Goudsche Courant, zondag 5 december 1875

I Ovitttai I Difc If c Kerper I j 8 m I D dun Hartog 4 j 8 n t Verhoef wed J an der Bruggen 88 j A van der P jl 77 j J Streng bniavr ftn r Jongbloed SO j GiBOWO 8 Dee W J Woltman eu A vau der kinl M G Barbiera en M K lm Thorn Al VERT£NTIENt aan de Gouwe beooemd to worden Ter vine een miaeive van de beambten der aeheepvaartrcaktea hnnacn dank betaigende oor do vorboogda beioldigia Kotit Aaa de orde tax fooratel van B au W betrtlTeude de opkeBug vaa bat bargeeeer op Amaterdam dit alrekf om gemaobtigd lo worden om aan den taad van laatitgeooemde pleate te vragen pogingen te doan tot opheffing van bet vëcr algemoau goedgekeurd i om niet ip te willigen den eieeh van den hoer vaa J iJZ 1 JT B Uf n direoteur leeraar L do buiser vondaeh l tot ver 7 f W fcT kooging der toelage voor vermeerdering van leeraren alge P g l lljktydlg bulten noodmcen goedgekeurd I wk berydeit van een merklinkers bettiaat voetpad e tot afwgzing van kat verzoek van dn heerou W van der met een haodwagen niet keiaden met glat of aardel ngt Zoon te Rotterdam tot bet aan hen verkoopen fan grond wezk langt de Papegaaiateeg legen 1 50 de eenllara nadat de boer u f i iju e t j Kraueukurg uig lieStin UA geerwlgd d door d f 5 of twee dagen voorz gegovei iijn ia Ipt de afwyzing algemeen baaloten gCT ngemtstraf we ni het alhier uitttallen van d lol afwijzing fan het verzoek van dea heer f A Lafeber i veraah VMeaah hetwelk niet voor of door een der otn hem tgdvigji eco overpad te geven over dea gemeentegrond keurmeetten wat goedgekeurd geleaeu loaKben en bem toebehoorend fauie eu dat van O Verb kaa tste B cfaten BrtMsel T Dto De B igSSë ffiBsehoppeu ebben een ooUèotieven brief San het JBnitteriege iMden waann ty de vernietiging verzoeken van het Ijwut van den burgemcetter Pieroot waarbij de JIUnleBiui proeetlitu te Luik Verbondew ciin Madrid 2 D r Tk j v i uw Abrahu oudere A vta Okima en K di flMOIia 2 Deo In handen des Komngt hebl ei Jaar l Mr oadtr O dèb Hatg ta J naOtottf lM a woad C aBMad l C rtaiaaii Mioitterpr tidem Willa aj km fMottS i i Tw t yii op jtK snm it t kent bijna de geheele iKvuikhig a Verviora itoodiit hetConiil4 alle reden keeft tnet het resultaat terredeu te iqu Moge dit uoeei egt dé litdepetdanee en wij trggeu t haar gaarue uo ajlea d e beUng stijku ia Iwt ToUnonderwgs aausporeu het goede voorbeeld Tan Vervier te volgen DBNBHARKEN Opnieuw wordt er geklaagd over een ergerlijk misbruik Jaarlijks wordt op le brgroutiug een post van 200 090 kroueiv i getrokkcB voor vergoeding v iH reisea verU floftcji aan de ledei van dea Rijksdag De leden der Eerste Kamer maken van het recdit op vergoeding een hoogst bescheiden gebrsik Hunne collega s in de Tweede Kamer daarentegen gaan ïoo ruim mogelijk er mede te werk Sommigen breiden een ougejoodijk btidrag lu tekening Over het afgeloopen jaar beliepen die kosten alleen voor de Tweede Kamer 166 000 kronen das 133 percent Iraven de raming voor de beide Kamen 1 Voqrutter de heiic Krabbe handelt anders In plaats van kamerhuur in rekening te brengen heeft ii op eigen gezag een apartement betrokken in dat gededte van het k isteel Christiaanborg waarin de Kamer atting houdt Al die handeliqgen zün iu itrqd met de Grondwet Art 49 zegt duidelijk dat er geen uitgaaf mag worden gedaan die niet op de begrooting of bij suppletoir krediet is vastgesteld en hierop wordt voot des Rijksdag nergens in de wet ene uitsoudering gemaakt Se Kaïierleden storen echter dsaraaa niet i breofca eeavoudig een leker bedrag in rekening en tengevolge eeaer leemte in de organisatie der openbare kas wordt dat altoos tonder tegenspraak betaald Wel hebben de ambtenaren des kas hei aaldel jk aangedrongen op gespecificeerde rekeningett doch daarvan wiUeu de Kamerleden niets hooren Zy beschikken eenvoudig over een globale soin Ën iat terwyl ly elke andere uitgaaf uit s Lai kM aan eenc uiterst strenge controle onderwerpen Wel s waar 4e zitting duurte in de laatste jarea iets langer dan den ge ronen terragn w Himp in de 0rondwet is gerekend doeh zoo groot iii h t v rschil niet dat de kosten daardoor zooveel hooger kouden stijgen Het vreemdste is dat het nog als ito geluk mag wordco beschouwd dat de heer Krabbe liob met een eitkel apartement in het kasteel tevreden stelt daar onder ae tegenwoordige omstandigheden een minder oonscentieus Voorv itter gemakkelijk voor s Itfnds rekening een htti sou kunnen lateQ bqi weii zonder dat iemand daartegen zon dumeo opkonuilNi Uet oDtbreekt dan ook niet aan aandrang bij den Minister van Financiën om door een krachtig initiatief aan bet misbruik téti eitade te makeg BINNENLAND GOUDA 4 December 1876 De openbare Getondheids Commissie alhier heeft üeh naar wy vernemen gewend tot de Commissie voor oeoonomische Soepuitdeeling met het dringend venoek om bij de aanstaande hervatting van het liefdadig werk niet meer het ongezuiverde Gouwewater tot de bereiding der soep te bizigen zoofll tot nn toe geschiedde Wy vert uwen dat het door de Gezandheids Commissie verleende advies tot hei plaatsen van auiteringstonnen of van goede koolfilters zal worden opgevolgd deze maatregel zoude tooh geheel in overeeastemming zijn mat ds uitmuntende zorg welke overigens aan de zoo nuttige instelling besteed wordt Naar aagleidiog v a het voorstel der regeeriug oii eene belasting op de tabak in te voeren heeft Woenedag ook in deze gemtsente eene vergadering plaats i gtltad van ttbuks en igarenfabrikonten waar ap besloten ia zich in bfitiekltiitg Instellen met de voor eenige dagen te Kottendam benoemde eommissiei aangaande dezs zaak zoodat nader aal worden beslist omtrent hetgeen met het oog op don voorgestelden tabakaccijua rfH moeten wordeo gedaan Op deie vei gadering is eene coinmisaie benoemd die reeds eene conferentie heeft gehouden met de BQtterdamsche oommissie welke laatste de Ooudsche ommissie geheel op de hoogte zal honden van al wat in deze zaak geechitdt Aan de tabakshandelaren in de aadne fMMOilsDTas oM kiesdistrict is door de GoudtdK eommiwieItciinii gegeven van bet op de vei gad ring beaUteae m tefCDt is hen bericht dat Iot r i4 ne algemeeae rgadering ter dezer plaatse zal worden geboadea waartoe alle geüoerade belfujghebbenden tuU wor dan nitgenoodigd 1 leeraar l j de Israelietische gt neente alhier beroepen de keer h Bood te Middelharnis Door deze benoeming ia in eene behoefte voorzien I die n k aedert jaren cbringend deed g t roeien i Verscheidene dil c4éB v ijwlubs tn ÏB Friesland hebben reeds harrinjdenjén op schaatsen door mannen of wel door mannen en vrouwen geannonceerd Vit dan Albkoantwaard schr ft uea ena Tengavolge van de felle vorst van gisteren en van dea verloopeit nacht Hn de binueBWateren reeds zoodanig iwt bedekt dat men op yerscbeidcac plalitsen dat te voet paaeeert en hier en daar 1 soihaataw gereden wordt Ook op de rivier de liCk vertoont zich veel dun ys Donderdagavond had in nKunstmin eene opToering plaats tan het te Amsterdam reeds herhaiddelijk opgevoerde Oirofi Girofla Deze voorstelling is geannonceerd als een proefvoorstelling Hoedanig moet dat woord worden opgevat Moest het beproefd VFordeu of het aantal menscheu dat een paar k vartH5s over beeft vooreen operabouife groot genoeg is om Morrieu s gezelschap herhaaldelijk de reis van Amsterdam naar Ooi da te doen maken of moest het gezelschap eens komen toonen op ws toan l jVan welk gehalte het is toodat van den Boogan of minder hoogeu dunk die Men er van opvatte zou afhangen ef t nognuab bier zou optreden Wat de beantwoording der eerste vraag Ixitreft kan de ondernemer tevreden i u cU zaal was goed bezet Aangaande de tweede gelooveu wij dit te mogen zeggen dat een groot gedeelte van het publiek zich goed geamuseerd heeft en dat een tweede vootstelling velen welkom zJil zija Hoewel er uit een oogpunt van kunst natuurlijk weinig te genieten viel zoo is bet te begrijpen dat de vroolqke muziek de allerdolste scènes de reeds op de lachspieren werkende costumes de kluchtig gezongen simenspraken enz enz voor menigeen den avond prettig om deden gaan Wy zullen t dps niet afkeuren als de ondernemer lettende op den weusoh van een deel van het publiek van tijd tot tqd eens een voorstelling als die van Donderdag doet geven Alleen één verzoek Laat hij bedenken dat er ook vele in Ooudazljn die eens iets anders begeeren dan voorstellingeu van Basch of Morrien en aat bij ons dat andere dat betere ook niet geheel en al onthouden Tot comuissarissea der spoorweg raaatscbappij Leiden Woerden ajjn Ibenocnsd de heeren mr A Philips mr P Du Bieti mr 1 A l W baron Sloet J T Viruly en A R Zaalberg Staten GenerMÜ Twmde Kajkib Zittingea van 2 en 3 December In de zitting van Donderdag is hoofdtak III der staatsbegrooting departement van butteaiandscbe taken na beraadslaging aangenomen met 63 tegen 3i sitemmen Tegen steraden de bh Bredit Smidt en Zijlkar De algeineene beraadslagingen over hoofdstuk IV justitie werden aangevangen In de zitting van Vrijdag is de liehandeliug van hoofdst IV Ju8tilie der staatsbegcootiiif voortgezet Onder de verschillende punten die besproken werden was de quu stie van de Pkoentx l e beer Tak heeft de regeenag voor bare houding is deze hulde gebraeht en d Minister heeft geantwoord dat die zaajc eenvoudig is eene qnnestie van souvereiniteitareoht op eigen territoriaal gebied Het hoofdstuk is met algemcene steinnien aangenomen De manschap der Brandweer te Amsterdam ontvangt sedert 1 dezer in kazernes herhalingsonderwijs De koston lOW g lragen door h t Bmadweer ndsi Door Burg en Wetb van Amsterdata ia aan den Minister van BinnenUndsche Zaken een adna gezonden waarin met aandraiig vorzocbt wordt om de noodige gelden op de ryks begrooting te bnengen opdat leeda in 18 6 met bet graven van een kanaal van Amsterdam naar den llijii eu ds Waal worde begonnen waarliy de richting door ie Geldersche vallei wordt aanbevolen De Eerste Kamer heeft in hare zitlin van gisteren de Indisohe begrooting met algemeeue stemmen atuigenomen Wy vemeitien uit Zdandam dat het maken van den spoorweg Zaandam Amsterdam beooetsn de spoorwegbrug over het Kanaal groot moeielqkheden begint op te leveren Het n reeds eenige weken aauhotidend gestorte zand blijft op die hoogte niet liggen zoodat aan weerszqden van den weg groitd apnjst terwijl iiet zand in de diepte wegtkkti M ff Niwir hM D Z H verneemt is over d s suiVeroonventie t de suikerwetten bij het onderzoek in de afdeeUngen van de Tweede Kamer door de pvergifoote meerderheid der leden een ongwiitig oord s f uügeapi k a Door een 50tal vl esohiiouwert te Amsterdam ia aan de tweede kamer een adres verzonden waarin zy beweren dat de afschafliog van den accijns op het geslacht in strijd met het algemeen belang is Zij beveren da de pri sveimind Bng bq afschaffing van den aooyns die 6 of T cent pet KG bedraagt ifom de verhouding van de deelbaarkeid der prqzen niet meta d u i cent per KG kan z De gegoede burger wordt alioa dooi die abehamng weiaig de mindere in het geheel niet gebaat Verder achten zij de afschafling van den accijns op bet geslacht niet wensohelijk omdat door die hefRng eene contrale wordt gekouden op het zieke en afgemaakte vee Uit Wemeldinge wordt geschreven De eenige hulponderwijzer alhier op een traktement van 500 is om zy ue positie te verbeteren thans ook vertrokken Het bestuur biedt nu reeds f 600 lutussohen is aan den hoofdonderwqier voor rttim 20 kinderen ee arbeider van den eersten wethouder Domiuieus toegevoegd oen in de openbare school hulp e verleeneu Gelukkige plattekndfbesturen die overal raad voor weten Men schrijft aan de Leidicht Ct Niet alleen dat door den ptotselïng begonnen winter de schade aau bevroren bloemkool eenige duizenden gulden Indraagt maar ook de nog drukke scheepvaart ondervindt daarvan allerwege groot mideel Het is bekend hoe het daarmede in de noordelijke provinciën gelegen is Nie betel it het op de vaiirteu in deze provincie gesteld Verscheidene met turf en hout gelmleu schepen die met het stormwe iu t konden afkomen paksehuiien beurtschepea met aardappelen en andere waren geladen vaartuigen groote partüea houtvlotten zittenhier en daar in het ijs en de sneenw vast zonderiuitzicht van spoedig los te komen terwql de handel meende nog oiigestoord te kunnen venenden en eene menigte pakhuizen op meerderen voorraad wachtte De schippers hadden intusschen lustig blyven varen tot Kersmis toe als van zelf de markten dan gesloten raken Waa de lente nu zoo naby als men thjuisden winter te gemoet gaat er kon gegronde hoop gekoesterd worden op een spoedig afscheid van ilinlaatsten Nu integendeel is de voret in weerwil dathet op den duur blyft sneeuwen toegenomen zuodat de thermometer heden morgen ten 8 ure 20 lei kende Tooh is het meer gebeurd dat op 8t Andreas 30 November allerwege het ijs met schaatsen werd bereden de dooi inviel en de winter zich weinig of niet nii et liet gelden doch hierop te bouwen is voor het minst Kewoïgd De Held tm N i O bevat de volgeude mcdedeeling en waarschuwing Het telegram van de behouden aankomst te Batavia van het stoomsiHiip Printe Jmalm van de stoomvaartmaatsehappy Sederluad heeft hier waar zoovele betrekkingen der opv tienden wotien meer dan in gewone gtvallen menigeen met vreugde vervuld ofselioon er bij g icd nadenken niet één reden was om vtnUr ongerust te zijn Wat toch wat het geïalP De vader van een d r paisagiers heeft ons het navolgende medegedeeld en wq staan voor de waarheid iii Den iweeden dug nadat het pmohtijfe stoomschip met z ine rijke lading en 700 personen aan booid van Suea was vertikikken was het zoogenaamde bagage dug en bij het openmaken van b t ruim waar de bagage is geborgen steeg een dikke rookwolk op Het behoeft teimuwiraood te worden gezegd dat dit een ieder met solirik en angst vervulde De rook trok evenwel spoedig weg en Uu nderroek is gebleken dat eene kist van den heer K passagier Ie kl in brand was geraakt en toen de kwt opengemaakt was bleek de inhoud reeiti geheel verkoold te zijn terwijl da kist elf tot op weinige ttiepen na was doorgebrandi Volgeus verUariiig van genoemden heer heeft zich in die kiit o a b vonden eeue ll ih met medioynen die het ia duidelijk gebleken de eenige oorzaak is geweett van den brand Het is ons bekend dat daar de direotio der itoomvaartmaatsehappij i Nederland niets wfirdt verznimd om de veiligheid der opvarenden te vertekoren maar tegen dargel ke zaken kan zij geen vooraoigen nemen Petrotonm mag niet geladen of gebrand worden en Mh aan zelfontbranding onderhevige artikelen zyn aan boord verboden Maar wie bepaalt daarvan d grens f Het is daarom dat wy deze gelegenheid aangrijpen om een woord van waarsehnwing te riofatoi tot da passagiers en Hun toeroepen Geeft aileti waaromtrent twijfel bestaat bij uwe komst aan boonk aan den adiniuislrat ur af die voor eene aAimderlijk berging moet torg dragen Wanneer de brand een unr later wak ontdekt zon de rainp niBt te overnen ayn gewaert VergaderiiiK van don Oem enterattd Zittitig fan Vrydag 3 Ueeember 187S Tegenwoor tfl de hh van Pergen IjHn4ooro foorr Viriü Baaai Ln eo Krtnenknrg Noothoeen vat Ooof MesaeauWr MaUir Kortofin Uroogleevar van btfiatail tmt Dfoat HHf OOI StTMcr tfoadewaa gaaj e SasLt Da aatalaa 4ar vartge ntgaderiag worden gelezen es ge iMasaar Ue voorattter deeit volgena t regtemeut van orde mede dat de brngwachter aan de Gouwe ean ltya u overleden Nolilicatit Ingekomeo z n eene miemve van hb Gedeputeerde Staten dezer profioeie heudaada fuedjMorieg tau de Gaueenle rckeolng over 1874 Mollf aawa aanaivw lait datalüe gwlkiuianda da Orilanipi aat ptdkUt bclaatiog op de bonden Notif B en W bieden id overleg met den d fatldéta Scboolopiièaer eene vooAlrscbt aan vau tioordonJerwijzerea aan de J jnifr Kbool waarop geplaitat zgn de dauiea a M üretier te Hotterdam M ten lüutel te Wintcrawi k i 6 U de Caaparia te Breda H Uuya ta Lenxardeu eu N U Uijl U Ooaa ter viaie au bcnoemtug in eene volgeuda vergadering b en W doen in overleg met den diatrict cboolopiiener en Hoofdonderwijzer aan de borgcracfaool voor meiajea eene Toordraeht tot üulpooderwijzerea aan die aebool waarop gaplaatat zgn de damn E C L van Echten te Gouda i U biepliuiB te Sliedrecht en H J Beek Ie Utnekt Ier eiau D DenoomiBg u asue volgende vergadtringj CCM miaaive Dat memorie van toelic tlDg van de Cofflmiaata eerde Stada Moziektcbool voorateltende bet onderwya op dia achool oit te breiden ook voor piauoleaaen tegen ƒ ÜÜ per jaar waarvan dao drie vlerda vaa dia geliten souden kooaca aan bem die met bet oaderwya belalt ia wardt geatcld in handen vau B eu W ten fine van beriebt en raad eene musive van Regenten der beide gaathutceD mededeelende een rechtakundig sd iea van Mr blnaac Tar viaw eenige miaaivea van veraehillende conymiaaieu tot aanbieding der aominatian voor de i Januari jOpenvallende plaateen t r viaie eu benoeming lu eene volgende vergadering eene miaaiva van de plaalaelijke bcbooleommiaalc inzendende en dubbeltal ter voorziening lu bun collegia in plaata vat dea beer Dr J O Rooaeboooi waarop geplaatat zgn de bacrea Mr P J Snel ea C C Knaap ter fuie sa bcDoening m aaa volgende vergadering en adrea van P de Jong en audefe braodbakkers verzotkende op bet raadabcaluU terug te kouaa waarbg ingetrokken a bet verlof om met booae wegena Ie rgden op de klinker tmen met e a rapport vaa O en Vt tot alwyziog vaa dit veixoek Ter laie en adrea taa T vaa Dyk paebter vaa da vuUala venoekande beUet t worden met het ophalen der bagger olt da baitengraohten benoodigd tot verwerking der vuiloii bet rappoct vta B n M Itldt tot atwijzing Ter viair een adrea fan N Prioaenberg verzoekende een elukje gerioltardeu groad Ier groottv lao 8 7 1 ia de Baanatvtat ia rui voor een hem loababoorand atukjc groud groot 7 80 bet Calderou CoUoaber als Minioter van Bnitenlaodsebe Zaken Herfera als Minister van Justitie en Toteno alt Miuitter van Openbare Werken den eed afgelegd De andere Ministers bleven aan De Impaniel melding makende van het gerucht dat Lizaraga aan don Carlos eeu eervol eonttnw mocht oorstelleu verlaagt dat ket leger i e egepnden wwrtaet totdat eene gebeele ovenriuaing behaald is die de eenheid der natie met gelijkheid van alle provincies bevetfigt Berlijn 3 Dec In den Eyksdag heeft Prins Bismarck bij de eerste betaadshging over het strafwettontwerp dit ontwerp van het atandpant der binnenlandtche politid des Sijkt toegeliaht Wanneer zeide hij de Bijkniag hel ontwerp verwierp dan zou men in volgende sessien daarmede terug moeten kotten Veel punten konden niet worden verschoven zooals de bepalingen betreffende nalatige beambten by gezantschappen Krachtens zijne ervaring moest hij verklaren dat hy tonder scherpere disciplinaire bepalingen de verantwoordelijkheid niet dragen kon om laaeer Minister van Buitenlandsche zaken te blyve Het was waar de noodzakelijkheid tot toepnsiw van die bepalingen wat met het oog op de qjPO lej maatschappelijken stand en de vadeitattdslieveude gezindheid der gezanten niet denkbaar doch dat ook het ondenkbare plaats kon hebben dit hadden zekere gebeurteaisseu in den loop detet jaars bewezen De Bjjksdag besloot de techniich strafrechterlyke bepalingen naar eene Commissie te verwyzen en de ovenge in behandeling te nemen Kaotoogerecht e Gouda Op da Terechtzitting van 17 November 1 76 i n de navolgende personen veroordeeld C B tot twee geldboeten van fl ieder of tnbs germgenisttraf van een dag voor elke boete wegent het tihier 1 uittlaan van tea vloerkleed op de openbare ttraat niet voor de woning of het erf van T toebehoorde en het tangen rapport van B en W strekt tot luwilligiog van bet verzoek j I n vloerkleed over de letraing ener brag JbiMler Ter vuM een adrea vla M 8 Cata verzoekende op dezelfde voorwaarden verlengiay der boor van een gadaelta bvrgptaata aan da Vlaehmarkt bet rapport van B eu W luidt om het verzoak toe te ataan oor S jaren Ter viaie ichnftelyke toettemmiog van Boigemeester en W thouden J 8 tot twee geldboeten tan 10 elk of tubi gevangeaiaatrrf van twee dagen voor elke boete een adres van N van den Berg verzoekende al brugwachter wegent het alt schipper met tyu vaartuig in dCrivier de Gouwe gemeente Gouda de over die rivier Hg gende spoorwegbmg van den Nederlandschen Bhyn oovweg ëiehtep te zijn genaderd dan tot 40 meten uit het midden der brug gemeten niettegenttaande behoorlijk wat kanbaar gemaakt dat die brug gealoten was en tgn vaartuig als toen niet aan de daartoe beatemde polen te hebben MWIgcmaakt A d K en J d H jMer tot eene geldboete Verboef op do Ktroemelkaloot valt gelgkebeallMing ten deel 1 yj fflf Z O eene gdd tot iging va bet raadeb iluTt waarbu ierioleerdé ï g van een da grood ie in gebnik gegefcn aan den beer C van Eeuwen deordiea gebkkaa ia dat de afgeaune grond in plaata vau 82 c alecbta 41 e luboudt atelleu B en W voor dat bcaluit ia dien geeti te wqzigen algeneen goedgekeurd lot afwgiing lan bet verzoek van J kalkman on var tooi iedere beUaagde wegeat het alhier laten ttü tta van hunne bespannen voertuigen zonder dat d eigenaars of ondergeachikten personen de tengehr ueldeo of onmidddyk by of voor de beapanning leasing vu den termijn der ferpacblmg van hetRmiv k 7 1 Mr ijl variant de Koainkluke goedkeuring uit belBug ia nog niet tot eene geldboete van 1 of een dagontvangen en da reehten fennderl iijn wordt de afwijzing gevangenisstraf wegens ket te Reeuwyk ab algamen goedgakeiid f behoorende tot de manschappen van de brandspuit w fien H W mrb z o ra 7e rj njL g ÏÏ i J K d d envanve ooning niet t enkeuring verkregen lafdaVrtoeofert wcjotdig te lyn geweest by eene vooiaf behoorhjke tot het ia hol opeubur ferkoopen van btkhent al t itoaa gaadgekaard De voort deell mode dtt lacl 1 Januari a a eipireort dt ptcht der viaacheru m desa geaiaeate watrom a aa W voonlellen lot de publieke verpaebliug over te gun tliemaea oed iekourd llaarna worden aehtereeuvolgent met tlgtneoie ataaiiua WMaad tot bulpoaderwgter ata dt earatt araenathool dt te I J Lindhortt te Uelfahaven lot bnlDouderwiizar bekend gsmaakte gehouden exercitie met die brandspuit H V O tot twee geldboeten van S elk of een dag tnba gcvangenitatraf voor elke boete wegent het alt zakkenplakker alhier in dientt hebben van twee kinderen beneden de tien jaren A H C tot eene geldboete van S of een dag ubt gerang nititraf wegect het alt isHffiDplakkar iWfahaven lot hnlpouderwgtorat Uiier in dientt IrtfcbeB vtt eca kind Heneden d 1 x 1 I f i H Ikier tot tien jaren tidelyk adaiitent in het IqtleekttMi da bnr A Graveatatia H J n ui ea tot tijdelijk adaulati lu hat kttdteekttaa da he B j geldboete rnn lO of drie vaa Dongen Baldi tg dagen tubs gerangenitatraf en bdnadien tot tia fau meer aan da ordt tijnde wordt na miehtiglng om gfvangenitstraf wegent het alt opriehter of beS LSL i der eener tonwtlagei alhier in dientt hebben Qyvwrgtaetitgigoaiotea van ean kind beneden de elf jaren buiten weten van Burgerlijke Stand OtMakm 30 Nar In ht rtw i oaitra P Ctkoot tm kl S Zitkhtta 1 Dec Miria ouden H Worst et A Ni het hodfd der onderneming en lulks by herhaKhg Sb alle iu de katten dei noodt invorderbatBr 1 lyftdwang A it alle vrienden en bekenden die deelneming in ons treffend verliet betoond hebben en wg bg deat onzen hartelyken dank GóiuUi é RUU TER ea FaWili i 3D eBlbarl87l MejufvrouAV BrakeL op tie Kamemellalool rrtfagt met 1 Eebnul ene Bekwame Pliummddlag 4 TEnglalse Cabinet Podding Amandel Podding VËRSCOE mmm ik blikken op nietiw outAraafpn Brnnswijker CERVELAAT en TRUFFEL WORST Tersche PATÜ de fmet gras en PALIN6 in gelei Terkrëgbsar in de Uaaf fsche fVinkel NAAIIieiIHES Uit de beste fabrieken zga bg de onderge toekenden tot onderstaande b i 11 g k s t a prgzen te bekomen WHELER aw WILSON Naawnhüi 65 SINGER 70s HOWE A 75 GROVEB w BA8SR 75 Id Id Gbootb Soou 85 HOWE C 90 SCHOENMABBBS Aft MACfllNB W EMff Mi ftlfiHK HOWE Handnaaimaehine 50 SAlONlAofSINOEB 4 SOPHLA Wt UNeOiKN V 5 KETTBïGSTBEIt MAXamWr a het is mg gelakt Tan de Fabnekuien rerlof te bdébmta Tanaf KEN totetroNit TIEN DB Ell BfiB des l 0 iligeiAiattde MaeUoas m t Uen proceiit vefmioderüig te VERKOOPEN Na TIEN L EICBERzgn boTenstaande prgzen wedtn VfïST Aa onderstaande adressen worden REI jMffiftTfflS AANGENOMEN ett spoediggeSSeetoteitl Verder OLIE en MACffiOSB NiALDEÏP beste qvaliteit H © ADELAAR amstbroam oooda BcNSTBAAIvNOv 19 HoOQSVaAA C