Goudsche Courant, zondag 28 november 1875

van het gewelf kunnen verdragen Hieraan schrijft men het g enoemde ongerief althans toe In den loop der drie laatste jaren zijn van het leger hier t lande 84 officieren ov igei ru t t bij het leger in NederUindsch Indie 118 omlerofHcLeren benoemd tot 2d a luit by het leger in Nul IndiS S3o onderoScieien 424 korporaalseu 1 6H soldaten staande armee overgeplaatst by het leger in Ned Indie te zamgi 2728 hoofden De tijdelijke detacheeriugen van officieren naar Indië n hier geheel buiten UesehoBwing gebiten Kapitein Boyton de beroemde uitvinder van het zeer practisch zwempak waarmede hij van Dover n iar Calais overstak zal heden Zondag en Maandag belau tellenden gelegenheid geven om mit zijne uitvinding keunis te maken in de afgesloten luimte van de Zwemschool aan den Vifesterdoksdijk te Amsterdam Naar men mededeelt worden door Ubakshandelaren in verschillende plaatsen bijeenkomsten beraamd om m overleg te treden omtrent de gevolgen die de voorstellen van den minister van fiuaireien in zake een tabaksbolastiug voor hun vak zullen kunnen hebben ♦ Qetroawd N W EKSEEINCKen I F ZONNE die tevens ook namens hnnne oudert hnndaók betogen voor da ondervonden belangstelling Gouda 24 November 1875 Den 24 November jl overleed te Hagt de Heer H F G N CAMP Hofraad diep betreorde Broeder en Schoonbroeder van Kapitein CAMP en Mevrouw CAMP bb Eak Heden overleed te flaar m in den onderdom van byna 80 jaten Mevrouw de Weduwe B M VAN GOOB geboren Luuds Oouda 26 Nov 1875 Heden morgen overleed tot onze diepe droefheid ons eeuigste kindje ALLEGONÜË MAEIA in den jeugdigen Jeeftjjd van bjjna drie maanden J H SPIEUINÖ8 A SPIEKINGS JASPMig Gouda 27 November 1875 Eenige en cdgemeene kenniigtving fainand met HANDEL en ADMINISTBaSb vertroawd zoude gaarne b andere zaken Toor eeue fabrikant dagreizen doen tot W OP 7M0flP zjjner artikelen of eenige heele of halve dagen ADMINISTKATIE eener handelszaak BIJHOUDEN bewgien van soliditeit kunnen worden overlegd Adres letters A B bureau van dit blad IpMseIöIlênT Üe plaatselyke Hchoolcoiltpiissie t Gouda zal op WUË ilSUA den 8 E EMBËK 1875 des namiddags ten 2 ure in het Gêbotiw Akti Lem op de Markt overgjaan töt de opeoban Aanbesteding voor het tijdvak van 2 jaren ingaande den l JANÜABIJ 1876 van de levering der School en Schry f boeken alsmede der uit te reiken Prijzen ten behoeve der Openbare scholen te Gouda Da gezegelde en behoorlek gesloten iuschr vingsbilletten zullen moeten worden ingeleverd vóór den 7 DECEMBKU 1875 by deoSMretaris der Comnissie De voorwaarden van aanbesteding met vermelding van de iungting der in8chrjjving billetteii zallen ter in e hggen by den Coutnerge in gezegd Gebonw Nuneus de plaatselyke Schoolcommissie De Secretaris B0IJAABP8 De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg Dondsjdag 2 Deoember a n Goiida met lijne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bg den heer A HABDIJZER Sociëteit c yredeBut op de Markt W L C WEIMAB s Haoe Opticien heele ik zeker en grondig met of zonder weten van de drinkers zoodat dezelve dat drinken walgelgk wordt Prgs 9 Galden F GKONE te Aha é Wettphaleti WAA RSCH UWIi G De ondergeteekende die het vorig jaar moest loten voornemens zgnde een Plaatsvervanger te doen stellen zoo werd zijn Voogd duor ekeren THUSSEN te Breda bediende van A J MOLLMANN te Arnhem in zake het stellen van Plaatsvervangers bij de Nationale jttilitie onophoudelgk vervolgd met aanbiedingen van lager prijs dan bij anderen zoodat hem dat eindeloos geplaag moede hg besloot het hem voorgelegd stukje papier te onderteekenen na vooraf de heilige en plechtige verzekering vaa bedoelde THUSSEN te hsbben aangehoord in deze woorden Indien de origiaeele gezegelde actes ter teekeningwerden aangeboden en hij wenschte niet te contracteereu dan behoefde hg die actes niet te teekenen en de zaak werd als nietig beschouwd zonder eenige kosten Daardoor als t ware geprest heeft hij als eerlijk en eenvoudig Landbouwer geteekend doch onmiddelgk werd hg door eenige bekenden gewaarschuwd zich aan dat kantoor niet te vertrouwen maar bij de voor soiled bekende Maatschappij EENDHAQT te gaan welke dan ook zeer naar genoegen een Plaatsvervanger geleverd heeft Doch wat gebeurt HiJ wanende geheel van MOLLMANN af te zijn ingevolge de afspraak wordt hg door MOLLMANN aangemaand hem te betalen voor Icbade en kosten ƒ 300 zegga driehonderd Gulden wat natuurlijk niet geschiedde Belaughebbenden ben ik bereid ten alle tgde persoonlgk die onbillijke handelwgze breeder mede te deelen terwgl de rechterlgke uitspraak iu deze wordt tegemoet gezien Veghel November 1875 L VAN ASSKLDONK £ euig h tijd geleden werd het prachtig zilveren stuk dat den heer Guuther voii Bultziugslowen aangeboden werd ter herinnenug aait zijue mcnsohlievende zorgen voor de gekwetsten lu Atchin naar Indié gezonden Toen het d iar aankwam was de heer von Jiultziugslöwen echter reeds u uir ons laud vertrokken Onder presidium van den generaul majoor X W P Weitïel 18 Donderdag te s Hagc aangevangen het examen voor oiidfrifficieren dingende naar den rang van 2eu luitenant der Infanterie bij het O I leger Te Weimar is eene dame tot eene kleine geldboete veroordeeld omdat zij van s morgens vroeg tot s avonds laat alle dagen piano speelde en daarmede hare buren verveelde die daarom eene kUeht tegen haar hadden ingediend Zondag morgen as in eene deftige woning midden in Leiden een scboone houtsnip door een glasruit koen in de kamer komen vallen Waursehijulijk is het dat de vogel bü den hevigen storm op dat oogenblik boven de stad gedreven bewusteloos geworden is en zoo door het glas ie heengeslagen De snip is nog dieuzelfdeu dag den weg gegaan van alle snippen in zulk eene omgeving Op een bevolkiug van 40 000 zielen werd te Leiden gedurende 1873 verbruikt 465 100 liter jenever Eu dit ongerekeud rhuiu cognac brandewijn liqueur enz Mag men een berieht in de dagbladen gelooven dan zou het treurig voorbeeld van Sankey en Moody hier te lande navolging vinden De predikanten Foure van Doesburg en P Huet van Nunspeet zouden in het Noorden des lands beginnende zich voorstellen revivals te gaap houden Het is mogelijk zelfs waarsehijnlijk dat ook zij plotselinge bekeeringen te weeg brengen door op de zenuwen van hunne hoorders te werken maar even mogelijk en waarschijnlijk ie het dat wat zij ain de eene zijde winnen aan de andere zijde verloren gaat en velen zich nog verder zullen verwijderen van een kerkgenootschap dat op deze wyze zyne volgelingen wil vermeefderen Ank a Een nieuwe bond anti het een f ander Te Londen hebben eenige personen zich verbonden eeue hervorming te brengen in de maatschappij door niet te koopen in die winkels waar de winke ufvrouwen verplicht zyn te blijven staan Volgens de Boaiieller heeft de heer Binger van Haarlem te Londen een etabliseement gevestigd voor I versehillende uitgaven in klearendruk die hij niet I alleen drakt mair ook ontweipt hy levert de afbeeldfligfin voor kinderboeken als The Magie picture Book eu n Animals and theil Uses benevens de illnstratién voor de nieawe editie van Audenen s Fairy Tales Burgerlijke Stand OtlDiM i Nov Anns anders G van in VIM en A u Vliet t OviutMN M Nov A D NieeWTeM I j 7 m 2i A de Mol 76 M Kiwderi 1 j 10 ra APVERTENTlfiN Toonpoedig berallen van eeae dochter I BEKMAN VAN bBH Biao JBnuHl 26 Nov 1875 No 864 der beroemde VVekciyksclie Zamenspraken Uitgave f 5 H KEMMER te ütreclu is heden voorhanden bg den Boekhandelaar Lange Ticndewag te Gouda 4 ee tffefit teweeg brengeu als op het tooneel uog meer doisterms heerscht dan Donderdagavond Ten slotte werJeu ecnige dissolviiig viewt Tertoond die goed voldedtn t Aa wnde het Maandogaroad naby de Beeuwijk che brug gelwutde ongeluk d t wg in een vorig nr vermeldden i eiaeu ij iiog aiüler dat de verdroalken mehjes M ea SA jaiir oöd waren tenvgl de moeder van de ougtlukkigen die er ook by w is een bell igrijke verwonding aan het been kreeg Bij de redding moet zich teer verdienstelijk hebben gemaakt lekere van der Heyden naby wieni woning het ongelak plaats greep Met een toaw ora lijn lyf gebonden is hy tot achtmaal toe te watir gegaan en telkens bracht hij een drenkeling boven water Een der verdronken meisjes heeft hij nog aan land gebracht voor dat de levensgeestenwaren uitgedoofd maar spoedig blies zy den laatsteu dem uit Aan genoemden jwrsoon is t voor een groot deel t danken dat er niet meer p r onen viin i het gezelschap verdronken ziju I Men sohryft uit Moordrecht dd 24 Nov Den 18 Juni 186 werd door Ingelanden van den Zuidplospolder besloten om dien polder in het vervolg van tyd nitsluitend niet itoomkracht te bemaleu en nmiddelyk aan dat plan gedeeltelyk uitvoering te geiwn door de stichting van ééae onder en ééne bovenstoominacUine Nadat iu 1S71 die machines ïn werking werden gesteld deed zich de begeerte naar d geheele stoombemaling bij herhaling gevoelen tot de verg ideriiig van Iuj elandeu den lOden September 1873 besloot daarmede niet langer te dnden en aan eeue Commissie bestaande uit kot Bestuur en drie Ingelanden opdroeg dienaangaande en in hoofdtrekken uitgewerkt plan en raming van tosten op te iiiakeu en ajn de nadere goedkeuring der vergadeoriiig te onderwerpen Die Commissie heeft ïioh na voorlichting vau deskandigen met veel zorg van hare taak gekweten en de resultaten van haaf onderzoek aan Ingelanden medegedeeld Waarop in eeiip hcdru gehouden yergadenng met byna eenparige ste iiine is besloten nog twee stoom f emalen te stichtui die in verband met de bestaande nuneff ïerken i iris on op eigenaardige wyze aan de hoogejre laudtu water te verschaffen welke verachaffing destijds als voorwaarde was gesteld voor de totstaodkomiug van het volltdig stoomgemaal Ten slotte nam de vergadering met overgroote meerderheid van stemmen het besluit tot begnnting van de veldw en voor zoover die hoofdzakelijk ter oommunioatie kunnen geacht worden te dienen Eerlang zal dus de Zuidphispolder zijn geheele windgemaal bestaande uit 30 molens opheffen en iat venrangen zien door eeue flinke toombemaling Jie voor iet rervolg de waterstanden in bedwang lal kunnen houden wat tot biertoe zelfs met het luistelyk versterkt stoom en windgemaal niet altyd mogelijk geblelten Staten Oeaeraal Tweede Kamzk zittingen van 25 en 26 Nov In de zitting van Donderdag zyn de debatten voortgezet De conclusie der meerderheid van de commissie werd van verschillende zijden bestreden en door de eoinmissie verdedigd De ministers van binaenlandscfae zaken en van finantien hebben uitvoerjg hun bandelwjjze verdedigd en betoogd dat het landsbelang niet was es haad Voorts heeft de heer Heemskerk meilegedeeld dat de Kyuspuorweg aangeboden had alsnog de aansluiting te Botterdam te maken fonder te prejadieieeren de uitvoering der gesloten overeenkomst Ten slotte werd door den heer Kuyper eene gewijzigde eonelasie voorgesteld strekkende tot referte aan het votum der Eerste Kamer Ia de zitting van gisteren zyn na eene zeer onatuimige zitting alle eonelasiën in lake de spoorwegaansluitiug te Sottenlam verworpen DiensrolgeDS Aader eene nieuwe eomniisaie worden benoemd Maandag is de staatabegrooting aan de orde De Eerste Kamer heeft Donderdag avond hare werkzaamheden hervat De Voorzitter heeft hulde gebraeht aan de nagedachtenis van het overleden Ud den heer J Fransen van de Patte De laatstelijk van de Tweede Kamer ontvangen ontwerpen waaronder de Indische begrooting zyn Daar de afdeelingea verzonden Men sehryft uit Rotterdam dd 24 Nov aan het ffU Hoewel aan de plaatsing der toestellen en het maken van de verschillende Terbindingen in het nieuwe teleg fkantoor aan de Blaak yverig voortgewerict wordt sehynt toch zelfs met 1 December net gebouw voor den dienst nog niet gueed te zullen lijn In de kelderverdiepingen ran het gebouw heeft men gedocht met het water te fcainpeiL Ouder het gebouw namelijk loopt een daiker ook in gebruik bjj de scheepvaart die het water van Blaak en Oude Haven verbindt De geweldige Jiersiiig tm het water vooral by bet opkomen der getijden schijnt 4teAer Ic jqa dan de treamiM lem kke tttUW Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal KUNSTMIN te Gouda DONDEBDAO 2 DECEMBER 1875 PEOEFVOORSTELLING te geven door den Heer HENRI MORRIËN 61e Opvoering GIROFLË GIROFLA Opera Boaffe in drie Bedrgven naar het Fransch van Albert van Loo en Eoo Lkteekibb door Akhakd Hüart Muziek van Chakles Lecocc Nieuwe Costumes van Henri Motriën PRIJZEN DER PLAATSEN 1ste Rang voor HH Leden hunne Dames en Kinderen bfl Inteekening O öO Bg nietIn teekening 0 75 De Loting der te hespreken plaatsen voor HH Inteekeuaren zal plaats hebben op Woensdag 1 Dec des avonds ten 7 ure precies tegen 10 Cents voor elke plaats Het bureau tot het bespreken der plaatsen is geopend op Donderdag 2 December van des morgens 10 tot des namiddags 4 uur HH Inteekenai n worden attent gemaakt dat alleen Woensdag 1 December nog plaatsen naar de inteekenprgs te verkregen zgn Tekstboekjes met de coupletten zgn van af ZondaT 28 November a 0 10 aan de Sociëteit verkrijgbaar Aanvang ten 8 CTre Nederlandscli Protestantenbond AfdoeUng GOUDA en Omstreken Vergadering met DAMES in het locaal Nut en Vebmaak op de Oosthaven alhier op MAANDAG 29 November 1875 dés avonds ten 7 ure precies Sprekei J H MARONIEB Predik t Utrecht Onderwerp de Godtdienêt in het kuieeetijk leren Vrge toegang voor de Leden met twee haisgenooten Entree voor niet Leden 0 50 perpersoon Namens het Bestuur Cs THIM Secr PARHUIS ilea vraagt te huur een PAKHUIS aan het water gelegen tot berging van Gbanbn en Kaas ruimte een vereischte Hunrprgs 300 a 400 s jaars Men adresseere brieveii franco onder Letter S met opgave waar gelegen wanneer te bezigtigen en te aanvaarden bg de Kantoorboekhandelaren J J ARND ZONEN N Z Voorburgwal b h Postkantoor te Amsterdam Fabriek van Goudsch Aardewerk Een fatsoenlijk jongmensch bekend met het draaien van Friésch Bergsch en eenigfzins van Qoudsch Aardewerk zag zich gaarne op eene bovenstaande iabnek geplaatst waar tevens gelegenheid is zich geheel te bekwamen Beflecteerenden gelieven hunne brieven te adresseeren onder de letters T D aan tet bureau der Pfovineiale Friesche CouraAt te Leeuwarden Voor eene STOOM MEELFABRIEK wordt verlangd voor Gouda en omstreken een UVerig en soiled AGENT die goede relatiën met de Bakkers heeft en E e andere binnenlandsche Meelfabriek verawootdigt Adres met franco brieven onderr 8 bg den Boekhandelaar D J P STORM LOTZ te Botterdam Mejnfvronw BIEZENAAB Wachtelstraat Wp P 145 vraagt t en Februarg a s eene Fatsoenlijke Dienstbode en iÓMtond een DAQMEISJE niet beneden de 14 jaren Op nieuw ontvangen 100 versehillende WINTEBUANTELS welke tot zeer lage prgzen zullen worden opreruimd alsook eene groote collectie PELTERIJEN en andere St BAHLMANN C o De Ondergeteekende berigt dat hg van af DINSDAG aanstaande geêtalleerd is met alle Artikelen tot het St Nicolaasfeest behoorende W N RAAIJiWAAKERS Firma H KEMP Obsthaoen ONTVANGEN EENK aWKE SORTEEEING voor St Nicolaas Cadeaux D SAMSOH ST lICOLAAS ETALABE van af 29 November M van der RUUG Wijds raat BANKETBAKKER bericht aan zijne geachte be nnstigers ontvangen te hebben een groote sorteering FIJi E 8LUPRISE8 fÜBOTTELABU Het Haagsche Wapen De Ondergeteekende heeft bij dezen de eer zjjne Studgenooten de volgende prgsopgave der BIEREN aan te bieden BOS H BIER 12 Ct per Flesch BEIJERSCH BIER 18 i DUBB PRINCESSEN 12 BREDAASCU 12 UTRECHTS 12 Hen die eeue bestelling van minstens 24iFlesschen doet ontvangt daarbü gratis eén Flesch der overige soorten als proef ÜEdê Dienaar O BELONJE Czn Ganwe C 3 FABRIEK DH JÜNSH 4 C CIV INfi OTJIDEWJ TER Belasten zich met het inrigten en leveren van MACHINES voor BLEEKBKIJEN WASSCHERIJEN enz Au Rerni Sylvius Boas f Berlin Friedrichstr 22 I Geehrter Herr ERPÜRI 28 JuU 1875 Ich habelhreSendang vom 17 Julierhalten und fleiasig eingenommen Morgen Donnetstag werden es 3 Wochea dass ich acehs LSCblj nehme was mir sehr gut bekommen ist ich habe nnr seit meinem letiten Betieht an einem heisseu Sonntage Morgens und Abends zwei kleine sehr kurzeZeit dauemde Anwaod luugen von Schwindel gehabt sonst geht e inir Gott sei Dank sehr gut auch die Migraine worun ich letzte Woohe litt tratfl lange nicht so schmerzhaft pan ohne Erbrechen auf Ich bin Ihnea hr ter Herr sehr dankbar das Sie mir so selr gut durch Ihr Auxilium orieu tis gethan habsn es geht mir wirkUoh sehr viel besser und binganzglflcklich dass nicht immer das Schreckengespenst neben mir steht Jetztwirst Du ohnmachtig jetzt kommt der Erampf Ich bin auch wieder viel fleisslger oud thütiger geworden besii em ehr Lebeusmnth Mein Auxilium orientis ist iu eiuigeu Tagen beendet ich ersuche Sie mir recht b6ld neyes zakommenl zu lassen In grösster Hocbachting ergebenst Frau Reg Rath Cromè An ricrrn Sylvius Boas Berlin Friedrichstr 22 I ERFLRT den 10 August 1875 Geehrter Herr Ich ersuche Sie ergehenst mir recht bald frische Sendang desAuxilium orienti zokommeo za lassen Es geht mit nieinem fiefinden sehr gut ich habe iu der letzt eu iei keine Auwandlung von Ohnroacht gehabt esscheint mir wirklich dass Ihre Mittel Wunder thun Sie können sich getrost meiner Empfehluog B bedienen vielleicht aber nur schreiben Frau C in Erfurt Sollte aber Jemaod Erkundigungen bei mir einziehen wollen so nennen bie meinen ganzen Namen umden Leidenden Hülfe verschaffen zu können durch Ihr Auxilium orientis bin ich geru zu AUem bereit leb nehme am Donnerstag seit 5 Wochensecbs fTheelöffel und erlaube mir die ergcbene AnIraL e ob ich damit tortfahren soil Mit grSsstem Dank gegen Ew Wohigeboren Frau Rag Rath Cromé Neowrec k 32