Goudsche Courant, dinsdag 7 december 1875

Woensdag 8 December N 1760 187Ö GOUPSCHE COURAWT il Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken DeliuseiMlag vfan adTeftentldn kan geschieden tot M nar des nuniddags ran den dag der nitgare uit den Koninklijken Nederlandschen Wurtembergschen THEEHANDEL van P VV TROUSSELOT ZOO Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wurteraberg te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda bij J J v d SANDEN Botermarkt I MIZIEHSGHOOL JOH W WEN8INK OPENBARE UITVOERING do de leerlingen van bovengenoemde Inrichting op DONDERDAG 9 DECEMHER 1875 des avonds ten 7 ure precies in de Sociëteit ÜNs Genoeojsn N H Het bespreken der plaatsen is voor de Ouders en Voogden der leerlingen opengesteld Maandag 6 en Dinsdag 7 December Voor belangstellenden zal er loting plaits vinden op Woensdag 8 December des avonds ten 7 ure precies tegen betaling van 10 Cts voor Ike plaats Joh W WE NSIiyK to de MINERAAL WATER FABRIEK van SLOTEMAKER Co Citroen Piiucli k 1 30 p Fl Siroop van Pun ch 4 fi ZO p Fl J J rm BËIHIIEL Markt A ÖT heeft de eer te berigten dat bj hem voorbanden KJjn en vfiiler allerhande ARTIKELEN VOOR HÜISHOCDELIJK GEBRUIK COIFFEUR HOOGE GOUWE C 256 EOALITEIT van DIA DEEMS VLECHTEN en CHIGNONS DIADEEMS van af ƒ 3 en hooger LANGE VLECHTEN 5 Geschikt voor St NICOLA AS CADEAÜX Ook voorhanden eene ruime sorteering fijne Pransche en Dnitsche PARPÜMERIËN en al wat verder tot het vak behoort LEVENSGEVAARLIJKE HOEST van Kinderen Euotahoeat Zoogen Blauwe Hoest onmiddellijke afwending van het gevaar en snelle zekere httlp door de sedert yele Jaien b bij deze kinderziekten eenig goed bevonden KUITEN SOESTHflNM Alleen echt verkrijgbaar a de fleach voorzien van nevenstsand fabriekmerk te Leiden E Noordgk Oudewaler K oaker ldenbarg Rotterdam C J W Sn bl lié Apoth Rtfswijk C J ran Ginkel Schootilioien J WolfT k Zdbn Djog Voorlurg A van Veen Wadtttnfveeti vnn Eeuwen Woerden W TT van Diggelen Soiuia b j r H A woier Mpnt tl aid R L VarouteiiQ ZooQ Apothr Sode raven V Vei sloot Boskoop A J van Twont J tlfl I T p Leeuwen j Sraveahage J L FC Snsbilié Apolh BaieriKOndp W Hendnki HaatiretMy D den Hartog Hiil f4rtbtry i ed de Kaadt QNTVANGEN eene ruimo SOUTEERINQ PIIENTENBOEKEN WmWZMêMttS VAN ALLE I I in VERSCHILLENDE PRIJZEN Goedkoope Muziek Noil 661 bitgaaf K OKSMA NICO LAAS GE SCHINKEN i A ËFtjÉNKMAN alles geschikt voor GOUDA 1 me ondergeteèken ld die tet vorig jaar mol ea Pli t3vervanger te do n stellen zoo w f TtjlJSS N ti r J bekende v n A j in zake h stellen van PiaataVM vanigers skiie Nationd Tervolgl lmet aanbiedingen van laa pr Mj W V z4 geplftag moëdej hij besloot het heii vooi gweg Kitikje papier té de boliige en plechtige rer8ekOT ng yafi i lot4ni voornemens t w pjn Vooojd doOr zeken L LMAN te 4n i Ïtje onoj hond ljm dfti einèeloi ef y4AR3CHüwii j ekenen na vqpi pol dp T HIjgS I t r te heJbbanfal teekL j A LQ Ij dié acte n tel ostpn Daaüjdoor als t vi re geprest heeft hij als eerl l eil eett ou4W Sandbonwer geteekém doch oliaiiddeiyk werd hij door eenige betenden g aar8chu rt d Icil aad dat kantoor niel te vertrouwen maar bij de voor soli ed bekende Jliaatschappij ISSJNliRAGT te gaanf welke dan ook zeer naar genoegen een Plaatsvervanger geleverd he ft Doch wat gebeurt Hij wanende geheel van MOLLMANN af te zvjn ingevolge de afsjirant wordt hij door MOLLMANN aangemaand hem te betalen voor schade en kosten ƒ 300 zegge drielionderd Gulden wat natnnrlgk niet geschiedde Belanghebbenden ben ik bereid ten alle tjjde persoonlijk die onbillijke handelwijze breeder mede te deelen terwijl de rechterlyke uitspraak in deze wordt tegemoet gezien Veghel November 1876 L VAN ASSëLDONK Depot van THEE OiT HET Magazijn van W Ravenswaay Zonen GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned on met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREIilBAART LZ Botermarkt te Gouda FABRIEK X IJ S Bjj aanhoudend vriezend weder is morgen eon prachtige BAAN voor Hll liefhebbers schautseiirijders achter Hotel Tiroli geveegd W J M 8CH0LZ Aiixiliiini oiienlis bereid uit tot nog toe onbekende Oostersche planten van bjitengewone geneeskracht onderzocht door de eerste autoriteiten in de chemie en de geneeskunde geneest de tot in t hoogst stadium van ongeneesbaarheid getredene EpUepsio Vallende Ziekte i Razernij JJ jfg Borst en maagkramp f DE JONGH C CIV INC TE O U ID E W A T EK Vervaardigen verbeterde STEEN en TEGELVÜRM MACHINES voor PAARD en STOOMKRACHT De van ouds gerenommeerde Voor het gebruik van mjjn bereiding verzoek ik een afzonderlijk bericht van de loopenile ziekte en daarna verzend ik het geneesmiddel met een nauwkeurige gebruikaanwijzing èn alles wat verder noodig is THEEËN Ik waarschuw uitdrukkelijk voor die personen welke slechts op de beurs van de arme patiënten speculeeren terwijl zij als middel tegen bovengenoemde kwalen niets geven als een oplossing van Broncalium NB Onvermogende zieken worden kosteloos behandeld Silvius Boas Uitvinder van hetauxüium orientis specialiteit voor zenuwziekte en krampen Goula Uruk van A butilciuaa Spreekuur van 8 10 ure voorm 12 tot 4 namiddag Berlin SW Friedric ustr 22 1 Etage j Del aitgav dflzer Courant geschiedt Z9NDAG WOENSDAG en VEUDAG In de Stad gesohiedt de nitgare 131 den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per port 2 jbUITE NI SÏD lluUenlanilscli Ojveralclit Onte M nr4l htiii i dat de feonimissie voor de ontbiujiug der Fraiisohe kamer het spoedig eens zou iMJrden heeffi lich rceils vetwenenlijkt In overleg met het gouvéruenicnt heeft zi de volgende datums vastgesteld i9 Januari verkiezing van gedelrgeerden Sia Januari iferkiezing van senatoren 80 Februari verkiezing van afgevaardigden 8 Maart sameukomat van beide kamers Oisteren zou de kamer beginnen met de reeds te Ung uitgesteld discussie over de hervorming van het rconuwrzen in Egypte Dit geschiedt op uitdrukkelijk verzoek van den minister Deoazes Men verwacht dat by drae gelegenheid de aankoop vau aandMloi iU de Saez kanulmaatKhappij door Engeland zal ter sprakf komen Vete naiucheii beschuldigen den hertog Van ualatiglieid in het behartigen der Fransche belangen omdat hij zich oo Joor Engeland heeft laten foppen Vooral de reohteraijde maakt veel drukte van deze zaak Woarschijnlijk minder omdat de belangen van Frankrijk werkelijk geschaad worden door deze wending van Kugriand want dit is geenszins bet geval Maar meer omdat de clericaleu den hertog Decozes geen goed haft toedragen wegens zyne besliste vijandige houding t en de Carlisteu en zgne doorgaande autielrricaio gezindheid Men meent nu een geschikt mi ldel gevonden te hebben om hem uit den zadel te lichten De heer Decazes zal evenwel zich moedig verdedigen Hij heeft een geel boek laten samenstellen van 800 bladzijden alle documenten betrekking hebbende op du quaestie Suez kanaal Men zie het voornaamste stuk ouder Frankrijk De onderhandelingen tusschen de beide oentruma over de senaats verkiezing in de kamer schijnen te lyn afgcbroltcn A s Dohderdag moeten deze 76 senatoren beuoeind worden In den Duitschen Rijksdag heeft Bismnrck het gaiisohe gewicht van zyn persoonlijkheid in de schaal geworpen voor het tot stand komen van het ontwerp tot wiJ7 igiiig eu aanvulling van het strafwetboek de It kskanseluir voegde er evenwel gelukkig bij dat sommige hepatmgen vatbaar waren voor uitstel den ueesten iiodnik legde hij op de bepalingen betreffende de nalatige gcmnten bepalingen die door het ondenkbare Aruim incident noodzakelijk waren gemaakt De meerderheid besloot om een deel van het ontwerp het meest aanneembare naar een commissie te verwezen en het hoogste twijfelachtige terstond tot de openbare baiaadsloging toe te Uten De regeering hoopt nog steeds dat de Rijksdagzitting den 2ïen dezer zal worden gesloten maar de afgevaardigden bleven oltijd ongeloovig op dit punt tenzij men het besluit neemt een aantal ontwerpen onafgedaan te laten De Pruisische landdag zal in geen geval vóór 16 Januari Worden bijeengeroepen daar de werkzaamheden ann de mmistenes t niet vroeger toekteu In het noorden van Spimje vriest het zoo sterk dat reeds een kolonel van de regeeriugstroepen is dood gevroren dit is zeker niet geschikt ora het vertrek van koning Alfoiisus naar het noorderleger te verhaasten Hoewel hij niet heeft bcpaahl dut hij tot na de opening dor Cortes zou wachten is hij toch voorne mens niet te vertrekken alvoreai de operaties op grooter schaal kannen worden hemt Op het oogenblik is dit oiwiogelijk en om de reergesteldheid en met het fog op de reorganisatie Ae men den stnjdkrachten wil doen ondergaan Pe generaals Jovellar Martinez Campos en Quesads ign het nh eeni gegeworden over het plan van dek veldtocht tot volkomen ondenirukking van det opstand Er gullen tWee nieuwe legers worden gevormd een in Navarre bestaande uit vijf difiaies onder bevel van Martinez Campos en een OBoer van geljjke sterkte in de Baskische provinciën liurover generaal Quesada het kommando zal roerea In Madrid zijn geruchten ia omloop betreffendeeen eervol convenio hetwelk aan don Carlos zouworden aangeboden De Impênial dringt er echter op aan dat het leger zijne opBf tién tot een volkomen zegepraal zal voortzetten wa cior de nationale eenheid met volkomen gelykh na aUe pmvinoiènnl woeden voortgaaoi De buitengewone begrooting door den Deenscfaen Minister von ooriog in de Kamer ingediend is werkelijk groot al kunnen de uitgaven worden gedragen zouder verhooging der belastingen voor den aanleg van defensiewerken voornamelijk oin Kopenhagen van de zeezijde te beschermen voor oanschoiRng van torpedo s enz wordt lu het geheel gevraagd een som van 21000000 kronen voor de begrootiag van Marine worden gevraagd 11800000 kranen deze 33 millioen zullen worden verdeeld over de jaren 76 tot 83 zoodat elk jaar niet meer dan 6 millioen z nl worden gebruikt De defensieplannen komen bijua geheel overeen met die van het vorige Ministerie met uitzondering alleen van de werken die Kopenhagen van de landzijde moeten beschermen deze zijn voorloopig uitgesteld De kosten hiervan werden geraamd op 74 millioen kronen maar de Regeering heeft de uitvoering verdaagd omdat er nog geen vost plan i Het congres der Vereeuigde Staten von NoordAmerika is den 4en dezer bijeengekomen De boodschap van den president zal misschien in de eerste dagen nog niet aangeboden worden omdat de bureelen nog niet zijn samengesteld FRANKRUE Ziehier den brief uit het nieuwe gele boek waarvan we in ons overzicht spraken Van den Franschen ambassadeur te Londen aan den minister van buiteniaudsche zaken LoNUBN 87 Nov 1875 Monsieur Ie Due Ik kom van Lord Derby wien ik den wensoh te kennen gaf uit ziju eigen mond te vernemen wat Engeland bewogen heeft de aandeden te koopen van den Khedive in het Suezka naal Zie hier in hoofdzaak het antwoord van Lord Derby Eerst in het begin vau deze maand hebben wij geweten dat de Khedive voornemens was en behoefte had zijne aandeelen te verkoopen Mijn weusch en ik gaf dien te kennen was dat hij ze zou houden Miuir vooreerst had hij groote behoefte aan midiWlen om betalingen te doen die geeu uitstel konden lijden ten tweede wisten wij van onderhandelingen met de Sociale Générale betreffende diezelfde aandeelen Wij hadden dus slechts de keuze oin zelf de stukken U koupen of het aan te zien dat ze in andere handen kwamen Ik kan u ADVERTENTIËN worden geplaatrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere nigel lueer 10 Centen GE 00 TE LETTBftö worden berekend naar plantamimte A oiiaerlgke Nommera VUF CENTEN komen dat in eene zaak van zoo groot belang voor ons een groot buitenlaudsch overwidit woa Wq hebben de grootste achting voor den heer de Lesseps Wij erkennen dat wij beter zouden hebben gedaan met hem in zijn groot werk te helpen dan tegen hem te zijn Ik verzeker zoowel voor mg elf alivoor mijne collega s dat er volstrekt geen vooraemea is om in de beraadslagingen der maatschappij o overwicht te doen gevoelen of oasen koop te misbruiken ten eiade hare besluiten tegen te werken Wij namen eenvoudig een verdedigingsmaatregel Ik geloof bovendien niet dat de Regeering en At Bagelsche onderdanen in het bezit lijn van de meerderheid der aandeelen Eenigen tijid geleden lei ik in het Huis der Lords dat ik er niet legen zon zijn indien het Sues kanaal kwam oader beheer van een internationaal syndicaat Ik zal dit niet voorstellen maar ik neem die woorden iu het geheel niet tenig D ttaaoooKT t D DITSCHL AN D De commissie voor de petitiën heeft einddgk het ondcrztwk der verzoekschriften geëindigd Het was een verbazend omvangrijke tuk het Hhiften en onderzoeken der petition voor eu tegen de ophelhng der beschermende rechten op de ijlerindustrie Welk een bezwaar dit heeft veroorzaakt last zich hiernaar gemakkelijk afmeten zegt de NatiomalZeitmu er zijn ingekomen iii petitiën ter gunste van de voortzetting van het thans bestaande steliel oit noordwestelijk eu wettelijk Duitaohland onderteekend door 1430 personen 10 uit Middel Duitschland met 47 onderteekeningen 9 uit Oostelijk Duitsehland met 141 ouderteekenaren en 4 uit Zuid Duitschland voorzien van 19 onderteekenaren Buitendien zqn nog ingezonden petitiën op deze quaestie betrekking hebbende van de kamers van koophandel te Iserlohn Breslau en Hagen benevens van sommige vereenigingeu en bijzondere personen De eersthedoelde petitiën hebbeu ten doel het verlengen der heffing totdat gunstiger tijden voor de ijzerindnstrie zullen ri kj breken de laatste cattgorie strekt hare eisohen nog veel verder nit Het groote aantal petitiën ter gunste van het beschermende stelsel ingezonden moet met zoo zeer worden toegeschreven aan de diep gevoelde behoefte aan een verlengde bescherming maar louter aan de uitmuntende wijze waarop het petitionnemcnt op het getouw is gezet en ten uitvoer gelegd door de te Berlijn gevestigde centrale commissie der vereeniging van Duitsche ijzer en staalindustrieelen Tegen de verlenging der heffing van de beschermende rechten zijn insgelijks zeer vele petitiën ingekomen voorzien van een groot antal onderteekeningen het mecrendeel van de kamers van koophandel in NoordDuitschland en den handelstand aldaar Uit een en ander blijkt dat het brandpunt vau de aanhangers der beschermende rechten wordt gevonden in westelijk Duitschland in noordelijk Duitschland daarentegen worden de voorstanders van den vrijen han iel gevonden Om die beide brandpunten scharen zich de aanhangers die de zaak wel is waar ondersteunen maar wier ijver verre vau levendig mag worden geheeten Uit officieele statistieke tabellen blijkt dat van 1865 1869 de inlondsche ijzerproductic nooit tió ruim heeft voorzien iu het beiioodigde ijzer en stud als in 1874 en nooit heeft de inlandsche produclic in vergelijkin van den invoer zoo gunstig gestaan als in 1872 1874