Goudsche Courant, vrijdag 26 november 1875

BINNE rJ E AWD GOUDA 25 November 1S75 Drongen wij in een vorig nr er bij onz sladgenooten op aan dat zij de hier gevestigde df leeliug van het Roode Ki uU zouden steunen hei is ons aiuigeuaain thans te kuputn melden dat de hier bestaande vereeniging Oefeniiig kweekt keimi in het laatst der volgende maand eeue tooneelvoorstelling al geven waarvau de opbrengst zal strekken ten voordeele van de kas van het Jtoocie Krui Het gezelschtip gaf zooals men zich zal herinneren ook in vorige jaren tooneelvoorstellingcu teu voordeele van een of ander liefdadig doel Het is te hopeu dat onze atadgeuooteu ook thans even als vroeger zullen medewerken oiu het goede doel te doen bciTiken gravin Van Limburg Stiï um en jonkvrottwe fttto ue5se Van Hacrsolte te Zwolle gehouden rn 5 ai ten behoeve van de in den strijd tegen Atchiu gewonde en ziek geworden krijgslieden Naar wy vernemen zoü de justitie thans in het bezit zijn van de noodige informatièn uit het buitenland iu de zaak van Jut en zijne vrouw die dientengevolge opaieuw verhooren ondergaali hebben Rott Ct Bij den uitgever Schuitenmaker te Furmereiid is epu nieuw dagblad verSaheneii in de Frausche taal gStiteld Le Credit KuToféen Journal fraufak fmncier politique et um iierdal de la Hollande Men schrijft aan de Lridsche Ct Sedert het najaar van 1872 toen het bijua drie ijiluuKb n n gcnde was de boozemstand niet zoo hoog al s 11 Zaterdag toen hy opgwtuwd door deu hevigen I NW wind ver boven peil was gerezen Nadat de wind door het poorden gegaan naar iet N O getrokken en het weer kalmer geworden was opende zich lo gï ifgenheid om at r uuar zee af te voeren tengevolge waarvan dan ook vaa lieverlede val in deu boeeein begint te ontstaan Berichten uit Nooril Brabant maken steed melding van het wassen van het water waardoor reeds enkele dijken zijn dourgi brokeu Kapitein Bjyton is Dinsdagavond te Vinstenl im aangekomen Hij zal wellicht eeuige lagen daar lilijveu om zijne interessante nitviiijliiig ten toon U lillen d cbo öl naasten bezöt en Wèbiu Aast ajo r in den winter 250 in Atn zomer nog minder Ik moet er bijvoegen dat die school behjdve den hoofdé n hulponderwijzer heeft Wordt de wet nu daar nageleefd Verleden jaar werd bij de schoenmaker onderzoek gedaau of ze tienjarige leerlingen hadden maar toevallig bij zulke die met een gerust hart een konden zeggen Sedert heeft men er niets meer van gehoord Ik weet idet of dit schrijven onder de oogen der belanghebbenden zal komen en de slapers wakker schudden in ieder geval bewijst het dat de wet op vele plaatsen nog een doode letter is en daar wel zal blijvan zoolang geen ónaf I P W en a V d P Ieder tot een geldboete vaa l 8 of ieder jen dag subs gevangeivisstnf wegen I het te Gouda als gcliider au met hondeu aange spauuen voertui it nier gaan na ast die honden Op de terechtzitting van 13 November 1875 zyn de navolgende personen veroordeeld L L wed N K Tot eene geldboete van 10 of subs gevangcuisstraf van twee dagen wegens het als tapster aanwezig hebben in hare tapperij alhier van eeit bezoeker na middernacht en voor des morgens ten vijf ure zonder van zyne weigering of nalatigheid om te middernacht te vertrekken Jtenni te hebben gegeven ami het Bureau van politie en zulks zouder diuirvoor vrijstelling van den burgemeester te hebben bekomen J H en P M Ieder tot eene geldboete van ƒ 10 of ieder twee dagen subs gevangenisstraf alsmede verbeurdverklaring van hunne inhoudsmaat zijnde twee halve hectoliters met bevel dat die zullen worden vernield wegens overtreding der wet op de maten en gewichten 1 S d B 2 P V R 3 C S B S 4 J L 5 1 N 6 A M S 7 J V d 8 8 L V tl H 9 3 V d B en 10 F W 3 T Ieder tot eene geldboete van ƒ 1 of ieder een dag snbs gevangenisstraf wegens het alhier als eigenaars eigenaresse of houders van honden die honden niet steeds een halsband te hebben doen dragen voorzien op een metalen plafit van den naam des eigenaars eigenaresse of houders En alle in de kosten des noods invorderbaar bjj lijfsdwang MA RKTBERICHTEN haiikclijke personen met hare uitvoering belast zijn ITekker Gisteren overlet4 te s Hage na eene ziekte vau slechts weinige dagett de hofraad H F G N Camp intradant van t Hnis van Z H H Prins Alexander der Nederlanden 2ijne persoonlijke hoedanigheden zijne voorkomendheid vooral gelijk zijne verdiensten in het geJitid waarop hij lich bewoog de civiele genie verschaften hem vele vrienden en hooge onderscheiding Een gernimen tijd vervulde hij de betrekking van lid in den Gemia nteraad alsmede in den Raad der te keu academie VeiTolgens door Z M tot IID hofraad benoemd werd hij belast met het toeZicht over de opvoeding van Z K H Prins Alexander De overledene was X n verdieustelijk lid van het Instituut van Ingenieurs en mocht verscheidene jareu het Voorzitterschap in den Raad van Bestuur dier instelling vervullen Biuueji eu buitttnsbmds jop prijs gesteld verleende 7j M den Koning hem de ridderorde van den Nederl 1 i nw en het koraandcurkruis der orde van de EikeuVrjon ook van buiteulandsche Souvcreiuen ontving hij onderBcheidingen Tot onderwerp voor een opstel bij zekere hulpoiiilirwijzerB exumen wird opgtgeven Dc geschiedenis eene leerin t te der jeugd Eeu der exaiiiinandi verslond de geschiedeuis eener leermeesteres der jeugd waarop hij zijn uiterste best deed een recht pik uit verhaal saam te flansen natuurlijk tot vrecselijke verontwaardiging of sohrfk van hh examinatoren Het aardrijkskundig genootschap zal Zaterdag 4 Dec U vo n2i te 11 uttr ia Natura Artis Magistru te Amsterdam een algemeeue vergadering houden Onder de puuUn van behandeling komt voor Nadere Inededeelingeu omtrent de wetenschappelijke expeditie liaar Midden Sumatra door den heer W F Versteeg Verslagen over het aardrykskundig kongres en de Tentoonst lling in t algemeen door de heeren dr P J Veth dr J Domseiffen en N W Posthumus Het uitreiken der belooningcu aan Nederlanders jp de TentoousttJling t Parijs Ijekroond Bij arrest van t prov gerechtshof in Utrecht van M Nov jl is vernietigd het vonnis door de arr rechtbank te Utrecht op den 7 Okt U uitgesproken tegen deu hooftlredakleur an het ütr Dagblad mr L K Bosch en door t Hof op nieuw rechtdoende op de klacht van den broodbakker J F de ï aat te Utrecht verstaan dat in t bericht van dat blad van 10 Aug 11 niet is ten laste gelegd eeu daad welke imlien ze had plaats gehad genoemden bakker of aan vervolging der strafwet zou blootstellen of aan den haat en de veraohting zijner medeburgers prijsgeven Naar aanleiding van dat Oordeel is bij breed gemotiveerd arrest genoemde hoofdrcdakteur m i jej jfo km van t feit hem bij ukM van dagvaarding ten laste gelegd met verwijzing van den Staat in de kosten van beide instahöén fr Men schrijft uit Alphen dd 22 Nov Om zich eeu juist begrip te kuuueii vorjneu van de betekenis der zeer i ü ii rivier de rouwe als vaanvater had men slechts dezen morgen vau de Gouwcaluis alliier een blik daarop ic slaan In de scliutkolk diersiuia worden ecnige noodige lierstelliugeu verricht waardoor de grijote brug reeds sedert ecu paar weken en gister ook de kleine brug voor de passage gesloten waren üoover het oog reikeu kon w is het vaarwater aan wierizijden van de sluis met schepen en 8toombi 0ten overdekt en toen eiiwlelijk dezen morgen d kleine brug weder schepen kou doorlaten hadden de op du plaats aanwezige polieie ngenten geen gemakkelijke taak om toen en deu gauschen dag door onder de niet altijd even handelbare schippers de orde te handhaven Alleeu de aanblik van het tooneel van dezen dag zou voldoejide geweest zijn om ieder te overtuigen hoe weinig het bi staaude vaarwater voldoet lan de eischen die daaraan vooral door het enorme handelsverkeer te water tusschen de beide groote koopsteden des Kijks mogen worden gesteld De hoofdcommissie Ier vereeniging voor cliristelyk nationaal schoolonderwij heeft dezer dagen oifciilaires verspreid wafliiu aangedrongen worat om U T bevordering van de geldelijke belangen der vece üigmg stuivers vereenigingen op te richten Men wil daardoor hen voor wie het te bezwarend is het lidmaatschap der vereeniging 6 gulden te aanvaarden iu de gelegenheid stellen op gemakkelijke wijae een penningske tot de dgenieene kas der vereeuigiug bij te dragen De vereeuigiug heeft dringend mea geldul kea st UJi uoodig Reeds reikt zij aan 125 scholen een jaarlijksche subsidie uit tot wn bedrag van b gna 25ÜOO reeds werdeu 62 hulpondenvijzers met oudei steimiug der vereeniging opgeleid reëels werden 41 gratiticatieu a ƒ 100 aan ouderwyzera uitgereikt om de opleiding van kweekeliugen tot hulponderwijzers te bevorderen terwyl mg II kweekeliugen zich aan de uornuudscholen bevinden By Meppel is een bejaaj de vrouw zonder beenea in een wagentje idlcen op deo staatweg gevoudeii die door een kwmiatroep was achtergekten Zij wordt thans ten Iraize van den landljouwer die haar vond voorloopig verpleiigd Onder den naara van Pyroleter is door Patod en Harris te Glasgouw een toestid genuiakt hit moet dienen om brand te blussehen en wel voornamelijk in de laadruimte an schepen Het ontwikkelt bij het in werking brengen zooveel koolzuur dat iu twintig minuteu de lucht ongeschikt wordt om de verbraudiug te onderhouden iu ecu chip van 1200 ton Als bijzonder voordeel wordt opgegeven dat de lading niet be schadigt door vocht daar het ga droog is eu volstrekt niet verplaatst behoeft te worden daar het gas de geheeJe ruimte vult De wet op deu kinderarbeid schyut iu vele plattelandsgemeenten uiet ni T te beslaan Inzonderheid is dit het geval in de Liugstraat bepaiddelijk iu de gemeenten die hoofdzakelijk idt schoenmakers bestaan Ieder die van L jou op Zand den straatweg volgt naar Waalwijk eu verder naar s Bosch ontntüet telken negen of lieujarige gezeljen met fjn groot schootsvel voor het kculecken vau hun beroep Onwillekeurig glimlacht ge om zoo n caruevalsvertoouing maar die glimlach verdwynt als ge den knaap in de oogeu ziet eü vooral als ge hem zyu vuile liedjes hoort zingen of zijn makkers in de platste straattaal gekruid met de gemeenste vloeken hoort toespreken öeen wonder dat de jongen reeds vroeg zyn pintje drinkt zyn ouders een willekeurig weejtgeld geeft en in verdierlijking opgroeit Geen wonder ook dat in die streken schoenmakers van veertig jaren afge leefd zijn En de school In gunstige gevallea ♦ bezoekt de jongen de school maar halve dagen het overige gedeelte zit hy aan den werkstoel en is hj elf jaar geworden dan i hij volleerd Voor de meesten is het een weelde als ze dragelijk hun naam kunnen schrijven als ze het in t rekenen tot de deelinj kunnen brengen zyn ze geleerd In sommige dier gemeenten is het onderwijs kosteloos in andere is het schoolgeld 25 a 30 ct in de maand veeltijds nog minder Men kon dus op een talryke schoolbevolking rekenen en toch 18 my een gemeente bekend waiir het onderwijs kosteloos is en waar volgens de bevolking ongeveer vier honderd kinderen Gouda 25 Nov Foldertarwe puike 9 50 a 10 25 Mindere 8 75 a 9 25 Rogge puike 7 50 i f 7 80 Mindere 7 00 a 7 40 Voer 6 60a 6 80 Gerstpuike 7 60a 8 00 Mindere 6 25 a 7 26 Haver zware 5 50 i 6 25 Ligte 4 50 a 5 25 Hennepzaad 8 50 De veemarkt met goeden aanvoer de handel in alle soorten vlug vette varkens van 28 a 32 cents per half kilo varkens voor Lauden 25 i 27 eents magere varkens en biggen vlug te verkoopen Aangevoerd 45 partijen kaas prijzen van 31 4 34 öoeboter 1 50 a ƒ 1 60 Weibo r l 30 è 1 40 Een bij het depart van koloniën ontvangen telegram uit Ned Indic van den 16n dezer luidt ïen niaj Fel is deu 9n dezer wederom ak militair eu civiel bevelhebber in Atchin opgetreden De gezondheidstoestand aldaar is gunstig Het ziekeuschip Üalakop is op de reis naar Atchin verongelukt l le schipbreukelingen zijn te Padang aangebracht Staten QeneraaL Tweede Kaxeb Zitting van 24 Nov la deze sitting k am in behandeling de spoorwegaansluiting te Rotterdam Dè conclusie van de meerderheid der commissie dat liet algemeen belang door de regeering niet béhoorifjk behartigd was werd bestreden door de hh Wintgens AÏesschert Grodefroi van dej Hoeven zoowel als ongemotiveerd als met het oog op de politieke gevolgen Door den heer Blussé werd de conclusie der meerderheid verdedigd De heer Kuyper betoogde de wenschelykheid eeiier stilzwijgende referte aai het votum der eerste kamer maar vraagt de regeering of zy ten deze homogeen is Morgen voortzetting Naar aanleiding der uitgave van het werk Ltadon en A ff in is deu afgetreden Gouveruear Qeneraal s Kouings ougeuoegeu te kennen gegeven over de vergunning tot het gebruik maken van stukkeu uit de j gonvernementsarehieven in Iudi aan den luitenantkolonel J 1 De Rochemont verleend Bij de nieuwe eergister avond iu druk rondgedeelde beltistirtgouttcerpen worden lo afgeichijt de invoerrechten op rtnen irood ieieiuit meel hout en rijstmeel 2o dat op de thee MrAooi tot 85 de 100 kili 3o het uitvoerrecit o de hmpen og één jaar 6e itendigd op de helji van het tegenwoordig bedrag alzoo op ƒ 2 SO en f 1 25 de 100 kilogram 4o de zoogenaamde handehUgen wordt afgeschaft 5o le accijns op hot ffedintiUeerd verhoogd tot f hl yet hectoliter 6o de invoerrechten v itutgeeai verhoogd tot ƒ 1 15 per liter en voor aether sulfaricus ehloroforme enz tot 2 25 7 o een accijns op taiak van alle soorten ingevoerd a ƒ 22 per 100 kilogram 8o gefabriceerde ta ak van invoerrecht vrijgesteld en dat recht behouden voor sigaren en andere bewerkten tabak 9o de vteetehaccijnt afgeschaft lOo het invoerrecht voor buitenland ch gezouten geiookt vleesth tot 1 en 1 25 per 100 kilogr vermimlerd Bij het Departement van Koloniën is van het Hoofd comité der Nederlandsche Vereeniging Het Hootk Krui ter overmaking aan het Comité van Bet roode Krui te Batavia ontvangen eene som van 8760 5O als opbrengst van Cfne onder de Itiding van mevrouw de baronesse Van Nagell mevrouw de CORRESPONDENTIE X Verioekt d it er toeb roorat goed op gelet wordt dat de brugwaehlerc ijij t dooflaten vmi scbtpcn iL kettinkjes en af lu tboO nea gitbriiikea om deu tot Kaog sf te sluitea Gistereuatoad was de bruju over de Gonni btj de TurXmirrkt opengedraaid cii t kettinkje bleef ougebraikt Op die wgxe kan zeer geirmkkcigk een oDjtuiuk gebeoren Burgerlijke Stand N Wout 23 Johanoa ouders i van Tiggeleo en P van der Starrrn Johanna Cornelia Anna naders C J vao der Hurcfat ran I ichtenkergfc en A V D Kr Jonphna Franciscus ouders J F vao Vught en 8 vaa Einmelo Cathanna Johanua ouders V VV Ëssetwftgers en J de Joo Jobaoaa Jacoba ouders 1 H Verveen en M van Graaf ilaud 25 Cornelia ouders J van Ham en M Verhoef OvïliKu 22 Nov H Stevens 1 J 8 m 28 B J van Hoolf 1 j 1 m 24 C van Hofnegen 7 m 25 H G Wenk 19 J GtBewD 84 Nov D de Jong en T J de Steur N W Kuserink en P Zonne C Natzijl en W Sfevena J C van Oord en VV P Kwalernaat ADVERTENTIËW Tot diepe droefheid van ons a len overleed heden tijdig voorzien van de laatste HH cramènten in den ouderdom van ruim 19 jaren HENRI GERARD WECK ten huize van zgn broeder iu de Korte Groenendaal De familie WECK JüBGENS Eenige kennisgeving Ji t Den 24 November jl overleed te sHagé de Heer H F G N CAMP Hofraad diep betreurde Broeder en Schoonbroeder van Kapitein 3AMP en Mevrouw CAMP dje Ru Aan allen die iets te vorderen hebbeu van de ondergeteekende wordt verzocht daarvan opgave te doen vófir nlt November G HARDEMAN In een dorp nabij Berlijn wa gedurende eengedeelte van dezen zomer zulk gebrek aan water dat de melkboeren hUn waar onvermengd moesten verkoopen Door de welwillende tusschenkomst van de hh Martin Kaufmauu Co te Rotterdam hoofdagenten en uitsluitende depóthouders voor Nederland van de Remington typewriter of schrijf raaohine waren we gisteren ip de gelegenheid deze machine te bezichtigen Al aanstonds trof on benevens de hoogst eenvoudige inrichting ook de Slegante bewerking van het toestel Het gelijkt in grootte eu uiterlyken vorm veel op de naaimaehino De letters zyn dusdanig geplaatst dat zij allen op hetzelfde punt uitloopen wanneer zij in weiting worden gebracht De bewerking ge diiedt eeavoudig door het neerdrukken van toetsen drukt men op een toets dan wordt een letter opgewipt en slaat tégen een band welke met een chemisch praeparaat als Imkinkt is bestreken Boven dezen band is een cylinder geplaatst waaraan het papier wordt vaitgebecht De letter slaat nu tegen de blsd B lpm ToortdMrwia ecu beroep op mijn plicht lfiit up inijn vadei ïïindsliefde op mijn eergevoel lirwijrik liever een beroep zag op een dokter die mij küu genezen Sioms gaat men daarin zóóvtr dat men mij op den man af verwijt mijn traktement te Varziu te vertereu üit ii M H is wezeulük een dwaling Myu twctei en heb ik reeds hier in Berlijn verleerd eer ik het s zomers vcrhiat Uehich Dit bewijs dunkt ons dat von Bismarck zich zulke verwijten wel wat aantrekt maar tevens dat hij weer gezond genoeg is om ze met al de opgeruimdheid v iu zijn leveusluslige natuur t bejegeneu De heer Liebkueoht en zijn suoiaai demoeratisohe vrieuden znKeu iu flen Eyksdag voorstellen uit hot reglement van orde de bepaliug te lichten dat aan een redenaar die tweemaal tot de orde is geroepen het woord kan worden outuoiuen door het Huis indien Iiij voor de derde maal tot de orde wordt IVijders beweert men dat de sociaal democratische Jedeu aa den Bsifsdag het voofnemen hébben opgevat om een poging te doen tot het wederinvoeren Tun de redeuaarskj t De leden van het centrum echter hebben bij het doen vau eeu dergelyk voorstel schipbreuk geleden Men verwacht volgens de JFeaer Zeitung dat in de érstvolgende zitting van den Bpsdiig het Huiè het besluit zal nemen om de begrootingen van marine en die vau oorlog benevens eenige kleinere lioofdstukken van het budget naju de iuaucicele commissie te verzenden Naar het blad mededeelt Zfd het nemen van dit besluit moeten toegeschreven Worden aan de rede tot bestrijding van de bcgrootiug door den heer Bichtei in de jongste zitting van het Huis uitgesproken De heer Kichter zeide y die gelegenhi id o u dat het Huis ten aanzien j an den toestand dir rijkMnancicn al zeer alecht as ingelicht Een twintigtal niaiuiden zyn verïoöpen gedurende welke uin den Rijksdag geenerlei ftilichtingeu zijn verstrekt ten aanzien van de ontvilngsten der fransche oorlogscontributie Al hetgeen deu U ksdag aangaande deu staat der financiën wbfdt meegedeeld zijti stukken en brokken maar ij maken geen geheel Uil m som van 600 millioen in de schatkist trecilt de Kegeering het jaar 1875 in en niettemin vraagt zij gelden aan tot dekking van j den interest voot later uit te geven schatkistbons 7 or wandelt men met die brokstukken der begrooting in de hand de lokalen der schatkist waarin de l rausche oorlogcoutribu ie eenmaal is gestort dan mag men er zeker Van zijn in vele hoeken en holen zakken met goud gevuld aan te treifen dïe naar men het doét vóórkomen geheel en al uit het oog zijn verlori U oor zoover daarin sjéchfs honderduizenden zilten g i ik ze stilzwijgend voorbij faut er Is Vrij wat anders aanwezig Zoover uit dé roksgewijze inlichtingen aan deu Rijksdag vertrekt over de quaestie kan worden geoordeeld is éi 93 millioen voorhanden Waartoe moeten die i élden slfekkeu en deze vraag richt ik tot de rege ering en ik voeg er bij waarom wordt daarvan geen rikeusehap gegeven Er is zoo veel aanwezig ïndien dit niet zoo i men toone het aan En wat betreft dé uitgas en daarbij zien wij bij voorbeeld dat voor de fourrage op de begroolingvan oorlog 1S75 8 millioen hooger bedrag is uitgetrokken dan op die van 18 74 Dat moet nietalleen worden toegeschreven aan het stijgen derprijieii van die artikelen maar nog aan een andereredent xtién veedart namelijk njert slechts de aanwezige jjaarden maar ook de niet bestaande Hetbudget van marine wordt op gel jke wijze gegispten daarom zegt de spreker dat de gansohe begruoiiug niet anders is dan een fictie Wij behoevennoch nieuwe belastingen noch nieuwe verhoogingT n de raatricnlairè bijdragen Indien het daarentegen juist moest worden genoemd dat wij tweejaren na het storlen der 5 milliard in de schatkist reeds behoefte hatlden aan verhooging van belastingen dan zon ik hét genoegen moeten missen omde ministers tegen de beschuldiging door den heerTon Minnigemde op hen geworpen te verdedigen Immers dan zou het blijken dat zij gelijk diespreker beweerde met met milliarden weten omte gaan Van de ontwerpen op de heffing der nieuwe bclastin n zal ik niet spreken De vergaderin zal mfl dit we ten g oede houden Nadat ik dfe bcgrooting had bestudeerd Zoo eindigde de spreker bescboowde ik ls Overbodig de memoriSn van toelichting tot die ontwerpen te gaan lezen Verschillende frsotiën van den Rijksdag hebben Vrijdag jl vergaderihg gehouden tot bespreking van de riehting door de leden bij de beraadslagingen over de nieuwe belastingontwerpen te volgen Het resultaat der diseussiën is geweest dat de leden van het centrum der party van vooruitgang zoomede d natioiwal liberalen het voornemen hebben opgevat om tegta die ontwerpen te stemmen bwd u 4 Uki geeft op h t jnpter den afdiuk weder De toetseli welke ten getale van 44 of U op 4 rijen van voren zijn aangcbr ioht given ieder I een letter cijfer of leesteekeu zoodat men allecu heeft zorg te dragen dat slechts de toets neergedrukt wordt welks letter verlangd wordt Op de toetsen zijn de letters zeer duidelyk aangegeven De cylinder met het papier schuift daarbij telkens Vg duim vooruit juist zooveel 415 i üdig is oin de volgende letter er precies nevel te kuuueu plaatsen Js de regel vol dan geeft eeue pchel daarvan kennis Men kan er dan echter nog twee of drie letters op plaatsen hetgeeu soms noodig kan zijn voor de afbreking der woorden Is men zoover gevorderd dan plaatst men de voet op een trapper en de cylinder komt weer op zijn vorige standplaats Voor de verdeeling der woorden en regels is eeu maatje aangebracht waarnaar men die kan regelen Na dit een en ander te hebbeu ineegtdeeld behoeft het verder geen betoog hit de bewerking zoo eenvoudig mogelijk is ja meu zelfs uiet het minste onderricht behoeft om de letters duidelijk op het papier te brengen De eenige bekwaamheid btstxtat slechts in de meer of mindere vaardigheid van den schrijver Men schrijft met deze machiue niet alleen 16 zegge zestien oopiéu tegelijk maar daarenboven ook ruiin eeiis zoo vlug dan met pen en inkt De machine is zooals wij zeiden hoogst élégantingericht en is een net meubeltje voor kantoor studeervertrek ja zelfs voor de salon overal bewijsthij de grootste diensten Bij slechts eenigsrinszorgvuldige behandeling kan men haar jaren langgebruiken zonder eenige onkosten daar zij zelfs niet zooals andere machines behoeft gesmeerd teworden Mocht de prys il5 sommigen al ohrik keu slechts een voorbeeld halen wij uit velen aan I om te doen zien hoe spoedig die som met rentewordt terug ontvangen Bijv een correspondentheeft dag aan dag tal van correspondentie te verzenden voor elk dezer betaalt hij minstens 5 centsport Bij gebruik van deze machine krijgt zijnbrief echter het voorkomen van drukwerk hetwelkonder kruisband verzonden slechts 1 cent kost opiedere cjrrespondentie wint hij dus 4 cents porto uit behalve nog de helft van den tijd die hij tot schrijven noodig heeft Het groote nut dat dezemachine luinbrengt gepaard aau de hoogst eenvoudigeconstructie eu de elegante bewerkiug maakt voorzekerelke haubeveling overbodig en doen ons vertrouwendat weldra velen daarvan overtuigd zich zulk eenmachine zullen aanschatfen Kott Ct r j ii i i II I I L r Laatste Berichten Madrid 24 Nov Quesada jwa gereed naar Madrid te vertrekken toen hij vernam dat de Carlisten eene beweging uitvoerden naar het Oosten van Navarra hij stelde daarop zijn reis niutr Madrid uit om de operaties voort te zetten De divisie vau het regeeringsleger onder generaal üpagne rukte voorwaart en natu na een hardnekkig gevecht w iarbfj vele Carlisteu sneuvehlen de stelling van Versailles a Nov De groep Lavergne had eene bijeenkomst met het reehter centrum om over de verkiezing der 75 door de Kamer te bencK meii senatoren te handelen Beiden groepen hebbeu de voorstellen vau het linker ceutrum gehoord De oramissie voor de wet op de drukpers heeft heden weer eeue zitting gehouden Zij wil in art 1 het woord Republiek brengen Een besluit heeft zij echter nog niet genomen Weenen 24 Nov De Politiache Correspondent meldt uit Ragusa dat 6000 Montenegrijnen voorzien van 12 stukken berggeschut in de vlakte van Jrahovo bijeeugetrokken zijn Deze manschappen zegt het bericht MJ waarschijnlijk bestemd om by den naderenden beslissenden strijd tusschen de Turken en de opstandelingen tusschen beiden te komen Kantongerecht te Gouda Op de terechtzitting van 10 November 1875 zyn de navolgende personen veroordeeld I J B en J IC Ieder tot eene gehlboete van 3 o f ieder een dag subs gevangenisstraf met erbeurdverklaring van de by ieder hunner in beslag geno I men inhoudsmaat wegens overtreding der wet op de maten en gewigten I W H Tot eene geldboete van 3 of subs gevangenisstraf van een dag wegens het anders dan stapvoets rijden over een beweegbare brug te Gouda P d J en J J B Ieder tot eene geldboete van J 1 of ieder een dag subs gevaügenisstraf wegens het te Gouda als eigenaars of houders van eeu hond dien hond niet steeds een halsband te hebben doen dragen voorzien op een metalen plaat van de naam de eigenaars