Goudsche Courant, vrijdag 3 december 1875

ASÈf um 1875 Gedurende het St Nikolaas f st ïoorhanden Vefseftriotcr en Bankeifetlens GROOrEEHLËIMfiEBMKR Amandelharten Sau eizenbroodjes enz alsmede eeji GROOTE SORT BERING j N 1769 i li Hofleverancier lieofk de eer te berichten dat bS gelegenheid vao het St NICOLAAS FEEST hö weder raim voorzien zal zgn van Goed gevulde Uotericüers flTüt CHOCOLADE en SUIKEBWEBKEN rate de foies m Strasburg PALING in geUy versche ZALM 3 eo KREEFTEN Elegante dozen met Fransohe VRUCHTEN m CHOCOLAADAODEÜR SGflILPAD m lOi D01ËRRIJ SOEP fijne tafel AMANDELEN ROZIJNEN en VIJGEN etc Ontvangen Brunswjjker CBBVBLAT en TRUFFEL WORST uienwe gedroogde ABRICOZEN KASTAGNES en alle soorten van VRUCHTEN op vrater en BrandeWfln de Haagsche Winkel w raTumaakers Firma ï KiSMP OoHhaven B 17 Heeft ter gelegenheid van het Sr NICOLAASFËEST rnii f heden voorhanden EENE COLLECTIE FIJNE Chocolaad en Suikerwerken MARASQUIN KIRSCH AAttDBEZIEN PUNCH f = FRAMBOZEN VANILLE iSSO THEE ROSE f 2 PLEUR D ORANGE CHOCOLAAD 1 tl KOFFIJ SAFFRAAN == ANNANA8 = CHÏNAASAPPEL 3 CITROEN p FftANSCHB MARSÏPWN l j qS Marsepijnharten gevold met I ondant FyneChocolaadharten Banketletters enz DAGELIJKS VERSCHE ADVEBTBNtIêN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaAtsmimte Afeonderlgke Nommers VUF C NTEN de kiezers een gelegenheid tot rijp overleggeuen ajnpel samensprekcn outuo men n ïSZi ir DUITSCHLANP Uit de discussie vin het beheer d r rijksspooiwegen in de jongste zitting van den Rijksdag is gebleken dat de opbrengsten daarvan in ElzasLotha riugcn gedurende dit jaar aanmerkelijk hooger zijngewees t dan vroeger Bij die gelegenheid drong dehee Berger een der Elzaasische afgevaardigden zeeraan op het verminderen der uitgaven ten bghopvevan ambtenaren aan die administratie werkzaam Hijtoonde init cijfers aan dat niettegenstaande de lengteder spoorwegen in Wurtjhnberg gelijkstaat met diein ElzasLotharingen aldaar 4 millioen ftiark minderten behoeve van personeele diensten wo dt uitgegevendan in Ehsas Lotharingen Ny Zeer hfeft het de aandacht getrokken flat de opper presulrnt van Elza Ix tharingen de heer ni MoUej die kort geleden ruim 14 dagen i Ifoofdstod licift dooigebraphl reeds weder te R J j is aiugt koineu Men zegt dat zijne komst lu verband st iat met de bSl èerde veranderingi a welke de Rijkskaustlier in het bestuur van de rijksprovincie weusoht tot tand te brengen het benoemen namelijk van aen rijksininister van EUas Lotharingew met welke betrekkihg de heer von Möller naar men verneemt z d worden bekleed I r TS ï x ji BELGIË Onder titel Plagiteê ttatUlifmt ian let gare doelen de Fransohe bladen mede dat de Minister van Onderwijs de heer Wallon een verzoekschrift heeft ontvangen waarbij de adressanten den wensoh te kenn n geven dat in ieder spoorwegstation onder het hord waanip de naam der plaats vermeld staat met goed leefbare letters eenige bijzonderheden omtrent die plaats als b ï het aantal inwoners de merkwaardigheden geschiedkundige herinneringen de voornaamste takken van industrie administratieve mededeelingen enz enz zullen worden aangebracht Het doel der adressanten is hoofdzakelyk dat wanneer deze maatregel algemeen werd toegepast op uiterst eenvoudige en zekar doeltreffende wijze de kennis van de groote massa verrijkt zou worden De M pendttHce £ tlge deelt mede dat dit denkbeeld waarmede de Fransche pers zoo terecht zeer ingenomen is reeds vóór 4 jaar te Vervier geboren en later iu toepassing gebracht is In het Butteti de miree populaire de f enieri werd voorgesteld dit systeem van volksonderwijs toe te gassen op allephistsen in de steden waar men gewoomijk stilstaat in de wuehtkamcrs der spoorwegen iu de vestibules der openbare gebouwen enz enz Behalve statistische commiTcieele en indnstrict Ie bijzonderheden omtrent de stad zou men op de muren kunnen plaatsen fle namen van noltiw instellingen de uren waarop de openbare musennis geopend zijn en bcginseleij waarschuwingen uit t oo pnut der hygiëne historische gcdfnkwaardighedi ii enz Het stelsel is toegepast door het Comiic or Volksvoorleziugen te Verviers in de manége wuiriu die eiken Zondag gehouden Worden Do raa lg iu j ii en waarschuwingen op de muren dezer zaal geplint zijn vhü wetenschappelijken of rooreehn aard o a de wtg au Morgen en het p d y T e r s tli d leiden naar het kasteel vanNiemendal lndieu dtze cirkel éen cirkel van 10 duim midddlijii Ie aarde is dan stelt de renbaan dei naiiège de grootte van de Z9n voar K BUITENLAND Biiitenlandsch Overzicht De oommiMie uit de Fransohe Nationale Vergadederiiig welke de drukperewet van Dufaure onder handen heeft zal eenroudig voorstellen het eerste gedeelte dat over de pera handelt te verwerpen en het tweede gedeelte opfceffiug van den staat van beleg zoo te wijzigen dat deze jnaatregel op alle departeragiteu toegepast wordt Zooals men weet heeft de linBfraijde do meerderheid in de commissie en haar advies bewijst dus niets voor dat der kamer Integendeel Bij nadere overweging Wijkt het voorstelde Cleroq f alleen voort te spruiten uit een kleingeestige ijverzucht der reohterzijde Het resultaat de verkiezing der kamer zou volgen Bardoux op 28 Febr en zal volgens de Clercq op 4 Maart pltots hebben Bene weel verschil dus De oomraiMia voor deze voorsteöen bestaat uit 6 republikeinen en 9 leden der rechterzijde Daar allen voor ontbinding zijn zal men het spoe y £ over het tijdstip eens worden De Duitache Keizer heeft den Russischen Kijks anselier Gorttchakoff voor zjjn vertrek naar Petersburg ontvangen waaruit de Duitsche bladen niet verzuimen zullen op te maken dat het keizerlijk vredesvefliönd ongestoord voortduurt X e nationnal liberale fractie heeft eenige artikelen van het wetsontwerp tot aanvulling en wjjjiging van het strafwetboek ♦ nvorpen Toch gaat de officieuse pers mc name ook de Prov Corr voort om het ontwerp ook met de zoogenaamde politieke bepalingen aan te bevelen dit blad constateert in een uitvoerig artikel dat de noo lzakelijkheid van voorziening in de geblekenfeemten algemeen is erkend en betwijfelt of de bladen die de nieuwe bepalingen zoo onvoorwaardelijk verwerpen wel de uitdrukking lyn van de meerderheid der liberalen De Hijksdag heeft het jaarlijks terügkeerend vöorSohultze Delitsch tot het verleenen van reis en verblijfkosten ann de afgevaardigden als naar gewoonte angenpmen Waarschijnlijk zsl het even als vroeger door den Bondsraad worden verworpen De heer Berge heeft in de Belgische Kamer de Eegeering ondervraagd betreffende Vie woorden den 3den October door den Paus t6t de Belgische bede Bestellingen worden van af heden aangenomen A BRIi KMA GQÜOA Agentschap VAN Mrr MWm ADVERTEKTlE BdEM NIJQH VAN DITHAR te RoiUrdua Door tasschenkomst van het bovenstaand Agentschap worden ADVERTENTlbN met tpoed en nauwgetetheid geplaatst in alle bestaande Buitenlandsche Dag Weeken Advertentiebladen liOEDKOOPE IDZIEL voor Piano Solo OHgaee con F KOKS MA te Fratuker fii evenuieier van H M de Koningin 644 Wicmd Dichter and Baner OB vfriore 0 80 Alle Dtmnpen d ner DitgaVezyn stecda voor bandan by den Bockliaadelaar A BRINKMAN u tfWo 6EBILS KAIPHOIJSEI HOFLEVKRANCIBRS SS hebben de eer aan hnnpe geSerde Stadgenooten en Begunstigers te berichten dat met het aanstaande Sr NICOLAASFEESThnn Kamer ruim voorzien zal zijn van een Fraai Assortiment M VAN nnt BURG Binkethakker 7 December TOIM HOLA Chocolade en Suikerwerken NB Dagelijks te bekomen goed OeVulJe Warme Opruiming Koopjes Opruiming 3DOOK VEK HTJIZTITO E M MOIVASCH t ZOON Hoogstraat A 124 van alle voorhanden zjjnde MODE ARTIKELEN bestaande in liiii Mi Mil im WMI m OIsTVANGEN eene ruime SORTEERINa PRENTENBOEKEN J VA ALLE I i in VBÖSCHILLENDE PBLIZEN loeÉóope kiek No i 66 Uitgaaf KOKSMA alles geschikt voor St NICOL AA S 6 ESCHENKfiN GOUDA A BRINKMAW mmmwxB mê Mt mt vereenigt in zich de eigeasfhappen van het Carlabfuler Emser en MariëuBader zont en bewijst nitmunten le diensten by hoofdpyn verstopping en slechte spüsvertering benevens de kwalen die daaruit voortkomen zooals maagpijn magraine aambeijen en in t algemeen deukten waartegen men zich an inxeermiddelen bedient lo verzegelde doozen a 60 cents Borstpastilles uit drop salmiakzont mout anijs zwavel en extract van slaapbollen zamengesteld en goed van smaak zjjude worden door alle doctoren bevcmden het beste middel tegen hoest schorheid keeten boiatpgn te zyn In Vi en s doozen a 60 en 30 cents in profeakjes 15 cents 8 ta 9 1 wijn mBl ii T Het is van algemeene bekendheid dat Jzer een onmisbaar BestuiddMl van ons bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorhaöden is zjjn kwaadsappigheid bleekzucht en klierliekten de natunrlijke gevolgen Van alfezoogenaamde nzerprseparaten is deze oplossing de geschiktste Eén eetlepel bevat O lS gram flier in eep licht verteerbaren vorm De flacon Boterpoeder verkort den tüd van het kamen mwikt de boter vaster beter van smaak fraager van kleur n verhindert het sterk worden In pakken v oldoende voor 500 kan melk 80 eenta RhaJ arber SI ij m jll a a grp i 11 e n BV B ieder artikel is een uitroerige gebroiksaanwijaing Bovenstaande artikelen zjjn te bekomen in de bekende depots voornamelijk te Qouda 4 gL Welter L Schenk en J ü Zeldenrgk te Schoonhoven bg Wed Wolff en Zoon te Oudtttater bjj F Jonkwr Jdanburg te Woerden bfl N C va der Kas En in de andere t la t8enin de bekende depot u Eiwnerilu H TON QntBQR per doos met 50 pilleti 25 centa Zondag 5 December GOUDSCHE COURMT Nieuws en AdverteDiieblad voor Gouda eo Oinslreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 De inzending van advertentiën Jcan gesch ieden tot éto uur des namiddags van den dag der uitgave Kennisgeving INRICHTINOEN WEI KE OEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 8 der Wet vau den 2n Junij 1876 SlaaUMttd n 95 Doen te weten Dat zij op heden vergunning hebhen verleend aan den heer O JASPERS en zijne rechtverkrijgenden tot het plaatsen van een Stoomwerktuig in het pand gelegen aan den Fluweelen Singel geteekend R n 313 kadaster sectie A n 1670 Gouda den 25n November 1875 Burgemeetler en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DeOOGLBEVEE FoRTÜUN van BllEGKNiJziSNDOOEN vaartgangers geridtt over de wetsbepalingen op het burgerlijlc huwel k De minister van buitenlandsche zaken verklaarde van de zaakkeen uit de dajbladen kennis gekregen te hebben De heer Bara vroeg waartoe dan de vertegenwoordiger van België bij den Paus diende Vcrfgens de Indépendance Betfeheeh de Begeeringverklaard dat bh eus de helderiugen door haarte Rome gevraagd de Paus toen hij over het burgerlijk huwelijk sprak volstrekt uiet bedoelde dathij eene herziening der Belgische constitutie verlangde maar slecht een aniver theoretisch beginselverdedigde Het bericht dat de Hoiigaarsche rcgeenng het toleu handelsverdrag met Oostenrijk had öpgeiegd is thane officieel bevestigd In antwoord op eene inter pellatie heeft de heer Kolomin Tisza gisteren daarvan in de Hoogaarsche kamer mededeehng gedaan en hoewel tot nog toe geen overeenstemming over tea nieuw verbond kon wprato verkregen hoopt hy toch daartos noff te inlira geMtia VaB 17 I eoember 1875 tot 17 December 1870 du art de övergitngspeperiode in dat jaar inoet een nieuw verbond worden gesloten wat Waarsch ulijk meer in het belang vaii Hongarije zal wezen dan het thans bestaande daar het door dit Und genomen initiatief Oostenrijk tul doen inzien dat Hongarije geen genoegen zal willen nemen met hetgeen men het uit Weenen genadiglijk zal willen aanbieden maar zijne rechten zal doen gelden De bonding van Tisza moet dan ook bij alle partijen in Hongarije grpoten bijval ondervinden De dag waarop koning Alphonsus van Spanje zijne meerderjarigheid heeft bereikt 28 November is te Madrid luisterrijk gevierd Verscheidene souvereinen e en aantal aanzienlijke buitenlanders en vele generaals hebben hem gelukwpiischen gezonden terwijl 1665 hooggeplaatste personen Z M persoonlijk kwamen begroeten Waarsch iilijk om het feeSf van zgn neef eenigen luister hij te zetten heeff don Carlos het bombardement op San Sebastian weder geopend nadat hij in het bezit was gelomen van twee Woolwichkanonnen 2 millioen cartouches 40 luillioen kilogram lood en 26 millioen salpeter hetwelk alles te Motrico IS aangebracht In de Italiaansohe kamer ia de quaestie van vertrouwen in het kabinet Minghetti gesteld en heeft het ministerie met 139 tegen 102 stemmen de overwinning behaald De opstand in Turkij schijnt zich tegenwoordig te bepalen tot de Héizogewina == = aoiB ies FRANKRIJK fiuffet heeft Maandag aan eenige afgevaardigden der liukerzyde te kennen gegeven dat hij alleen zulke partioujiere byeenkorasten zuu dulden die werkelijk particuliere bycenkoinsteh waren d i die uit personen bestonden die met hem bekend waren van wien ae invitatie uitging Het spreekt van zelf dat hierdoor idle particuliere bijeeukomateu verboden zouden zyn In Fr iukrijk mogen geen kiesvergaderingen gehouden worden diin gedurende een paar weken die aan de verkiezingen vooraïgaan Om deze drukkende bepaling te ontduiken huurde men ergens een zaal en hield dan geen kiesvergadering maar een particuliere bijponkoinflt waarop natuurlgk verscheen wie lust had en een plaatsje had weten te veroveren Indien nu enkel werke ijk bij de gastheeren bekende personen zulk sen bijeenkomst vormen mogen wordt opnieuw aan