Goudsche Courant, zondag 28 november 1875

WwBBdjfg 1 B m r Ï7 IST S COURAWT MvertentiebtiHi vow Gouda en Omstffekei J St MCOLAAS TENTOONSmilNfi Sorteering NOTJVEAUTÉ S als groote Wllü 41TIE1IL Artikelen zal GEEN Door de uitgebreide Collectie der Nieuwe Tombola plaats hebben UEd Dw Dienareue A HJAI T BEKROOND Hoogachtend Wed ONT VA NOEN eene ruime SORTEERINO WEENKN 1873 ST MCÖLAASG eschen ke n JieimportMiap HAVANA incrku vu f ó lol öOil iir roillr iCl eu iiierkLii vuu ttf ƒ 12 tot ƒ 80 p r luïlli ktunij terpakt m ttu vterdt t u iR iide etu tuiuti e of ccn veer tlitsle kistjr V PRENTENBOEKEN StBlSlIS VAN ALLE MliO in VERSCHILLENDE PRIJZEN ZONUAG DEC uithoofde ïiD dü SLNkoIu 1 dr wiuluri BEN GEllELLEN I ÜAO gvü K iid 7ijn Goedkoope Muziek No i 66l Uiteaaf KOK MA Hes geschikt voor St if KOKSMA 01 ICOL AAS GESCHENKEN GOUDA G G viin der POST IIoOK Iruat A BRINKMAN VOORHANDEN tene nelte Collectie Artikelen bIzoiMler geschikt voor GEBRS KAHPHniJSBW HOFLEVERANCIERS heb n de eer aaa hunne geëerde Stadgenooten en Begunstigers te berichlen dat met het aanstaande St NICOLA ASPEEST hun Kamer ruim voorzien zal i a n een Fraai Assortiment Cliftcolade en Siilkerwerken NB Dageiyks te bekomen goed Gevulde Warme imi miw m immmm i g iiifa 27 Novawber 1375 Origeneele D van der LAAR Dz Deze Winkel is op ZONDAG 5 DEOEMBBE den gekeelen daggeoperHl en is rolm voorzien van alle soorten uit de Fabriek der Singer Manufacturing Co te New York Voor Familiën Naüsters Kleermakers Zadelmakers Hoedenen Tapytfabrikanten Vijf Jaren Qarantte Verder alle Soorten SOLIDE NAAI MACHINES o ö s Alle onderdeelen worden in den kortst mogelijkèn tgd geleverd Volledig onderrigt gratis I 1VAALDE GABEl ZIJöE en OLIE o o OUOA 1 I J BONNEUR Hoog straat A 118 D van der LAAR JDz DE QüirVA LARdClTËr van KBAËPELIE en HOLM b y 11 n Apothekers te Zeist W het volkomenste aller Kina bereidingen van een aangenamen smaak haar doeltreffend XhH ffi S Igemeen door H Geneeskundigen frkend tegen al em ne Ztktf zenuwziekte t vele na ztoart W vól j Vdjvaswsnen é aan eeüu t Uchte i rteriZ enuu z S 15 rf Pa nge chtspan en in het tfldperk der hrHeUing ntm oi kraambed koortt en hare gevolgen enz Hofiemrander heeit de eer te berichten dat bvan het St NIC0LAAS FEE8T hg wederruim voorzien lil zijn xtfo foed gevulde RoterIett rs JL Courant van 20 Sept 74 wordt dexe bereidinir ten zeerste donr rf J T ff V g oot bloedegebrek kwalen van crÜiecAen Ooud V Tm M P H volgende H H Apothekers H W irf e W BAEI E Verder in de meeste Apothe ken te bekomen fl iil UrA im Brwkffl V leiiws en BUITENLAND Baluiilandsct AVei zIcht De nationale vergadering heeft weder de groote vraag der Icitswet de arrondissementa of de departement verkiezing bihapdeld De heer Joïon had voorgesteld de verworpen voorstellen van de commisflie departementale flteinming nu weder aan t nemen maar Je kamer is consequent gebleven en heeft haar vroeger besluit met 385 tegen 303 stemmen gehandhaafd De twee eerste paragrafen van art 14 werden toen aangeaomen Gisteren sou men voortgaan en dan was aan de orde een amendement Trstain om één afgevaardigde voor 7B 000 inwoners in plaaU van op 100 000 zooal nu het ontwerp luidt Het Journal iffficul zegt dat de Grouvemeur van Parys Op advies van den Ministerraad besloten he ft VII irtaan elke vergadering te verbieden die van dau aard is dat zij tot wanordetijkhedeu kau leiden Djt besluit ziet op een voorgenomen Vergadering te Belleville waarin de republikeinen radi ilen de tellingen van de Cassagnac wilden bestrijden Al weder dos partijdigheid der regeeriiig Dufaiue wens iht dat de discussie over de drukperawet de verkiezing vuu de leden van den Senaat zal voorafgaan Men gelooft derhalve dat die verkiezing eerst in het middeu van December en de ulgemeene verkiezingen eerst in Maart zullen pliuits hebbeu lutnmohen heeft Bordeaux namens de linkerzijde en voUedtft voorstel tngedieiKl ter ftepaung van ne verschillende tijdstippen der verkiezingen De kamer zou de verkieiing openen op 1 Dec om voor goed heen te gaan met Kerstmis en op 27 Febr zouden de nieuwe kamer haar eerste zitting houden Ben onverwachte gebeurtenis heeft eensklaps de aaiirtaoht van allen die den loop der Europeesohe gebeurtenissen met belangstelling eslaan vau Parijs gevestigd op Londen Terwyl de Fransohe afgevaardigden lang en breed delibereerden over de wya waarop hunne opvolger zullen wordett verkozen hesit de Bngelsrfie regeenug een aardige speculatie gedreven waarmede een zoq by uitstek handeldryvende natie al de llngebiohe ongetwijfeld zeer zal zyn ingenomen doch waarover men in andere landen alle behalve tevreden is Het i bekend dat dat de toestand van de Egyptische fimuicicn in den laaUten tijd niet zeer gunstig wa De kbédive had dan ook reed aan de Kngelsche regeering ora een paar bekwame finanoier verzocht tot reorgamsatie van de financiën vau zijn ryk maar het schijnt dut hij behoefte heeft aan klinkende munt en du moest trachten te reuliieeren De telegraaf bracht althan dezer dagen geheel onvoorzien het bericht dat de khédive tl z5ne aandeelen in het kanaal vau Suez ten bedrage van 177 QOO aan de Engelsohe rege ring had aangeboden voor de som vau 4 millioen poud sterling of 4 $ milUoen gulden Zonder zich lang te bedenken beeft de Engel Ae regeenng behoudens goedkeuring van het parlement den koop geaccepteerd en den khédive gemachtigd om voor genoemd bedrag op zicht te trekken op het hnis Ëothschild Het financieel voordeel van dezen koop geheel in het midden latendd verdient vooral lyn politiek gewicht de aandacht Tet aogtoe was Egypte vertegenwoordigd door den khédive de grootste aandeelhouder in het Suèz kjanaal en oefende als zoodanig den grootsten invloed uit bp alle aangelegenheden diefi waterweg betreffende De Euitipeesche beteckenis van Egjrpte heeft het bijna uitsluitend aan het kanaal te danken Tilt intemationsfll oogpunt gt de Tentpi i Egypte niets dan een aanhangsel van hei Suez kanaal Door den thans plaats gehad hebbenden verkaap isde politieke invloed aan het bezit der 177 000 aandeelen verbonden er zqn et 406 000 van den khédive eensklaps overgegaai ep Eligeland welks intem i positie daanloor aanmerkelyk m gewicht i toegenomen daar het een soort van iüzöreiniteit heeft verkre n over Egypte door de bijna oppermachtige beschikking over het kanaaL Dciynug ligt voor dehandof mi drienlord Derby op id gebtürteiÜB zinspeblde toen hy op hét banket van den lord mayor erzekerde dat de regeering de belangen der oii9idaiien in het Oosten zon behartigen want nit het oogpunt der Engelsche belangen is de Oostersche qaaestie door dezen koop voor een groot deel uit den weg geruimd De vraag ia hoe de overige mogendheden de zaak zullen opvatten De DaUy Ne is nog al hoopvol dit blad beweert dat de mogendheden de transactie hebben goedgekeurd In Engeland zelf steken vriend en vijand voor het ministerie de loftrompet over Lord Derby s schrander staatsbeleid Deze handige monoeuvre maakt vele misstappen der regeering goed in de oogou der natie De Prins van Wales was volgens de laatste berichten te Goa de Portugeeaohe kolonie in Voor Indie De begrootingsoommiSsie van den Duitachen Byksdag houdt stipt rekening met den afkeer der openbare meening van nieuwe belastingen en werkt ijverig om deze overbodig te maken in de cerate plaats tracht zij het deficit bedragende 18 millioen te verminderen zij heeft reeds 6 millioen gevonden o a door het bouwen van eenige kazernen uit te stellen in geen geval zullen de bijAagen der Staten worden vermeerderd het deficit weg te maken door de raming der Inkomsten te verhoogen wil de meerderheid der commissie niet al kan zij dairvoor de erVSrfng van vorige jaren aaiigeven Bijna belangijker nog das de werkiaamheid van deze commissie is die Van de commissie voor de verzoekschriften met algeme ne stemmen op drie na besloot zij den IRijksdag te adviseereu ten opzichte m de protectionistische adressen over te gaan tot de orde van den dag een nieuwe slag voor deze partij dip pveral hpn liF poAt noradJieeft JLJI in deitathedensooialisten m JüfmartiKenJOnaarT VBrai bemerkt dat zij zioh ver t ia haar tyd Over de adressea tot opheffing van hpt verbod van uitvoer van paarden heeft de commissie geen besluit genumen omdat de regeering liet verzekeren dat dit verbod spoedig zou wordep opgeheven GOUDA 30 November 1875 Wij Vernemfen dat behalve den heer van der Heijden wiens verdienstelijke hulp bij Het ongeluk aan de Eeeuwijksche brug wij in oi s vorig nummer vermeldden ook nog de Burgemeester en de doctor van Sluipwijk zich bij dit ongeval door hunne mensdhlievende hulpv utrdighi id hebbeu onderscheiden beneven de heeren Teekea L van der Lek en van den Heuvel mede te SluipwyTc woonachtig Te Berg Ahibacht is een Bjarig jongetje aan diphteritis besTi teIijke keelziekte overleden t T t vader en moeder van het bestedelinghtiis alhier benoemd P Pentinga en echtgenoote thans in diezelfde betrekking te Oostzaan jC Zondagavond had een atgcmeene vergadering plaats van het Zieken en Wednwenfouds Providentia dat nu ruim een jaar bestaan heeft en bij welke vergadering alle donateurs volgens het reglement genoodigd waren Uit het verslag over het nfgeloopen jaar bleek dat de Vereenigiiig zich in een goeden toestand mag verlengen Zij telt thans 99 donateurs en 220 leden De uitgaven bedroegen 900 01 de ontvangsten f 992 14 zoodat het batig saldo 92 13 bedraagt Bij de firma Knox zn Dortlandi8 750gedeponeerd De gunstige toestand der flnanoieB mag echter geen oorzaak zyn dat aan de vereenigtug Verdere stieBB onthouden worde daar daartoe medewerkten Verschillende jrostandigheden die alleen voor t eerste jaar gelden als dat de eerste 3 maanden geen uitkeeringen isohiedden de 3 daaropvolgende maanden 8lechfs y3 en tot hedsn nu sleohts 4 p sr week B § hst tweede jaar klimt dit tot 5 ptr week tenrjgï bij t eventueel overlijden der leden hW verzorgen der weduwen groot Uitgaven zal vereischen De vereeniping wier leden werklieden zijn in ver sohiUmde vakken loodat reeds 49 verschillende vakken zyn vertegenwoordigd hoopt integendeel nóg zeer dat nog meerdere stadgenooten zich al donateur zullen willen opgeven en met het oog op het feit dat nog vele patroons hier ter tede geen donateur zijn gelooft rij met grond op een vermeerdering van het getal donateiur te mogen rekenen Met ingenomenheid maakt het verslag melding dat de directeur der gazfabriek de heer J de Vries Kobbé zelf als donatenr met het vaste personeel der fabriek al leden voor rekening der directie tot Providentia zijn toegetreden Nadat het verslag was uitgebracht werd overgegaan tot het benoemen van een penningmeester en 2 comraisaarissen Hiertoe werden herbenoemd de aftredende leden nl voor eerstgenoemde betrekking J P Waltz en voor commissarissen J T T Wiilf en O Boot Was de oprichting der vereeniging in het vorSje jaar voor een deel te danken aan de flinke woorden öp eene algeineene vergadering van 1 November gesproken door drie Nederlandsche werklieden uit andere gemeenten nl de Rot en Jansen uit Rotterdam en Van Zadelhoff uit Dordrecht ook op d vergadering van Zondag was een van hen nl li de Rot overgekomen en ook thans voerde hij het woord ten einde den Goudschen werkman op te wekken oin de belangen van den werkliedenstand niet uit hét oog te verliezen maar evenals in andere gemeonten tot de verheffing van den werkman mede te werken Niet de lejize Verhooging van loon moet wotdeu aange nien zeide sprel er maar algemeeue ontwikkeling van den weikinan moest nog meer doér ieder op prijs worden gesteld Onderwijs go3d onderwijs voor alle kinderen is hetgeeu ieder werkheilzaam noemde spr dat de wet kinderen beneden zekeren leeftjjd verhoud ia fStn ieken te werÈen Het nut van dien maatr el wiirdt echter nog tlèt door ieder werkman begrepen nog ie talrijk hebbói er ontduikingen dezer wet plaats De vergadering werd diUrop gesloten nadat eerst nog het reglement aan een herziening was onderworpen Het verslag zal worden gedrukt en aan alleled en donateurs bezorgd Donderdagavond werd in de tweede bnitengéw eae algemeene vergadering der Kaikolieke Uenvereei ing alhier door den heer B van Meurs lerraar aan hst seminarie te Kuileuburg een voordracht gehoudvn terwijl voortv de zaogvereeuiging Kmiutmtii eenigs ur ten geboore bracht Men achrijft uit Ammerstol dd 28 November De zaluivisscherij alhier heeft verhinderd door den uiteist hoogen waterstand der rivier hare werkaiarahedeu nog niet kunnen hervatten Naar aanleiding van de omtrent de moprdeaaars van mevrouw Vau der Kouwen loopende gerac iten vernemen wij uit een goede bron dat de instructie tegen de ecjhulii leu Jut zoover fvirlerd is dfit de opzi idiag du 9 111 11 Il i I curiur g 8 prwl deiér dageii zal kun ii i + t l D bekatitfjus en de verdere lUedifkeliug 1 h J0t lbes 4iH digiUv mU uailie die teu opzi Jiie vau de door ti vfi als virkaclit of als veriiiclif d opgegeven eifectfp moeten bij een ingesteld u iuwkeurig oadei pk dat zich zelfs tut de adiiiiuistratie der StaataiH uId te VVeeuen heeft uitgestrekt volkomen bevestigd Sl De verwyziug Jiaar de openbare tereoiitz ttii z l qij s nief behoeven plaats te hebben op e n op ziplüs lf staande bekentenis zooals sommigen in m aanvang vreesden et is df 3 niet jAwaaraqhynlJ l dat tet inieiiVp htstof te s Hage zijn werkzaamhraSn met deze HetGerechtshcir te Hage zijn cause célcbre zal kunnen aanvangen O M Gtstereii vond t rad in eêi e Wgaderiiig ia i§xT eV tl de afiJeeling van het Ihdefland k ffo sf ieniono fle heer J W Mfiónïer uit Ütnsohlj als Bpifeker bp Als ondel y i I I 4JM a lerwerp zijner rede was geannonceerd De güdsilieust in het huisselgk leven en niet te vertrodlctérên Was tet dat door een dergelijk onderwerp m