Goudsche Courant, vrijdag 3 december 1875

ï trUH ijfc aArik afs ekomen daar men a 4 sp alig ie persiW paard eu rijtuig uit het i UT heeft gehaald op het app4imMMN L nun ia u huiüje op de Utreoh l l t de de teo4auM a daorby nitgasn traa it tert iöhe ïjjde TO dat de gerendeerde geen regt heeft op uiikSüujf MAiTSCHAPWJ TOTMJTVA NllUii MEE Departemeot GOUDA OTerleden Se ongelukkige ia veruiaed mk eerst ge tik n daarita ar ftfaud Doerlp y iniijkt Ju u GepA edrdetf l iiudag3Toiid tea half twaalf wtMenl tijitilp 9e toNÉh bewuaw aair de Zcugiatraat ilhier iu hunne kapitaal maar alleen op uitkeeriug van vruchten waarua i u xeKBd grdeJit koinl e te jsatlqk k ni van jj SÏjT O dai d $ pu van it gp anti dafiteni heel op uRnenng nnèt golMe of Pdeeltélpr kapi taal tot de vaststelling van het bedrag weikier uitkeeriugfde èkening moet strekken waanM vulgt dat de na t t i gefK iiehoorlijlfe iekenijg èn verantWóqrdia gedaaif ièb eu i O Sat de réndanteu échter bij hunne rekening en verantwoording voldoende bescheiden overieggM om Kte tegtbaRk in staat te stellen hei bjedrag dier aitkeijing dve te brpalear onder dat hjet daiièpil fpidi deïi gereade d in zque ingewikkelde liccijferiiigen te volgen welke daargelaten k vraag u hp s tt zy stronken met de ntime üagt aan de ekbohteurs eu admldisMteurs iii dèien bij teatomemt al eodiaiUi voor uppie eoufonu b pró ciireÉrs akte ovetgalégd toegekend tot gïtn eind resultaat leidcntü O alsmii dat de atrflatér Andrica Turff ƒ 67200 v in zijn Jioedd tuesohen zgne erfgenamen stuksge i ijze heeft verdeeld eu dat daarin de staat waartoe de geréndeerde éehoort deelde voor een twaalfde dSf i600A O dat xby dat testaBeat bepaald is dat de rcrBcbüicnda Staken waartosschen de boedel verdeeld wordt nimmer van elkander zullen knunen rrrcu dat de portie vaa elke staak in h r geheel aan di4 iftaak blqft toebehoorsn zoolanger ceiie Bako meting van tÜe staak in leven it O dat b j htt edioil by dit testament behooteade in deze hepalingeu tvenszins verandcnag is gebragt i doch integendeel deze wil i iran den erflater nog eeusi herhaald is welke herfaaliag bij de vooegangecs dür rendantea de meeuiug schijnt te hebben daen ontstaan alsof het codicil erfopvolging ia de zqliuie tusschen de leden van dezelfde stsakJondM ling ook verbnodi O dat bq die bepaling jniit het legended gezegd is i eooals daidelgk wordt als men in t oog h iudt dat de testator die bepaliwg tchrg eiidv lieli twee gevallen Voorttelde waarop een der porties wanriu hg lijn boedel verdeeld had open kou vullen namelijk lo doorihet kinderloos overlgilen vand m bii i testament ingeslelden erfgenaam en o door hii uiistervcn ivau de nakomeltiigen van eea erenaam V i r welke beide gevallen hg bg een en dezelfde bepiüiug gel kft voonieaing heeft willen treffen O dat liet codicil wel verre van in de bepaüngeu van iiei testament omtrent de rrfupvolgiitg verauderim te brengen in tegendeel hoofilzakdigk strekt om dariestament tè bevcttigeta en te oompleteKBtt door aak ite ijz n aan wie bij het uitsterven eener staak of Ulij overlijden van een oorspronkdiijk erfgenaam zonder aakomelingea de daatdoor ojwnvallende portie zal koaieB O dat hieruit volgt dat de oorspronkelgke portie van de ttaak waartoe de gerendeerde behoort nog voortidte staafeinnweaig moet aga alzoo ƒ 5600 O dati ahuv volgens tcstameat en eodicU aam de eene ataafc nuaer ieta te goede kon kernen nit de poftièS jder andere staken de rekening van de ren dantea tegeaovar déta gerendeerde sleets behoeft te IfQpea Over deze som de mi rust toen 4e wind via bet Are9t door het iiaborde 4iaar het IUKMd4 ost B wl S koude lou volgen had niemand voor herfst tooveel winter veracht Met grauwe sneeuwluoht door feilen wind iheeracht er 80 i ts De tuindeca vin den tich t leurgètt ld opitrrutiilSg ig e reld staandgewat vwaatvan de bloeinkoM diïit ook A vurkirtfn De scheepvaart werkt iich noch door t ijs heen dat DU en dan begint vast te sitteu doch mut iiog een etmaal pnv u4 riijke Keeigest$l iii i4 is sq Asaeu dR waf diep In het glluuije had gekeken in het wultr waa geloopeu q h uog in tyds gered en niiar de nachtwacht g Uruoh dwiiar hiaa Ueedeteu i gedroogd VKKilAl 3H Kf V ffl D N GEMBEIfTEttAAD Vrqdag deu 3 December 1975 des namiddags 1tn 4 iu w aiiK al worden behandeld VoewteL vu Burg Uie er eos Wethaudeni a ietretfeude de sophelfiiig an het haxjtvwr op r 4 B taet in te wil den i sa d heer jj jj j eersttr kSmer over het uiitWertr tófVerlvau Uve dtrestour en lwntar aii dcBurgatN L t avondschool tot verhoogiug ran toda ïor TemKeaderiUgtitattï leerarsn r tot wqi og vaa hat reizsck van ide heertn W v XÜRt n te ftjtteriam tot het i omtrcüt de bfegWating ett bereltetóug vA kosM r r T P oör den oorlog Jü Atctóa gaven ioii n V UèU tn het eindverslag der cttmmissie van rappq idr lait de eerste kamrt over het uiitiiiei Jr tot ver hoopng der begrootiug van Ned Indic Vbor 1S7 di8t het v6lgéiule geïegd Nailr tïiUeldiiijf vnu wat door dfcn Winister vau itoloniëii dé tittiïig iiaii de nderè kimer op 19 N téuibtt 11 getegd atadsXai iiyaifoawfcoailaari hehtea an de in de BMalnbnéfUI i to hoMhssaaskoada deel i neam gaaisteeg tagen 1 60 de Centiare 9 d ot af JHD van het enoek van den heet F A Lafeber om hem tqdelük een overpad te gCren oTo jden gemeente groudgelegen tusscheneen hem toebehoorend huis en dat van O Verhoef de Kariiemelksloot tot wyi t g ran het taltdsbesli if w srfa eriO leeide grond i s in gebruik gegeven aaq den heerC van Eeówei tot afw siog vian iel venoekivan J Kjdknun o verlaigittg van den termijn der verpachting van het iReeww jlnthe verlaat i 1 f tot hst ill hetc nbiutr verhuren vas dat veilaat 4 ot h ia het opetabaap verkoopeajriui hoUiaut Te benoeHWtti een vhtttpaadBrwynrTaut tde euste anncaichaol eeni lkulpnndenrij Swiai nd ópenhBn s Aoo1 oot jongejufvrouwen een ssiateut iin iet i ïiiteek neii a tda hurge avoifdscVii een iMsi iMit ia 1iet fcaad titk UCB a Hiie aohool rlog Jü Atchiu gaven SolHinfge hei Verlangen té keiiuen naar eeüe eeuigsziiis gedetaiHtierde opgave tot een daartoe aan te nemen tydjHp van het bèdi B dvr uitgaven voor dèïci oorlog givotdéird McIT vérli ugile dit Vél ftiet nu dadelqk te vernemen doch men vrtiég of de l ee nng zoodanige opgave bij eeue eerstvolgende gelegenheid wellicht bijïi bij dê behaudeliiig vau het IX i hootts lk 4 er tafl 9b grimt ug zoo kuunea medudkslea Uèn wenschte mtreiit deze v feM te m a esnige wkwheid t verid cn tegtoover dis zond lin getuchtm die daaiMnttekt iwsrdeu er spreü pent lo Novonbeijl is opait eene poncesiieaangeviaagd dép Staten van provineie lAmbu tot oatgianing yp steenkoten en andere mijnsn in de gemeenten Hoeniraroek Hulsberg Kliinmen qn Wguaasnd en wel doof de heeren l uis Jourd io ingqiaént ie Dorhain Pruisen Paulin Gielain directer der CharWnuage Ie Canaiinur te Chltelet België n yan der ik J Dordrechtj te zamen vo üT esne pefjiflakfé v n tpgevcer 6Q0 hectaren n ooWwW Jiwi het N O ft iJWti Ons JiZg ven ohe n Jj u i jifflj iU ae ond ernem OMin t asa de i dea nwc dat het den 17 l oTcmber U de doori gongiijtsahsp jrerlaagd wüzigiiigeB in de bat ai rieHKha dir ti ipoais die in de V ide laatate dg iiie il yergader ngen ujn vastgesteld aan 4 a nuniater vaa binnenkndsche zaken ter Juaqisnea ing 7i ft toegcwildeB vergcseld aa eca Jfaaiaiie JH fToeSaktiB KÉUiaf gmai Twüii Kiin St icea a Tfèr iite n 1 DèceSaW Ia A dttiol ras Binnidng it hoafdstiik l óioge e l ëi 6r 4er nutab grooting evenals hoofdstuk 1 hdilT itei K a m de zitting van Maandag met algemeene teinmen aangéiiomen na een kort debsi oTer dif tnfgmintie Yan hef tnibtebaarsrperr toneel bezoWigli lef enz Daaroa is opvogr stel Van den Iwer Crtiinei balatèn de voortzetting t naaqi V oor r iii j t 5 f ilet de woeget yer m4ds aauTng q jtyït cooo s n Vdraagt 4e hoev el heid heotanu ttu af ffi iisi O i tengeydige der damine handelingen jii an l pitr b iel bij gelegenheid van het vinden van j dren kJBli heeft de Bui gemeester van iJpeidim ziet i ep jVerpti it gijBi nogminili liadrutkeUjk op te hlcbfi tegen hèt waabegripi dat men een drenkeling niet uit het rater zou inoge kalei eer depó efr bij Is Hoevéél men hfqileveBa al diè ireatige dwaling rnpg l osten ïl léeds ten tijde van iJf o yitji eroi waseep boete vfin pauge jjouto 4 j p W S k in t wiiteri liggen van drenkeUogea 1 was in coi nitS gjeaCT l te hond ii ildus werd beslotenen de fitiajj voortgeiet niet gesloteB deuren In dé iüttin van gistenn niét gèjdötiai détiréq gefcovf den iüjïi dé beraiidslagiugwovirde Inlerpelliitiè betrekkelijk Veufzuela voortgaKt en fcerst ten half Vïe r ure geëindigd Hedeii ten 11 ure is ie bihafedeliB m heif 1èo Sst flr BuitHllaa£ehe zakea iutn de tttde I I Th fkm Kamiit iKtrBl0Usi4iatttMl itteh9Mlin i dag ai mrgadaid s iIngtfc nMD is he ejadTunhiyj i dei ludMe i hegnotiagV Jwtwtlk fvdndct Hwtanif gededè laah ssotilaacji De huruMmgmgj mm t l W op hediD i Deoember de morgens ten df ar i JS rP Ji 9 1 M fS2 f ï ij de z dt vapCLJ rVerhidt V l ll lf 5 5 itt Jf v BerkVén IVvan S qa iAd dezexaomf tot tan 1 S 08 de voUs renten z n uitbetaald dbch taéett idat tgdstip slechts over 4 i00 daar vol gen rendutea in dat jaar ten gevolgs van het ovcrlgden van Marinus Turff eene som vaa UOO in öiis blsd medegedeeld hébben willen wij ÓT dat Jvolgéns de gegevens der readsatea overplajitsinggpvw aan t vonnis waarvan ifg dea zal Cf IgluA inhoud reeds vroener hebben medege4eeUL üA yonn luidt aldus t e Arirai 4i9 i eaM ttlt SegtUti te Bf t i m Gehoord het verslag van ïsn Wrtór V viin4te jpo t t 4ezer t afc was komen te vervajlén Heiikekun aamena Mr J Pols ter tsregtzitti g iiitr gebWBt O dat blöktat het boven overwogenet die lUOO hetiMiigflodDm van deze staak gebleveti c n ea mitsn loqrd partüen iu kiuine mpi elinge ypt rdragtj Ïen a i4db Meadezet ttaak aadsct idat tijdstip te 0en de stukkwyopr zooveel iK iUgjei f ifeiB ii tgekeeid td i itmthten van dit stim door Overwe 8wte dat li vQBiita i$e er Hegtwn n 4 op J s jiaw 1 i d ei a £ ïebriwrij l S tustchea deze wei a fMli i n ISJB vwoordeddoin aaijflén kiisoiier lak Mr X O dat deze VrBehlan VBD IftOS tot 1876 M den bfedpgahuhebbea rsSiSi welke soiai alioo wig ijeii iui yaa het lid di zer fiegtqai Il I rekening en veraptwuording te doéii aaiitdei tartiii9i aisloe de geiendeeide behooil moet Daar JaiAOhaaKnaiaH fed t Taa heM lt 1 rfclwh P lUtgtheMirraordén ivai n gehoudei beheer alsexesntturs ena lmiilV tfateists der aalatf j cha vifi Andjus Tiirif Ws iffart f is Vi i I II Iili dU Mn mamUis fVlM gf w en ya e de jem die i a d n Iin iial t mmm fim atoaltfr vtor dm KiriBkAitï üKMher uit gezegde ndafeuMsW ipiumte Slqate ia fatphen jiMaekstd Vgf ii m ikéafjf Q Wt damp deajtj MiMirifï jSdoor fti nislakte het haadenvaa een nsaakwade te Utrecht O datuwaa de resteninde 420O i Jaar ik g régeld rentèi betaald ön i oodat hét deal to ko raende aaD de ataak tTan dea gerendeerde moiMvast gesteld ftiwocdeoü op Btm f veuueiade liBMitw ƒ i i Mi alaóo ite f 7 WSjr ab soUo va c h rekening V K dsiau ifiif gen ipor u lSuK t r j t memorie vauvd bat Mi toe d t 5 BÓtt rati tWi liifillii i t u Deiéektnd aan Oédaa i elke a l UidenJ J1 Mei en di t evel nfL temp qtiti ttg i mnnt v h Conbsdelnt leteelénil l Méi i8ts i r Ktr js rd ll Tiei 1 876 g Btii Q0id hebbpj O dat d dllarap gevolgde vertcügAljM v pèr idenBegtö Coininisaaris deze pwtijei B et hMft kani gitf vereenig£n réshalvé hg Eén uaar fic lnH I r7 e weien neeft i O at fltnit in de e iste ph at b hoott teinWi T k m itii tm m40mi m m h O au tiJk t U lnlM iMeife reMiMié J iB iANa4MW dai iJ iilgaMiNti ndattleB utt lB pnteai i ctiga c lèiiiniliinAr P MM sr é b waa tti ei o i j w hwM W j B I lMi i Wl i 3 Wii i i a iavstt eeaer MMm p Sn iWtk wdt Mala stehL Vr lt ê6 immilUI i tmiim iimwmBRm te avB JM iMr M taaalMMat gfUMta wocidaa taba tbanilfl af ta wenden efaikhwvv oii eU 08 u eMémiai 3 79 anjl t V odif tavt Bui geii ifiagtt btdeni9g ii BepMltl 4iit miia thr ntiataldeth naakctOko iH mend ipi üftlOS i yer o wd tH dt lendanteaiwrn aaa Jdaagenadeairi uitiita kecnti hét hem itaékomende deid in de itala lÜÊtmÊti éiUui boMni vaa poUtüv Mn im miittmmktmi f n it 4f ii of i t nttiiep van wglea Andritt Xnrffi OverlsdeBiteiGooda Veroordedd hen qq in de konten van dit gediag Gtevonaisd en gepaonantieeid ter openbare Tyégtzitting den 10 November 187 Tegenwoordig de heeren Mrs Vaillant president van Ilenkclom en de Sitter Tegters van Ham substituut oöiiiier Sluiter ubstituut giiSiw geb r j A VAILIAïW get af H LUh1 S ik Gr M A B K T B E E I C H T E N Gouda 2 Deo 187 Door de stremming der vaart Wtts de brazét van géén beteekenis De veemarkt met weiitig aanvoer de handel iets vlugger vette varkpus van 28 a 32 oentspet half kilo varkens geschikt voor Londen 24 a 26 cents magere varkeus eit bigljéi tlag tffkocfit Kaas van 26 a 32 met vlugge handel Goeboter ƒ 1 45 a ƒ 1 56 Weiboter l 25 4 1 35 ah si f = B u r K e r 1 ij k e Stand laoBxi 29 No Elistbelli Sopbii ouden B M Blsm en C vso Vuuren 1 Dec Leewlert óudért t Berlüo u J de Vo Oïlsl liilN 30 ov M Mltle I j 2 m H Huttnin M j A A C Hoiikoop I j 6 m 1 Dec J vnii Zntphfn 8 in GiHi uu I l ec N de lueg eu N C d im V Ko liier o H J HeMil t Heden beviel voorspoe g van een Meisje C VAV VÜUREN geliefde Èchtgenoote van B M BLOM Gomht 29 Navember 1875 f Voor dé vele blaken van deelneming ontvangen bij het overlüden van mijn Zoon HENRI GERARD betuig ik bjj deze ook naneng myne famiHe mjjnen hartelijken dank H J WECK Gouda 2 December 1875 Batikbettiigtög De Q utvanger der rief met geldsv 8ard bezorgd au het Buis aiiii den Flaêéeltm Sinffal op Dintdag avond jli verlang giptrne tyuedi te w n aan z a adres waar dié gelde moetenbezorgd wor den Openbare Sehölen De gevon iuaetirffvitiff an ilaerliDgeó zal plnaU hebben op DINSDAG 7 DEOEMBER 18 5 lés iiautiddtt ien 5 ire iili ét respectieve SchnoUokalen Wijders wordt dieuaangaaiide verwezen niuir de aanpli biUeliten De Secretaris der Plaatselijke Schooleommissie te Ooik o ROIJAARPS Voor eepe JONGE DAME die hare beagheilen giooteadeels buitenshuis heeft vraagt men in een edavoiAiig geziii Kost en Inwondii met VRU91fKAMK Vavr Hëht en eéni e b dieatn Vancó bWevBÜ ttiet opgave dei cbn ditJsfi 7qn Uir lett $ by flen uitgever dezer Courant Sanitary f kstj l imiiiiiiiPi n r algemeei b e44o9di9 Ma i Engelsohe Gal Slijm ën MaagpUIen Zg honden aUe verrichtingen der voeainas es sfscheidingsoitptasir iiB teh ib ö3lc yerifri WC liii kmt en ï E mNSfcüfff tot in r Droogist op de Markt Verkru baar in doosjes 25 en 40 cent te In de SÖÜtÈRiAtrWAïiS l ABte van SLOTEMAKER Co citröëïiPiincrii ru p Fi SifoopvanPunclia 1 20rj JI Een BANKWERKÉR Kdd SEdetëtge pWSA worden bfl Mevrouw SÜHONEVELD vraagt eeiie Noodhulp KKUKKWIËID oi iemand die genegen is van 1 töt aar te komen KOOKEN en eene NOODHULP TWEEDE MEID Dr ChantoiDclanus Oogenwater Dit oDivaardeerbaar Uogetiwater ig eéi vande gelukkigste uitvindingtn der werèM het zelve bezit de kracht om alle oogen te kunnen iVerbeteiBtt welke door d en tijd ouderdom ofandere omstandigheden Ijjdende zjjn aan verzwakking afmatting prikkeling hitsigheid bloedroode en druipende oogeu welke des nachtstoekleyen zware jeukende drukkeide eb stekende oogen door laug iiigetponnèn zien oflezen verstopping in de oogspieren of aderen ook oogen die dikwijls tranea vooral bjj koudWeer èn die welke biJ eèn sterke lucht óf bg sehel licht niet ed kimnen zien al deze enmeer andere ooggebrekeia worden èbor dit Oogen water hersteld i waarliirgt de gezondeoogen tegen die gebreken enhoadtze instan zoodat then tot in hoogm onderdom geenbnlzal behoeven Hetïèlve is verkrflgbaar a 60 ets per flacén by T A G VAN DETH Gouda J J ÈiüZBMAKERjJi Ai J IL SJStjIiBR S ZoÖK Westawageot BtMer m H T D GRIB DT Leuïwihaven fï V D 6RIENDT Gouds weg Mej L A ScHOÓTEWS ScHLtlTBB Oostmolenstraat Ji iJi 6B0BNHUKEN Co Utredd En meer bekend Depots in ons rgk bereid uit tot nog toe onbekende Oostè che plantett van baitingewone geneesknumi oajdeWbcUt door de eersteautoriteiten jn de chemie endegenees ktnft dbe0kf de tot in t hoogst staidiVnt van ongelieesbaarheiU getredene EpUepató Valleöde Ziekte JU Razernij f l pprst ea Maagkramp oor Hst gebruik van mjjn bereiding 4ferè6ek ik een afeondetfijfr bericht Vap de loopendé ziekte èn daarna verzend Si het geneesmiddel meteen nan wtóèürljgéj giebrnikaanwyziBg eü alles wat vetder noodig is Ik waaisohuw uitdruklelijk voor die p sböéfc welke sicehts op de beurs van e a rme paiientèn specuieet terw t is als middel tegen boveugeiioeoids kwalen niets geven als een opljissing ïtkxi Bp ut lii r NB Dnv oflMiae i k i vor4sii qiirjtelpos bebaudMcT 5 Silvias Böas t i Uitvinder van hst aiziiHom orienttsspe cjaliteit voor zenuwziekte en krampi ni ij Spreekutir van a W ure voormM2 tot 4 namiddag Berlin S W Fnedrichtetr 22 4 Etalg Dinsdag 14 k ceeoièer 1875 des avohdS 7 mlr iu het Lokaal t Nut mi VtsiiiJAAk 3PBEKE van Amsterdam Zg die tegen 1876 lid worden idogen deze Vergadering og wonen Namens het eeluur H W G KONING er PMHÜIS Men vraagt te huur een PAJ HpIS aaii het L water gelegeii tot berginffvan Ofcisini en K Agfy ruimte een vereischte Huiirprgs 300 a fiOO s jaais Me dr s e re brievtn te uM öjder lietter S Biet opgave waar gelegen waBn e r te Wigtigen en te aanvaarden bu de Kantoorboekhabdelarfen J J ABNll ZONEN N Z Voorburgwal b h Postkantoor te Amsterdam 0 M iibarc rljfl niige erkooplng met Hltlè ingericht tot STALLING van S Koenen SCËUÜR HOOIBERG en eenig BOUWTBANP of TÜINGROND daamevsn staande én li géóie h den Hoogénboe iiem on d HAASTRECHT Kadaster sectie BNrs 674 675 676 eu 1778 g oot 17 aieri 33 centiairöb des verkiezende aanstonds igiifinvaarden Op VRIJDAG 17 PECEMBER 1875 de vflttUnWdags tUiMdlr ore tan hniz V BLANKIllX te Batutrecht n ov erstaan van dei jto ri8 iö BROUWER NUEOfF aldaar f Tornct vullen vaii lioHè Kiczi bésiaat er geen werkzaitact en beter middH dah de ÏANl PlyO VUUi van de K K horundarts dr J J 6 POPP te yYeeiieii llagn gitsse BU 2 die ieder ietr £ eer gemHlikélyk in lie holle kiezen kan leggen én welkiézKh dan mét de orerreft dér kiete eu et titouvl ieli Verbindt ds kies voor ventere errotting beveiligt eu alle pnn loet lieilaren Hél Anlttolli rtoKilïiratcr van Dr J ö POPP k k Hol ïandarts te W eenen i n de pmleratannde Depots 1 76 per laooa i hfIfo is het voortce eMiMa iniildel liy rhniaaiisch laod j pgq oiitsl ekiiigen en verzweringen van het t i l Ifescb het lust den tp iteqn opett verhiudert de ijerdere v rmii diiiffan bérestint losse tsnilen J tj4 r versterking v n bft tandvleetch en terwgll het dj Uui leA f J nd le 8 li ima l n de llgBl ijffea jkj jeij g liet jÉa tawd W fiï l i a oe triscnheiil en verdryft reeds door eeti koitf iepruik den leelükeo reuk die errnji oartkomt I Dr f J a ipopp s I piaiitoHrtfig TaD i ïN lirt I Hei zuivert de tanden jZooj eigr d qsjjelgKro gebrijili niet alieen de gewoouliik 7jo IKstlge tafldaieeri Wofdt vtr yde d maar ouk bet létuursel der landeii steeds Uaulier eii zachtir onlt Dit Isveaa 6f fniib ea flt 1 OSS U iai ïet bederf derzelr la TcrUarken d l hHk t nuOlffèik Mi het icnMees h r TVvS kiriiieiii taijGQndiatijiA flöbtsdt wiUWjjei de Hoogsi ai i 4 J 3et€ itl nhi 1tÜ yr va Santen Kolff apoth en A SahJMHMU C gnabilie apqth j te Lp dcn bij Noprijuk te Uireoht b i F Alieiia apoth j té Aiit ietdaoibi van Jadkjeim t W v rtiod mis e euttewiiler b T 4 van Vreuoinysn t Scbooahovea bjj A Wolff K l Ó