Goudsche Courant, woensdag 1 december 1875

nijcuigBéu idi voelde aangetrokken en dat mettegeustaandc de fijne doordringëude koude eeu tulrqke schare flr is opgekomen oiu den ook iiidezegeneente Jo gjiisug bekenden redenaar over een zoo schoon onderwerp te hujwn spreken Het IS voorzeker eene sohoone taak aldus ongeveer leide spreker om over den godsdienst in het huisgeziu te spreken maar tevens eene zeer moeiei ke waaroiki h de koop uitdrukte dat hem Tsu de z de vau het publiek welwillendheid mocht ten deel valles en dat dit laatste zich de oogenblikkeu dezen avond doorgebracht niet zoude beklagen Spr ving aan met het greote gewicht van Iijet huisgezin te schetsen als zijnde de bron waaruit de staat de maatschappij de kracht ontleent van den toestand van t huLSKezi u hangt af de toestiiud van de maatschappij Voorts wees spr op t ver bod der Rooinsche kerk aau hare geestelyken om te huwen herinnerde aan de woorden van den Jezuiet en professor Pejronne die zeide maakt den priester tot echtgenoot en vader en gij verbant hem uit den hemel gy maakt hom ongeschikt voor zijne betrekkiug en wees on de andire opvatting die wij daarvan lebben die juist oordeeleu dat ook de geestdgke zijn hoogere wijding krygt door het huwelyk waarby spr S eiennauhei s oordeel over deze zaak korkl k vermeldde Jiveuzeer als de lezer vuu de Ilias van Homerus een aangenaam gevoel ondervindt als hy vau het drukke krygsgewoel komt by Hector en Andromache evenzoo is het voor ons een liefdadige overgang wanjieer wij onze blikken afwenden van de koud godsdienstjge kluijjeua ir i ideên naar de heerlijke oorden waar de godsdienst het w ire gezellige familieleven waardeert en zelfs hoogfr wijdt De gtoote mannen die in de wereld op een of ander gebied hebben aitgemuut htbbeu in het huisgezin hunne eerste ontwikkeling ontvangen Buiten het huis krijgt men bekwaaatJt dea in het huisgezin wordt itt karakter gevormd Wanneer wi j dus zeide spr het eens zyu over den krachtigen invloed van het hnisgezin op de maatschappy moeten wij voor te g an spreken over den godsdienst in h t huisgezin uitmaken hoe de vraag welke opv ittiü c vau deu godsdienst de onze is beantwoord mott worden Na diuirby tot het resultant gekomen te zijn dat naar onze opvatting van godsdienst hij de vriendelijke engel is die sus begeleidt bij wat wij dot u of waar wy zijn dat hij g lijk is lau het liefelijk zaulicht m i ff M lsr 6h fti ü eit iirtoë vlucht inden nood dat hij zrlfverloocheiiende liefde soheijkt b sohoawde spr eerst den godsdienst tusschen düechijtuaoten en voorts by de opvoeding van de kiu ereu Maa en vrouw behoeven voorzeker niet hetzelfde te denken over den god di u3t niet dezelfde begrippen te zijn toegedaan auiü aaüle deu idsdieuat mattr wel is het noodig dat bi idcu gevoel hebben voor deu godsflieast d t beiden eeu warm gemoed htbbeu voir het hoogere dat beiden een iiart hebben dat klopt voor het edek schoone en goede Dit spreekt immers van zelf en eveurain als het b v goed zou kunnen gaan als de echtgeuooten g eel en id verschilden meft elkander in den smaak roer spijzen zoodat ieder afzonderltjke spijzen begeerde evenmin kan een huwelijk gelukkig zijn als man en vrouw in hoofdzaak het oneens ziju zoodat eeu iuwelyk waar eeu der echtgeuooten hart heeft vo r den godsdienst en de andere daaWoor niets voelt voor ongelukkig moet worden gehouden tenzij wat wel gebeurt de afkeer voor in liefde tot deu godsdienst verandert als gevolg van den invloed van het huwelijk Wat de godsdienst bij de opvoeding der kinderen betreft begon spr te verhalen eens gelezen te hebben van een vrouw iu Rochester te New York die toen zij veroordield werd wegens mishandeling van haar dochtertje d Jt zy daar let kind een stnkje suiker gestolen had d handen te zamen geb inden en boven een vuur geroosterd had tot hire verontschuldiging aanvoerde dat zij haar kind wilde afschrikken van de zonde door haar een voorsmaak te g ven van het helsche vuur Dergelyke vreesselijkheden zijn mituürlijk geluk kig voorby ma ir zij wyzen ons op de sch idelyke pvotgen vau een onbarmhartige dogmatiek Op de bewaarscholen o a ztide spr werd nog niet lang gleden veel te veel werk gemaakt om den leerlingen leerstellige begrippen in te prenten die nooit goed maardikwyls wh i elijk werken Zoo werd erook op die scholen meestal de bo ken van de beide testamenten van buiten geleerd de Hamen der koningen van hrael en Joda iu t geheugen geprent en zelfs de 12 geloofsartikelen op ri m als een versje opgezegd I a k cy de pogiofen der edele Elise van Caloar en jiiet minder ran den uitnemenden Fröbel is t op de bewaanchoIeD beter geworden maar hier en daar ia de toestand nog niet voldoende iu dit opzicht Wat betreft den godsdienst op de lagere school bracht spr in herinnering koe nog weinige jaren geledenc de gewoonte bestond op de school by het begin en t eind der lessen te doen bidden veelal door een leerling uit een der hoogste klassen en niet lelden in het Frauach wat n b door niet allen verstaan werd terwijl één uur iu de week in den bijbel werd gelezen Dat bidden en dat bijliellezen heette godsdienst op de school Het eigenlijk ouderwys behoorde volgeus spr op de school t godsdienstonderwijs op de catechisatie en de opvoeding in t huisgezin Wel waren er ouders die de godsdienstige opvoeding ook op de school wenschen omdat dan aan huis niets aan den godsdienst behoefde gedaan te worden maar wezenlijk godsdienstige ouders vinden juist een schoona taak voor hen weggelegd inde godsdieustige opvoeding hunner kinderen nog juister zij vinden het geen taak zij aelttou het veeleer eea voorri cht De godsdieustige opvoeding bestaat echter niet in t mededeelén v iu li er itellingen maar in t opmekkm van odsdienitiy leven De midilcleu wa u door ouders dat doen ku inen werden daarop dojr spr besproken Die niiddcleu zijn verschillend en bestaau o a in het spreken over den g idsdieust iu t lezen van den bijbel iu t bidden in t voor den geest roepen van de groote helden des geloofs in goede lectuur enz Deze verschillende middelen behandelde spr kortrlijk Spr bey il het lezeu in den bijbel aan en de oude gewoonte dat de huisvader in t midden van zijn huisgezin en liefst ook met de dienstboden uit den bybel las achtte spr een goed gewoonte Was er al s morgeus geen tyd door de gioate drukte veroorzSakt door t naar school gaan der kinderen de zaken des vaders enz de 3ti le rustige avond was dan immers een welkome schoone gelegenheid voor die zaak liet moet natuurlijk met verstand worden ingericht zoodat b v niet gebeurt wat spr wel eens waarnam dat de kinderen die vol levensen vol eetlust in de ontbijtkamer komen door eeu lang stuk uit den bijhei als t ware worden afgehouden van het eten zoadat hetgeen zij voor godsdienst hooren verklaren voor hen eigenlyk een slagboom is tusschen eeu boterham en een hongerige maag Met verstand moet die godsdienstoefening worden bestuurd Wat het bi4den betreft dat geschiedt vaak ie veel te veel wordt er iu sommige huisgezinnen een biddende houding aangenomen dan dat t in rost bidden I zou kannen zijn dat tar gedaan wordt lauther en ZwingH o een Vuia aU Willeni vau Oraiye niet op een inan alS Sehoppenhauer die pess insistisohe wereldverachter ook niet op een Heine maar op een Theodoof Parker en vooral op Jezus Let voorts zéide sprt vooral op de lectuur Evenmin toch als incn ieder persoon even gaarne aau tafel ziet en eveuzeer als picn wel degelyk onderscheid maakt tusschen vrienden bekenden en vijanden even goed moet men ook t eene boek prefereeren boven t ander eveuzoo iuo t een zedeloos boek geweerd worden 8pr zou niet gaarne een index van verboden boeken opgeven dat laat spr over san fiome maar t ia ook niet noocjig want zoo een godsdienstige geest iu een huisgezin heersuht dan zal die geest vait zelt weren wat er mede strijdt De opwekking v iu de kiemen van godsdienstig leven bij het kiud is lan de moeder toevertrouwd om echter iil spoedig gezamenlijk met den mau dat leven verder te ontwikkelen en tot voHe waarde te brengen Spr deelde het gevoelen van Parker mede aaugiumde de plaats der vrouw in t huisgeein die o a van oordeel was dat de vrouw waar sprake was van godsdienstszin over t algetneen hooger staat dan de man Mooht zeide spr t mannelyk gedeelte der vergadering t niet daarmede eens zijn laat die mannen dan toonen in hun leven dat hier iu Holland ten minste niet waar is wat Parker voor Amerika beweert De godsdienst iu t huisgezin d i zelfveiloo ning van alle lediui liefde tot elkander is alleen dn staat de booae geesten uit het huis te verdrijven als daar zyn een onaangenaam humeur booze hartstochten onverdraagzaamheid enz enz Godsdienst alleen kan t huisgezin maken tot een rustplaats voor den man die des avonds moS van den arbeid t huis komt tot een wijkpla ts voor al t onaangename al de teleurstelliugen al t verdriet dat de wereld daarbuiten oplevert tot een liefelijk kalm geztiUig leiligdom waar t grootste genot de verschillende leden van het huisgezin wacht De godsdienst van het huisgezin is gelijk aan het Vriendelijk zonircht dat schynt op een aAoon landschap en dat alle tinten daarvan desjl helderderdoet uitkomen de godsdienst het ïuisgezin is gelijk aan de heerlijke geuren op een eerlijke zo mermorgen die gezondheid en verfrisschiug aanbrengen godsdienst in het huisgezin is een groote schat wiens bezit allen gelukkig maakt i Spr wenschte ten slotte allen godsdienst in t huisgezin toe die eenmaal door de kinderen van het I gezin zou gewaardeerd worden als een r jks bion van geluk en die den oude van dagen zou troosten ia eenzaamheid Nadat spr zijne schoone rede waarvan bovengenoemde regelen uit den aard der zaak een zeer onvolledige schets weer geven geëindigd had wetd door den voorzitter een woord van dank gesprokeo tot den heer Maronier en de hoop uitgedrukt dat t gehoorde goede vruchten zou voortbrengen waaraan spr uiet twijfelde wanneer de hoorders de opmerkiugen van spr in praktijk brachten Gleyvaagde de spr in den aanvang zijner rede v n de hoop door hem gekoesterd dat zyu publiek zich de oogenblikken tijdens zyn rede doorgebracht niet zou beklagen wij gelooven hem te kunnen verzekeren dat bij zijne hoorders en hoorderessen alleen sprake is van dankbaarheid en waardeering voor bet gehoorde De commissie nit het prov gerechtshof in Zuid Holland heeft Zaterdag als candidast notaris toegelaten den heer mr C £ Achterberg te Capelle a d Usel Statea Generaal Tweeoi Kahi zitting van 29 November In deze zitting zijn de algemeene beraadslagingen over de staatsbegrootiug voor 1876 na een geheel financieel debat gesloten Heden voortzetting De eerste kamer heeft in hare zitting van gisteren sangenomeu met algemeene stemmen me 8t zonder beraadslaging al ie aau de orde gestelde ontwerpen Er is nog geen verslag uitgebracht over de Indisohe begroeting vosr 1876 Aan een correspondentie uit deze gemeente aan de Bafl CL outleeneu wij het volgende Iu Gouda is tot ongerief van deu handel en tot algemeene schade wel twintigmalcn zooveel kopergddiu omloop als er behoorde te wezen deze last worat hoofd zakelijk veroorzaakt door Belgische centen of beter gezegd dubbele eentimes die dagelijks iu groote hoeveelheden in omloop wonlen gebraoht door lieden die er een speculatie van maken Zij brengen 100 oent voor iO eenta iu omloop en genieten daarbij ees voordeel van bijna 6 pCt Iu de winkels vooral van bakkers vleeschhouwers kruideuiers enz bestaat 50 pCt ler ontvangsten uit eeuteu De melkverkoopers ontvangen bijna niets anders dan koperen mant I eZa lieden die uiet of ten minste niet alles met koper kwinen betalen wisselen dit bij werkgevers armbesturen en dergelijken uit en verliezen daarby in den regel i put Ve meIKverkoopei tnnnenda rTOop Kui centen niet eens aan dea man brenge omdat bij het koper dat deze lieden ontvangen veel stukje ïijn van nog miader waarde dan de dubbele eentimes als oude duiten en oude Duitsche koperen munten j meu vindt er zelfs Zweedsehe Kussisahe en ïurksche stukjes ouder In deu winkel van de Ambaehtstand vereeuiging wordt iedere week voor ƒ 300 aan koper ontvangeu en zou dit een jaarlijksche schade van ISa veroorzaken ware het niet dat de ijverige president de heer Borsteegh die zieh sedert jaren zoo verdienstelyk jegens den arbeidenden stand heeft gemaakt ijiet Zorgde dat de verwisseling van dit koper zonder iJerlies plaat vindt Bij zulk euc verba ende hoeveelheid kopergeidis er iu drukke winkels uiet aan te denken om het stukje voor stukje te t illeu zoodat de betalingen geseUieden in rolletjes van 50 stuks Hierbij doen zieh echter nieuwe zwarigheden op Vooreerst vindt meu iiaden die hp t voordeelig vinden sleehts IS soms 48 eenteu iu een rolletje te doen en ten tweede worden daarin allerlei andere stukje gedaan zooal die ik hiftrboven noemde De werkgevers di het koper tegen zilver inwit den geveu dit han werklieden iu betaling zood it deeelfde eeuteu jedare week in dezelfde handen tumgkomeu om met nieuw verlies by de werkgever terug te komen zoodat de verwissdiag ran ïekete som den winkelier jaarlyks 52 pCt kost Naar men ons mededeelt hebben 14 vreemddingea waaronder H van Duitsche geboorte die bij de jongste ei amens iu Limburg uët goed gevolg zyn geëxamineerd van Z M den koning verlof bekomen tot het geren van onderwijs bier te lajrfe J C Volgen art 1 der statuten lieefl de Nederiandeohe vereenigiug van het Boode Kruit ook ten doel iu tyd van vrede zich tot de taak hei lot van den gekwetsten en zieken krygpman te lieilji n verzaehten voor te bereiden n daarvoor teeds gereed te zijn welke voorbereidijug hoofdzakdyk bestaat in de opleiding van geschikte ziekenverplegers en het verzamelen van een doelmatig materieel Het hoofdcomité heeft nu een uitgewerkt plan laa voorbereiding aan de comités doen toekoaien met sitnoodiging ter bereiking van liet doel een deel van den arbeid op zieh te nemen Teven wordt daarbij aan de comités de vraag geritiht met weVt onderwerp zij zich afgescheiden van hnn gewonen Weii kring wessohen bezig te houden Daardoor zal thet hoofdcomité tevens weten tot welke afdcseliug het zich heeft te weuden indien inlichtingen omtrent een bepaald onderwerp wordi yerbingd Gedeputeerde Staten van de provincie Groningenhebben aan de Statenvergadering aldaar voorgesteld om ter zake van het door eene Commissie uit de onderwyzer gael ohappen in deze provincie aaugevraagde subsidie uit de provinciale fondsen ter medebestrijding der kosten voor het houden van eencursus in de hulpwetenschappen van den landbouw I aau de Commiasie toe te staan voor den tyd van 2 jai n een jaarlyksohe subsidie van ƒ 860 mitsdoor het Syk de overige benoodigde ƒ 1600 jaar worden verstrekt Het onderwijs zou worden gegeven aan de 4 H Burgerscholen te Groningen Ve n jdam Sappemeer n Warfum In de aCgdoopene week z u voor ruim 13 320 aan groenten voor het grootste deel uit ZuidHollandAfkomstig daar bet buitenland vervoerd binnen 14 dagen zal de afzending wel moeten ophouden ü b Er loopeu geruchten ook i enkele dagbladen opgenomen als zou eene exploitatie van ons nationalettoneeï waarschyniyk wordt bedoeld de atedelyke Schouwburg te Amsterdam door of van wege het Tooneelverbond in uitzicht zyn Uit beseheideuheid en wetende hoe licht voorbarige publiciteit eene goede aak kan benadeelen hebben wij tot nog toe hierover gezwegen Nog meenea wy on tot de eenvoudigebeve tiging van het feit te moeten bepalen Erworden werkelyk door invloedrijke peraonen pogingen in dien geest aangewend Wy hebben goedehoop dat deze niet zonder gevolg uilen blyveu indien de betrokken autoriteiten toonen willen datook zij de ophsffliig van het tooneel als een volksbelang beschouwen ea willen ter harte nemen Vanden kaat van een paar ueeldirektien mag menïich in een gewensohte medewerking verheugen Mocht het Tooneelverbond bereiken wat het wenscbt dan zal t zeker aan den steun van zeer velen niet ontbreken Wij mogen uiet auders verwachten XN o d D Men schrijft ait Weetzaan dd 27 November Tb deze gemeente is eeue vereeniging tot stand gekomen die zieh zal haasten met het vormen vaneen kapitaal voor een later in het leven te roepen algemeene plaataelijke armea tiorichtiug tot anderateui ug van arineiii tonder Aud rsoheid van kerkelyke geloofsbelijdenis Het bestuur van de alhier gevestigde spaarbank heeft daaraan den eersten stoot gogeven door eene om van duizend gulden als groadkapitasi af te staan Negen heeren door dat Bestuur gekozen hebben ch bereidwillig geconstitueerd tot eene Vereeniging voor bovengenoemd doel en opdat de spaarbank die het iiiiuatief nam hare daiid vereeuwigd zie hebben zy deze vereeniging den naam gegeven vau Spaarbank s Stichting Uit het noorden des lands meldt men dat in den sfgelOopen nacht zóóVeel sneeuw is gevallen dat ze op sommige plaatsen meer dan l s cet hoog licht Iets dergelijks heugt uaauwelyks de oudste lieden De heer L J J if5bre te s Hage specialiteit op het gebied van geluidalcer maakte Ziterdag avond iu eene aojustisohe séanoj die zeer vele toehoorders mocht telleu het publiek bekend met zyue nieuwe beweegbare spreekbuis met noodsein en noodvuur ten g bruike Munen de spoorwegrijtuigen De heer Lefcüre gaf daarvan een beknopte en heldere uitlegging Het geeft den reiziger eeu groote gorustetelling wanneer hij in gevaar verkeerende op eeu gegeven oogenblik zich in aanraking kau stellen met den machinist of het dienstdoend personeel van den soms aanmerkelijk langen trein Zulk een directe gemeenschap vond de beer Lefèbre iu de spreekbuis welke hy zijnen toehoorders voorstelde aau de doorsnede van twee samengekopptlde spoorwegwaggons verdeeld in vier compartimenten nauwkeurig afgemeten naarhet model hier te lande in gebruik De twee geraamten van wagens waren voornamelyk gekozen ten einde de koppeling te kunnen aantoonen De verbinding van den eenen aan den anderen wagen geschiedt slechts door een guttapercha buis die naar welgevallen kan worden vastgehecht of losgeschroefd De spreekbuis loopt lang de geheele lengte v n den trein en eindigt in een beker waarin een fluitje nititomende bij het dienstdoend personeel Door eene andere inrichting heeft de reiziger het teven in zyn macht een op eiken wagen geplaatsten toestel te doen werken waardoor een vlam wordt ont tokeu die het personeel aanwyst by welke wagen hunne hulp vereischt wordt De veelbesproken kapitein Boyton gaf Donder dag eenige voorstelliagen in de zwemschool aan I den Wetterdokdijk te Amsterdam om de deug delykheid van hét door hem uitgevonden en reeds m r dan eeus beschreven rcddingskleed te bewijzen t Was werkelijk verrassend te tien zegt het N rf D met welk eeu gemakkelijkheid Boyton zich in t water voortbewoog staande eu liggende met en zouder pagaai In een drijvende blikken bus bevonden Zich o a ook de materialen waarmede hij zeer spoedig van eenige stukken kout een vlot samenstelde waardoor schipbreukelingen kuuuen gered worden Na weder in t water gesprongen te zijn maakte hij zich op tzelfde vlot een lunch gereed en bakte de viscl welke bij in t water staande zoogenaamd gevangen had Voorts toonde hij nog aan welke dienste het rcddingskleed in geval van een oorlog ter zee alsmede bij t over boord vallen van personen kan bewijzen Het BU dat ook zeer met het tentoongestUde i ingenomen zegt o n Met bet Buytonstelsèl kan een ieder zich zelfs zonder riem nf zeil zwemmend liggend staand en zittend voortbewegen Hij kan het een en ander medenemen want kapitein Boyton bad zelfs een verrekijker bij zieh waarmede hy op het vlot zynde naar een schip i m Het hoofddoel van het Ueed waannede Biiyton op 27 Mei van dit r het kanaal overstak is om het lichaam droog warm en drijvend te houden óm den schipbreulÉeling in staat te stellen het leven te behouden totdat hy een schip ontmoet dat hem opneemt Het kleed is waterdicht en het lichaam dat het bevat kan onmogelijk zinken en evenmin kunnen de baren het met het gezicht naar onder omver werpen Het lichaam moet integendeel op den rug drijven de roorttieweging echter kan geschieden iu elke richting welke men verkiest hetzy door eene matige beweging der armen roeiende met een riem of zeilende met een zeil of zelfs met een opengespannen eu als zeil gebruikt regenscherm Uit Zutfen wordt gemeld Naar aanleiding van een schrijven van het hoofdbestuur is do r de afdeeling der vereeniging tot bevordering vau volksouderwy te dezer stede besloten een onderzoek in te stelles naar den toe taud het opcnbaa lager onderwijs aldaar Tot leden dier eommisaie zyu benoemd de Ub mr L £ d Lentiug lid der tweede kamer A M K W baron van Itier um tugeuieur rar T I van Everdiugen procureur by de urcoudissements rechtbank alhier dr A J vau Bhyiy stads geneesheer en dr B C Goudsmit leeraar aau de H burgMwIiool De tamenstelling dezur commissie do boIBirg en defrelijk rapport verwoohteu Onae atoriteilen hebbeu die commissie haar steun en medewerking verzekerd INOBZONOËN Gouda 47 November 1875 Jlijthttr de Beiacteur Door de opname van develgende regelen zujtgij OUB zeer verplichten ZooaU het u wel bekeud is bestaan er hier ter stede twee vereenigingen van jongelieden wier doel het is zith in de tooneelspeelkunst te oefenen De eeue is nu onlangs opgericht en heeft alre ed eene voorstelling gegeven De andere daarentegen bestaat reeds sinds een aantal jaren en heeft reeds meermalen uitvoeringen gegeven Er bestaat nu een minstens zeer toevallige overeenkomst in den naam vau beide vereenigingen De eerste namelyk heet Oefening baart Kuust de tweede daarentegen noemt zioh Oefening kweekt kennis Een schoone gelegenheid dus voor verwarring En daar ons reeds ter oore is gekomen dat er heeren lid geworden zyn van die pas opgerichte vereeniging meenende dat het Oefening kweekt keunis was zou zoudt gy ons zeer verplichten om door de opname dezer regelen in uw veel gelezen blad deze verwarring te willen Het Bestuur der Vereeniging 0B ENI O KWEEKT KeNNIS Burgerlijke Stand GtsostN 27 No EUhImiIi JoIusm ouden A Coat en E J de Weger Cornells oiid r ven der Ve en J A Booneur 28 HilbJu Johsen onderi H Bloos eo W ZydemsD ADthooiDi Petrus Jueeph osdert D vso Dam eu A Veermsu Gerrit ouden C Oadyk ea A na Egk 29 Roeina ooden S de Soete ea L ZeelMod l ar OïSMLiDïHi U Nov 1 vso Rün J N Twiict buiirr an J Soaterse 32 j i I Vingl 2 j 27 4 M Spieriogl 3 m J Oosterling 37 j H Stikken bniivr n F W Steeveoi 68 j 8 J Sprogt 11 w T Verksih Ij 8 m 2 F J Kotuu liuu r SQ C Ree 25 j APVERTfiNTlfiW Heden overleed te Haarlem in wn ouderdom van bjjna 80 jaren Mevrouw 4e Weduwe B M VAN GOOR geboren Luuos Gouda 26 Nov 1875 Heden overteed in den ondeidom T n ruim 68 jaar mgae gelief Je tóchtgenoot HEN DRIKA STIKKEBS diep betreurd door mfl mgne kinderen en verdere betrekkingen F W STEEVENS H W M STEEVENS C STEEVENS Gouda 27 Not 1875 van dke Vaam Heden overleed te Vlaardingin onze geliefde Moeder en Behuwd moed i r Mevrouw SPBÜIJT geb BusKENs M SPBÜIJT J M SPKÜIJT BttCHKB Oonda 29 Nov 1 875 De Heer en Mevrouw JONKER o Lamos betuigen bij deze hunnen dank voor de vele bewgzen vau beliiiij stplling vsu fatnilie en vrienden bij de vuUrekkiug van hun huwelijk londervonden Gouda 30 November 187S Al die iet te vorderen heeft van of verschuldigd is aan de nalatenschap van Mej jfvrouwARIAANTJE DE MOL gewoond hebbende te Gouda in het Oude Vrouwenhuii en aldaaroverleden den 25 November 1875 wordt verzocht binnen vier dagen daarvan opgaaf of betaling te do n ten kantiore vau Notarit Ma KIST te Gouda BeiisI voor de Scheepvaart De COMMISSARIS dm KONINGS in de Proviöcie ZtnivHotlASD brengt ter kennis vai Belanghebbenden dat de SCHUTSLUIS in de GoüwB te Alfheii tot nadere aankondiging voor de Scheepvaart BLIJFT GESLOTEN t Gravenkage den 29 Nov 1875 De ConunissariB des Konings voornoemd fock DIENSTBOBi Mejafvrouw DB KEIZER Zenirstraat G 44 vraagt tegen Februari eege FLINKE DIENSTBODE Buiten Gouda wordt tacren hoog loon gevraagd terstond of tegen FEBRUARI eene DIENSTIHÉID P G die tevens STRIJKEN en STIJVEN kan Adres franco onder letter A aan de Boekhandelaars J VAN BENTüM eu ZOON te Gouda Mevrouw W LAMÖEHT te Bodegraven vraagt tegen Pr of MedioDecember eene DIENSTBODE welke een burgerpot kan koken Loon 75 en een KINDERMEISJE loon 50 Beiden van goede getuigen voorzien jTsWITZER Aa Lange Tiendeweg iilköMilL PARHÜFS Men vraagt te hnur een PAKHUIS aan het water gelegen tot berging van GbanïsI en Kaw ruinite een vereischte Hnurprgs X O i jjp s jaan Men adressee e brieven franco onder Letter S niet opgave waar gelegen wann r té bezigtigen en te aanvaarden bS de Kantoorboekhandelaren J J ARNO ZON K N N Z 1 Voorburgwal b h Postkantoor te Iniufc t am t