Goudsche Courant, vrijdag 26 november 1875

VrUilag 2C NoveiulMir W 1755 1875 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiën kan geschieden tot óén uur dea namiddags van den dag der uitgave Söcièteit ONS GENOEGEN Zaal l V Ï71 1 r BiïiMlBis Anti DienstvervangingsVerbond DONDEKDAG 25 NOVEMBER EENE OROOTE VOORSTELLINO met oog uooit alhier geziene Experimenten Tan IP B A SOI3 MAGIE et PHTSIEK alles nieuw HET GEKEETENDE HEDIÜM dc Reuzen Pliotograaf de frel In iiicht Schwebende Dame AGIOSkOPISCHË WERËLD TABLEAUX verlicht door een Batterjj van 250 eletnenten De Beis om de Wereld De Noordpool De droomvan een Meisje De Zeestorm enz Entree voor HH Leden Ie Bang 60 Cent Niet Leden 99 Cent Gaanderg 40 Cent Aanvang 7y Uur j F BASCH De oudergeteekenden daartoe aangezocht door den Generaal tam LIMBURG STIBUlÉ als Voorzitter der Committie van organitatie voor boTengenoerada Yeneniging noodigen i hier ter stede woonachtige leden uit tot eene Vergadering op DONDERDAG a a den fH NUYEMBEB des namiddags ten uur in het lokaal Nm en Vcbkaak op de Ootümtn alUer Te behandelen ondenrerpen lo Constitjeeren der Afdeeling 20 Verkiezing Bestuur idem 3o idem Algemeen Bestuur f W D de Lange D Lulius van Goor H V 3r Koning II li J M Noothoven van Goor Mr W J Fortuijn Droogl over Jr OFENBABE AANBESTEDING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zjjn Toornemeus op WOENSDAG den 8 DECEMBER 1875 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar bn enkelo inschrnring AAN TE BESTEDEN De Leverantie van de ten dienste der Gemeente edarende het jaar 1876 benoodigde MATEBIA LeN als 1 Houtwaren Ijzerwerk Spijkers en ligte Uzerwaren Lood Zink en Soldeer Verfwaren en Glas Teer Kalk Grint Zand 75 000 IJsselmetselplaveL 20 000 Veobtscbe StraatkUnkers Waalvorm 16 000 Veohtsclie StraatkUnkers gewone vorm 100 000 Vechtsche drielingen of Khijnsteen vlakke grijze Éftraat klinkers 55 000 Lxiijksclie Straatkeijen 600 Kubieke meters fijne puin Gouda 17 November 1875 N B Zg die als nog tot deze Vereeniging willen toetreden worden tot imtt Vergadering uitgenoodigd De Contributie bedraagt 0 25 ONTVANGEN eene ruime SORTEERINC PRENTENBOEKEN 9®8f ltB£8 VA ALLE in VEBSCHILLEINDE PBUZEN 2 3 4 5 e 8 7 8 8 10 11 120 Goedkoope MuziekJIi lS i r ff H ï S 1 üilgaafKOKSMA U seschikt Toor St NICOLAAS GBSCHENKSN GOUDA A BRINKMAN is het eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen maagpyn maagkramp hte ipijsverteering zuur duizeligheid hartkloppingen enz en moest daar het ook bg het inmaken van zure vrnditen het weekkoken Tan groenten Tooral penlvrachten ala eir rteq booiten linzen enz zeer goede diensten be gst in ieder hniweziii gero adtm wtHui iiar aita h 18 33 en 60 cente 14 15 ZuUendp van de zes laatetgenoemde nummers ie monsters aan de Stads nmmerwerf kunnen worden bezigtigd Haarbalsem of Eau philo om0 Deze balsem is eéue Apiritnt oplossing van een zeet fijn iet met mm toeroeging van Pem bttlsem esrtraet van kina en welrikende olieën Hg reinigt de hnid tw M Soofd en kan het beste middel genoemd worden om de groei van bet baar ie beToideren en het nitrallen voorkomen £ flacons k 45 en 90 cent Anatherin mondwater Met een gelgke hoeveelheid water gemengd is het de aangenahmsto mondipocl g Het neemt eiken slechten 8m ak weg reinigt de tanden Terstorkt zwak tsndvleeacli M verhindert de vorming van kalk op te tanden daar het slgm en overblginsieii der ij 9 zen oplost Het flacon kost 75 cente De Bestekken en voorwaarden zullen dageiykg de Zondagen uitgezonderd des voormiddagsvaa 10 tüt dea namidd s 1 ure ter PlaatselykeSecretarie en aan de Stads Timmerwerf tor inzage liggen terwijl de InschrijvingsBiljetten op zegel geschreven geteekend en gesloten uiterlijk des namiddags ten Vflf ure Tan den 7 December 1875 op gezegde secretarie moeteningeleverd zijfl Openbare Willige Verkoopleg te GOUDA Engfelsch Tandpoeder In elegante dozen Tan 100 en 50 grammen 45 en 25 cente BC BU ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijzing BoTenstaande artikelen zyn te bekomen in de bekende depots Toomamelgk te Oouda bg L Welter L Scheuk en J O Zeldenrgk te Schoonhoven b j Wed Wolff en Zoon te Oudtwater bg E Jonker Idenbnrg te Woetden bg N C van der Kaï En in de andere plaatsen in de bekende depote Emmerik H TON OIHBORN Of MAANDAG den 29 November 1875 des middags ten 12 ure in tjuü Schaakbord bewoond door den Heer A W v WERKHOOVEN op den Kleiweg aldaar vau een hecht en sterk HUIS ST NIKOLAAS De Wed A C SCHOUTEN niet EBVE bevattende Winkelhuis verschillende zoo Boven al Benedenkamers Zolder Keuken Bergplaatsen en ruimen Kelder staande en gelegen aan de Westhaven B No 164 te Gouda I in de FBAN8CHE en EN6EL8CHB TAAL heeft de eer te berichten dat z j eene ruime alsmede in de HOLLANDSCHE VAKKEN keuze GALANTEBIËN SÜBPBISES en KIN oowel toot Jongens als Meisje DEESPEELGOED ontvangen heeft die van pn mf af DONDEBDAG in haar WINKEL geëta r leerd zgn en bciieelt zich in ieders gonst minHoofdonderwgzer Oroenendari L 19 zaam aan 6 i 0r k m 1 BtMwA Het benedengedeelte is verhuurd tot 1 Mei 1876 tegen ƒ 2 50 per week de Kelder tot 1 Mei 1876 tegen 28 sjaars Te zien drie dagen vóór den dag der Veiling van des morgens 9 12 en van 2 4 uur Breeder bij biljetten en informatiën ten kantore van den Notaris A N MOLENAAft te Waddinxveen ite De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDEBDAG en ZATEBDAG De prjjs per drie maanden ia f 1 75 franco per post 2 BUITENL AN D RiiUenlaiidsch Oveizicht De Fr insche Nalionalc Vergadennjj h ft de eerate drie urtiktleu Maandü en Dinsdag aigelmndeld Een paar amendementen op art 1 zijn verworpen waarna dit artikel gelijk ook de b ide volgende onveranderd is aangenomen Bij art 2 lokte Jules Simon een nog al heftige discussie uit over de oflicieele candidatureu Men zegt 4 t onmiddellijk na de aanneming van de kifswjt door de Rcgeenng een wct iont erp zal worden ingediend waarbij de Senaatsverkiezingen worden bepaald in Deo en fau en die voor de Kamer van Afgevaardigden in l ébruari In dat geval zou de Nationale uiterlijk inct Kerstmis voorgoed naar buis gaan De verwaehfli vaa de Duiisehe bladen dat Bis niarck vooreerst geen werkzaam aandeel zou nemen kan de handelingen van den Rijksdag i reeds dadelijk gelogenstraft de Kijkskanselier verschein in de zitting en voerde het woord bij de algemeene beraadslaging n over de begrooting en meer bepaald ov r de nieuwe belastingontwerpen met zijne gewone rondheid maakte de Bijkskanselier de opnierkinf dat hier geen sprake was van verkorting der rechten van den Rijksdag van Kabini tskwesties of meer zulke phrasen maar tinvoudig of de uitgaven moesten worden gidekt door verhooging van de bijdragen d r Staten of door ni uw belastingen volgens zijn gevoehn konden de bijdragen niet worden verhoogd omdat de kleine Staten daardoor te veel werden gedrukt indirecte bcUftingen moesten de middelen verschaflin voor de rijksuitgaven daar de directe belastingen te drukkend zijn de beide nieliwe ontwerpen waren tevens een middel tot belastinghervorming en beiden werden aanbevolen maar allereerst de bierbeUsting waardoor deze in Noord en ZuidDuitsch laud meer gelijkmatig zou drukken Verder bracht Bismarck het verlangen naar een Rijksministerie in den laatsten tjjjd weder levendiger geuit ter sprake en verklaarde het verband tuaschen de belastingontwerpen en de oprichting van Rijksministeries niet in te zien De beide belasting ontwerpen werden ten slotte verzonden naar de begrootingscommissie Het wetsontwerp tot aanvulling van het Duitsche strafwetboek is nog altijd niet in den Byksdag ingediend men zegt dat er eerst met Bismarck over moet gesproken worden en het mogelijk is dat het ontwerp opnieuw wordt onderzocht Men hoopt dat de hoofdstukken der begrooting die niet naar de commissie zgn oerzonden nog deze week kunnen worden afgehandeld en de Rijltsdag dan eenige dagen kan rusten om de begrootingscommissie vollen tijd te geven Bij de Dinsdag te Gent gehouden stemming voor de benoeming van een lid der Kamer van afgevaardigden in plaats van het overleden lid De Baets clericaal is de heer de Kerckhove burgf meester van Gent liberaal met ZOO steinineft meerderheid gekozen De ex hertog van Modena is overleden de gewone geldschieter van Don Carlos die daaMoor eengroeten steun verliest Volgens bericht uit Madrid is in Catalonié een algemeene amnestie afgekondigd zoodat ook de Carlisten uit hun schuilhoek kunnen komen Generaal Martinez Campps san wien men de bevrediging van deze provincie beeft te danken is te Madrid aangekomen Omtrent den oorlog op Hylska wordt uit Singapore getelegrafeerd dat de Bngelsohe troepen het dorp hebben beschoten waarin de heer Birch is ververmoord Zij hebben daar oog voorwerpen gevonden van hem afkomstig en wd in het buis van den Maharajah tieneraal Cojbourse was met 300 man naar Perak vertrokken Ö2J V F R A N K II IJ K Belleville is gelijk men weet een hoogst radicaal Parijsche kwartier Dit neemt eehter met weg dat ook het keizernjk daar nog warm Aanhangers telt Enkele dagen geleden hebben eenige kiezers in deze wijk aan l aul Cassagnac d a benichten hoofdredacteur van de Paya een bnef gezojiden en hem uitgenoodigd om Dinsdiig in een op b byeenkoinst antwoord Ie geven op den vagen wat zal het keitÉin weua iuduu iMl i Ml wf a tt Wat hebben WIJ van het kfizerryk fi WHCftteuP Aangezien de Cissdgnac zich steeds ecu vurig voorstander van het algemeen stemrecht hdd genoemd verwachten de onderteekenaats van dit schrijven dat hij aan hun uitnoodiging gehoor geven zou Die verwachting is niet beschaamd De Cassagnac heeft geantwoord ik zid komen Sommigen zijn doordien Belleville een zeer radic ial kwartier is eenigszins in de war gebracht en im enden d it de radicalen dezen Bonapartist hadden uilgenoodigd De zaak is echter eenvoudig deze aanhangers van het keizerrijk hebben dezen letterkundigen zwaardvechter in de e elegeiiheid willen stellen om een ppe ch te houden te midden van dit bolwerk van het radicdisme Toch kan deze liijcenkomst zeer pikant wezen De Cassagnac heeft g noeg brutaliteit passie welsprekendheid om een gehoor van niet zeer ontwikkelde heden in vervoering te brengen Afgezien van de heftigheid zijner polemiek heeft hij talent genoeg oin met eenigc hoop op gevolg het waagstuk te kunnen ondernemen van een verbond tot tand te brengen tusschen het Cesarisme en de di luocratic Met dit doel heeft hy niet zelf de werklieden bijeengeroepen daarom liet hij die oproeping van werklieden uitgaan Beter dan iemand is de Cissagnac voor deze zaak geschikt Hij vertegenwoordigt het strydhaftige keizerrijk en behoort noch tot de clericale partij onder de Bon ipartistcn die zich oin de Keizerin en Pinard scharen noch tot de anti clericale party die door Raoul Duval wordt aangevoerd Rouher houdt zich evenzoo buiten den strijd tusschen beide fractien Indien het gerucht waar blijkt dat de keizerlgke prins tegen den tijd der algemeene verkiezingen een manifest zal uitvaardigen dan zal vooraf voor die kerkelijke quaestie een oplossing moeten gevonden zijn wat niet zonder hartstochtelijke discussien geschieden zal ENGELAND Belangrijk is het op te merken hoe gelijktijdig de bischouwingen der organen die dezelfde oudenverpen bespreken in verschillende landen kunnen uiteeidoopen Ten aanzien van de Turksche quaestie voeren de St Peterburgsohe organen als het dagblad van St Petersburg en de Golos de meest vredelievende taal alsof er geen sprake van c enigen stryd meer kon wezen ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTERS worden berekend naar plaateruimte Afeonderlgke Nommers VUF CENTEN De Londensche Observer echter zet uiteen wat Engeland zou moeten doen ingeval de rijandelijkheden tusschen Turkije en de mogendheden in het noorden van Europa mochten uitbreken De belangen van Engeland verhinderen bet om een passief toeschouwer te zijn Ingeval een Oosteurqksch of RussischeOostennjksch uUimatiim naar Turkije wordt gezonden en dit mocht vergezeld gaan van eene bezetting der Herzegowina door buitenlandsche mogendheden zon Engeland onmiddellyk een vloot naar Constaiitiiiopel moeten zenden Tevens zou eene declaratie tot de mogendheden moeten worden gericht waarin Engeland te kennen gaf de neutrali teit te zullen in acht nemen onder voorbehoud echter om tusschen beide te komen ter bescherming zoowel van zijne onderdanen als van zijn gezag als zeemogendheid Ziedaar juist wat de Turksche quaestie zoo kritiek maakt Bij alle vredezangen van de andere mogendheden blijft Engeland kalm over zijne beUngen spreken Hoe langer hoe meer doet de loop van zaken in de Herzegowiua vreezen dat zonder een vrteinde bezetting de rust en vrede niet volkomen zullen worden hersteld èn omdat Turkye te zwak is alleen den opstand te onderdrukken èn omdat de insnrgenton die bezettiïig verlangen als waarborg dat de Porte hare beloften zal nakomen Maar zoodrs tot bezetting door een van de noordelijke mogendheden wordV besloten laat John Buil de tanden zien en zendt een vloot naar Constantinopel DeEngelsche belangen in het Oosten kunnen ieder oogenblik de rust van geheel Europa in vuur en vlammen doen opgaan I fe= ïT rs y a 3 DüITSCHLAND De heer vou Bismarck die in de hoofdstad isteruggekeerd heeft de jongste zitting van den Rijksdag bijgewoond en b j die gelegenheid het woordgevoerd over de nieuw voorgestelde belastingen ophet bier en op de benrstransactien Hij bestrijdtde beweringen dergenen die zich tegen de voordrachtlieblien verklaard en stemt in met het gevoelen deaheeren Camph ausen den minister van Unancien datde Rijksdag het recht heeft om in de behoeften derschatkist te voorzien hetzy door het heffen vannieuwe behstingen of door verhooging der matriculaire bijdragen De kleinere staten des Rijks zegtde spreker mogen door het opvoeren dier bijdragenniet te zeer worden gedrukt Naar zijne meeningbehooren voornamelijk de indirecte beUstingen t strekken tot dekking der rijksuitgaven de directebelastingen te verhoogen maakt ze te drukkend enonrechtvaardig Het geldt hier het betreden vaneen nieuwen weg ten tiiide te geraken tot eejidoortastende hervorming van het belastingstelsel H tiriugt aan op de goedkeuring der ingediendeontwerpen Er kan hier geen quaestie zija vanvragen in verband met wijzigingen van het kabinet Hij hoopt dat het huis in de eerste plaats het ontwerp op verhooging der belasting van het bier Bilaannemen ten einde op die wijze in NoordDuitw land een gelijkmatige ontvangst te verkrijgefl als inZuidDuitschland Ik beu m een moeilijk parket M H zei vo Bismarck o a in zijne rede Wanneer ik verklaar dat inyn arbeid boven myne krachten gaat en ik plaats weusch te maken voor een gezonder man dan wjrdt mij dit van meer dan eene zijde als eene soort van felonie toegerekend Met name de dij