 1 en vaö ie Algemeene Voorschriften voor ƒ 0 60 velrkrijgbaar zgn gesteld Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester De Inschrijvings Biljetten zullen op zegel geschreven door den Insehrjjvei en zijne Borgen geteekend en behoorlijk gesloten oiterlgk des namiddags ten 5 ure van den 7 December 1875 op gezegde Secretarie nioeten zgn ingeleverd Ailxlfluo orieotis praparirt aus noch nicht bekannten V getalnlien des Oriente von aosserordentr licher Heilkraft geprüft vondenersten Autorit ten der Chemie und Medic beseitigt die bis ina hScfaste Stadiufny der Unheilbarkeit getretene Epilepsie Fallsuoht Tobsuoht J I Brust Magenkru mpfé VorGebrauch meinesPraparates hitte ich nm speciellen Krankheitsbericht dar auf schickedaa ith Prapïratnebst genaa er Gebrauchsanweisung oiid Kurverhal tungsregeln unter Nachnahme sofort Ich warne ausdrücklich vor jenen Leuten wplcbe lediglich auf den Geldbeutel der armen Patiënten speculiren indem si J als Specificum g en obige Lëidën nichtij Als eiiie LÖsung von Bromknlium geben NB ülibetoittelfe Kranke werden he rücksichtigt Silvius Boas Erfinder des Auiilium orientis Specialist fflr Nerven und Krampfleiden Sprechstunde 8 10 Vrm 2 4 N Berlin SW Friedrichtetr 22 l Etagi