Goudsche Courant, vrijdag 26 november 1875

Zondag V v ffib r 17Ö6 187Ö GOUDSCHE COUKMT lenws en AdverteDÜeblad voor Gouda en Omstreken als kosteloos Voorbelioediiiiddel Hot voeren dezer WATTEN in K LEE DINGSTÜKKEN bijzonder in Ondergoed of expresselijk daartoe gemaakte Borstrokken Gezondheids of Onderbroeken trekt wel de algemeene aandiJcht terwijl het in de plaats van iets anders als zoodanig geheel kosteloos kan worden aangewend Een Broek of Borstrok gemaakt van eene dunne donkere stof welke niet behoeft gewasschen te worden waar tusschen men deze Watten oert kost raogeljjk slechts een derde wat een JicbtVuespak ou kosten terwijl het onvergelijkelijk veel in het doeltreiïen verschilt daar de ABSHAUBBINS op die wijze genezing bevorderen en voor de toekomst vrijwaren Zij zijn in Pakjes van 30 Cents omwoeld niet een biljet ter gebrniksaauwijzing tot genezing onderteekend door mij Bereider en Hoofddépothouder A BREETVELT Nz te JJelfL en verder bjj T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen T W DtN UIL Schoonhoven J GOUDÉADB Boskoop OTTO H006ENDLIK CapelU aid Umi A BEIJNART Oostpoort Rotterdam J H KE LLER en Zoon WesteWagenstraat Tol kt vullen van holle Kiezen besiant er fceii werkzaiuer en beier middel dan de TAND FLüMKE van de K K boftandarts dr J fi POl P Ie Weenen Bognergasso uo 2 die ieder zelf eer gennkkelijk m de holle kiezen kan leggen en welke ieb dnn met de overrest der kieieu e bet taiidvliesch verbindt do kies voor verdere ver rotlini beveiliüt eu bIIb pijn doet bedaren Het Anatlicrin Mondwatcr van Dr J a POPP k I Ho Tandftrt8 te Weenen in de omleietaaiide Depots a ƒ 1 76 per flacon te bekomen is het voortrelfi lnksle mnldel bij rbuidaiiache landpijn oi tstekingen en veriivenngen vnu het t in lvleeseb het I st den land ieeii open verhindert de verdere vorming dnarvnn bevestigt iussc landen door versterkiiio van bet tnndvlee cb en terwijl het de tanden en bet tandvleescli vnu alle nadeelige stnffin yiiiverl gioft het den mond eene anngenaine frisHiheifl en verdrijft reeds door een kuft gebruik den leelijken reuk die er uit vooitkomt Dr J G POPP s Plantaardig Tainipoeder Het zuivert de landen zoozen dal du r het dag lgk cli gebruik niet alleen de srwoonlijk zoo lastige tnudsicen wordt vennjderd maar ook bet glaiuiirsei der landen sleed blanker en zachter wordt Anatlieriïi Tandpasta van Dr J G POPP Pit preparaat houdt den adem frisoh en strekl tevens om de tanden schitterend it te maken om liet bederl derzeive te voorkomen en bet tandvlees 6 Ie verslerkrn Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat ijk A 123 te Botlerdam bij F B v in Santen Kolff apoth en A Sehippeieijn C blaauwe poreelemwinkel te s H ige bij J L P C Snabilid apolh te Leyden bij E Noordijk j Ie Utrecht b j F Allem apolh te Amsterdam bij F van Windheim C verkoophnis te Omlewater bij T J van Vreumijijjeu ic Schoonhoven bij A Wolff ÏMSIR GOM E BORSTPASTILLEN PATE DE NAFÉ Kijal üruivenstroop Bisschop essence Staal Lecertraan en Staalwijn Ontvangen versche Paté s als Paté de foies gras Faisant Perdreaux rouge Lièvre Volnille et Galantine de veau versche Truftel en UrunswijkerCervelaat Worst alsmede Appel Gelei a 60 Cts per kilogram P J MELKERT Met Februarij wordtgevraagd een fatsoenlijke Dienstbode ais Meid alleen Adres bij den Boekh A BRINKMAN Fabriek van fioiidsch Aardewerk Een fatsoenlijk jonginenach bekend met het draaien van Friesch Bergsch en eenigszins van Goudsch Aardewerk zag zich gaarne op eene bovenstaande fabriek geplaatst waar tevens gelegenheid is zich geheel te bekwamen Reflecteerenden gelieven hunne brieven te adresseeren onder de letters T D aan het bureau der Provinciale Frieache Courant te Leeuwarden PAKHUIS Men vraagt te liinir een PAKHUIS aan het water gelegen tot berging van Granen en Kaas rnimte een vereischte Huurprjjs 300 a 400 s jaars Men adresseere brieven franco onder Letter 3 met opgave waar gelegen wanneer te bezigtigen en te aanvaarden bij de Kantoorboekhandelaren J J ARND ZONEN N Z Voorburgwal b h Postkantoor te Amsterdam VoortzeUliig deM ÜM P ten sterfhaize van Mevr de Wed KROM op VRIJDAG 26 NOVEMBER 1875 des voormiddags ten 9 ure Staande Meubelen waaronder een fraai Kabinet Kagchels Bedden en Beddegoed de Boeken enz I I Auxilium orientis I praparirt aus noch nicht bekannten VeI getabilien des Orients von ausserordentI licher Heilkraft geprüft von den ersten I Autoritaten der Chemie und Medicin I beseitigt die bis ins höchste Stadium I der Unheilbarkeit getretene j I Epilepsie Pallsuoht tm 12 Tobsucht I wm Brust MageDkruë iiipfe I Vor Gebrauch meines Praparates bittei ich um specielleii Krankheitsbericht dar j I aufschickedasich Pi apürat nebst genau II er Gebrauchsanweisung und Kurverhal I tuugsregeln nnter Nachnahme sofort 1I Ich wame ausdrücklich vor jenen Leu j ten welche lediglich auf denGeldbeutel j der armen Patiënten speculiren indemsie j I als Specjticum gegen obige Leiden nichta j 4k eine Lösung von Bromkalium geben 1I NB Unbemitteli Kranke werden be II rilcksichtigt f Öilvius Boas 1 Erfinder des A uxi Hum orientis Specialist fflr Nerven und Krampfleiden I Sprechstonde 8 10 Vrm 2 4 N Btrbn SIT n rfnc i r 22 1 Etage I ONTVANORN eene ruime SORTEERInq PRENTENBOEKEN stsiiMiijii VA ALLE uaeiir in VERSCHILLENDE PRIJZEN Goedkoope Muziek o i 66l Tlitgaaf KOKSMA alles geschikt voor 8t N I CO L AAS G E SCHENKEN A BRINKMAN GOUDA Il MAMNS Openbare VerkoopingNeir op MAANDAG 29 NOVEMBER 1875 des voormiddags ten 10 ure in hei Logement dk Zalm te Gouda 65 Vaartuigen bestaande in breede en smalle Schouwen en Roeibooten En op MAANDAG 6 DECEMBER 1875 de voormiddags ten elf ure in de Herberg OvkeIJssel bij VAN DEii HEE te Gouderak een HUIS STAL EN ERF wijk B No 72 en 2 Hectaren 39 Centiaren Hout eii Bouwland in de Polders Veerstalblok en Middelblok te Gouderak Onmiddellijk na deze Verkooping Elf edüEtif op een gedeelte van bovengenoemde perceelen staande En op gemelden dag des voormiddags ten 9 ure ten sterf huize van R C db BRUIN wjjk B No 72 te Gouderak mi mimmi een partij HOOI een ROEIBOOT twee smalle SCHOUWEN MEUBELEN eenig oud POEOELEIN enz Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W i FOBTÜIJN DROOüLEEVEB te Gouda Openbare VVIIIIj2 c Verkooping te GOUDA op MAANDAG den 29 November 1875 des middags ten 12 ure in het Sohaakbobt bewoond door den Heer A W v WERKHOOVBN op den Kleiweg aldaar ran een hecht en sterk HUIS met ERVE bevattende Winkelhuis verschillende zoo Boven als Benedenkamers Zolder Keuken Bergplaatsen en mimen Kelder staande en gelegen aan de Westhaven B Nó 164 t Gouda Het benedengedeelte is verhnnid tot 1 Mei 1876 tegen ƒ 2 50 per week de Kelder tot 1 Mei 1876 tegen f 2 sjaars Te zien drie dagen vóór den dag der Veiling van des morgens 9 12 en van 2 4 uur Breeder bij biljetten en informatiën ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddin tveen Oouii Urnk na i Unakn Kennisgeving Viering van den St Nicolaas avond BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda in aanmerking nemende dat de St Nicolaaaavoud dit jaar op Zondag valt Noodigen de belanghebbenden uit de vieringvan dien avond op Zaterdag den 4n Deeember e t te doen plaata hebben Gouda den 25n November 1875 Burgemeetter en Wethouderê voornoemd De Secretaris De Bnrgemeester DttOOOLEMVyB FOETDUN TAS BeBOBM IJzBWDOOBW KENNISOEVINO BURGEMEESTER en WHTTHOUDEBS van Oouda brengen ter algemeene kennia dat b de den 19u November jl gehouden verkiezing van twee leden mor de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier zij i gekoïen de Heerun K JONKER en J P VAN CATZ Gouda den 25 November 1875 Burgemeester en Wethdudera voornoemd De Sextans De Burgemeester Daoootü BVEt FoaT P WN van Bmo tw Ubk bdookm K E NNI8GEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der bmeeiite Gouda Gelet op art 6 en 7 der wet van den ï Jnni 1875 Staattblad Do 96 irengen ter aljfenieene kenili dat op de Secretarie j K vilie i eleg4 oen veiioek niet bvlageo van dn neeren A de Jon 8t Zonen om verf nntng tot het plaatsen vau een tweeden St iomketel in het perceel gelegen aan de Oouwekade w k F no 32 kadaster ectie T no 1153 Dal op Zaturdag den 11 December 1875 de namiddags ten 1 ure op hei Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen dé plaatsing van dien Stoomketel in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der gemeente van de ter sake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda 27 November 1875 De Secretaris De Borgemeestef Dkoooleever Foetuun vanBïiiobn IJzendookn BUITENLAND Biiitcnlandsch Overzicht Woensdag heeft itf Pranschc kamer kalm de dis rie over de kieswet voortgezet en kwam tot art 8 Een paar vroeger aangenomen amendementen werden nu weder afgestemd De rede van den h r de Cassagnac te Belleville heeft geen anBleidjiig tot rustventoring gegeven Hij heeft het kriserryk iiatuarliik verdedigd eu de republiek gesmaad voorts vleide h j de werklieden van Belleville hetgeen bewijst dat de Bonapartisten althans een deel von hen weder di omt van een democratisch keizcfr k Hen bericht dat het den dagbladen verboden is deze rede openbaar te maken en dat de OtailoU reeds 9 deze leden wordt verraad J e somraissie belast met het onderzoek Aet wet op de pers heeft besloten de vraag aangaande den staat van b lèg van de wet op de pers te scheiden n aan de Kataer voor t stellen afeonderlijk over den staat van beleg te benMid lagen n wel v66t de wet op de pet in behandeling kwam Te gelyk sprak zy als hare meening uit dat de slaat van beleg in Alle departementen moet worden opgeheven De redering van ÖToM Brittannie heeft weder eene reorganisatie van het onderwys op het oog die voornamelijk wordt bewerkt door lord Sandou een specialiteit op het gebied van onderwas Volgens de tegenwoordige wet voomet de regeering slechts daar in de behoefte aan onderwijs waar er door bijzondere aoholai niet vpidpende is wordt yoolzien Hst schijnt dat de r eering voornemens is de bij zondere scholen in het vervolg aan een veel scherpere controle te onderwerpen Zoowel op de gebouwen als op het onderwas aan die inrichtingen zal veel strenger worden toegezien en zullen s f die bgzonder uitmunten in offioieele registers w en ingeschreven en daardoor openl k worden aanbevalen Voorts zullen het aantal de ouderdom en de mate der ontwikkeling van de leerlingen zorgvuldig aan het departement van onderwijs moeten worden opgegeven De prins van Wales bevindt riijin4hans te Baroda de hoofdstad van den guicowar waitrulede Engeland nog kort geleden in ernstige moeielijkheden verwikkeld was Een groote troepenmacht was geconcentreerd ter voorkoming van alle mogelyke ongeregeldheden Twaalf prachtig uitgedoschte olifanten stonden aan het station gereed om den prins met zijd gastheer den jeugdigen guicowar en gevolg op te beiAen De olifanten kmelden en de prins met denjeugdigeninlandschcn vorst asn zyn rechterhand namen op den eersten plaats onder een nstaatsparaplui terwgl aan weerszqden bedienden liepen die met doeken welke roet goud waren bestikt koelte maakten Het geheel leverde eeu leldzaam beeld van Indische pracht en luister Bij den Duitsohen Rijksdag is door de Regeering ingediend het wetsvoorstel tot wijziging van h t strafwetboek Hiermede vervslkn deihulve alle geruchten aangaande het bewewdc plan der Regeenng om de behandeling dier voordracht tot eene latere zitting te verdagen Over eeaige dagen waarschijnlijk een ooht of tiental sol dit ontwerp in disoassie worden gebracht De overwinning van de Belgiidie liberalen te Gent ia in de oude stad aekittenM gevierd b gestaan door de spoedig overgakomeii Aatwerpsche broeders heeft men elkander en èt lihknile beginselen geluk gewensoht in gtesIdr TW bewDoMii a Op 4e rechterzijde der Kamer heeft de soak een sleiAten indruk gemaakt omdat men de overwinning beschouwt als het To npel vau de verkierangen iu 76 Men weet dat de ilt amontanen hun uiterste best gedaan hebben en o a hun candidaat voorstelden als een gematigd man Dr onlangs tot kardinaal benoemde welbekende prinsbisschop van Weenen monseigneur Rauscheris ovcrieden De telegraaf hield ons eergistsren op de hoogte viin het succes dat de Italiaansche Minister van Buitenlandsche Zaken Visconti Venosta in de Kamer heeft gehad met zijn begrooting na eenige iulichtisgen over het braock van den Duitschen Keizer en over het aanschafieu van ambiissaden Italic is tegenwoordi een groote Mogendheid en moet als Eoa lanig zijn stand voeren werd de begrooting goedgekiurd Uit Spanje wordt gemeld dat Quesada na een dricdaagschen strijd binnen Fampoluna geraakt is Zoo althans vatten wy het telegram op dat niet duidelijk is gesteld Fampoluna werd door de Carlist£n omsingeld n Quesada was reeds voor eenige dagen opgerukt om de stad te outzetteii Debmehteu echter waren niet uitvoerig genoeg om te kunnen beoordeelen of de vesting in ernstig gevaar verkeerde Het had er veel van of de Carlisteu eeu wanhopigen coup Jê main wildCn beproeven 11 I I I I II BINNENLAND GOUDA af November 1875 Sistaren en heden is het vergdijkend exaiaen afgenomen voor de betrekking van hoofdondprw zeres aan de openbare sohool voor meer uitgebreid lager onderwas aan meisjes alhier De sohoolopiienar werd by het examen bygestaan door de heeren M iH Kluitman G B Lalleman G H Westbroek m H W Kramers hoofdonderwyzim te Gouda Moordrecht en Schoonhoven Vjjf sollicitanten namen oon het examen deel In eene Donderdagmiddag gehouden veigoderiag van hier wonende leden van het anti dienitvervangingsbond die bneengeroepen was op versoek van den generaal van Liidburg Stinim al vöoraitter der commissie van organisatie is eene Wfdeelinjj Gouda geconstitueerd Tot bestuursledeu iwerdea benoemd de hh W D de Lange president H W G Koning secretaris en D Lulius vim Goor penniiiirnieester Daar voorts iedere dfdeeliug moet kiezen irte naar hare ineening i Hoofdbestuur der Vereealging moet uitmaken is door de vergadering een 15t d personen daartoe aangewezen Men mag verwachten dat vele personen in deze gemeente tot het bond toe zullen treden daar een aantal stadgenooten reeds syiupithie hebben betoond voor deze zaak toen er een adres moest worden geteekend om de afschaffing der dieustvervauging te verzoeken De contributie die slechts O 25 bedraagt lol zeker niemand afschrikken Aan het hoofd dezer courant staat een kennisgeving p van Bnrgemeester en Wethouders die zektr de aandacht verdient al ware t alleen hierom dat gemdd college tot de ingezetenen een verzoek richf zeker een niet ulledangsch voorval Wel zou de vraag knunen oprijzen wat toch B en W te maken hebben met de viering van het feest Van onzen goeden Heilige wel zjü men kunnen meenen dat ecu dergelijke keiini sgeviug eerder van hh kotkbakkers of speelgoedwiukeliers hadden moeten uitgaan Wel zou men kannen von oordeel ziju dat een dergelijke kennisgeving iielliüht iiui n Vrofgi reu tijd t huis behoorde toen de besturen een vaderlijken zorg voor de ingezetenen uitoefenden maar thans uit de tijd was doch m den anderen kant wat een verwarring zon t geven in de gemeente nis bovengenoemde kennisgeving eens achterwege wsie gebleven en niet gepubliceerd Stelt u toch eens voor geachte lezers hoe de een den Zondag een tweede den Maandag en eenderde den Zaterdag tot feestdag kad verkozen begrijpt gy dan niet welke groote onheUett zonden zijn voortgesproten uit een dergelijke grenzenlooze verwarring f Een dergelijke verwarring moest voorkomen zulk een gemis aan overeenstemming moest vermeden worden Dat begrepen B en W en van daar hun kennisgeving liOot ons hen dankbaar zijn voor die zorg en hojletadat de ingezeteuen Zoo goed zuUen sgn aan de tdtnoodigiog gehoor te geven De hoogste inschrijvers voor de restauratiên met woningen aan de stations van den Rijnspoorweg alhier en ill den Hajg waren de heeren de Mytelaar voor de restauratie to v Hage ea P de Groot voor die alhier Het prov gerechtshof van Zuidholland heeft by arrest van gisteren de weduwe uif Oui rkerk sau den IJsiel die de vorige week te recht stond wegen kindermoord voor de eerste maal door de ongehuwde moeder gepleegd a in die misdaad schuldig verklaard en haar veroordeeld tot een tuchthui raf van S jaren Donderdi vond MoA in Ktmhti eebe Toorstelliug gegeven door den heer F Bsfch die in t aan de Iwizen rondgezonden ppogramnia genoeg bad beloofd om een goed bezette taal te verwoehten Dejte verwoóhtiiig is niet teleurgesteld de zaal was vry vol De naam Basch heeft een goeden klank bjj het publiek en ongetwijfeld is de aangename kennismaking die wij vroeger met E Basch maakten F Bisch ten goede gekomen Velen verkeerden lelft ia de meefling dat de voorstelling door eerstgenoemde zin worden gegeven welke vergissing zeer begrypelijk is De geheele voorstelling deed zien dat het verschil tusschen die twee heeren niet Heen in den na in bestaat Zoowel de goocheltQcren zelve als de ft ij é waarop zy werden vertoond hadden in de verte nirt by die welke ons vroeger werden te sim gr gsvrii en daar bjjua alle toeren door middel von voorwerpui geschiedden waarby van dubbde bodems enz re n ruim gebruik kod worden gemaakt was er nut eigeulyke vingervlugheid die zoo aljersernufendst kan mvtr ken weinig sprake Het geketende medium sou waaradiijnlijk nog mr r verbazing gewekt hebben wanneer wy met vóór eenigen tyd denzelfden toer hadden zien doen maar sterker daar toen een persoon met stevigSMtouwen geb inden werd welke zich coor rfe oogen vatrAelpuiliek dus niet door een doek bedekt zooala hier IflSu okte en de in de klucht gwvttmi Mfme nÜ f