Goudsche Courant, vrijdag 3 december 1875

c Vrpas 3 D enfcer 1876 ONTV ANOEN eene i uimé SO RTBB3EKENÖ PRENTENBOEKEN ll ES i VAN AL LE 3 JJISIÉ in VEBSCBdLLENDE PRIJZEN Ooedkoope Mnzidi 14ël nitgaaf KOKSMA lles geeohikt voor St NICOL AAS GESCH EN EÏI A BRINKMAN N 17Ö8 GOUDSCHE COURAWT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken GOUDA I V lifti miZlEüStlOOL JOH W WEN8INK OPENBARE UITVOERING dooj de leerlingen ttui boTengenoetade Inrichting op DONDERDAG 9 DECEMBER 1875 des avonds ten 7 xxfe preciee ki de Sociëteit Oss Qbnoegbs N B Het bespreken der plaatsen is voor de Onders en Voogden der leerlingen opengeStdd Maandag 6 en Dinsdilg 7 December VoorljelangÉitellenden 1 er loting plaats vinden op Woensdag 8 December des avonds ten 7 ure reciea tegen betaling van 10 Cts voor elke plaats TMgangsbewgzen agn gratis te bekomen Vrfldwg 3 en Zaturdag4 December van 10 12 tire ten huize van den ondergeteekende Joh W WBNSINK Be DIKECTIE van de SOCIËTEIT 0k8 Xjinoeuen geeft den LEDENteiinis dat de KOLFBAAN van afWÖENS DAG 1 DEÓEMBEE yedergeopend is De Dibectie Lange Tietideweg Beste CITROEN PÜN8CH volgens oad recept beröS ƒ 1 30 per flacon SIROOP D PÜNSCH 1 20 1 30 1 40p fl Viem OOGNAC FINE CHAMPAGNE ua lité Supérienie 2 per flacon COIFPEUB H00 3E GOUWE C 266 SPECIALITEIT ivan DIADEBMS VLECHTEN enCHÏGNONS DIADEEMS van af 3 en ïóiger LANGE VLECHTEN 5 Geschikt voor St NICOEAAS CADEAÜX Oojfc voorhanden eene ruime sorteering fijne ffansche en Duitsche PARFÜMBRIEN m DWESS êa w t Verdbi tot hi t behoort d6MlNEkAAÏ VAT ElR fabriek van SLOTEMAKER Co Citroen Punch h f M p FI SfroDpVnH Punch jt f 1 20 p Fl 6 mn VEEN Hoogstraat te GOUDA néémt de vr heid zgne geëerde Begunstigers te lieiichten d nè winkel van OALANTERIÈN il Ver rtkét naar de overïjjde Wijk A No 111 n dat hij ter gelegenheid van het aanat St NICOLAASFEEST eene prachtige collectie RIndttspeelgoert Surprises etc heeft oAtvsfa n Ve der hoopt l ü pok dit jaar met 1 de hem reeds geschoukene begunstiging opnieuw vereerd te luUen worden llESBREUK en anden breuken heele ik zeker en grondig Tti 15 Gatdea F MSRONE te Ahaiu WéêtphaUn W N BAAIJ UAKEKS Flima H KEMP Oosthaten B 17 Heeft ter gelegenteid van het St NICOLAASFEEST van af heden voorhanSen EENE COLLECTIE FI LNE Chocolaad en Sulkerwerken MASAgqUIN KIRSCH AAKDBEZIEN PUNCH === FBAMBOZEK VANILLE I Ö THEE ROSE FLBÜR C OSANGE CHOCOLAAD KOFPIJ SAWRAAN ANNANAS CHINAASAPPEJ CITROEN FBANSCHE MAR3EPIJN Marsepfpiharten gevuld met Fondant F he Ohocolaidharten Banketletters enz DAGEHJKS VEBSCHE Bestellingen worden van af heden aa ngen omen J SWITZERAz Tabaksfabrikant GEURIGE en MARiJLAXD in DIVERSE SOORTEN Auxlliüm orientls praparirt aus noch nicht bekannten VeI getabilien des Orients von ausserordenthcher Heükraft geprüft von den ersten Autoritaten der Chemie nnd Medicin besaitigt die bis ins höohste Stadiumdet Unheilbarkeit getretene i Epilepsie B aIIsuClit Tobsttont gt firüst MageUkiniampfé VorGebraoch meines Praparates hitte ïch um speciellen Krankheitsbericht daraufschickedasieh Praparatnebstgeaauer GebrauchsanWeisungNBid Kurverhaltnngsregeln nnter Nachnahme sofort Ich arne ausdrücklieji vor jenen Leaten welche lediglich auif den Geldbeutel der armen Patientem sjieonliren indem Sè Is Specificum gegen obigp Lfeiden oSchtsals eine Löaung von Broinka ium geben NB Unbemittelte Krankb werden berücksichtigt Süvius Boas Eriiiider des Auziltaa ori ütis Specialist för Nerven nnd KrampfljBJden SpWiCliBtnnd 8 10 tröi 2 4 N VerSn 8W FrUdriekstlr Zi V Etag Chhiuegiin Dishtistï DubÉole Buurt GOUDA verwittigt dat hfl e n NIEUWE VIND ft6 beeft om in de meeste gevallen de hevigst e K i e s p g n te verwgdeFeu zonder de Tand of Kies te trekken Verder gaat hij voort met het INZETTEN van KüNismiiDEH EN wmm volgen de laatste Methodes op Goud Zilver Caoutchodc en ZÜIGTANDEN zonder hak n of veeren Welke Op het ziekljkste Tapdvlees h geplaatst worden zohder bet nitnemen dér oude wortels is onnoodig dbar hy vereerd wordt met hét algemeen vertrouwen der Ge aeeiheeren alhieren elders O P E NBA E K AABiBÈSTËAIi fr BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GoBDi zijn voornemens op WOENSDAG den 8 DECEMBER 1875 des namiddags ten 1 üfe in het Raadhuis aldaar bg enktile inschraviüg AAN TE BESTEDEN Dé Leverantie van de te aiéört der gemeeiife gedui nde het jaar nli Hetloodtoae MATgBÏ ALEN alsj lo Houtwat ett 2a Uzeiwierlt 4o 5o 6o 7o 8o 9o lOo llü 12o 13o 3o Spüken a Ugte Userwarea Lood Zink en Soldeer Verfwaren en Glaö T er Kalk Grint Zand 75 000 IJsselmetseliflaTel 20 000 Veohtsche Straatklinkfin Waalvorm 15 000 vechtsobe Straatklinken gewone vorm lOOAOO Vechtsobe Drielingen óf Hhijnsteen vlakke grijae Straatklinkers 14o 15o 66 000 Lülksohe Straatkellon 600 Kubieke meters fljnp JPain Zullende ran de zes liiatsigAweinde nammers 4e Monsters aan de Stads Timfaèin rf künneh woMén bezjgögd De bestaken flji voorwaardeil znlto digelaks de Zondagen njtgez nderd desli voorwiddaifi van 10 tot des naüiiddAgs 1 ur ter pUatsel ke retarie en aan de Stads Timmerwerf r ffoage lagged terwjjl de Inscnrjjvings Biljettefl op zegel geschreven geteekend ea geskton uiterlflk des ilanudd g ten vflf ure van den 7 December 1875 op gezegde Secretarie Moeten tn geïevMrd z li voor Piano Solol üU iian F KOKSM A te Frunéler WeTerattoier van E M de Södibgili 644 WfcATt Di éllter and Baaèl ou Alle nummers dezer V ii të ü M Mfli Omhanden 1 y deo Boekhaacjleltar 1 A MJi I N kM A N U Oimda BUITENLAND Bgllciilasdscli OverzU lil De FniDscbe linlcerzyde heeft b de kieswet weinig aueee gehad op haar ameudementea Trouweiu bq de tireedc lezing was de atemmiug der Kamer duidelijk genoeg gebleken Art 14 u zonder wqxiging aaugeuoineu en verder zijn de volgende artikelen tot het i9de Maaadag aangenomen De linkerzijde hei fi toen het practiache besluit genomen alle ingediende ainendemeuten van hare zijde in te trekken ten etude de digoumie en dienteugeTolj e het leven der tcgeuirooRliga Kamer niet ooodelooi te rekkan Dinsdag vol ple uw reeds de eindatemming waarbij de kieswet inet 384 tegen i t atemmeu definitief werd aau fnameu Vermelding verdient nog alleen de aanneming van het ameudeoieut waar j het behoud hunmr ifgevnarligden wordt verzekerd aan die koloniën dir o ik inden eeuaat zullen vertegenwoordigd zijn Óuunddélijk na deze stemming diende de Jleicq namens het Rchterccntnim een ontwerp in waarbij hit heengaan der Irgeuwoordige en de byeenkomat der nieuwe kamer wordt geregeld Een tegenhanger du van ontwcrpBiirdoui niet Bordeaux zooale in ona vorig nummer stond Beide ontwerpen z u urgent verklaard De Clercq stelt alles wat later dan Banlijiix De Parijsche gemeenteraad wordt radicaler naaranate de regeering meer reactionair wordt tot president verkoos die Kaad deiiienceaux maire van Montinarlre bij het uitbreken van den Conununeopatand De vraa at fcet ot erneneu TBft de lisiiiTiwl Mh in het Suezkadaal van den Khedire een verrraegdc opening van bet fingelache 1 Parlement zou euchen is thans aUkeniiend beantwpotd De JUie een miniateriëel orgaan doet deze mededeeliug Wel achtten eeaige dagbladen het mogelijk dat de parleiiirntain aanetie voor zoover de inanoieele zij dezer zaak betreft zoo spoedig mogelijk gevraagd zou worden doeh de waarschijnlijkheid werd niet aangenomen Blen bezoek van DiaraeK te Windsor moest door dit gemcht verklaaid worden Onder de dagblad ia de £ nmmul de eeniga die niet zoo bqzonder voldaan ia over den koop Het w st er op dat er nug andere middelen noodig zijn om den weg naar ludic open te houden dan het bezit der 177000 aanderleu dat £ ngeUnd nog niet ten opzichte van t kanaal kan doen wat het wil omdat de andere aandeelhouders het de handen binden en eindeiyk het bkd vreest dat de Mogendheden verstoord zuUen zijn en door dezen koop de atantkUttdigu hemel nog qieer verduisterd zd warden dun reeds het geval waa De Darnache Rijksdag heeft zijne zittingen hervat De mittiater van ünaneien bood het bndget aan en verklaarde dat de financierJr toestand gunstig was zoodat de buitengewone uitgaven voor het leger de vloot en de ver ligingawerken zouden kuanen bestreden worden zonder verhooging der bebutingen Hat ositweij der ataatabegrooting Wedt zoo weinig nieuws geaiektspunten san dat de regeering hoopt het bndget te zien tot atand komen binnen den b de wet bepaalden termijn Opder de aangeboden voorstellen bevindt er zieh een houdende verbod tot invoer van aardi ipelen uit Noord Amenka Ook oo Bi begint het oogenblik te n dn n wawop de wtie geroepen zal worden uitspraak te doen over dfen regeermgavonn door de verkiezing van een nieuwe vertegenwoordiging Het parlenwntaire stelsel aldaar weldra weder tot zgn recht komen waiit in een Zaterdag gebonden ministerBwd is bepuild 3 1 let liéiluit tot uilaohrijving derv kiesingen ed bijceuroepiug der Cortes nog voor 6 f J peember sal warden nitgevaardigd Teveos weid tot eene wijziging in het ministerie besloten waarin de heer Canovaa del Castillo den presidentszetel weder zal innemen waarsehynluk wel op uitdrukkelijk verlangen van den kijpng die hem de ridderorde van het Childenvlies beeft geschonken In plaats van 4ea minister vajajiultenlandsche zaken Ooleano zal aU zoodanig de tegenwoordige raoire van Itodrid di heer Toreno optreden Waarachgnlijk zal de koning zich den 9ea December naar het Noorderleger begeven daar de ofiicierea van den grooten staf bevel hebben gekresen zich tegen dien datum gereed te houden om he n t vergezellen Bü de op I ing der üuineuische kamer heeft prins Karel er n dmkc ajlc op gewezen dat de gunstige ligging vau h t land bet iu de gelegenheid heeft gesteld om e luiddeu van alle woelingen in zijne nabijheid voort te werken aan zqn inwendige reorganisatie in overeenatemming met de werkelgke behoeften der natie De begraotiug voor het volgende jaar aluit zonder dnt het noodig is nieuwe beUstingen te heffen terwijl de betrekkiBgea met de vreemde mogendheden uitatekend zijn ENOELAHD Het ia zegt de Sp cUUor niet gemakkebjk den heer Disraeb mat te zetten De reixitatie vau zyne Uegeenng waa zachtkens aan t dalen en ztel opeens herstelt hy haar dow een onverwachten meesterlijken zet Hg sluit een koop met den Khedive die aan Engeland een overwegend bdang verschaft in t Soezkanaal De tator voegt er bü dat naar zijne meening en die meeniug wordt door de meeste andere bladen gedeeld deze atap van de zjjde der Britsche Hegeering t voornemen te kennen geeft om de neutraliteit van Egypte en de veiligheid van t Suez kanoal tot eiken prgs te handhaven t Kapitaal van de Saez konÉal maatachappij bedraagt nominaal £ 8 000 090 bi 400 000 aandeelen van £ S Van die 400 000 aandeelen heeft de Britsohe Regeering er 176 801 tocbehooreude aan den Kkedur opgekookt om lti W $ en a t Hnia Jtothsohüd ir ip g i i n n diezr om of zaoveel er van als de Khedive op t oogenblik verlangen mocht dadelijk beschikbaar te stellen De telegraaf heeft oha reeds doen weten dat de pet over t algvmeen zich met deze stap van de Regeering zeer ingenomen betoond heeft zoowel uit een finaueiael ala uit een politiek oogpunt Een blad intuascben de Economia deelt die ingenomenheid niet Financieel acht de EcMomut den gesloten koop niet gewaagd of onvoordeelig maar de politieke zgde van de transMtie lacht hem geenazins toe Het is zegt t bbid met waarheid aan te voeren dat wij behooien te waken voor de veiligheid van den kortaten waterweg naar Indië en dat wij ons derhalve zooveel mogelijk t bezit van ea de oontrSIe over t Suez kanaal moeten trachten te verzekeren Doch aan den anderen kant mag men vragen lo Of t dé taak vsn de Britsche Regeering kanen mag wezen handels routen te openen of open t houden voor hare onderdanen Zoo ja dan zou die Regeering daanpee de handen weldra vol hebben 2o Zal de gesloten koop ona feitelijk biten Wanneer wg t Suez kanaal te verdedigen zoUen hebben zal dit gewapendetkand moeten wezen Zal dan Un regiment of tón oorlogschip ons niet van meer dienst zyn dan al onze aandeelen So Brengt transactie bedoeld om toekomstig kwaad af te weren ons niet in oo blikkelijke ongelegenhridj Hebben de Hsgeiidfieden dezen koop goedgekeurd Zoo niet dan kon hij haar wel eens bitteren aanstoot geven en bg den kuidigen stand van de Oosteisohe qusestie is elke nieuwe verbittering een bron van gevaar De horizon is bedekt met oorlogswolken 4o Versdiaft de koop ons voor t oogimblik de controle over t kanaal Wij bezitten de meerderheid der aandeelep nog niet Verschil Tsa gevoeten kan ons in eindeloos getwist wikkelen met onze mede oandeelhoaders Be slotsom is meent de Eeaumitl dat deze transactie slechts dan wezenlijke rontde vcor oni hebben kan wanneer wg bereid zgn Egypte te nemen en te behouden als een onmisbare schakel tussoben Engeland en Hindostan Doch zjjn wg bereid dit te doen En zou t verstandig zgn ons er toe bereid te verklaren Op grond van deze overwegingen raadt de üle nomui c n l z r bun oordeel og te schorten totdat de Regeering ten volle zal hebben doen weten wat haar tot dezen stap deed beslaitan Inmiddela acht de EeonomUt t ernstig de vraag of t Parlement niet zoo spoedig mo elgk behoorde bijeengeroepen te worden Betreffende deze vraag leze men ons overzicht De Daily Netm en de PiUl Mali OtzttU beiden beweren te kunnen verzekeren dat de Britsohe Hegeering besloten heeft op des Khedive s verzoek een bekwaam Engelsch financier met de regeling der financiën van Egypte te bebistcn Deze maatregel zou na den gesloten koop niet anders dan logisch genoemd kunnen w rden BINNEiNTLAND GOUDA 2 Deoemljer 1376 y De Comipiaaarissen der VolksbibUotheck alhier zullen aanstaanden ZatCT t ifr de etrste yitlir f van s dezen winter houden I e late opening der biWiJtheck werd veroorzaakt door de bewerking van een nicuWeu catalogus waaraan dringend behoefte bestond De Comniiasarissen hebben echter tevens een paar besluiten genomen die wg ter algemeeue kennis willen brengen om daoidaor een ruimer gebruik dezer Boekèrg te bevorderen Vooreerst zal men voortaan vijftien jaren oud tijloeten zijn om boeken ter lezing te kunnen krggen Iu de bmtste jaren bestond het lezend publiek uit aehool kinderen die niet altgd uit belangateUiog de zittini gen bgwoonden EuVelen was t wellicht om het Uzente doen veelal waren de beweegredenen plaatjei kijirn itL andere vaa nog geringer gghalte Daarvoor n CofBniissarisarii begr aen hei lê éSdki is deze BihJiolheek uiet bestemd Want de gevolgen van die kmdertroep bleven met uit Oudere pertoMen voor 5 wie de BueVerij sooveel echoone werken bezit werde a eachriki en bleven weg Ieder die iu de laatste jaren een zitliog bijwoonde zal dit natuurljk gavoop den hebben Daarenboven hadden de boeken nov al wat te Igdeu Meuig belaogrgk geschiift is weggedaan omdat het versletfai of iucjrapleet was Begrip van veraulwoordelijkhem beswod bij de meeste piertjes j niet en de controle was uitetrst lastig Reeds ï op een der gem niescboleii een sohroIbibBo theek aangelegd we verwachten dat dit ook iu de andere scholen van gewoon lager onderwgi apoediff j zal geschieden en daar is ook de plaats om de schooljeugd iu haar leeslust te leiden Hoe nauwgezet J de Commissie eener Volksbibliotheek hare taak ook opvat de onderwgzer is beter veel beter in staat aan i er zgiier leerlingen te geven wat hem schikt Is het dus de verwachting van Commissarissen dat voortaan ook door volwassenen een ruimer gebruik zal worden gemaakt zü hebben om dit te bevorderen een aantal werken die verouderd konden wordeu geacht door nieuwere doen vervangen voor zoover hun zwakke financiën dit gedoogden De catalogus dieZaterdag op de zitting a S centen is te verk gei bevat menig nerk waarvan de lezing eene aangenniu uitspanning oplevert De namen van zeer vele uzer meest verdienstelgke schrijvers worden daarin ai ige troffen j De bibliotheek is gevestigd in t gebouw der Warkinrichting en des Zaterdag van li geop ad Zij die er van gebruik wensclns te nskMt mogen het er vele zijn moeten voorzien Xija vlo wo aanbeveling van een lid van t Gondssktf Depa tanient i dec Maatoohappü tot at van t Algemeaa tl ih boven is gezegd ii jiar zgn Naar rö jnet gfwgze wnii Mii i h rtisWr vyW i uitzicht dat in da veI êiMie maondnip imu gtmifn w eene tooneeïraorstelKng at pbiaDr hsbbill Mria Molière s arhift zal worden opgevoerd Waarin o if tt talentvolle actnoe M j CENh BeeAHianl eeif rot zat vervullen i v Deze tooneelvoontelling zal ptoats teWietf vaa wege de afdeïbiig Qcuda vim ket Tooneelverbond 3 I GepiBieerdan ZomlM is een rflttrig me Tiifr peVSouen op Stolwgkeniliiis in het wat i ak ifow W hei paasd struikalde t i N